OSB ve SS Projeleri Ödeneklerinin Kullanımı ve Kredilendirilmesine ilişkin Usul ve Esaslar

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE SANAYİ SİTELERİ PROJELERİ ÖDENEKLERİNİN KULLANIMI VE KREDİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR

BÖLÜM – I

Amaç

Madde 1- (1)Bu Usul ve Esasların amacı, organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri hizmetleri için Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine konulan ödeneklerin, etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, idaresi ve denetlenmesi ile ilgili uygulama esaslarını oluşturmaktır.(1)(2)

Kapsam

Madde 2- (1)Bu Usul ve Esaslar, organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri hizmetleri için Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerinden yapılacak harcamaların kapsamını, harcama usullerini, kredi verilmesinin şartları, vade ve faiz koşulları ile ilgili hususları kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 8/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi, 15/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 14 üncü maddesi ile geçici 9 uncu maddesi, 3/3/2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesi ve 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 96 ncı maddesi gereğince hazırlanmıştır.(3)

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Bakan: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanını,

c) Banka: T. Halk Bankası Anonim Şirketini,

ç) Genel Müdürlük: Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünü,

d) OSB: Organize Sanayi Bölgesini,

e) Ödenek: Organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri hizmetleri için Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerinde yer alan tutarı,

f) SS: Sanayi Sitesini

ifade eder.(4)

_________________________________________________________________________________________________

(1) “… verilecek krediler ile kredi geri ödemelerini..” ibaresi 5217 sayılı “Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” gereğince kaldırılmış olup,24/06/2005 tarih ve 12221 sayılı yazı ile 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(2) 02/03/2009 tarihli ve 2009 sayılı yazı ile 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere “…Yılı Merkezi Yönetim…” ibaresi eklenmiştir Bu madde 21.05.2013 tarih ve 4714 sayılı yazı ile 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(3), (4) 21/05/2013 tarih ve 4714 sayılı yazı ile 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

BÖLÜM – II

Kredi kaynağı ve çeşitleri (1)

Madde 5 –(1)OSB ve SS projelerinin kredilendirilmesinde kullanılacak kaynaklar; Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerine konulan ödeneklerden teşekkül eder.(2)

(2)Kullandırılacak kredi; 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi ile 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca; yılı yatırım programında yer alan OSB’lerin genel idare, arsa, etüd, proje, altyapı, bölge müdürlüğü hizmet binası ve SS’lerin altyapı inşaat giderlerinin tamamı ile üst yapı inşaat giderlerinin % 70 ine kadar olan kısmı içindir.(3)(4)

Ödeneklerin kullanımı

Madde 6-(1) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinde organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri projelerinin kredilendirilmesinde kullandırılmak amacıyla tahsis edilen ödenekler, Maliye Bakanlığınca belirlenen harcama programları dahilinde kullanılır.

(2)Ödeneklerin, amaca uygun bir biçimde kullanılmasını Genel Müdürlük sağlar.

(3)Kullanılmayan proje ödeneği, her yıl Resmi Gazete’de yayımlanan “Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar” çerçevesinde diğer projelere kullandırılabilir.(5)

(4)Organize sanayi bölgeleri personeli Bakanlıkta istihdam edilmez.

Genel Müdürlüğün görevleri

Madde 7- (1)Bu kapsamda Genel Müdürlük;

a) Kredi için yapılacak başvuruların koşullarını belirlemek,

b) Ödemeleri tahakkuka bağlamak,

c) Gerekli görülen hallerde verilen kredilerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesini sağlamak,

d) Kredi geri ödemelerinin ertelenmesi taleplerini değerlendirmek,

e) İhtiyaç duyulacak konularda mevzuat çalışmaları yapmak,

işlemleri yürütür. (6)

____________________________________________________________________________________________________________

(1) “Kredilendirilmede kullanılacak kaynaklar ve kredi çeşitleri” ibaresi “kredi kaynağı ve çeşitleri” olarak 5217 sayılı Kanun gereğince değiştirilmiş olup, 24/06/2005 tarih ve 12221 sayılı yazı ile 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(2) “b)kredi geri dönüşlerinden (kredi anapara ve faizleri)” ibaresi ) 5217 sayılı Kanun gereğince kaldırılmış olup, 24/06/2005 tarih ve 12221 sayılı yazı ile 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(3) “… çeşitleri… OSB projelerinin keşif tutarı ile ilgili olarak etüd, genel idare giderleri, altyapı, kamulaştırma ve yılı yatırım programında yer alan KSS projelerinin altyapı, üst yapılarının ise …” ibaresi “…OSB’lerin etüd, proje, kamulaştırma, genel idare, altyapı inşaat giderleri ve KSS’lerin altyapı inşaat giderlerinin tamamı ile üst yapı inşaat giderlerinin …” olarak değiştirilmiş olup, 24/06/2005 tarih ve 12221 sayılı yazı ile 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(4) “… OSB’lerin etüd, proje, kamulaştırma, genel idare, altyapı inşaat giderleri..” ibaresi “OSB’lerin genel idare, arsa, etüd, proje, altyapı inşaat giderleri…” olarak değiştirilmiş olup, 02/03/2009 tarihli ve 2009 sayılı yazı ile 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(5) “… Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine Bakan onayı alınarak…” ibaresi “…her yıl Resmi Gazetede yayımlanan “Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar” çerçevesinde…” olarak değiştirilmiş olup, 24/06/2005 tarih ve 12221 sayılı yazı ile 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(6) “…işlerini yürütür.” İbaresi “…işlemleri yürütür.” olarak değiştirilmiş olup, 02/03/2009 tarihli ve 2009 sayılı yazı ile 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Kredilerin Tahsisi ve Ödenmesi

