Pazarlama Planı Örneği

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi
Pazarlama Planı Örneği

Pazarlama faaliyetleri için arayışta olan, fakat tam olarak yazılı bir pazarlama prosedürü bulunmayan firmalar için bu taslak ya da pazarlama planı örneğinin bir kılavuz ve etkin bir bilgi kaynağı olacağına inanıyoruz.

Editörün notu: Bu bölümümüzde örnek bir "PAZARLAMA PLANI" sunuyoruz. Pazarlama faaliyetleri için arayış durumunda olan, fakat tam olarak yazılı bir pazarlama prosedürü bulunmayan firmalar için bu taslak ya da pazarlama planı örneğinin ilgili firmalara bir kılavuz ve etkin bir bilgi kaynağı olacağına inanıyoruz. Pazarlama Planı örneğini hazırlayan ve tüm firmalarımızın yararlanması için portalımıza gönderen Etika Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti Genel Müdürü Sn. Kılınç Orhan Erdemir´e çok teşekkür ederiz.

PAZARLAMA PLANI

Firma :
Ürün :

A. ÇEVRE ANALİZİ

1. DIŞ ÇEVRE

Rekabet Güçleri
a) Belli başlı rakipleriniz kimlerdir ? Bunların karakteristik özellikleri nelerdir?
(Büyüklük, çap, karlılık, stratejileri, hedef pazarları gibi.)

 • Marka Rekabeti:
 • Ürün Rekabeti:
 • Jenerik Rekabeti: ( aynı problemi veya ihtiyacı karşılayan benzer ürünler, ikame ürünler)
 • Bütçe Rekabeti :

b) Rakiplerinizin en kuvvetli ve zayıf yönleri nelerdir?
c) Rakiplerinizin (ürün , fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma) pazarlama karması elemanları içinde en yetenekli oldukları hangileridir?
d) Çevre koşulları veya sizin pazarlama stratejiniz değiştiğinde, rakiplerinizin bu değişimleri algılama ve tepki gösterme süreleri nasıldır?
e) Yukarıda değinilen rekabet güçleri açısından değerlendirildiğinde, bugünkü mevcut rakiplerinizin durumlarında ileriye dönük ne gibi değişimler bekliyorsunuz? Yeni rakipleriniz kimler olabilir?

Ekonomik Büyüme ve Kararlılık
a)
Firmanızın faaliyette bulunduğu ülkede, bölgede genel ekonomik şartlar nasıl? Bu şartlar pazarlama faaliyetlerinizi nasıl etkiliyor?
b) Tüketicilerinizin(müşterilerinizin) bu ekonomik şartlara bakışları umutlumu yoksa karamsar mı?
c) Hedef pazarlarınızdaki tüketicilerin alım gücü ne seviyededir? Hedef pazarlarınız hangi bölgelerde ağırlıklı?
d) Belirlediğiniz hedef pazarlarda tüketicinin alışveriş(harcama) motifi nasıl? Ürünlerinize olan talepleri ne düzeyde ve neden?

Politik Eğilimler
a)
Seçimler sonucu meydana çıkan politik yapı iç ve dış pazarlardaki pazarlama faaliyetlerinizi nasıl etkiliyor?
b) Politikacılarla (seçilmiş vekillerle) iyi ilişkilerin kurulmasında ve bu ilişkinin devam ettirilmesinde bir çaba harcıyor musunuz? Bu çabaların bir etkisini, yararını görüyor musunuz?

Yasal ve Düzenleyici Faktörler
a)
Uluslararası çapta, bölgesel veya ülke içindeki yasal düzenlemelerin pazarlama faaliyetleriniz üzerine etkisi oluyor mu? Nasıl?
b) Mevcut yasal düzenlemeler (yasama ve yürütme kararları, kanunlar) pazarlama faaliyetlerinizde değişikliğe gitme yükümlülüğü getiriyor mu?
c) Global Ticaret Anlaşmaları, pazarlama fırsatlarını kullanmanıza ne tür bir katkı sağlıyor ? Sağlıyor mu?

