BİD Yönerge

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu yönerge; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem ve Değerlendirme
Dairesi Başkanlığının görev, yetki, sorumluluk, çalışma esasları ve imza yetki
dağılımını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönerge; Bilgi İşlem ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının görev,
yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını, Başkanlık personelinin görev, yetki ve
sorumlulukları ile imza yetki dağılımının düzenlenmesini kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu yönerge, 3143 sayılı “Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun”un 25/A maddesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Çalışma
Esasları ve İmza Yetkileri Yönergesi gereğince hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu yönergede geçen;
Bakanlık :Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
Bakan :Sanayi ve Ticaret Bakanını,
Müsteşar Yardımcısı :Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem ve Değerlendirme
Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısını
Başkanlık :Bilgi İşlem ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığını,
Daire Başkanı :Bilgi İşlem ve Değerlendirme Dairesi Başkanını
Şube Müdürü :Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem ve Değerlendirme
Dairesi Başkanlığı şube müdürlerini
Teknik Personel :Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem ve Değerlendirme
Dairesi Başkanlığı Sistem Programcılarını, Programcıları,
Çözümleyicileri, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenlerini ve
Bilgisayar İşletmenlerini
Büro Personeli : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem ve Değerlendirme
Dairesi Başkanlığı uzmanı, şefi, memuru ve daktilograflarını
Teşkilat Kanunu :3143 Sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanununu,
Yönerge :Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Çalışma Esasları ve İmza Yetkileri
Yönergesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Görevleri
Teşkilat
Madde 5- Bilgi İşlem ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı; 3143 sayılı “Sanayi
ve Ticaret Bakanlığının Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun”un 25/A maddesi ile
verilen görevleri yerine getirmek üzere; Daire Başkanının emrinde Şube Müdürleri,
Sistem Programcısı, Programcı, Çüzümleyici, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni ve büro personelinden oluşmaktadır. Başkanlığın Teşkilat yapısı Ek-
1’de gösterilmiştir.
Görevleri
Madde 6- Bilgi İşlem ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı aşağıdaki görevleri
yapar.
a) Uygulama programları geliştirerek test etmek, işletime almak ve
ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleştirmelerini sağlamak, bilgisayar donanım, yazılım ve
iletişim alt yapısının sürekli çalışabilirliğini sağlamak,
b) Bakanlığın bilişim sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarının esaslarını
belirlemek amacıyla projeler hazırlamak veya hazırlatmak, gerekli görülen hallerde
bakım onarım işlerini yapmak veya yaptırtmak, hizmet alımı yapmak.
c) Bakanlığın internet ağı üzerinden bilgi akışının düzenli bir şekilde yapılmasını
sağlamak, web sitesini oluşturmak ve güncellemek,
d) Bakanlığın uygun gördüğü durumlarda uluslararası bilgi akışı ihtiyacını
karşılamak için, Bakanlığın faaliyet alanına giren konulara ait verilerin,
uluslararası tanımlara ve sınıflandırmalara göre toplanması ve değerlendirilmesini
sağlamak,
e) Bakanlık Makamınca verilen diğer işleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkanlığın Çalışma Usul ve Esasları
Çalışma Usul ve Esaslar
Madde 7- Başkanlık çalışmalarının, zaman ve kaynak savurganlığına yol
açmadan mevzuat hükümlerine, Bakanlığın genel hizmet politikalarına ve hedeflerine
uygun olacak şekilde düzenli, uyumlu ve etkin yürütülmesi esastır.
a) Bakanlık genel evrakından ve bunun dışında birim, kurum-kuruluşlardan ve
şahıslardan gelen yazılar büro personelince teslim alınır ve elektronik e-ortamda kaydı
yapılarak gecikmeksizin Başkana sunulur.
b) Havalesi yapılan yazılar elektronik e-ortamda zimmet defterine kayıt edilerek
havale edilenlere verilir. 3 - -
c) Havale edilen işler iş yoğunluğuna bağlı olarak en kısa sürede tamamlanmaya
çalışılır.
d) İmzadan çıkan yazının elektronik giriş kaydı kapatılır ve çıkış kaydı yapılarak
elektronik ortamda gönderilir.
e) Hazırlanan bütün onay, görüş ve yazılarda; metinleri hazırlayan da dahil olmak
üzere her aşamadaki görevlinin parafı yer alır. Onay, görüş ve yazıyı paraflamaktan
çekinen gerekçeli şerhini yazarak imzalar.
f) Yazılar; yabancı sözcükten olabildiğince arınmış, anlaşılır bir Türkçe ile resmi
