Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

Resmi Gazete Tarihi: 10.05.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26164
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen sıvılaştırılmış
petrol gazları (LPG)’nın güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin
piyasa faaliyetlerinin gözetimine, denetimine ve yaptırımların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4/12/2003
tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 29/6/2001
tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
b) Başkanlık: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığını,
c) Daire Başkanı: Denetim Dairesi Başkanını,
ç) Daire Başkanlığı: Denetim Dairesi Başkanlığını,
d) İlgili mevzuat: LPG piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul Kararları ile
diğer düzenlemeleri,
e) Kanun: 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik
Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,
f) Kullanıcı: LPG kullanan gerçek ve tüzel kişileri,
g) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
ğ) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
h) Piyasa faaliyeti: LPG’nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı ve bayiliğini,
ı) Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG): Petrol ve doğal gazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan
propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımını,
i) Şahit numune: Test veya muayene yapılmasının gerekli olduğu hallerde; test, muayene ve/veya
belgelendirme kuruluşuna gönderilen numunenin zayi olması veya test sonuçlarına yönelik herhangi bir itiraz
olması durumunda başvurulmak üzere denetimle görevli kişi tarafından alınan numuneyi,
j) Teknik düzenleme: LPG’nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam ve hareketlerin
tanımlanmasında Türk Standardları Enstitüsü standartları, ilgili ve diğer mevzuatla getirilen düzenlemeleri,
k) Tesis: Lisans konusu faaliyetin gerçekleştiği ana ve yardımcı üniteler ile deniz, demiryolu veya
karayolu araçlarını,
l) Uzman: Enerji uzmanını,
m) Uzman yardımcısı: Enerji uzman yardımcısını
ifade eder.
iKiNCi BÖLÜM
Denetime ilişkin Usul ve Esaslar
Denetim
MADDE 4 – (1) LPG piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin piyasaya ilişkin
faaliyetlerinin ve hesaplarının ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunun incelenmesi ve bu kişilerce piyasaya
arz edilen LPG, LPG tüpleri ve LPG ile ilgili her türlü emtianın teknik düzenlemelere uygunluğunun
araştırılması; hata, aykırılık, usulsüzlük ve suiistimallerin tespit edilmesi halinde ilgili kanunlarda öngörülen
gerekli yaptırımların uygulanması suretiyle yapılan çalışmalardır.
Denetimlerin yürütülmesi
MADDE 5 – (1) Kurum, piyasa faaliyetlerini kendi personeli veya kamu kurum ve kuruluşları ile özel
denetim kuruluşlarından hizmet alımı yoluyla denetime tâbi tutar.
(2) Hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecek denetimlere ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. (3) 6, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen yetki ve yükümlülükler ile 9 uncu maddede belirtilen ilkeler,
Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşları için
de geçerlidir.
Denetlenen gerçek veya tüzel kiĢilerin yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) Denetlenen gerçek veya tüzel kişiler;
a) İşletme, tesis ve yatırımları ile yasal defter kayıtlarını ve belgelerini Kurum denetimine sunmakla,
b) Piyasa faaliyetine konu olan LPG ve LPG ile ilgili her türlü emtianın incelenmesini ve numune
alınmasını sağlamakla,
c) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli tarafından gerekli görülen her türlü bilgi, belge ve
defterin aslını ibraz etmekle, istenmesi halinde suretlerini zamanında vermekle ve personelin çalışmasına
elverişli bir ortam sağlamakla,
ç) İstenildiğinde yazılı ve/veya sözlü bilgi vermek ve/veya düzenlenen tutanakları imzalamakla,
d) Hesap, işlem ve mali tabloları ile iç kontrol sistemlerini denetime uygun ve hazır hale getirmekle,
yükümlüdür.
(2) Denetlenen gerçek veya tüzel kişiler, gizlilik gerekçesiyle bilgi, belge ve numune vermekten imtina
edemez.
Denetim yapan kurum personelinin yetkileri
MADDE 7 – (1) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli;
a) Denetlemekle görevlendirildiği tesis ve işletmeler ile piyasa faaliyetine konu olan her türlü emtiayı
inceleme, bu emtiadan numune alma ve yetkilendirildiği takdirde söz konusu tesis ve işletmeleri Kurul kararı
alınıncaya kadar mühürlemeye,
b) Gerekli görülen her türlü bilgi ve belgeyi isteme, yasal defter kayıtlarını inceleme, bunların suretlerini
alma ve yerinde inceleme yapmaya,
c) Konu ile ilgili yazılı veya sözlü bilgi isteme ve gerekli tutanakları düzenlemeye,
ç) Görevinin gerektirdiği durumlarda, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan bilgi ve belge
istemeye,
d) Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde
inceleme ve araştırma yapmaya, görüş ve önerilerini Kuruma sunmaya,
e) Görevinin gerektirdiği durumlarda, mülkiye amirleri ve kolluk kuvveti ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarından yardım istemeye
yetkilidir.
Denetim yapan kurum personelinin yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli;
a) İlgili gerçek veya tüzel kişiler tarafından kendisine tevdi edilen defter ve belgeleri işlerinin gerektirdiği
süre içerisinde muhafaza ve işin bitiminde iade etmekle,
b) Denetim faaliyeti dolayısıyla edindiği bilgilerden gizlilik taşıyanları, kanunen yetkili kılınanlardan
başkasına açıklamamak ve doğrudan veya dolaylı şekilde kendi veya üçüncü kişiler yararına kullanmamakla,
c) Defter kayıtları ve belgeler üzerinde incelemenin gereği olan işaretler dışında; şerh, ilave ve düzeltme
yapmamakla,
ç) Denetim yaptığı yerlerde, görev ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak
nitelikte davranışlarda bulunmamak ve yönetime müdahale etmemekle
yükümlüdür.
Denetimde uyulacak ilkeler
MADDE 9 – (1) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, denetim faaliyeti sırasında
aşağıdaki ilkelere uyar:
a) Denetim faaliyeti sırasında, sonuçların değerlendirilmesinde ve denetim raporunun hazırlanmasında
tarafsız bir bakış açısına sahip olmak,
b) Dürüstlük ve tarafsızlığını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek,
c) Denetim faaliyetine ilişkin çalışmaların her aşamasında, görevinin gerektirdiği özen ve titizliği
göstermek,
ç) Bu Yönetmelikle düzenlenen denetim ilke ve esaslarının yanı sıra genel kabul görmüş denetim ilke ve
esaslarına uymak,
d) Denetim sırasında piyasayı olumsuz yönde etkileyebilecek derecede önem arz eden hususların tespit
edilmesi halinde, denetim faaliyetinin sonuçlanmasını beklemeksizin Kurumu derhal bilgilendirmek.
Denetim yapmakla görevli personelin kendisini tanıtma zorunluluğu
MADDE 10 – (1) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli ile Kurum adına denetim
yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarına ait personel, göreve başlamadan önce kimlik belgesi ve görevlendirme yazısıyla kendisini denetlenen gerçek kişi veya tüzel kişi
yetkilisine tanıtmak zorundadır. Personelin görevlendirme yazısında denetimin amacı, kapsamı, süresi ve
yetkinin çerçevesi yer alır.
YazıĢma usulü
MADDE 11 – (1) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, görevinin gerektirdiği durumlarda
ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile yapacağı yazışmaları ilgili hizmet birim amiri aracılığıyla veya
yetkilendirilmesi durumunda doğrudan yapar. Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum
ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşları, denetimin gerektirdiği yazışmaları doğrudan yapar.
Raporların sunulması
MADDE 12 – (1) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli tarafından düzenlenen rapor ile
Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşları
tarafından düzenlenen ve mevzuat ihlali tespitini içeren rapor, tutanak veya yazılar, ilgili hizmet birim amirine
iletilir. İlgili hizmet birim amiri, kendi görüşünü de belirtmek suretiyle rapor, tutanak veya yazıları Başkanlığa
sunar. Başkan, söz konusu rapor, tutanak ve yazıları Kurul gündemine öncelikle alır.
Yaptırımlar
MADDE 13 – (1) Kurum personeli ya da Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu
kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşları tarafından yapılan denetimlerde ilgili mevzuat hükümlerine
aykırılık tespit edilmesi halinde, Dördüncü Bölümde yer alan hükümler çerçevesinde işlem yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ġhbar ve ġikayet, Numune Alma, Analiz ve Mühürleme
Ġhbar ve Ģikayetler
MADDE 14 – (1) LPG’nin niteliğine veya LPG ile ilgili her türlü emtianın teknik düzenlemelerinin
ihlaline ilişkin tüketici ihbar ve şikayetleri öncelikle bunların satın alındığı kişiye ve/veya bu kişinin
tedarikçisine yapılır. Yapılacak şikayete otuz gün içerisinde hiç veya tatmin edici cevap alınamadığı takdirde
Kuruma müracaat edilebilir. Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG ikmal edenler tüketiciye verdikleri zarar
ve hasarları tazmin etmekle yükümlüdür. Zarar ve hasarların tazmini hususunda taraflar arasında anlaşmazlık
olması halinde 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile buna ilişkin diğer
mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) Dağıtıcılar, kendi tescilli markası altında yapılan faaliyetlere ilişkin kalite kontrol izlemesini etkin
biçimde yapmak, bayilerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan tek elden satış sözleşmesine uygun piyasa
faaliyeti yapıp yapmadığını denetlemek ve otogaz bayilikleri ile tüplü LPG bayiliğinin iptal edilmesi halinde
gerekçeleriyle birlikte 30 gün içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca teknik düzenlemelere aykırılık