Teknolojideki Değişmeler
a)
Teknolojinizde yaptığınız değişikliklerin müşteriler(tüketici algılamaları) üzerine etkileri nelerdir?
b) Teknolojide yaptığınız ne tip değişiklikler üretiminiz ve ürünleriniz üzerine etkili olmaktadır?
c) Teknolojik değişimler, pazarlama faaliyetlerinizin yönetimine nasıl etkide bulunuyor? (Pazarlama karması elemanları açısından incelenirse)
d) Elinizdeki mevcut teknoloji nedeniyle tam kapasiteyle çalışamamanız, pazarlama faaliyetlerinizin etkinliğini ve verimliliğini ne şekilde etkiliyor?
e) Teknolojideki gelişmeler, mevcut ürünleriniz ile ilgili olarak modasının geçmesi, eskimesi gibi nedenlerle herhangi bir tehdit unsuru oluşturuyor mu?

Kültürel Eğilimler
a) Toplumdaki demografik ve kültürel değerlerdeki değişimlerin; pazarlama faaliyetleriniz (ürün,fiyatlandırma,dağıtım ve tutundurma açısından) üzerindeki etkileri nelerdir?
b) Çalışanlarınızda ve müşterilerinizde(tüketiciler) ortaya çıkan kültürel farklılıklar, faaliyetlerinizde size ne gibi problemler veya fırsatlar yaratmaktadır?
c) Genel olarak toplumun sektöre, firmanıza ve ürünlerinize bakış açıları (yaklaşımları) nasıl? Mevcut tutumlarını lehinize çevirmek veya daha iyiye götürmek için yaptığınız çalışmalar nelerdir?
d) Faaliyetlerinizde,toplum açısından hangi ahlaki değerleri dikkate alıyorsunuz?

2. MÜŞTERİ ÇEVRESİ

 • Mevcut ve potansiyel müşterileriniz kimlerdir ?

a) Demografik karakteristikler : cinsiyet, yaş, gelir düzeyi, meslekleri, eğitimleri, etnik altyapıları, aile hayat döngüsü(aile yapıları) gibi.

 • Mevcut müşteriler :
 • Potansiyel müşteriler :

b) Coğrafi karakteristikler : bölge, nüfus yoğunluğu gibi.

 • Mevcut müşteriler :
 • Potansiyel müşteriler :

c) Psikolojik karakteristikler : davranışları, düşünceleri, ilgi alanları, güdüleri, hayat tarzları gibi.

 • Mevcut müşteriler :
 • Potansiyel müşteriler :

d) Ürünlerinizi satın alanlar ile ürünlerinizi kullananlar hangi noktalarda birbirlerinden ayrılmaktadırlar? Satın alma kararının temel etkileyicileri kimlerdir?
e) Satın alma kararının finansal sorumluluğu kimdedir?

 • Müşterileriniz ürünlerinizde aradıkları hangi özellikleri buldukları için satın alma kararlarında sizi tercih etmektedirler?

a) Ürünleriniz hangi miktarlarda ve hangi kombinasyonlarda satın alınmaktadır?
b) Ürünlerinizin sadık müşterileri ve sadık olmayan müşterileri arasındaki farklılık nereden kaynaklanmaktadır?
c) Müşterileriniz ürünlerinizle tamamlayıcı ürünleri ne şekilde kullanmaktadır? Tamamlayıcı ürünler var mı?
d) Müşterileriniz ürünlerinizi tükettikten sonra ne yapmaktadırlar? Geri dönüşümle mi değerlendirmekteler yoksa bir saklama aracı (ambalajı) olarak mı kullanmaktadırlar? Siz ne şekilde yönlendiriyorsunuz?

 • Müşterileriniz ürünlerinizi nereden satın almaktadırlar?

  a) Ürünleriniz hangi aracı kurumlardan satın alınmaktadır?
 • Perakende satış mağazaları :
 • Toptancılar :
 • Kataloglar :
 • Elektronik ticaret olanakları :

b) Elektronik ticaretin satışlarınız üzerindeki etkisi nasıl? Bu durum gelecekte değişebilir mi?
c) Müşterilerinizin ürünlerinizi mağza dışı yollardan alımı oluyor mu? Örneğin; Kataloglar, ev alışveriş sistemi veya internet gibi.

