Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçe, Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

T.e.
BiLiM, SANAvi VE TEKNOLOJi BAKANLIGI
Strateji Celistirme Baskanlığı
Sayi : B.14.0.SGB.0.1 3.020/ -1=
Konu : Butce, Kesin Hesap ve Raporlama
lslernleri Yonergesi
MUSTESARLIK MAKAMINA
Bakanligimızın Butce, Kesin Hesap ve Raporlama Islemleri Yonergesi, 5018 sayih Kamu Mall Yonetirni ve Kontrol Kanununun 60'mcl maddesine, 5436 sayrh Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazi Kanun ve Kanun Hiikmiinde Kararnamelerde Degisiklik Yaprlmasi Hakkmda Kanunun 15'inci maddesine ve Strateji Gelistirrne Birimlerinin Calisrna Usul ve Esaslan Hakkinda Yonetmelige dayarularak hazirlarup 12/05/2006 tarihli ve 10 saytil Makam Oluru ile 01/06/2006 tarihind en gecerli olmak Uzere yururluge konulmu stur.
635 saytil Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligmm Teskilat ve Gorevleri Hakkmda Kanun Htikmlinde Kararname ile Bakanhgmuzm yeniden yaprlanrnasi ve 659 saytil Genel Butce Kapsammdaki Kamu Idareleri ve Ozel Butceli idarelerde Hukuk Hizmetlerinin YUrUtUlmesine Iliskin Kanun Hukrnunde Kararnamenin l7'ncimaddesinin 3' Unciifikrasiru n (a) ve (b) bentleri ile 5018 saytil Kamu Mali Yonetirni ve Kontrol Kanununun biitce hazrrhk surecine iliskin lS' nci ve 17'nci maddelerinin revize edilmesi nedeniyle, soz konusu Yonergenin yenilenmesi
gerekmektedir. Bu itibarla, ekli Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanh gi Biitce, Kesin Hesap ve Raporlama
Islernleri Yonergesinin 01/0 I/20 12 tarihinden itibaren ytlrurluge konulmasi hususunda olurlan mzi
arz ederim.
EK:
Yonerge (9 sayfa)
Mustafa Kemal Mah. Eskisehir Yolu 2151Cad.No:154 0651 0 SogU!OzU-ANKARA Ayrinuh bilgi Abdullah
Tel:(0 312)2016142 Faks: (0 312) 21967 83
e-posta : abdullah.valcin@sanayi.gov.tr
Elektronik Ag: www.sanayi.gov.tr Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhgi
Biltce, Kesin Hesap ve Raporlama Islemleri Yonergesi
BiRiNCi BOLUM
Amac, Kapsam, Dayanak ve Tammlar
Amac ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yonergenin amaci ; Strateji Gelistirme Baskanligmca yerine
getirilecek butce, kesin hesap ve raporlama islemlerine iliskin ilke, is, islern ve surecler ile
bunlarla ilgili raporlama faaliyetlerini belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yonerge, 5018 sayih Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol
Kanununun 60'mcl maddesi ve 5436 sayih Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunu ve Bazi
Kanun ve Kanun Htlkmunde Karamamelerde Degisiklik Yapilmasi Hakkmda Kanunun
l5'inci maddesi ile 18/02/2006 tarihli ve 26084 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Strateji
Gelistirme Birimlerinin Calisma Usul ve Esaslan Hakkinda Yonetmeligin 9'uncu maddesinin
(a) ve (b) fikrasi hukumlerine dayamlarak hazirlanrmstir.
Tammlar
MADDE 3 - (1) Bu Yonergede gecen;
a) Bakanhk: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhgiru,
b) Baskan: Strateji Gelistirme Baskamru,
c) Baskanlik: Strateji Gelistirme Baskanhgmi,
9) Harcama birimi: Merkezi Yonetim Butce Kanununda odenek tahsis edilen ve
harcama yetkisi bulunan Bakanhk merkez ve tasra birimini,
d) Kanun: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayih Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol
Kanununu,
e) e-butce: Maliye Bakanhgi Butce ve Mali Kontrol Genel Mudurlugu tarafindan
olusturulan, butce hazirlama ve uygulamalannda kullamlan elektronik bilgi sistemini,
f) Ost yonetici: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligi Mustesanrn,
g) Yonerge: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligi Butce Kesin Hesap ve Raporlama
lslemleri Yonergesini,
ifade eder.
iKiNci BOLUM
Butce, Kesin Hesap ve Raporlama Faaliyetleri
Gorevler
MADDE 4 - (1) Butce, kesin hesap ve raporlama faaliyetleri kapsammda asagida
sayilan gorevler Baskanhk tarafindan yerine getirilir.
a) izleyen iki yilm butce tahminlerini de iceren idare butcesini, stratejik plan ve yillik