ve güvenlik ihlali nedeniyle feshedilen dökme gaz sözleşmeleri de Kuruma 30 gün içerisinde bildirilir. Dağıtıcı
lisansı sahipleri, yaptıkları piyasa faaliyetleri ile ilgili olarak, kullanıcılardan gelen şikayet başvurularını izlemek
ve değerlendirmekle yükümlüdür. Dağıtıcı lisansı sahipleri, şikayet başvurularını başvuru tarihinden itibaren en
geç otuz gün içerisinde yazılı olarak cevaplar ve gerekli işlemi yapar. Şikayet başvurularına ilişkin olarak
yapılan işlemler dağıtıcı lisansı sahiplerince kayıt altına alınır ve talep edilmesi halinde Kuruma verilir.
(3) Piyasa faaliyetleri ile piyasa faaliyeti sayılmayan ancak lisans gerektiren faaliyetlere ilişkin ihbar ve
şikayetler doğrudan Kuruma yapılır.
(4) Kuruma sunulan ihbar ve şikayet dilekçelerinde; şikayetçinin adı-soyadı, imzası, T.C kimlik numarası,
iş veya ikametgah adresiyle birlikte söz konusu şikayete ilişkin bilgi ve belgeler yer alır. İhbar ve şikayet
dilekçelerine ihbar veya şikayete konu satış belgesinin aslı veya fotokopisi ile konu ile ilgili daha önce yapılan
başvuru ve işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler eklenir. Ad-soyad, imza veya adres unsurlarından herhangi birini
taşımayan veya genel nitelikli yakınmaları içeren ihbar ve şikayet dilekçeleri işleme konulmaz. Ancak bu gibi
dilekçeler somut bilgilere dayandırılıyor veya ekinde inandırıcı belgeler taşıyor ise işleme konulabilir.
(5) Kurumca yapılan değerlendirme sonucu işleme konulan ihbar ve şikayet üzerine, gerekirse Kurum
personeli veya Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim
kuruluşları vasıtasıyla numune alınmak suretiyle şikayet konusu LPG’nin teknik düzenlemelere uygun olup
olmadığı akredite laboratuvar analiziyle belirlenir.
(6) İhbar ve şikayet konusunun LPG’nin teknik düzenlemelere uymadığı yönünde olması ve yapılan
laboratuvar analizinin bu iddiayı doğrulamaması halinde, ihbar ve şikayet Kurul gündemine alınmaksızın
işlemden kaldırılır.
(7) Lisanssız piyasa faaliyeti yapıldığı ya da kaçak veya menşei belli olmayan LPG ikmal edildiği
konusundaki somut ihbar ve şikayetler ile adli veya mülki makamlar, kolluk kuvvetleri ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının bu konudaki bildirimleri üzerine; Başkan, konunun aciliyetini, delillerin kaybolma ve karartılma
ihtimalini değerlendirerek denetim başlatabilir, başka merciler tarafından başlatılmış olan denetimlere katılmak
üzere Kurum personelini görevlendirebilir, Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarını talimatlandırabilir. Denetimle görevli personel, kendisinin veya ihbar
ve şikayet sahibinin ya da bildirimi yapan mercilerin tespitleri üzerine, lisanssız piyasa faaliyeti yapıldığı ya da
kaçak veya menşei belli olmayan LPG ikmal edildiği hususunda ciddi emarelere ulaşırsa, söz konusu faaliyeti
veya LPG ikmalini geçici olarak mühürleme suretiyle durdurur. Bu konuda gerekirse adli ve mülki
makamlardan Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yaptırım talebinde bulunur. Yapılan işlem Kurul gündemine
öncelikle alınır. Kurul, gerek görürse konu hakkında ön araştırma ve/veya soruşturma açılmasına karar verir.
(8) Diğer mevzuata göre suç oluşturan işlemlerin tespiti halinde durum en kısa sürede ilgili mercilere
bildirilir.
Numune alma, test ve analiz
MADDE 15 – (1) Denetim, ön araştırma, soruşturmalarda, gerek görülmesi halinde Kurum tarafından
belirlenen teknik düzenlemelerde öngörülen analizler yapılmak üzere numune alınır. Numune alınma şekli ve
usulü, ilgili Türk Standartlarında belirtildiği şekilde yapılır. Numune, biri şahit numune olmak üzere üç adet
halinde alınır. Alınan numuneler için örneği bu Yönetmeliğin ek-1’inde yer alan numune alma tutanağı üç nüsha
olarak düzenlenir. Düzenlenen tutanağın bir nüshası ilgili gerçek veya tüzel kişiye verilir, bir nüshası ise işlem
yapılmak üzere Kurumda saklanır. Test ve analizlerin, Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer
kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşları tarafından yaptırılması halinde, tutanağın bir nüshası bu
kuruluşlarda kalır. (Ek cümle:RG-3/1/2013-28517) Numune alma işlemi sırasında düzenlenecek tutanağa,
numunenin alındığı ürünün miktarı yazılır.
(2) Numuneler, mühürleri bozulmadan açılmayacak şekilde mühürlenir ve üzerlerine tutanakla ilişkisini
gösterecek şekilde örneği bu Yönetmeliğin ek-2’sinde yer alan numune etiketi konulur.
(3) (DeğiĢik:RG-21/2/2012-28211) Alınan numunelerin bir adedi ilgili gerçek veya tüzel kişiye verilir.
Diğer iki adet numune ise, numune alma tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde örneği ek-3’te yer alan
numune teslim tutanağı ile Laboratuvara teslim edilir. Laboratuvar şahit numuneyi yed-i emin sıfatıyla saklar.
Test ve analiz raporunun tanzim tarihini izleyen doksan gün içerisinde konuya ilişkin herhangi bir adli veya idari
