Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28429

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda bulunan sanayi ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluk alanında bulunan teknik mevzuat kapsamına giren sanayiürünleri ile tüketiciye sunulmayan ve teknik mevzuatı bulunmayan sanayi ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları, uygunsuzluk halinde alınacak önlemleri ve uygulanacak yaptırımları, denetim personelinin eğitimi, sınavı, görev, yetki ve yükümlülükleri ile üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini kapsar.

(2) Bakanlık, sorumluluğunda bulunan ürünlere ilişkin teknik mevzuatın listesini resmi internet sitesinde ilan eder.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 11 inci, 27 nci maddelerine ve 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Çapraz denetim: Herhangi bir ilde yapılacak denetimin, başka bir il müdürlüğü personelince veya denetimin yapıldığı ilin personeli ile birlikte, denetim yapılan ilin araç ve gereçleri kullanılarak yapılmasını,

c) Denetim personeli: Piyasa gözetimi ve denetimi yapmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen şekilde denetim personeli kimliği almış Bakanlıkça görevlendirilen personeli,

ç) Duyusal inceleme: Ürünün herhangi bir test veya muayene işlemine tabi tutulmasından önce, denetim personelinin beş duyusunu ve/veya basit ve yaygın olarak kullanımda olan ölçme araçlarını kullanarak yapacağı incelemeyi,

d) Düzeltici faaliyet: Bir ürünün ilgili teknik düzenlemesine uygunsuzluğunun veya güvensizliğinin verilen süre içinde üretici tarafından giderilmesi faaliyetini,

e) Eğitim ve Sınav Komisyonu: Denetim personelinin tabi tutulacağı sınavı ve eğitimi planlamak, programını oluşturmak, yürütmek ve sonuçlandırmak üzere ilgili hizmet birimleri temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan komisyonu,

f) Genel Müdürlük: Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,

g) Genel Müdür: Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürünü,

ğ) Güvensiz ürün: Duyusal inceleme veya test ve muayene yoluyla insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve çevre bakımından güvenli olmadığı tespit edilen ürünü,

h) İlgili genel müdür: Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü ile Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürünü,

ı) İl müdürlüğü: Bilim, sanayi ve teknoloji il müdürlüklerini,

i) İl müdürü: Bilim, sanayi ve teknoloji il müdürlerini,

j) Kanun: 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunu,

k) Komisyon: Ürün Güvenliği ve Denetimi Koordinasyon Komisyonunu,

l) Müsteşar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarını,

m) PGD: Piyasa gözetimi ve denetimini,

n) Sanayi ürünü: 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 1 inci maddesi uyarınca üretilen imalat sanayi ürünlerini,

o) Şahit numune: Test ve muayene yapılmasına ihtiyaç duyulan hallerde; test, muayene veya belgelendirme kuruluşuna gönderilmek üzere alınan numuneyle birlikte, numunenin zayi olması veya yargıya başvurulması halinde kullanılmak üzere alınan ve Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğünce muhafaza edilen numuneyi,

ö) Tutanak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanağını,

p) Uygunsuzluk: Sanayi ürünlerinin teknik düzenlemesine uygunsuzluğunu veya güvensizliğini,

r) Ürün Güvenliği ve Denetimi Bilgi Sistemi: Bakanlığın PGD faaliyetlerine ilişkin her türlü bilgi, belge ve verilerin kaydına, elektronik ortamda saklanmasına, gerektiğinde veri girişi, veri çağırma, risk değerlendirmesi ve raporlama uygulamalarına imkân veren sistemi,

s) Yönetmelik: 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) PGD; ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında, ürün piyasada veya gerektiğinde kullanımda iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, güvenli olup olmadığını denetlemek veya denetlettirmek; güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesini temin etmek, gerektiğinde yaptırımlar da uygulayarak Bakanlık tarafından yapılan her türlü faaliyeti kapsar.

(2) Teknik düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilen bir Avrupa standardına karşılık gelen ulusal standartlar veya mevcut olması halinde Avrupa Birliği teknik özellikleri; bunların olmaması halinde ise Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilen diğer ulusal standartlar veya ilgili sektördeki sağlık ve güvenlik konularına ilişkin iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketiciler de dâhil kullanıcıların güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak değerlendirilir.

(3) Teknik düzenleme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Bakanlığın sorumluluğunda olan ürünlerle ilgili PGD, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Bakanlık, sorumlu olduğu ürünlere ilişkin PGD’yi, denetim personeliyle yürütür, gerekli önlemleri alır ve idari yaptırımlar uygular.

b) Bakanlık sorumlu olduğu ürünlerin PGD’sini, yıllık denetim programının yanı sıra, re’sen veya ihbar ve şikâyet üzerine yapar.

c) Ürünün teknik düzenlemeye uygunsuzluğu veya güvensizliği konusunda yapılan her türlü ihbar, şikâyet, ürün sebebiyle meydana gelen kazalar ve ürün hakkında elde edilen diğer bilgiler PGD amacıyla kullanılır.

