İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654
Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 12/7/2006 No : 26226
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 44
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla
sayılarını, niteliklerini, atanmalarını, çalışma usul ve esaslarını, sertifikalarının verilmesi ve
derecelendirilmesi ile diğer hususları düzenlemektir.
Kapsam (1)
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa
ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler (…)(1)
ile mahallî idarelerin iç denetim
faaliyetlerini ve iç denetçilerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun
65 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Denetim rehberleri: İç denetim faaliyetine ilişkin olarak İç Denetim Koordinasyon
Kurulu tarafından çıkarılan ve kamu idarelerinin iç denetim birimlerince hazırlanacak denetim
rehberlerine esas teşkil eden rehberleri,
b) Denetim standartları: Uluslararası iç denetim meslekî uygulama standartları ile uyumlu
olarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen Kamu İç Denetim Standartlarını,
c) Etik kurallar: Uluslararası genel kabul görmüş etik kurallarla uyumlu olarak İç Denetim
Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve iç denetçilerin uyacakları Meslek Ahlak
Kurallarını,
ç) Ekonomiklik: Bir faaliyetin planlanmış sonuçlarına ya da çıktılarına ulaşmak için
kullanılan kaynakların maliyetini en aza indirmeyi,
d) Etkililik: Bir faaliyetin, planlanan ve gerçekleşen etkisi arasındaki ilişkiyi; hedefe
ulaşma derecesini ve yerindeliğini,
––––––––––––––––
(1) 24/12/2012 tarihli ve 2012/4151 sayılı Bakanlar Kurulu Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddede
yer alan “, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu” ibaresi
yürürlükten kaldırılmıştır. 4918
e) İç denetim: Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların
ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve
rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetini,
f) İç kontrol: İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların
korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim
bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan
organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütününü,
g) (Değişik: 24/12/2012-2012/4151 K.) Kalite güvence ve geliştirme programı: İç
Denetim Koordinasyon Kurulunca ve iç denetim birimince ilgili kamu idaresinde yürütülen iç
denetim faaliyetinin, tüm yönleriyle değerlendirilmesi, iç denetimin tanımına, denetim
standartlarına ve etik kurallara uygunluğunun incelenmesi ve geliştirilmesine ilişkin programı,
ğ) Kamu idaresi: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve
(IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler ile mahallî idareleri,
h) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,
ı) Kurul: İç Denetim Koordinasyon Kurulunu,
i) Risk: Kamu idarelerinin kuruluş amaçları ile stratejik hedeflerine ulaşmasına ve
görevlerinin ifasına engel olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek durum ya da
olayları,
j) Risk analizi: Kamu idarelerine, kaynaklarına ve varlıklarına yönelik risklerin
değerlendirilmesini,
k) (Değişik: 24/12/2012-2012/4151 K.) Risk yönetimi: Risklerin tanımlanması,
değerlendirilmesi ve etkisinin kabul edilebilir bir seviyede tutulabilmesi için gerekli kontrollerin
uygulanması, gözden geçirilmesi ve raporlanmasını sağlayan yönetimi,
l) Üst yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, Milli Savunma Bakanlığında Bakanı, diğer kamu
idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi ve belediyelerde belediye başkanını,
m) Verimlilik: Kullanılan kaynaklarla, bir faaliyetin sonuçlarını ya da çıktılarını azamiye
çıkarmayı,
n) (Ek: 24/12/2012-2012/4151 K.) Dış değerlendirme: İç denetim faaliyetlerinin; denetim
standartları ve etik kurallara uygunluğunun, başarılı uygulama örneklerini kullanma düzeyi ile
etkinliğinin ve verimliliğinin belirlenmesi amacıyla İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından
ilgili idare dışından belirlenecek nitelikli ve bağımsız dış değerlendirme uzmanlarından oluşan bir
ekip tarafından en az beş yılda bir defa yürütülmesi gereken çalışmaları,
o) (Ek: 24/12/2012-2012/4151 K.) İç denetim birimi başkanı: Üst yönetici tarafından
görevlendirilen ve iç denetim faaliyetinin yönetiminden sorumlu olan iç denetçiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İç Denetim Faaliyeti
İç denetim faaliyetinin amacı
MADDE 5- (1) İç denetim faaliyeti; kamu idarelerinin faaliyetlerinin amaç ve
politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve
mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli
kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini
sağlamayı amaçlar. İç denetim faaliyeti sonucunda, kamu idarelerinin varlıklarının güvence altına
alınması, iç kontrol sisteminin etkinliği ve risklerin asgarîye indirilmesi için kamu idaresinin
faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin tanımlanması, gerekli önlemlerin alınması, sürekli
gözden geçirilmesi ve mümkünse sayısallaştırılması konularında yönetime önerilerde bulunulur. 4919
(2) İç denetim, nesnel güvence sağlamanın yanında, özellikle risk yönetimi, kontrol ve
yönetim süreçlerini geliştirmede idarelere yardımcı olmak üzere bağımsız ve tarafsız bir
danışmanlık hizmeti sağlar. Danışmanlık hizmeti, idarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik
faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve
geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır.
(3) (Değişik: 24/12/2012-2012/4151 K.) Nesnel güvence sağlama; kurumun risk yönetimi
ile kontrol ve yönetim süreçlerinin etkin bir şekilde işlediğine, üretilen bilgilerin doğruluğuna ve
tamlığına, faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde
gerçekleştirildiğine, varlıklarının korunduğuna dair kurum içine ve kurum dışına yeterli
güvencenin verilmesidir.
İç denetim faaliyetinin kapsamı
MADDE 6- (1) Kamu idarelerinin yurt dışı ve taşra dahil tüm birimlerinin işlem ve
faaliyetleri, risk esaslı denetim plan ve programları kapsamında sistematik, sürekli ve disiplinli bir
yaklaşımla denetim standartlarına uygun olarak iç denetime tabi tutulur.
İç denetim alanı
MADDE 7- (1) İç denetim;
a) Kamu idaresinin iç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliğinin incelenmesi ve
değerlendirilmesi,
b) Risk yönetimi için öneriler geliştirilmesi ile risk değerlendirme ve risk yönetim
metotlarının uygulama ve etkinliğinin incelenmesi,
c) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlama amaçlı performans
değerlendirmelerinin yapılması ve idarelere önerilerde bulunulması,
ç) İdarenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, belirlenen hedef ve politikalara
uygunluğunun denetlenmesi,
d) Muhasebe kayıtları ile mali tabloların, doğruluğu ve güvenilirliğinin incelenmesi,
e) Üretilen bilgiler ile kamuoyuna açıklanan her türlü rapor, istatistik ve mali tabloların
doğruluğu, güvenilirliği ve zamanındalığının sınanması,
f) Elektronik bilgi sistemi ve e-Devlet hizmetlerinin yönetim ve sistem güvenilirliğinin
gözden geçirilmesi,
alanlarını içerir.
İç denetimin uygulanması
MADDE 8- (1) Kamu idarelerinde yapılacak iç denetim aşağıda belirtilen denetim
uygulamalarını kapsar:
a) Uygunluk denetimi: Kamu idarelerinin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük,
yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesidir.
b) Performans denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve
işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, ekonomikliğin ve
verimliliğin değerlendirilmesidir.
c) Mali denetim: Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin
doğruluğunun; mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. 4920
ç) Bilgi teknolojisi denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin
sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.
d) Sistem denetimi: Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin;
organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit
edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin
yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir.
(2) İç denetim, birinci fıkrada belirtilen denetim uygulamalarından bir veya birkaçını
kapsayacak şekilde risk odaklı olarak yapılır. Ayrıca, bir faaliyet veya konu tüm birimlerde
denetim kapsamına alınabilir.
Kamu iç denetim standartları ve etik kurallar (1)
MADDE 9- (1) İç denetim birimi başkanı ve iç denetçiler, Kurul tarafından belirlenen
denetim standartlarına ve etik kurallara uymakla yükümlüdür. Bu standart ve kurallar, uluslararası
genel kabul görmüş standart ve kurallar dikkate alınarak belirlenir.
İç denetim rehberleri
MADDE 10- (1) Kurul, iç denetçilerin iç denetim faaliyetlerinde esas alacakları denetim
rehberlerinin hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen denetim rehberlerini hazırlar,
geliştirir ve güncelleştirir.
(2) İç denetim birimleri, görev alanlarına giren konular itibarıyla Kurulca yayımlanan usul
ve esaslara uygun olarak kendi denetim rehberlerini hazırlar ve bir örneğini Kurula verir.
(3) Denetim rehberleri yol gösterici olmakla birlikte, iç denetçilerin denetim yeteneklerini
sınırlamaz ve iç denetim uygulamalarının geliştirilmesine engel teşkil etmez.
(4) İç denetim birimi, denetim rehberlerinin iç denetim faaliyetlerinin planlanması,
programlanması, gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi bakımından etkin ve yeterli olup olmadığını
kalite güvence ve geliştirme programına göre yılda bir defa inceler ve bu konudaki görüşünü
