TÜBİDER Bilişim Vizyon 2010

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi
TÜBİDER Bilişim Vizyon 2010

Türkiye’nin “Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı”nda 2010 yılına kadar gerçekleştirilecek görevler arasında yer alan BİT Sektör Birliği’nin oluşturulması için sektörün ortak ve tek bir irade göstererek sonuç almasını sağlayacak bir çalışma yürütülecektir.

BİT(Bilgi ve İletişim Teknolojileri) Sektör Birliği’nin Oluşturulması

Türkiye’nin “Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı”nda 2010 yılına kadar gerçekleştirilecek görevler arasında yer alan BİT Sektör Birliği’nin oluşturulması için sektörün ortak ve tek bir irade göstererek sonuç almasını sağlayacak bir çalışma yürütülecektir. Bu yapı eylem planında da tanımlandığı gibi “-Sektörün yönlendirilmesi, yetkinliklerinin geliştirilmesi ve uluslararası faaliyetlere katılım sağlanarak temsil edilmesini sağlayacak, sektöre ilişkin politikaların oluşturulmasına destek verecek, önümüzdeki dönemde fonksiyonları ve yapılanması geliştirilecek bir üst yapı” olacaktır.

BİT Sektör Birliği’nin kurulması, bilişim sektörünün yasalara bağlı belli kurallar çerçevesinde yaptırım gücüne sahip düzenleyici bir üst otoriteye sahip olması anlamına gelecektir. Bilgi ve İletişim sektörü alanında yürütülen faaliyetlerin belli meslek dallarına bağlı yürütülmesi zorunlu faaliyet alanlarından olduğu da göz önüne alındığında, sektörel ve mesleki standartların düzenlenmesi, uygulanması ve takibi, yasal ve etkin bir güvenceye kavuşmuş olacaktır.

BİT Sektör Birliği’nin var olan sektörel oda, birlik ve kuruluşların ötesinde, tümüyle sektör odaklı çalışmalar ve düzenlemeler yapması mümkün hale gelecektir. Bilişim sektörünün, ihtiyaç duyduğu kurum, böylesi bir bağımsız ve yaptırım gücü olan sektörel yapının ortayı çıkmasıdır.

TÜBİDER bu yapının oluşturulmasını 2010 yılına kadar gerçekleştireceği faaliyetlerinin temel taşlarından biri olarak görmektedir. Bu konuda sektörümüzün diğer mesleki yapılarıyla birlikte çalışarak, sonuç alıcı bir faaliyetin yürütülmesi sağlanacaktır.

Mesleki Eğitimler

2003 yılından bu yana 396 bilişim firmasından 590 elemanın mesleki eğitim almasını sağlayan TÜBİDER, Okul Bilişim eğitim platformu altında E-KAMPÜS uygulamasını başlatmaktadır. TÜBİDER E-KAMPÜS uygulamasıyla, Okul Bilişim platformu çerçevesinde yürütmekte olduğu mesleki eğitim faaliyetlerini yaygınlaştıracaktır. Web seminer sisteminin de eğitim uygulamalarının içine alındığı bu çalışmayla 2010 yılına kadar TÜBİDER’ in şubelerinin bulunduğu illerde içinde olmak üzere 1050 teknik ve diğer beceriler kazanmış bilişim ara elemanının eğitimi gerçekleştirilecektir. Uluslararası sertifikasyon eğitimleriyle aynı içeriğe sahip bu eğitimlere katılanlar SERTİFİKALANDIRILACAKTIR.

Eğitimler, uzaktan eğitim uygulamalarına dayalı web seminer yöntemiyle ve fiziki uygulamaların birlikte kullanıldığı karma eğitim biciminde verilecektir. Eğitimlerin ölçülebilir ve test edilebilir sonuçları olması sağlanacaktır. Bu uygulamalarla, Türkiye’nin değişik bölgelerinde yer alan bilişim firmalarının eleman eğitimleri için ideal bir eğitim çözümü olacaktır. Bu sistemde yeterli sayıda taliplisi olan her eğitimi, uygulama içine almak ve isteklilere ulaştırmak mekandan bağımsız biçimde uygulanabilecektir.

TÜBİDER üyesi firmaların teknik yeterlilik ve becerilerini korumak, geliştirmek, yeterli eğitim ve deneyime sahip olmalarını sağlamak ancak sürekli eğitim uygulaması ile mümkün olacaktır.