yazışma kurallarına uygun olarak hazırlanır. Ekler eksiksiz ve bir düzen içinde tanzim
edilerek yazıya bağlanır.
g) Yazışmalar Bakanlık merkez teşikilatı ile Daire Başkanlığı, merkez teşkilatı
dışında kalan yerlerle Bakan adına yapılır. Başkanlık imza yetki dağılımı iş veya işlem
bazında Ek-2 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
h) Birimlerden gelen donanım ve yazılım talepleri, Başkanlık teknik personelinin
yapacağı teknik analizlerden sonra değerlendirilmeye alınır.
i) Birimlerde kullanılan bilgisayar ve yan donanımlarında meydana gelen tüm
arızalar, kullanıcı ve birim bilgisayar sorumlusu tarafından imzalanan ve arızanın kısa
tanımının yapıldığı “Arıza Bildirim ve Takip Formu” ile Başkanlığa bildirildikten sonra
arızalı cihaza teknik personelce, iş planı çerçevesinde, önce yerinde bakılır, servise
alınması gerekiyorsa kullanıcı marifetiyle servise alınır. Arızası giderilen cihaz, form
düzenlendikten sonra kullanıcısı tarafından servisten alınır. Arıza Bildirim ve Takip
Formu düzenlenmeyen cihazların arızalarına kesinlikle bakılmaz.
j) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı uygulama yazılım programı kullanıcılarının
Sanayi.NET yazılım programı ile ilgili talepleri ve karşılaşılan sorunlar, programdaki
Yardım Masası aracılığı ile Başkanlığa iletilir. Çözümlenen sorunlar ile açıklayıcı
bilgiler yine Yardım Masası aracılığında kullanıcılara bildirilir.
k) Bilgi işlem sistemlerinin yönetiminde herhangi bir bilgiye sahip personelin
görevden ayrılması veya görev yerinin değiştirilmesi durumunda ilgilinin vakıf olduğu
tüm sistem parolaları derhal değiştirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başkanlık Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Daire Başkanı
Madde 8- Daire Başkanı hiyerarşik olarak ilgili müsteşar yardımcısına bağlıdır.
a) Görevleri
1) Bakanlığın tüm bilgi işlem çalışmalarını planlamak. Bilgi işlem hizmetlerinin
geliştirilmesini teminen ve hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için sürekli olarak
inceleme ve araştırma yapmak.
2) Başkanlığın hizmet hedeflerine göre elindeki insan gücünü, yazılım,
donanım, yan ürünleri ve bilgi kaynaklarını uyum içinde kullanımını organize
etmek, değişen yeni durumlara göre gerekli tedbirleri almak ve uygulamak. 4 - -
3) Başkanlığın görev kapsamına giren konularda; yazılı ve sözlü iletişim
kurmak.
4) Başkanlık personelinin iş başında eğitilmesine ve verimliliklerinin
artırılmasına yönelik tedbirler almak.
5) Başkanlığa ait iş ve işlemleri eşit ve dengeli şekilde görevli personele
dağıtmak.
6) Başkanlık personelinin sicil raporlarını doldurmak.
7) Başkanlığın görevlerini her yıl planlamak, programlamak, bunların
gerçekleşmesini izlemek, kontrol etmek ve denetlemek.
8) Bakanlık Makamınca verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
b) Yetkileri :
Başkanlığın görev kapsamına giren konularda; Bakanlık merkez teşkilatıyla
Başkanlık adına; taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile diğer kamu kurum, kuruluş ve
ilgili firmalarla Bakanlık adına temas kurmak, yazışma yapmak, bilgi ve belge istemek,
Bilgi işlem hizmetleri ile ilgili konularda “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bilgisayar
Otomasyon Projesi Kaynak Kullanım Usul ve Esaslarına Ait Yönerge” maddeleri
çerçevesinde ihale yapmak, ihale sonrası sözleşmeler imzalamak.
c) Sorumlulukları :
Başkanlığın görevlerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge hükümleri uyarınca
gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin yerinde, zamanında ve gereğince
kullanılmamasından Bakanlık Makamına karşı doğrudan ve ilk dereceden sorumludur.
İdari İşler ve Personel Şube Müdürü
Madde 9- Şube Müdürü hiyerarşik olarak Daire Başkanına bağlıdır.
a) Görevleri :
1) Başkanlığa gelen ve giden evrak kaydının tutulmasını sağlamak, yazışma
işlemlerini yürütmek.
2) Başkanlık personelinin yıllık ve hastalık izinleri ile ilgili yazışmaları yapmak,
birleştirme onaylarını almak ve kayıtlarını tutmak.
3) Başkanlık personelinin hasta sevk yazılarını imzalamak.
4) İlgili mevzuatın derlenmesi, takibi ve genelgelerin Başkanlık personeline
duyurulmasını sağlamak, dosyalamak ve hizmete hazır tutmak,
5) Başkanlık görevlerine ilişkin yazışmaların ve dosyaların tanzim, tasnif ve
muhafazasını sağlamak arşiv işlerini yürütmek.
6) Başkanlık bütçesini hazırlamak ve bütçe ile ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek.
7) Bilgisayar donanım ve ekipmanları ile ilgili işlemleri takip etmek ve
sonuçlandırmak,
8) Başkanlığın demirbaş ve sarf malzemesi ihtiyaçlarını belirlemek ve temini için
gerekli iş ve işlemleri yapmak, 5 - -
9) Her türlü araç-gereç ve malzemenin kaydını tutmak, zimmet düzenlemek,
bunların bakım onarım ve temizlik işlerini yürütmek,