 • Müşterileriniz ürünlerinizi ağırlıklı olarak hangi zamanlarda satın almaktadırlar?

a) Ürünlerinizin satın alınması ve tüketilmesi sezonluk mudur?
b) Ne büyüklükteki, kapsamdaki promosyon(tutundurma) çalışmaları ürününüzün satın alınma ve tüketilmesi üzerine olumlu etkide bulunuyor? Hangi çeşit promosyonlar uygulanıyor?
c) Ürünlerinizin tüketimi fiziksel ve sosyal çevre, zaman algılamaları ya da satın alma amaçlarında meydana gelen değişimlere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor mu?

 • Müşterileriniz ürünlerinizi neden(nasıl) tercih etmektedir?

a) Ürünlerinizin, rakip ürünlere kıyasla sağladığı temel faydalar nelerdir?
b) Ürünlerinizin müşteri ihtiyaçlarını karşılamada, rakiplerinden ayıran temel farklılıklar nelerdir? Müşteri tercihleri doğrultusunda ,ürünlerinizin rakiplerinden daha iyi oldukları özellikleri nelerdir?
c) Ürünlerinizi, rakip üreticilerin ürünlerine kıyasla müşteri ihtiyaçlarına göre daha iyi nasıl uyumlandırabilirsiniz?
d) Müşteri ihtiyaçlarına ilişkin gelecekte ne gibi değişiklikler beklliyorsunuz?
e) Müşterileriniz, ürünlerinizi alırken hangi ödeme şeklini kullanıyorlar?
f) Müşterileriniz ürünlerinizi tercih ederken uzun dönemli bir güven, marka bağımlılığı ve memnuniyeti kazandıktan sonra mı yoksa değişen eğilimlere göre mi satın alma kararını veriyor?

 • Potansiyel müşteri olarak belirlediğiniz kesim ürünlerinizi neden satın almıyor?

a) Müşteriniz olmayan kesimin, ürünlerinizle kendi ihtiyaçları arasındaki örtüşmeyen temel faktörler(özellikler) nelerdir?
b) Müşteriniz olmayan kesimin, ürünleriniz yerine rakip ürünlere yönelmelerine neden olan temel faktörler(rakip ürünün özellikleri, yararları ve avantajları gibi etkenler açısından) nelerdir?
c) Müşteriniz olmayan kesimin, rakip ürünü tercih etmesinde dağıtım, fiyat, tutundurma faaliyetlerinden hangisi/hangileri temel problemi teşkil etmektedir? Neden?
d) Müşteriniz olmayan kesimi, kendi ürünlerinize çevirmek için elinizdeki potansiyel güçler nelerdir?

3. İÇ ÇEVRE

Pazarlama hedefleri, amaçları ve performansına ilişkin gözden geçirme

a) Firmanızın, şu anki pazarlama hedefleri ve amaçları nelerdir?
b) Pazarlama hedef ve amaçlarınız, firmanın misyonu ile tutarlı bir şekilde örtüşüyor mu? Tutarlı ise neden ve tutarlı değil ise neden?
c) Pazarlama ve müşteri çevresindeki değişmeler ile firmanın(örgütün) hedef ve amaçları birbiriyle tutarlı bir şekilde uyuşuyor mu? Neden?
d) Mevcut pazarlama stratejinizin performansı; satış hacmi, pazar payı, karlılık, müşterinin bilinçlenmesi ve ürünlerinizin tercih edilmesi bakımındandan değerlendirildiğinde sizi memnun edecek düzeyde midir?
e) Kendinizi, sektördeki rakiplerinizle kıyasladığınızda performansınız nasıl? Sizce yeterli mi? Genel olarak sektöre bakıldığında durum nasıl, bir düşüş mü yoksa artış mı sözkonusu? Neden?
f) Sizin performansınız düşükse, bunun başlıca nedenleri nelerdir? Pazarlama hedef ve amaçlarınız, pazarlama çevresi ve müşteri çevresindeki değişimler ile tutarlı bir şekilde uyum oluşturuyor mu? Stratejiniz kusurlu olabilir mi? Stratejiniz uygulamadaki eksikler ve yetersizlikler nedeniyle mi, istenilen sonucu vermiyor?
g) Eğer performansınızda artış var dersek, bu performans artışını sürekli kılmak için
ne gibi önlemler ve düzeltici çalışmalar planlanıyor?
h) Bu elde ettiğiniz performans artışı, önceden öngördüğünüz çevresel faktörlerin beklentilerinizden daha iyi bir gelişme göstermesi mi yoksa sizin gerçekleştirdiğiniz üst düzey planlama ve stratejinizi uygulamanızdaki başınızdan mı kaynaklanıyor?