ç) Satış ve kiralama amacıyla yazılı basın, radyo, televizyon, internet ve benzeri iletişim araçlarında reklam ve ilanları yer alan ve satılan ürünler, piyasaya arz edilmiş kabul edilir.

d) Ürüne ilişkin ihbar ve şikâyetler Bakanlığın internet sitesinde yer alan Ürün Güvenliği İhbar/Şikâyet Formu, ilgili hizmet birimlerine ve il müdürlüklerine ait e-posta adresleri ile ilgili internet adresleri kullanılarak veya mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yazılı olarak yapılır.

e) Bakanlık merkez teşkilatına veya il müdürlüğüne ulaştırılacak bilgi, ihbar ve şikâyetler hakkında yapılan veya yapılacak işlemlerle ilgilişikâyetçiye en geç otuz gün içinde bilgi verilir.

f) Bakanlığın PGD ile ilgili birimlerinin ve il müdürlüklerinin adres, telefon, faks ve e-posta gibi irtibat bilgileri Bakanlık internet sitesinde duyurulur.

g) Denetim, ürünlerin öncelikle piyasaya sunulduğu mağaza, dükkân, ticarethane, depo, ambar ve nakil araçları, pazaryerleri ve benzeri her türlüdepolandığı ve/veya satıldığı yerlerde; gerekli durumlarda, üretim ve hizmet aracı olarak kullanıldığı yer ve tesislerde, ürünlerin üretildikleri, işlendikleri, ambalajlandıkları, montaj veya dolum yapıldıkları yerlerde yapılır.

ğ) Denetimler, asgari şartlarda denetim yapılan yerlerdeki çalışmaları engellemeyecek şekilde planlanır ve yapılır.

h) Denetim; öncelikle ürüne, üreticiye veya dağıtıcıya ait bilgi ve belgelerin ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi ile başlar ve takiben ürünün duyusal incelemesiyle devam eder. Duyusal inceleme ve muayene neticesinde uygunsuzluk şüphesi duyulması halinde her türlü test ve muayenenin yapılması veya yaptırılması suretiyle denetim gerçekleştirilir.

ı) PGD faaliyetleri sırasında ürünün uygunluk değerlendirme işlemlerinde yer almayan test, muayene veya belgelendirme kuruluşlarının imkânlarından yararlanılır. Uygunluk değerlendirmesini yapan kuruluş haricinde ürünün test ve muayenesini yapacak kuruluş yoksa denetim personelinin gözetim ve denetiminde, bu kuruluşta veya üreticinin laboratuvarında yahut bir başka üreticinin laboratuvarında ürünün test ve muayenesi yaptırılır. Ancak, test ve muayene sonucuna göre karar verme yetkisi Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğüne aittir.

(4) Denetim sonucunda tespit edilen uygunsuzluklarda sorumluluk üreticiye aittir. Dağıtıcının iş yerinde yapılan denetimde, üreticinin adı ve adresi tespit edilir. PGD faaliyetleri sonucunda uygunsuzluğu belirlenen ürünlere ilişkin olarak üreticinin tespit edilemediği durumlarda, üreticinin veyaürünü tedarik ettiği kişinin kimliğini üç iş günü içinde bildirmeyen dağıtıcı, üretici olarak kabul edilir. Üreticinin yurt dışında yerleşik olması halinde yetkili temsilci ve/veya ithalatçı muhatap alınır ve bunlar da üretici ile aynı sorumluluğu taşır.

Denetimin şekli

MADDE 6 – (1) PGD, durumun gereklerine göre, aşağıdaki hususlardan bir veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılır:

a) Teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler ve/veya belgeler üzerinden inceleme,

b) İlgili bir teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, 5 inci maddede belirtilen düzenlemeler çerçevesinde ürünün güvenli olduğunu gösteren bilgi ve/veya belgeler üzerinden inceleme,

c) Duyusal inceleme,

ç) Test ve muayene.

Numune alma, test ve muayene

MADDE 7 – (1) Denetim personeli, ürünün test ve muayenesini gerekli gördüğü takdirde, her türlü test ve muayeneyi yaptırmak üzere denetlenen üründen numune alır. Numune miktarı, ürünün yapısına ve özelliğine göre, test ve muayenelerin gerektirdiği ölçüyü aşmamak üzere, şahit numune alınması fiilen mümkün olmayan haller hariç, biri şahit numune olmak üzere üç takımı geçmeyecek miktarda üretici veya dağıtıcıdan bedeliödenmeden alınır.

(2) Numune alınması halinde, denetim esnasında tutanağın ilgili bölümü doldurulur. Numuneler özelliklerine göre mühürleri bozulmadan açılmayacak şekilde denetim personeli ile üretici veya dağıtıcı yahut bunların çalışanlarıyla birlikte mühürlenir ve üzerlerine tutanak numarası, tarafların bağlantılarını açık olarak gösteren isim, unvan ve imzalar ile ürünün markası, modeli, parti ve seri numarasını taşıyan etiket konulur.

(3) Alınan numunelerin bir takımı ile tutanağın bir nüshası üreticiye veya dağıtıcıya teslim edilir. Alınan numunelerin başka yere taşınması veya korunması güç yahut sakıncalı ise durum tutanağa yazılarak numune saklanmak üzere yed-i emin sıfatıyla üretici veya dağıtıcıya bırakılır. Test ve muayene yapılması için alınan numunenin bir takımı ile tutanağın bir nüshası, Bakanlıkça belirlenen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşuna gönderilir. Şahit numune Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğünce muhafaza edilir. Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşu tetkikleri en kısa zamanda yapar, sonucunu bir raporla tespit eder ve bu raporu, Bakanlık merkez teşkilatına veya numuneyi gönderen il müdürlüğüne iki nüsha halinde yazılı ve elektronik ortamda gönderir.

(4) Numune almanın mümkün olmadığı, taşınamayan ürünler için test ve muayene işlemleri, denetim personelinin gözetiminde, ürünün bulunduğu yerde, belirlenen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşuna, üreticinin veya temsilcisinin katılımı ile yaptırılır. Üreticinin veya temsilcisinin gelmemesi test ve muayene işlemlerinin gerçekleştirilmesine engel teşkil etmez.