10) Bakanlığın ihtiyacı olan sistem, bilgisayar donanımları, yazılım proramları ile
sarf malzemenin temini için gerekli olan idari şartname ve sözleşme hazırlamak ve
ihale komisyonlarına katılmak.
11) Başkanlık Makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.
b) Yetkileri :
Görev kapsamına giren konularda; Bakanlık merkez birimleri, il müdürlükleri ile
kendi ve daha alt seviyede personelle ve ilgili firmalarla görüşmek, iletişim temin
etmek, bilgi ve belge istemek.
c) Sorumlulukları :
Kendisine verilen görevlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge hükümleri
uyarınca gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin yerinde, zamanında ve
gereğince kullanılmamasından Daire Başkanına karşı doğrudan ve ilk dereceden
sorumludur.
Proje GeliĢtirme ġube Müdürü
Madde 10- Şube Müdürü hiyerarşik olarak Daire Başkanına bağlıdır.
a) Görevleri :
1) Bakanlığın yazılım ihtiyaçlarını belirlemek, tasarlamak, geliştirmek ve kuruluş
çalışmaları için gerekli yöntemleri tanımlamak ve yürütmek. Birimlerden gelen
uygulama ve paket program alım talepleri hususunda teknik analizler yapmak.
2) Yazılım proramında yapılan değişiklikleri ve gelişmeleri incelemek ve bunların
mevcut işletim sistemleri, sistem tasarımı, programlama ve işletme yöntemlerine
etkilerini saptamak.
3) Yazılım programlarının sorunsuz çalışmasını sağlamak.
4) Bakanlık veri tabanını tasarlamak, bakımını yapmak, denetlemek, yeni ya da
değiştirilmiş sistemlerin bilgi gereksinmelerini incelemek ve veri tabanı
spesifikasyonlarını geliştirmek.
5) Veri tabanının bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamak için denetimler koymak ve
bunlara uyulmasını sağlamak.
6) Program mantıklarını tasarlamak.
7) Bilgiyi işlemek için gerekli olan program akış şemalarını ve alt programları
hazırlamak/hazırlatmak.
8) Tamamlanmış olan programların işlemesini ve diğer programlarla bağlantısını
kontrol etmek.
9) Bakanlığın ihtiyacı olan yazılım proramlarının temini için teknik şartname ve
sözleşme hazırlamak ve ihale komisyonlarına katılmak.
10) Başkanlık Makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.
6 - -
b) Yetkileri :
Görev kapsamına giren konularda; Bakanlık merkez birimleri, il müdürlükleri ile
kendi ve daha alt seviyede personelle ve ilgili firmalarla görüşmek, iletişim temin
etmek, bilgi ve belge istemek.
c) Sorumlulukları :
Kendisine verilen görevlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge hükümleri
uyarınca gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin yerinde, zamanında ve
gereğince kullanılmamasından Daire Başkanına karşı doğrudan ve ilk dereceden
sorumludur.
Sistem ve İşletim Şube Müdürü
Madde 11- Şube Müdürü hiyerarşik olarak Daire Başkanına bağlıdır.
a) Görevleri :
1) Bakanlığın bilgi işlem sistemlerini belirlemek, tasarlamak, geliştirmek ve
kuruluş çalışmaları için gerekli yöntemleri tanımlamak ve yürütmek. Bakanlık İşletim
siteminin sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli önlemleri almak,
sorunlara anında müdahale etmek ve işletim sisteminin yeni teknolojilere uyumunun
sağlanması hususunda Başkanlığa geliştirme ve değiştirme önerileri sunmak.
Sistemin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
2) Kurulu sistemleri değerlendirmek ve gelişmeleri için çalışmalarda bulunmak.
3) Bakanlık intranetinde çalışmakta olan sunucuları yönetmek ve sürekli
çalıştırılmasını sağlamak.
4) Mevcut ya da planlanan ağların kullanımını incelemek, yeterli kapasite ve
yetenekte çalışmasını sağlamak ve gereken hatlar ve yapılanma konusunda geliştirme
ve değiştirme çalışmalarına katılmak.
5) Bakanlık bilgisayar sistemi ile çevre donanımlarının sürekli ve kesintisiz
çalışmaları için gerekli kontrol ve bakımının yaptırılmasını sağlamak.
6) Sistemin güvenliğini ve denetimini sağlamak.
7) Kullanıcı profilinin belirlenmesi ve yeni kullanıcıların ağa dahil edilmesi
amacıyla ilgili birimlerle koordineli çalışmak.
8) Veri iletişimi sorunlarını incelemek ve alternatifli çözümler üretmek.
9) Bakanlığın ihtiyacı olan sistem donanımlarının temini için teknik şartname ve
sözleşme hazırlamak ve ihale komisyonlarına katılmak.
10) Başkanlık Makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.
b) Yetkileri :
Görev kapsamına giren konularda; Bakanlık merkez birimleri, il müdürlükleri ile
kendi ve daha alt seviyede personelle ve ilgili firmalarla görüşmek, iletişim temin
etmek, bilgi ve belge istemek.
7
c) Sorumlulukları :
Kendisine verilen görevlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge hükümleri
uyarınca gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin yerinde, zamanında ve
gereğince kullanılmamasından Daire Başkanına karşı doğrudan ve ilk dereceden
sorumludur.