Bugünkü ve gelecekte beklenen örgütsel kaynaklarına ilişkin gözden geçirme

a) Firmanın, mevcut örgütsel kaynakları (finansman, sermaye, işgücü(personel), tecrübe, tedarikçiler ve müşteriler ile olan ilişkiler açısından durum) ne durumdadır?
b) Mevcut kaynaklar yakın gelecekte iyiye mi yoksa kötüye mi gider? Neden?
c) Eğer gelecekten umutluysanız, bu kaynakları müşteri istekleri doğrultusunda, rakiplerinize kıyasla kendi lehinize çevirmek için nasıl bir kaynak yönetimi ve yöneltilmesi öngörüyorsunuz?
d) Eğer geleceğe dair kuşkularınız var ise(kötüye gidiş); kaynaklarda meydana gelebilecek bu kayıpları telafi etmede ne gibi önlemler düşünüyorsunuz?

Bugünkü ve gelecekte oluşabilecek kültürel ve yapısal sorunlara ilişkin gözden geçirme

a) Firmanın bugünkü ve geleceğe ilişkin kültüründe gördüğünüz olumlu ve olumsuz manzara nasıl?
b) Örgüt içindeki; iç politikalar ve güç çatışmaları, firmanın pazarlama faaliyetleri üzerinde ne gibi problemler oluşturabilir veya böyle bir durum sözkonusu mu?
c) Genel duruma bakıldığında, işletmenin pazarlama fonksiyonu diğer işletme fonksiyonlarına kıyasla ne durumda ve bir sıralama yapmak gerekirse pazarlama fonksiyonu ne düzeyde önemlidir? Pazarlama fonksiyonunun önemini ve yerini yükseltmek için ne gibi önlemler ve çalışmalar düşünülüyor?
d) Firmanın, tüm müşterilerine ilişkin yaptığı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları(orientation) pazarlama faaliyetlerinizi nasıl etkiliyor?
e) Firma uzun dönemli mi yoksa kısa dönemli mi planlama faaliyetlerini tercih ediyor? Bu tercihin pazarlama faaliyetleri üzerine etkisi nasıl olmaktadır?
f) Şu anda, özellikle müşteri ile direkt kontakt halinde olan(satış elemanları,müşteri hizmetleri departmanı elemanları gibi) personelin motivasyonu ile ilgili olarak olumlu-olumsuz sonuçlar ve karşılaşılan problemler nelerdir?

B. SWOT Analizi

1. Güçler (Strengths)
- Bu güçlü yönler müşteri ihtiyaçlarını karşılamanıza nasıl yardımcı oluyor?
- Rakiplerle kıyasladığınızda güçlü yönleriniz onlara göre ne durumda?

2. Zayıf Yönler (Weaknesses)
- Bu zayıf yönler müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya nasıl bir engel teşkil ediyor?
- Rakiplerle kıyaslandığında zayıf yönleriniz onlara göre ne durumda?

3. Fırsatlar (Opportunities)
- Bu fırsatlar müşteri ihtiyaçlarına hizmet etmede yeterli midir?
- Bu fırsatları uzun ve kısa vadede kendi yararınıza kullanmak için nasıl bir önlem düşünüyorsunuz?

4. Fırsatlar (Opportunities)
- Bu tehditler müşteri ihtiyaçlarına hizmet etmede nasıl bir engel teşkil ediyor?
- Bu tehditlerin yeteneklerinizi sınırlamaması için uzun ve kısa vadede nasıl önlemler almayı düşünüyorsunuz?