performans programma uygun olarak hazirlamak,
b) Mevzuati uyannca belirlenecek butce ilke ve esaslan cercevesinde, aynntih
harcama programiru hazirlarnak,
c) Btitce kayitlanrn tutmak, butce uygulama sonuclanna iliskin verileri toplamak,
degerlendirmek ve butce kesin hesabi ile mali istatistikleri hazirlamak,
9) Idarenin miilkiyetinde veya kullanimmda bulunan tasmir ve tasmmazlara iliskin
icmal cetvellerini duzenlemek,
d) idarenin yilhk yatmm programI tekliflerinin hazirlanmasmr koordine etmek,
yatmm projelerinin gerceklesrne ve uygulama sonuclanrn izlemek ve yilhk yatmm
degerlendirrne raporunu hazirlamak,
e) Ilgili harcama birimlerince duzenlenen odenek gonderme belgesine dayarularak
odenegin ilgili birimlere gonderilmesini saglamak,
f) Butce uygulama sonuclanni raporlamak, sorunlan onleyici ve etkililigi artmci
tedbirler uretmek,
g) ilgili mevzuati cercevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve
alacaklannm takip islemlerini yurutmek,
Biitcenin hazirlanmasr
MADDE 5 - (1) Harcama birimleri, butcesi hazirlanacak yila iliskin odenek
ihtiyaclanm tespit etmek amaciyla, orta vadeli programm (OVP) yayimlanmasindan once
gerekli calismalan baslatir. Bu calismalar kapsammda harcama birimleri, butce hazirligina
iliskin verilerini guncelleyerek tasra birimlerinden baslamak uzere ihtiyaclanrn tespit eder. Bu
sayede butce on hazirhgim tamamlarrus olan harcama birimleri, en gee Eylul aymm ilk haftasi
sonuna kadar yayimlanan orta vadeli program (OVP) ve en gee Eyliil ayimn on besine kadar
yayimlanan orta vadeli mali plan (OVMP) dogrultusunda onceliklerini ve ihtiyaclanm gozden
gecirerek odenek ihtiyaclanm netlestirirler.
(2) Eylul ayinm on besine kadar Maliye Bakanligi tarafmdan hazirlanan yih merkezi
yonetim butce hazirlama rehberi ile Kalkinma Bakanligmca hazirlanan yih yatmm prograrm
hazirlama rehberinin yayimlanrnasim muteakip Baskanlik, harcama birimlerine butcelerini
hazirlamalanm bir yazi ile bildirir. Baskanhk gerek duydugunda veya harcama birimlerinden
gelen talepler dogrultusunda butcenin hazirlanmasina yonelik egitim programlan
duzenleyebilir.
(3) Harcama birimlerince, OVP, OVMP ve soz konusu rehberlerde belirtilen ilke,
oncelik, politika ve standartlara uygun bir sekilde en gee Eylul aymm ucuncu hafta sonuna
kadar hazirlanan odenek teklifleri, e-butce sistemine girilerek yazih olarak Baskanliga iletilir.
(4) Baskanhk tarafmdan, butce tekliflerinin konsolide edilmesi asamasinda butce ve
yatmm hazirlama rehberlerine uyumu saglamak amaciyla gerektiginde harcama birimleri
arasinda koordinasyon toplantisi yapilmak suretiyle Bakanhk butce teklifi olusturulur.
(5) Maliye Bakanhgina gonderilen butce teklifine iliskin butce gorusme takvimi,
Baskanhk tarafmdan harcama birimlerine duyurularak birim yetkililerinin katihrm saglamr,
(6) Baskanlik, makroekonomik gostergeler ve butce buyukluklerinin en gee Ekim
ayinm ilk haftasi icinde Yuksek Planlama Kurulunda gortlsulmesinden soma Bakanhk butce
tasansim olusturur ve merkezi yonetim butce kanun tasansma eklenmek uzcre Maliye
Bakanhgina gonderir.
Uc;UNCU BOLUM
Biltee Uygulamalan
Serbest birakrna islerni
MADDE 6 - (1) Aynntih harcama prograrm yururluge girmeden onceki donemde ve
ayhk harcamalarla ilgili genelgelerle duzenlenen harcama izinlerinin yetersiz kaldrgi
durumlarda, odenek kullarumma izin veren serbest birakma islemine iliskin talepler, harcama
birimleri tarafmdan Baskanhga gonderilir.
(2) Serbest birakma talebinde yer alan gerekceler goz onunde bulundurularak talep
incelenir. Uygun gorulen talepler bir yazi ile Maliye Bakanligma bildirilir. Uygun
girişim serbest birakma talepleri ise gerekcesi be1irtilerek harcama birimine iade edilir.
Baskanhk tarafmdan, Maliye Bakanhgmca gerceklestirilen serbest birakrna islemine ait
sonuclar ilgili harcama birimine bildirilir.
Ayrmtrh harcama programmm hazrrlanmasr
MADDE 7 - (1) Bakanhk butcesindeki odeneklerin harcamaya esas tertipler itibariyle
aylara dagihmmi gosteren Aynntih Harcama Programmm (AHP) hazirlanmasina iliskin on
