Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Teftiş Rehberi

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ
İL MÜDÜRLÜKLERİ
TEFTİŞ REHBERİ
NOT: 21/02/ 2013 TARİHLİ 18 SAYILI BAKAN ONAYI EKİDİR.
ÖN SÖZ
Değerli mesai arkadaşlarım;
En basit anlamıyla bakıldığında denetim, insanlık tarihi kadar eski olup çeşitli
şekillerde varlığını sürdürmüştür. Bu nedenle iş hayatının içerisinde sürekli olarak var olan
denetim işlevi sırasında, idari iş ve işleyişin hizmet akış hızının kesilmemesi ne kadar olağan
karşılanması gereken bir durum ise, çalışmalarını bir plan ve program dahilinde yapan,
önceden belirlenmiş hedeflere odaklanan ve bunun için gerekli araçları uygun şekilde
kullanan idarelerin, hizmetlerini şeffaf ortamda sunmaları ve denetimden hiçbir şekilde
sakınmamaları de o kadar olağan görülmelidir. Yani farklı roller üstlenmekle birlikte
denetleyenlerle denetlenenlerin asıl amaçlan bir ve çabalan aynı yönde olup bu amaç ise;
kurum ve kuruluşlara yüklenen görevlerin ve sağlanan kaynaklann israf edilmeden etkin,
verimli ve sonuç odaklı olarak kullanılıp kullanılmadığının her aşamada göz önünde
bulundurulmasıdır. Özellikle belirtmek isteriz ki, teftiş faaliyetleri sırasında eksik ve hata
arayan bir zihniyetle değil, Bakanlığımızca sunulan hizmetlerin daha iyiye nasıl ulaşabileceği
konusunda katkı sağlamayı hedefleyen bir bakış açısıyla hareket edilmesi beklenen bir
husustur.
Günümüzde denetimi; sadece yolsuzluklarla mücadele ve mevzuata uygunluk sağlama
çabası olarak görmeyip, aynı koruyucu hekimlik anlayışında olduğu gibi mesleğe kariyer
elemanı olarak adım atıp iyi bir yetişme dönemini başanyla geçerek müfettiş/denetim elemanı
olma niteliği kazanan elemanlar eliyle, denetlenenlere etkin rehberlik yapılarak, idari işleyiş
sırasında muhtemel sorunların ortaya çıkmasına sebep olabilecek; fiziki yapı, araç-gereç,
insan kaynaklan, örgütlenme biçimi ve yasal düzenlemeler gibi hususlarda yol gösterici
olunması halinde beklenen hizmet çıktılannın elde edilmesi ve denetimden istenen sistematik
katkının gerçekleşmesi sağlanabilecektir.
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nca yapılan denetimler, Başkanlığımızca hazırlanıp
Bakan Onayı ile uygulamaya konulan yıllık programlar ile sağlanabildiği gibi, Bakanlık
birimlerimizin, diğer kamu kurum ve kuruluşlanmızın, yargı mercileri ile doğrudan
vatandaşın şikayet ve talepleri doğrultusunda da yapılabilmektedir. Bu çalışmalar içerisinde,
yıllık program ön görüleri çerçevesinde planlı denetimler yapılması Başkanlığımız ve
müfettişlerimizce daha çok arzulanan bir husustur.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Denetim İlke ve
Standartlan Yönergesi ile Organize Sanayi Bölgeleri ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlükleri Teftiş Rehberleri, ülkemizin farklı yerlerinde denetimlerini bir birinden
bağımsız olarak yürüten müfettişlerimiz arasında uygulama birliğinin sağlanması, ortak bir
denetim kültürü oluşturulması, raporlama standart, ilke ve dokümanlannın aynı kaynaktan
sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.
Bu çalışmalann sürekli olarak güncellenmesi ve farklı sektörlere ait rehberlerle
zenginleştirilmesi gereği açık olup Yönerge ve Rehberlerin hazırlanmasında emeği geçen
Bakanlık Başmüfettişleri A.Bahri GÜRYILDIRIM, Ziya CAN ve Haluk TASLACIOĞLU
başta olmak üzere katkı sağlayan ve sağlayacak bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür eder
Yönerge ve Rehberlerin çalışmalanmızda yararlı olmasını temenni ederim.
Kibar ALTUNAL
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Rehberlik ve Teftiş Başkanı
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI
İL MÜDÜRLÜKLERİ TEFTİŞ REHBERİ
İÇERİK DİZİNİ
ONSOZ 1
l.IL MÜDÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN GENEL BIGILER 2
2.TEFTIŞ ÇALIŞMALARI 3
2.1 .MEVZU AT A UYGUNLUK DENETİMİ 3
2.1.1.Denetim Defteri Ve Dosyası 3
2.1.2.Geçmiş Denetim Sonuçlan 4
2.1.3.Sanayi Sicili Ve Envanteri 4
2.1.4.Ölçüler Ve Ayar Hizmetleri 6
2.1.5.Piyasa Gözetim Ve Denetimi 12
2.1.6.Raporlar, Defterler, Dosyalar Ve Tutanaklar 14
2.1.7.Resmi Yazışma Kuralları Uyum 15
2.1.8.Arşiv Hizmetleri 17
2.1.9.Diğer Konular 19
2.2.MALI DENETİM 22
2.2.1.Taşıtlar 22
2.2.2.Haberleşme Giderleri 23
2.2.3.Taşınan Mallar 23
2.2.4.Personele yapılan Ödemeler 24
2.2.5.Diğer Harcamalar 24
2.3.BILGI İŞLEM TEKNOLOJİSİ DENETİMİ 24
2.4.PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ DENETİMİ 25
2.5.GENEL DEĞERLENDİRME 26
2.6.RAPORLAMADA KULLANILACAK DOKUMAN 26
T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayfa 2 / 26
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜKLERİ
TEFTİŞ REHBERİ
Teftiş Rehberi "İL MÜDÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER" ve "TEFTİŞ
ÇALIŞMALARI" başlığını taşıyan iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde teftişe
tabi tutulan Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü hakkında Müfettiş veya Denetim
Grubunca toplanacak genel ve tanıtıcı bilgilere yönelik bir tablo bulunmaktadır. İkinci bölüm
ise teftiş çalışmalarının esas itibarıyla hangi hususları kapsayacağını, ilgili olduğu mevzuata
da atıf yapmak suretiyle gösteren kısımdır. Bu bölüm de yapılacak denetim türüne ve sonuçta
bir genel değerlendirme yapılmasına imkân verecek şekilde kendi içerisinde beş ana bölüme
ayrılmıştır.
l.İL MÜDÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü hakkında genel bilgilerin toplanmasına
yönelik olarak aşağıda aktarılan tablo sınırlayıcı nitelikte olmayıp, teftişi gerçekleştiren
Müfettiş veya Denetim Grubunca amaca uygun eklemeler yapılabilecektir. Bu bölüme, Teftiş
Raporunun "GİRİŞ" bölümünden sonra yer verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 11 Müdürlüğüne Ait iletişim Bilgileri
11 Müdürlüğünün Adresi
11 Müdürlüğüne Ait Telefon ve Faks Numaraları
11 Müdürlüğünün Web Sitesi (varsa) ve e-posta Adresi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 11 Müdürı ine ilişkin Bilgiler
11 Müdürünün Adı-Soyadı, Doğum Yeri ve Tarihi
11 Müdürlüğüne Atanma Tarihi (Vekaletse belirtilecek)
İl Müdürünün Öğrenim Durumu
İl Müdürünün Bildiği Yabancı Dil/Diller ve Seviyesi
11 Müdürünün Kaç Yıldır Bakanlıkta Çalıştığı
11 Müdürünün Kaç Yıldır 11 Müdürlüğünde Çalıştığı
İl Müdürlüğüne Atanmadan Önceki Görevleri ve Yerleri
11 Müdürlüğünde Görevli Personele ilişkin Bilgiler
Sayısı
Kaç personelin ilk kez memuriyete Bakanlıkta başladığı
Kaç personelin Bakanlığa diğer kuruluşlardan geldiği
Kaç personelin yabancı dil bildiği
11 Müdürlüğünce Kullanılan Hizmet Binasına ilişkin Bilgiler
Mülkiyetinin Kime Ait Olduğu
Mülkiyeti Hazineye Ait Değil ise Kira Tutarı
Valilik Hizmet Binası Dışında Faaliyet Gösteriyor ise
Konumu (işhanı içinde, müstakil binada gibi)
Valilik Hizmet Binasındaki Konumu(Bodrum, 1 .kat vb)
Oda Sayısı ve Kullanılan Alanın Kaç Metrekare Olduğu
Personele Yemek Hizmeti Verilip Verilmediği
11 Müdürlüğünce Kullanılan Araçlara ilişkin Bilgiler
Sayısı
T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayfa 3 / 26
Cinsi, modeli
Kullanım Yerleri
Norm Kadro Durumuna ilişkin Bilgiler (Personel Dairesi Başkanlığından teyit edilecek)
Dolu Kadro Durumu
Boş Kadro Durumu
2.TEFTİŞ ÇALIŞMALARI
Müfettiş veya Denetim Grubunca incelemeye tabi tutulacak hususlar, ilgili olduğu
mevzuat da gösterilmek suretiyle her bir konu başlığı altında belirtilmiştir. Rapor
düzenlenirken bu hususlar özelliğine göre tek veya birden fazla madde altında kaleme
alınabilecektir. Örneğin, "1- Denetim Defteri ve Dosyası" başlığı altında yer alan üç husus
Müfettiş veya Denetim Grubunca tek bir maddede kaleme alınabileceği gibi her husus ayrı
maddeler halinde de kaleme alınabilecektir.
Öte yandan, her ne kadar incelemeye tabi tutulacak hususlara Teftiş Rehberinde yer
verilerek denetleyenler değişse de her İl Müdürlüğünde aynı konuların incelenmesinin
sağlanması ve böylece objektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmışsa da, teftiş faaliyetini
gerçekleştiren Müfettişlerce amaca uygun inceleme konularına -Teftiş Rehberi'nde yer almasa
dahi- Teftiş Raporlarında yer verilebilecektir.
Bunun yanında, Teftiş Rehberi'nin güncelliğini koruması ve geliştirilmesi bakımından,
Müfettişlerce eklenmesi veya çıkarılması uygun görülen konuların yazıyla Başkanlığımıza
bildirilmesinin uygun olacağı da değerlendirilmektedir. Bilhassa bazı genelgelerin Taşra
Teşkilatı Yönetmeliği ile İl Müdürlüklerine verilen görevleri genişlettiği görülmüş olup,
dolayısıyla genelgede yer alan hususların da denetime konu edilmesi ve Teftiş Rehberine
eklenmesi gerekliliği gözden uzak tutulmamalıdır.
2.1.MEVZU AT A UYGUNLUK DENETİMİ
Mevzuata Uygunluk Denetimi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinin faaliyet
ve işlemlerinin ilgili kanun, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesini
içermektedir. Bu alanla ilgili olarak incelemeye tabi tutulacak konular başta Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat esas alınarak
belirlenmiştir.
2.1.1.Denetim Defteri Ve Dosyası
Sıra
No TEFTİŞ KONULARI HUKUKİ
DAYANAK
1 İl Müdürlüğü daha önce teftiş edilmiş ise "Denetim Defteri" ve "Denetim
Dosyası"nın tutulup tutulmadığı.
RTB Yön.1
(Md. 58)
BSTB Taşra
Teş. Yön.1
1 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği, Resmi Gazete
tarihi:10.09.2011, Resmi Gazete sayısı: 28050.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayfa 4 / 26
(Md. 17/1-b)
2 Bakanlıkça yaptırılan denetimlere ilişkin her türlü yazışmanın ve teftiş raporu ve/veya
teftiş raporlarının, denetim dosyasında saklanıp saklanmadığı.
RTB Yön.
(Md. 58/1)
3 Denetim defterine gerekli kayıtların yapılıp yapılmadığı.
RTB Yön.
(Md.58/2),
BSTB Taşra
Teş.Yön.
(Md. 17/1-b)
2.1.2.Geçmiş Denetim Sonuçları
Sıra
No TEFTİŞ KONULARI HUKUKİ
DAYANAK
1 Bakanlığımız Müfettişlerince yapılan teftiş, inceleme ve soruşturma sonucunda
talimatlanan hususların İl Müdürlüğünce yerine getirilip getirilmediği.
RTB Yön.
(Md.70)
2.1.3.Sanayi Sicili Ve Envanteri
Sıra
No TEFTİŞ KONULARI HUKUKİ
DAYANAK
1
6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu'nun l'inci maddesi kapsamına giren sanayi
işletmelerinin faaliyete başlamalarından sonraki iki ay içinde gerekli belgeleri de tanzim
ederek sanayi siciline kayıt için üretim yerinin bulunduğu İl Müdürlüğüne başvuruda
bulunup bulunmadıkları.
Gerekli belgeler:
a) Sanayi Sicil Beyannamesi SANSİC A ve SANSİC C Formları :1) SANSİC A Formu
işletme ile ilgili genel bilgileri içermektedir, 2)SANSİC C Formu sadece Gayri Maddi
Hak (Lisans, Patent, Know-How) kullanan işletmeler tarafından doldurulacaktır.
b) Yıllık İşletme Cetveli SANSİC B Formu:SANSİC B Formu'nda işletmenin bir önceki
yılda yaptığı faaliyetler ile ilgili bilgiler yer alır.
c) Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Gazetesi: İşletmenin kuruluşuna ait Ticaret
Sicil Gazetesi 'nin veya Esnaf Sicil Gazetesi'nin fotokopisi (Unvan değişikliği yapılmış ise
değişiklik yapılmış Ticaret veya Esnaf Sicil Gazetesi'nin fotokopisi), adi ortaklıklarda ise
oda sicil kavıtları fotokopisi aranır. Kamu kuruluşlarından Ticaret Sicil Gazetesi veva
Esnaf Sicil Gazetesi istenmez.
ç) Kapasite Raporu: Sanayi işletmesinin bağlı olduğu Oda tarafından düzenlenen ve
Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 'nce (TOBB)
onaylanan, geçerlilik süresi müracaat tarihi itibariyle sona ermemiş olan Kapasite