5. Eşleştirme, Dönüştürme, Küçültme ve Kaçınma Stratejileri
- Müşteri ihtiyaçlarına hizmet edebilme yeteneğine ulaşabilmek için güçlü yönlerinizle, fırsatları nasıl eşleştirirsiniz?
- Zayıf yönlerinizi, güçlü yönleriniz haline nasıl çevirirsiniz?
- Tehditleri, fırsatlar haline nasıl çevirirsiniz?
- Başarılı bir şekilde dönüştüremediğiniz zayıf yönlerinizden ve tehditlerden nasıl kaçınırsınız?
- Çok önemli bir yükümlülüğünüz veya kısıtınız var mı? Örneğin; güçlü hale dönüştürülememiş zayıf yönlerin, fırsatlara dönüştürülememiş tehditlerlerin eşleşmesi gibi ya da dönüştürülememiş zayıf yönlerin veya tehditlerin fırsatlarla eşleşmesi gibi. Bu sahip olduğunuz kısıt ve yükümlülükler müşterileriniz tarafından açık (aşikar) bir şekilde biliniyor mu/görülüyor mu?
- Bu kısıtların ve yükümlülüklerin azaltılması veya kaçınılması için kullandığınız yollar nelerdir?

C. PAZARLAMA HEDEF ve AMAÇLARI

D. PAZARLAMA STRATEJİLERİ

1. Hedef Pazarlar

Hedef Pazar (A)

 • Demografik özellikler :
 • Coğrafi özellikler :
 • Psikolojik özellikler :
 • Temel ihtiyaçlar ve fayda araştırması :
 • Satınalma/alışveriş özellikleri :
 • Tüketim/kullanım özellikleri :
 • Seçim için yargılama :

Hedef Pazar (B)

 • Demografik özellikler :
 • Coğrafi özellikler :
 • Psikolojik özellikler :
 • Temel ihtiyaçlar ve fayda araştırması :
 • Satınalma/alışveriş özellikleri :
 • Tüketim/kullanım özellikleri :
 • Seçim için yargılaması :

2. Pazarlama Karması

Pazarlama karması (A) : A hedef pazarındaki ihtiyaçların karşılanması

Ürün
- En belirgin özelliklerin ve yararların belirlenmesi :
- Rekabetçi ürünlerden ayırtetme :
- Müşteri servis stratejilerinin elemanları :
- Marka adı ve paketleme :
- Değer sunmada ilişkiler :
- Tamamlayıcı ürünler :

Fiyatlandırma
- Birim başına maliyetin tanımı :
- Fiyatlandırmanın amaçları :
- İndirim politikası :
- Değer tesliminde ilişkiler :

Dağıtım
- Genel dağıtım stratejisi :
- Aracılar ve kullanılan kanallar :
- Değer ve kolaylık sağlamada ilişkiler :

Promosyon
- Genel promosyon stratejisinin özeti :
- Ürün ve şirket pozisyonu için temeller :
- Reklam/kamu araçları ve bütçe :
- Reklam kampanyasının öğeleri :
- Kişisel satış amaçları ve bütçe :
- Satış prromosyonunun amaçları ve bütçe :
- Ticari satış promosyonunun öğeleri (itici) :
- Tüketici satış promosyonunun öğeleri (çekici) :

Pazarlama karması (B) : B hedef pazarındaki ihtiyaçların karşılanması

Ürün
- En belirgin özelliklerin ve yararların belirlenmesi :
- Rekabetçi ürünlerden ayırtetme :
- Müşteri servis stratejilerinin elemanları :
- Marka adı ve paketleme :
- Değer sunmada ilişkiler :
- Tamamlayıcı ürünler :

Fiyatlandırma
- Birim başına maliyetin tanımı :
- Fiyatlandırmanın amaçları :
- İndirim politikası :
- Değer tesliminde ilişkiler :

Dağıtım
- Genel dağıtım stratejisi :
- Aracılar ve kullanılan kanallar :
- Değer ve kolaylık sağlamada ilişkiler :

Promosyon
- Genel promosyon stratejisinin özeti :
- Ürün ve şirket pozisyonu için temeller :
- Reklam/kamu araçları ve bütçe :
- Reklam kampanyasının öğeleri :
- Kişisel satış amaçları ve bütçe :
- Satış prromosyonunun amaçları ve bütçe :
- Ticari satış promosyonunun öğeleri (itici) :
- Tüketici satış promosyonunun öğeleri (çekici) :

3. Önemli Tüketici ve Rekabetçi Tepkileri

- Müşterilerin ve rekabetçilerin A pazarlama karmasına olası tepkileri nelerdir ?
- A pazarlama karması, A hedef pazarının ihtiyaçlarını karşılayabilmede, bize nasıl bir rekabet avantajı sağlar ?
- Bu rekabet avantajı desteklenebilir mi ? Niçin ?
- Müşterilerin ve rekabetçilerin B pazarlama karmasına olası tepkileri nelerdir ?
- B pazarlama karması, B hedef kitlesinin ihtiyaçlarını karşılayabilmede, bize nasıl bir rekabet avantajı sağlar ?
- Bu rekabet avantajı desteklenebilir mi ? Niçin ?