cahsmalara, harcama birimleri tarafindan, mali yilm basmdan itibaren baslanarak, onceki
yillann periyodik giderlerine iliskin harcama seyirleri ile yI1 icindeki ihtiyaclar da dikkate
alinmak suretiyle teklif olusturulur.
(2) Aynntih harcama programi hazirlanmasina iliskin cahsmalar, yih merkezi yonetim
butce uygulama tebliginin Maliye Bakanhginca yayimlanmasiyla baslar. Baskanhk, soz
konusu Tebligde aynntih harcama prograrm hazirhgina iliskin belirleyecegi ilke ve esaslan,
bir yaziyla harcama birimlerine iletir.
(3) Bu cercevede ve Baskanhkca belirlenecek surede, harcama birimleri tarafmdan
hazirlanan AHP teklifleri e-butceye girilir ve Baskanliga bir yazt ekinde iletilir.
(4) Birimlerce Baskanliga gonderilen AHP teklifleri, Bakanligm stratejik plam,
performans prograrm ve hizmet oncelikleri dikkate almarak konsolide edilir. Tertip duzeyinde
hazirlanan AHP teklifleri ust yonetici tarafmdan imzalamp vize edilmek uzere Maliye
Bakanligma (Butce ve Mali Kontrol Genel Mudurlugune) gonderilir. Maliye Bakanhgi AHP
uzerinde gerekli gordugu duzenlemeleri yapar ve e-butce uzerinde onaylayarak odeneklerin
kullamhr hale gelmesini saglar. Baskanhk, harcama birimlerini bu konuda bilgilendirir.
Biitce islemlerinin gerceklestirilmesi ve kayitlarm tutulmasi
MADDE 8 - (1) Butce islemleri, harcama birimleriyle koordinasyon saglanarak
merkezi yonetim butce kanunu hukumleri ve Maliye Bakanligmca yururluge konulan
duzenlemelere gore Baskanlikca gerceklestirilir, e-butce uzerinde kayitlar tutulur ve izlenir.
(2) Butce islernleri, Strateji Gelistirme Baskamn veya yetki verecegi personelin
onayiyla gerceklestirilir.
Revize islemleri
MADDE 9 - (1) AHP'de odeneklerin iicer ayhk olarak belirlenen donernlerden daha
once kullarulmasi veya bloke tutulan odeneklerin kullamhr hale getirilmesi revize islemiyle
gerceklestirilir.
(2) Harcama birimleri revize islerni taleplerinde bulunurken, oncelikle icmal harcama
programinda degisiklik olusturmayacak sekilde talepte bulunurlar. Bu kapsamda, ekonomik
smiflandrrmanm ikinci duzeyi itibariyle, aym olan tertiplerdeki odenekler arasinda revize
islemi talep edilir. Bu tur talepler, aynntih harcama prograrru icmalinde bir degisiklige sebep
olmayacagindan Baskanhk tarafindan gerceklestirilir,
(3) Programlandigi donernde kullamlmayan odeneklerin farkh harcama birimlerinin
ihtiyacmi karsilamak amaciyla otelenmesi karsihgi olarak yapilacak revize islernleri, ilgili
harcama birimleri arasinda gerekli koordinasyon yapilmak suretiyle Baskanhk tarafmdan
gerceklestirilir,
(4) AHP icmalinde degisiklik gerektiren revize talepleri gerekceleriyle birlikte
Baskanliga iletilir. Baskanhk, uygun gordugt; talepleri Maliye Bakanhgina iletir. Maliye
Bakanligr tarafindan gerceklestirilen aynntih harcama prograrm icmal revize islemine paralel
olarak Baskanhk, detay revize islemini gerceklestirerek ilgili harcama birimine gerekli
bildirimi yapar.
(5) Bloke odeneklerin kullamhr duruma getirilmesi, Maliye Bakanligi tarafindan tertip
duzeyinde gerceklestirilecegi icin, bu konuya iliskin talepler, tertip duzeyinde Baskanliga
g6nderil~kan~un gormesi halinde k:ndi goruslerini de ekleyerek soz konusu talebi Maliye Bakanhgma gonderir. Maliye Bakanligi tarafmdan revize isleminin
gerceklestirilrnesini muteakip Baskanlik ilgili harcama birimini bilgilendirir.
(6) Baskanhkca uygun gorulmeyen revize talepleri, gerekcesi belirtilmek suretiyle
harcama birimlerine iade edilir.
Odenek aktarma islernleri
MADDE 10 - (1) Aktarma taleplerinde, aktanlacak odenegin kullanilabilir durumda
(serbest, odenek gonderrne belgesine baglanrnarrus, on odeme yapilmarms ve harcanmarrus)
olmasma dikkat edilir.
(2) Odenek aktarma islemleri, Bakanlik butcesi icinde yapilacak aktarmalar, Bakanlik
butcesinden yapilacak aktarmalar ve Maliye Bakanligi yedek odenek tertiplerinden yapilacak
aktarmalar olarak iiy grupta toplamr.
a) Bakanhk butcesi icinde yapilacak aktarmalar
1) Harcama birimleri e-butce'ye girdikleri aktarma taleplerini, gerekceleri ile birlikte
