Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

BiLiM, SANAVi VE TEKNOLOJi BAKANLIGI
Strateji Gelistirme Baskanlığı
Sayi : B.14.0.S0B.0.12-010.04/ T I 28
Konu : On Mali Kontrol lslemleri Yonergesi
MUSTEARLIK MAKAMINA
Bakanlığımız On Mali Kontrol Islemleri Yonergesi, 5018 sayih Kamu Mall Yonetimi ve Kontrol Kanununun 58 ve 60'mcl maddelerine, 5436 sayih Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazi Kanun ve Kanun Hukmunde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasi Hakkmda Kanunun 15'inci maddesine ve iyi Kontrol ve On Mali Kontrole Iliskin Usul ve Esaslar Hakkindaki Yonetmelige dayarularak hazrrlarup 11105/2006 tarihli ve 8 sayili Makam Oluru ile 01106/2006 tarihinden gecerli olmak uzere yururluge konulmus , 01/12/2006 tarihli ve 60 sayili Makam Oluru ile de 01/0112007 tarihinden gecerli olmak uzere revize edilmistir, 635 sayili Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhgmm Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun Hukrnunde Kararname ile Bakanligimrzm yeniden yapilanmasi nedeniyle, soz konusu Yonergenin yenilenrnesi gerekmektedir.iyi Kontrol ve On Mali Kontrole Iliskin Usul ve Esaslar Hakkindaki Yonetmeligin 'Idarelerce yapilacak dtizenlemeler" bashkh 27'nci maddesinde; "Usul ve Esaslarda belirlenen mall karar ve
islernlerin disinda kalan mall karar ve islernlerin de aym sekilde mall hizmetler birimine kontrol
ettirilmesine yonelik duzenleme yapilabilir. Bu konuda yapilacak duzenlemeler ust yoneticinin
onayiyla yururluge konulur. Bu duzenlernelerde, mall hizmetler biriminin on mali kontrolune tabi
tutulacak mali karar ve islemler, riskli alanlar dikkate almmak suretiyle tur, tutar ve konu itibanyla
belirlenir ve yilda bir kez degerlendirilir." hukmune yer verilmistir,
Bu itibarla, ekli Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligi On Mall Kontrol Islemleri
Yonergesinin 01/0112012 tarihinden itibaren yururluge konulmasi hususunda olurlanrnzi arz ederim.
Yonerge (9 sayfa)
Mustafa Kemal Mah. Eskisehir yolu 2151 Cad. No: 15406510 Sogutozu ANKARA Bilgi icin D.BA$TORK Mali Hiz.Uzm.
Tel: (0312) 201 6106 Faks: (0312) 219 6783
e-posta: derya.basturk@sanavi.gov.tr
Elektronik ag: www.sanayi.gov.tr
' Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhgi
On Mali Kontrol Islemleri Ydnergesi
BiRiNCi BOLUM
Amac, Kapsam, Dayanak ve Tammlar
Amac ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yonergenin amaci, Bakanlik harcama birimleri ve Strateji
Gelistirme Baskanligmca yurutulecek on mall kontrol faaliyetlerine iliskin ilke, is, islem ve
surecleri belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yonerge, 5018 sayih Kamu Mall Yonetimi ve Kontrol
Kanununun 58 ve 60'lOCl maddeleri, 5436 sayili Kamu Mall Yonetimi ve Kontrol Kanunu ile
Bazi Kanun ve Kanun Hukmunde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanunun
15' inci maddesi ile iy Kontrol ve On Mall Kontrole Iliskin Usui ve Esaslar Hakkinda
Yonetmelige dayarularak hazirlanrmsnr.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Yonergede gecen;
a) Bakanhk: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhgmi,
b) Baskan: Strateji Gelistirme Baskaruru,
c) Baskanlik: Strateji Gelistirme Baskanhgmi,
y) Gorus yazisi: On mall kontrol sonucunda mall karar ve islernlerin uygun bulunup
bulunmadrgi yonunde verilen yazih gorU~U veya dayanak beige uzerine yazilan serhi,
d) Harcama birimi: Merkezi yonetim butce kanununda odenek tahsis edilen ve
harcama yetkisi bulunan Bakanlik merkez ve tasra birimini,
e) Kanun: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayih Kamu Mall Yonetimi ve Kontrol
Kanununu,
t) On mall kontrol: Bakanhgin gelir, gider, varlik ve yukumluluklerine iliskin mall
karar ve islemlerinin; Bakanligm butcesi, butce tertibi, kullarulabilir odenek tutan, harcama
prcgrarm, merkezi yonetim butce kanunu ve diger mall mevzuat hukumlerine uygunlugu ve
kaynaklann etkili, ekonomik ve verimli bir sekilde kullamlmasi yonlerinden yapilan
kontrolunu ,
g) Ost yonetici: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhgi Mustesanrn,
g) Yonerge: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligi On Mall Kontrol lslernleri
Yonergesini,
ifade eder.