Kurula bildirir.
İç kontrolle ilişki
MADDE 11- (1) İç denetim, iç kontrol sisteminin yeterliliği, etkinliği ve işleyişiyle ilgili
olarak yönetime bilgiler sağlar, değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.
(2) İç denetçiler, iç kontrol sisteminin düzenlenmesi ya da uygulanması süreçlerine ve iç
kontrol tedbirlerinin seçimine dâhil edilemez. Kamu idaresinde etkin bir iç kontrolün kurulması
ve sürdürülmesinden üst yönetici sorumludur. Üst yönetici iç denetçilerden, iç kontrol ilkelerine
ve iç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik görüş alabilir.
Üst yöneticinin sorumluluğu
MADDE 12- (1) Üst yönetici, iç denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde:
a) İç denetçilerin görevlerini bağımsız bir şekilde yerine getirmeleri için gereken tüm
önlemleri alır.
b) İç denetçilere, idarenin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin belirlenmesi
çalışmalarında gerekli imkanı sağlar.
c) İç denetim kapsamına giren konularda, iç denetçilere gerekli bilgi ve belgelerin
sağlanması amacıyla, birimler arasında etkili iletişim kurulmasını sağlar.
––––––––––––––––––––––
(1) 24/12/2012 tarihli ve 2012/4151 sayılı Bakanlar Kurulu Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle, bu maddede
yer alan “İç denetçiler” ibaresi “İç denetim birimi başkanı ve iç denetçiler” şeklinde değiştirilmiştir. 4921
ç) İç denetim raporlarında düzeltilmesi ve iyileştirilmesi önerilen konuları değerlendirir ve
gerekli önlemleri alır.
d) (Değişik: 24/12/2012-2012/4151 K.) İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi sürecine
yönelik olarak gerçekleştirilen iç denetim faaliyetleri sonrası elde edilen bilgiler ve tavsiyeler
doğrultusunda, sistemin aksayan yönlerinin giderilmesine ve kaynakların etkili, ekonomik ve
verimli kullanılmasına yönelik tedbirleri alır.
e) İç denetçilerin mesleki yeterliliğinin geliştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.
f) (Değişik: 24/12/2012-2012/4151 K.) İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan
işlemleri Kurula gönderir.
g) (Değişik: 24/12/2012-2012/4151 K.) İç denetim faaliyetinin kalitesini gözetir ve dış
değerlendirme sonuçlarına ilişkin düzeltici önlemlerin alınmasını sağlar.
ğ) İç denetim kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasını sağlar.
h) Birimin bütçesine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi ve personelinin ihtiyacı olan
meslekî araç, gereç ve malzemenin temin edilmesine ilişkin tedbirleri alır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İç Denetim Birimi ile İç Denetçilerin Görev,
Yetki ve Sorumlulukları
İç denetim birimi
MADDE 13- (Değişik: 24/12/2012-2012/4151 K.)
(1) İç denetim birimi, birim faaliyetleri hakkında üst yöneticiye düzenli olarak bilgi verir
ve denetlenen birimlerle uzlaşılamayan hususlar ile izleme sonuçlarını üst yöneticiye ayrıca
raporlar. İç denetim faaliyetinin denetim standartları ve etik kurallara uygun ve etkili bir şekilde
yürütülmesi için üst yönetici ve iç denetim birimi başkanı tarafından gerekli önlemler alınır.
(2) İç denetim birimlerinde, özellikli alanlarda yapılacak denetim faaliyetleri kapsamında
idare içinden ya da diğer idarelerden teknik veya uzman personel geçici süreli görevlendirilebilir.
Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.
(3) İç denetim biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesine
ilişkin diğer usul ve esaslar, Kurulun uygun görüşü alınarak iç denetim birimleri tarafından
hazırlanan ve üst yönetici tarafından yürürlüğe konulan iç denetim yönergesiyle belirlenir. İç
denetim yönergesi, dönemsel olarak gözden geçirilir ve yönerge ve değişikliklerinin bir örneği
Kurula gönderilir. Yönergede, plan ve program harici iç denetçilere yaptırılacak danışmanlık ve
benzeri görevlerin nitelik ve süreleri denetim standartlarına uygun olarak açıkça belirtilir.
İç denetim birimi başkanının görev ve yetkileri
MADDE 13/A – (Ek: 24/12/2012-2012/4151 K.)
(1) İç denetim birimi başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
a) İç denetim birimini, mevzuata, denetim ve raporlama standartlarına ve Kurulun diğer
düzenlemelerine uygun olarak yönetmek.
b) İç denetçilerin de katılımıyla iç denetim yönergesi, iç denetim planı ve iç denetim
programını hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak.
c) İç denetçilerin program kapsamında ve program dışı görevlendirmelerini yapmak. 4922
ç) İç denetçilerin, iç denetim plan ve programlarına uygun olarak faaliyet yürütmelerini
sağlamak ve bu yönde gerekli tedbirleri almak.
d) İç denetim raporlarının, Kurul tarafından belirlenen raporlama standartlarına
uygunluğunu kontrol etmek.
e) Denetim sonuçlarını izlemek, denetlenen birim yöneticisi ile mutabık kalınan
hususların yerine getirilip getirilmediğini takip etmek.
f) Yıllık iç denetim faaliyet raporunu, iç kontrol sistemine ilişkin genel değerlendirmeyi
de kapsayacak şekilde hazırlamak.
g) Kurulun düzenlemeleriyle uyumlu olarak, iç denetim faaliyetinin kalitesini gözetmek
ve bu amaçla kalite güvence ve geliştirme programını oluşturmak, iç denetçilerin performansını
takip etmek.
ğ) Dış değerlendirme sonuçlarına ilişkin düzeltici ve iyileştirici önlemleri almak.
h) İç denetçilerin, meslek içi eğitim programına uygun bir şekilde, bilgi ve becerilerini
düzenli olarak artırmalarını sağlamak.
ı) Gerekli görülmesi durumunda, iç denetim faaliyetlerine yönelik olarak başka bir iç
denetçiden veya konunun uzmanından görüş veya yardım alınmasını sağlamak.
i) İç denetçilerin görevlerini yaparken bağımsızlık veya tarafsızlığının tehlikeye girdiği
veya ihlal edildiği durumlarda gerekli tedbirleri almak ve üst yöneticiyi bilgilendirmek.
j) İdari ve/veya cezai yönden suç teşkil eden, soruşturma veya ön inceleme yapılmasını
gerektiren durumlara ilişkin iç denetçilerin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek.
k) İç denetime ilişkin mevzuatın ve Kurul kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan
tereddütleri ve sorunları Kurulun bilgisine sunmak.
l) Mevzuatla verilen diğer görevler ile iç denetim faaliyetleriyle ilgili olarak bakanlıklarda
bakan ve üst yönetici, diğer idarelerde ise üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Denetimin gözetimi faaliyeti (1)
MADDE 14- (Değişik: 24/12/2012-2012/4151 K.)
(1) İç denetim birimi başkanı, kalite güvence ve geliştirme programı kapsamında, her bir
denetim görevinin denetim ve raporlama standartları ile rehberlere uygun olarak yürütülmesini
sağlamak amacıyla kıdemli bir iç denetçiyi, denetimin gözetimi sorumlusu olarak görevlendirir.
Kurulun düzenlemelerine uygun olarak denetimin gözetimi faaliyeti, iç denetim birimi başkanı
tarafından da yürütülebilir.
(2) Denetimin gözetimi sorumlusu olarak görevlendirilenler, başka bir iç denetim
faaliyetinde de görevlendirilebilir.
(3) Denetimin gözetimi sorumluluğu;
a) Çalışma planının yeterli risk analizine dayandırılıp dayandırılmadığı,
b) Görev iş programında belirlenen denetim testlerinin denetim amaçlarının
gerçekleştirilmesi için yeterli olup olmadığı,
––––––––––––––––––––––
(1) Bu madde başlığı “İç denetçinin görevlendirilmesi” iken, 24/12/2012 tarihli ve 2012/4151 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 4922-1
c) Görev iş programında yer alan testlerin uygulanıp uygulanmadığı ve denetim
sonuçlarına dayanak teşkil eden bilgilerin kayıtlı hale getirilip getirilmediği,
ç) Denetim sonucunda varılan kanaatleri destekleyecek kanıtların yeterli olup olmadığı ve
ilave inceleme yapılmasına gerek olup olmadığı,
d) Raporda uygulanabilir önerilere ve eylem planlarına yer verilip verilmediği,
hususlarında değerlendirme yapmak ve ilgili iç denetçiden gerekli düzeltmeleri istemek
görev ve yetkilerini kapsar.
(4) Denetimin gözetimi faaliyetine ilişkin diğer usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.
İç denetçinin görevleri
MADDE 15- (1) İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını
değerlendirmek.
b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak
ve önerilerde bulunmak.
c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
ç) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve
politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına
uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
d) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda
önerilerde bulunmak.
e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları
takip etmek.
f) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir
duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.
g) Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.
ğ) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede
yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.
h) Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek.
İç denetçinin yetkileri
MADDE 16- (1) İç denetçi, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki
yetkilere sahiptir:
a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve
dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek.
b) Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım
almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek.
c) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan yararlanmak.
ç) Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal
ettirmek. 4922-2
İç denetçinin sorumlulukları (1)
MADDE 17- (1) İç denetçi, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara riayet eder:
a) (Değişik: 24/12/2012-2012/4151 K.) Mevzuata, iç denetim yönergesine, denetim ve