Baskanliga iletirler.
2) Baskanlik, yih merkezi yonetim butce kanununda farkh bir oran belirtilmedikce
aktarma yapilacak tertipteki (ekleme yapilacak tertipteki) odenegin yuzde besine kadar
aktarma yapmaya yetkilidir. (Bu oran 2011 yilt Merkezi Yonetim Butce Kanunu ile yiizde
yirmi olarak belirlenrnis olup, yiizde yirmiyi asan odenek aktarmalannda Maliye Bakanhgi
yetkili kihnrmstir. Bu oran 2011 yih Yatmm Programmm Uygulanmasi, Koordinasyonu ve
izlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Karanna uygun olarak yapilacak aktarmalarda yiizde
yiiziine kadar Bakanlik yetkilidir. Aynca, 2011 yilmdan sonraki uygulamalarda ilgili
mevzuatta yapilacak diizenlemelere gore islern yapilacaktir.)
3) 5018 sayih Kanunun 21 'inci maddesi son fikrasmda yer alan aktarma
islemlerindeki simrlamalar ile aktanlacak odenegin kullanilabilir durumda (serbest, odenek
gonderme belgesine baglanmarms, on odeme yapilrnarms ve harcanmamis) olmasma da
dikkat edilir.
4) Baskanligm Buice Kesin Hesap ve Raporlama Dairesi tarafmdan gelen talepler
islerne almarak, iy Kontrol Dairesine gonderilir, iy Kontrol Dairesince en gee iki is giinii
icinde kontrol edilerek uygun gorulen islemler iist yoneticinin onayina sunulmak uzere Butce
Kesin Hesap ve Raporlama Dairesine gonderilir. Ust Yoneticinin Onaymdan soma; yih butce
kanununda belirlenen oram asmayan aktarma islemleri Baskanhkca gerceklestirilir, asan
miktarlar ise Maliye Bakanhgina gonderilir. Islem sonucu harcama birimine bildirilir.
Mevzuatma aykm bulunan aktarma talepleri, gerekceli bir yaziyla harcama birimine iade
edilir.
5) Aktarma isleminin "06-Sermaye Giderleri" ile "07-Sermaye Transferleri" (yatmrn
prograrm ile iliskili olanlar) ekonomik kodunda yer alan odeneklerle ilgili olmasi halinde,
aktarma talebinden once Yonergenin "Yatmm Programlannm Revizesi" baslikh maddesine
gore gerekli revize isleminin yapilrms olmasi gerekir.
b) Diger idarelere yapilacak aktarmalar
1) Butcesinden baska bir idare butcesine odenek aktanlacak olan harcama birimlerince
aktarma talepleri, Baskanliga gerekcesi ile birlikte iletilir. Baskanlik gerekli degerlendirmeyi
yaparak uygun buldugu talepleri Maliye Bakanhgma iletir. Sonucundan ilgili harcama
birimini bilgilendirir.
c) Maliye Bakanhgi yedek odenek tertibinden yapilacak aktarmalar
1) Odenek ihtiyaci olan harcama birimleri, taleplerini gerekcesi ile birlikte Baskanliga
bildirir. Soz konusu taleplerden, Baskanlikca uygun gorulenler Maliye Bakanligma iletilir.
, Maliye Bakanligmca uygun gorulerek gerceklestirilen aktarmalar ilgili harcama birimine
bildirilir.
+'f 42) Maliye Bakanhgmm Yedek Odenekler tertibinden Bakanlignmza yapilacak odenek
aktarma islemleri Maliye Bakanligmca gerceklestirilir ve aktarmaya iliskin form Baskanhga
gonderilir.
Odenek eklemesi, gelirli odenek kaydi, odenek devri
MADDE 11 - (1) Mevzuati geregince yapilmast gereken odenek eklemesi, Baskanlik
ile koordineli bir sekilde, Maliye Bakanhgi tarafindan gerceklestirilir.
(2) Gelirli odenek kaydi islemlerinde ilgili harcama birimi talebini, ozel gelirin
tahsiline iliskin muhasebe islern fisi ile birlikte Baskanliga iletmesinden soma, gelirli odenek
kaydi Baskanlik tarafindan gerceklestirilir, lslem sonuclan Sayistay Baskanligma, Maliye
Bakanligma (Butce ve Mali Kontrol Genel Mudurlugu ile Muhasebat Genel Mudurlugu) ve
ilgili harcama birimine bildirilir.
(3) Odenek devir islernlerinde, kesin hesabin netlesmesini muteakip devredilecek
odenegin tespit edilmesinden soma, devredecek odenek tutan bir yazi ile muhasebe birimine
bildirilir ve devren gelir kaydimn yapilmasi istenir. Muhasebe yetkilisince devren gelir
kaydmm yapildigina dair yazirun Baskanliga iletilmesini muteakip, devren odenek kaydi
talebine iliskin yazi Maliye Bakanhgina gonderilir. Devren odenek kaydinm yapilmasim
muteakip ilgili harcama birimi bilgilendirilir.
Butce islemlerinin iptali
MADDE 12 - (1) Gerceklestirilen butce isleminin iptal edilmesi gerektiginde, ilgili