soruşturma başlatılmaması halinde şahit numune imha edilebilir. Adli soruşturma başlatılması halinde, şahit
numune soruşturma ve yargı süreci tamamlanana kadar Laboratuvar tarafından saklanır.
(4) (DeğiĢik:RG-21/2/2012-28211) Alınan numunelerin analizi, akredite Laboratuvarlar vasıtasıyla
yapılır. Laboratuvara teslim edilen numunelere Kurum tarafından belirlenen teknik düzenlemelerde öngörülen
analizler yapılır. Laboratuvar, yapılması istenilen analizleri numune özellikleri değişime uğramadan onbeş gün
içerisinde yapar ve sonucunu bir raporla tespit eder. Laboratuvar, raporun bir nüshasını muhafaza eder iki
nüshasının, bir adedi ilgili gerçek ya da tüzel kişiye verilmek üzere numune alan birime, bir nüshasını da gereği
yapılmak üzere Kuruma beş iş günü içinde gönderir.
(5) Test ve analiz giderleri Kurumca karşılanır.
(6) (Değişik:RG-3/1/2013-28517) Test ve analiz sonuçlarının ilgili teknik düzenlemeye aykırı çıkması ve
lisans sahibinin olaya ilişkin olarak yapacağı savunmanın Kurulca yetersiz görülmesi halinde, geçici mühürleme
yapılarak Kanun uyarınca mahkemeden müsadere kararı alınmasını teminen Kurumca ilgili mahkemeye
başvuruda bulunulur. Numune alınmasından müsadere kararının verilmesine kadar geçecek süre zarfında
numune alınan ürünün ortadan kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi veya müsaderesinin başka bir surette
imkânsız kılınması hâlinde, ilgili mahkemeden numune alma tutanağında belirtilen ürün miktarının değeri kadar
para tutarının müsaderesine karar verilmesi talep edilir. Bu durum, Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde
öngörülen idari para cezası ve/veya idari yaptırımların uygulanmasına engel teşkil etmez.
(7) Valilikler, denetim yapmakla görevli personelin başvurusu halinde, denetim yapılması ve numune
alınması sırasında Kanunun 12 nci maddesi uyarınca gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.
Mühürleme
MADDE 16 – (1) LPG’nin teknik düzenlemelere uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, LPG’nin
piyasaya arzı geçici olarak mühürleme suretiyle durdurulur ve yapılan işlem Kurul gündemine öncelikle alınır.
LPG’nin teknik düzenlemelere uygun olup olmadığı akredite laboratuvar analiziyle tespit edilir.
(2) Piyasada lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin yapıldığının tespit edilmesi halinde, faaliyetin
yürütüldüğü tesis veya işletme herhangi bir ön araştırma ve soruşturma yapmaya gerek olmaksızın, lisans
alınıncaya veya söz konusu tesis Kanuna göre lisans gerektirmeyen faaliyet gösterecek hale getirilinceye kadar
geçici olarak mühürlenir ve yapılan işlem Kurul gündemine öncelikle alınır.
(3) Otogaz istasyonu kapsamında sürdürülen otogaz bayilik faaliyetlerinin ilgili mevzuata aykırılığının
tespit edilmesi halinde, anılan istasyonda yapılan LPG ikmali geçici olarak mühürleme suretiyle durdurulur ve
yapılan işlem Kurul gündemine öncelikle alınır.
(4) Mühürleme işleminin yapılmasıyla ilgili olarak, gerekirse adli ve mülki makamlardan Kanunun 17 nci
maddesi uyarınca yaptırım talebinde bulunulur.
(5) Mühürleme işlemi ile ilgili olarak bir örneği bu Yönetmeliğin ek-4’ünde yer alan mühürleme tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir. Mühürleme tutanağının bir nüshası ilgili gerçek veya tüzel kişiye verilir, bir nüshası
ise işlem yapılmak üzere Kurumda saklanır. Mühürleme, Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen kamu
kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşları tarafından yapılmış ise, tutanağın bir nüshası bu kuruluşlarda
kalır. Mühürleme işlemi, işletmenin veya tesisin görünür bir yerine levha asılmak suretiyle üçüncü şahıslara
duyurulur.
(6) Mühürler, gerektiğinde Kurum veya Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen kamu kurum ve
kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarının personeli tarafından sökülür. Mühürler sökülmeden önce, mühürlerin
düzgünlüğü ve üzerindeki bilgilerin doğru olup olmadığı kontrol edilir.
(7) Yetkililer dışında mührün sökülmesi halinde Kurum ilgili makama suç duyurusunda bulunur. Lisans
iptaline veya mühürlemeye rağmen, faaliyetlerini sürdüren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri hakkında
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.
Tutanak imzalamaktan imtina edilmesi
MADDE 17 – (1) Denetim, ön araştırma ve soruşturmalarda, numune alma ve mühürlemeye
ilişkin tutanakların düzenlenmesi sırasında ilgili gerçek kişinin veya tüzel kişinin sorumlu yetkilisinin veya
bunların vekilinin yerinde bulunmaması veya tutanağı imzalamaktan imtina etmesi durumunda, düzenlenen
tutanak denetim yapmakla görevli personel tarafından imzalanarak bir sureti ilgiliye verilir. İlgililerin sureti
almaktan imtina etmesi veya herhangi bir ilgili bulunmaması durumunda tutanak, 11/2/1959 tarihli ve 7201
sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön AraĢtırma ve SoruĢturmaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar
DeğiĢik baĢlık:RG-23/2/2008-26796) Ön araĢtırma ve soruĢturma
MADDE 18 – (1) Kurul, resen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikayetler üzerine, LPG piyasasında
faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet ve işlemleri nedeniyle,
doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için ön araştırma
yapılmasına karar verir.
(2) Ön araştırma yapılmasına karar verilmesi halinde Başkan, ön araştırmayı yürütmek üzere Daire
Başkanlığını görevlendirir. Ön araştırma, Kurumda görevli Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları vasıtasıyla
Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülür. Daire Başkanı, gerekirse konu hakkında ilgili hizmet
birimlerinden yazılı görüş talep edebilir.
(3) Ön araştırma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, görevlendirildiği tarihten itibaren en geç
otuz gün içinde elde ettiği bilgileri, delilleri ve konu hakkındaki görüşlerini içeren ön araştırma raporunu Daire
Başkanlığına iletir. Daire Başkanı, kendi görüşünü de belirtmek suretiyle raporu Başkanlığa sunar.
Ön araĢtırmanın sonuçlanması
MADDE 19 – (1) Ön araştırma raporu, Başkan tarafından Kurul gündemine öncelikle alınır. Kurul,
raporu değerlendirerek soruşturma açılıp açılmamasına karar verir.
SoruĢturmaya baĢlama, ihbar ve geçici durdurma
MADDE 20 – (DeğiĢik:RG-23/2/2008-26796)
(1) Doğrudan veya ön araştırma neticesinde soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde Başkan,
soruşturmayı yürütmek üzere Daire Başkanlığını görevlendirir. Soruşturma, Kurumda görevli uzman ve/veya
uzman yardımcıları vasıtasıyla Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülür. Daire Başkanı, gerekirse konu
hakkında ilgili hizmet birimlerinden yazılı görüş talep edebilir.
(2) Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen soruşturma, Kurulca soruşturma açılmasına karar verildiği
tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde tamamlanır. Gerekli görüldüğü hallerde bir defaya mahsus olmak üzere
Kurul tarafından üç aya kadar ek süre verilebilir.
(3) Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma
bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın onbeş günlük süre içinde giderilmesi gerektiği, aksi
halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya lisansının doğrudan iptal
edilebileceği ihbar edilir.
(4) Yapılan ihbar üzerine ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın verilen süre içinde giderilmiş olduğunun
tespit edilmesi halinde, geçici durdurma işlemi yapılmaksızın soruşturmaya devam edilir. Verilen süre içerisinde,
aykırılığın tam olarak giderilmemiş olduğunun tespit edilmesi halinde ise Daire Başkanlığı tarafından konu
Başkanlığa bildirilir. Başkan, konuyu Kurul gündemine öncelikle alır. Kurul, piyasa faaliyetinin otuz günden az
yüzseksen günden çok olmamak üzere geçici olarak durdurulmasına karar verir.
(5) Geçici durdurma süresince, tehlikeli eylemin veya kötü niyetin ya da ürünlerde zarar oluşmasının
önlenmesi ile faaliyetin durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetler dışında
hiçbir piyasa faaliyeti ile piyasa faaliyeti sayılmayan ancak lisans gerektiren faaliyet yapılamaz.
Delillerin toplanması MADDE 21 – (1) Soruşturma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, konu ile ilgili gerekli bilgileri
isteme ve yerinde inceleme yapma yetkisine sahip olup; gerekli her türlü bilgi, belge ve numunenin verilmesini
ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan isteyebilir, bunların aslı ve/veya örneklerini alabilir, gerekli tutanakları
düzenleyebilir, konu ile ilgili yazılı veya sözlü açıklama isteyebilir.
(2) İlgili kişi, kurum ve kuruluşlar kendilerinden talep edilen her türlü defter, belge, bilgi ve numuneyi
vermekle yükümlüdür. Gizlilik gerekçesiyle bilgi, belge ve numune vermekten imtina edilemez.
(3) Soruşturma safhasında, ilgili mevzuat hükümlerini ihlal ettiği iddia edilen gerçek veya tüzel kişi,
kararı etkileyebilecek her türlü bilgi ve delili her zaman Kuruma sunabilir.
Raporun tebliği ve savunma
MADDE 22 – (1) Soruşturma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli tarafından düzenlenen
soruşturma raporu, Daire Başkanlığına iletilir. Raporda ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olması
halinde, raporun bir nüshası Daire Başkanı tarafından hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişiye
tebliğ edilir. Raporda, ihbar veya şikayet sahiplerinin kimlikleri ile üçüncü kişilerin ticari nitelikli sırlarının
korunması amacıyla gerekli önlemler alınır.
(2) Soruşturma raporunun tebliğ yazısında, hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişiye otuz
günlük süre verilerek, raporda tespit edilen hususlarla ilgili yazılı savunmasını Kuruma göndermesi istenir.