raporlama standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek.
b) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek.
c) İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda iç denetim birimi
başkanını haberdar etmek. (1)
ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların
bulunması halinde, durumu iç denetim birimi başkanına bildirmek. (1)
d) Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak.
e) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.
İç denetçilerin kamu idareleri itibarıyla sayıları
MADDE 18- (1) Kamu idarelerinin iç denetçi sayıları; idarelerin yerine getirmek zorunda
oldukları görevler, kullandığı kaynaklar, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının özelliği, toplam
personel sayısı ve denetim ihtiyacı dikkate alınmak suretiyle ve denetimin maliyeti de göz önünde
bulundurularak ekli listede belirlenmiştir. Kamu idareleri ilave iç denetçi ihtiyaçlarını Kurula
bildirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İç Denetçinin Nitelikleri, Atama, Yükselme ve
Görevlerinin Sona Ermesi
İç denetçinin nitelikleri
MADDE 19- (Değişik: 18/11/2008- 2008/14374 K.)
(1) İç denetçi olarak atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci
maddesinde belirtilenlerin yanı sıra aşağıdaki şartları taşıması gerekir:
a) (Değişik: 24/12/2012-2012/4151 K.) Kamu idarelerinin ihtiyaçları da dikkate alınarak
Kurul tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları
ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim
kurumlarından birini bitirmek.
b) Aşağıda belirtilen süre zarfında çalışmış olma şartını yerine getirmek:
1) Yardımcılıkta geçen süreler dahil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak
suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla kamu idarelerinde
denetim elemanı olarak en az beş yıl.
2) Yardımcılıkta geçen süreler dahil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak
suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla uzman olarak en
az sekiz yıl.
–––––––––––––––––––––
(1) 24/12/2012 tarihli ve 2012/4151 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle bu
maddenin (c) bendinde yer alan “iç denetim birimini” ibaresi “iç denetim birimi başkanını” ve (ç)
bendinde yer alan “iç denetim birimine” ibaresi “iç denetim birimi başkanına” şeklinde değiştirilmiştir.
4923
3) Araştırma görevliliğinde geçen süreler dahil olmak üzere, doktora unvanını almış
öğretim elemanı olarak en az sekiz yıl.
4) Müdür ve daha üst unvanlarda en az sekiz yıl.
c) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.
ç) İç denetim etik kurallarına uygun bir özgeçmişe sahip olmak.
d) İç denetçi aday belirleme sınavı son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış
olması kaydıyla, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden Kamu Personeli Yabancı
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil
Sınavından (ÜDS) en az elli puan almış olmak.
e) İlgili yönetmelik esaslarına göre yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
(2) Yardımcılıktan sayılacak görev ve sürelerle birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen
sürelerin birlikte değerlendirilmesine ilişkin tereddütleri gidermeye Kurul yetkilidir.
(3) (Ek: 24/12/2012-2012/4151 K.) Kurul, sertifika eğitim programına alınacak adayların
tespit edilmesi amacıyla idareler ve/veya unvanlar itibarıyla kontenjanlar belirleyebilir ve bu
kontenjanlar ilgili aday belirleme sınavı ilanında gösterilir.
(4) (Ek: 24/12/2012-2012/4151 K.) Belli idareler ve/veya unvanlar ile bilgi teknolojileri
denetimi alanına özgü ayrı aday belirleme sınavı yapılabilir.
(5) (Ek: 24/12/2012-2012/4151 K.) Sertifika eğitimine kabul edilen iç denetçi adayları
eğitim süresince kurumlarından izinli sayılır. Kurul, eğitim programının bir bölümünün,
belirleyeceği iç denetim birimlerinde staj şeklinde yapılmasına karar verebilir.
İç denetçilerin eğitimi
MADDE 20- (1) İç denetçiler gerektiğinde Kurul koordinatörlüğünde Maliye
Bakanlığınca yapılacak hizmet içi eğitime tabi tutulur.
İç denetçiliğe atanma
MADDE 21- (1) İç denetçiler, bakanlıklar ve bağlı idarelerde, üst yöneticilerin teklifi
üzerine Bakan, diğer idarelerde üst yöneticiler tarafından, sertifikalı adaylar arasından atanır ve
aynı usulle görevden alınır.
İç denetçilikte derecelendirme
MADDE 22- (1) (Değişik: 24/12/2012-2012/4151 K.) Kamu iç denetçi sertifikası; kıdem
sırası ve kadro şartları yanında iç denetçinin yeterliliği, mesleki bilgi birikimi ve temsil yeteneği
dikkate alınarak ilgili idarenin teklifi üzerine Kurul tarafından derecelendirilir. İdareler
puanlamaya ilişkin değerlendirmelerini; iç denetçilerin çalışmaları, hizmet içi eğitim
etkinliklerine katılımı ve başarısını dikkate alarak Kurulun düzenlemelerine uygun olarak yapar.
(2) Kamu iç denetçi sertifika dereceleri, iç denetçilerin özlük haklarının tespitinde ve
kariyerlerinin planlanmasında dikkate alınır.
(3) Kıdem sırası ve kadro şartlarının oluşmasına rağmen derecelendirme yapılmaması
durumunda, buna ilişkin gerekçeler ilgili iç denetçiye ve Kurula yazılı olarak bildirilir.
Sertifika derecesine uygun görevlendirme (1)
MADDE 23- (1) İç denetim faaliyetleri, iç denetim birimi başkanı tarafından, kamu
idaresinin birim, konu ve süreçleri itibarıyla sınıflandırılır. İç denetçilerin denetim alan ve
uygulamalarının değiştirilmesi esastır. İç denetçinin sertifika derecesi ile çalışma süresince
edindiği tecrübe ve kıdemine göre hangi denetim alan ve uygulamalarında görevlendirileceği
Kurul tarafından belirlenir.
–––––––––––––––––––––
(1) 24/12/2012 tarihli ve 2012/4151 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 12 nci maddesiyle bu
fıkrada yer alan “iç denetçi” ibaresi “iç denetim birimi başkanı” ve “iç denetim birimi yönergelerinde”
ibaresi “Kurul tarafından” şeklinde değiştirilmiştir. 4924
İç denetçiliğin sona ermesi
MADDE 24- (1) İç denetçilik görevi;
a) İç denetçinin kendi isteği ile ayrılması,
b) Başka bir göreve atanması veya seçilmesi,
c) İç denetçilik mesleği ile bağdaşmayan hareketlerde bulunduğunun rapora bağlanması ve
bu raporun Kurul tarafından görüşülerek sertifikasının iptal edilmesi,
durumlarında sona erer.
(2) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen durumda, ilgililer, talepleri aranmaksızın
kurumlarında, kariyerlerine veya mesleklerine uygun kadrolara atanırlar ve yeniden iç denetçi
olamazlar.
(3) (Ek: 24/12/2012-2012/4151 K.) Sertifika derecelerinin düşürülmesine ve iptaline
ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İç Denetçilerin Bağımsızlığı,
Tarafsızlığı ve Güvencesi
İç denetçilerin bağımsızlığı
MADDE 25- (1) İç denetçiler, iç denetim faaliyetine ilişkin görevlerini yerine getirirken
bağımsız olarak hareket eder.
İç denetçilerin tarafsızlığı (1)
MADDE 26- (1) İç denetçiler, görevlerini yerine getirirken tarafsız davranır.
(2) İç denetçiler çalışmalarında; denetimin kalitesinden ödün vermeden, başkalarının
düşünce ve telkinlerinden etkilenmeden kanaat oluşturur.
(3) İç denetim birimi başkanı, iç denetçilerin görevlendirilmesinde, tarafsızlıklarını
zedeleyecek hususları dikkate alır. (1)
(4) İç denetçiler, faaliyetlerini sürdürürken bağımsızlık ve tarafsızlıklarını zedeleyebilecek
bir durumla karşılaşmaları halinde iç denetim birimi başkanına, iç denetim birimi başkanı
görevlendirilmemişse üst yöneticiye yazılı olarak başvurur.(1)
(5) İç denetçiler, daha önceden görev yaptıkları idari birimlerde bir yıl geçmeden iç
denetim yapamazlar.
İç denetçilerin güvencesi (2)
MADDE 27- (1) İç denetçilere bu Yönetmelik iç denetim yönergelerinde belirtilen
görevler dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz.
(2) İç denetçiler 24 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, hiçbir
şekilde istekleri dışında başka bir göreve atanamazlar.
–––––––––––––––––––––
(1) 24/12/2012 tarihli ve 2012/4151 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 14 üncü maddesiyle bu
maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Üst yönetici” ibaresi “İç denetim birimi başkanı” ve dördüncü
fıkrasında yer alan “koordinasyon sağlamakla görevlendirilen iç denetçiye, görevlendirme yapılmamışsa”
ibaresi “iç denetim birimi başkanına, iç denetim birimi başkanı görevlendirilmemişse” şeklinde
değiştirilmiştir.
(2) 24/12/2012 tarihli ve 2012/4151 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 15 inci maddesiyle bu
maddenin birinci fıkrasında yer alan “iç denetim birim yönergelerinde” ibaresi “iç denetim
yönergelerinde” şeklinde değiştirilmiştir. 4924-1
ALTINCI BÖLÜM
İç Denetçi Sertifikası,
Mesleki Yeterlilik ve Eğitim
Kamu iç denetçi sertifikası
MADDE 28- (1) Maliye Bakanlığınca verilen iç denetçi adayı eğitimi sonucunda yapılan
yazılı sınavda başarılı olanlara, aldıkları puanı gösteren ve üç yılda bir (A-1) düzeyinden (A-4)
düzeyine kadar derecelendirilen (A) dereceli iç denetçi sertifikası verilir. İlk sertifika
derecelendirmesi, iç denetim mesleğinde beş yıl geçtikten sonra yapılır.
(2) İç denetçiler uluslararası iç denetim sertifika sınavlarına girmeye teşvik edilir.
Sertifikanın derecelendirilmesi
MADDE 29- (1) Kamu iç denetçi sertifikası, üç yıllık dönemde altmış puan toplanmasıyla
bir üst derece sertifika ile değiştirilir. Üç yıllık dönemde yeterli puan alınmaması durumunda
takip eden yıllarda geçmiş son üç yılın toplam puanı dikkate alınır.
(2) Uluslararası geçerliliği olan CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified
Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified
Government Auditing Professional) sertifikalardan birini alan iç denetçiye bir defaya mahsus