Madde 8- (1)İlgili mevzuatına uygun olarak hazırlanmış kredi taleplerinden, Bakanlık tarafından kredi kullandırılması uygun görülenlere ilişkin kredi tutarları; ödeme emri belgesine bağlanarak Merkez Saymanlık Müdürlüğüne intikal ettirilir. Merkez Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacak inceleme neticesinde, bunlardan ödenmesinde herhangi bir kanuni engel bulunmadığı tespit olunanlara ilişkin kredi tutarları ilgili tertiplere gider kaydedilmek suretiyle Bankaya aktarılır.(1)(2)(3)

Bütçe kaynaklı krediler

Madde 9- (1)Bütçe kaynaklı krediler, dış kaynaklı krediler de dahil diğer kredilerin anapara, faiz, komisyon ve diğer giderleri için kullanılamaz ve karşılık gösterilemez.

(2)OSB’ nin ve SS Yapı Kooperatiflerinin borçlarının ertelenmesi nedeniyle bütçeden ilave ödenek talep edilemez.(4)

Bankacılık işlemleri

Madde 10-(1) Bankada açılacak hesabın işleyişi Banka ile Bakanlık arasında düzenlenecek protokolle belirlenir.

Kredinin Geri Dönüşü

Madde 11- (1)Kredilerin geri dönüşleri ilgili mevzuat çerçevesinde Bakanlık adına genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Banka tarafından vade tarihleri itibariyle tahsil edilir, tahsil edilen bu tutarlar; her ayın sonunda Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesaplarına aktarılır.(5)

(2)Kredinin zamanında geri ödenmemesi veya sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi halinde, banka tarafından Bakanlığın talimatı alınarak gerekli işlemler yapılır.(6)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________________________________________________

(1) “… kamulaştırma ve genel idare giderleri için Makam Onayı, diğer giderler için ise hakediş bağlanarak…” ibaresi “…genel Müdürlükçe…” olarak değiştirilmiş olup, 24/06/2005 tarih ve 12221 sayılı yazı ile 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(2) “İhale edilen işe ait geçici kabulden sonra hiçbir ad altında ödeme yapılamaz.” İbaresi kaldırılmış olup, 24/06/2005 tarih ve 12221 sayılı yazı ile 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(3) “…görevli tahakkuk birimince usulüne uygun olarak hazırlanacak Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emri, Genel Müdürlükçe Bütçe Dairesi Başkanlığı ve Merkez Saymanlık Müdürlüğüne intikal ettirilir. Bütçe Dairesi Başkanlığı …” ibaresi 5018 sayılı Kanun gereğince “…ödeme emri belgesine bağlanarak Merkez Saymanlık Müdürlüğüne intikal ettirilir. Merkez Saymanlık Müdürlüğü…” ibaresi olarak değiştirilmiş olup, 02/03/2009 tarih ve 2009 sayılı yazı ile 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. (4) Bu fıkra 12/12/2003 tarih ve 30486 sayılı yazı ile 01/11/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

5) “…Banka tarafından vade tarihleri itibariyle tahsil edilir.

Kredi geri dönüşlerinden 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edilen meblağlar dışındaki tutarlar, her ayın sonunda Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılır. Aktarılan bu tutarlar bütçeye özel gelir ve organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri hizmetlerinde kullanılmak üzere Bakanlık bütçesinde açılacak tertiplere özel ödenek kaydedilir.” ibaresi “… genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Banka tarafından vade tarihleri itibariyle tahsil edilir, tahsil edilen bu tutarlar; her ayın sonunda Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesaplarına aktarılır.” olarak 5217 sayılı Kanun gereğince değiştirilmiş olup, 24/06/2005 tarih ve 12221 sayılı yazı ile 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(6) “Özel ödeneklerden kullanılmayan miktarları ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Kredi geri dönüşlerinden kullandırılacak tutarlar yatırım programı ile ilişkilendirilmek üzere Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirilir.” Fıkraları 5217 sayılı kanun gereğince kaldırılmış olup, 24/06/2005 tarih ve 12221 sayılı yazı ile 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

BÖLÜM – III

I-Organize sanayi bölgeleri için ödeneklerin kullanımı

Amaç

Madde 12- (1) 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Genel Müdürlüğün görevlerini düzenleyen 9 uncu maddesi ile 4562 sayılı OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak organize sanayi bölgelerinin kurulması için yapılacak kredi ödemeleri esasları ve bununla ilgili diğer hususları belirlemektir.