iKiNCi BOLDM
On Mali Kontrol
On mali kontroliin kapsanu
MADDE 4 - (1) On mall kontrol gorevi, yonetirn sorumlulugu cercevesinde, harcama
birimleri ve Baskanlikca yerine getirilir.
(2) Baskanhkca yapilacak on mall kontrol, bu Yonergede ongorulen kontroller ile
harcama birimlerinin talebi veya Baskanhgin risk degerlendirmesi sonucunda on mall kontrol
islernine tabi tutulrnasmda yarar gorulen mall karar ve islernlerden Ost Yonetici tarafindan
uygun meydana gelir.
Bakanlıgin mali karar ve islemleri, harcama birimleri ve Baskanlikca Bakanlıgin
butcesi, butce tertibi, kullanilabilir odenek tutan, aynntih harcama programi, merkezi yonetirn
butce kanunu ve diger mali mevzuat hukumlerine uygunluk yonlerinden kontrol edilir.
(4) Mali karar ve islernler, harcama birimleri tarafindan kaynaklann etkili, ekonomik
ve verimli bir sekilde kullarulmasi acisindan da kontrol edilir.
(5) iI Mudurlukleri Yonergenin 20 'nci maddesine tabi degildir.
On mali kontroltin niteligi
MADDE 5 - (1) On mali kontrol sonucunda uygun gorus verilip verilmemesi,
danisma ve onleyici niteligi haiz olup, mali karar ve islemlerin harcama yetkilisi tarafmdan
uygulanmasinda baglayici degildir.
(2) Mali karar ve islernlerin on mall kontrole tabi tutulmasi ve on mall kontrol
sonucunda uygun gorti~ verilmis olmasi, harcarna yetkilileri ve gerceklestirrne gorevlilerinin
sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.
On mali kontrol siireci ve usulii
MADDE 6 - (1) Harcama yetkilileri, yardimcilan veya hiyerarsik olarak kendisine en
yakin ust kademe yoneticileri arasindan bir veya daha fazla sayida gerceklestirme gorevlisini
odeme emri belgesi duzenlernekle gorevlendirir. Yapilan bu gorevlendirmeler Baskanliga da
bir yazi ile bildirilir. Odeme emri belgesini duzenlemekle gorevlendirilen gerceklestirme
gorevlileri, cderne emri belgesi ve eki belgeler uzerinde mevzuata uygunluk ve belgelerin
tamam olup olmadigi hususlan ile daha onceki islemlerin kontrolunu de kapsayacak sekilde
on mall kontrol yaparlar. Bu gerceklestirme gorevlileri tarafindan yapilan kontrol sonucunda
islemlerin uygun gorulmesi halinde, odeme emri belgesi uzerine "Kontrol edilmis ve uygun
gorulmustur" serhi dusulerek imzalarur.
(2) Harcama birimlerinde surec kontrolu yapilir. Surec kontrolunde, her bir islern daha
onceki islemlerin kontrolunu icerecek sekilde tasarlamr ve uygulamr, Mall islemlerin
yurutulmesinde gorev alanlar, yapacaklan islernden onceki islemleri de kontrol ederler. Surec
kontrolunu saglamak amacryla mali islemlerin surec akis semasi hazirlarur ve Ost Yoneticinin
onayi ile yururluge konulur.
(3) Baskanligm on mall kontrolune tabi mall karar ve islernler, kontrol edilmek uzere
Baskanliga gonderilir. Baskanlikca yapilan kontrol sonucunda mall karar ve islemin uygun
gorulmesi halinde gorti~ yazisi duzenlenir veya dayanak belgenin uzerine "Kontrol edilmis ve
uygun gorulrnustur" serhi dusulerek ilgili birime gonderilir. Baskanlikca mall karar ve islemin
uygun gorulmemesi halinde ise nedenleri acikca belirtilen bir gorus yazisi yazilarak kontrole
tabi karar ve islern belgeleri eklenmek suretiyle ilgili birime gonderilir. On mali kontrol
sonucunda yazih gorus duzenlenmesi halinde bu yazih gorusler aynntih, acik ve gerekceli
olarak yazihr. Baskanligm gorus yazrsi, harcama birimince ilgili islem dosyasinda saklamr ve
bir ornegi de odeme emri belgesine eklenir.