Raporu'nun işletmenin bağlı olduğu Oda veya TOBB tarafından "aslı gibidir" onaylanmış
sureti veya işletmenin bağlı olduğu Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen ve
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunca onaylanan, geçerlilik süresi müracaat
tarihi itibariyle sona ermemiş olan Kapasite Raporu'nun, sanayi işletmesinin bağlı
olduğu Oda veya TESK tarafından "aslı gibidir" onaylanmış sureti. Kamu kuruluşları,
Sanayi Sicili
Kanunu2
(Md. 1,2)
SGM 2008/23
(Md.2).
1 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yönetmeliği (Bakanlık Makamının 03/08/2012 tarihli ve
B.14.0.SGB.0.11000.00.010-03/40 sayılı onayı ile yürürlüğe konulmuştur.).
2 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu, Resmi Gazete tarihi: 24/4/1957, Resmi Gazete sayısı: 9593.
3 Sanayi Sicil Tebliği, Resmi Gazete tarihi: 12./01/2008, Resmi Gazete sayısı:26754.
4 »
T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayfa 5 / 26
kapasite raporu yerine üretimde kullandıkları maddeleri, makine ve teçhizatlarını, ürün
çeşitlerim ve kapasitelerini liste halinde verir.
Kapasite Raporu: (Tanım ve eeçerlilik süresi)
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliği'nin
"tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinin (c) bendinde kapasite raporu(İşyeri durum
belgesinin); İmalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve
sanatkârlara ait bilgilerle, makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık
tüketim kapasitesi gibi bilgileri gösteren ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
Konfederasyonunun onayından itibaren 3 yıl geçerliliği olan belge olarak
tanımlanmaktadır.
Oda Muamelat Yönetmeliğinin 41 'inci maddesindeki 74 sayılı TOBB Kanunu'nun 5'inci
maddesinin 8'inci fıkrası uyarınca sanayici sayılmayanlar için kapasite raporu
düzenlenmeyeceği, 4 'üncü fıkrasında kapasite raporlarının 3 yıl süre ile geçerli olduğu,
5174 sayılı Kanun 'un 5 'inci maddesi gereğince şartları belirtilen sanayicilerin kapasite
raporu alabilecekleri belirtilmiştir.
2
Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin;
a) Kayıt sırasında verdikleri belgelere konu bilgilerde değişiklik olması,
b) İşletmenin daimi veya geçici olarak kapatılması yahut tekrar faaliyete geçmesi,
hallerinde bu durumu bir ay içinde II Müdürlüğüne bildirip bildirmedikleri ile bu
yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı.
Sanayi Sicili
Kanunu
(Md. 4 ve 9)
3
Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin, "Senelik İşletme Cetvelleri"ni (SANSİC B) takvim
senesi sonundan itibaren (özel hesap dönemi kullananlar için bu sürenin sonundan
itibaren) dört ay içinde (1 Ocak- 30 Nisan döneminde), internet üzerinden, elden veya
postayla İl Müdürlüğüne verip vermedikleri, süresi içerisinde Senelik İşletme Cetvelini
vermeyenler hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı, Senelik İşletme
Cetvellerinin SANSİC B formuna uygun şekilde düzenlenip düzenlenmediği.
Sanayi Sicili
Kanunu
(Md. 5 ve 9)
4
Sanayi sicil işlemlerinin yetkili kişilerce (gerçek kişi sanayi işletmelerinde bunların
sahipleri veya işletme müdürlerince, tüzel kişi sanayi işletmelerinde işletme
müdürlerince) yerine getirilip getirilmediği, Sanayi sicil işlemlerine yönelik olarak
istenilen formlara (SANSİC A, SANSİC B) konu bilgilerin gerçek durumu yansıtıp
yansıtmadığına yönelik olarak sanayi işletmesi nezdinde denetim yapılıp yapılmadığı ve
gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı
ile SANSİC B formunu iki yıl üst üste vermeyen sanayi işletmelerinin faal olup
olmadığının tespitine yönelik olarak yerinde denetim yapılıp yapılmadığı, faal olmayan
sanayi işletmesine ait sanayi sicil belgesi ve sanayi işletmesinin elektronik ortamdaki
kaydının iptal gerekçesi belirtilerek iptal edilip edilmediği.
Sanayi Sicili
Kanunu
(Md. 8 ve 11)
SGM 2008/2
(Md. 2 ve5)
5
Sanayi sicil belgesinin değiştirilmesini gerektiren durumlarda gerekli belgelerin;
a) Sanayi Sicil Belgesi'nin aslı (zayi olması halinde zayi ilanı),
b) Sanayi Sicil Beyannamesi SANSİC A,
c) Yıllık İşletme Cetveli SANSİC B,
ç) Değişiklik yapılmış ve sanayi işletmesinin bağlı olduğu Oda veya TOBB tarafından
"aslı gibidir" onaylanmış Kapasite Raporu,
d) Unvan değişikliği halinde, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi veya Esnaf Sicil
Gazetesi fotokopisi.),
istenip istenmediği ve sanayi sicil belgesinin iptalini mucip durumların tespiti halinde
gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığı.
SGM 2008/2
(Md. 4,5)
6 Aynı adreste faaliyette bulunan birden fazla firmaya Sanayi Sicil Belgesi verilebilmesi için aşağıdaki
hususların sağlanıp sağlanmadığı.
SGM 2008/2
(Md. 8)
4> T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayfa 6 / 26
a) Firmaların üretim faaliyetlerinin farklı olması,
b) Kullandıkları fiziki alanın görülebilir şekilde bölünmüş ve ortak makine ve teçhizatın
olmaması,
c) Her türlü Oda ve SSK işyeri kayıtlarının yapılmış olması,
ç) Ortak personel kullanılmaması,
d) Firmaların ayrı ayrı kapasite raporuna sahip olması.
7
Ön kapasite raporu düzenlenmesine ilişkin şartların yerine getirilip getirilmediği ile
Sanayi sicil belgelerinin iki yılda bir vize işlemine tabi tutulup tutulmadığı.
SGM 2008/2
(Md. 9,10)
8
Sanayi sicil işlemlerinin hızlı ve etkin yürütülebilmesi için, sanayi işletmelerinin
elektronik ortamda işlem yapmalarının teşvik edilip edilmediği, sanayi sicil
uygulamalarıyla ilgili Bakanlığa bilgi verilip verilmediği ve Sanayi envanteriyle ilgili
olarak Bakanlık merkez teşkilatınca verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediği.
SGM 2008/2
(Md. 11)
BSTB Taşra
Teşkilatı
Yönetmeliği
(Md. 5/1-g)
9
Uygulanan idari para cezalarının gerek fiiller bakımından gerek tutarlar bakımından doğru
uygulanıp uygulanmadığı, ceza karar tutanaklarının usulüne uygun düzenlenip
düzenlenmediği, idarî yaptırım kararının 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
tebliğ edilip edilmediği, verilmesi gereken idari para cezalarının zamanında uygulanıp
uygulanmadığı ve zamanında uygulama yapılmaması nedeniyle idari para ceza uygulama
yetkisinin zamanaşımına uğrayıp uğramadığı.
(Sanayi sicili kaydını kanuni süresi içinde yaptırmayan işletmelere 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu'nun 20'nci maddesinde belirtilen soruşturma zamanaşımı süresinin sona erip
ermediği hususu da dikkate alınarak 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu'nun 2 ve 9'uncu
maddeleri uyarıca idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı)
Kabahatler
Kanunu1
(Md.20),
Tebligat
Kanunu2,
Sanayi Genel
Müdürlüğünün
konuya ilişkin
genelgeleri
10
Faal olmayan sanayi işletmesine ait Sanayi Sicil Belgesinin ve sanayi işletmesinin
elektronik ortamdaki kaydının iptal gerekçesi belirtilerek iptal edilip edilmediği.
SGM 2008/2
(Md. 5/3)
2.1.4.ÖIçüler Ve Ayar Hizmetleri
Sıra
No TEFTİŞ KONULARI HUKUKİ
DAYANAK
1
3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin ilk
muayeneleri ile ilgili işlemlerin Kanun ve ilgili yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara
uygun olarak yapılıp yapılmadığı, yapılan muayenelere ilişkin tanzim edilen raporların
düzenli bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı.
Ölçüler ve Ayar
Kanunu3
(Md.2, 9/a)
Muayene
Yönetmeliği4
(Md.5)
1 6948 sayılı Kabahatler Kanunu, Resmi Gazete tarihi: 31/03/2005, Resmi Gazete sayısı: 25772 (M).
2 7201 sayılı Tebligat Kanunu, Resmi Gazete tarihi: 19/02/1959, Resmi Gazete sayısı: 10139.
3 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, Resmi Gazete tarihi:: 21/01/1989, Resmi Gazete sayısı: 20056
4 Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 24.07.1994, Resmi Gazete Sayısı: 22000.
T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayfa 7 / 26
2
Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri ile ilgili yapılan başvuruların Şubat ayı
sonuna kadar yapılıp yapılmadığı, bu başvuruların mevzuata uygun şekilde gerçekleşip
gerçekleşmediği, periyodik muayene başvurusu yapılmaması nedeniyle yıl içerisinde
damga süreleri dolan ölçü ve ölçü aletlerini kullananlar hakkında gerekli idari para
cezasının ve diğer yaptırımların uygulanıp uygulanmadığı.
Ölçüler ve Ayar
Kanunu
(Md.9/b,14/d,
15/c)
Muayene
Yönetmeliği
(Md.6-16)
3
Ölçü ve ölçü aletlerinin ani muayeneleri ile ilgili işlemlerin Kanun ve ilgili yönetmelikte
belirlenen usul ve esaslara uygun yürütülüp yürütülmediği, yapılan muayenelerde hatalı
çalışan veya ayarı bozuk olan ölçü aletlerinin damgalarının iptal edilip edilmediği,
bunlarla ilgili gerekli yasal müeyyidelerin uygulanıp uygulanmadığı.
Ölçüler ve Ayar
Kanunu
(Md.2, 9/c,14/d,
15,16)
Muayene
Yönetmeliği
(Md. 17,22)
4
Ölçü ve ölçü aletlerinin şikayet muayenelerinde, şikayet konusu olan ölçü aletinin doğru
çalışıp çalışmadığının tespitine yönelik olarak, söz konusu ölçü aletinin durumunda hiçbir
değişiklik yapılmadan en kısa sürede muayene edilip edilmediği, neticenin bir raporla
müracaat eden kişi veya ilgili kuruluşa bildirilip bildirilmediği, hatalı çalışan veya ayarı
bozuk olan ölçü aletleri ile ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılıp yapılmadığı.
Ölçüler ve Ayar
Kanunu
(Md.2,9/d, 15/e)
Muayene
Yönetmeliği
(Md. 18)
5
İlk muayene damgasını taşıdıkları halde satılmayıp depo, atölye, imal veya satış
yerlerinde veya kullanılmasına ihtiyaç duyulmayarak stok halinde bulundurulan ölçü ve
ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri içinde tekrar muayeneye tabi tutularak stok
muayenelerinin yapılıp yapılmadığı.
Ölçüler ve Ayar
Kanunu
(Md.2,9/e)
Muayene
Yönetmeliği
(Md.19)
6
Ayar damgaları sökülmüş olup da sayaç teknisyenleri tarafından tamir ve ayar
düzeltmeleri yapılan ve devamlı surette kullanılmalarında zorunluluk bulunan sayaçların,
en geç on beş gün zarfında Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatına muayene ettirilip
damgalattırılmak şartıyla sayaç teknisyenine ait özel damga ile geçici olarak damgalanıp
damgalanmadığı
Not: Bilhassa sayaç teknisyenlerince Firma adına gönderilen üst yazı ekinde yer alan
tutanakların her birinin 15 günlük süreyi kapsayıp kapsamadığı kontrol edilmelidir.
Ölçüler ve Ayar
Kanunu
(Md. 15/c)
Muayene
Yönetmeliği
(Md.160)
7
Ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarını yapacak kişilere verilecek yetki belgesi
işlemleriyle ilgili olarak; talepte bulunanların gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıkları,
başvuru belgelerinin eksiksiz olup olmadığı ve evrak üzerinde gerekli incelemenin yapılıp
yapılmadığı, ilgili evrakın eksiksiz bir şekilde dosyada muhafaza edilip edilmediği,
belgelerin geçerlilik süresi (3 yıl) sonunda vize ettirilip ettirilmediği, bilgi ve belgelerde
bir değişiklik olması halinde bu değişikliğin bir ay içerisinde İl Müdürlüğüne bildirilip
bildirilmediği, bu kişilerin İl Müdürlüğünce denetlenip denetlenmediği, mevzuata aykırı
bir durumun tespit edilmesi halinde yetki belgesinin iptal edilip edilmediği.
Ölçüler ve Ayar
Kanunu
(Md.10)
Ölçü ve Ölçü
Aletlerinin Tamir
ve Ayarını
Yapacak Kişilere
Verilecek Yet.
Bel. Hk. Yön.1
(Md.5,6,9,10,11,
13,14)
Çalışma
Yönetmeliği2
(Md.10)
1 Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik,
Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012, Resmi Gazete Sayısı: 28239.