Kredilendirme koşulları

Madde 13- (1) Yılı yatırım programında yer alan ve kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak OSB ile yüksek teknoloji gerektiren ihtisas OSB ye arsa kredisi de verilir.

(2)Gelişmiş ve normal yörelerde yatırım programında tespit edilen büyüklükle sınırlı kalmak kaydıyla, ilk defa yapılan karma ve ihtisas OSB’nin alt yapısı için Bakanlıkça belirlenen şartlarda kredi kullandırılır. Yeni proje ve tevsii şeklinde yapılacak müteakip bölümlerde ise 14 üncü maddede belirtilen faiz oranları; gelişmiş yörelerde %50, normal yörelerde %25 oranında artırılarak uygulanır.(1)(2)

(3)İl merkezi ve ilçelerinde daha önce bir OSB kredilendirilmiş ise, yeni bir OSB’nin kredi taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, il genelindeki ihtisas OSB’ler hariç diğer OSB’lerde bulunan toplam sanayi parsellerinin en az % 75’inde üretim ve/veya inşaata başlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca aynı sektör grubunu içeren ihtisas OSB’lerde de yukarıdaki oran aranır. Ancak Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının yatırımcı temin edeceği projelerde bu oran aranmaz.

(4)Tevsi projeleri için ilave olarak;

a- Atıksu arıtma tesisinin proje çalışmalarına başlanmış olması,

b- Vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

koşulları aranır.(3)(4)

(5)OSB inşaatlarının ihalesinin yapılabilmesi için Yılı Yatırım Programında yer alması, Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirtilen oranda ödeneğinin olması veya OSB hesaplarında bu miktarda nakdin bulunması yada OSB den bu miktarın karşılanacağına dair taahhütname alınması şarttır.(5)(6)

(6) Yol, su, kanalizasyon, AG-OG elektrik şebekesi inşaatlarının tamamlanması veya OSB de toplam sanayi alanının en az % 50’sinin arsa tahsisi yapılmış olması veya bölgede yeterli katılımcı olması halinde genel idare giderlerinin kredilendirilmesi durdurulur.(7)

______________________________________________________________________________________

(1) Gelişmiş yörelerde %200- % 50, normal yörelerde %l00-%25 olarak değiştirilmiş olup, 24/06/2005 tarih ve 12221 sayılı yazı ile 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(2) “…OSB’nin alt yapısı…” ibaresinin başına “ karma ve ihtisas” kelimesi eklenerek 02/03/2009 tarih ve 2009 sayılı yazı ile 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(3) “ilde- il merkezi ve ilçelerinde” “a-Parsellerinin tamamının tahsis edilmiş olması- %60’inin”, “Tevsi projeleri için ilave olarak; a-Atıksu arıtma tesisinin kurulmuş olması- Atıksu arıtma tesisinin proje çalışmalarına başlanmış olması” olarak değiştirmiş, ayrıca “Parsellerin 2/3’ünde fiilen üretime geçilmiş olması” ibaresi kaldırılmış, aynı il merkezi ve ilçelerinde ibaresi eklenmiş olup, 24/06/2005 tarih ve 12221 sayılı yazı ile 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(4) “aynı il merkezi ve ilçelerinde ikinci ve sonraki OSB lerin kredilendirilmesi için kredilendirilmiş bulunan mevcut OSB ye ait,a Parsellerinin % 60’inin tahsis edilmiş olması” ibaresi yatırım programında yer alacak OSB ve KSS’lerin seçim ve ödenek dağılımı ile ilgili usul ve esaslar çerçevesinde değiştirilmiştir. 02/03/2009 tarih ve 2009 sayılı yazı ile 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(5) “… keşif bedelinin en az % 10 u oranında ödeneğinin bulunması…” ibaresi “…Yılı Yatırım Programında yer alması, Mali Yılı Bütçe Kanununda belirtilen oranda ödeneğinin olması…” olarak değiştirilmiş, ayrıca “… ya da OSB den bu miktarın karşılanacağına dair taahhütname alınması…” eklenmiş olup, 24/06/2005 tarih ve 12221 sayılı yazı ile 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(6) “…Mali Yılı…” ibaresi “…Yılı Merkezi Yönetim…” ibaresi olarak değiştirilmiş olup, 02/03/2009 tarih ve 2009 sayılı yazı ile 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(7) “… OSB’de …” ibaresine “…toplam sanayi alanının…” ibaresi eklenmiş olup, 02/03/2009 tarih ve 2009 sayılı yazı ile 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Kredi Faiz Oranları ve Geri Ödeme Şartları

Madde 14- (1) Kullandırılacak kredinin faiz oranları ve geri ödeme şartları:

a) Kalkınmada öncelikli yörelerde; faiz oranı yıllık % 1, geri ödeme süresi 5 yılı ödemesiz toplam 15 yıl,

b) Normal illerde; faiz oranı yıllık % 2, geri ödeme süresi 3 yılı ödemesiz toplam 13 yıl,

c) Gelişmiş illerde; faiz oranı yıllık % 3, geri ödeme süresi 2 yılı ödemesiz toplam 11 yıl

olarak uygulanır.