birimin iptal islemi talebi uzerine, odenegin kullarulabilir durumda (serbest, odenek gonderme
belgesine baglanmanus, on oderne yapilmarms ve harcanmamis) olrnasi kaydiyla Baskanhk;
islemin niteligine gore, iptal islemini kendisi gerceklestirir ya da iptal talebini uygun gormesi
halinde Maliye Bakanhgina iletir. Baskanhk gerceklestirilen islem sonucunu ilgili harcama
birimine bildirir.
Odenek gonderme islemleri
MADDE 13 - (1) Bakanhk tasra birimleri odenek taleplerini ilgili merkez harcama
birimlerine bir yazi ile bildirmesi uzerine, uygun gorulen taleplere gore ilgili harcama
birimleri tarafmdan odenek gonderme belgesi ve icmalleri duzenlenerek, Baskanliga
gonderilir.
(2) Odenek gonderme belgeleri icmali, yili merkezi yonetim butce kanununa, butce
tertibine, aynntih harcama programma ve butce odeneklerinin dagrtim ve kullarnrmna iliskin
usul ve esaslara gore incelenir. Uygun gorulen odenek gonderme belgeleri icmali, en gee uc
isgunu icinde Baskanhkca sonuclandmhr ve e-butce uzerinde onaylarur.
(3) Uygun gorulmeyen odenek gonderme belgeleri icmali ise aym sure icerisinde
gerekceli bir yaziyla ilgili harcama birimine gonderilir.
Tenkis islemleri
MADDE 14 - (1) Mali yI1 icerisinde duzenlenmis ve e-butce uzerinde onaylanmis
olan odeneklerin geri alinmasi gerektiginde; harcama birimi tarafmdan tenkis belgesi
duzenlenir. Tenkis belgesi duzenlenirken odenegin kullarnlabilir durumda (on odeme
yapilmarms ve harcanmanus) olmasina dikkat edilir.
(2) Soz konusu tenkis belgelerine iliskin icmal Baskanhga gonderilir. Uygun gorulen
tenkis talepleri Baskanhkca sonuclandinlarak e-butce uzerinde onaylamr.
(3) Uygun gorulmeyen tenkis belgeleri icmali ise aym sure icerisinde gerekceli bir
yaziyla ilgili harcama birimine gonderilir.
5 (4) Mali yihn sonunda, muhasebe birimlerince duzenlenen yilsonu tenkis belgeleri
Baskanhga gonderilir. Yilsonu tenkis belgeleri, butce odenegi, odenek gonderme belgeleri
icmali ve butce giderleriyle karsilastmlarak incelenir.
(5) Yilsonu tenkis belgelerinde yer alan bilgilerin hatah oldugunun tespit edilmesi
halinde, soz konusu hataya neden olan hususlann duzeltilmesi ve buna gore yeniden
duzenlenecek yilsonu tenkis belgesinin Baskanliga gonderilrnesi, ilgili muhasebe biriminden
bir yazi ile istenir.
Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacaklarm takibi
MADDE 15 - (1) Baskanlik, Bakanhk gelirlerini tahakkuk ettirir, gelir ve alacaklann
takip islemlerini yurtltur.
(2) Harcama biriminde tespit edilmis olan kamu zararlannm (ilam, rapor, tutanak,
inceleme vb) ilgili mevzuat geregi Baskanliga bildirilenler icin alacak takip dosyasi acilmak
suretiyle tum belgelerin muhafaza edilmesi saglamr. Kamu alacagina iliskin hesaplama
hatalan kontrol edilir, borcluya tebligat yapilmak uzere "Bore Bildirim Teblig ve Tebellug
Belgesi" hazirlamr ve ilgili birimine gonderilir. Kisilerden alacaklar hesabma kaydedilmek
uzere aym zamanda muhasebe birimine bore ve borclu bilgileri gonderilir. Yapilan odemeler,
itirazlar, taksit talepleri degerlendirilir. Kamu zarannm odenmemesi halinde yetkili hukuk
birimine yasal suresinde dosya orneginin gonderilmesi saglarnr. Alacagin tamamen tahsil
edilmesinden soma odeme tarihine gore dosyalar arsivlenir.
idare kesin hesabmm hazrrlanmasr
MADDE 16 - (1) Baskanhkca, butce yilmdaki faaliyetlere ait tum mali islemlerin
muhasebe kayitlan tamamlandiktan soma idarenin kesin hesap cetvelleri ve tasimr kesin
hesap cetveli ile tasmir hesabi icmal cetveli hazirlamr. Kesin hesap cetvellerinin iki nushasi
en gee Nisan ayirnn on besine kadar, tasimr kesin hesap cetveli ile tasimr hesabi icmal cetveli
ise Nisan ayimn sonuna kadar, mutabakat saglanmak uzere Maliye Bakanhgma (Muhasebat
Genel MUdUrlUgU) gonderilir. Mutabakat saglandiktan soma soz konusu cetveller en gee
Mayrs aymm on besine kadar dort nusha olarak Maliye Bakanhgina teslim edilir.
(2) Kesin hesap kanun tasansi, Turkiye BUyUk Millet Mec1isi Plan ve Butce
Komisyonunda ve Genel Kurulunda yeni yil butce kanun tasansiyla birlikte gorusulup karara