Teknik Destek ġube Müdürü
Madde 12- Şube Müdürü hiyerarşik olarak Daire Başkanına bağlıdır.
a) Görevleri :
1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının network yapısında ileriye dönük
planlamalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamaya geçirmek
2) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının mevcut network yapısının düzenli olarak
işleyişini sağlamak.
3) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının bilgisayar donanım ihtiyacı ve talepleri
doğrultusunda ileriye dönük planlamalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamaya
geçirmek. Birimlerden gelen bilgisayar donanım alım talepleri hususunda teknik
analizler yapmak.
4) Mevcut ya da planlanan ağların kullanımını incelemek, yeterli kapasite ve
yetenekte çalışmasını sağlamak ve gereken hatlar ve yapılanma konusunda geliştirme
ve değiştirme çalışmalarını yapmak.
5) Bakanlık merkez teşkilatındaki donanımların düzenli olarak çalışmasını
teminen önlemler almak, kullanıcıları uyarmak.
6) Arızalı donanımların öncelikle garanti kapsamında arızaların giderilmesini
sağlamak.
7) Periyodik bakımlar uygulayarak, kullanılan donanımların ekonomik ömrünü
uzatmak, ekonomik ömrünü kaybeden donanımların tespitini yapmak.
8) Bakanlık web sayfasının düzeni olarak çalışmasını sağlamak.
9) “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Web Sitesi İçerik Yönetimi Usul Ve Esaslarına Ait
Yönerge” çerçevesinde web sayfasındaki haberleri yayımlamak, yeni sayfalar
düzenlemek, güncellemeleri takip ve koordine etmek.
10) Web sayfası ile ilgili dış kullanıcılardan gelen talepleri karşılamak veya ilgili
birimlere yönlendirmek.
11) Servis çalışanlarının bilgi ve deneyimlerini artırmaya yönelik ileriye dönük
planlamalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamaya geçirmek.
12) Gerektiğinde sistemin kesintisiz çalışması için bakım anlaşmaları planlayarak
üst yönetime bilgi sunmak.
13) Görevleri ile ilgili diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak, uygulamada
çıkan sorunları gidermeğe yönelik tedbirler almak.
14) Diğer birimlerin teknik konuda gelen taleplerini değerlendirmek, destek
olmak. 8 - -
15) Bakanlığın ihtiyacı olan sistem, bilgisayar donanımları ile sarf malzemenin
temini için gerekli olan teknik şartname ve sözleşme hazırlamak ve ihale komisyonlarına
katılmak.
16) Başkanlık Makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.
b) Yetkileri :
Görev kapsamına giren konularda; Bakanlık merkez birimleri, il müdürlükleri ile
kendi ve daha alt seviyede personelle ve ilgili firmalarla görüşmek, iletişim temin
etmek, bilgi ve belge istemek.
c) Sorumlulukları :
Kendisine verilen görevlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge hükümleri
uyarınca gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin yerinde, zamanında ve
gereğince kullanılmamasından Daire Başkanına karşı doğrudan ve ilk dereceden
sorumludur.
Uzman
Madde 13- Uzman hiyerarşik olarak Şube Müdürüne bağlıdır.
a) Görevleri :
1) Birimi ve branşı ile ilgili konularda inceleme ve araştırmalar yapmak.
2) Topladığı verileri değerlendirmek, elde ettiği sonuçları rapor halinde sunmak.
3) İlgili mevzuatı derlemek, takip etmek ve genelgeleri hazırlamak.
4) Başkanlık görevlerine ilişkin yazışmaları yürütmek.
5) Başkanlık bütçesini hazırlamak ve bütçe ile ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek.
6) Bakanlığın ihtiyacı olan sistem, bilgisayar donanımları, yazılım proramları ile
sarf malzemenin temini için gerekli olan idari şartname ve sözleşme hazırlamak ve
ihale komisyonlarına katılmak.
7) Daire Başkanı ve şube müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
b) Yetkileri :
Görev kapsamına giren konularda; Bakanlık teşkilatı ile kendi ve daha alt
seviyede personelle ve ilgili firmalarla görüşmek, iletişim temin etmek, bilgi ve belge
istemek.
c) Sorumlulukları :
Kendisine verilen görevlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge hükümleri
uyarınca gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin yerinde, zamanında ve
gereğince kullanılmamasından Daire Başkanına ve şube müdürüne karşı sorumludur.
9 -
Sistem Programcısı
Madde 14- Sistem programcısı hiyerarşik olarak Şube Müdürüne bağlıdır.
a) Görevleri :
1) Bakanlık İşletim siteminin sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli
önlemleri almak, sorunlara anında müdahale etmek ve işletim sisteminin yeni
teknolojilere uyumunun sağlanması hususunda Başkanlığa geliştirme ve değiştirme
önerileri sunmak. Sistemin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
2) İşletim sistemini güncellemek.
3) Sunucuların çalışmaları esnasında oluşturdukları sistem mesajlarını incelemek
ve gerekli düzeltmeleri yapmak,