E. PAZARLAMA UYGULAMALARI

1. Yapısal Konular

 • Uygulamaya ilişkin genel yaklaşım :
 • İç Pazar faaliyetlerinin genel olarak açıklanması :
  Ürünler :
  Fiyatlandırma :
  Dağıtım :
  Promosyon :
 • Tüm çalışanların pazarlama stratejisini uygulamadaki rollerini anlamalarını sağlayacak iletişim yolları nelerdir ?
 • Müşteri ile direkt ilişki içinde olan çalışanların ve yöneticilerin karar verme yetkisi yeterli düzeyde mi? Bu kararları verenlerin, verdikleri kararların doğruluğu örgüt tarafından nasıl kontrol ediliyor?
 • İşletme, çalışanların istenilen pazar faaliyetlerini uygulayabilmeleri için motive edilmelerini nasıl sağlıyor ?
 • İşletme, pazarlama faaliyetlerinin işletmenin diğer fonksiyonel alanlarıyla uyumunu(koordinasyonunu) nasıl sağlamaktadır ?

2. Faaliyetler, Sorumluluklar, Bütçe ve Zaman Tabloları

Ürün Faaliyetleri

Faaliyet 1
- Sorumlu kişi veya kişiler :
- Bütçe :
- Diğer gerekli kaynaklar :
- Hedeflenen tamamlama tarihi :

Faaliyet 2
- Sorumlu kişi veya kişiler :
- Bütçe :
- Diğer gerekli kaynaklar :
- Hedeflenen tamamlama tarihi :

Faaliyet 3
- Sorumlu kişi veya kişiler :
- Bütçe :
- Diğer gerekli kaynaklar :
- Hedeflenen tamamlama tarihi :

Fiyatlandırma Faaliyetleri

Faaliyet 1
- Sorumlu kişi veya kişiler :
- Bütçe :
- Diğer gerekli kaynaklar :
- Hedeflenen tamamlama tarihi :

Faaliyet 2
- Sorumlu kişi veya kişiler :
- Bütçe :
- Diğer gerekli kaynaklar :
- Hedeflenen tamamlama tarihi :

Faaliyet 3
- Sorumlu kişi veya kişiler :
- Bütçe :
- Diğer gerekli kaynaklar :
- Hedeflenen tamamlama tarihi :

Dağıtım Faaliyetleri

Faaliyet 1
- Sorumlu kişi veya kişiler :
- Bütçe :
- Diğer gerekli kaynaklar :
- Hedeflenen tamamlama tarihi :

Faaliyet 2
- Sorumlu kişi veya kişiler :
- Bütçe :
- Diğer gerekli kaynaklar :
- Hedeflenen tamamlama tarihi :

Faaliyet 3
- Sorumlu kişi veya kişiler :
- Bütçe :
- Diğer gerekli kaynaklar :
- Hedeflenen tamamlama tarihi :

Promosyon Faaliyetleri

Faaliyet 1
- Sorumlu kişi veya kişiler :
- Bütçe :
- Diğer gerekli kaynaklar :
- Hedeflenen tamamlama tarihi :

Faaliyet 2
- Sorumlu kişi veya kişiler :
- Bütçe :
- Diğer gerekli kaynaklar :
- Hedeflenen tamamlama tarihi :

Faaliyet 3
- Sorumlu kişi veya kişiler :
- Bütçe :
- Diğer gerekli kaynaklar :
- Hedeflenen tamamlama tarihi :

F. DEĞERLENDİRME ve KONTROL

Pazarlama Faaliyetlerinin Kontrolü

Pazarlama planının uygulanmasını sağlamak için kullanılan formal kontrol mekanizlarının çeşitleri ve düzeyleri nedir?