TÜBİDER, bunu gerçekleştirecek bir platformu ve imkanı üyelerinin hizmetine sunmaktadır. Uygulamanın ilk yılında 1050 kişinin eğitimini amaçlayan TÜBİDER 2010 yılı sonuna kadar 2000 kişinin eğitim aldığı bir eğitim programını uygulayacaktır.

Sektörel Standartlar ve Piyasa Gözetimi

Bilişim sektörünün ürün ve hizmet arzı bakımından regüle edilerek, sektörel katile ve standardının yükseltilmesi, haksız rekabet unsurlarının ortadan kaldırılmasının yanında bilişim tüketicilerine kaliteli ve gerçek standartlarında ürün ve hizmet sunumunu sağlamayı amaçlayan Piyasa Gözetim çalışması etkin biçimde sürdürülecektir.

Bu güne kadar farklı ürün gruplarından 200 den fazla ürünün gözetim ve incelemesini yapan TÜBİDER Piyasa Gözetim Komisyonu, bilişim piyasasına arz edilen ürünlerin etkin gözetimini sürdürecektir. Hedefimiz, üretilen ve ithal edilen bilişim ürünlerinin güvenli, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda belirtilen değerlerle gerçek ürün değerleri uyumlu biçimde piyasaya arz edilmesinin sağlanarak haksız rekabetin engellenmesi ve tüketicilerin kandırılmasının önlenmesidir.

TÜBİDER, Bilişim Sektörü Ahlak İlkeleri’nin etkinliğinin artırılması için sektör içi öz denetim uygulamalarını geliştirecektir. Bu amaçla dernek tüzüğünde yer alan ‘Hakem Heyeti uygulaması başlatılacak, TÜBİDER üyesi firmaların ticari anlaşmazlıklarının bu heyet eliyle çözümü amaçlanmaktadır.

TÜBİDER, 2002 yılından bu yana sektör içi uygulamalar çerçevesinde ‘Garanti Hizmetleri’ alanında, ürünlerin garanti ve satış sonrası servis hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında karşılaşılan sorunlarla ilgili çalışma yürütmektedir.

TÜBİDER, garanti ve satış sonrası hizmetlerle ilgili bilişim firmaları arasında ihtilafa yol açan konularda görüş bildiren, çözüme yardımcı olan ve düzenleyici rolünü sürdürmeye devam edecektir.

Kanal Yenilenme ve Yapılandırma Programı

TÜBİDER, Kanal Dostu markalar programıyla başladığı sektörel vizyon ve farkındalık yaratma çalışmalarını genişleterek sürdürecektir. ‘TÜBİDER Sektör Buluşmaları-Bilişim Vizyon 2010’ adı altında 14 ayrı il merkezinde bilişim firmalarının yetkililerinin katılacağı bölgesel toplantılar yapılacaktır. İstanbul için 7 ilçeyi kapsayan toplantı programı ayrıca yapılandırılacaktır.

Bu toplantılara bilişim sektörü dağıtım kanalında yer alan lider firmaların temsilcilerinin katılarak, bilişim sektörü bayi kanalının ‘vizyon ve farkındalık’ ihtiyacının ve sorunlarının birlikte tartışıldığı platformlar yaratılacaktır. Bayi kanalının güç birlikleri oluşturması, ortak satın alma ve ortak ihtiyaç platformları oluşturması teşvik edilecek, ortak satın alma portalının hayata geçmesi için çalışılacaktır.

Bilişim firmalarının varolan teşvik ve desteklerden yararlanması için çalışma yürüten bir müşavirlik çalışma grubu oluşturulacak, şirketlerin destek ve teşviklere ulaşması kolaylaştırılacaktır. Bu teşviklerin özellikle İstanbul dışı illerde bulunan bilişim firmalarına yaygınlaşması için çalışmalar yapılacaktır.

Bilişim firmalarının TÜBİTAK, KOSGEB, TEYDEB benzeri kurum ve kuruluşlar tarafından verilen AR-GE ve teknoloji yardım ve desteklerinden aldıkları payların artırılması; AB tarafından oluşturulmuş teknoloji fonlarından yararlanmaları için düzenli bir müşavirlik hizmeti verilmesi yoluna gidilecektir.

