İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç
olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde iç kontrol ve ön malî kontrol
faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçleri belirlemektir.
Dayanak
Madde 2- Bu Usul ve Esaslar, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- Bu Usul ve Esaslarda geçen;
Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
Kanun: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu,
İdare: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim
kapsamındaki her bir kamu idaresini,
Üst Yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, Millî Savunma Bakanlığında bakanı, diğer
kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi, belediyelerde belediye
başkanını,
İç Kontrol: İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların
korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim
bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından
oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller
bütününü,
Ön Malî Kontrol: İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar
ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı,
finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine
uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden
yapılan kontrolünü,
Görüş Yazısı: Ön malî kontrol sonucunda malî karar ve işlemlerin uygun bulunup
bulunmadığı yönünde verilen yazılı görüşü veya dayanak belge üzerine yazılan şerhi,
Malî Hizmetler birimi: Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde
belirtilen görevleri yürüten birimi,
Usul ve Esaslar: Bu Usul ve Esasları,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İç Kontrol
İç kontrolün amaçları
Madde 4- İç kontrolün amaçları;
a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde yönetilmesini,
b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet
göstermesini,
c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi
edinilmesini,
1e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını,
sağlamaktır.
İç kontrol standartları
Madde 5- İç kontrol standartları, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde
Bakanlık tarafından belirlenir ve yayımlanır. İdareler, malî ve malî olmayan tüm işlemlerinde
bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.
Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, idarelerce görev
alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar
belirlenebilir.
İç kontrolün temel ilkeleri
Madde 6- İç kontrolün temel ilkeleri şunlardır:
a) İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.
b) İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır.
c) İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar.
d) İç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar.
e) İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler
belirlenir.
f) İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap
verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi malî yönetim ilkeleri esas alınır.
İç kontrolün unsurları ve genel koşulları
Madde 7- İç kontrolün unsurları ve genel koşulları şunlardır:
a) Kontrol ortamı: İdarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış
sağlaması, etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına sahip olması esastır. Performans
esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem
verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesi
sağlanır. İdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir
şekilde belirlenir.
b) Risk değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen
değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. İdare,
stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmak için iç
ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir.
c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti
belirlenir ve uygulanır.
d) Bilgi ve iletişim: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde
kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin iç kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine
getirebilecekleri bir şekilde ve sürede iletilir.
e) Gözetim: İç kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli izlenir, gözden geçirilir ve
değerlendirilir.
İç kontrole ilişkin yetki ve sorumluluklar
Madde 8- Üst yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden,
harcama yetkilileri ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere
ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludur.
İdarelerin malî hizmetler birimi, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının
uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve ön malî kontrol faaliyetini
yürütür. Muhasebe yetkilileri, muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam
ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur.
Üst yöneticiler, harcama yetkilileri ve diğer yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst
yönetim anlayışına sahip olunmasından, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli
yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından,
mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir
2çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde
sorumludurlar.
Üst yöneticiler ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, her yıl, iş ve
işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata
uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim
faaliyet raporları ile idare faaliyet raporlarına eklerler.
İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişi, yöneticilerin görüşü, kişi
ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar
dikkate alınarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tâbi tutulur ve gerekli önlemler alınır.
Merkezi uyumlaştırma görevi
Madde 9- İç kontrole ilişkin standart ve yöntemler Bakanlık tarafından belirlenir,
geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bu çerçevede Bakanlık;
a) İç kontrol standartlarını belirler ve bu standartlara uyulup uyulmadığını izler,
b) Ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler ile ön malî kontrole tâbi malî karar
ve işlemleri ve bunların kontrol usul ve esaslarını belirler,
c) İç kontrol alanında idareler arasında koordinasyonu sağlar ve idarelere rehberlik
hizmeti verir,
d) İç kontrol ve ön malî kontrole ilişkin genel ve özel nitelikli düzenlemelerde
idarelerle işbirliği yapar, çalışma toplantıları düzenler,
e) İç kontrol ve ön malî kontrol düzenleme ve uygulamaları hakkında idarelerden
rapor ve bilgi alarak sistemlerin işleyişini izler,
f) İdarelerin malî hizmetler birimlerinin çalışma usul ve esaslarını belirler,
g) Ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini araştırır, bunların uygulanması
yönünde çalışmalar yapar,
h) İç kontrol ile malî yönetim ve kontrol sistemine ilişkin olarak eğitim programları
hazırlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ön Malî Kontrol
Ön malî kontrolün kapsamı
Madde 10- Ön malî kontrol görevi, idarelerin yönetim sorumluluğu çerçevesinde,
harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından yerine getirilir.
Ön malî kontrol, harcama birimleri tarafından yapılan kontroller ile malî hizmetler
birimi tarafından yapılan kontrollerden oluşur. Malî hizmetler birimi tarafından yapılacak ön
malî kontrol, Usul ve Esaslarda belirtilen kontroller ile idarelerce yapılacak düzenlemeler
çerçevesinde bu birim tarafından yapılması öngörülen kontrollerden meydana gelir.
Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama
birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir
ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu
ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilir. Malî karar ve
işlemler harcama birimleri tarafından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılması açısından da kontrol edilir.
Ön malî kontrolün niteliği
Madde 11- Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi, danışma ve
önleyici niteliği haiz olup, malî karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından
uygulanmasında bağlayıcı değildir.
Malî karar ve işlemlerin ön malî kontrole tâbi tutulması ve ön malî kontrol sonucunda
uygun görüş verilmiş olması, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Ön malî kontrol süreci
3 Madde 12- Malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemler,
kontrol edilmek üzere malî hizmetler birimine gönderilir. Malî hizmetler birimince kontrol
edilen işlemler hakkında görüş yazısı düzenlenir ve ilgili birime gönderilir. Ön malî kontrol
sonucunda yazılı görüş düzenlenmesi halinde bu yazılı görüşler ayrıntılı, açık ve gerekçeli
olmak zorundadır. Malî hizmetler biriminin görüş yazısı ilgili işlem dosyasında saklanır ve
bir örneği de ödeme emri belgesine eklenir.
Harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılır. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha
önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır. Malî işlemlerin
yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemden önceki işlemleri de kontrol ederler.
Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla malî işlemlerin süreç akış şeması hazırlanır ve üst
yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulur.
Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst
kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme
emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle
görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön
malî kontrol yaparlar. Bu gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda,
ödeme emri belgesi üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülerek
imzalanır.
Kontrol usulü
Madde 13– Harcama birimlerinde ve malî hizmetler biriminde yapılan kontrol
sonucunda, malî karar ve işlemin uygun görülmesi halinde, dayanak belgenin üzerine
“Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülür veya yazılı görüş düzenlenir.
Malî karar ve işlemin uygun görülmemesi halinde ise nedenleri açıkça belirtilen bir
görüş yazısı yazılarak kontrole tâbi karar ve işlem belgeleri eklenmek suretiyle ilgili birimine
gönderilir.
Malî hizmetler birimince, Usul ve Esasların 17 ve 26 ncı maddeleri uyarınca yapılan
kontrollerde yazılı görüş düzenlenmesi zorunludur. Bu yazıda, yapılan kontrol sonucunda
malî karar ve işlemin uygun görülüp görülmediği, uygun görülmemişse nedenleri açıkça
belirtilir. Mevzuatına uygun olarak giderilebilecek nitelikte eksiklikleri bulunan malî karar ve
işlemlerde, bu eksiklikler ve nasıl düzeltilebileceği hususları belirtilmek ve bunların
düzeltilmesi kaydıyla işlemin uygun görüldüğü şeklinde yazılı görüş düzenlenebilir.
Kontrol yetkisi
Madde 14– Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol yetkisi malî hizmetler birimi
yöneticisine aittir. Kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüş ve kontrol şerhleri malî
hizmetler birimi yöneticisi tarafından imzalanır. Malî hizmetler birimi yöneticisi, bu yetkisini
sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla yazılı olarak yardımcısına veya birimin iç kontrol alt
birim yöneticisine devredebilir. Malî hizmetler birimi yöneticisinin harcama yetkilisi olması
durumunda ön malî kontrol görevi, iç kontrol alt birim yöneticisi tarafından yürütülür.
Malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemlerin kontrolü,
birimin iç kontrol alt birimi tarafından yerine getirilir.
Harcama birimlerinde ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol
görevi, ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlisi tarafından
yerine getirilir.
Görevler ayrılığı ilkesi
Madde 15- Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez.
Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler, onay belgesi ve ekleri
ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, malî karar ve işlemlerin
belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi malî karar ve işlemlerin
hazırlanması ve uygulanması aşamalarında görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile
muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üye olamazlar.
4DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Malî Hizmetler Biriminin Ön Malî Kontrolüne Tâbi Malî Karar ve İşlemler
Kanun tasarılarının malî yükünün hesaplanması
Madde 16- Gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye
yükümlülük getirecek kanun tasarıları, malî yüklerinin hesaplanmasını sağlamak üzere malî
hizmetler birimine gönderilir. Kanun tasarılarının malî yükleri en az üç yıllık bir dönem için
hesaplanarak, orta vadeli program ve orta vadeli malî plan çerçevesinde, idarenin stratejik
planı, performans programı ve bütçesi üzerindeki etkileri açısından değerlendirilir. Sosyal
güvenliğe yönelik kanun tasarılarında ise en az yirmi yıllık aktüeryal hesaplama yapılır.
Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları
Madde 17- İdarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı
gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için bir
milyon Yeni Türk Lirasını, yapım işleri için ikimilyon Yeni Türk Lirasını aşanlar kontrole
tâbidir. Bu tutarlara katma değer vergisi dahil değildir.
02/07/1992 tarihli ve 3833 sayılı Kanunun 1 inci maddesi kapsamında olup, Bakanlar
Kurulunca onaylanan yıllık programlarda yer verilen projelere ilişkin işler, uluslararası
anlaşmalar ve Bakanlar Kurulu kararı gereğince yurt dışına gönderilen Türk Silahlı
Kuvvetleri Birliklerinin ihtiyacı için mahallinden temin edilen her türlü mal ve hizmete ait
taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında
yapılan harcamalara ilişkin taahhüt evrakı tutarı ne olursa olsun kontrole tâbi değildir.
Kontrole tâbi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, bunlara ilişkin tüm bilgi ve
belgeleri içerecek şekilde bir işlem dosyası olarak harcama yetkilisi tarafından malî hizmetler
birimine gönderilir.
Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, en geç on işgünü içinde kontrol edilir. Yapılan
kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyası ile birlikte ilgili harcama
yetkilisine gönderilir.
Ödenek gönderme belgeleri
Madde 18- Bütçe ödeneklerinin dağıtımı ödenek gönderme belgesiyle yapılır.
Ödenek gönderme belgeleri harcama yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra kontrol edilmek
üzere malî hizmetler birimine gönderilir. Yılı merkezi yönetim bütçe kanununa veya
bütçesine, bütçe tertibine, ayrıntılı harcama veya finansman programlarına, bütçe
ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına ilişkin usul ve esaslara uygunluğu yönünden kontrol
edilen ve uygun bulunan ödenek gönderme belgeleri, en geç üç işgünü içinde sonuçlandırılır.
Uygun görülmeyen ödenek gönderme belgeleri gerekçeli bir yazıyla harcama yetkilisine
gönderilir.
Ödenek aktarma işlemleri
Madde 19- Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin Kanun ve merkezi
yönetim bütçe kanunu uyarınca bütçeleri içinde yapacakları aktarmalar ile diğer idarelerin
ilgili düzenlemeler çerçevesinde bütçeleri içinde yapacakları aktarmalar, harcama
birimlerinin talebi üzerine malî hizmetler biriminin bütçe ve performans programı alt birimi
tarafından hazırlanır ve üst yöneticinin onayına sunulmadan önce iç kontrol alt birimi
tarafından kontrol edilir. Bu şekilde yapılacak aktarmalar ilgisine göre Kanun, yılı merkezi
yönetim bütçe kanunu ve bütçe işlemlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kontrol
edilerek en geç iki işgünü içinde sonuçlandırılır.
Mevzuatına aykırı bulunan aktarma talepleri, gerekçeli bir yazıyla harcama yetkilisine
gönderilir.
Kadro dağılım cetvelleri
Madde 20- 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye tâbi idarelere ait kadro dağılım cetvelleri, anılan Kanun Hükmünde Kararname
ve Kadro İhdas, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve
5Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Bakanlık ve Devlet Personel
Başkanlığı ile uygunluk sağlandıktan sonra kontrole tâbidir.
78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi idarelere ait kadro dağılım cetvelleri ise Yükseköğretim
Kurulunun onayını müteakip kontrole tâbidir.
Kadro dağılım cetvelleri en geç beş işgünü içinde kontrol edilir. İlgililerine yapılacak
ödemeler bu onaylı kadro dağılım cetvellerine göre yapılır. Bu cetvellerde yapılacak
değişiklikler de aynı şekilde kontrol edilir.
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olmayan idarelerde de kadro ihdas ve
değişiklikleri aynı süre içinde kontrol edilir.
Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kadroları ile millî güvenlik sebebiyle gizli
kalması gereken kadrolar hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.
Seyahat kartı listeleri
Madde 21- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesi uyarınca İçişleri,
Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları tarafından müştereken belirlenen esaslar çerçevesinde,
seyahat kartı verilecek personel listesi, birimlerin teklifleri değerlendirilerek malî hizmetler
birimi tarafından kontrol edilir. Buna ilişkin talepler yukarıda belirtilen esaslar ile Bakanlık
tarafından yapılan düzenlemelere uygunluk ve bütçe ödeneğinin yeterliliği yönünden en geç
üç işgünü içinde kontrol edilir. Uygun görülmeyen talepler gerekçeli bir yazıyla ilgili birime
gönderilir.
Seyyar görev tazminatı cetvelleri
Madde 22- İdarelerin teşkilat yapıları ve ihtiyaçlarına göre her birim, bölge, il ve ilçe
için ayrı ayrı hazırlanan seyyar görev dağılım listeleri malî hizmetler birimi tarafından
kontrol edilir. Bu dağılım listeleri 6245 sayılı Harcırah Kanunu, bu Kanuna dayanılarak
yapılan düzenlemeler, yılı bütçesine bu amaçla konulan ödenekler ve Bakanlık tarafından
vize edilen cetvellere uygunluk açısından en geç üç işgünü içinde kontrol edilir. Uygun
görülmeyen talepler gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir.
Geçici işçi pozisyonları
Madde 23- Yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen yetki çerçevesinde,