(2) Kredilerin faizi, ilgili OSB'nin banka hesabına geçtiği tarihten itibaren başlar, ikraz edilen bütün meblağın tamamen itfa edilmiş olacağı tarihe kadar devam eder ve her yılın 31 Aralık tarihinde gider vergisi ile birlikte, itfa döneminde ise anapara taksiti ile birlikte tahsil edilir.(1)

Katılma payları

Madde 15- (1)Katılma payı OSB’ nin oluşumuna katılan kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanacak OSB yatırımının Bakanlık kredisi dışında kalan tutarıdır. OSB nin oluşumuna katılan kurum ve kuruluşlar hisselerine düşen katılma payını Bakanlığa taahhüt ederler. Bu taahhüt tüzel kişilik iktisabından itibaren OSB ye karşı da geçerlidir.

(2)OSB lerde müteşebbis heyete katılan kurum ve kuruluşlar Bakanlık tarafından belirlenen ve tahsis talimatı ile borç taahhütnamesinde belirtilen katılma payından hisselerine düşen miktarı (yapılacak fiili kredi ödemeleri oranında), bankanın mahalli şubesinde açılacak katılma payı hesabına yatırdıktan sonra fiili kredi ödemeleri yapılır.

(3)OSB Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen harcamalar dışında kalan, kredinin kullanımı veya geri ödemesinde doğabilecek tüm masraflar OSB tarafından karşılanır.

____________________________________________________________________________________________________________ (1)Faiz oranları sıra ile kalkınmada öncelikli yörelerde % 10-%2, normal illerde %15-%7, gelişmiş illerde %20-% 12 olarak değiştirilmiş olup, 25.05.2004 tarih ve 10505 sayılı yazı ile değiştirilmiştir. 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmişti. 08.05.2007 tarih ve 8546 sayılı yazı ile normal illerde %7-%5, gelişmiş illerde %12-% 9 olarak değiştirilerek 01.01.2007 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmişti. 03.03.2009 tarih ve 82009 sayılı yazı ile kalkınmada öncelikli yörelerde %2-%1 normal illerde %5-%3, gelişmiş illerde %9-% 6 olarak değiştirilerek 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Son faiz oranları; Normal illerde %3 - %2, gelişmiş illerde %6 - % 3 olarak; geri ödeme süreleri, Normal illerde 11yıl - 13 yıl, gelişmiş illerde 9 yıl - 11 yıl olarak değiştirilerek 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere 21/05/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kredinin geri dönüşü ve erteleme

Madde 16- (1)Borçludan, kredi taksitleri vadesinde tahsil edilir. Taksitlerin herhangi birinin vadesinde ödenmemesi veya kredi sözleşmesi hükümlerine uyulmaması halinde borcun tamamı muacceliyet kazanır. Bu tarihten itibaren borç bakiyesinin tamamının tahsiline gidilir.

a-Arsa satma durumuna gelmeyen OSB lerde komisyon, gider vergisi ve kredi anapara borçlarının tahsil edilmesi kaydıyla, faiz borçları; kredi hesaplarına borç kaydedilir.

b-Borcunu karşılayabilecek miktarda arsa satma durumuna gelmeyen veya Bakanlık tarafından kredilendirilemeyen yatırımlarını ve genel idare giderlerini kendi kaynaklarından karşılayan OSB lerde komisyon, gider vergisi ve kredi anapara borçlarının öncelikle tahsil edilmesi kaydıyla faiz borçları; katılma payları ve arsa satışları hesaplarından tahsil edilir, hesaplardaki nakdin yetmemesi halinde kalan kısım kredi hesaplarına borç kaydedilir.(1)

c-Bakanlık uygun görürse, arsa satışlarına başlamayan veya yeterli arsa satışı yapamayan OSB nin kredi anapara borç taksiti; doğal afetler, kısmi ve genel seferberlik hali dışında en fazla dört defaya mahsus olmak ve itfa planında belirtilen vadelerdeki taksitleri ile birlikte eşit olarak tahsil edilmek üzere ertelenebilir.(2)

Ancak son itfa tarihi değiştirilemez.

Sözleşme düzenleme

Madde 17- (1)Bakanlık ile OSB arasında Bakanlık tarafından tahsis edilecek kredinin şartlarını, geri ödeme usul ve esaslarını içeren tip kredi sözleşmesi düzenlenir.

(2)Düzenlenen tip kredi sözleşmesinin bankaya intikali ile kredi açılır.

(3)Bakanlık tarafından verilecek tip tahsis talimatına göre OSB tarafından hazırlanacak tip borç taahhütnamesinin bankaya intikalini takiben kredi kullanılabilir.

Kredinin teminatı

Madde 18- (1)Krediye karşılık olarak Bakanlık lehine, inşa edilmekte olan OSB arsaları üzerinde 1. Derece ve sırada gayrimenkul ipoteği olarak tapuya “kredinin kullanım amacına uygun olarak” şerhi verilerek ve yıllar itibariyle yapılan kredi tahsisini karşılayacak miktarda tesis edilir.