2 Ölçüler ve Ayar İşlerinin Yürütülmesine İlişkin Çalışma Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 19/04/1968, Resmi
Gazete Sayısı: 12879.
T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayfa 8 / 26
8
Ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarlarının yapıldığı işyerleri için il müdürlüğünden
uygunluk belgesi alınıp alınmadığı, söz konusu belge talebinde bulunan işyerlerinin
gerekli nitelik ve donanıma sahip olup olmadıklarının İl Müdürlüğünce tespit edilip
edilmediği ve bu firmalarca yapılan başvurularda gerekli olan belgelerin İl Müdürlüğüne
verilip verilmediği, uygunluk belgesi verilen işyerlerinde inceleme yapılıp yapılmadığı ve
söz konusu belgelerin yapılan değerlendirme ve muayene sonucuna göre verilip
verilmediği, ilgili evrakın dosyasında eksiksiz olarak bulunup bulunmadığı, bu
işyerlerinin İl Müdürlüğünce denetlenip denetlenmediği, mevzuata aykırı bir durumun
tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında yasal işlem yapılıp yapılmadığı.
Ölçü ve Ölçü
Aletlerinin Tamir
ve Ayarını
Yapacak Kişilere
Verilecek Yetki
Belgesi Hk.
Yönetmelik
(Md.8,10)
Çalışma
Yönetmeliği
(Md.10)
9
Yetki belgesi verilen ölçü ve ölçü aletleri tamir ve ayar atölyelerinin verdikleri tamir ve
ayar hizmetlerinde; Bakanlıkça her yıl Ocak ayında tespit ve ilan edilen; elektrik, su,
doğalgaz ve havagazı sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerine ilişkin tarifeye uygun ücreti
tahsil edip etmediklerinin İl Müdürlüğünce kontrol edilip edilmediği, Bakanlıkça tespit
edilen tarifeler üstünde ücret talep edenler hakkında Kanunun 15/1-g maddesi hükmü
uyarınca idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı.
Ölçüler ve Ayar
Kanunu
(Md.11,15)
Su, Elektrik, Hava
gazı ve Doğalgaz
Sayaçlarının
Muayene, Tamir
ve Ayar Ücretleri
Tarifesi Tebliği
10
İlgili teknik düzenlemesine uygun olarak piyasaya arz edilen ölçü ve ölçü aletlerinden ilk
muayenesi yerinde yapılması zorunlu olanların, ithalatçı firma tarafından il müdürlüğüne
ölçü ve ölçü aletinin ilgili teknik düzenlemesinde belirtilen ilk muayenesini yaptırmadan
kullanılmayacağına ve/veya hizmete sunulmayacağına dair taahhütnamenin ibraz edilip
edilmediği, İthalatla ilgili işlemlerin ilgili il müdürlüğü tarafından yürütülüp
yürütülmediği, Ticarette kullanılmayan ölçü ve ölçü aletlerinin ithalatında, ölçü ve ölçü
aletlerinin miktarı, markası, cinsi, sınıfı, tipi, seri numarası ve ithal gerekçelerini belirtir
bir dilekçeye, gümrük beyannamesi sureti, fatura ve tanıtıcı kataloglar eklenerek il
müdürlüğüne müracaat edilip edilmediği, 3516 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b), (e) ve (g) bentlerinde yazılı ölçü ve ölçü aletlerinden teknik işler dışında ve
ticarette kullanılabilecek nitelikte olanların üzerine aletten ayrılmayacak ve silinmeyecek
şekilde yazılı bulunan "ALIM VE SATIM İŞLERİNDE KULLANILAMAZ" ibaresinin
gümrüğe girmeden yapıştırılmamış olması halinde; ithalatçı tarafından bu ibarenin
iliştirileceğini belirtir bir taahhütname ile gümrük işlemleri tamamlandı ise, bu ibarenin
ölçü aletine iliştirildiğinin il müdürlüğünce kontrolünün yapılıp yapılmadığı, yapılmadan
ölçü ve ölçü aleti piyasaya arz edilip edilmediği.
Ölçüler ve Ayar
Kanunu
(Md.12)
Ölçü ve Ölçü
Aletlerinin İthalat
ve İhracatında
Uygulanacak
İşlemler Hk.
Yönetmelik1
(Md.5-8)
Metrolojik
Kontroller Hk.
Yönetmelik2
11
Bünyesinde elektronik tertibat bulundurmayan ve yükü dengelemek için yük tartım
tertibatında yay kullanılmayan tartı aletleri için yerli onaylanmış kuruluş
görevlendirilinceye kadar; bu tür tartı aletlerinin TS EN 45501 Tartı Aletleri-Otomatik
Olmayan -Metrolojik Özellikler Standardına Türk Standartları Enstitüsünden alman
uygunluk belgesinin (bunlara CE uygunluk işareti vurulmaz) yalnızca iç pazarda
kullanılması kaydı ile bu tür tartı aletlerinin ilk muayeneleri ve damgalama işlemlerinin
İl Müdürlüğünce yapılıp yapılmadığı.
Ölçü ve Ölçü
Aletleri Tip Onay
Yönetmeliği3
(Geçici 2. madde)
1 Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik, Resmi Gazete tarihi:
19/02/2011, Resmi Gazete sayısı: 27851.
2 Ölçü Aletleri ve Metrolojik Kontrol Yöntemleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete tarihi: 11/01/2010,
Resmi Gazete sayısı: 27459.
3 Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliği, Resmi Gazete tarihi: 17/10/2008, Resmi Gazete sayısı: 27027.
T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayfa 9 / 26
12
İl Müdürlüğünce yapılan ilk, periyodik ve stok muayenelerinde doğru olduğu anlaşılan
ölçü ve ölçü aletlerinin damgalama işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yapılıp
yapılmadığı, fiziki özellikleri veya hassasiyeti bakımından damgalanmaya uygun
olmayan ölçü ve ölçü aletleri için damga yerine geçen belge düzenlenip düzenlenmediği,
damgalanmış ölçü ve ölçü aletlerinin yapılacak muayenelerde mevzuat hükümlerine
uygun bulunmaması halinde bu damgaların İl müdürlüklerince iptal edilip edilmediği ve
bunlarla ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılıp yapılmadığı.
Ölçüler ve Ayar
Kanunu
(Md.13)
Ölçü ve Ölçü
Aletleri Damga
Yönetmeliği1
(Md.9-18)
13
Ölçü ve ölçü aletleriyle ilgili olarak, Kanunda belirtilen usul ve esaslara aykırı hareket
edilmesi ve yasaklara uyulmaması halinde; ilgililer hakkında Yasada belirlenen şekilde
idari yaptırım uygulanıp uygulanmadığı, uygulanan idari para cezalarının doğru
hesaplanıp hesaplanmadığı ve ceza karar tutanaklarının usulüne uygun düzenlenip
düzenlenmediği, ayrıca Yasada para cezası dışında öngörülen diğer idari yaptırımların
(ölçü aletine el konulması işleminin) uygulanıp uygulanmadığı,
Ölçüler ve Ayar
Kanunu
(Md.6,7,14,15)
Bakanlığın İlgili
Genelgeleri
14
Ölçüler ve Ayar Kanununun 16. maddesi hükmünde belirtilen hallerde, ilgililer hakkında
adli ceza uygulanabilmesini teminen, konuya ilişkin tespitlerin Cumhuriyet Savcılıklarına
bildirilip bildirilmediği.
Ölçüler ve Ayar
Kanunu
(Md.14,16)
15
İlk, periyodik ve stok muayeneleri yapılan ölçü ve ölçü aletlerinden alman muayene ve
damgalama ücretlerinin, ilgili Yönetmelikte belirlenen tutarlarda tahsil edilip edilmediği,
muayene talebinde bulunanların, müracaatlarında muayene ve damgalama ücretini
ödediklerine dair makbuzu (Maliye Bakanlığının 17/06/2009 tarihli, 7937 savılı görüşleri
Ölçüler ve Ayar
Kanunu
(Md.17)
Ölçü ve Ölçü
Aletlerinden
Alınacak
Muayene ve
Damgalama Ücret
Yönetmeliği2
doğrultusunda muavene ve damgalama ücretleri ile idari para cezalarının il ve ilçelerdeki
muhasebe birimlerine veva vergi dairelerine vatırılması gerekmektedir) dilekçelerine
ekleyip eklemedikleri.
16
ölçü ve ölçü aletlerinin bulundukları yerlerde yapılacak muayeneleri için
görevlendirilecek memurların 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre, tahakkuk
ettirilecek yollukları ve muayene için gerekli araç ve gereçlerin taşıma ücretlerinin,
muayene isteğinde bulunanlar tarafından ödenip ödenmediği, ihbar üzerine yapılan
muayenelerde yolluk ve diğer giderlerin Bakanlık bütçesinden usulüne uygun şekilde
karşılanıp karşılanmadığı, bu konuda Bakanlık Makamının 01.09.2010/478 tarih sayılı
Oluruna uygun işlem yapılıp yapılmadığı.
Ölçüler ve Ayar
Kanunu
(Md.19)
01.09.2010/478
tarih sayılı
Bakanlık Oluru
17
İl bünyesinde bulunan Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarınca yapılan muayene ve
damgalama hizmetlerine ilişkin olarak düzenlenen aylık raporların İl Müdürlüğüne
zamanında gönderilip gönderilmediği, Kanunun uygulanması bakımından İl Müdürlüğü
ile Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarının uyumlu ve eşgüdüm içerisinde çalışıp
çalışmadığı, söz konusu Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarının İl Müdürlüğünce
düzenli olarak denetlenip denetlenmediği.
Ölçüler ve Ayar
Kanunu
(Md.20-22)
Çalışma
Yönetmeliği
(Md. 11,12,20)
1 Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliği, Resmi Gazete tarihi: 11/01/2007, Resmi Gazete sayısı: 26400.
2 Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği, Resmi Gazete tarihi:
08/02/1989, Resmi Gazete sayısı: 20074.
T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayfa 10 / 26
18
Genel teftiş ve denetlemeler için her yıl bölge ölçüler ve ayar kuruluşları tarafından bir
program düzenlenerek onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilip gönderilmediği, bu
denetimlerin onaylanan programlara göre yapılıp yapılmadığı, Ölçü ve ölçü aletlerinin
muayene ve denetimlerinde kullanılan etalonların uygun koşullarda muhafaza edilip
edilmediği, muayene kayıt defterinin düzenli tutulup tutulmadığı, büro ve dosyalama
işlerinin ilgili yönetmelikte gösterilen şekilde yapılıp yapılmadığı, Grup Merkezi
Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarından gelen raporlarda gözönünde bulundurularak
yıllık faaliyet raporlarının hazırlanarak Bakanlığa gönderilip gönderilmediği.
Çalışma
Yönetmeliği
(Md. 12,15,16,
22,23,24,
25,26,27)
19
Memurların çalışmalarındaki ilerleme ve olgunlaşma dereceleri, işe olan bağlılık ve
ilgileri ile nitelik ve yeterliklerini gösteren rapor düzenlenerek Bakanlığa gönderilip
gönderilmediği.
Çalışma Yön.
(Md.29)
20
Takograf servis hizmetleri onay belgesi almak için İl Müdürlüğüne yapılan başvuruların
Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen belge ve dokümanları içerip içermediği, bu belge
ve dokümanların ilgili firma kaşesini ve yetkili imzayı havi olup olmadığı, bunlardan
yabancı dilde hazırlanmış olanların yeminli tercüme bürosunca düzenlenen Türkçe
tercümelerinin bulunup bulunmadığı.
Takograf
Cihazları Servis
Hiz. Hak. Yön.1
(Md.5)
21
Takograf servis hizmetleri onay belgesi almak için yapılan başvurulardan Yönetmelik
hükümlerine uygun bulunmaması halinde başvuru dosyasındaki eksikliklerin başvuru
sahibine bildirilerek, eksikliklerin giderilmesi için üç aylık süre verilip verilmediği,
eksikliklerin bu süre içerisinde giderilmemesi halinde başvurunun iptal edilerek başvuru
dosyasının başvuru sahibine iade edilip edilmediği.
Takograf
Cihazları Servis
Hiz. Hak. Yön.
(Md.6/2)
22
Düzenlenen takograf servis hizmetleri onay belgesi ve yetki belgesinin asgari olarak
a) Belge adı,
b) Belge onay numarası,
c) Belgenin düzenlenmiş olduğu isim, unvan ve adres,
ç) Takograf cihazı türü ve markası,
d) Belgenin düzenlenme tarihi, vize tarihi,
bilgilerini içeren bölümleri bulunup bulunmadığı.
Takograf
Cihazları Servis
Hiz. Hak. Yön.
(Md.6/1)
23
Takograf servis hizmetleri onay belgesi ve yetki belgesinin vizesi için il müdürlüğüne
yapılan başvuruların, bu tarihi takip eden otuz gün içinde gerekli inceleme ve
değerlendirmeye tabi tutulup tutulmadığı, neticeden ilgiliye yazılı olarak bilgi verilip
verilmediği, belgelerin vizesi için; geçerlilik tarihinin dolmasını takip eden tarihten
itibaren ilgililerce altı ay içinde müracaat edilmemesi halinde belgelerin iptal edilip
edilmediği.
Takograf
Cihazları Servis
Hiz. Hak. Yön.
(Md.7/1, 7/3,7/6)
1 Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete tarihi: 14/02/2012, Resmi Gazete
sayısı: 28204.
T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayfa 11 / 26
24
Servis hizmetlerinin verilmesinde Yönetmeliğe aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde
ilgililere aykırılığın giderilmesi için yazılı olarak otuz gün süre verilerek, belge veya
belgelerin askıya alınıp alınmadığı, 30 günlük süre içerisinde aykırılığın giderildiğinin