Numune, test ve muayene ücreti

MADDE 8 – (1) Test ve muayene sonucunda, numunenin uygun çıkması durumunda;

a) Test ve muayene, nakliye, bindirme ve indirme ücreti Bakanlığa aittir.

b) Numunenin özelliğini kaybetmemesi durumunda bu husus üreticiye veya dağıtıcıya Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğü tarafından bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde şahit numune dahil alınmayan numuneler, defterdarlıklara intikal ettirilir, bu durumda üretici numune bedelini talep edemez.

c) Numunenin özelliğini kaybetmesi durumunda, Bakanlıkça hazırlanan Numune Bertaraf Tutanağı düzenlenerek numune bertaraf edilir ve numune bedeli Bakanlık tarafından üreticiye ödenir. Şahit numuneyle ilgili (b) bendindeki usule göre işlem yapılır.

(2) Test ve muayene sonucunda numunenin ilgili teknik düzenlemeye uygun ve/veya güvenli olmadığının tespit edilmesi durumunda;

a) Test ve muayene, nakliye, bindirme ve indirme ücreti üreticiye aittir. Bu ücretler hakkında 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bu kapsamda tahsil edilen tutarlar Genel Bütçeye gelir kaydedilir.

b) Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğü, teste tabi tutulan numune veya numunelerin teslim alınması için üreticiye veya dağıtıcıya bildirimde bulunur, bildirimden itibaren bir ay içinde üretici tarafından test ve muayene kuruluşundan alınmayan numuneyi veya numuneleri, “Numune Bertaraf Tutanağı” düzenleyerek bertaraf eder veya ettirir. Teslim alınan numuneler, mevzuatına uygun ve güvenli hale getirilmeden piyasaya arz edilemez.

c) Uygunsuzluk nedeniyle uygulanacak idari yaptırım kararının kesinleşmesinden sonra şahit numuneye, (b) bendindeki usule göre işlem yapılır.

(3) Numunenin, üretici dışındaki bir firmadan alınması ve söz konusu firmanın Numune Alma Tutanağı ile birlikte üreticiye başvurmasıdurumunda, numune bedeli üretici tarafından söz konusu firmaya ödenir.

(4) Uluslararası bir projenin uygulanması çerçevesinde alınacak numunelerin bedeli, nakliye, test ve muayene ücretleri, numunenin uygun olup olmadığına bakılmaksızın proje bütçesinden karşılanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygunsuzluk Halinde Alınacak Önlemler ve Uygulanacak Müeyyideler

Teknik düzenlemeye uygunsuzluk

MADDE 9 – (1) Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğü tarafından ilgili teknik düzenlemeye uygun olmadığı tespit edilen ürünler için;

a) İnsan sağlığına, can ve mal güvenliğine, hayvan, bitki yaşamına ve sağlığına ve çevreye bir tehdit oluşturmaması koşuluyla, düzeltilebilir uygunsuzlukların giderilmesi amacıyla, düzeltici faaliyet planını onbeş gün içinde sunması için üreticiye bildirim yapılır. Bu süre içinde düzeltici faaliyet planını sunmayan üretici, düzeltme faaliyetinde bulunmayacağını kabul etmiş sayılır. Üretici tarafından sunulan düzeltici faaliyet planı, gerektiğinde değişiklik yapılarak Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğü tarafından onaylanır ve onay tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygunsuzluğun niteliği, ürünün özelliği ve piyasa yaygınlığı durumu değerlendirilerek altı ayı geçmemek üzere düzeltme süresi verilir.

b) Denetim sonucunda uygunsuzluğunun giderilmesi için süre verilmiş olan bir ürüne aynı uygunsuzluk için tekrar süre verilmez. Ancak verilen süre sonunda uygunsuzluğun mücbir sebeplerin varlığı nedeniyle giderilemediğinin, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren yedi gün içinde kanıtlanması halinde verilen sürenin yarısını geçmemek üzere ek süre verilir.

c) (a) bendi uyarınca ürünün teknik düzenlemeye uygunsuzluğunu gidermek için düzeltici faaliyet planı sunmayan veya verilen süre sonunda uygunsuzluğu gidermeyen üreticiye, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

(2) Uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin gerçeği yansıtmadığının, tahrif veya taklit edildiğinin tespit edilmesi halinde, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Suçtan dolayı yaptırım uygulanmayan hallerde, dava zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

(3) Uygunluk işaretinin ve belgelerinin ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ebat, görünürlük, silinmezlik, iliştirilecek yer ve benzeri özellikleri bakımından uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, birinci fıkraya göre uygunsuzluğun giderilmesi istenir, giderilmemesi durumunda, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre teknik düzenlemeye uygunsuzluktan dolayı idari para cezası uygulanır.

Güvensizlik

MADDE 10 – (1) Teknik düzenlemesine uygun olmayan ve güvensizlik şüphesine yol açan ürünler ile ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olmakla birlikte duyusal inceleme sonucunda güvensizlik şüphesi uyandıran ürünler için tutanağın ilgili bölümü doldurulur ve test veya muayeneye başvurulur.