(2)Kredinin güvencesini oluşturacak arsa ve arazilerin, detaylı bir dökümü bankaya onaylı listelerle bildirilir. Banka listelerde belirtilen arsa ve araziler üzerine Bakanlık adına 1. derece ve 1. sırada gayrimenkul ipoteği tesis ederek gerekli teminatı oluşturur.(3)

(3)Henüz mülkiyetinde arsa bulunmayan OSB’lerde teminat, OSB’yi oluşturan kuruluşlara ait gayrimenkuller üzerine ipotek tesisi veya bankalardaki nakitleri üzerine bloke konularak da tesis edilebilir. (4)

(4)Arsa ve arazilerden üzerinde ihtilaf olanlar teminat kapsamı dışında bırakılır, ihtilaf bitince teminat kapsamı içine alınır.

(5)Banka, peşin veya teminat mektubuna bağlanarak satılan araziler üzerindeki ipoteklerin kaldırılması için, Bakanlığın talimatına göre gerekli işlemi yapar.

_________________________________________________________________________________________________

1) “ … veya Bakanlık tarafından kredilendirilemeyen yatırımlarını ve genel idare giderlerini kendi kaynaklarından karşılayan OSB’lerde …” ibaresi eklenmiş olup, 12/12/2003 tarih ve 30486 sayılı yazı ile değiştirilmiştir. 01/11/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(2) Anapara borç taksitinin ertelenmesi iki defadan üç defaya çıkartılmış olup, 24/06/2005 tarih ve 12221 sayılı yazı ile değiştirilmiştir. 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 17/04/2007 tarih ve 7294 sayılı yazı ile anapara borç taksitinin ertelenmesi üç defadan dört defaya çıkartılmış olup 01/01/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir

(3) “… kamulaştırma kredisi ödeme talimatı ile birlikte Bakanlık tarafından ..” ibaresi kaldırılmış, ayrıca “…gerekli teminatı OSB mülkiyetine geçerken…” ibaresi “… 1. derece ve 1. sırada gayrimenkul ipoteği tesis ederek gerekli teminatı …” olarak değiştirilmiş olup, 24/06/2005 tarih ve 12221 sayılı yazı ile 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(4) 3. fıkra “Henüz mülkiyetinde arsa bulunmayan OSB’lerde teminat, OSB’yi oluşturan kuruluşlara ait gayrimenkuller üzerine ipotek tesisi veya bankalardaki nakitleri üzerine bloke konularak da tesis edilebilir.” olarak değiştirilmiş olup, 02/03/2009 tarih ve 2009 sayılı yazı ile 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

II- Sanayi Siteleri için ödeneklerin kullanımı

Amaç

Madde 19- (1)Küçük sanayicilerin günün koşullarına uygun modern ve teknik olanakları olan birer işyerine sahip olmalarını sağlamak ve bu topluluğun genel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri de içine alan SS kurmak ve işletmek üzere 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş olan S.S. KSS Yapı Kooperatiflerine gerekli kredi ve teknik desteği sağlamaktır.

Kredilendirme koşulları

Madde 20- (1)Yılı yatırım programında yer alan SS Yapı Kooperatiflerinin krediden yararlanabilmeleri için;

a-1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre KSS Yapı Kooperatifinin kurulmuş olması,

b-SS nin kurulacağı İl, ilçe ve beldenin yeterli potansiyele sahip olduğunun Genel Müdürlük tarafından yerinde yapılan inceleme ile belirlenmesi ve buna göre yer seçiminin yapılmış olması, il merkezi ve ilçelerinde daha önceden bir SS kredilendirilmiş ise, aynı il merkezi ve ilçelerindeki ikinci ve sonraki SS’lerin kredilendirilmesi için kredilendirilmiş bulunan SS’nin işyerlerinin %85 inde bil fiil icrai-sanat yapılıyor olması gerekmektedir. (1)

c-Arsanın Kooperatif mülkiyetine geçmiş olması,

d-Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve valilik tarafından onaylanan genel üye listelerinin ibraz edilmesi,

e- Projelerinin ruhsat vermeye yetkili idare tarafından tasdik edilmesi, bakanlıkça vize edilmesi

şarttır.(2)

(2) SS inşaatlarının ihalesinin yapılabilmesi için Yılı Yatırım Programında yer alması ve Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirten oranda ödeneğinin olması veya SS hesaplarında bu miktarda nakdin bulunması ya da SS den bu miktarın karşılanacağına dair taahhütname alınması şarttır.(3)(4)

(3)Kredi tahsisinde bir önceki yıl ikrazda bulunulmuş, ikraz şartlarını yerine getirmiş ve program gereğince devam etmekte olan SS yapı kooperatiflerinin ihtiyaçları öncelikle dikkate alınır.