ilgililerce il müdürlüğüne başvurulması ve il müdürlüğünce yapılan kontrolde tespiti
halinde, askıya alma işleminin aykırılığın giderilmesi için verilen otuz günlük sürenin
sonunda sonlandırılıp sonlandırılmadığı, aksi durumda belge veya belgeleri iptal edilip
edilmediği, il müdürlüğünün yaptığı işlemlerle ilgili olarak neticeden yazılı olarak bilgi
verip vermediği.
Takograf
Cihazları Servis
Hiz. Hak. Yön.
(Md.7/8)
25
İlgililerin Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen bilgi, beyan veya belgelerde
değişiklik olduğu beyanıyla il müdürlüğüne yaptıkları başvuruların il müdürlüğünce otuz
gün içerisinde Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek, gerekli işlemlerin
yapılıp yapılmadığı.
Takograf
Cihazları Servis
Hiz. Hak. Yön.
(Md.7/9)
26
Servisin adresinden ayrılması durumunda takograf servis hizmetleri onay belgesi ve
serviste çalışan teknik personel için düzenlenmiş olan yetki belgesinin iptal edilip
edilmediği.
Takograf
Cihazları Servis
Hiz. Hak. Yön.
(Md.7/10)
27
Yetki belgesi olan teknik personelin servisten ayrılması halinde yetki belgesinin iptal
edilip edilmediği.
Takograf
Cihazları Servis
Hiz. Hak. Yön.
(Md.7/11)
28
Takograf servis hizmetleri onay belgesine veya yetki belgesine sahip olan kişinin veya
servis sorumlusunun belge kapsamındaki işlemlerinde suç şüphesi bulunması halinde bu
durumun derhal adli makamlara bildirilip bildirilmediği, soruşturma/kovuşturma
süresince belgelerin askıya alınıp alınmadığı.
Takograf
Cihazları Servis
Hiz. Hak. Yön.
(Md.7/12)
29
Yönetmeliğin 10'uncu maddesinde belirtilen hususları sağlamayan servisin belgelerinin,
servis belirtilen yükümlülüğünü yerine getirene kadar askıya alınıp alınmadığı, aykırılığın
giderildiği talebiyle ilgililerce il müdürlüğüne başvurulması ve il müdürlüğünce yapılan
kontrolde aykırılığın giderilmiş olduğunun tespiti halinde, askıya alma işleminin
sonlandırılıp sonlandırılmadığı, iki eğitim dönemi boyunca askıda kalan belgelerin il
müdürlüğünce iptal edilip edilmediği.
Takograf
Cihazları Servis
Hiz. Hak. Yön.
(Md.7/13)
30
Belgelendirilen servislerle ilgili düzenlenen takograf servis hizmetleri onay belgesi ve
yetki belgesinin birer sureti ile başvuru dosyasının il müdürlüğünde muhafaza edilip
edilmediği, düzenlenen belgelerin ve damgaya ait ölçeklendirilmiş çizimin bir suretinin
beş iş günü içerisinde Bakanlığa gönderilip gönderilmediği.
Takograf
Cihazları Servis
Hiz. Hak. Yön.
(Md.11/1)
31 İl müdürlüğünce; servis hizmetlerinin yürütülmesinde Yönetmelik gerekliliklerinin
sağlanması için servislerin denetiminin yapılıp yapılmadığı.
Takograf
Cihazları Servis
Hiz. Hak. Yön.
(Md.11/4)
32
3516 sayılı Kanun'un 16'ncı, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 19'uncu
maddeleri uyarınca tahsil edilen yerinde muayene ücretleri ve bunların harcanması
hususunda Bakanlık Makamınm 01.09.2010 tarihli ve 478 sayılı Olurlarına uygun hareket
edilip edilmediği.
Bakanlık
Makammın
01.09.2010 tarihli
ve 478 sayılı
Olurları
T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayfa 12 / 26
2.1.5.Piyasa Gözetimi Ve Denetimi
Sıra
No TEFTİŞ KONULARI HUKUKİ
DAYANAK
1
ilin piyasa gözetimi ve denetimi programının hazırlanmasında ve uygulanmasında,
Bakanlık tarafından gönderilen yıllık piyasa gözetimi ve denetimi programının esas alınıp
alınmadığı, programın ilin üretici, ithalatçı, dağıtıcı ve satıcı profili çıkarılarak bunlara ait
ürünlerin denetlenmesini sağlayacak şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı.
BSTB Piyasa
Gözetimi ve
Denetimi
Yönetmeliği1
(Md.21/l-a,b)
2 PGD faaliyetlerinde ihbar, şikayet, reklam ve ilanlar ile kaza, yaralanma haberleri ve veri
tabanlarından yararlanılıp yararlanılmadığı.
BSTB Piyasa
Gözetimi ve
Denetimi
Yönetmeliği
(Md.21/l-ç)
3 PGD faaliyetlerinin tarafsız, bağımsız, eşit ve şeffaf bir şekilde yürütülmesinin sağlanıp
sağlanmadığı.
BSTB Piyasa
Gözetimi ve
Denetimi
Yönetmeliği
(Md.21/l-f)
4
Il Müdürlüklerine ulaştırılacak bilgi, ihbar ve şikâyetler hakkında yapılan veya yapılacak
işlemlerle ilgili olarak şikâyet sahibine en geç otuz gün içerisinde bilgi verilip
verilmediği.
BSTB Piyasa
Gözetimi ve
Denetimi
Yönetmeliği
(Md.5/3-e)
5
Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sırasında şekil ve içeriği Bakanlıkça belirlenen,
Bakanlık Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca seri numaralı ve üç nüsha olarak
bastırılan tutanakların kullanılıp kullanılmadığı, tutanak ihtiyaçlarının her yılın eylül ayı
sonuna kadar Bakanlık Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirilip bildirilmediği.
BSTB Piyasa
Gözetimi ve
Denetimi
Yönetmeliği
(Md.ll)
6
Ürünle ilgili test ve muayene yapılması veya yaptırılmasına geçilmeden önce, ürüne,
üreticiye veya dağıtıcıya ait bilgi ve belgelerin ilgili mevzuat çerçevesinde incelemesinin,
ardından da ürünün duyusal incelemesinin yapılıp yapılmadığı.
BSTB Piyasa
Gözetimi ve
Denetimi
Yönetmeliği
(Md.5/3-h)
7 Ürünün test ve muayenesinin gerekli görüldüğü durumlarda, numunelerin Yönetmelikte
belirtilen usule uygun şekilde alınıp alınmadığı.
BSTB Piyasa
Gözetimi ve
Denetimi
Yönetmeliği
(Md.7)
8
Ürünle ilgili test ve muayeneler yapıldıktan sonra, test/muayene, nakliye, bindirme ve
indirme ücretleri ile numunelerin bedelleri konusunda Yönetmeliğin 8. maddesinde
belirtilen düzenlemelere uyulup uyulmadığı.
BSTB Piyasa
Gözetimi ve
Denetimi
Yönetmeliği
(Md.8)
9 Yapılan denetimlerde ilgili teknik düzenlemeye uygun olmadığı tespit edilen ve insan
sağlığına, can ve mal güvenliğine, hayvan, bitki yaşamına ve sağlığına ve çevreye bir
tehdit oluşturmayacak, düzeltilebilir uygunsuzlukların giderilmesi amacıyla, düzeltici
BSTB Piyasa
Gözetimi ve
Denetimi
Yönetmeliği
1 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete tarihi:
02/10/2012, Resmi Gazete sayısı: 28429.
T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayfa 13 / 26
faaliyet planını onbeş gün içinde sunması için üreticiye bildirim yapılıp yapılmadığı,
düzeltme faaliyet planı sunan üreticilere düzeltme süresi verilip verilmediği.
(Md.9)
10
Ürünün teknik düzenlemeye uygunsuzluğunu gidermek için düzeltici faaliyet planı
sunmayan veya verilen süre sonunda uygunsuzluğu gidermeyen üreticiye 4703 sayılı
Kanunun 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezasının
uygulanıp uygulanmadığı.
4703 sayılı
Kanun1 (Md.5)
BSTB Piyasa
Gözetimi ve
Denetimi
Yönetmeliği
(Md.9/l-c)
11
Uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin
gerçeği yansıtmadığının, tahrif veya taklit edildiğinin tespit edilmesi halinde, Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulup bulunulmadığı, suçtan dolayı yaptırım
uygulanmayan hallerde, dava zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla 4703 sayılı
Kanunun 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde öngörülen idari para cezasının
uygulanıp uygulanmadığı.
4703 sayılı Kanun
(Md.5)
BSTB Piyasa
Gözetimi ve
Denetimi
Yönetmeliği
(Md.9/2)
12
Uygunluk işaretinin ve belgelerinin ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ebat,
görünürlük, silinmezlik, iliştirilecek yer ve benzeri özellikleri bakımından uygun
olmadığının tespit edilmesi halinde, uygunsuzluğun giderilmesinin istenip istenmediği,
giderilmemesi durumunda 4703 sayılı Kanunun 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendine göre teknik düzenlemeye uygunsuzluktan dolayı idari para cezası uygulanıp
uygulanmadığı.
4703 sayılı Kanun
(Md.5)
BSTB Piyasa
Gözetimi ve
Denetimi
Yönetmeliği
(Md.9/3)
13
Teknik düzenlemesine uygun olmayan ve güvensizlik şüphesine yol açan ürünler ile ilgili
teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olmakla birlikte duyusal inceleme sonucunda
güvensizlik şüphesi uyandıran ürünler için test veya muayeneye başvurulup
başvurulmadığı.
BSTB Piyasa
Gözetimi ve
Denetimi
Yönetmeliği
(Md.10)
14
Bakanlıkça verilecek piyasaya arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararlarının yerine
getirilmesini sağlamak üzere bu kararların üretici nezdinde ve piyasada izlenerek kontrol
edilip edilmediği, sonucundan Bakanlığa bilgi verilip verilmediği.
BSTB Piyasa
Gözetimi ve
Denetimi
Yönetmeliği
(Md.21/l-e)
15
Duyusal inceleme veya test ve muayene yoluyla güvenli olmadığı tespit edilen ürünler
için Kanunun 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para
cezasının uygulanıp uygulanmadığı.
BSTB Piyasa
Gözetimi ve
Denetimi
Yönetmeliği
(Md.10)
16 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 5'inci
maddesinde belirtilen durumların mevcudiyeti durumunda gerekli idari para cezalarının
uygulanıp uygulanmadığı.
4703 sayılı Kanun
(Md.5
17 Denetim personelinin, Yönetmeliğin bu kişilere ilişkin görev, yetki ve yükümlülüklerin
tanımlandığı 19'uncu maddesi düzenlemesine uygun hareket edip etmedikleri.
BSTB Piyasa
Gözetimi ve
Denetimi
Yönetmeliği
(Md.19)
18 Denetim personelinin öncelikle denetim işlerinde görevlendirilip görevlendirilmedikleri.
BSTB Piyasa
Gözetimi ve
Denetimi
Yönetmeliği
1 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Resmi Gazete
tarihi: 11/07/2001, Resmi Gazete sayısı: 24459.
i U T BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayfa 14/26
(Md.18/1)
19
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerine katılan personelin Bakanlıkça düzenlenen
eğitim ve sınava katılıp katılmadığı, denetim personeli kimliğinin bulunup bulunmadığı
ve Yönetmeliğin 15. maddesinde belirtilen şartları haiz olup olmadığı.
BSTB Piyasa
Gözetimi ve
Denetimi
Yönetmeliği
(Md.13,15,16,17)
20
PGD faaliyeti sırasında Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüklerince yapılan
yazışmalarda, ihbar ve şikâyetler ile üreticilere ilişkin elde edilen bilgi ve belgelerde
gizlilik ilkesine uyulup uyulmadığı,
BSTB Piyasa
Gözetimi ve
Denetimi
Yönetmeliği
(Md.26)
21
İdari para cezası ve/veya idari tedbirleri içeren idari yaptırım kararlarının tebliğinde,
11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun hareket edilip
edilmediği.
BSTB Piyasa
Gözetimi ve
Denetimi
Yönetmeliği
(Md.12)
Tebligat Kanunu
22 Yapılan denetimlere ilişkin ayrıntılı bilgilerin Ürün Güvenliği ve Denetimi Bilgi
Sistemine girilip girilmediği.
BSTB Piyasa
Gözetimi ve
Denetimi
Yönetmeliği
(Md.11/3)
2.1.6.Raporlar, Defterler, Dosyalar Ve Tutanaklar
Sıra
No TEFTİŞ KONULARI HUKUKİ
DAYANAK
1
İl müdürlüklerince hazırlanması gereken
a)Yıllık İl Sanayi Durum Raporunun takip eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar,
b)Ar-Ge ve Yenilikçilik Potansiyeli Hakkındaki Rapor ile Ar-Ge Programlarını İzleme
ve Denetleme Sonuç Raporunun takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar,
c)Devam eden ve sonuçlanan davalar hakkında hazırlanan raporların takip eden yılın
Ocak ayının sonuna kadar (Bünyesinde avukat istihdam edilen il müdürlüklerince),
d) Bakanlık tarafından istenilebilecek diğer raporların
istenilen formata uygun olarak Bakanlığa gönderilip gönderilmediği.
BSTB Taşra
Teş. Yön. (16)
2
İl Müdürlüğünde,
a)Taşınır Mal Yönetmeliğinin 9'uncu maddesi gereğince elektronik ortamda tutulması
gereken Tüketim Malzemeleri Defteri ve Dayanıklı Taşınırlar Defterinin,
b)Bakanlıkça istenilen formata uygun olarak, elektronik ortamda tutulması gereken
Denetim Defterinin,
c)Yönetmelik ekindeki örneğe uygun olarak fiziki ortamda tutulması gereken Elden
Evrak Teslim Defterinin,