olmak üzere bir üst derece sertifika verilir. 4925
Sertifika derecelendirmede puanlama (1)
MADDE 30- (1) İç denetçilerin sertifikaları, göreve başladıkları tarihten itibaren her üç
yıllık faaliyetlerinde aşağıda belirtilen alan ve ağırlıklara göre en az altmış puanı toplamaları
halinde bir üst dereceye yükseltilir.
(2) İç denetçiler;
a) Katıldıkları meslek içi eğitimlerden yirmi puana kadar,
b) Yazdıkları rapor ve yaptıkları çalışmalardan elli puana kadar,
c) Yayınlanmış makale ve kitaplarından on puana kadar,
ç) (Değişik: 24/12/2012-2012/4151 K.) Aldıkları başarı belgeleri ve takdirnamelerden beş
puana kadar,
d) Eğitici olarak katıldıkları çalışmalardan beş puana kadar,
e) Yabancı dil bilgilerinden on puana kadar,
puan toplayabilirler.
(3) Ayrıca, iç denetçiye yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin her birinden ilgili
değerlendirme döneminde bir defaya mahsus olmak üzere on puan verilir. Sertifika
derecelendirilmesine ilişkin puanlama iç denetim birimi başkanının teklifi üzerine üst yönetici
tarafından, iç denetim birimi başkanı görevlendirilmemişse doğrudan üst yönetici tarafından
yapılır. Kurul sertifika derecelendirilmesine ilişkin hususları ayrıca düzenler.
Mesleki yeterlilik ve özen
MADDE 31- (1) İç denetçiler görevlerinin gerektirdiği mesleki yeterliliğe sahip olmak ve
geliştirmek zorundadır. Mesleki yeterlilik; görevin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olma,
denetim konuları ile ilgili sağlıklı veri ve kanıt toplama, inceleyip değerlendirme ve raporlama
yeteneğini ifade eder. İç denetçiler görevlerini ifa ederken, sağduyulu ve yetkin bir iç denetçiden
beklenen dikkat ve özeni gösterir.
(2) İç denetçiler bilgi teknolojisi riskleri, kontrolleri ve mevcut bilgisayar destekli denetim
teknikleri ile ilgili bilgiye sahip olmalıdır.
(3) Üst yönetici, iç denetçilerin mesleki yönden gelişmesi, yenilikleri izlemesi ve çalışma
isteğini artırmak için gerekli tedbirleri alır.
(4) (Ek: 24/12/2012-2012/4151 K.) Kamu iç denetçi sertifikası sahibi iç denetçi adayları
veya sertifika sahibi olup başka görevde bulunanlar, mesleki yeterliliklerini sürekli hale
getirmekle yükümlüdürler. Kurul, bunların sertifikalarının kullanımına ilişkin yetkinlik kriterleri
ile diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Bu kapsamda idareler, kamu iç denetçi sertifikası
sahibi iç denetçi adayları veya sertifika sahibi olup başka görevde bulunanlar arasından iç denetçi
kadrolarına atama yapmadan önce, ilgililerin kamu iç denetçi sertifikalarının kullanım durumunu
Kuruldan teyit ettirirler.
–––––––––––––––––––––
(1) 24/12/2012 tarihli ve 2012/4151 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 16 ncı maddesiyle bu
maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “yirmibeş” ibaresi “yirmi” şeklinde, (b) bendinde yer alan
“otuzbeş” ibaresi “elli” şeklinde, (d) bendinde yer alan “on” ibaresi “beş” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer
alan “koordinasyon sağlamakla görevlendirilen iç denetçinin” ibaresi “iç denetim birimi başkanının” ve
“görevlendirme yapılmamışsa” ibaresi “iç denetim birimi başkanı görevlendirilmemişse” şeklinde
değiştirilmiştir. 4926
Mesleki yeterliliği sürdürme sorumluluğu
MADDE 32- (1) İç denetçiler aşağıda belirtilen konularda kendilerini yetiştirmek ve
geliştirmekten sorumludur:
a) İç denetim yöntemlerini ve tekniklerini bilmek ve uygulamak.
b) Muhasebe ilkeleri ve standartları ile yönetim muhasebesi ve mali yönetim bilgisine
sahip olmak.
c) Görev alanıyla ilgili mevzuatı bilmek ve bu bilgisini uygulamaya geçirmek.
ç) Kamu idarelerinin hedeflerindeki önemli sapmaları ve sonuçlarını değerlendirecek
düzeyde bilgi birikimine sahip olmak.
d) Çevresiyle iletişim kurma yeteneğine sahip olmak.
e) İç denetim faaliyetinin amacını, tespitlere ilişkin değerlendirmelerini, denetim
sonuçlarını ve önerilerini anlaşılır biçimde yazılı ve sözlü ifade edebilmek.
f) İç denetim faaliyeti sırasında edinilen bilgi, belge ve bulguların analizi sonucu ortaya
çıkan emarelerden, detaylı inceleme veya soruşturmayı gerektirecek hususları ayırt edecek
yeterliliğe sahip olmak.
g) Yönetim ve iç kontrol sistemini geliştirecek ve bunların işleyişine ilişkin çözüm
üretecek bilgiye sahip olmak.
ğ) Performans denetimi ve performans göstergelerinin değerlendirilmesi konularında
yeterli bilgiye sahip olmak.
h) Risk analizi, değerlendirmesi ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak.
ı) İstatistiki yöntemleri kullanarak verileri ve elde edilen sonuçları analiz edebilecek
bilgiye sahip olmak.
i) Kamu idarelerinin otomasyon sisteminin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak.
Meslek içi eğitim
MADDE 33- (1) İç denetçilere, her üç yılda asgari yüz saat meslek içi eğitim sağlanır. Bu
sürenin otuz saati, Kurulun koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığınca verilir. Kalan süre, Kurulun
eğitim konusundaki düzenlemelerine riayet edilerek, ilgili kamu idarelerinin ihtiyaçlarına göre iç
denetim birimlerince programlanır.
(2) İç denetim birimleri, gerektiğinde mesleki kuruluşlar, üniversiteler ve bilimsel alanda
etkinlikte bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle, yılda en az bir defa
kurs, seminer ve benzeri etkinliklerde bulunurlar. Meslek içi eğitim etkinliklerine iç denetim plan
ve programında yer verilir.
(3) Meslek içi eğitim programları en az bir ay önce iç denetçilere duyurulur.
(4) İç denetçi olarak göreve başlayanlara, bir haftadan az olmamak üzere kamu
idarelerinde intibak eğitimi verilir.
(5) Kurul, iç denetçilerin mesleki yetkinliklerini geliştirmek için, uluslararası iç denetim
sertifika sınavlarına hazırlık kursları düzenleyebilir. 4927
Bilgi teknolojisi denetim eğitimi
MADDE 34- (1) Kamu idarelerinde görev alan iç denetçilerden ihtiyaca göre oluşturulan
gruba, Kurulun koordinatörlüğünde yazılım, donanım ve bilgi teknolojilerinin yeterliliği, verimli
bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı, izinsiz erişimlere karşı güvenliği, bilgi ve kayıtlara
erişimlerin kontrol altında tutulması ve bir sistem içinde denetlenmesi amacıyla ayrı bir eğitim
verilir.
(2) Bu grupların oluşturulması ve eğitimine ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.
Yurt dışı eğitimi
MADDE 35- (1) İç denetçilerin yurt dışı eğitim ve stajına ilişkin ilkeler ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde Kurul tarafından belirlenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Risklerin Değerlendirilmesi
Denetimin risk odaklı yapılması
MADDE 36- (1) İç denetim faaliyetlerinin risk odaklı olarak yürütülmesi esastır. Kamu
idarelerinin maruz kalabileceği risklerin tespit edilerek sürekli ölçülmesi ve değerlendirilmesi
suretiyle, risk odaklı iç denetim planı ve programı hazırlanır. İç denetim bu plan ve programa
uygun olarak yapılır.
(2) Kamu idarelerinin en riskli alanlarından başlamak ve iç denetim imkanları dikkate
alınmak suretiyle, iç denetim uygulamalarından bir veya birkaçı birlikte programa alınır.
(3) Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda idare için yüksek risk alanları belirlenir. İç
denetim birimi, üst yöneticinin önerilerini de dikkate alarak, idarenin risklerinden kabul
edilemeyecek olanları denetim programına alır ve üst yöneticiye onaylatır. Bu onay denetim
programının risk odaklı hazırlamasına, hangi risklerin yüksek, hangilerinin düşük olduğuna karar
vermeye ve programa alınmasına müdahale anlamına gelmez. Program onaylandıktan sonra
önemli risk alanlarının tespit edilmesi veya Kurulca önerilmesi halinde program dışı özel iç
denetim yapılabilir.
(4) Risk odaklı olarak hazırlanan denetim rehberi, Kurul tarafından geliştirilir ve
güncellenir.
(5) Kurul, risk odaklı iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılacak risk
değerlendirme yöntemleri ile risk değerlendirmesine ilişkin usul ve esasları, uluslararası
uygulamaları da dikkate alarak belirler.
Risklerin değerlendirilmesi
MADDE 37- (1) Yönetim, risklerin tanımlanması ve kontrolü için gerekli stratejilerin
geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur.
(2) İdarelerin tüm faaliyetleri Kurulun düzenlemelerine uygun olarak iç denetim
birimlerince kapsamlı bir risk analizine tabi tutulur. Bu analiz sonuçları değerlendirilerek, kamu
idarelerinin hizmetlerini etkileyebilecek riskler, risklilik oranı ve önemine göre ağırlık verilerek
sıralanır. 4928
(3) Bu değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek risk içeren alan ve konulardan
başlanarak iç denetim planı ve uygulamaya ilişkin programlar hazırlanır. Denetim programlarının
hazırlanmasında; üst yöneticinin riskli gördüğü ve öncelik verilmesini istediği hususlarla birlikte,
iç denetçilerin sayısı, çalışma süre ve imkanları dikkate alınarak, en riskli alan ve konulara
öncelik verilerek azami verim hedeflenir.
(4) Yeni birim ve faaliyetler, yeniden yapılandırma projeleri, organizasyon ve insan
kaynaklarındaki önemli değişiklikler yüksek risk içerdiğinden, denetim programına öncelikle
alınır.
(5) Yıl sonlarında, denetlenen birimlerde yapılacak toplantılarda denetim sonuçlarına
göre mevcut riskler gözden geçirilir.
Risk değerlendirmede iç denetçinin sorumluluğu
MADDE 38- (1) İç denetçi kamu idaresinin hedeflerini, faaliyetlerini ve varlıklarını
etkileyebilecek önemli riskleri değerlendirir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İç Denetimin Planlanması, Yürütülmesi ve
Raporlanması
İç denetim planı (1)
MADDE 39- (1) İç denetim planı; iç denetim faaliyetinin etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla denetimin kapsamını, denetlenecek alan ve konuları,