4) Güvenlik sunucusunda sistem için gerekli yeni kural tanımlarını yapmak,
5) DHCP ve DNS kontrolü/kaydı yapmak,
6) Ağ üzerindeki kullanıcıların doğrulanmasını ve yetkilendirilmiş servislere
ulaşmalarını sağlamak,
7) Ağ üzerindeki kullanıcıların belirlenen kriterlere göre çalışmalarını sağlamak
ve ilgili kontrolleri yapmak.
8) Yeni kullanıcı tanımlama ve silme işlemlerini yapmak ve kullanıcıların sistem ile
ilgili problemlerinin giderilmesini sağlamak.
9) Mail sunucusunda yeni kullanıcı tanımlamak.
10) Bakanlık intranetinde çalışmakta olan uygulama programlarına erişimi
sağlayan sunucuların yük dengelemeli olarak çalışmasını sağlamak.
11) Bakanlığın internet ve mail trafiğini yönetmek.
12) Bakanlık intranetinde çalışmakta olan tüm sunucuları yönetmek ve sürekli
çalışmasını sağlamak.
13) Kullanıcı bilgisayarlarına anti virüs programlarının yüklenmesini sağlamak.
14) Bakanlık il müdürlükleri ile bağlantılarını sürekli kontrol etmek.
15) Oluşan arızaların giderilmesini sağlamak.
16) Bakanlık sistemine bağlı olan diğer lokasyonlara ait aktif cihazları kontrol
etmek ve sürekli çalışır durumda bulunmasını sağlamak.
17) Bakanlık bilgisayar sistemi çevre donanımları kesintisiz güç kaynağı, klima
vb. cihazların sürekli ve kesintisiz çalışmaları için gerekli kontrol ve bakımın
yaptırılmasını sağlamak,
18) Bakanlığa bağlı lokasyonlara ait kiralık data hatlarının ve internet hattının
sürekli gözlenmesi, arızalı hatların ilgili kurum, kuruluş, firma ve İnternet servis
sağlayıcısı nezninde çözülmesi için gerekli işlemleri yapmak.
19) Bakanlık bilgisayar sistemi içinde bulunan sunucularda gerektiğinde
sistemlerin yeniden kurulmasını sağlamak.
20) Bakanlığın ihtiyacı olan sistem, bilgisayar donanımları ve yazılım
proramlarının temini için teknik şartname ve sözleşme hazırlamak ve ihale
komisyonlarına katılmak.
21) Daire Başkanı ve şube müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
10
b) Yetkileri :
Görev kapsamına giren konularda; Bakanlık teşkilatı ile kendi ve daha alt
seviyede personelle ve ilgili firmalarla görüşmek, iletişim temin etmek, bilgi ve belge
istemek.
c) Sorumlulukları :
Kendisine verilen görevlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge hükümleri
uyarınca gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin yerinde, zamanında ve
gereğince kullanılmamasından Daire Başkanına ve şube müdürüne karşı sorumludur.
Programcı
Madde 15- Programcı hiyerarşik olarak Şube Müdürüne bağlıdır.
a) Görevleri :
1) Bakanlığın yazılım ihtiyaçlarını belirlemek, tasarlamak, geliştirmek, kuruluş
çalışmaları için gerekli yöntemleri tanımlamak ve yürütmek. Birimlerden gelen
uygulama ve paket program alım taleplerini incelemek bu hususta teknik analizler
yapmak.
2) Proje istekleri ile ilgili olarak birimlerin iş akışlarını temin etmek ve incelemek.
3) Gelen taleplerin iş akışlarına aktarılmasına ilişkin teknolojik bilgilerin
derlenmesini sağlamak.
4) Derlenen teknolojik bilgiler ışığında taslak şartname hazırlıkları veya iş akışları
ile ilgili çalışmaları yapmak.
5) Proje analizlerine katılmak ve proje sözleşmesine göre analiz raporlarını
incelemek.
6) Proje tasarım diyagramlarının analiz yapılan birimlere tanıtımı ve beta
testlerini yapmak.
7) Proje eğitim çalışmalarının koordinasyonu ve eğitimlere gözetmen ya da
eğitmen olarak katılmak.
8) Birimlerden eksiklik ya da hata tespit edildiğinde tasarımın revize edilerek
yeniden birimlere sunmak.
9) Projenin garanti süresi içerisinde birimlerden gelen programın kullanımına
yönelik öneri ve değişikliklerin incelenmesiyle birlikte mevzuat değişikliklerinde, bilgi
sistemlerinin modifiye edilmesini sağlamak.
10) Uygulama Programlarında gerektiğinde kod değişikliği işlemlerini yapmak.
11) Birimlerin programları kullanan personel ile ilgili yetkilendirme taleplerini
gerçekleştirmek.
12) Kullanıcıya özel menüler hazırlamak, yardım masası ve e-posta ile destek
vermek.
13) İntranet kullanıcılarına program kullanımı ile ilgili yerinde destek vermek.
14) Veri tabanı, kod ve raporların teyp ünitesi dışında günlük yedeklerinin
alınmasını sağlamak. 11 - -
15) İl müdürlüğü personeline verilecek uygulama programları eğitimine yerinde
katılmak ve eğitim vermek.
16) Bakanlığın ihtiyacı olan sistem, bilgisayar donanımları ve yazılım
proramlarının temini için teknik şartname ve sözleşme hazırlamak ve ihale
komisyonlarına katılmak, uygulama programlarına ait proje çalışmalarına yön vermek
ve proje sürecinin takibi ile proje yöneticiliği yapmak.
17) Daire Başkanı ve şube müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
b) Yetkileri :
Görev kapsamına giren konularda; Bakanlık teşkilatı ile kendi ve daha alt
seviyede personelle ve ilgili firmalarla görüşmek, iletişim temin etmek, bilgi ve belge