Süresi içerisinde verilmeyen savunma dikkate alınmaz. Hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişinin
haklı gerekçeler göstermesi halinde bu süre bir kereye mahsus olmak üzere ve en çok bir katına kadar
uzatılabilir.
(3) Hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişinin süresi içinde Kuruma intikal eden yazılı
savunmasıyla ilgili olarak, soruşturmayı yapmakla görevlendirilen Kurum personelinin varsa ek görüşü alınır. Ek
görüş, Daire Başkanı tarafından hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişiye tebliğ edilir. İlgili kişi
onbeş gün içinde bu görüşe cevap verebilir.
(4) Daire Başkanı; düzenlenen soruşturma raporu, hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişinin
yazılı savunması, bu savunmayla ilgili soruşturmayı yapmakla görevlendirilen Kurum personelinin varsa ek
görüşü ve ek görüşe ilişkin ilgili kişinin varsa savunması ile bunların tümü üzerindeki kendi görüşünden oluşan
soruşturma dosyasını Başkanlığa sunar.
(5) Başkan, soruşturma dosyasını Kurul gündemine öncelikle alır.
Kurul kararı
MADDE 23 – (1) Kurul, soruşturma konusu üzerinde yapacağı inceleme neticesinde kararını verir.
(2) Soruşturma raporunda ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olması ve bu tespitin Kurul
tarafından da sabit görülmesi halinde, ilgili kanunlarda öngörülen ceza ve yaptırımların uygulanması
kararlaştırılır.
Ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmayan haller
MADDE 24 – (1) LPG piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat
hükümlerine aykırı faaliyet ve işlemlerinden bu Yönetmelikte düzenlenen ön araştırma ve soruşturma
prosedürüne gerek olmayacak derecede açık olduğu Kurul tarafından belirlenenler için, Daire Başkanlığı
vasıtasıyla ilgili gerçek veya tüzel kişiye onbeş günden az olmamak üzere uygun bir süre verilerek yazılı
savunması alınır. Daire Başkanı, ilgili gerçek veya tüzel kişinin yazılı savunmasını, kendi görüşüyle birlikte
Başkanlığa sunar. Başkan, konuyu Kurul gündemine öncelikle alır.
(2) Kurul, yazılı savunma ve konuya ilişkin Daire Başkanlığı görüşünü inceleyerek kararını verir. İlgili
mevzuat hükümlerine aykırılığın Kurul tarafından sabit görülmesi halinde, ilgili kanunlarda öngörülen ceza ve
yaptırımların uygulanmasını kararlaştırır.
Doğrudan para cezası uygulanabilecek haller
MADDE 25 – (DeğiĢik:RG-21/2/2012-28211)
(1) Kaçak petrol ikmali dolayısıyla ilgili kişiler hakkında mahkemece verilen mahkumiyet veya müsadere
kararlarının kesinleşmesi halinde, herhangi bir ön araştırma veya soruşturma yapmaya ya da savunma almaya
gerek olmaksızın doğrudan idari para cezası uygulanır.
Denetim raporlarının soruşturma raporu gibi değerlendirilebileceği haller
MADDE 26 – (1) İkinci ve Üçüncü Bölümlerde yer alan hükümler çerçevesinde yapılan denetimler
neticesinde düzenlenen denetim raporlarında tespit edilen ilgili mevzuat hükümlerine aykırılıkların Kurul
tarafından, ayrıca bir soruşturma yapılmasına gerek olmayacak derecede açık ve yeterli görülmesi halinde; ilgili
denetim raporunun soruşturma raporu gibi değerlendirilmesi kararlaştırılabilir. Bu durumda, Yönetmeliğin 22 ve
23 üncü maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde işlem yapılır.
Kararların tebliği ve para cezalarının tahsili
MADDE 27 – (Değişik:RG-31/10/2008-27040)
(1) Kurul Karar örneği, hakkında soruşturma yapılan ilgili gerçek veya tüzel kişiye tebliğ edilir. İdari para cezalarının süresi içerisinde ödenmemesi halinde, cezanın ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsili sağlanır.
(2) Kurul kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren süresi içinde Danıştaya başvurulabilir.
(3) Kurulca kamuya açıklanması uygun görülen kararlar, ilgili tarafın ticari nitelikli sırlarını ifşa
etmeyecek şekilde kamuya duyurulur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sürelerin baĢlama tarihi
MADDE 28 – (1) Süreler, ilgili gerçek veya tüzel kişiye tebliğ tarihinden itibaren başlar.
Tebligat
MADDE 29 – (1) Kurumca, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak yapılacak her türlü tebligat
hakkında 7201 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, ilanen yapılacak tebligatlar Resmî Gazete’de
yayımlanır.
Adli ve idari makamlara baĢvuru
MADDE 30 – (1) Kurul, resen ya da yapılmakta olan denetim, ön araştırma veya soruşturmanın herhangi
bir safhasında elde edilen bulgular neticesinde, ilgili mevzuat hükümlerine açıkça bir aykırılık tespit etmesi
halinde, dava açmak da dahil olmak üzere her türlü adli ve idari makama başvuru kararı alabilir. Bu tür kararlar
ilgili mercilere bildirilir.
(2) Ayrıca Kurum, piyasa faaliyetlerine ilişkin olarak açılmış veya açılacak kamu davalarına müdahil
olabilir. Bu konularla ilgili olarak suç duyurusunda bulunabileceği gibi mevzuatın uygulanması açısından, adli