Mesleki Örgütlenme

TÜBİDER’ in 559 olan üye sayısının 2010 yılına kadar 2000 olması hedeflenecektir. Değişik illerde bulunan bilişim firmalarının TÜBİDER çatısı altında örgütlenmelerini amaçlayan il toplantıları gerçekleştirilecek, TÜBİDER üyesi bulunan illerde belli bir üye sayısına erişilmesine bağlı olarak temsilcilikler oluşturulacaktır.

TÜBİDER’ e bu güne kadar yapılmış üyelik başvurularından, üyeliğin gerçekleşmesi aşamasına gelmemiş başvurular güncellenerek halen aktif olan işletmelerin üye olması sağlanacaktır.

TÜBİDER’ in üyelerle ve üyelerin birbiriyle olan sosyal ilişki ve iletişimi güçlendirilecek, bu amaçla bir üye bilgi ağı oluşturulacaktır.

TÜBİDER’ in mesleki faaliyetlerinin yurt içi ve yurt dışı tanıtım ve etkinliğinin artırılması amacıyla bir plan oluşturulacaktır. Web sayfalarının ve web imkanlarının bu plan dahilinde yenilenmesi yoluna gidilecektir.

Bilişim sektörünün canlı ve etkin iletişim kanalı olan TÜBİDER e-grup halen 4500 den fazla firmadan 6832 üst düzey yönetici ve yetkilinin yer aldığı bir iletişim platformudur.

Halen 4500 aboneye günlük olarak yayınlanan bülten yoluyla ulaştırılan elektronik dergi’nin abone sayısı artırılacak ve daha fazla insana ulaşması sağlanacaktır.

TÜBİDER, sektörün değer meslek örgütleri ile ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çalışmalar için çaba gösterecektir.

Etkinlikler

1-“CPU-Turkey” Türkiye İşlemcisini Tasarlıyor Yarışması

Yenilikçilik ve teknik eğitimin Türkiye'deki gelişimine destek olmak; gençlerde yaratıcılığı teşvik etmek ve kendilerini göstermeleri için fırsat sağlamak; uzaktan eğitim konularında kamuoyunda bilinç oluşturmak; yenilikçi akademik çabaları desteklemek amacıyla yola çıkan ve Türkiye’deki tüm üniversitelerden katılım gören TÜBİDER “Türkiye İşlemcisini Tasarlıyor” yarışması CeBIT Bilişim Eurasia Uluslar arası Bilgi ve İletişim Teknolojileri Fuarı’nda özel stand alanıyla TÜBİDER’ in sektörel yaygınlık ve tanıtım faaliyeti olarak kullanılmaya devam edilecektir.

2- İTÜ Bilişim Enstitüsü Göm-Sis Sempozyumu

TÜBİDER; amaçları arasında bulunan her türlü bilim, mesleki eğitim ve öğretim kurumları ile benzeri kuruluşların bu alanlardaki çalışmalarını, olabilecek her türlü yardım ve destek ile özendirme; araştırmaların sonuçlarından yararlanılmasına öncülük etme yaklaşımı sürdürmektedir. Bu amaçla İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü ile paydaş olarak Gömülü Sistemler ve Uygulamaları Sempozyumu düzenlenmesine aktif olarak katıldığımız bir faaliyet olarak gerçekleşecektir.

TÜBİDER, sempozyumun düzenlenmesinde İstanbul Sanayi Odası (İSO), TÜBİTAK Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE), Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD), Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ile birlikte çalışmaktadır.

3- Meslek Öğretmenleri Eğitim Programı

Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı bünyesinde yürütülen ve Dünya Bankası ikrazı (4767 - TU) ile finanse edilen Orta Öğretim Projesi kapsamında mesleki eğitim programlarının kalitesinin ve ekonomik uygunluğunun geliştirilmesi amacıyla meslek okulları için rekabetçi hibeler veren bir programa TÜBİDER ve bir meslek lisemiz ile sosyal ortak olarak katılım gösterecektir

Proje kapsamında İstanbul ilinde 75 adet formatör (öğretmenleri eğiten öğretmen) açık kaynak odlu işletim sistemleri eğitimi alacak ve kurulacak özgün bir eğitim portalı ile Pardus eğitimi vermeyi öğreneceklerdir. TÜBİDER desteği ile sağlanacak ders notları, ders sunumları ve her türlü dokümantasyon kuracak portalda ve Okul Bilişim platformunda topluma açık olacaktır

4-Kanal Dostu Marka Programı

TÜBİDER’in 18 markanın destek ve katkısıyla sürdürdüğü bir kanal yenilenme ve yapılanma programı olan Kanal Dostu Markalar çalışması kapsamında bu güne kadar değişik illerde birden fazla seminer çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalara toplam 741 firma davet edilmiş ve bu firmalardan birinci etap seminerlere 236, ikinci etap seminerlere 156 firma katılmıştır.