d)Bakanlıkça istenilen formata uygun olarak tutulması gereken Ölçü Aletleri
Muayene Kayıt Defterinin
tutulup tutulmadığı.
RTB.Yönt.(58)
BSTB Taşra
Teş. Yön.(17)
4> T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayfa 15 / 26
3
İl Müdürlüklerince;
a) İdari Para Cezaları Dosyasının
b) Personel geliş-gidiş İmza Takip Föyü dosyasının
c) Denetim Dosyasının
fiziki ortamda tutulup tutulmadığı.
BSTB Taşra
Teş. Yön.(17)
4
İdari yaptırım karar taslaklarının, karar vermeye yetkili amire veya maiyetindekilere
zimmetle teslim edilip edilmediği, yetkili makamın karar taslaklarını zimmetle teslim
almaması halinde durumun İl Müdürlüğünce Bakanlığa bildirilip bildirilmediği.
BSTB Taşra
Teş. Yön.(17)
5
Denetim faaliyetlerinde, Bakanlık tarafından seri numaralı olarak bastırılan
tutanakların kullanılıp kullanılmadığı.
BSTB Taşra
Teş. Yön.(17)
2.1.7.Resmi Yazışma Kurallarına Uyum
Sıra
No TEFTİŞ KONULARI HUKUKİ
DAYANAK
1 Yazının içeriğine ve ivedilik durumuna göre faks ile gönderilen yazıların beş gün içerisinde
resmî yazı ile teyidinin yapılıp yapılmadığı.
RYUEUHY1 (5)
2
Kağıt kullanılarak hazırlanan resmî yazıların en az iki nüsha olarak düzenlenip
düzenlenmediği, resmî yazışmalarda A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 mm) boyutunda
kağıt kullanılıp kullanılmadığı, Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinler hariç
bilgisayarla yazılan yazılarda "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter boyutunun
kullanılıp kullanılmadığı.
RYUEUHY
(6,7,8)
3
Resmi yazılarda kullanılan, başlığın Yönetmeliğe ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
hükümlerine göre kullanılıp kullanılmadığı.
RYUEUHY
(9)
4
Resmi yazılardaki sayı ve evrak kayıt numarasının, tarihin ve konunun Yönetmeliğe uygun
olarak kullanılıp kullanılmadığı.
RYUEUHY
(10,11,12)
5 Resmi yazının gönderildiği makamın ve ilginin belirlenmesinde Yönetmeliğe uygun işlem
yapılıp yapılmadığı.
RYUEUHY
(13,14)
6
Resmi yazıya ait meme, "İlgi"nin son satırından itibaren iki aralık, "İlgi" yoksa gönderilen
yerden sonra Uç aralık bırakılarak başlanıp başlanmadığı, metindeki kelime aralarında ve
nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının arasında bir vuruş boşluk bırakılıp
bırakılmadığı, paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanıp başlanmadığı,
paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılıp
RYUEUHY
(15)
1 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete tarihi: 02/12/2004,
Resmi Gazete sayısı:25658 .
4 »
T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayfa 16 / 26
bırakılmadığı, metin içinde veya çizelgelerde üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük
sayılarda gruplar arasına nokta (22.465.660), sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için ise
virgül (25,33 -yirmi beş tam yüzde otuz üç) kullanılıp kullanılmadığı, yazının, Türk Dil
Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas alınarak dil bilgisi
kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılıp yazılmadığı, metinde zorunlu olmadıkça
yabancı kelimelere yer verilip verilmediği ve gereksiz tekrarlardan kaçınılıp kaçınılmadığı,
Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu'nda bulunmayan kısaltmaların
kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde parantez
içinde kısaltmanın açık biçiminin gösterilip gösterilmediği, alt makama yazılan yazıların
"Rica ederim.", üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazıların "Arz ederim.", üst ve alt
makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazıların "Arz ve rica ederim." biçiminde bitirilip
bitirilmediği.
7 Resmi yazıların yetkililerce imzalanmasında Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığı. RYUEUHY
(16)
8
Onay gerektiren yazıların ilgili birim tarafından teklif edilip ve yetkili makam tarafından
onaylanıp onaylanmadığı, yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır
aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle "OLUR" yazılıp yazılmadığı,
"OLUR"un altında onay tarihine yer verilip verilmediği, Onay tarihinden sonra imza için
uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanının yazılıp yazılmadığı,
yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay
makamına en yakm yetkilinin "Uygun görüşle arz ederim." ifadesiyle onaya katılıp
katılmadığı, bu ifadenin, teklif eden birim ile onay bölümü arasına uygun boşluk
bırakılarak yazılıp ve yazı alanmın solunda yer alıp almadığı.
RYUEUHY
(17)
9 Resmi yazıya konu eklerin ve dağıtımlı yazıların Yönetmeliğe uygun şekilde düzenlenip
düzenlenmediği.
RYUEUHY
(18,19)
10
Yazının kurum içinde kalan nüshasının, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen
en fazla 5 görevli tarafından paraf edilip edilmediği, parafların, adres bölümünün hemen
üstünde ve yazı alanının solunda yer alıp almadığı, gerektiğinde yazıyı paraflayan kişilerin
unvanlarının kısaltılarak yazılıp yazılmadığı, (:) işareti konulduktan sonra büyük harfle
adının baş harfinin ve soyadının yazılıp, el yazısı ile tarih belirtilerek paraflanıp
paraflanmadığı.
RYUEUHY
(20)
11
Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır
aralığı bırakılarak "Koordinasyon:" yazılıp yazılmadığı ve işbirliğine dahil olan personelin
unvan, ad ve soyadlarının paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenip
düzenlenmediği, yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan
başlayarak yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adres, telefon ve faks numarası, e-posta
adresi ve elektronik ağ sayfasmı içeren iletişim bilgilerinin yazılıp yazılmadığı, iletişim
bilgilerinin yazıdan bir çizgi ile ayrılıp ayrılmadığı, yazının gönderildiği kurum ve kişilerin,
gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için başvuracakları görevlinin adı, soyadı ve
unvanının adres bölümünün sağında yer alıp almadığı.
RYUEUHY
(21,22)
12 Gizli yazıların, ivedi ve günlü yazıların ve tekit yazıların Yönetmeliğe uygun hazırlanıp
hazırlanmadığı,
RYUEUHY
(23,24)
13 Sayfa numarasının, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu
RYUEUHY
(25,26)
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayfa 17 / 26
gösterecek şekilde verilip verilmediği(Örnek: 1/9, 2/7, 5/32), bir yazıdan örnek çıkartılması
gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine "Aslının aynıdır" ifadesinin yazılıp imzalanarak,
mühürlenip mühürlenmediği.
14
Gelen evrakın, kayıt kaşesi kullanılarak kaydedilip kaydedilmediği, evrak kayıt kaşesinin
Yönetmeliğe uygun olup olmadığı, kaşenin evrakın arka yüzüne basıldıktan sonra evrakın
tarih ve sayısının yazılıp, ünite içinde hangi bölümü ilgilendiriyorsa o bölümün karşısına
gereği yapılmak veya bilgi vermek maksadıyla (x) işareti konulup konulmadığı, ek
olduğunda bunların adedinin en alt sütunda rakamla belirtilip belirtilmediği.
RYUEUHY
(27)
15 Resmi yazıların gönderilmesinde ve "çok gizli" gizlilik dereceli yazıların alınmasında
Yönetmeliğe uygun işlem yapılıp yapılmadığı.
RYUEUHY
(28,29)
16
Yazışma kodlarının Bakanlıkça hazırlanan "Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı, İlgili ve
İlişkili Kuruluşları Yazışma Kodları"na, dosyalama işlemi Bakanlıkça hazırlanan "Merkez
ve Taşra Teşkilatı Standart Dosya Planı"na göre düzenlenip düzenlenip düzenlenmediği.
BSTB Taşra
Teşkilatı
Yönetmeliği
(17/4)
2.1.8.Arşiv Hizmetleri
Sıra
No TEFTİŞ KONULARI HUKUKİ
DAYANAK
1 İl Müdürlüğünce, arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin korunması ile ilgili olarak
gerekli dikkatin gösterilip gösterilmediği.
3473 sayılı
Kanun1
(Md:3)
Devlet Arşiv
Hizm.Hk.Yön.2
(Md.4/1)
2
Her yılın Ocak ayı içerisinde, önceki yıla ait arşivlik malzemenin, birimlerce gözden
geçirilip geçirilmediği, işlemi tamamlananlar, işlemi devam edenler ve işlemi tamamlanmış
olmasına karşılık elde bulundurulması gerekli olanlar şeklinde bir ayırıma tâbi tutulup
tutulmadığı.
Devlet Arşiv
Hizm.Hk.Yön.
(Md.11/1)
3
Ayırım işlemlerini müteakip, arşive devredilecek malzemenin, ilgili birimlerde işin ve
malzemenin özelliklerine göre;
a) Birimi,
b) İşlem yılı (teşekkül ettiği yıl),
c) Konu ve işlem itibariyle aidiyeti,
d)Aidiyet içerisindeki tarih (Aidiyet içerisindeki kronolojik sıralama, küçük tarihten
büyük tarihe doğru yapılır. Ekler için de, aynı usul uygulanır.) ve sıra numarası,
esas alınmak suretiyle hazırlanıp hazırlanmadığı.
Devlet Arşiv
Hizm.Hk.Yön.
(Md.11/2)
4 İçerisinde tamamen veya kısmen gizlilik derecesi taşıyan kamu evrakının bulunduğu dosya
Devlet Arşiv
Hizm.Hk.Yön.
1 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Resmi Gazete tarihi: 04/10/1998, Resmi Gazete
sayısı: 19949.
2 Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete tarihi: 16.05.1988, Resmi Gazete sayısı: 19816.
T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayfa 18 / 26
gömleğinin, sağ üst köşesine kırmızı ıstampa mürekkebi ile "Gizli" damgası vurulup
vurulmadığı, gizliliği kaldırılan malzemeye, "Gizliliği Kaldırıldı" damgası vurularak,
gizlilik damgası iptal edilip edilmediği.
(Md. 11/5,7)
5
Ayırım sonucu, işlemi tamamlanmış ve birim arşivine devredilecek malzemeyle ilgili;
a) Arşive devredilecek malzemenin işlem yılı itibariyle, aidiyetine göre kaydına mahsus
"Kayıt Defteri" veya "Föyleri" gözden geçirilerek, sıra numaralarında atlama, tekerrür veya
eksiklik olup olmadığına,
b) Bir aidiyet içerisinde, aynı mahiyette birden fazla malzeme birimi varsa, kayıt defteri
veya foylerdeki kayıtların düzeltilmek suretiyle birleştirilip birleştirilmediğine,
c) Dosya içerisinde bulunan evrakın, gerektiği biçimde dosyalanıp dosyalanmadığına,
d) Klâsörler veya dosyalar üzerine, devirden önce klasör ve dosyalara verilmiş
numaraların, birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,
e) Ciltli olarak saklanması düşünülmüş olanların, ciltlenip ciltlenmediğine,
f) Zarflanması gerekenlerin, zarflanıp zarflanmadığına,
g) Defterlerle, ciltlenmiş veya zarflanmış olanların üzerine, devirden önce verilmiş
numaraların, birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,
h) İşlem yılı esasına göre düzenlenen kayıt defterlerinin veya bu maksatla kullanılan föy
ciltlerinin kapaklarının etiketlenip etiketlenmediğine,
ı) Sayfaların ve eklerinin yırtık, kopuk veya eksik olup olmadığına,
bakılıp uygunluk kontrolünden geçirilip geçirilmediği, eksikler varsa tamamlanıp
tamamlanmadığı, uygunluk kontrolünün, ilgili birim personeli ile birim arşivi yetkili
personelince müştereken yapılıp yapılmadığı.
Devlet Arşiv
Hizm.Hk.Yön.
(MA 12)
6
İlgili birimlerce, her türlü işlemi tamamlanmış ve uygunluk kontrolü yapılarak eksiklikleri
giderilmiş arşivlik malzemenin, müteakip takvim yılının ilk üç ayı içerisinde arşive
devredilip devredilmediği.
Devlet Arşiv
Hizm.Hk.Yön.
(MA 13)
7
Teslim işlemlerinin birim arşiv personeli tarafından yerine getirilip getirilmediği, Arşivlik
malzemenin, birim arşivine, uygunluk kontrolü yapılmış olan kayıt defterleri veya föyleri
ile yapılıp yapılmadığı.
Devlet Arşiv
Hizm.Hk.Yön.
(MA 13/2)
8 Arşivlik malzemenin, birim arşivlerinde bekletilme ve saklanma süreleri olan 1-5 yıla
uyulup uyulmadığı.
Devlet Arşiv
Hizm.Hk.Yön.
(Md.16)
9
Kurum arşivi ile taşra arşivlerinde saklama süresini tamamlayan arşiv malzemesi "Genel
Müdürlüğe Devredilecekler" şeklinde ayrılarak, hazırlanacak "Arşiv Malzemesi Devir-