baglanacagindan, ilgili yI1 kesin hesap tasansr elli nusha olarak Turkiye BUyUk Millet Mec1isi
Plan ve Butce Komisyonu Baskanligina, bes nushasi da Sayistay Baskanhgina Ekim ayrmn
ilk haftasinda gonderilir.
Biitce uygulama sonuclarmm izlenmesi ve raporlanmasi
MADDE 17 - (1) Butce uygulama sonuclan Bakanligm stratejik plamna, performans
programma uygunluk yonlerinden izlenir, elde edilen sonuclara iliskin her tilrlu rapor, cetvel
gibi belgeler ile yI11 icerisinde gerceklestirilen veya gerceklestirilecek butce islemleri
Baskanhkca hazrrlamr.
(2) Butce uygulama sonuclan raporu ucer ayhk donemler halinde, Maliye Bakanhgi
programlanndan (e-butce, say2000i ve KBS) elde edilen veriler kullanilarak duzenlenir,
(3) Aynca; Mali Durum ve Beklentiler Raporu, Haziran sonu itibanyla sistem
uzerinden alman bilgiler ve harcama birimlerinden talep edilen aciklarnalar dogrultusunda
cari ve yatmm giderleri (transferler dahil) Baskanhk tarafmdan hazirlanarak ust yoneticinin
onayina sunulur. Ust yoneticinin yapacagi inceleme sonrasi uygun gorulmesi halinde,
kamuoyuna duyurulmak uzere, Bakanhk internet adresinde yaymlanarak, bir ornegi Maliye
Bakanhgina gonderilir.
+ ~ 6
! DORDUNCU HOLUM
Yatrrnn Programmm Koordinasyonu, Izlenmesi ve Raporlanmasr ile Revize Islemleri
Yanrim prograrm hazirhklarmm koordinasyonu
MADDE 18 - (1) Harcama birimlerinden gelen teklifler dogrultusunda yatinm
prograrm hazirhklannm koordinasyonu Baskanhk tarafindan yapihr,
(2) Kalkmma Bakanligi tarafindan yayimlanan yilt yatinm program: hazirlama rehberi
cercevesinde, yilhk yatinm programi tekliflerinin hazirlanmasi istegi Baskanhk tarafmdan
harcama birimlerine bir yazi ile bildirilir.
(3) Harcama birimlerince hazirlanarak Baskanliga gonderilen yatinm program1
teklifleri; OVP, OVMP, Bakanhk stratejik plam, butce cagnsi, butce hazirlama rehberi,
yatmm genelgesi ve yatmm prograrm hazirlarna rehberine gore incelenerek, yatmm prograrrn
hazirlama rehberinde belirtilen sure icerisinde Kalkmma Bakanligma gonderilir,
(4) Gonderilen yatm m programi teklifleri, birim temsilcilerinin de katihmryla
Kalkmma Bakanhgmda gorusulur. Yapilan degerlendirmeler sonucunda alman kararlar ile
Yuksek Planlama Kurulunca belirlenmis olan makroekonomik gostergeler ve butce
buyuklukleri de goz onunde bulundurularak Kalkmma Bakanliginca yatinm programi proje
odenekleri belirlenir. Soz konusu odenekler Maliye Bakanhginca butce tertipleri yonunden
ineelenerek uygunlugu saglamr ve vize edilmek uzere Baskanlikca Kalkmma Bakanhgina
gonderilir. Vize edilen yatmm prograrm proje odenekleri Bakanlik butce tasansma eklenir.
(5) Toplu projelerin detay programlan, yih yatmm programmm Resmi Gazete'de
yayimlanmasmdan soma, hareama birimleri ile koordinasyon saglanarak Baskanlik tarafmdan
yapihr. Toplu projelerin detay dagilimlan Bakan onayina sunulur. Bakan onayiyla kesinlesen
detay programlar, yih yatmm programmin Resmi Gazete'de yayimlanmasmi muteakip 30 gun
icinde Kalkmma Bakanhgina bildirilir. Aynea ilgili haream a birimleri bu konuda
bilgilendirilir.
Yatmrn prograrm uygulamasmm izlenmesi ve raporlanmasi
MADDE 19 - (1) Harcama birimlerinden gelen bilgiler dogrultusunda Yatinm
programi uygulamasmm izlenmesi ve raporlanmasi Baskanhk tarafindan yapilir.
(2) Kalkinma Bakanligmm yazrsi dogrultusunda ucer ayhk donemler itibariyle
hazirlanacak yatinm uygulama raporuna iliskin eetveller, hareama birimlerine Baskanhkca bir
yazi ekinde gonderilir. Harcama birimlerinee hazirlanan yatinm uygulama raporlan,
Baskanhk tarafmdan konsolide edilerek Kalkmma Bakanligma suresi icerisinde gonderilir,
(3) Baskanhkca; Kalkmma Bakanhgmin yazisi dogrultusunda, 5018 sayih Kamu Mali
Yonetimi ve Kontrol Kanununun 25'inci maddesine gore "Yilhk Yatmrn Degerlendirme
Raporu" hazirlarnr ve izleyen yilm Mart aYI sonuna kadar Sayistay Baskanligma, Maliye
Bakanligma ve Kalkinma Bakanligma gonderilir.
Yatmm programlarmm revize islernleri
MADDE 20 - (1) Yatmrn prograrmnda yer alan projelerin yil icinde yapilacak Proje