istemek.
c) Sorumlulukları :
Kendisine verilen görevlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge hükümleri
uyarınca gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin yerinde, zamanında ve
gereğince kullanılmamasından Daire Başkanına ve şube müdürüne karşı sorumludur.
Çözümleyici
Madde 16- Çözümleyici hiyerarşik olarak Şube Müdürüne bağlıdır.
a) Görevleri :
1) Sistemlerin geliştirilmesi ya da değiştirilmesi için gereksinimleri tanımlamak,
2) Sistem geliştirme ve kurma çalışmalarını yönlendirmek, gereğinde proje
yöneticiliği yapmak.
3) Analitik çalışmalar için gereksinimleri saptamak.
4) Halen geçerli sistemin çalışma düzenini belgelemek.
5) Görüşmeler ve diğer yollarla gerekli bilgiyi toplamak.
6) Günün teknolojisini kullanarak sorunlara çözüm bulmak.
7) Sistemin geliştirilmesi için spesifikasyonlar hazırlamak.
8) Sistemin güvenliği ve denetimini sağlayacak yöntemleri tanımlamak.
9) Sistemin denenmesi ve dönüştürülmesi için gerekli planları yapmak.
10) Birimlerden gelen bilgisayar donanım alım talepleri hususunda teknik
analizler yapmak.
11) Arızalı donanımların öncelikle garanti kapsamında arızalarının giderilmesini
sağlamak.
12) Periyodik bakımlar uygulayarak, kullanılan donanımların ekonomik ömrünü
uzatmak, ekonomik ömrünü kaybeden donanımların tespitini yapmak.
13) Bakanlığın ihtiyacı olan sistem, bilgisayar donanımları ile sarf malzemenin
temini için gerekli olan teknik şartname ve sözleşme hazırlamak ve ihale
komisyonlarına katılmak.
14) Daire Başkanı ve şube müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 12 - -
b) Yetkileri :
Görev kapsamına giren konularda; Bakanlık teşkilatı ile kendi ve daha alt
seviyede personelle ve ilgili firmalarla görüşmek, iletişim temin etmek, bilgi ve belge
istemek.
c) Sorumlulukları :
Kendisine verilen görevlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge hükümleri
uyarınca gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin yerinde, zamanında ve
gereğince kullanılmamasından Daire Başkanına ve şube müdürüne karşı sorumludur.
Bilgisayar İşletmeni
Madde 17- Bilgisayar İşletmeni hiyerarşik olarak Şube Müdürüne bağlıdır.
a) Görevleri :
1) Gerekli sistem yazılımıyla bilgisayarı çalışmaya başlatmak,
2) Uygulama sistemlerinin gereksinimlerine göre girdi ve çıktıları doğru ve tam
olarak sağlamak,
3) Sorunları tanımlamak için işletimi gözleyerek performansı incelemek,
4) Bilgi ve yetkisi dahilinde gereğinde düzeltici işlemleri başlatmak,
5) Sistem arızalarını tanımlamak ve işletim dizilerinin ve çıktıların bütünlüğünü ve
doğruluğunu koruyacak biçimde düzeltici işlemler yapmak.
6) Birimlerden gelen bilgisayar donanım alım talepleri hususunda teknik analizler
yapmak.
7) Arızalı donanımların öncelikle garanti kapsamında arızalarının giderilmesini
sağlamak.
8) Periyodik bakımlar uygulayarak, kullanılan donanımların ekonomik ömrünü
uzatmak, ekonomik ömrünü kaybeden donanımların tespitini yapmak gerekli işlemler
için üst amirine bilgi vermek.
9) Bakanlığın ihtiyacı olan sistem, bilgisayar donanımları ile sarf malzemenin
temini için gerekli olan teknik şartname ve sözleşme hazırlamak ve ihale
komisyonlarına katılmak.
10) Daire Başkanı ve şube müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
b) Yetkileri :
Görev kapsamına giren konularda; Bakanlık teşkilatı ile kendi ve daha alt
seviyede personelle ve ilgili firmalarla görüşmek, iletişim temin etmek, bilgi ve belge
istemek.
c) Sorumlulukları :
Kendisine verilen görevlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge hükümleri
uyarınca gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin yerinde, zamanında ve
gereğince kullanılmamasından Daire Başkanına ve şube müdürüne karşı sorumludur. 13 - -
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
Madde 18- Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni hiyerarşik olarak Şube Müdürüne
bağlıdır.
a) Görevleri :
1) Bir bilgi giriş donanımı kullanarak kaynak belgeler üzerindeki bilgiyi
bilgisayarın okuyabileceği bir ortama geçirmek.
2) Kaynak belgelerin sırasını korumak ve denetlemek.
3) Girişteki hataları belirlemek ve işleme girmeden önce düzeltmek.
4) Kaynak belgelerdeki eksiklik ve hataları gözlemlemek ve düzeltilmek üzere
kaynağa geri vermek.
5) Birimlerden gelen bilgisayar donanım alım talepleri hususunda teknik analizler
yapmak.
6) Arızalı donanımların öncelikle garanti kapsamında arızalarının giderilmesini
sağlamak.
7) Periyodik bakımlar uygulayarak, kullanılan donanımların ekonomik ömrünü
uzatmak, ekonomik ömrünü kaybeden donanımların tespitini yapmak gerekli işlemler
için üst amirine bilgi vermek.
8) Bakanlığın ihtiyacı olan sistem, bilgisayar donanımları ile sarf malzemenin
temini için gerekli olan teknik şartname ve sözleşme hazırlamak ve ihale