(2) İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi güvensizlik belirtisi taşıyan ürünler için tutanağın ilgili bölümü doldurulur ve Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen işlemler sonucunda duyusal inceleme veya test ve muayene yoluyla güvenli olmadığı tespit edilen ürünler için Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır. Ayrıca, ürünün piyasaya arzının yasaklanması ve piyasada bulunan ürünlerin toplatılması veya gerektiğinde ürünün hizmet dışı bırakılması veya bertaraf edilmesine karar verilir.

a) Piyasaya arzının sürekli yasaklanmasına, toplatılmasına ve/veya hizmet dışı bırakılmasına karar verilen ürünün üretici firmasının unvanı,ürünün markası, modeli, seri veya parti numarası ile taşıdığı riskle ilgili bilgiler Bakanlık internet sitesinde idari yaptırım kararının kesinleşmesinden sonra ilan edilir.

b) Toplatılmasına veya hizmet dışı bırakılmasına karar verilen ürünün güvenli hale getirilmesinin mümkün olup olmadığını, mümkün ise ne kadar süre içinde düzeltilerek güvenli hale getirilebileceğini bildirmesi ve ürüne ilişkin düzeltici faaliyet planını onbeş gün içinde Bakanlığa sunması içinüreticiye bildirim yapılır. Bu süre içinde düzeltici faaliyet planını sunmayan üretici, düzeltme faaliyetinde bulunmayacağını kabul etmiş sayılır. Bakanlık,üretici tarafından sunulan düzeltici faaliyet planını gerektiğinde değişiklik yaparak onaylar ve onay tarihinden itibaren geçerli olmak üzere güvensizliğin niteliği, ürünün özelliği ve piyasa yaygınlığı durumunu değerlendirerek altı ayı geçmemek üzere düzeltme süresi verir.

c) Bakanlık, düzeltme işlemlerini yerinde izleyebilir ve düzeltme işlemleri esnasında gözlemci bulundurabilir. Bakanlık, gerekli gördüğü takdirde, düzeltmeye tabi tutulan ürünün tarafsız bir test veya muayene kuruluşu tarafından test ve muayenesini isteyebilir. Düzeltme faaliyeti sonucunda, güvenli hale getirildiği Bakanlık değerlendirmesine sunulmayan ürün, piyasaya arz edilmez ve hizmete sunulamaz.

ç) Ürünün güvenli hale getirilmemesi veya güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğu durumlarda, Kanunun 11 inci maddesi hükümleriçerçevesinde ürünün taşıdığı risklere göre kısmen veya tamamen üretici tarafından bertaraf edilmesi sağlanır ve Bakanlığa bildirilir.

(4) Bu madde, teknik düzenlemesi bulunmayan güvenli olmadığı tespit edilen ürünlere de uygulanır.

Tutanak ve kayıtlar

MADDE 11 – (1) PGD sırasında düzenlenecek tutanağın şekil ve içeriği Bakanlıkça belirlenir ve internet sitesinde ilan edilir.

(2) İl müdürlükleri tarafından her yılın eylül ayı sonuna kadar Bakanlık Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirilen tutanak ihtiyaçları, Başkanlıkça seri numaralı ve üç nüsha bastırılarak en geç aralık ayı sonuna kadar il müdürlüklerine gönderilir.

(3) Bakanlık merkez teşkilatı ve il müdürlükleri, yaptıkları denetimlere ilişkin ayrıntılı bilgilerin “Ürün Güvenliği ve Denetimi Bilgi Sistemi”ne girilmesini sağlar.

Tebligat

MADDE 12 – (1) İdari para cezası ve/veya idari tedbirleri içeren idari yaptırım kararlarının tebliğinde, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetimle Görevli Personelin Eğitimi ve Sınavı,

Eğitim ve Sınav Komisyonunun Oluşturulması ve Görevleri

Denetim personelinin eğitimi ve sınavı

MADDE 13 – (1) Denetim personelinin eğitimi ve sınavı, Bakanlığın ihtiyaç durumu, personelin eğitim durumu, denetimde uzmanlaşma ve benzeri hususlar dikkate alınmak suretiyle Bakanlık tarafından uygun görülen zamanlarda yapılır.

(2) Denetim personeli eğitimi ve sınavına ilişkin duyuru, Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

Eğitim ve sınav komisyonunun oluşturulması ve görevleri

MADDE 14 – (1) Eğitim ve sınav komisyonu, Genel Müdürlüğün koordinasyonunda PGD’den ve teknik düzenleme hazırlamaktan sorumlu hizmet birimleri ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden daire başkanı düzeyinde birer temsilci ile Hukuk Müşavirliği temsilcisinden oluşur. Eğitim ve sınav komisyonuna gerekli görülmesi halinde, diğer hizmet birimlerinin temsilcileri dâhil edilir.

(2) Eğitim ve sınav komisyonu; denetim personeli eğitimine katılmaya hak kazanan denetçi adaylarının eğitim durumlarını, unvanlarını, görev yerleri ve benzeri diğer şartları değerlendirerek ayrı ayrı ya da birlikte eğitime ve sınava alınmasına karar verebilir. Eğitim ve sınav komisyonu, eğitim programlarının hazırlanmasından ve yürütülmesinden, sınav sorularının hazırlanmasından, soruların güvenliğinin sağlanmasından ve sınavın yapılmasından sorumludur.

(3) Eğitim ve sınav komisyonunun sekretarya işleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Denetim personeli eğitimine katılacaklarda aranacak şartlar

MADDE 15 – (1) Denetim personeli eğitimine katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Göreviyle ilgili aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 247 ila 266 ncı maddelerinde düzenlenen veya 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak,

c) Dört yıllık yükseköğretim kurumlarından, meslek yüksekokullarının teknik bölümlerinden, teknik liselerden veya endüstri meslek liselerinden mezun olmak,

ç) PGD’den sorumlu hizmet birimlerinde veya il müdürlüğünde çalışıyor olmak.

(2) Aşağıda belirtilen unvan ve sınıflarda çalışanlar denetim personeli eğitimine katılamazlar:

a) Şoför, koruma ve güvenlik görevlisi, santral memuru, ambar memuru, ayniyat saymanı ve sekreter unvanında görev yapanlar,

b) Şef, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile daktilograf unvanında görev yapanlardan dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmayanlar,

c) En az ön lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik görevler dışında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel,

ç) Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı ile yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanlar.