parametrelerindeki (yer, proje adi, karakteristik, sure, maliyet ve odenek) degisiklikler, yilt
programmm uygulanmasi, koordinasyonu ve izlenmesine dair karar hukumleri cercevesinde
gerceklestirilir,
(2) Soz konusu Karar cercevesinde Proje parametrelerindeki degisiklik talepleri;
Kalkmma Bakanhgmm yetkisinde olanlar ust yoneticinin imzastyla adr gecen Bakanliga
iletilir. Bakanhgmnz yetkisinde olanlar ise ilgili hareama biriminee ahnacak Bakan Onayma
gore gerceklestirilir. Yapilan islem hakkmda Kalkmma Bakanhgi ve durumuna gore ilgili
harcama ~bilgil~E 7 BESiNCi BOLUM
Diger Hiikiimler
Damsmanlik hizmeti sunulmasi ve bilgilendirme
MADDE 21 - (1) Harcama birimleri tarafindan mali konularla ilgili olarak istenilen
bilgilerin saglanmasi ve harcama birimlerine darusmanlik hizmeti sunulmasi amaciyla
Baskanlikca gerekli bilgi ve dokumanlar olusturulur. Harcama birimleri, mali mevzuatta
meydana gelen degisiklikler konusunda uygun araclarla Baskanlik tarafindan bilgilendirilir.
Mali konulardaki duzenleme ve kararlann uygulanmasi konusunda karsilasilan sorunlan
gidermek amaciyla ilgili birimlerin de gorusu ahnarak uygulamaya aciklik getirici ve
yonlendirici yazili bilgilendirme yapilabilir,
Mali i~ ve islemlerin takibi
MADDE 22 - (1) Bakanligin, diger idareler nezdindeki mali is ve islemlerinde
harcama birimleri arasmda koordinasyon saglanarak, Baskanlik tarafindan izlenir ve
sonuclandmhr.
Kullamlacak kayrt ve belgeler
MADDE 23 - (1) Baskanhkca; Butce, Kesin Hesap ve raporlama fonksiyonlannm
yerine getirilmesinde Maliye Bakanligi bilgi sistemlerinden (e-butce, say2000i ve KBS) ve
Kalkinma Bakanhg: bilgi sisteminden (Kamu Yatmmlan Proje Bilgi Sistemi) elde edilen
kayit ve belgeler kullamhr.
(2) Yukanda belirtilen kayit ve belgeler, gerektiginde ciktilan almarak yetkililerince
imzalanmak suretiyle konulanna gore acilacak dosyalarda muhafaza edilir.
(3) Aynca asagida belirtilen dosyalar tutulur.
a) Butce Teklifleri Dosyasi,
b) Aynnnli Harcama Prograrrn Dosyasi,
c) Odenegi Serbest Birakma Dosyasi,
y) Odenek Aktarma Dosyasi,
d) Odenek Gonderme Belgesi icmal Dosyasi,
e) Odenek Tenkis Belgesi icmal Dosyasi,
f) Odenek Revize Islemleri Dosyasi,
g) Yatmm Teklifleri Dosyasi,
g) Yatmm Prograrru Revize Islemleri Dosyasi,
h) Yatmm izleme Dosyasi,
1) Yatmm Programi lslem Dosyasi,
i) Harcama Yetkilileri ve Gerceklestirme Gorevlileri Takip Dosyasi,
j) Program Kullarncilan Takip Dosyasi,
k) idareler Nezdinde Yapilan Yazisma Dosyalan,
1) Gelir ve Alacak Takip Dosyasi.
Tereddiitlerin giderilmesi
MADDE 24 - (1) Bu Yonergenin uygulanmasmda ortaya cikabilecek tereddtitleri
gidermeye Baskanlik yetkilidir.
Yiiriirliikten kaldrrrlan hiikiimler
MADDE 25 - (1) 12/05/2006 tarihli ve B.l4.0.SGB.0.00.00.00.04/l0 sayili Sanayi ve
Ticaret Bakanligi Butce, Performans Prograrm ve Raporlama Faaliyetleri Yonergesi
Ylirlirllikt:+dlfl~
8
Yiiriirliik
MADDE 26 - (1) Bu Yonerge 01 /01 /2012 tarihinde yururluge girer.
Yiiriitme
MADDE 27 - (1) Bu Yonerge hukumlerini Ust Yonetici yurutiir.
9
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
3886 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Kamu İç Denetim Standartları
OSB Sınırları İçinde Bulunan Mera Vasfındaki Arazilerin Tahsis Değişikliği Hakkındaki Usul ve Esasla...
OSB İmar Şartnamesi
Endüstri Bölgeleri Mülkiyet Sınırları İçinde Bırakılacak Sağlık Koruma Bantları Hakkında Protokol
Çerçeve Antlaşma
İç Denetim Rehberi
Sayıştay Genel Kurul Kararı (Sorumluluk)
Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak Çalışma Esas ve Usulleri
Sayıştay Genel Kurul Kararı (Yönetim hesabının Sayıştay'a verilme sürelerine ilişkin yazı)
Stratejik Çerçeve Belgesi
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (Sürüm:2)
Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi (2008-2010)
OSB Sınırları İçinde Bulunan Mera Vasfındaki Arazilerin Tahsis Değişikliği Hakkındaki Usul ve Esaslara Dair Protokol
Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları
Kamu İç Denetim Raporlama Standartları