ihtiyaç duyulan işgücü ve diğer kaynakları içerecek şekilde, birim yöneticileriyle görüşülerek ve
Kurulca hazırlanan Kamu İç Denetim Strateji Belgesi de dikkate alınarak, üç yıllık dönemler için
hazırlanır. Bu plan, her yıl risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gözden geçirilerek, gerektiğinde
değiştirilir. (1)
(2) (Ek: 24/12/2012-2012/4151 K.) İç denetim planı öncesinde, idarenin denetlenebilecek
alanlarının tamamını ifade eden bir denetim evreni oluşturulur. Denetim evreni kapsamına,
idarenin merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatına dahil tüm birimlerinin işlem, faaliyet ve süreçleri
dahil edilir. Denetim evreninin hazırlanmasında süreç bazlı yaklaşım esas alınır ve yapılan risk
analizi sonucunda yüksek ve orta riskli olarak belirlenen denetim alanlarının tamamı bir plan
dönemine dahil edilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından
belirlenir.
İç denetim programı
MADDE 40- (1) En riskli alan ve konulara öncelik verilmek ve denetim maliyeti de
dikkate alınmak suretiyle, yöneticiler ve gerektiğinde çalışanlarla görüşülerek iç denetim planıyla
uyumlu bir iç denetim programı hazırlanır. Bir yıllık dönemi geçmemek üzere hazırlanacak iç
denetim programlarında; denetlenecek alanlar ve konular, iç denetçilerin isimleri belirtilerek,
zaman çizelgesine bağlanır. Hazırlanan iç denetim programı üst yönetici tarafından onaylanır.
(2) Kurul, iç denetim planının ve programının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları
belirler.
Çalışmanın planlanması (2)
MADDE 41- (1) İç denetçi, saha çalışması öncesinde, ilgili birimin yöneticisi ve diğer
personel ile denetimin amacı, kapsamı, denetimde kullanılacak yöntemler, tahmini denetim süresi,
denetime yardımcı olacak personel, denetim sırasında çalışanlardan beklentiler, idarenin
denetimden beklentileri, denetim sonuçlarının raporlanması konularında görüşmeler yapar.
(2) İç denetçi, bu görüşmelerin sonuçlarını da dikkate alarak çalışma planını hazırladıktan
sonra denetime başlar ve denetimler bu çalışma planına göre yürütülür.
–––––––––––––––––––––
(1) 24/12/2012 tarihli ve 2012/4151 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 18 inci maddesiyle bu
maddenin birinci fıkrasında yer alan “iç denetim stratejik planı da” ibaresi “Kamu İç Denetim Strateji
Belgesi de” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 24/12/2012 tarihli ve 2012/4151 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 19 uncu maddesiyle bu
maddenin birinci fıkrasında yer alan “denetime başlamadan önce” ibaresi “saha çalışması öncesinde”
şeklinde değiştirilmiştir. 4929
Denetimin yürütülmesi
MADDE 42- (1) İç denetçi, denetim rehberlerinden de yararlanarak denetim faaliyetini
yürütür. İç denetçi, denetim programında ve çalışma planında belirlenen denetim hedeflerine
ulaşmak için, yeterli ve güvenilir bilgi ve belgeleri tespit etmek, incelemek ve değerlendirmekle
yükümlüdür.
Raporlama ilkeleri
MADDE 43- (1) Denetim faaliyetinin sonuçları, düzenlenecek raporla kayıt altına alınır.
İç denetçi, ulaştığı görüşü, görüşe ulaşamamışsa bunun nedenlerini raporunda açıkça belirtir. İç
denetim raporları, kısa, açık, kolay anlaşılır ve tekrara yer vermeyecek bir tarzda yazılır. Raporlar,
Kurulun belirlediği raporlama standartlarına uygun, yeterli kanıtlara dayalı ve tutarlı olarak
düzenlenir.
(2) Rapor türlerine ve raporlama standartlarına ilişkin diğer hususlar, Kurulun
düzenlemelerine uygun olarak iç denetim birimlerinin yönergelerinde düzenlenir.
Raporların sunulması
MADDE 44- (Değişik: 24/12/2012-2012/4151 K.)
(1) Denetim bulguları, belirli bir sürede cevaplandırılmak üzere, denetlenen birimin
yöneticisine verilir. Denetlenen birimin yöneticisi, gerektiğinde çalışanlardan ve ilgililerden görüş
almak suretiyle bulgularda belirtilen hususları cevaplandırarak iç denetim birimine gönderir.
(2) Bulgu ve önerilerin önem ve düzeyi konusunda iç denetim birimi ile denetlenen
birimin yöneticisi aynı görüşteyse, makul bir sürede önlem alınmasında anlaşılır.
(3) Bulgu ve önerilerin önem ve düzeyi konusunda iç denetim birimi ile denetlenen
birimin yöneticisi arasında anlaşmazlık varsa, bu duruma ilişkin değerlendirmeler rapora dahil
edilir.
(4) Denetlenen birimin görüşleri, uzlaşılamayan hususlar, denetimde tespit edilen riskler,
risklerin olası etkileri, denetim sonuçlarına ilişkin genel değerlendirme ve risklerin ortadan
kaldırılmasına veya en aza indirilmesine yönelik önerileri içeren nihai denetim raporu hazırlanır
ve yönetici özeti de eklenerek iç denetim birimi başkanı tarafından üst yöneticiye sunulur.
Denetlenen alan veya konuya ilişkin kapsamlı bir görüş ortaya konulabilmesi ve güvence
seviyesinin belirtilebilmesi için, ilgili idarenin iç denetim yönergesinde güvence seviyelerinin
tanımlanmış ve bunun denetlenen birimlere önceden duyurulmuş olması ile yeterli seviyede
denetim kanıtı elde edilmiş olması zorunludur.
(5) Raporlar üst yönetici tarafından değerlendirildikten sonra gereği için ilgili birimlere ve
strateji geliştirme birimine gönderilir.
(6) Denetim raporunda belirtilen önlemlerin alınıp alınmadığı iç denetim birimi tarafından
izlenir.
İç denetim raporlarına dayanılarak yapılacak işlemler (1)
MADDE 45- (1) İç denetçiler tarafından düzenlenecek raporların, iç denetim birimlerince
kalite güvencesi kapsamında değerlendirilmesine, ilgili makamlara gönderilmesine ve
oluşabilecek görüş ayrılıklarının giderilmesine ilişkin usul ve esaslar, Kurulun düzenlemelerine
uygun olarak, iç denetim yönergelerinde belirlenir.
(2) İdari birimlerce rapor üzerine yapılan işlemler veya işlem yapılmama gerekçeleri, iç
denetçiye bildirilmek üzere iç denetim birimine gönderilir.
(3) İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler, raporun üst yöneticiye
sunulduğu tarihten itibaren iki ay içinde Kurula gönderilir.
––––––––––––––––––––––
(1) 24/12/2012 tarihli ve 2012/4151 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 21 inci maddesiyle bu
maddenin birinci fıkrasında yer alan “iç denetim birim yönergelerinde” ibaresi “iç denetim
yönergelerinde” şeklinde değiştirilmiştir. 4930
Birim faaliyet raporu
MADDE 46- (1) Yıllık faaliyet raporunda; program dışı yapılanlar da dahil iç denetim
faaliyetleri, iç denetim biriminin performansı, tespit ve önerileri, önerilerden onaylanmayan ve
uygulanmayanlar varsa onaylanmama ve uygulanmama nedenleri, iç denetçilerin eğitimi,
yönetime verilen danışmanlık hizmetleri ve diğer faaliyet sonuçları ile ilgili bilgiler yer alır.
(2) İlgili kamu idaresinin yönetim ve kontrol sisteminin genel değerlendirmesi, önemli
riskler, yönetim ve kontrol sorunları ve bunlara ilişkin önerilere de faaliyet raporunda yer verilir.
Birim faaliyet raporu, Şubat ayı sonuna kadar Kurula gönderilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
İç Denetimin İzlenmesi
İç denetimin değerlendirilmesi
MADDE 47- (1) İç denetimin etkililiğinin artırılması amacıyla, denetim faaliyetleri,
denetlenen birimlerde yaptırılacak bir anketle değerlendirilebilir.
İç denetim sonuçlarının takibi
MADDE 48- (1) İç denetim biriminde, denetim raporlarının uygulanmasını izlemek üzere
bir takip sistemi kurulur.
(2) (Değişik: 24/12/2012-2012/4151 K.) Denetlenen birimlerin yöneticileri, denetlenen
faaliyetlere ilişkin denetim raporunda yer alan ve eylem planına bağlanan önerilerle ilgili gerekli
önlemleri alır. Önlem alınmaması halinde iç denetim birimi başkanı üst yöneticiyi bilgilendirir.
İç denetim genel raporu
MADDE 49- (1) Kurul, iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarını konsolide
etmek suretiyle yıllık rapor halinde Maliye Bakanına sunar ve kamuoyuna internet ortamında,
basın yoluyla veya yazılı olarak açıklar.
ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Şikâyet konularının değerlendirilmesi
MADDE 50- (1) İç denetim birimlerine intikal eden ihbar ve şikâyetlerde iddia edilen
konular, risk analizlerinde dikkate alınarak denetim planlamasında ve denetimde göz önünde
bulundurulur. Şikâyetçisi belli ve şikâyet konusu açık olan ve acil olarak incelenmesi gereken
konular üst yöneticiye bildirilir.
Diğer kamu idarelerinin iç denetçileri ile ortak çalışma
MADDE 51- (1) Birden fazla kamu idaresini ilgilendiren konularda, iç denetçilerin
birlikte çalışmasına ilişkin hususlar Kurulca düzenlenir.
Yolsuzluk tespitleri
MADDE 52- (1) İç denetçi, yolsuzluğa ilişkin delilleri tespit edebilecek bilgi, beceri ve
donanım ile denetim faaliyetini sürdürür. İç denetçi yolsuzluk yapıldığına ilişkin tespitlerini ve
elde ettiği delilleri ivedilikle üst yöneticiye intikal ettirir.
Yurt dışında iç denetim faaliyeti
MADDE 53- (1) Kamu idarelerinin yurt dışı birimlerinin iç denetimine ilişkin usul ve
esaslar Kurul tarafından düzenlenir. 4931
İdari görevlere geçme ve iç denetçiliğe dönme
MADDE 54- (1) İç denetçiler, idari görevlere atanmalarında ve iç denetçiliğe
dönmelerinde Kurul tarafından belirlenen meslek ahlak kurallarına ve kamu iç denetim
standartlarına uygun davranır.
Tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması
MADDE 55- (1) Kurul, bu Yönetmeliğin uygulanması, iç denetim faaliyeti sürecinde
ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla gerekli
düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.
Kanuna göre iç denetçi olarak atanacaklar
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kanunun geçici 5 inci maddesinin (c), (d) ve (e) bentlerine göre
iç denetçi olarak atananlara, atandıkları tarihten itibaren geçerli olmak üzere (A) dereceli iç