komisyonlarına katılmak.
9) Daire Başkanı ve şube müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
b) Yetkileri :
Görev kapsamına giren konularda; Bakanlık teşkilatı ile kendi ve daha alt
seviyede personelle ve ilgili firmalarla görüşmek, iletişim temin etmek, bilgi ve belge
istemek.
c) Sorumlulukları :
Kendisine verilen görevlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge hükümleri
uyarınca gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin yerinde, zamanında ve
gereğince kullanılmamasından Daire Başkanına ve şube müdürüne karşı sorumludur.
Büro Memuru
Madde 19- Büro memuru hiyerarşik olarak Şube Müdürüne bağlıdır.
1) Gelen giden evrakların kayıt işlerini yapmak.
2) Evveliyatla ilgili dosya ve dokümanları bulup evraka bağlamak.
3) Başkanlığın hizmetlerine İlişkin yazışmaların ve dosyaların tanzim, tasnif
ve muhafazasını yapmak,
4) Başkanlık personeline havale edilen yazıları zamanında zimmetle teslim
etmek.
5) Fotokopi iş ve işlemlerini zamanında ve düzenli olarak yerine getirmek.
6) Arşiv işlemlerini yürütmek, 14 - -
7) Avans çekme ve kapatma işlerini yürütmek.
8) Başkanlığın kullandığı cihazları korumak ve muhafaza etmek.
9) Daire Başkanı ve şube müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
b) Yetkileri :
Görev kapsamına giren konularda; Bakanlık teşkilatı ile kendi seviyesindeki
personelle görüşmek, iletişim temin etmek, bilgi ve belge istemek.
c) Sorumlulukları :
Kendisine verilen görevlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge hükümleri
uyarınca gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin yerinde, zamanında ve
gereğince kullanılmamasından Daire Başkanına ve şube müdürüne karşı sorumludur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Madde 20- Başkanlıkta yukarıda belirtilen unvanlar haricinde görev yapmakta
olan diğer unvanlı personel, yukarıda sayılan görevleri yapmaları halinde anılan görev
unvanları için yapılan görev tanımı, sorumluluk ve görevlerle tanımlanmış sayılırlar.
Uygulama
Madde 21- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.
Yürürlük
Madde 22- Bu Yönerge, Bakanlık Makamınca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 23- Bu Yönerge hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
OLUR
…../…../2005
Ali COġKUN
Sanayi ve Ticaret Bakanı
15 - -
BİLGİ İŞLEM VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İMZA YETKİLİLERİ ÇİZELGESİ
EK-2
Sıra
No
İŞ VE İŞLEM TANIMLARI
İMZA YETKİLİLERİ
Bakan Müsteşar Müsteşar
Yrd.
Birim
Amiri
Onay
İmza
Onay
İmza
Onay
İmza
Onay
İmza
1 Başkanlık iş ve işleyişi ile ilgili olarak merkeze, il müdürlüklerine ve kamu
kurum ve kuruluşlarına gönderilen genelge ve yazılar
X
2 Başkanlık iş ve işleyişi ile ilgili alınan Makam onayları X
3
Uygulama yazılım program taleplerine ve değişikliklerine ilişkin teknik
destek ile ilgili yazılar
X
4 Yazılım programları kullanıcı yetkilendirme ve yetki değişiklik yazıları X
5 Bakanlık güvenlik politikaları ve bilgisayar sisteminin güvenliği ile
denetiminin sağlanmasına ilişkin yazılar
X
6 Veri iletişimi, kullanıcı profilinin belirlenmesi ve yeni kullanıcıların ağa
dahil edilmesine ilişkin yazılar
X
7
Birimlerin bilgisayar ve diğer donanım analiz işlemleri ile ilgili yazılar
X
8
Garanti kapsamındaki arızalı cihazların tamiri ve parça değişimi gereken
donanım arızalarına ilişkin yazılar
X
16 - -
T.C.
SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI
BĠLGĠ ĠġLEM VE DEĞERLENDĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI
17 - -
GÖREV, ÇALIŞMA ESASLARI VE İMZA
YETKİLER YÖNERGESİ
HAZİRAN 2005
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
3029 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sayıştay Genel Kurul Kararı (Sorumluluk)
OSB ve SS Projeleri Ödeneklerinin Kullanımı ve Kredilendirilmesine ilişkin Usul ve Esaslar
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Teftiş Rehberi
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yatırım Programı Usul ve Esasları
Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi (2008-2010)
İç Denetim Rehberi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçe, Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi
Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak Çalışma Esas ve Usulleri
OSB-KSS ve EB'lerde Ağaçlandırma Çalışmalarına İlişkin Protokol
Kamu İç Denetim Raporlama Standartları
Organize Sanayi Bölgelerinde Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesi Protokolü
Kümelenme Destek Programı Uygulama Usul Ve Esasları
Taşınır Devrine İlişkin Protokol
Kamu İç Denetim Planı Ve Programı Hazırlama Rehberi
OSB Sınırları İçinde Bulunan Mera Vasfındaki Arazilerin Tahsis Değişikliği Hakkındaki Usul ve Esaslara Dair Protokol