Teslim ve Envanter Formu" , varsa kayıt defterleri ile birlikte en geç 1 yıl içinde Devlet
Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilip devredilmediği, kendi arşivlerinde kalan arşiv
malzemesinin, Yönetmeliğin 4'üncü maddesi hükümlerine uygun muhafaza edilip
edilmediği.
Devlet Arşiv
Hizm.Hk.Yön.
(Md.28,28/3)
10 İmha edilecek malzemenin Yönetmeliğe uygun şekilde belirlenip belirlenmediği.
Devlet Arşiv
Hizm.Hk.Yön.
(Md.31)
11
İl müdürlüğü arşivinde yapılacak ayıklama ve imha işlemi için, arşiv hizmetlerinin
düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu ünite âmirinin başkanlığında, varsa birim arşiv
sorumlusu ve birim arşivinden, görevlendirilecek bir memur, yoksa bu işlerde
görevlendirilmiş sorumlu kişi ile malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek ilgili daire
Devlet Arşiv
Hizm.Hk.Yön.
(Md.33/2)
4> T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayfa 19 / 26
veya ünitenin âmiri tarafından görevlendirilecek kamu idaresi ve evrak yönetimi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi iki temsilciden teşkil olunacak 5 veya 4 kişilik veya
yeterli personelin olmaması hâlinde, en az 3 kişiden teşkil olunan bir "Ayıklama ve İmha
Komisyonu" kurulup kurulmadığı.
12
Ayıklama ve İmha Komisyonlarının, her yılın Mart ayı başında çalışmaya başlayıp
başlamadığı, Komisyonların kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen
malzemelerle, ayıklanması o yıla devredilmiş malzemeleri ayıklamaya tâbi tutup
tutmadıkları.
Devlet Arşiv
Hizm.Hk.Yön.
(Md.35)
13 Komisyonların üye tam sayısı ile toplanıp toplanmadığı ve kararlarını oy çokluğu ile alıp
almadığı.
Devlet Arşiv
Hizm.Hk.Yön.
(Md.35/2)
14
İmha edilecek malzeme için bunların özelliğine göre, teşekkül ettiği birim, yılı, mahiyeti,
aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası ve dosya plânı esas alınmak üzere iki
nüsha olarak imha listesi hazırlanıp hazırlanmadığı, imha listelerinin, ayıklama ve imha
komisyonlarmm başkan ve üyeleri tarafından imzalanıp imzalanmadığı.
Devlet Arşiv
Hizm.Hk.Yön.
(Md.37)
15
İl Müdürlüğünde, hazırlanan imha listelerinin kesinleşmesi için kurum arşivlerinin uygun
görüşü alındıktan sonra, kurum ve kuruluşların bu yerler için onay vermeye yetkili kıldığı
kişilerin onayı alınıp alınmadığı.
Devlet Arşiv
Hizm.Hk.Yön.
(Md.38/2)
16
İmha edilecek malzemenin, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak
şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere
değerlendirilip değerlendirilmediği, imha edilecek malzemenin iğne, raptiye, tel gibi
madeni kısımlarından ve karbon kağıtlarından ayıklanıp ayıklanmadığı, kullanma imkanı
bulunan klâsör ve dosyaların ayrılıp ayrılmadığı.
Devlet Arşiv
Hizm.Hk.Yön.
(Md.39,40)
17
İmha işlemi için iki nüsha tutanak düzenlenip, ayıklama ve imha komisyonlarının başkan
ve üyeleri tarafından imzalanıp imzalanmadığı, bu nüshalardan birincisi birim, ikincisi
kurum arşivinde muhafaza edilip edilmediği ve listelerin, denetime hazır vaziyette 10 yıl
süreyle saklanıp saklanmadığı.
Devlet Arşiv
Hizm.Hk.Yön.
(Md.41,42)
18
Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği
taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası cd, disket
veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilip edilmediği.
Devlet Arşiv
Hizm.Hk.Yön.
(EkMd.l)
2.1.9.Diğer Konular
Sıra
No TEFTİŞ KONULARI HUKUKİ
DAYANAK
1 İldeki yarım kalmış veya tamamlandığı halde üretim yapmayan sanayi yatırımlarının
tespit edilerek, önerilerin Bakanlığa bildirilip bildirilmediği.
Taşra Teş. Yön.
(Md. 5/1-c)
4>
T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayfa 20 / 26
2 Teknoloji geliştirme bölgeleri ile ilgili olarak Bakanlık tarafından verilen görevlerin
yerine getirilip getirilmediği.
Taşra Teş. Yön.
(Md. 5/1-h)
3 Bakanlıkça kredi desteğinden yararlandırılacak sanayi siteleri ile ilgili olarak Bakanlık
tarafından verilen görevlerin yapılıp yapılmadığı.
Taşra Teş. Yön.
(Md. 5/l-ı)
4
Organize sanayi bölgelerinin tüzel kişilik kazanmasından ve endüstri bölgelerinin
ilanından önce yürütülecek çalışmalarda Bakanlıkça verilen görevlerin yapılıp
yapılmadığı, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanıp
sağlanmadığı, yatırımları organize sanayi bölgelerine, endüstri bölgelerine
yönlendirmek üzere gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı.
Taşra Teş. Yön.
(Md. 5/1-i)
5
Bakanlık tarafından yetki verilen durumlarda, il müdürlüğü işlemlerinden kaynaklanan
ve taraf olunan adli ve idari davalar, tahkim yargılaması ile icra işlemlerinin takip
edilip edilmediği.
Taşra Teş. Yön.
(Md. 5/1-v)
6 İl müdürlüğü personeli hakkında açılan soruşturmalar ile ilgili davaların Bakanlığa
bildirilip bildirilmediği.
Taşra Teş. Yön.
(Md. 5/1-bb)
7
Bakanlığın görevleri kapsamında İl Müdürlüğüne iletilen şikayet dilekçelerine 3071
sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun uyarınca en geç 30 gün içinde
gerekçeli olarak cevap verilip verilmediği, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında
yapılan başvuruların mevzuata uygun şekilde değerlendirilip değerlendirilmediği.
30711 ve 49822
sayılı Kanunlar
8
İl Müdürlüğü binasının Hükümet Konağı dışında ve bağımsız binada bulunması
durumunda;
a) Yangın söndürme tüpü bulundurulup bulundurulmadığı,
b) Otopark, depo, tesisat daireleri ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme
cihazı bulundurulup bulundurulmadığı,
c) Söndürme tüplerinin dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli
dağıtılarak görülebilecek şekilde işaretlenerek her durumda kolayca girilebilir yerlere,
yangın dolaplarmın içine veya yakınına yerleştirilip yerleştirilmediği,
d) Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası
duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı
yaklaşık 90 cm'yi aşmayacak şekilde montajın yapılıp yapılmadığı,
e) Arabalı yangın söndürme cihazlarının TS EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın
söndürme cihazlarının TS 862- EN 3 kalite belgeli olup olmadığı,
f) Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımının TS ISO 11602-2
standardına göre yapılıp yapılmadığı,
g) Binalara konulacak yangın söndürme tüplerinin cins, miktar ve yerlerinin
belirlenmesi konusunda mahalli Sivil Savunma Müdürlüğü ve itfaiye teşkilatının
görüşünün alınıp alınmadığı.
Binalarm
Yangından
Korunması
Hakkında
Yönetmelik3
(Md.99)
1 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete tarihi: 10.11.1984, Resmi Gazete
sayısı: 18571.
2 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Resmi Gazete tarihi: 24.10.2003, Resmi Gazete sayısı: 25269.
3 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete tarihi: 19.12.2007, Resmi Gazete
sayısı:26735.
T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayfa 21 / 26
9
Çalışma saatleri içinde görevli sayısına ve binadaki en büyük amirin takdirine göre,
binanın her katı, bölümü veya tamamı için görevliler arasından yangın güvenliği
sorumlusu seçilip seçilmediği, Sorumlunun, çalışma saatinin başlangıcından bitimine
kadar sorumlu olduğu bölümde, yangına karşı korunma önlemlerini kontrol edip etmediği,
Kamu binalarında bir gece bekçisi veya güvenlik görevlisinin bulunup bulunmadığı, gece
bekçisi temin edilemeyen yerlerde, a) Hizmetli sayısı 2'den fazla değilse, durumun en
yakın polis veya jandarma karakoluna bir yazıyla bildirilip bildirilmediği, b) Hizmetli
sayısı 2'den fazla ise ve asıl görev aksatılmadan yürütülebilecekse, hizmetlilerin sırayla
gece nöbeti tutup tutmadıkları.
Binaların
Yangından
Korunması
Hakkında
Yönetmelik
(Md.125)
10
İçinde 50 kişiden fazla insan bulunan binada, acil durum ekipleri oluşturulup
oluşturulmadığı, ekiplere dahil personelin eğitime tabi tutulup tutulmadığı.
Bin. Yangından
Korunması
Hakkında
Yönetmelik
(Md. 126,129)
11
İl Müdürünün herhangi bir nedenle görevinin başında bulunamaması halinde il
müdürlüğü görevini vekaleten yürütecek personeli belirleyerek valilik makamına teklif
edip etmediği.
Taşra Teş. Yön.
(Md.7/l-ç)
12
İl Müdürünün, İl müdürlüğü personelinin, etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını
sağlamak amacıyla gerekli planlama ve iş bölümünü yapıp yapmadığı, personelin
çalışmalarını takip etmek, denetlemek ve işlerin düzenli olarak yürütülmesi için gerekli
tedbirleri alıp almadığı.
Taşra Teş. Yön.
(Md. 7/1-a)
13 İl Müdürünün, İl müdürlüğü personelinin, mesaiye devamlarını izleyip izlemediği ve iş
yerinde gerekli disiplini sağlayıp sağlamadığı.
Taşra Teş. Yön.
(Md. 7/1-b)
14
OSB'Ierde yapılan parsel tahsis, satış ve devirleri ile ruhsat ve izinlerin mevzuata
uygunluğunun, devirlerde muvazaa olup olmadığının ve satış fiyatlarının objektif kriterlere
uygun olup olmadığının etkin bir denetleme imkanı sağlamak üzere İller genelinde mevcut
tüm OSB'lerin parsel tahsis, satış ve devir işlemleri ile ruhsat ve izinlerin izlenmesi ve 6
ayda bir olmak üzere Bakanlığımıza raporlanmasını sağlamak üzere komisyon oluşturulup
oluşturulmadığı ve söz konusu komisyonun, her yıl 30 Haziran ve 31 Aralık tarihleri
itibariyle hazırlayacağı raporların Bakanlığımıza gönderilip gönderilmediği.
20.04.2010
tarihli, 2010/2
sayılı Genelge
15
OSB yönetim kurulunca, genel kurulun oluşum süreci içerisinde İl Müdürlüklerine
gönderilen yapı kullanma izinleri ve işyeri açma belgelerinin İl Müdürlüğünce gerekli
incelemelere tabi tutulup tutulmadığı ve inceleme sonuçlarının Bakanlığa bildirilip
bildirilmediği.
OSB Uygulama
Yön.1
(Md.18)
1 Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete tarihi: 22.08.2009, Resmi Gazete sayısı:
27327
T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayfa 22 / 26
Hizmet standartları tablosunun vatandaşların kolayca görebileceği panolarda asılı olup
16 olmadığı, tablonun; hizmetin adı, başvuruda istenen belgeler, hizmetin ne kadar sürede
tamamlanacağı ve şikâyet mercilerine ilişkin bilgileri içerip içermediği.
Kamu
Hizmetlerinin
Sunumunda
Uyulacak Usul
ve Esaslara
İlişkin
Yönetmelik1
(Md.6)
2.2.MALİ DENETİM
Bu bölümde, Î1 Müdürlüklerine sağlanan kaynakların kullanımı mali mevzuat
çerçevesinde incelemeye tabi tutulacaktır.
Bu çerçevede aşağıdaki konuların incelenmesinin yerinde olacağı değerlendirilmiştir.
2.2.1.Taşıtlar
Bu kısımda,
a) Î1 Müdürlüğüne ait taşıtların, 237 sayılı Taşıt Kanununa aykırı olarak (il müdürleri
ikametgahları ile görev yerleri arasındaki sabah-akşam geliş ve gidişlerinde daimi hizmetlerde
kullanılan mevcut hizmet araçlarından servis aracı olarak yararlanabilmektedirler) özel
işlerde, tatil günlerinde ve personel servis aracı olarak kullanılıp kullanılmadığı(2007/3 sayılı
Başbakanlık Genelgesi),
b) Kadrolu şoför veya görevli personel haricinde taşıtları sürebilecek kamu
görevlilerinin belirlenmesinde "Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine
İlişkin Esas ve Usuller"in 5'inci maddesinde belirtilen genel şartlara uyulup uyulmadığı,
c) Memuriyet mahalli dışındaki görevlere (şehirlerarası, merkezden taşraya ve
taşradan merkeze v.b.) resmi taşıtla gidilmemesi hususunda ilgililerin azami özen ve dikkati
gösterip göstermedikleri(2007/3 sayılı Genelge),
ç) İl Müdürlüğünün, akaryakıt sarfiyatının asgari düzeyde tutulması amacıyla,
mevcutlarında bulunan taşıtlar için aylık ve yıllık bazda azami limitler belirleyerek tasarruf
sağlayıcı düzenlemeleri yapıp yapmadığı(2007/3 sayılı Genelge),
d) Kamu taşıtlarının resmi görev dışında kullanılmasının önlenmesi amacıyla, görevin