genel bütçe kapsamındaki idareler, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarında
çalıştırılacak geçici işçi pozisyon (adam/ay) sayılarının aylar ve birimler itibarıyla dağılımı
kontrole tâbidir.
Norm kadro uygulamasına geçilmemiş mahalli idarelerde çalıştırılacak geçici işçi
pozisyon (adam/ay) sayılarının aylar itibarıyla dağılımının İçişleri Bakanlığı tarafından
vizesini müteakip, idarelerin çalıştıracakları geçici işçilerin birimlere dağılımını gösteren
cetveller kontrole tâbidir.
Geçici işçi pozisyonları malî hizmetler birimince en geç beş işgünü içinde kontrol
edilir. Kontrol sonucunda uygun görülmeyen cetveller gerekçeli bir yazıyla ilgili birime
gönderilir.
Yan ödeme cetvelleri
Madde 24- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanunun ek geçici 9 uncu
maddesi kapsamına giren idarelerde istihdam edilen Devlet memurlarından, hangi işi
yapanlara ve hangi görevde bulunanlara zam ve tazminat ödeneceği, ödenecek zam ve
tazminatın miktarları ile ödeme usul ve esaslarına ilişkin olarak anılan Kanunun 152 nci
maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, zam ve tazminat
ödemesi yapılacak personelin kadro veya görev unvanları, sınıfları, dereceleri, sayıları ve
hizmet yerleri ile bunlara uygun olarak ödenecek zam ve tazminatın miktarlarını gösteren ve
serbest kadro üzerinden hazırlanan cetvel ile bunların birimler itibarıyla dağılımını gösteren
listeler malî hizmetler birimi tarafından kontrol edilir. Kontrol işlemi ve süreci ile cetvellerin
üst yönetici tarafından onaylanması hususu anılan Bakanlar Kurulu kararında belirlenen usul
6ve esaslar çerçevesinde yürütülür.
Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri
Madde 25- Bakanlık tarafından yıllık olarak her bir idare bazında vize edilen
cetvellere ve tip sözleşmeye uygun olarak çalıştırılacak personelle yapılacak sözleşmeler ile
ilgili mevzuatı gereğince Bakanlık vizesi alınmaksızın çalıştırılabilecek sözleşmeli personelle
yapılacak sözleşmeler kontrole tâbidir. Bu sözleşmeler, Bakanlık tarafından vize edilen
cetvellere ve tip sözleşmeye, ilgili kanunlarına, diğer mevzuatına ve bütçelerinde öngörülen
düzenlemelere uygunluk yönünden incelenir ve en geç beş işgünü içinde sonuçlandırılır.
Uygun görülmeyen sözleşmeler gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir.
Yurtdışı kira katkısı
Madde 26- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri Personel Kanununa tâbi olup, yurt dışı kadrolara sürekli görevle atanan personele
yapılacak yurt dışı kira katkısı ödemelerine ilişkin belgeleri içeren işlem dosyası birimlerince
hazırlanır ve kontrol edilmek üzere malî hizmetler birimine gönderilir. Yurt dışı kira
katkısına ilişkin talepler yılı merkezi yönetim bütçe kanunu uyarınca, Bakanlıkça belirlenen
usul ve esaslara uygunluk yönünden incelenir ve uygun bulunan talepler hakkında en geç üç
işgünü içinde uygun görüş verilir. Uygun görülmeyen talepler gerekçeli bir yazıyla ilgili
birime gönderilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İdarelerce yapılacak düzenlemeler
Madde 27 – Usul ve Esaslarda belirlenen malî karar ve işlemlerin dışında kalan malî
karar ve işlemlerin de aynı şekilde malî hizmetler birimine kontrol ettirilmesine yönelik
düzenleme yapılabilir. Bu konuda yapılacak düzenlemeler üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe
konulur. Bu düzenlemelerde, malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi tutulacak malî
karar ve işlemler, riskli alanlar dikkate alınmak suretiyle tür, tutar ve konu itibarıyla
belirlenir ve yılda bir kez değerlendirilir.
İç kontrol ve ön malî kontrole ilişkin olarak yapılan düzenlemeler, üst yöneticinin
onayını izleyen on işgünü içinde Bakanlığa bildirilir.
Uygun görüş verilmeyen malî karar ve işlemler
Madde 28- Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama
yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin malî hizmetler birimince kayıtları tutulur ve
aylık dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim
sırasında denetçilere de sunulur.
Kontrol süresi
Madde 29- Malî hizmetler birimi, kontrol ve uygun görüş işlemlerini belirlenen süre
içinde sonuçlandırmak zorundadır. Usul ve Esaslarda belirtilen sürelerin başlangıç tarihinin
belirlenmesinde, malî hizmetler biriminin evrak giriş kayıt tarihini izleyen işgünü esas alınır.
Malî hizmetler biriminin talebi ve üst yöneticinin onayı üzerine bu süreler bir katına kadar
artırılabilir.
Düzenleme ve koordinasyon görevi
Madde 30- Bakanlık, Kanun ve Usul ve Esaslar çerçevesinde, iç kontrol ve ön malî
kontrole ilişkin yöntem ve standartlar konusunda koordinasyonu sağlamakla görevli ve
yetkilidir.
Tereddütlerin giderilmesi
Madde 31- Bu Usul ve Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri
gidermeye Bakanlık yetkilidir.
Yürürlük
7 Madde 32- Bu Usul ve Esaslar 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 33- Bu Usul ve Esasları Maliye Bakanı yürütür.
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
3982 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Makina Emniyeti Yönetmeliği
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği
Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (97/68/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik_2
AB Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı Hakkında Yönetmelik
Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği
Hububat Depolama Birim Hacmi İçin Standart Kütlenin Ölçümüne Dair Yönetmelik (71/347/AT)
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemleri ile İlgili Yönetmelik
Otomotiv Teknik Mevzuatının Tamamı
Otomotiv Teknik Mevzuatı-Genel Not
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Ölçü Kapları Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmelik 75/107/AT
5 kg'dan 50 kg'a Kadar Orta Doğruluktaki Dikdörtgen Blok Ağırlıklar ve 1 kg'dan 10 kg'a Kadar Orta Doğruluktaki Silindirik Ağırlıklara Dair Yönetmelik