 • Girdi Kontrol Mekanizması
  - Personel seçimi ve alımı prosedürleri :
  - Personel eğitim programları :
  - İşgücünün yerini tayin etme :
  - Finansal kaynaklar :
  - Sermaye harcamaları :
  - AR-GE harcamaları :
  - Diğer :
 • Proses Kontrol Mekanizması
  - Çalışanları değerlendirme ve eksiklerini telafi etme sistemi :
  - Çalışan yetki ve sorumlulukları :
  - Dahili kominikasyon programları :
  - Organizasyon şeması :
  - Yöneticilerin pazarlama planına ilişkin karar aşamaları :
  - Çalışanlara iş emrinin verilmesi :
 • Çıktı Kontrol Mekanizması (Performans Standartları)
  - Ürün performans standartları :
  - Düzeltici ve önleyici faaliyetler (Ürün) :
  - Fiyat performans standartları :
  - Düzeltici ve önleyici faaliyetler (Fiyat) :
  - Dağıtım performans standartları :
  - Düzeltici ve önleyici faaliyetler (Dağıtım) :
  - Tutundurma performans standartları :
  - Düzeltici ve önleyici faaliyetler (Tutundurma) :
 • Çıktı Kontrol Mekanizması (Pazarlama Denetimi)
  - Pazarlama faaliyetlerinin izlenmesi nasıldır?
  - Pazarlama faaliyetlerinin izlenmesinde kullanılan kar ve zaman ağırlıklı ölçümler nelerdir?
  - Pazarlama faaliyetlerinin kontrol edilmesinin açıklanması?
  - Bu kontrolün yönetiminden, idaresinde kim sorumlu olacak?

Pazarlama planının uygulanmasını sağlamak için kullanılan informal kontrol mekanizmalarının çeşitleri ve düzeyleri nedir?

 • Çalışanların Kendi-Kendini Kontrolü
  - Çalışanlar pazarlama planının gerçekleştirilmesi sürecinde, uygulamanın başarıya ulaşması için yaptıkları işten yeterince tatmin oluyorlar mı? Değilseler onların yaptıkları işlerden tatmin olma düzeylerini artırmak için neler yapılıyor?
  - Çalışanların verilen işlere ve emirlere itaati, pazarlama planının yürütülmesini sağlayacak düzeyde midir? Değilse bu düzey nasıl yükseltiliyor?
  - Çalışanlar pazarlama planının uygulamasına yeterli seviyede katılım ve bağlılık gösteriyorlar mı? Değil ise katılım ve bağlılıklarını artırmak için neler yapılıyor?
 • Çalışanların Sosyal Açıdan Kontrolü
  - Pazarlama planının uygulanabilirliğini geliştirmek için çalışanlar örgütün değerlerini benimsiyorlar mı, paylaşıyorlar mı?
  - Örgütteki ve takım çalışmalarındaki sosyal ve davranışsal normları açıklarmısınız ve bunların pazarlama planının uygulanmasına yaptığı yararlı ve zararlı etkiler nelerdir?
 • Çalışanların Kültürel Açıdan Kontrolü
  - Örgütsel kültür, pazarlama planının yapılabilirliği ve uygulanabilirliği açısından yeterli uygunlukta mıdır? Ne çeşit bir kültür daha uygun olurdu?
  - Örgüt kültürü zor değişebilen bir kavram olmakla beraber, pazarlama stratejisinin uygulanabilirliği için örgüt kültüründe değişiklik yapılması gerekse hangi aşamalar izlenir?


Potansiyel (İçsel) Güçlü Yönler

 • Finansal kaynakların bolluğu
 • Rakiplerden farklı kılan yeterlilikler
 • Pazarda lider olarak bilinme
 • Ölçek ekonomileri
 • Yeterli (Üstün) teknolojik olanaklar
 • Düşük maliyet
 • Kuvvetli pazar imajı
 • Yöneticilerin üstün yetenekleri
 • Daha iyi pazarlama yetenekleri
 • Dikkat çeken ürün kalitesi
 • Diğer firmalarla yapılan işbirliktelikleri
 • Etkin dağıtım sistemi
 • Çalışanların firmaya bağlılıkları

  Potansiyel (İçsel) Zayıf Yönler
 • Stratejik istikamet yokluğu(olmayışı)
 • AR-GE için kısıtlı zaman ve bütçe ayrılması
 • Ürün hattı darlığı
 • Sınırlı dağıtım olanakları
 • Yüksek maliyet
 • Modası geçmiş ürünler
 • İçsel işletme faaliyetleri problemleri
 • Zayıf pazar imajı
 • Sınırlı pazarlama yetenekleri
 • Eğitimsiz çalışanlar