(4) Baskanlikca, Yonergenin 10 ve 19'uncu maddeleri uyannca yapilan kontrollerde
yazili gorus duzenlenmesi zorunludur. Bu yazida, yapilan kontrol sonucunda mali karar ve
islernin uygun gorulup gorulrnedigi, uygun gorulmernisse nedenleri acikca belirtilir.
(5) Mevzuatma uygun olarak giderilebilecek nitelikte eksiklikleri bulunan mali karar
ve islemlerde, bu eksiklikler ve nasil duzeltilebilecegi hususlan belirtilmek ve bunlann
duzeltilmesi kaydryla islernin uygun goruldugu seklinde yazih gorti~ duzenlenebilir.
Kontrol yetkisi
MADDE 7 - (1) Baskanlikta on mali kontrol yetkisi Baskana airtir. Kontrol
sonucundaduzenlenen yazih gorus ve kontrol serhleri Baskan tarafmdan imzalarnr. Baskan,
Yetkisi acikca belirtmek sartiyla yazilı olarak Baskanlık 11' Kontrol Dairesi
Baskanlığına devredebilir. Baskarun harcama yetkilisi olrnasi durumunda on mali kontrol gorevi,
Baskanlik iy Kontrol Dairesi Baskaru tarafmdan yurutultu'.
(2) Baskanhgm on mall kontrolune tabi mall karar ve islemlerin kontrolu, 11 inci
maddenin dorduncu fikrasi hukmu sakh kalmak kaydiyla, iy Kontrol Dairesi tarafindan yerine
getirilir.
(3) Harcama birimlerinde odeme emri belgesi ve eki belgeler uzerinde on mall kontrol
gorevi, odeme emri belgesi duzenlernekle gorevlendirilen gerceklestirme gorevlisi tarafmdan
yerine getirilir.
Görevler ayrılığı. i1kesi
MADDE 8 - (1) Harcarna yetkilisi ile muhasebe yetkilisi gorevi aym kiside
birlesernez. Baskanlikta on mall kontrol gorevini yurutenler, onay belgesi ve ekleri ile
sartname ve sozlesme tasanlanrnn hazirlanmasi, mall karar ve islemlerin belgelendirilmesi,
mal ve hizmetlerin teslim almmasi gibi mali karar ve islernlerin hazirlanmasi ve uygulanmasi
asamalannda gorevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda
baskan ve uye olamazlar.
DÖRDÜNCU BOLUM
Baskanlığın On Mali Kontroliine Tabi Mali Karar ve Islemler
Kanun tasarrlarmm mali yiikiiniin hesaplanmasi
MADDE 9 - (1) Gelirlerin azalmasina veya giderlerin artmasma neden olacak ve
idareye yukumluluk getirecek kanun tasanlan, ilgili birim tarafmdan, mall yuklerinin
hesaplanmasuu saglamak uzere Baskanliga gonderilir, Baskanhkca kanun tasanlannm mall
yukleri en az uc yilhk bir donem icin hesaplanarak, orta vadeli program ve orta vadeli mall
plan cercevesinde, idarenin stratejik plaru, performans prograrru ve butcesi lizerindeki etkileri
acismdan degerlendirilir, Bu degerlendirme sonucu, bir yaziyla ilgili birime gonderilir,
Taahhiit evraki ve sozlesme tasarrlari
MADDE 10 - (1) Harcama birimlerinin, ihale kanunlanna tabi olsun veya olmasin,
harcarnayi gerektirecek taahhut evraki ve sozlesme tasanlanndan tutan mal ve hizmet alimlan
icin bir milyon Turk Lirasiru, yapim isleri icin iki milyon Turk Lirasmi asanlar kontrole
tabidir. Bu tutarlara katma deger vergisi dahil degildir.