sona ermesinden sonra bütün taşıtların resmi garaj veya parka çekilmesi hususlarında gerekli
tedbirleri alınıp alınmadığı (2007/3 sayılı Genelge),
e) İl Müdürlüğüne ait taşıtların bakım ve onarımına yönelik harcamaların uygun olup
olmadığı,
incelenecektir.
1 Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete tarihi:
31.07.2009, Resmi Gazete sayısı:27305.
T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayfa 23 / 26
2.2.2.Haberleşme Giderleri
Bu kısımda, Başbakanlığın 2007/3 sayılı Genelgesi çerçevesinde;
a) İl Müdürlerinin, bütçede haberleşme giderleri için ayrılan ödeneklerin aşılmaması
hususunda parasal tutar veya süre kısıtlamaları da dahil gerekli her türlü tedbiri alıp almadığı,
b) Telefon faturalarının aylar itibariyle ya bizzat İl Müdürü ya da görevlendireceği
personelce kontrol edilip edilmediği, özel görüşme bedellerinin ilgililerden tahsil edilmesi
sağlanıp sağlanmadığı,
c) Telefonların 900'lü hatlara kapalı tutulup tutulmadığı,
ç) Resmi evrakın PTT işyerlerine teslimi, ücretlerinin ödenmesi ve oluşturulacak posta çeki
hesaplarının izlenmesi usul ve esaslarını belirleyen ve Bakanlığımız Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığınca çıkarılan 28.04.2010 tarihli ve 2010/03 sayılı Genelgeye uygun işlem yapılıp
yapılmadığı,
incelenecektir.
2.2.3.Taşınır Mallar
Bu kısımda; kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın İl Müdürlüğüne ait taşınır
malların kaydı, muhafazası ve kullanımı konusunda "Taşınır Mal Yönetmeliği"ne uygun
işlem yapılıp yapılmadığı incelenecektir.
Bu çerçevede genel olarak;
1) İl Müdürünün, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp
yapılmadığını kontrol edip etmediği, kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya
kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapıp yapmadığı,
2) Kendilerine kullanılmak üzere taşınır teslim edilen İl Müdürlüğü personelinin bu
taşınırları en iyi şekilde muhafaza edip etmedikleri, gerekli bakım ve onarımlarını yapıp
yaptırmadıkları, veriliş amacına uygun bir şekilde kullanıp kullanmadıkları, görevin sona
ermesi veya görevden ayrılmaları halinde bu taşınırları iade edip etmedikleri,
3) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden 2489 sayılı Kefalet Kanunu hükümleri
doğrultusunda kefalet aidatı kesintisi yapılıp yapılmadığı,
4) Taşınır işlemlerinde; Tüketim Malzemeleri Defteri ve Dayanıklı Taşınırlar
Defterinin elektronik ortamda usulüne uygun tutulup tutulmadığı,
5) Taşınır işlemlerinde, işlem türüne göre aşağıda belirtilen belge ve cetvellerin
(usulüne uygun) kullanılıp kullanılmadığı,
a) Taşınır İşlem Fişi
b) Zimmet Fişi
c) Taşınır İstek Belgesi
ç) Dayanıklı Taşınırlar Listesi
d) Taşınır Geçici Alındısı
e) Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı
T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayfa 24 / 26
f) Ambar Devir ve Teslim Tutanağı
g) Sayım Tutanağı
ğ) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli
h) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli
6) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görevlerinden ayrılmaları halinde "Ambar
Devir ve Teslim Tutanağı" düzenleyip düzenlemedikleri,
7) Ambarlarındaki taşınırları ve taşınır işlemlerine ilişkin kayıt ve belgeleri teslim
etmeyen veya istifa, hastalık, tutuklanma, ölüm gibi nedenlerle devir ve teslim edemeyen
taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin sorumluluğundaki taşınırlar ile dayanağı kayıt ve
belgelerin yeni taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine "devir kurulu" aracılığıyla devir ve teslim
edilip edilmediği, devir kurulunun usulüne uygun olarak oluşturulup oluşturulmadığı
incelenecektir.
Öte yandan, teftişi gerçekleştiren Müfettiş veya Denetim Grubunca, dayanıklı
taşınırlar sayıma tabi tutulacak ve fiili durumla kayıtlar arasında mutabakat olup olmadığına
bakılacaktır. Mutabakat işlemlerinde; mevcut taşınırların Dayanıklı Taşınırlar Defterine
kayıtlı olup olmadığı ile Dayanıklı Taşınırlar Defterine kayıtlı taşınırların İl Müdürlüğünde
fiilen mevcut olup olmadığına dikkat edilecektir.
2.2.4. Personele Yapılan Ödemeler
Bu kısımda aylık, vekâlet aylığı, sözleşmeli ücreti, harcırah ve benzeri isimler altında
personele yapılan ödemeler ile bu ödemelerin dayanağını oluşturan ödeme emri belgeleri,
bordrolar, beyannameler ve ekleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 375 sayılı KHK ve
harcırah mevzuatına uygunluk açısından incelenecektir.
2.2.5.Diğer Harcamalar
Bu kısımda, İl Müdürlüğünce yapılan mal ve hizmet alımları Kamu İhale Mevzuatına
uyum açısından incelenecektir.
2.3.BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİSİ DENETİMİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yönetmeliği uyarınca, İl
Müdürlüklerine Bakanlık bilgi ve iletişim sistemleri ile entegre il müdürlüğü bilgi ve iletişim
sisteminin kurulması ve Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde işletilmesi ve
kullanılmasını sağlama görevi verilmiştir.
Bu bölümde, aşağıdaki tabloda gösterilen konuların incelenmesi önerilmektedir.
Tabloya konu unsurlar sınırlayıcı olmayıp, teftişi yapan Müfettiş veya Denetim Grubunca
amaca yönelik eklemeler yapılabilecektir.
1 Sanayi net üzerinden yapılması gereken işlemlerin zamanında ve güvenli bir şekilde
yapılıp yapılmadığı.
2 İl Müdürlüğüne sağlanan internet erişiminin gerek kapasite gerekse hız bakımından yeterli
olup olmadığı.
3 Bilgi işlem teknolojisinde kullanılması gereken donanımın (bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb)
4 >
4>
T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayfa 25 / 26
gerek nitelik gerekse nicelik olarak yeterli olup olmadığı.
4 Bilgi işlem teknolojisini kullanan personelin bu konuda nitelik bakımından yeterli olup
olmadığı.
5 Elektronik Doküman Yönetim Sistemine geçilebilmesi için gerekli hazırlıkların yapılıp
yapılmadığı
2.4.PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ DENETİMİ
Bu bölümde, İl Müdürlüklerinin gerek Bakanlığın (taşrada faaliyet gösteren) bağlı ve
ilgili kuruluşlarıyla gerekse Bakanlığın denetimi altındaki birimlerle ilişkileri incelenecektir.
Bu ilişki düzeyi, paydaşlarla (Vali, Rektör/ler, ilgili Vali Yardımcısı, Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı, Sanayi Odası Başkanı, Esnaf Odaları Birliği Başkanı gibi) görüşme yapılarak ve
Taşra Teşkilatı Yönetmeliği hükümleri uyarınca bu çerçevede verilen görevlerin yerine
getirilip getirilmediğinin belgeler üzerinde incelenmesi yoluyla tespit edilmeye çalışılacaktır.
Belge düzeyinde incelenecek konular aşağıda sıralanmıştır.
Sıra
No TEFTİŞ KONULARI HUKUKİ
DAYANAK
1
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi ve sektörel stratejilere yönelik olarak sanayiciler,
kamu kurum/kuruluşları ve yerel yönetimler başta olmak üzere, kamuoyunda bilinç
oluşturulması amacıyla tanıtım ve işbirliği faaliyetleri yürütülüp yürütülmediği.
Taşra Teş. Yön.
(Md. 5/1-a)
2
İlin sanayide çalışan işgücünü tespit etmek, sanayinin nitelikli işgücü ihtiyacını
belirlemek, sanayicinin ihtiyacına göre nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için İl İstihdam
ve Mesleki Eğitim Kurulu ile işbirliği yapılıp yapılmadığı, gereken hususlarda Kurulun
faaliyetleri hakkındaki görüş ve önerilerin Bakanlığa bildirilip bildirilmediği.
Taşra Teş. Yön.
(Md. 5/1-d)
4904 sayılı
Kanun1
(Md.13)
İl İstih. ve Mes.
Eğ. Kur. Çal.
Usul ve Esasları
Hk. Yön.2
(Md.5,6)
3
İlin sanayi, bilim, teknoloji, verimlilik, temiz üretim ve diğer alanlardaki araştırma,
geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik potansiyeliyle politikalarının belirlenmesi
amacıyla sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler, sivil
toplum kuruluşları ve benzeri kurum, kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalışmalar
yapılıp yapılmadığı.
Taşra Teş. Yön.
(Md. 5/1-ğ)
4
İlde, Bakanlığın görev ve sorumluluk alanları içerisindeki sanayiye yönelik teknoloji,
araştırma, geliştirme, yenilikçilik, girişimcilik, verimlilik, ürün güvenliği, metroloji ve
zorunlu standartlar ve diğer ilgili konularda düzenlenen fuar, kongre, seminer, toplantı
ve benzeri etkinliklere katılınıp katılınmadığı, sonuçların görüş ve öneriler ile birlikte
Bakanlığa bildirilip bildirilmediği.
Taşra Teş. Yön.
(Md. 5/1-b)
5 Sanayi ürünleri, yasal metroloji kapsamındaki ölçü ve ölçü aletleri ile hazır ambalajlı
Taşra Teş. Yön.
(Md. 5/1-e)
1 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu, Resmi Gazete tarihi: 05/07/2003, Resmi Gazete sayısı:25159.
2 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete tarihi:
21.10.2008, Resmi Gazete Sayısı: 27031.
4 >
T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayfa 26 / 26
mamullere ilişkin teknik düzenlemelere yönelik olarak sanayiciler, kamu
kurum/kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler başta olmak üzere kamuoyunda
bilinç oluşturulması amacıyla tanıtım ve işbirliği faaliyetleri yürütüp yürütmediği.
6
Bakanlığın, verimliliği artırmaya ve temiz üretim uygulamalarını yaygınlaştırmaya
yönelik program ve projeleri kapsamında; üniversiteler, diğer bilimsel kuruluşlar, ilgili
kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, organize sanayi
bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasında
işbirliği ağlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılıp yapılmadığı.
Taşra Teş. Yön.
(Md. 5/1-u)
2.5.GENEL DEĞERLENDİRME
Raporun genel değerlendirme bölümünde, Î1 Müdürlüğünün genel durumu
değerlendirilerek, teftiş çalışmaları neticesinde ulaşılan olumlu ya da olumsuz bulgular geneli
kapsayan bir bakış açısıyla analiz edilecektir. Bu amaçla, bir yandan (İl Müdürlüğünün
içerisinde bulunduğu koşulların anlaşılabilmesini teminen) İl Müdürlüğünün güçlü ya da zayıf
olduğu alanlara ve hizmet kalitesini düşürme tehdidi oluşturan unsurlara yer verilirken, bir
yandan da eksikliklerin nasıl tamamlanabileceği, sahip olunan sorunların nasıl aşılabileceği ve
hizmet kalitesinin nasıl daha da iyiye götürülebileceği hususlarında somut ve uygulanabilir
nitelikte çözüm önerileri getirilecektir.
Bu çerçevede yapılacak değerlendirmede; İl Müdürlüğünün fiziki yapısının yeterli
olup olmadığı, insan kaynakları yönünden durum değerlendirmesi yapılarak mevcut durumun
il müdürlüğüne yüklenen görevleri yerine getirmede nicelik ve nitelik olarak yeterli olup
olmadığı, hizmet sunumunda gerekli olan motorlu taşıtlar, makine ekipman, teknik alt yapı,
elektronik donanım, döşeme demirbaşın yeterli olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktır.
Teftişlerde cevaplı rapor düzenlenmesi esastır. Cevaplı rapor düzenlenmesi halinde; İl
Müdürlüğünün etki ve yetki alanı dışında kalabilecek hususlarda denetlenen il müdürlüğünün
cevap vermesini gerektirir bir durum olmaması halinde bu bölümün rapordan kolayca
ayrılabilecek ve ayrıca uygulamaya koyulabilecek şekilde veya ayrı bir rapor halinde
düzenlenmesi gerekmektedir.
2.6.RAPORLAMADA KULLANILACAK DOKÜMAN
Rapor yazım formatı ile rapor ekinde yer alacak belge ve tutanak örnekleri; "Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Denetim İlke ve Standartları
Yönergesi" ekinde yer almış olup rapor yazımında bu örneklerden yararlanılacaktır.
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
5812 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