denetçi sertifikası verilir. Bu şekilde atanan iç denetçiler de Yönetmelikte belirlenen sertifika
derecelendirilmesine tabi tutulur.
(2) İç denetçiliğe atananlar Kanunun öngördüğü sistemin uygulanmasına yönelik olarak
Kurul koordinatörlüğünde ve belirlenecek tarihlerde Maliye Bakanlığınca üç ay eğitime tabi
tutulurlar.
Yürürlük
MADDE 56- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 57- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 4932
LİSTE
(Ek: 24/12/2012-2012/4151 K.)
KAMU İDARELERİ İTİBARIYLA İÇ DENETÇİ SAYILARI
(I) GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU
İDARELERİ
Sıra
No
İç Denetçi Sayıları
1. Türkiye Büyük Millet Meclisi 5
2. Cumhurbaşkanlığı 3
3. Başbakanlık 8
4. Anayasa Mahkemesi 3
5. Yargıtay 3
6. Danıştay 3
7. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 3
8. Sayıştay 3
9. Adalet Bakanlığı 15
10. Milli Savunma Bakanlığı 70
11.
İçişleri Bakanlığı 25
12. Dışişleri Bakanlığı 15
13. Maliye Bakanlığı 40
14. Milli Eğitim Bakanlığı 40
15. Sağlık Bakanlığı 25
16. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 20
17. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 15
18. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 15
19. Kültür ve Turizm Bakanlığı 20
20. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 20
21. Avrupa Birliği Bakanlığı 5
22. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 20
23. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 25
24. Ekonomi Bakanlığı 15
25. Gençlik ve Spor Bakanlığı 5
26. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 25
27. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 25
28. Kalkınma Bakanlığı 10
29. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15 4933
30. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 3
31. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 3
32. Jandarma Genel Komutanlığı 30
33. Sahil Güvenlik Komutanlığı 3
34. Emniyet Genel Müdürlüğü 30
35. Diyanet İşleri Başkanlığı 20
36. Hazine Müsteşarlığı 20
37. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 3
38. Devlet Personel Başkanlığı 3
39. Türkiye İstatistik Kurumu 5
40. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 3
41. Gelir İdaresi Başkanlığı 30
42. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 15
43. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10
44. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 3
45. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 25
46. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 25
(II) ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK
TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ
Sıra
No
İç Denetçi
Sayıları
1. Yükseköğretim Kurulu 5
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 5
3. İstanbul Üniversitesi 10
4. İstanbul Teknik Üniversitesi 5
5. Ankara Üniversitesi 10
6. Karadeniz Teknik Üniversitesi 5
7. Ege Üniversitesi 8
8. Atatürk Üniversitesi 8
9. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 5
10. Hacettepe Üniversitesi 10
11. Boğaziçi Üniversitesi 3
12. Dicle Üniversitesi 5 4934
13. Çukurova Üniversitesi 5
14. Anadolu Üniversitesi 5
15. Cumhuriyet Üniversitesi 3
16. İnönü Üniversitesi 4
17. Fırat Üniversitesi 3
18. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 5
19. Selçuk Üniversitesi 8
20. Uludağ Üniversitesi 5
21. Erciyes Üniversitesi 5
22. Akdeniz Üniversitesi 5
23. Dokuz Eylül Üniversitesi 8
24. Gazi Üniversitesi 13
25. Marmara Üniversitesi 8
26. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 3
27. Trakya Üniversitesi 3
28. Yıldız Teknik Üniversitesi 3
29. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 3
30. Gaziantep Üniversitesi 3
31. Abant İzzet Baysal Üniversitesi 3
32. Adnan Menderes Üniversitesi 3
33. Afyon Kocatepe Üniversitesi 3
34. Balıkesir Üniversitesi 3
35. Celal Bayar Üniversitesi 3
36. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 3
37. Dumlupınar Üniversitesi 3
38. Gaziosmanpaşa Üniversitesi 3
39. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 3
40. Harran Üniversitesi 3
41. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 3
42. Kafkas Üniversitesi 3
43. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 3
44. Kırıkkale Üniversitesi 3
45. Kocaeli Üniversitesi 5
46. Mersin Üniversitesi 3 4935
47. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 3
48. Mustafa Kemal Üniversitesi 3
49. Niğde Üniversitesi 3
50. Pamukkale Üniversitesi 3
51. Sakarya Üniversitesi 3
52. Süleyman Demirel Üniversitesi 3
53. Bülent Ecevit Üniversitesi 3
54. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 3
55. Galatasaray Üniversitesi 3
56. Ordu Üniversitesi 3
57. Ahi Evran Üniversitesi 3
58. Kastamonu Üniversitesi 3
59. Düzce Üniversitesi 3
60. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 3
61. Uşak Üniversitesi 3
62. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 3
63. Namık Kemal Üniversitesi 3
64. Erzincan Üniversitesi 3
65. Aksaray Üniversitesi 3
66. Giresun Üniversitesi 3
67. Hitit Üniversitesi 3
68. Bozok Üniversitesi 3
69. Adıyaman Üniversitesi 3
70. Amasya Üniversitesi 3
71. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 3
72. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 3
73. Sinop Üniversitesi 3
74. Siirt Üniversitesi 3
75. Nevşehir Üniversitesi 3
76. Karabük Üniversitesi 3
77. Kilis 7 Aralık Üniversitesi 3
78. Çankırı Karatekin Üniversitesi 3
79. Artvin Çoruh Üniversitesi 3
80. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 3 4936
81. Bitlis Eren Üniversitesi 3
82. Kırklareli Üniversitesi 3
83. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 3
84. Bingöl Üniversitesi 3
85. Muş Alparslan Üniversitesi 3
86. Mardin Artuklu Üniversitesi 3
87. Batman Üniversitesi 3
88. Ardahan Üniversitesi 3
89. Bartın Üniversitesi 3
90. Bayburt Üniversitesi 3
91. Gümüşhane Üniversitesi 3
92. Hakkari Üniversitesi 3
93. Iğdır Üniversitesi 3
94. Şırnak Üniversitesi 3
95. Tunceli Üniversitesi 3
96. Yalova Üniversitesi 3
97. Türk-Alman Üniversitesi 3
98. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 3
99. Bursa Teknik Üniversitesi 3
100. İstanbul Medeniyet Üniversitesi 3
101. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 3
102. Necmettin Erbakan Üniversitesi 3
103. Abdullah Gül Üniversitesi 3
104. Erzurum Teknik Üniversitesi 3
105. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 3
106. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 3 4937
B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER
Sıra
No
İç Denetçi Sayıları
1. Savunma Sanayi Müsteşarlığı 5
2. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 3
3. Türk Dil Kurumu 3
4. Türk Tarih Kurumu 3
5. Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 3
6. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 8
7. Türkiye Adalet Akademisi 3
8. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 15
9. Karayolları Genel Müdürlüğü 20
10. Spor Genel Müdürlüğü 10
11. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 3
12. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 3
13. Orman Genel Müdürlüğü 15
14. Vakıflar Genel Müdürlüğü 20
15. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 3
16. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 5
17. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 3
18. Türk Akreditasyon Kurumu 3
19. Türk Standartları Enstitüsü 8
20. Türk Patent Enstitüsü 3
21. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 3
22. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı
10
23. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 3
24. GAP Bölge Kalkınma İdaresi 3
25. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 5
26. Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu 5
27. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı 5
28. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 3
29. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 20
30. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 3
31. Türkiye İnsan Hakları Kurumu 3
32. Kamu Denetçiliği Kurumu 3 4938
(III) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
Sıra
No
İç Denetçi Sayıları
1. Sosyal Güvenlik Kurumu 30
2. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 10
(IV) MAHALLİ İDARELER
A) İL ÖZEL İDARELERİ
Sıra
No
İç Denetçi Sayıları
1. Adana 4
2. Adıyaman 3
3. Afyonkarahisar 3
4. Ağrı 3
5. Aksaray 3
6. Amasya 3
7. Ankara 5
8. Antalya 4
9. Ardahan 3
10. Artvin 3
11. Aydın 3
12. Balıkesir 3
13. Bartın 3
14. Batman 3
15. Bayburt 3
16. Bilecik 3
17. Bingöl 3
18. Bitlis 3
19. Bolu 3
20. Burdur 3
21. Bursa 4
22. Çanakkale 3 4939
23. Çankırı 3
24. Çorum 3
25. Denizli 3
26. Diyarbakır 4
27. Düzce 3
28. Edirne 3
29. Elazığ 3
30. Erzincan 3
31. Erzurum 4
32. Eskişehir 3
33. Gaziantep 4
34. Giresun 3
35. Gümüşhane 3
36. Hakkari 3
37. Hatay 3
38. Iğdır 3
39. Isparta 3
40. İstanbul 5
41. İzmir 5
42. Kahramanmaraş 3
43. Karabük 3
44. Karaman 3
45. Kars 3
46. Kastamonu 3
47. Kayseri 4
48. Kırıkkale 3
49. Kırklareli 3
50. Kırşehir 3
51. Kilis 3
52. Kocaeli 4
53. Konya 4
54. Kütahya 3
55. Malatya 3
56. Manisa 3 4940
57. Mardin 3
58. Mersin 4
59. Muğla 3
60. Muş 3
61. Nevşehir 3
62. Niğde 3
63. Ordu 3
64. Osmaniye 3
65. Rize 3
66. Sakarya 4
67. Samsun 4
68. Siirt 3
69. Sinop 3
70. Sivas 3
71. Şanlıurfa 3
72. Şırnak 3
73. Tekirdağ 3
74. Tokat 3
75. Trabzon 3
76. Tunceli 3
77. Uşak 3
78. Van 3
79. Yalova 3
80. Yozgat 3
81. Zonguldak 3
B) BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
Sıra
No
İç Denetçi Sayıları
1. Adana Büyükşehir Belediyesi 7
2. Seyhan Belediyesi 5