DIŞ TİCARET

Ticaret Fuarları

Ticaret Fuarları

İster ulusal, ister uluslararası olsun, ticaret fuarlarının günümüzde pazarlamanın en önemli araç ve işlevlerinden biri olduğu bilinmektedir.

OFİS VE İNSAN

Ayaküstü Sohbet Etme Sanatı

Ayaküstü Sohbet Etme Sanatı

İş hayatında bazen bir toplantı öncesinde, bazen de asansörde ya da koridorda karşılaştığımız insanlarla yapabileceğiniz küçük sohbetler size hiç beklemediğiniz değerler kazandırabilir.

Ofisiniz için bilgisayar sistemlerinin seçimi

Ofisiniz için bilgisayar sistemlerinin seçimi

Bir ofis için gerekli olan bilgisayar altyapısı veya donanımının seçimi oldukça özen gerektiren bir konudur.

İŞ DÜNYASI

Enflasyonun sonuçları

Enflasyonun sonuçları

Enflasyonun bir maliyeti vardır. Bu maliyet ülke genelinde görülebileceği gibi o ülkedeki herhangi bir üreten ya da tüketen insanda da görülebilir

HUKUK / MUHASEBE

Yurtdışı Seyahat Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi

Yurtdışı Seyahat Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi

Seyahat giderleri, özellikle de işletmelerin bütçeleri içerisinde yer alırken, yüzdesi her geçen gün artmaya devam ediyor. Düşünülenin aksine dünyanın küçülmeye başlaması ile birlikte artık böylesine bir yüzde artışı hiçbir şekilde şaşırtıcı değil. Şirket çalışanlarının yurtdışı seyahatlerinde yapmış oldukları harcamalarının gider olarak yazılması için belgelerin öncelikli olarak vergi mevzuatında aranmakta olan şartları sağlaması gerekmektedir.