Potansiyel (Dışsal) Fırsatlar

 • Hızlı büyüyen pazar
 • Rakip firmaların kendini beğenmişlikleri
 • Tüketici istek ve ihtiyaçlarındaki değişimler
 • Yabancı pazarların açılması
 • Rakip firmaların yaşadıkları aksilikler
 • Mevcut ürünlerin, yeni kulanım alanlarının keşfedilmesi
 • Ekonomik patlama
 • Demografik değişiklikler
 • İşbirliği arzusundaki diğer firmalar
 • Müşterinin markalar arasında gidip gelmeleri
 • İkame ürünlerin satışlarının düşmesi
 • Yeni dağıtım kanalları

Potansiyel (Dışsal) Tehditler

 • Yabancı rakiplerin pazara girmesi
 • Yeni ikamelerin girişi
 • Ürün hayat seyrindeki düşüşler
 • Değişen müşteri istek ve ihtiyaçları
 • Rakip firmaların yeni stratejiler geliştirmeleri
 • Yeni yasal düzenlemelerin çıkması
 • Ekonomik durgunluk
 • Yeni teknolojiler
 • Demografik değişiklikler
 • Dış ticaret engelleri
 • İşbirliği yapılan firmanın zayıf performansı
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
1096975 kere okundu

Etiketler: pazarlama

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

E-Ticaret’te Lojistik Etkisi
Büyüme, Karlılık ve Nakit Akışı
Bütçe Nedir?
21.Yüzyılın Rekabet Silahı; Müşteri İlişkileri Yönetimi
KOBI'ler için 10 Adımda Güvenli Seyir
Bana Kişilik Tipini Söyle Sana Mesleğini Söyleyeyim…
Şikayet Yönetimi
Şirketinizin Yansıması ve Çalışanlarınız İçin İç ve Dış Destekler
Artık pazarlamanın 4P’si Eski 4P Değil
Kurumlaşma Yolunda Yolsuzlukla Mücadele ve Hile Denetimi
Leasing (Finansal kiralama)
Sektörel Bazlı ve Devlet Destekli Projeler Üzerine Bir Betimleme
Aile Şirketlerinin Yeni Türk Ticaret Kanununa uyum sağlaması kurumsal yönetişim ilkelerini uygulaması ile gerçekleşecektir
Pazarlama Temel Kavramları -2
Dijital Dönüşüm Çağında Kobiler Ne Durumda?

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

Yurtdışı KOBI Kredileri

Yurtdışı KOBI Kredileri

Bankalar yurt dışı mali piyasalardan veya Uluslararası kuruluşlardan gerek borçlu gerekse Türkiye Cumhuriyeti garantörlüğünde aracı banka sıfatı ile temin edilen orta ve uzun vadeli yabancı kaynakların yatırımcı firmalara kullandırılmasına aracılık etmektedir.

OFİS VE İNSAN

Sanal Ofis Nedir, Ne İşe Yarar?

Sanal Ofis Nedir, Ne İşe Yarar?

Sanal ofis hizmetinden faydalanmak için her gün gidip çalışabileceğiniz bir mekânı gerekli kılan işinizin olmaması gerekmektedir.

İşkolik Olmak, İşkolizm ve İşkolizmden Kurtulmanın Yolları

İşkolik Olmak, İşkolizm ve İşkolizmden Kurtulmanın Yolları

Çalışma hayatında, kabul görmek, onaylanmak ve saygı duyulması için sektörel alanda uzmanlaşmanın yanı sıra çok çalışkan olmak da gerekiyor.

İŞ DÜNYASI

Canon´un iş yerinde verimlilik araştırması

Canon´un iş yerinde verimlilik araştırması

Görüntüleme çözümlerinde dünya lideri Canon tarafından Avrupa’nın 18 ülkesinde yürütülen son araştırma, ofis ça

HUKUK / MUHASEBE

Vergi İdaresindeki Değişimler (1.Bölüm)

Vergi İdaresindeki Değişimler (1.Bölüm)

Vergi İdaresindeki Değişimin Farkında mısınız?