(4)Kuruluş aşamasında kredi almayan ve kendi imkanları ile inşaatlarını devam ettiren SS Yapı Kooperatiflerine belirtilen koşullara uymak şartıyla projenin tamamlanması için kredi kullandırılabilir.(5)(6)

_________________________________________________________________________________________________

(1) b maddesinin sonuna “…yatırım programında yer alacak OSB ve KSS’lerin seçim ve ödenek dağılımı ile ilgili usul ve esaslar çerçevesinde “il merkezi ve ilçelerinde daha önceden bir KSS kredilendirilmiş ise, aynı il merkezi ve ilçelerindeki ikinci ve sonraki KSS’lerin kredilendirilmesi için kredilendirilmiş bulunan KSS’nin işyerlerinin %85 inde bil fiil icrai-sanat yapılıyor olması gerekmektedir” ibaresi eklenmiş olup, 02/03/2009 tarih ve 2009 sayılı yazı ile 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(2) “e- Projelerinin Genel Müdürlük tarafından tasdik edilmesi” ibaresi 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince “e- Projelerinin ruhsat vermeye yetkili idare tarafından tasdik edilmesi, bakanlıkça vize edilmesi” olarak değiştirilmiş olup, 24/06/2005 tarih ve 12221 sayılı yazı ile 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(3) “Aynı yerde daha önce bir KSS kredilendirilmiş ise bunun devamı olan ikinci ve sonraki KSS nin kredilendirilebilmesi için, mevcut KSS ye ait fiili kullanım doluluk oranının en az % 95’e ulaşması ile ferdi ilişkiye geçmiş veya kredi borcunun bitmiş olması şartları aranır.” Fıkrası kaldırılmış olup, 24/06/2005 tarih ve 12221 sayılı yazı ile 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(4) “…Mali Yılı…” ibaresi “…Yılı Merkezi Yönetim…” ibaresi olarak değiştirilmiş olup, 02.03.2009 tarih ve 2009 sayılı yazı ile 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(5) “… keşif bedelinin en az % 10 u oranında ödeneğinin bulunması…” ibaresi “…Yılı Yatırım Programında yer alması ve Mali Yılı Bütçe Kanunu’nda belirten oranda ödeneğinin olması…” olarak değiştirilmiş, ayrıca “… yada KSS den bu miktarın karşılanacağına dair taahhütname alınması…” ibaresi eklenmiş olup, 24/06/2005 tarih ve 12221 sayılı yazı ile 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(6) “Kooperatiflerin Bakanlığa yanlış ve yanıltıcı bilgi yada belge verdiğinin veya alınan kredinin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde kredi ödemeleri durdurulur ve ödenmiş bulunan kredilerin defaten tahsili yoluna gidilir. “ fıkrası kaldırılmış olup, 24/06/2005 tarih ve 12221 sayılı yazı ile 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Kredi Faiz Oranları ve Geri Ödeme Şartları ile Kredilendirme Oranları

Madde 21- (1) Kullandırılacak kredinin kredilendirme ve faiz oranları ile geri ödeme şartları:

a) Kalkınmada öncelikli yörelerde ve doğal afet geçiren yerlerde üstyapı kredilendirme

oranı % 70, faiz oranı yıllık % 1, geri ödeme süresi 2 yılı ödemesiz toplam 15 yıl,

b) Normal illerde; üstyapı kredilendirme oranı % 60, faiz oranı yıllık % 2, geri ödeme süresi 2 yılı ödemesiz toplam 13 yıl,

c) Gelişmiş illerde; üstyapı kredilendirme oranı % 50, faiz oranı yıllık % 3, geri ödeme süresi 2 yılı ödemesiz toplam 11 yıl

olarak uygulanır.

(2) Altyapı kredilendirme oranları %100 olarak uygulanır.

(3) Kredilerin faizi; kredinin ilgili SS’nin banka hesabına geçtiği tarihten itibaren başlar, ikraz edilen bütün meblağın tamamen itfa edilmiş olacağı tarihe kadar devam eder. Kredi itfa başlangıcına kadar tahakkuk ettirilerek biriktirilen faizler itfa döneminde eşit taksitler halinde, anapara taksitleri ve itfa döneminde tahakkuk edecek faizlerle birlikte tahsil edilir.(1)(2)

Katılma payı

Madde 22- (1) SS Yapı Kooperatiflerinin katılma payı, Bakanlık hissesi ile hakediş raporu tutarı arasındaki farktır.

(2)Katılma payı Kooperatif tarafından Bankanın mahalli Şubesindeki hesaba yatırıldıktan sonra fiili kredi ödemeleri yapılır.(3)

_______________________________________________________________________________________________

(1) Faiz oranları sıra ile kalkınmada öncelikli yörelerde % 10-%2, normal illerde %15-%7, gelişmiş illerde %20-% 12 olarak değiştirilmiş olup, 25/05/2004 tarih ve 10505 sayılı yazı ile değiştirilmiştir. 01/01/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmişti. 08/05/2007 tarih ve 8546 sayılı yazı ile normal illerde %7-%5, gelişmiş illerde %12-% 9 olarak değiştirilerek 01/01/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmişti. 03/03/2009 tarih ve 82009 sayılı yazı ile geri ödeme süresi 2 yıl ödemesiz olarak, faiz oranları ise kalkınmada öncelikli yörelerde %2-%1 normal illerde %5-%3, gelişmiş illerde %9-% 6 olarak değiştirilerek 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Son faiz oranları; Normal illerde %3-%2, gelişmiş illerde %6-% 3 olarak değiştirilerek 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(2) “… ve doğal afet geçiren yerlerde” ibaresi eklenmiş, ayrıca geri ödeme süreleri sıra ile kalkınmada öncelikli yörelerde 1 yıl ödemesiz 15 yıl, normal illerde 1 yıl ödemesiz 13 yıl olarak değiştirilmiş olup, 24/06/2005 tarih ve 12221 sayılı yazı ile 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(3) Bu fıkra 24/06/2005 tarih ve 12221 sayılı yazı ile 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. “… hakediş raporu...” ibaresine “tutarı” ibaresi eklenmiş olup, 02/03/2009 tarih ve 2009 sayılı yazı ile 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Kredinin geri dönüşü ve erteleme