(3) Denetim personeli eğitim ve sınavına katılma başvurularının Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenmesi sonucunda; denetim personeli eğitimi ve sınavına katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlık internet sitesinde ilan edilir ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

Denetim personeli eğitimi

MADDE 16 – (1) Denetim personeli, teknik düzenlemelerle ilgili teknik eğitim ve ilgili mevzuata yönelik hukuki eğitim olmak üzere iki bölümden oluşan bir program çerçevesinde eğitime tabi tutulur.

(2) Teknik eğitim; Bakanlığın düzenleme ve denetim sorumluluğunda bulunan ürünlere dair teknik mevzuat ile standardizasyon, akreditasyon, belgelendirme, ürün veya ürün grubu denetimine ilişkin usul ve esasları kapsar. Teknik eğitimler sırasında örnek bazında uygulamaya dair pratik eğitimler verilir.

(3) Hukuki eğitim; anayasa hukuku ve idare hukukunun suç ve cezalara ilişkin genel esasları, ceza hukukunun genel hükümleri, etik davranışilkeleri, piyasa gözetimi ve denetimi, suçlar, kabahatler ve yaptırımlar, tutanak tanzimi ve ihtiyaç duyulan diğer konuları kapsar.

Denetim personeli sınavı

MADDE 17 – (1) Denetim personeli eğitimini tamamlayanlar, Bakanlıkça yapılacak denetim personeli sınavına katılmaya hak kazanırlar.

(2) Denetim personeli sınavı teknik ve hukuki eğitim konuları kapsamında ayrı ayrı veya birlikte yazılı olarak yapılabilir. Ayrı yapılması halinde ilkönce teknik eğitim konularında sınav yapılır. Bu sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alanlar hukuki eğitim ve sınavına katılabilir. Sınavın ayrıyapılması halinde başarı puanı, her iki sınav puanı ortalaması olarak hesaplanır.

(3) Sınavın birlikte yapılması halinde soruların % 60’ı teknik eğitim, % 40’ı hukuk eğitimi konularından seçilir.

(4) Sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alanlar “başarılı” sayılır ve başarılı sayılanlara denetim personeli kimliği verilir.

(5) Her sınava ilişkin eğitime katılmak şartıyla en fazla üç defa sınava girilebilir.

(6) Denetim personeli eğitimine katılma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartları kaybedenlerin kimlikleri iptal edilir ve denetimde görevlendirilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim Personelinin Görevlendirilmesi, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

Denetim personelinin görevlendirilmesi

MADDE 18 – (1) Denetim personeli, Bakanlık merkez teşkilatında ilgili hizmet birimi, taşra teşkilatında ise il müdürlüğü tarafından görevlendirilir. Denetim personeli, öncelikle denetim işlerinde çalıştırılır.

(2) Merkez teşkilatı ve il müdürlüğü denetim personeli birlikte veya ayrı ayrı denetim yapabilirler.

(3) PGD yapma görev ve sorumluluğu üstlenmiş hizmet birimleri dışında diğer hizmet birimlerinde görev yapan denetim personeli kimliği almışolan personel, PGD işlerinde görevlendirilebilir.

(4) Bakanlık gerekli gördüğünde çapraz denetim yaptırabilir.

(5) İl müdürlüğü gerekli hallerde denetim faaliyetlerinde, gözlemci ve yönlendirici olarak eşlik etmek üzere Bakanlıktan denetim personeli talep edebilir veya Bakanlık aynı amaçla görevlendirme yapabilir.

Denetim personelinin görev, yetki ve yükümlülükleri

MADDE 19 – (1) Denetim personelinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Öncelikli olarak ilgili mevzuat hükümleri uyarınca görev alanına giren konularda PGD yapmak,

b) Gerekli tutanak ve raporları hazırlamak, her denetim işlemi için denetim sürecinin başından sonuna kadar gerekli tüm bilgi ve belgelerin düzenli bir şekilde dosyalanmasını ve muhafazasını sağlamak,

c) Denetimin başlangıcından sonuçlanmasına kadar her aşamasını ve bu aşamalara ait her türlü bilgiyi, veriyi ve kaydı, denetim işleminin sonuçlanmasını beklemeksizin,“Ürün Güvenliği ve Denetimi Bilgi Sistemi”ne girmek,

ç) Test ve muayeneye tabi tutulacak ürünlerden numune almak, numunenin test ve muayenesinin yapılmasını sağlamak,

d) Bir ürünün güvenli olmadığına dair kesin belirtilerin bulunması halinde, ürünün piyasaya arzını en fazla üç gün geçici olarak yasaklamak, bu konuda Bakanlık merkez teşkilatını veya il müdürlüğünü derhal bilgilendirmek,

e) Yürüttüğü denetim görevi çerçevesinde gerekli gördüğü dosya ve belgeleri, denetim yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, onaylanmış örneklerini almak; fabrika, mağaza, dükkân, ticarethane, pazaryeri, depo, antrepo ve ambar gibi yerler ile denetime konu olan diğer yerlerde inceleme ve sayım yapmak, bu yerleri görüntülemek, üretim, stok ve satış bilgilerini almak, bu konularda her derecede yetkili ve ilgiliden her türlü yardım ve bilgi talep etmek,

f) Üretici veya dağıtıcının PGD faaliyetini engellemesi durumunda, güvenlik güçlerinden yardım istemek ve onların nezaretinde denetim yapmak,

g) PGD sırasında işin niteliğine göre, gerekli gördüğü durumlarda, Bakanlık veya valilik onayıyla, refakat etmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarından uzman kişilerin davet edilmesini sağlamak ve bunların görüş ve önerilerinden yararlanmak, bilirkişi incelemesi yapılmasını sağlamak,

ğ) Tutanak ya da raporla tespit edilen sonuçlandırılmamış işleri takip etmek ve sonuçlandırmak,

h) Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde görüş ve öneri geliştirmek ve bunlarıBakanlık merkez teşkilatına veya il müdürlüğüne sunmak,

ı) Kanunda belirtilen ceza ve önlemler hariç olmak üzere, denetim faaliyeti sırasında, ilgililerin cezai sorumluluğunu gerektiren eylemlerini saptadığında, durumu ilgili mercilere iletilmek üzere Bakanlık merkez teşkilatına veya il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek.