3. Yüreğir Belediyesi 3
4. Çukurova Belediyesi 3
5. Ceyhan Belediyesi 3 4941
6. Kozan Belediyesi 3
7. Sarıçam Belediyesi 3
8. Ankara Büyükşehir Belediyesi 15
9. Altındağ Belediyesi 3
10. Çankaya Belediyesi 5
11. Çubuk Belediyesi 3
12. Etimesgut Belediyesi 3
13. Gölbaşı Belediyesi 3
14. Keçiören Belediyesi 5
15. Mamak Belediyesi 5
16. Sincan Belediyesi 3
17. Yenimahalle Belediyesi 5
18. Polatlı Belediyesi 3
19. Pursaklar Belediyesi 3
20. Antalya Büyükşehir Belediyesi 7
21. Alanya Belediyesi 3
22. Kepez Belediyesi 3
23. Konyaaltı Belediyesi 3
24. Manavgat Belediyesi 3
25. Muratpaşa Belediyesi 3
26. Serik Belediyesi 3
27. Bursa Büyükşehir Belediyesi 7
28. Gemlik Belediyesi 3
29. Nilüfer Belediyesi 3
30. Mudanya Belediyesi 3
31. Gürsu Belediyesi 3
32. Osmangazi Belediyesi 5
33. Yıldırım Belediyesi 5
34. İnegöl Belediyesi 3
35. Karacabey Belediyesi 3
36. Mustafakemalpaşa Belediyesi 3
37. Orhangazi Belediyesi 3
38. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 5
39. Bağlar Belediyesi 3 4942
40. Bismil Belediyesi 3
41. Ergani Belediyesi 3
42. Kayapınar Belediyesi 3
43. Sur Belediyesi 3
44. Yenişehir Belediyesi 3
45. Erzurum Büyükşehir Belediyesi 5
46. Palandöken Belediyesi 3
47. Yakutiye Belediyesi 3
48. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 6
49. Tepebaşı Belediyesi 3
50. Odunpazarı Belediyesi 3
51. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 7
52. Şahinbey Belediyesi 5
53. Şehitkâmil Belediyesi 3
54. Nizip Belediyesi 3
55. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 20
56. Avcılar Belediyesi 3
57. Bağcılar Belediyesi 5
58. Bahçelievler Belediyesi 5
59. Bakırköy Belediyesi 3
60. Bayrampaşa Belediyesi 3
61. Beşiktaş Belediyesi 3
62. Beykoz Belediyesi 3
63. Beyoğlu Belediyesi 3
64. Esenler Belediyesi 3
65. Eyüp Belediyesi 3
66. Fatih Belediyesi 3
67. Gaziosmanpaşa Belediyesi 5
68. Güngören Belediyesi 3
69. Kadıköy Belediyesi 5
70. Kağıthane Belediyesi 3
71. Kartal Belediyesi 3
72. Küçükçekmece Belediyesi 5
73. Maltepe Belediyesi 3 4943
74. Pendik Belediyesi 3
75. Sarıyer Belediyesi 3
76. Silivri Belediyesi 3
77. Sultanbeyli Belediyesi 3
78. Şişli Belediyesi 3
79. Tuzla Belediyesi 3
80. Ümraniye Belediyesi 5
81. Üsküdar Belediyesi 5
82. Zeytinburnu Belediyesi 3
83. Arnavutköy Belediyesi 3
84. Ataşehir Belediyesi 3
85. Başakşehir Belediyesi 3
86. Beylikdüzü Belediyesi 3
87. Büyükçekmece Belediyesi 3
88. Çekmeköy Belediyesi 3
89. Esenyurt Belediyesi 3
90. Sancaktepe Belediyesi 3
91. Sultangazi Belediyesi 4
92. İzmir Büyükşehir Belediyesi 10
93. Balçova Belediyesi 3
94. Bornova Belediyesi 3
95. Buca Belediyesi 3
96. Çiğli Belediyesi 3
97. Gaziemir Belediyesi 3
98. Karşıyaka Belediyesi 3
99. Konak Belediyesi 5
100. Menemen Belediyesi 3
101. Aliağa Belediyesi 3
102. Menderes Belediyesi 3
103. Kemalpaşa Belediyesi 3
104. Narlıdere Belediyesi 3
105. Torbalı Belediyesi 3
106. Bayraklı Belediyesi 3
107. Bergama Belediyesi 3 4944
108. Karabağlar Belediyesi 3
109. Ödemiş Belediyesi 3
110. Tire Belediyesi 3
111. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6
112. Kocasinan Belediyesi 3
113. Melikgazi Belediyesi 3
114. Talas Belediyesi 3
115. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 7
116. Derince Belediyesi 3
117. Gebze Belediyesi 3
118. Gölcük Belediyesi 3
119. Körfez Belediyesi 3
120. Darıca Belediyesi 3
121. İzmit Belediyesi 3
122. Başiskele Belediyesi 3
123. Çayırova Belediyesi 3
124. Kartepe Belediyesi 3
125. Konya Büyükşehir Belediyesi 6
126. Karatay Belediyesi 3
127. Meram Belediyesi 3
128. Selçuklu Belediyesi 3
129. Akşehir Belediyesi 3
130. Ereğli Belediyesi 3
131. Mersin Büyükşehir Belediyesi 6
132. Akdeniz Belediyesi 3
133. Mezitli Belediyesi 3
134. Silifke Belediyesi 3
135. Tarsus Belediyesi 3
136. Toroslar Belediyesi 3
137. Yenişehir Belediyesi 3
138. Sakarya Büyükşehir Belediyesi 5
139. Adapazarı Belediyesi 3
140. Serdivan Belediyesi 3
141. Erenler Belediyesi 3 4944-1
142. Samsun Büyükşehir Belediyesi 5
143. Atakum Belediyesi 3
144. Canik Belediyesi 3
145. İlkadım Belediyesi 3
146. Bafra Belediyesi 3
147. Çarşamba Belediyesi 3
148. Adıyaman Belediyesi 3
149. Kahta Belediyesi 3
150. Afyonkarahisar Belediyesi 3
151. Ağrı Belediyesi 3
152. Doğubeyazıt Belediyesi 3
153. Patnos Belediyesi 3
154. Aksaray Belediyesi 3
155. Amasya Belediyesi 3
156. Merzifon Belediyesi 3
157. Antakya Belediyesi 4
158. Dörtyol Belediyesi 3
159. İskenderun Belediyesi 3
160. Kırıkhan Belediyesi 3
161. Reyhanlı Belediyesi 3
162. Ardahan Belediyesi 3
163. Artvin Belediyesi 3
164. Aydın Belediyesi 4
165. Kuşadası Belediyesi 3
166. Nazilli Belediyesi 3
167. Söke Belediyesi 3
168. Balıkesir Belediyesi 4
169. Bandırma Belediyesi 3
170. Edremit Belediyesi 3
171. Bartın Belediyesi 3
172. Batman Belediyesi 3
173. Bayburt Belediyesi 3
174. Bilecik Belediyesi 3
175. Bozüyük Belediyesi 3 4944-2
176. Bingöl Belediyesi 3
177. Bitlis Belediyesi 3
178. Tatvan Belediyesi 3
179. Bolu Belediyesi 3
180. Burdur Belediyesi 3
181. Çanakkale Belediyesi 3
182. Çankırı Belediyesi 3
183. Çorum Belediyesi 3
184. Denizli Belediyesi 4
185. Düzce Belediyesi 3
186. Edirne Belediyesi 3
187. Keşan Belediyesi 3
188. Elazığ Belediyesi 3
189. Erzincan Belediyesi 3
190. Giresun Belediyesi 3
191. Gümüşhane Belediyesi 3
192. Hakkari Belediyesi 3
193. Yüksekova Belediyesi 3
194. Iğdır Belediyesi 3
195. Isparta Belediyesi 3
196. Kahramanmaraş Belediyesi 4
197. Elbistan Belediyesi 3
198. Karabük Belediyesi 3
199. Karaman Belediyesi 3
200. Kars Belediyesi 3
201. Kastamonu Belediyesi 3
202. Kırıkkale Belediyesi 3
203. Kırklareli Belediyesi 3
204. Lüleburgaz Belediyesi 3
205. Kırşehir Belediyesi 3
206. Kilis Belediyesi 3
207. Kütahya Belediyesi 3
208. Tavşanlı Belediyesi 3
209. Malatya Belediyesi 5 4944-3
210. Manisa Belediyesi 4
211. Akhisar Belediyesi 3
212. Alaşehir Belediyesi 3
213. Salihli Belediyesi 3
214. Soma Belediyesi 3
215. Turgutlu Belediyesi 3
216. Mardin Belediyesi 3
217. Kızıltepe Belediyesi 3
218. Midyat Belediyesi 3
219. Nusaybin Belediyesi 3
220. Muğla Belediyesi 3
221. Fethiye Belediyesi 3
222. Milas Belediyesi 3
223. Muş Belediyesi 3
224. Nevşehir Belediyesi 3
225. Niğde Belediyesi 3
226. Ordu Belediyesi 3
227. Fatsa Belediyesi 3
228. Ünye Belediyesi 3
229. Osmaniye Belediyesi 3
230. Kadirli Belediyesi 3
231. Rize Belediyesi 3
232. Siirt Belediyesi 3
233. Sinop Belediyesi 3
234. Sivas Belediyesi 3
235. Şanlıurfa Belediyesi 4
236. Siverek Belediyesi 3
237. Suruç Belediyesi 3
238. Viranşehir Belediyesi 3
239. Şırnak Belediyesi 3
240. Cizre Belediyesi 3
241. Silopi Belediyesi 3
242. Tekirdağ Belediyesi 3
243. Çerkezköy Belediyesi 3
244. Çorlu Belediyesi 3 4944-4
245. Tokat Belediyesi 3
246. Erbaa Belediyesi 3
247. Turhal Belediyesi 3
248. Trabzon Belediyesi 4
249. Tunceli Belediyesi 3
250. Uşak Belediyesi 3
251. Van Belediyesi 4
252. Erciş Belediyesi 3
253. Yalova Belediyesi 3
254. Yozgat Belediyesi 3
255. Sorgun Belediyesi 3
256. Zonguldak Belediyesi 3
257. Ereğli Belediyesi 3
C) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE BAĞLI İDARELER
Sıra
No
İç Denetçi Sayıları
1. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 3
2. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 5
3. Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesi Genel Müdürlüğü
(EGO)
5
4. Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü 3
5. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 3
6. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 3
7. Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 3
8. Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 3
9. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 3
10. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 5
11. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü
(İETT)
5
12. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 5
13. İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü
(ESHOT)
3
14. Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 3
15. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 3
16. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 3
17. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 3
18. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 3
19. Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 3
4944-5
26/6/2006 TARİH VE 2006/10654 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE
YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE
Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
Tarihi
Numarası
26/6/2006 Tarihli
Yönetmeliğin
Değişen Maddeleri
Yürürlüğe
Giriş Tarihi
18/11/2008
24/12/2012
2008/14374
2012/4151
Madde 19, Ek liste
2, 4, 5, 9, 12, 13, 13/A,
14, 17, 19, 22, 23, 24,
26, 27, 30, 31, 39, 41,
45, 48 ve Ek Liste
20/12/2008
7/2/2013
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
3960 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sanayi Dışı Yeni veya Mevcut Binalarda Sıcak Su Üretimi ve Ortam Isıtması İçin Kullanılan Isı Jenera...
Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemleri ile İlgili Yönetmelik
1 mg'dan 50 kg'a Kadar Üst-Orta Doğruluktaki Ağırlıklara Dair Yönetmelik (74/148/AT)
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
CE İşareti Yönetmeliği
Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği
Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (97/68/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik-2
19.06.2002 Tarih ve 24790 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik
Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliği
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliği

DIŞ TİCARET

Nazi Almanya'sından Bugüne

Nazi Almanya'sından Bugüne

Savaş kaybetmiş Almanya'nın başarı hikayesinin altında yatan ticaret anlayışını ve Almanya pazarına giriş için gerekenleri Dış Ticaret uzmanı Didem Aydoğan yazdı.

OFİS VE İNSAN

Toplantı Teknikleri

Toplantı Teknikleri

İş hayatında, düşüncelerin en az yanlış anlama ile karşı tarafa aktarılması ve hayata geçirilmesinde, gerçekleştirilen toplantıların rolü büyüktür.

İş yerinde Mutlu Olmanın Yolları

İş yerinde Mutlu Olmanın Yolları

Araştırmalar iş yerinde mutlu olan çalışanların daha üretken ve kalıcı olduklarını gösteriyor. Ancak, özellikle son yıllarda işverenlerin karşılaştıkları en büyük zorluklardan biri; çalışanların iş yerinde mutlu olmalarını sağlayarak, işten çıkmaların önüne geçmek.

İŞ DÜNYASI

Pazarlama ile Stratejinin Kesişimi

Pazarlama ile Stratejinin Kesişimi

Pazarlama, ürünlerini müşterilerine satmak isteyen şirketlerin satış faaliyetleri ilgili olarak ortaya çıkmıştır. Şirketler, bu faaliyeti planlı ve akli olarak mükemmel işlevsel olan bir şekilde nasıl tasarlayabilirler?

HUKUK / MUHASEBE

Yeni Türk Ticaret Kanununda işte bunlar var

Yeni Türk Ticaret Kanununda işte bunlar var

Yeni Türk Ticaret Kanununun getirdiği değişikliklere hızlı bakış