TÜBİDER, kanal yenilenme ve yapılandırma çalışmalarını yeni katılım ve biçimler altında sürdürerek devam ettirecektir.

5-Teknopark Çalışması

TÜBİDER, uzun zamandan beri sürdürdüğü Teknopark oluşturma ve Teknoparklarla yakın ve etkin işbirliği çalışmalarını devam ettirecektir. Teknopark çalışmalarını takip edecek bir çalışma kurulu oluşturulmuştur.

Bu amaçla, yakın işbirliği içinde olunan ve işbirliği arayışlarına olumlu yanıt veren üniversitelerimizle ortak olarak bu çalışmanın somut yararlar elde edilen bir çerçevede yürütülmesi sağlanacaktır.

6-Garanti Hizmetleri Çalışması

2002 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren ‘TÜBİDER Garanti Hizmetleri Çalışma Grubu’, sektör içi ticari faaliyetlerde yaşanan garanti ve satış sonrası servis hizmetleri ile ilgili sorunların çözümünü çalışmalarını etkin biçimde sürdürmeye devam edecektir.

Bu çalışma kapsamında 480 fazla sorunun çözümü için müdahil olunmuş, garanti ve satış sonrası servis hizmetleri konusunda görüş oluşturulmuş, sektörün doğru ve sağlıklı bilgilenmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışma grubu istekli olan katılımcılarla güncellenecek ve çalışmalarını etkin biçimde sürdürmeye devam edecektir.

ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
9026 kere okundu

Etiketler: bilgi teknolojileri

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sanal POS nedir?
Blog Nedir?
Düzenli ve Çok İşlevli Notlar Almak için Evernote
Yapay Zeka, Büyük Veri ve Pazarlama Devrimi
E-imza ve E-sertifika ile ilgili bazı kavram ve tanımlar
ERP Nedir?
E-ticaret güvenliği
Affiliate-Associate Yani İşBirliği Uygulamaları
Router Cihazları- Yönlendiriciler
Şirketler İçin (Kurumsal) Gmail Kullanımı
Web Sitelerine Nasıl İsimler Seçmeli?
Trend Micro'dan KOBİ'lere güvenlik önerileri
Sizi Yeni Bir Kavramla Tanıştırayım: Growth Hacking
HTML Nedir?
B2B Nedir ?

DIŞ TİCARET

Demir Yumruk; Çin

Demir Yumruk; Çin

1,339,724,852 insan ve insan … Bu insanlar ne yer, içer,neyi talep eder,hangi markalara hayranlar, Batı Dünyasına nasıl bakıyorlar, iş yapışları bizlere göre son derece karmaşıkken, kulaklarını arkadan tutarken, nasıl böyle dev bir demir yumruk ile ihracat şampiyonu oluyorlar.

OFİS VE İNSAN

İş Hayatında Pozitif Düşünce

İş Hayatında Pozitif Düşünce

Şimdiye kadar "pozitif düşünce" ve "polyannacılık" (her şeyin iyi tarafını görmek) üzerine bir çok söz söylendi, birçok makale ve kitap yazıldı. Peki pozitif düşünce nedir ve iş hayatında çalışanlara ne gibi yararlar sağlar?

Monitör ve masa yerleşimi

Monitör ve masa yerleşimi

Özellikle sırt, bel ve boyun rahatsızlıkları yönünden masada oturuş ve göz sağlığı açısından da monitör konumlanmalarında dikkat edilmesi gerekenleri inceliyoruz

İŞ DÜNYASI

İnternette iş kurma hayallerini erteleme, bu filmleri izle!

İnternette iş kurma hayallerini erteleme, bu filmleri izle!

İnternet girişimcilerinin yeni buluşma adresi olan etohum, internet girişimcilerinin izlemeleri gereken 10 filmi beli

HUKUK / MUHASEBE

Değişen Türk Ticaret Kanununda Önemli Konular: Teknoloji

Değişen Türk Ticaret Kanununda Önemli Konular: Teknoloji

Yeni Türk Ticaret Kanunun getirdiği değişiklikleri Nevzat Erdağ, bir yazı dizisi olarak sunuyor. İlk başlık: Teknoloji