OSB Sınırları İçinde Bulunan Mera Vasfındaki Arazilerin Tahsis Değişikliği Hakkındaki Usul ve Esasla...
OSB ve SS Projeleri Ödeneklerinin Kullanımı ve Kredilendirilmesine ilişkin Usul ve Esaslar
Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi
OSB-KSS ve EB'lerde Ağaçlandırma Çalışmalarına İlişkin Protokol
Endüstri Bölgeleri Mülkiyet Sınırları İçinde Bırakılacak Sağlık Koruma Bantları Hakkında Protokol
Stratejik Çerçeve Belgesi
Çerçeve Antlaşma
Kamu İç Denetim Planı Ve Programı Hazırlama Rehberi
İç Denetim Rehberi
OSB İmar Şartnamesi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Teftiş Rehberi
Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak Çalışma Esas ve Usulleri
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (Sürüm:2)
OSB Sınırları İçinde Bulunan Mera Vasfındaki Arazilerin Tahsis Değişikliği Hakkındaki Usul ve Esaslara Dair Protokol
Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi (2008-2010)

DIŞ TİCARET

Ülke ve birliklere göre ihracat prosedürleri

Ülke ve birliklere göre ihracat prosedürleri

ihracat yapılırken düzenlenmesi gereken belgeler ülke ve bölgelerine göre farklılıklar içermektedir.

OFİS VE İNSAN

Türkiye’nin istihdamına online alım ve başvurular yön veriyor!

Türkiye’nin istihdamına online alım ve başvurular yön veriyor!

İşverenlerin yüzde 97’si iş ve insan kaynakları sitelerinde eleman arıyor. İş arayanlar arasında İK sitelerinin tercih edilme oranı ise yüzde 83.

Ofis aydınlatması nasıl olmalıdır?

Ofis aydınlatması nasıl olmalıdır?

Ofislerde, aydınlatma ihtiyacı, mekanda yapılan işin gerekliliğine göre farklılık gösterir. İhtiyacımız olan aydınlatma, iki yol ile sağlanır: doğal ışık ve yapay ışık. Yeşil binaların arttığı ve enerji tasarrufunun çok önemli olduğu günümüzde doğal aydınlatmanın önemi büyüktür.

İŞ DÜNYASI

Marka Analiz Raporu Reklam ve Mağazacılık

Marka Analiz Raporu Reklam ve Mağazacılık

Mağazalar, ürün ve hizmetlerin müşterilerle buluştuğu yerler olmaktan çok daha öte bir anlam taşırlar

HUKUK / MUHASEBE

İşçi ve İşveren açısından İş Akdinin Feshi

İşçi ve İşveren açısından İş Akdinin Feshi

İş sözleşmesi, taraflara borç yükleyen özel hukuk anlaşmasıdır. Taraflardan birinin bu sözleşmeyi sona erdirmek için karşı tarafa irade beyanında bulunması iş sözleşmesinin feshidir. Bu fesih işlemi bazı şartlara bağlanmıştır. Bu yazımızda işçi ve işveren açısından iş akdinin feshini ayrıntılı anlatacağım.