(2) Denetim personelinin yükümlülükleri şunlardır:

a) Bakanlık tarafından verilen denetim personeli kimliğini, üretici veya dağıtıcıya ibraz ederek denetime başlamak,

b) Denetlediği üretici veya dağıtıcı kuruluşların yönetim ve yürütme işlerine karışmamak,

c) PGD görevini, mevzuata uygun olarak bağımsız ve tarafsız yürütmek,

ç) PGD sırasında elde ettiği bilgi ve belgelere ilişkin olarak 26 ncı maddede düzenlenen gizlilik ilkesine riayet etmek,

d) PGD yapılmasına engel olunması halinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesi gereğince “görevi yaptırmamak için direnme”suçundan işlem yapılabileceğini ilgililere bildirmek.

Denetim personelinin performansının değerlendirilmesi

MADDE 20 – (1) Genel Müdürlük ile Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü, denetim personeli kimliğinin iptal edilip edilmeyeceği, denetimle ilgili ekipmanın dağıtımı veya geri alınması amacıyla performans ölçütlerini birlikte belirler. Her genel müdürlük, sorumluluk alanı çerçevesinde denetim personelinin performans değerlendirmesini yaparak denetim personelinin denetim kimliğinin iptal edilmesini Komisyona önerebilir.

(2) Denetim görevini yerine getirmesine engel bir durum ortaya çıkan personel, bu durumunu kanıtlayan belgelerle birlikte denetim personeli kimliğini iade etmek amacıyla il müdürlüğüne başvurabilir. İl müdürü, bu başvuruyu kendi görüşlerini de ekleyerek ilgili genel müdürlüğe bildirir. İlgili genel müdürlük başvuruyu değerlendirerek denetim personeli kimliğinin iptal edilip edilmeyeceğini Komisyona önerebilir.

İl müdürlüğünün görev, yetki ve yükümlülükleri

MADDE 21 – (1) İl müdürlüğünün PGD’ye ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bakanlık tarafından gönderilen yıllık piyasa gözetimi ve denetimi programını esas alarak ilin piyasa gözetimi ve denetimi programını hazırlamak ve uygulamak,

b) Denetim programını; ilin üretici, ithalatçı, dağıtıcı ve satıcı profilini çıkararak bunlara ait ürünlerin denetlenmesini sağlayacak şekilde hazırlamak,

c) PGD faaliyetlerinin etkin olarak gerçekleştirilmesini teminen ihtiyaçlarını, sorunlarını ve çözüm önerilerini Bakanlığa iletmek,

ç) PGD faaliyetlerinde ihbar, şikayet, her türlü reklam ve ilanlar ile kaza, yaralanma haberleri ve veri tabanlarından yararlanmak,

d) PGD faaliyetleri sonucunda gerekli idari yaptırım kararlarının verilmesini ve yerine getirilmesini sağlamak,

e) Bakanlıkça verilecek piyasaya arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararlarının yerine getirilmesini sağlamak, bu kararların yerine getirilip getirilmediğini üretici nezdinde ve piyasada izlemek ve kontrol etmek ve sonucundan Bakanlığa bilgi vermek,

f) PGD faaliyetlerinin tarafsız, bağımsız, eşit ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

g) Denetim personelinin teknik ve hukuki konularda eğitim ihtiyacını karşılamaya, bilgi ve tecrübelerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

ğ) Piyasanın veya ürünlerin uygunluk düzeyinin yükseltilmesi amacıyla üreticilerle işbirliği yapmak, bilgilendirme, eğitim ve benzeri toplantılar düzenlemek.

(2) İl müdürü, PGD faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla diğer ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli tümönlemlerin alınmasından ve uygulanmasından sorumludur. İl müdürü, koşulları dikkate alarak organizasyon içinde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri için ayrı bir birim oluşturur.

ALTINCI BÖLÜM

Üreticinin ve Dağıtıcının Yükümlülükleri

Üreticinin ve dağıtıcının yükümlülükleri

MADDE 22 – (1) Üreticinin ve dağıtıcının yükümlülükleri şunlardır:

a) Denetim personelinin talep etmesi halinde ürüne ilişkin tüm bilgi ve belgeleri sunmak, üretim yerlerinin ve depolarının adreslerini vermek ve bu yerlerde gerekli tespitleri yapmasına yardımcı olmak,

b) Denetim görevinin gerektiği gibi yürütülmesi için denetim personeline görevi süresince uygun bir çalışma yeri sağlamak; uygun yer olmadığında veya denetime uygun koşullar oluşturulmadığında, denetim personelinin isteği üzerine ürüne ait tüm dosya ve belgeleri denetim personelinin çalışma yerine getirerek kendisine teslim etmek,

c) İlgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler kapsamındaki son ürünün yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten itibaren ilgili teknik düzenlemede belirtilen süreyle, bu sürenin belirtilmemesi halinde on yıl boyunca muhafaza etmek ve istenilmesi halinde denetim personeline ibraz etmek,