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

İhracatta Götürü Gider Uygulaması

İhracatta Götürü Gider Uygulaması

ihracat yapan mükellefler, bu faaliyetleri ile ilgili giderlerinden belgelendirebildiklerini yasal kayıtlarına intikal ettirecekler, buna ek olarak belgelendiremedikleri giderlerine karşılık olarak da götürü gider uygulamasından yararlanabileceklerdir

OFİS VE İNSAN

Ergonomi nedir?

Ergonomi nedir?

Ergonomiye kısaca fiziksel çevrenin insana uyumlaştırılması süreci diyebiliriz. Günümüz endüstri çağında makine-insan arasındaki artan ilişkiler, insana uyumlu çevre, eşya, makine, ofis vs. gibi fiziksel çevre birimlerinin yaratılması çabalarını zorunlu kılıyor.

Ofiste Ergonomi

Ofiste Ergonomi

Günümüzde ergonomi kavramı yapılan iş ve insanın çalışma gücünün maximum düzeyde dengelenmesi ve bir yandan çalışanın sağlığını korurken, bir yandan da verimliliğin artmasını da içermektedir.

İŞ DÜNYASI

Geleceğin Yöneticileri Branşlarını Belirleyerek Mesleklerini Seçiyor!

Geleceğin Yöneticileri Branşlarını Belirleyerek Mesleklerini Seçiyor!

Artık çocuklar mesleklerinin yanı sıra branşlarını da tercih ederek kalp cerrahı, müzik öğretmeni gibi net meslek hedefleri koyabiliyorlar.

HUKUK / MUHASEBE

İşçi ve İşveren açısından İş Akdinin Feshi

İşçi ve İşveren açısından İş Akdinin Feshi

İş sözleşmesi, taraflara borç yükleyen özel hukuk anlaşmasıdır. Taraflardan birinin bu sözleşmeyi sona erdirmek için karşı tarafa irade beyanında bulunması iş sözleşmesinin feshidir. Bu fesih işlemi bazı şartlara bağlanmıştır. Bu yazımızda işçi ve işveren açısından iş akdinin feshini ayrıntılı anlatacağım.