ve mülki makamlardan yaptırım talebinde bulunabilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 31 – (1) LPG piyasasında yapılan gözetim ve denetimlere ilişkin olarak bu Yönetmelikte hüküm
bulunmayan hallerde, sırasıyla LPG piyasasına ilişkin diğer mevzuat ile 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
10/5/2006 26164
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1. 23/2/2008 26796
2. 31/10/2008 27040
3. 21/2/2012 28211
4. 3/1/2013 85517
Sayfa 1
EK-1: NUMUNE ALMA TUTANAĞI
Tutanak Seri No
Numune Alınan Gerçek veya Tüzel KiĢinin
Adı/Ticari Unvanı
Lisans No
Numune Alınan Yerin Adresi/Taşıt Plakası/ Gemi
Sicil No/Tank Numarası/Vagon No
Numunenin Alındığı Yer (Pompa, tank, tanker,
boru hattı vb)
Numunenin Alındığı Tarih/Saat
Alınan Numunenin Cinsi/Türü
Alınan Numune Miktarı
Numunesi Alınan Ürünün Toplam Miktarı
Numune Alma Gerekçesi Numune Etiket Seri No
Numuneyi Alan Kurumun Adı
Yukarıda cinsi ve muhteviyatı belirtilen LPG sahibi, yetkilisi, vekili veya ilgili personeli
huzurunda üç adet numune alınarak, mührü bozulmadan açılmayacak Ģekilde mühürlenmiĢtir. Durumu
tespit eden iĢ bu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmiĢ olup, bir nüshası ile numunelerden bir adeti ilgiliye
verilmiĢtir.
………………; …/…/….
Denetimle Görevli Personelin Adı-Soyadı,
Görevi/Unvanı, T.C. Kimlik Nosu, Ġmzası
Denetlenen Gerçek veya Tüzel KiĢinin/
Yetkilisinin/Vekilinin/Personelinin Adı-Soyadı,
T.C. Kimlik Nosu, Ġmzası, KaĢesi
Resmi MüĢahit (Varsa)
Adı ve Soyadı/Görevi/Unvanı/Ġmzası
Sayfa 2
EK-2: NUMUNE ETĠKETĠ
Numune Etiket Seri No
Numune Alınan Gerçek veya Tüzel KiĢinin
Adı/Ticari Unvanı
Lisans No
Numune Alınan Gerçek veya Tüzel KiĢinin Adresi
Numunenin Alındığı Tarih/Saat
Numunenin Alındığı Yer (Pompa, tank, tanker,
boru hattı vb)
Alınan Numunenin Cinsi/Türü
Numune Alma Tutanağı Seri No
Numuneyi Alan Kurumun Adı
Denetimle Görevli Personelin Adı-Soyadı,
Görevi/Unvanı, T.C. Kimlik Nosu, Ġmzası
Denetlenen Gerçek veya Tüzel KiĢinin/
Yetkilisinin/Vekilinin Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Nosu,
Ġmzası, KaĢesi
Sayfa 3
EK-3: NUMUNE TESLĠM TUTANAĞI
Tutanak Seri No
Numune Alınan Gerçek veya Tüzel KiĢinin
Adı/Ticari Unvanı
Lisans No
Numune Alınan Gerçek veya Tüzel KiĢinin Adresi
Numunenin Alındığı Tarih/Saat
Numunenin Alındığı Yer (Pompa, tank, tanker,
boru hattı vb)
Numuneyi Teslim Alan Laboratuvarın Adı
Numunenin Laboratuvara Teslim Edildiği Tarih Teslim Edilen Numunenin Cinsi ve Türü
Teslim Edilen Numune Sayısı
ġahit Numune Teslimi (Var/Yok)
Ġstenen Analizin Cinsi (*)
Numune Etiket Seri No
Yukarıda cinsi ve muhteviyatı yer alan, tetkik edilerek önceden açılmamıĢ olduğu anlaĢılan ve
standartlara uygun kaplarda teslim edilen LPG numuneleri, analiz edilmek üzere üç nüsha olarak tanzim
edilmiĢ iĢbu tutanakla teslim alınmıĢtır.
Numuneyi Teslim Edenin Adı-Soyadı,
Görevi/Unvanı, T.C. Kimlik Nosu, Ġmzası
Numuneyi Teslim Alanın Adı-Soyadı, Görevi/Unvanı,
T.C. Kimlik Nosu, Ġmzası
(*)Analiz cinsi belirtilmemiş veya analiz listesi eklenmemiş ise, Kurum tarafından belirlenen teknik
düzenlemelerde öngörülen analizler yapılır.
Sayfa 4
EK-4: MÜHÜRLEME TUTANAĞI
Tutanak Seri No
Tesisin/ĠĢletmenin ĠĢleticisinin Adı-Soyadı veya
Ticaret Ünvanı
Lisans No
Tesis/İşletme Adresi
Gerçek veya Tüzel Kişinin Vergi Dairesi ve Nosu
Dağıtıcı veya diğer tedarikçi
Mühürlemenin Yapıldığı Tarih-Saat
Mühürleme Nedeni
Tesisin/İşletmenin Faal Olup Olmadığı
Mühürleme Süresi
Mühürlenen Donanım (Tank/tanker/pompa/boru
hattı vb.)
Mühürlemeyi Yapan Kurumun Adı
Yukarıda adı, unvanı ve adresi yer alan tesis veya iĢletme, yukarıda belirtilen nedenlerle sahibi,
yetkilisi, vekili veya ilgili personeli huzurunda mühürlenmiĢtir. Durumu tespit eden iĢ bu tutanak üç
nüsha olarak düzenlenmiĢ olup, bir nüshası ilgiliye verilmiĢtir. ………………….; …/…/…..
Denetimle Görevli Personelin Adı-Soyadı,
Görevi/Unvanı, T.C. Kimlik Nosu, Ġmzası
Tesis veya İşletme Sahibinin/
Yetkilisinin/Vekilinin/Personelinin Adı-Soyadı,
T.C. Kimlik Nosu, Ġmzası, KaĢesi
Resmi Müşahit (Varsa)
Adı ve Soyadı/Görevi/Unvanı/İmzası
EK:1- Tesis/ĠĢletmeye ait vergi levhası örneği,
2-Tesis/İşletmenin faal olduğunu tevsik edici belgeler (Fatura, satış fişi vb)
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
3077 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Sanayi Dışı Yeni veya Mevcut Binalarda Sıcak Su Üretimi ve Ortam Isıtması İçin Kullanılan Isı Jenera...
Otomotiv Teknik Mevzuatının Tamamı
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
31.07. 2007 Tarih ve 26953 Sayılı Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği
KSS Yapı Kooperatiflerinin Kredi Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik_2
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT)
Kamu Konutları Yönetmeliği
Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehir İşlemleri Yönetmenliği
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