DIŞ TİCARET

İhracat Şekline Göre KDV İstisna ve İade Uygulamaları

İhracat Şekline Göre KDV İstisna ve İade Uygulamaları

İhracat Şekilleri, Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayınlanmış olan İhracat Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Yönetmelik, 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmaktadır.

OFİS VE İNSAN

Kağıtsız ofise geçiş: Elektronik Doküman Yönetimi

Kağıtsız ofise geçiş: Elektronik Doküman Yönetimi

Ofis içi iş akışının en önemli unsurlarından biri, yaratılan ya da elde edilen belge ve dokümanlardır. Bir bakıma faaliyetlerinizin somut göstergesi, iş akışı hacminizin, hızının ve çeşitliliğinin birer delilidir bunlar.

Teknolojik değişim ve yeni ofis düzeni

Teknolojik değişim ve yeni ofis düzeni

Teknolojik değişim ve gelişimin, iş yaşamının mekansal (ve yaşamsal) alanı olan ofis düzeni ve ortamını yenilediğinden bahsetmiştik. Bu yenilenme, iş ortamının daha işlevsel kullanımını ve insana uyumunu (ergonomi) ön plana çıkarmıştır.

İŞ DÜNYASI

Günümüz İşçi Sınıfı, Bağlılık ve Yönetim

Günümüz İşçi Sınıfı, Bağlılık ve Yönetim

Geleneksel işçi sınıfı, kariyerlerinden kendilerinin mesul olmadıklarını ve daima istihdam edildikleri organizasyonların kurallarına itaat etmek anlamındaki sadakatlerini, uzun süreli aynı işyerinde çalışma pratikleriyle ilişkilendirmekteydiler.

HUKUK / MUHASEBE

Kıdem Tazminatı hakkında bilmeniz gerekenler

Kıdem Tazminatı hakkında bilmeniz gerekenler

Kıdem tazminatı, İş kanunu’nda gösterilen fesih hallerinde, en az bir yıllık çalışması olan işçiye veya işçinin ölümü halinde de işçinin geride kalanlarına işveren tarafından ödenmesi gereken paradır.