Madde 23- (1)Borçludan, kredi taksitleri vadesinde tahsil edilir. Taksitlerin herhangi birinin vadesinde ödenmemesi veya borç taahhütnamesi hükümlerine uyulmaması halinde borcun tamamı muacceliyet kazanır. Bu tarihten itibaren borç bakiyesinin tamamının tahsiline gidilir.

(2)Bakanlık uygun görürse; Borçlarını ödeyememiş veya ödeyemeyecek durumda bulunan SS Yapı Kooperatiflerinin yıllık anapara ve faiz taksitini; müteakip taksitlerine eşit olarak ilave etmek ve cari oran üzerinden faiz uygulamak suretiyle, doğal afetler, kısmi ve genel seferberlik hali dışında, en fazla dört yıl ve sekiz taksit olmak üzere erteleyebilir. Ancak son itfa tarihi hiçbir şekilde değiştirilemez. (1)(2)

(3) SS Yapı Kooperatiflerine kullandırılan kredinin tamamı inşaatın tamamlandığının Bakanlıkça tespit edildiği tarihten iki yıl sonra, itfaya bağlanır.(3)

Borç taahhütnamesi düzenleme

Madde 24- (1) SS yapı kooperatiflerinin yetkili temsilcileri, Bakanlık tarafından verilen tahsis talimatına göre hazırlanan tip borç taahhütnamesini notere onaylattıktan sonra bankaya verirler.

(2)Borç taahhütnamesinin bankaya intikalinden sonra kredi kullanılabilir.

Kredinin teminatı

Madde 25- (1)Kredinin güvencesini oluşturacak arsa ve arazilerin, detaylı bir dökümü bankaya onaylı listelerle bildirilir. Banka listelerde belirtilen arsa ve araziler üzerine Bakanlık adına 1. derece ve 1. sırada gayrimenkul ipoteği tesis ederek gerekli teminatı oluşturur. Söz konusu arsa üzerine yapılacak her türlü inşaat, ipotek kapsamına dahil edilir.(4)

____________________________________________________________________________________________________________

(1) “… KSS Yapı kooperatiflerinin anapara ve faiz taksitini, doğal afetler, kısmi ve genel seferberlik hali dışında, iki defaya mahsus olmak ve müteakip taksitine ilave edilmek üzere...” ibaresi “… Borçlarını ödeyememiş veya ödeyemeyecek durumda bulunan KSS Yapı Kooperatiflerinin yıllık anapara ve faiz taksitini; müteakip taksitlerine eşit olarak ilave etmek ve cari oran üzerinden faiz uygulamak suretiyle, doğal afetler, kısmi ve genel seferberlik hali dışında..” olarak değiştirilmiş olup, 12/12/2003 tarih ve 30486 sayılı yazı ile değiştirilmiştir. 01/11/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(2) Yıllık anapara faiz borçlarının ertelenmesi iki defadan üç defaya çıkartılmış olup, 24/06/2005 tarih ve 12221 sayılı yazı ile değiştirilmiştir. 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 17/04/2007 tarih ve 7294 sayılı yazı ile yıllık anapara faiz borçlarının ertelenmesi üç defadan dört defaya çıkartılmış olup, 01/01/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(3) “…geçici kabulün yapıldığı tarihten bir …” ibaresi “… inşaatın tamamlandığının Bakanlıkça tespit edildiği tarihten iki…” olarak değiştirilmiş olup, 02/03/2009 tarih ve 2009 sayılı yazı ile 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(4) “Krediye karşılık olarak Bakanlık lehine, inşa edilmekte olan KSS arsası üzerinde 1. Derece ve sırada gayrimenkul ipoteği tesis edilir….” İbaresi “Kredinin güvencesini oluşturacak arsa ve arazilerin, detaylı bir dökümü bankaya onaylı listelerle bildirilir. Banka listelerde belirtilen arsa ve araziler üzerine Bakanlık adına 1. derece ve 1. sırada gayrimenkul ipoteği tesis ederek gerekli teminatı oluşturur….” olarak değiştirilmiş olup, 24/06/2005 tarih ve 12221 sayılı yazı ile 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

BÖLÜM-IV
Çeşitli Hükümler

Yürürlük

Madde 26- (1)Bu Esas ve Usuller 01/01/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

Geçici Madde 1- (1) 01/01/2002 tarihinden önce yürütülmekte olan projelerin uygulanmasına sözleşmelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak kaydı ile bu Esas ve Usullere göre devam edilir.