İhracat, Firmalar için Önemli ve Stratejik Bir Karardır

İhracat, Firmalar için Önemli ve Stratejik Bir Karardır

2016 yılı Ocak ayı itibarı ile Türkiye’de yaklaşık 63 bin firma ihracat yapmaktadır. İhracat yapmak, bir ülkenin ve firmalarının büyümesi ve rekabet gücünü artırması bakımından önemlidir.

OFİS VE İNSAN

Ayaküstü Sohbet Etme Sanatı

Ayaküstü Sohbet Etme Sanatı

İş hayatında bazen bir toplantı öncesinde, bazen de asansörde ya da koridorda karşılaştığımız insanlarla yapabileceğiniz küçük sohbetler size hiç beklemediğiniz değerler kazandırabilir.

Ergonomik Kullanım: Klavye ve Mouse

Ergonomik Kullanım: Klavye ve Mouse

Bilgisayar başında geçirdiğimiz zamanlar gün geçtikçe artıyor. Evde ya da ofiste çalışma sürelerimizin büyük bir kısmını (Bazı işlerde neredeyse tamamını) bilgisayar karşısında ve masa başında geçiriyoruz.

İŞ DÜNYASI

Yatırım Teşvik Belgesi kapatma işlemleri için istenen belgeler

Yatırım Teşvik Belgesi kapatma işlemleri için istenen belgeler

yatırım teşvik belgelerinin kapatılması işlemlerinde pek çok belge istenmektedir.

HUKUK / MUHASEBE

Rakibinize Karşı Dava Açmak İster misiniz?

Rakibinize Karşı Dava Açmak İster misiniz?

Faaliyet alanlarımız ve sektörlerimiz farklı olsa da, büyük çoğunluğumuz rakiplerimizin ya fiyat kırarak, ya saldırgan satış üslupları benimseyerek, ya da aldatıcı reklamlar ile piyasada öne çıkmaya çalıştığını ve serbest rekabet hakkını kötüye kullandığını düşünmekte ve bundan dolayı şikayet etmekteyiz.