ç) Piyasaya arzın geçici veya sürekli yasaklanması, piyasada bulunan ürünlerin toplatılması ve hizmet dışı bırakılması veya bertaraf edilmesi kararı verilmesi durumunda, stoklarında ve piyasada bulunan ürünlerin markasına, modeline, seri veya parti numarasına, sayısına ve dağıtıldığı yerlere dair bilgi ve belgeleri vermek,

d) Piyasaya arzın geçici olarak durdurulması halinde tüm satış ve dağıtım noktalarını bilgilendirmek ve sonucundan Bakanlığı haberdar etmek,

e) Denetim sonucunda Bakanlık tarafından verilen toplatma kararlarının gereklerini tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde yerine getirmek, yerine getirildiğini belgelemek ve bu faaliyetten doğan her türlü masrafı karşılamak.

(2) Üreticiler, kullanıcılarda olan ve piyasada bulunan insan sağlığını, can ve mal güvenliğini tehdit eden güvensiz ürünlerini Bakanlığın müdahalesine gerek kalmadan gönüllü olarak geri çağırma ve toplatma yaparak düzeltici faaliyette bulunabilir. Ancak, üretici piyasada gerçekleştirdiği her türlü düzeltme ve toplama faaliyetine dair tüm bilgi ve belgeleri Bakanlığa iletmekle yükümlüdür. Gönüllü düzeltme faaliyeti kapsamında uygunsuzluğu giderilen ürünler, Bakanlık değerlendirmesine sunulmadan piyasaya arz edilemez ve hizmete sunulamaz.

(3) Güvensiz ürünlere ilişkin verilen piyasaya arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararlarının uygulanmasının ve risk altındaki kişilerin bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla;

a) Üretici, unvanını, ürünün markasını, modelini ve fotoğrafını, seri veya parti numarasını, taşıdığı riskle ilgili bilgileri ve ürünün teslim edileceği yerleri veya gönderileceği adresleri içeren ilan metninin; ulusal düzeyde yayın yapan iki televizyon kanalında 07.00-22.00 saatleri arasında 20 saniyeden az 60 saniyeden fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek sürede yazılı ve sesli şekilde iki gün yayınlanmasını ve ulusal düzeyde dağıtımı yapılan iki gazetede, sayfanın dörtte birinde, bir gün ilan edilmesini sağlar.

b) Risk altındaki kişilerin belirli bir yerleşim yerinde olması ve yerel yayın yapan gazete ile televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, (a) bendine göre yapılacak yayın ve ilan yerel basın ve yayın organları yoluyla yapılır. Risk altındaki kişilerin bilindiği durumlarda ise bu kişiler doğrudan bilgilendirilir.

c) (a) ve (b) bentlerindeki önlemleri belirlenen şekil ve sürede, kararın tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde yerine getirmeyen üretici, Bakanlıkça yapılacak ilan ve yayın masraflarını karşılar. Masraflar hakkında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Ürün Güvenliği ve Denetimi Koordinasyon Komisyonu ve Sektörel Komisyonlar

Komisyonun teşkili

MADDE 23 – (1) Ürün Güvenliği ve Denetimi Koordinasyon Komisyonu; Bakanlık Müsteşarı veya görevlendirmesi halinde Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı başkanlığında; Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü, Sanayi Genel Müdürü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ve Birinci Hukuk Müşavirinden oluşur. Gerekli görülmesi halinde, Komisyona diğer hizmet birim amirleri davet edilebilir.

(2) Komisyonun sekretarya işleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Komisyonun görevleri ve toplanması

MADDE 24 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Sanayi ürünleri güvenliği ve denetimi politikasını belirlemek,

b) PGD’nin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini teminen idari yapılanma, personel, personel eğitimi, ekipman ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kararlar almak,

c) Bakanlık merkez teşkilatı ile il müdürlükleri arasında karşılaşılan sorunların çözümlenmesini ve uygulama birliğini sağlamak,

ç) Bakanlık merkez teşkilatı ve il müdürlüklerince gerçekleştirilecek denetimleri izlemek, değerlendirmek ve aksaklıkları tespit ederek gerekliönlemleri almak,

d) Denetim personeli kimliğinin iptal edilip edilmeyeceğine karar vermek,

e) Gerekli hallerde, teknik düzeydeki çalışmalar gerçekleştirmek üzere Komisyona bağlı alt komisyonların oluşturulmasına karar vermek,

f) Ekonomi Bakanlığı bünyesinde oluşturulan PGD Koordinasyon Kurulunda Bakanlığı temsil edecek asil ve yedek üyeleri belirlemek.

(2) Komisyon altı ayda bir toplanır. Gerekli hallerde, Genel Müdürlüğün önerisi ve Komisyon Başkanının çağrısıyla toplanabilir.

(3) Komisyon üyeleri, toplantıdan bir hafta önce gerekçeleriyle birlikte toplantıda görüşülmesini istedikleri konuları gündeme alınması için Genel Müdürlüğe bildirir.

Sektörel komisyonlar

MADDE 25 – (1) PGD’den sorumlu hizmet birimleri, ürün güvenliği ve denetiminde etkinlik sağlamak ve ürünlerin uygunluk düzeyinin artırılmasıamacıyla sorumluluğunda bulunan ürün grupları çerçevesinde, ilgili sektör temsilcisi dernekler, tüketici kuruluşları, meslek odaları ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarının katılımıyla geçici veya sürekli sektörel komisyonlar oluşturabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilgilerin gizliliği

MADDE 26 – (1) PGD faaliyeti sırasında Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüklerince yapılan yazışmalar, ihbar ve şikâyetler ile üreticilere ilişkin elde edilen bilgiler ve belgeler, risk altındaki grupların sağlık ve güvenliği ciddi ve acil bir tehdit altında olmadıkça gizli tutulur.