Geçici Madde 2- (1)

Geçici Madde 3- (1)Bu esas ve usuller yürürlüğe girmeden önce; Bakanlık tarafından 3.şahıslara ait teminat ve gayrimenkul ipoteği alınarak kredi kullandırılmış bulunan Küçük Sanayi Siteleri Yapı Kooperatifleri Başkanlıklarına; inşaatlarının tamamlanması için, 25.Maddede belirtilen esaslara intibak edinceye kadar; arsa kooperatif mülkiyetine geçerken ipotek tesis edileceğine dair, Kooperatif Yönetim Kurulu üyelerinin müteselsil kefaleti ile birlikte taahhütname alınmak suretiyle kredi kullandırılmasına devam edilir.(2)

Geçici Madde 4- (1)5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun gereğince arsa tahsis bedellerinin ödemesi durdurulan ve/ veya bedelsiz olarak arsa tahsisi yapılan OSB’lerde; Kanunun geçici 1. maddesinin geçerliliği süresince komisyon ve gider vergisi borçlarının öncelikle tahsil edilmesi kaydıyla anapara ve faiz borçları; kredi hesaplarına borç kaydedilir.(3)

Geçici Madde 5- (1) 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20 nci maddesiyle 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa ilave edilen geçici 9 uncu madde gereğince tamamen veya kısmen bedelsiz parsel tahsis eden OSB’lerin; Kanunun geçici 9 uncu maddesinin geçerliliği süresince; komisyon ve gider vergisi borçlarının öncelikle tahsil edilmesi kaydıyla, 25/5/2011 tarihli ve 2011/1808 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen oranda anapara taksit borçları ertelenir, faiz borçları ise kredi hesaplarına eklenir.(4)

Yürütme

Madde 27- (1)Bu usul ve esasları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Maliye Bakanı müştereken yürütür.

_________________________________________________________________________________________________

(1) Geçici 2 inci madde kaldırılmıştır.

(2) Bu madde 07/04/2003 tarih ve 5801 sayılı yazı ile yürürlüğe girmiştir.

(3) Bu madde 24/06/2005 tarih ve 12221 sayılı yazı ile 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(4) Bu madde 21/05/2013 tarih ve 4714 sayılı yazı ile 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
4906 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçe, Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi
Organize Sanayi Bölgeleri Teftiş Rehberi
Kümelenme Destek Programı Uygulama Usul Ve Esasları
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları
Kamu İç Denetim Planı Ve Programı Hazırlama Rehberi
Endüstri Bölgeleri Mülkiyet Sınırları İçinde Bırakılacak Sağlık Koruma Bantları Hakkında Protokol
Taşınır Devrine İlişkin Protokol
Stratejik Çerçeve Belgesi
Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi (2008-2010)
Kamu İç Denetim Standartları
OSB Sınırları İçinde Bulunan Mera Vasfındaki Arazilerin Tahsis Değişikliği Hakkındaki Usul ve Esasla...
Sayıştay Genel Kurul Kararı (Yönetim hesabının Sayıştay'a verilme sürelerine ilişkin yazı)
OSB İmar Şartnamesi
Organize Sanayi Bölgelerinde Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesi Protokolü

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

Ülke ve birliklere göre ihracat prosedürleri

Ülke ve birliklere göre ihracat prosedürleri

ihracat yapılırken düzenlenmesi gereken belgeler ülke ve bölgelerine göre farklılıklar içermektedir.

OFİS VE İNSAN

LED Nedir, Ne Yarar Sağlar?

LED Nedir, Ne Yarar Sağlar?

Yüzyılın devrim yaratan aydınlatma teknolojisi ile elektrik harcamalarında yüksek tasarruf sağlanıyor. Rengarenk ışıklar ile elde edilen görsel efektler de cabası.

Çalışma Hayatında Gelecek Dijital İK ile İnşa Edilecek

Çalışma Hayatında Gelecek Dijital İK ile İnşa Edilecek

Bir önceki makalemi okuyan sevgili dostlarımın hatırlayacağı üzere, konu; iş dünyamızdaki kuşak çatışmaları ve bunun insan kaynaklarına yansıması ve de kuşaklararası hoşgörü/anlayışın, kariyer planlamasındaki önemiyle ilgili bir takım görüşlere yer vererek, kurumsallaşma ya da kurumsallaşamama üzerine, ilginç değerlendirmeler şeklindeydi.

İŞ DÜNYASI

Fazladan 40 Bin TL Aklımıza Ev Almayı Getiriyor

Fazladan 40 Bin TL Aklımıza Ev Almayı Getiriyor

MasterIndex araştırması, son dönemde Türk Halkı’nın eline geçen fazla parayı nasıl değerlendireceğini ortaya koydu

HUKUK / MUHASEBE

Yeni Borçlar Kanunundaki bazı değişiklikler

Yeni Borçlar Kanunundaki bazı değişiklikler

Yeni Türk Ticaret Kanununun getirdiği değişikliklere hızlı bakış