Önlemler ve idari yaptırımların uygulanmasında yetki

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında, aynı fiilin bir suç veya daha ağır idarî para cezası ile cezalandırılmayıgerektiren kabahat oluşturmaması hâlinde, Kanunda belirtilen idari para cezaları uygulanır.

(2) Kanunun öngördüğü idari para cezası kararları, denetimin Bakanlık merkez teşkilatı personeli tarafından yapılması halinde sorumluluk alanıçerçevesinde ilgili genel müdür, il müdürlüğü personeli veya Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile il müdürlüğü personelinin birlikte denetim yapmasıhalinde vali tarafından verilir. Uygunsuzluk başka bir ilde tespit edilmiş olsa bile üretici ve ithalatçı hangi ilde yerleşik ise o il müdürlüğü idari para cezasını uygular.

(3) Ürünün, insan sağlığını, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceğine dair kesin belirti bulunması halinde piyasaya arzın geçici olarak yasaklanması kararı;

a) En fazla üç gün süreyle, denetim personeli tarafından,

b) Ürünün test veya muayenesi için üç günden uzun bir sürenin gerekli olması durumunda, denetimin Bakanlık merkez teşkilatı personeli tarafından yapılması halinde sorumluluk alanı çerçevesinde ilgili genel müdür, il müdürlüğü personeli veya Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile il müdürlüğü personelinin birlikte denetim yapması halinde il müdürü tarafından,

verilir.

(4) Ürünün piyasaya arzının yasaklanması, piyasaya arz edilmiş ürünlerin toplatılması ve ürünün kısmen veya tamamen bertaraf edilmesi kararıMüsteşar tarafından verilir ve il müdürlüğü tarafından bu kararların uygulanması sağlanır.

(5) Ürünün piyasaya arzının geçici veya sürekli olarak yasaklanması, toplatılması, kısmen veya tamamen bertaraf edilmesi kararları, sorumluluk alanı çerçevesinde ilgili genel müdürlük tarafından Ürün Güvenliği ve Denetimi Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüklerine acil olarak duyurulur ve gerekliönlemlerin alınması istenir.

Yetki

MADDE 28 – (1) Bakanlık, ürün güvenliğine ilişkin temel gereklerin sağlanması bakımından, diğer yetkili kuruluşların sorumluluğuna girenürünler hariç olmak üzere, sanayi ürünlerinin denetimine yönelik gerekli önlemleri almaya, bunları uygulamaya ve bu ürünlerin PGD’sini gerçekleştirmeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 29 – (1) 16/5/2008 tarihli ve 26878 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut denetim personelinin değerlendirilmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ürünlere ilişkin teknik düzenleme hazırlama, piyasa gözetimi ve denetimi yapma görev ve sorumluluğu üstlenmiş hizmet birimleri ile il müdürlüklerinde görev yapan personel hariç, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, denetim personeli kimliği almış veya almaya hak kazanmış personelden bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde il müdürlüklerine veya PGD sorumluluğu üstlenmiş hizmet birimlerine atanma talebinde bulunanlar kadro ve ihtiyaç durumları çerçevesinde naklen atanabilir.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
9716 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

31.07. 2007 Tarih ve 26953 Sayılı Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği
Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği
İkili Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelik
CE İşareti Yönetmeliği
Makina Emniyeti Yönetmeliği
Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik 76/211/AT
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği
Alkolmetreler ve Alkol Hidrometrelerine Dair Yönetmelik (76/765/AT)
Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği (İngilizce)
Kristal Cam Ürünleri Yönetmeliği
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (İngilizce)
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

DIŞ TİCARET

Ülke ve birliklere göre ihracat prosedürleri

Ülke ve birliklere göre ihracat prosedürleri

ihracat yapılırken düzenlenmesi gereken belgeler ülke ve bölgelerine göre farklılıklar içermektedir.

OFİS VE İNSAN

İş yerinde Mutlu Olmanın Yolları

İş yerinde Mutlu Olmanın Yolları

Araştırmalar iş yerinde mutlu olan çalışanların daha üretken ve kalıcı olduklarını gösteriyor. Ancak, özellikle son yıllarda işverenlerin karşılaştıkları en büyük zorluklardan biri; çalışanların iş yerinde mutlu olmalarını sağlayarak, işten çıkmaların önüne geçmek.

Toplantı Teknikleri

Toplantı Teknikleri

İş hayatında, düşüncelerin en az yanlış anlama ile karşı tarafa aktarılması ve hayata geçirilmesinde, gerçekleştirilen toplantıların rolü büyüktür.

İŞ DÜNYASI

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Değişim Zamanı

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Değişim Zamanı

Artık, çok hızlı bir şekilde normal ve dijital değişimlerin yaşanmaya başladığı iş dünyamızda; her zaman “İnsan” faktörünün önemi ile gündemde olan... “İnsan Kaynakları Yönetimi ve Değişim Zamanı” ve de bu değişim zamanı’nın yönetimi, bu ayki yazımızın ana konusu!

HUKUK / MUHASEBE

Spor veya Sosyal Etkinliklere Sponsorluk Katkılarının Muhasebeleştirilmesi

Spor veya Sosyal Etkinliklere Sponsorluk Katkılarının Muhasebeleştirilmesi

Şirketlerin ya da kişilerin konferans, spor, konser gibi etkinliklere maddi destek vermeleri özellikle de son dönemlerde sıklıkla karşılaşılan durumlardan bir tanesi.