(2) Kontrole tabi taahhut evraki ve sozlesme tasanlan, bunlara iliskin turn bilgi ve
belgeleri icerecek sekilde bir asil ve bir onayh suret olmak uzere iki nushadan olusan bir
islern dosyasi olarak idare taahhut altma girmeden, Ihalelere Yonelik Basvurular Hakkinda
Yonetmelik hukumlerine gore sikayet/itirazen sikayet icin gerekli sureler tamamlandiktan
soma ve sozlesme imzalanmadan once Baskanliga gonderilir,
(3) Kontrol edilmek uzere Baskanliga gonderilecek islern dosyasinda mevzuat geregi
bulunmasi gereken bilgi ve belgeler asagida belirtilmistir:
a) Islem dosyasmda bulunan butun belgeleri gosteren onayli dizi pusulasi,
b) Yapim islerinde (4734 sayih Kamu lhale Kanununun 62 'nci maddesinin (c)
bendinde istisna sayilanlar haric) arsa temini, mtilkiyet, kamulastirma ve imar islemlerinin
tamamlandrgina dair belgeler,
c) ilgili mevzuati geregince cevresel etki degerlendirmesi (<;:ED) raporu gerekli olan
islerde <;:ED olumlu belgesi ve isle ilgili olarak ahnmasi gereken ozel komisyon izin ve
kararlan, .. .
.Yillık yatmrn programmda yer alan islerle, bu programdaki ek veya degisikliklere
gore yapilacak islerde, yih merkezi yonetirn butce kanununun bu konudaki hukumlerinin her . ,-, ' ,
3 yıl Bakanlar Kurulunca yürürlüge konulan yatmm prograrrurun uygulanmasi, koordinasyonu
ve izlenmesine dair kararda ongorulen islemlerin yapildigmi karutlayan belgeIer,
1) Odenegi toplu olarak verilmis projelerin detay programlanna ait bilgiler ile
toplulastmlrms projelerin alt kalemlerine iliskin bilgiler,
2) Gelecek yillara yaygin yuklenmelerde izin ahnmasi gereken hallerde ilgili idarenin
izru,
3) YI1 icinde projelerin, yer, karakteristik, sure, maliyet ve odenek degisikliklerine
iliskin bilgiler,
d) ihale ve/veya on yeterlik dokumanimn basim maliyetinin, dokumamn posta yoluyla
satilmasmm ongorulmesi halinde ise aynca posta maliyetinin tespitine iliskin beIge ve
bilgileri iceren tutanak,
e) Basbakanligm, Bakanliklann veya ilgili makamin iznine tabi alimlarda izin yazisi,
f) ihaleye iliskin turn sartnarneler,
g) Sozlesme tasansi,
g) Yaklasik maliyet ve dayanagiru olusturan hesap cetvelleri,
h) Onay belgesi,
I) Kamu ihale Kurumu tarafindan ihale kayit numarasi verilen ihale kayit formu,
i) llanm yapildigina iliskin belgeler,
j) 4734 sayili Kamu Ihale Kanununun 22'nci maddesinin a, b ve c bentleri kapsaminda
tek kaynaktan yapilan alimlara iliskin olarak ihale mevzuatinda belirlenen standart form,
k) ilan zorunlulugu bulunmayan ihalelerde, isteklilerin davet edildigine dair davet
yazI1an,
1) ihale komisyonlanrun kurulmasina iliskin (komisyon baskan ve uyeleri ile bunlann
yedeklerinin adlan ve soyadlan, unvanlan ve komisyondaki sifatlannm belirtildigi) ihale
yetkilisi onayi,
m) ihale dokumarunm satm almdrgina iliskin idare yetkilisince imzalanan form ve
almdi belgeleri ,
n) Duzenlenmis ise zeyilnameler, aciklamalar ve bunlann istekIilere gonderildigine
dair belgeler,
0) lhaleye katilan butun isteklilere ait teklif mektuplan ile teklif mektubu eki birim
fiyat teklif cetvelleri,
0) Ozerine ihale yapilan istekli ile ikinci en avantajli teklif sahibinin gecici teminatma
ait alindi belgesi ,
p) Yapilan ihalenin usul ve turune uygun olarak, 4734 sayili Kamu Ihale Kanunu ve
4735 sayih Kamu ihale Sozlesmeleri Kanununa iliskin yayirnlanan yonetmelikler ve diger
duzenleyici mevzuat hukurnleri dogrultusunda duzenlenmesi gereken ve ihale surecinde idare
tarafindan duzenlenmis olan standart formlar ve diger belgeler,
r) Ozerine ihale yapilan istekli ile bu istekli dismda ihaleye katilan isteklilere ait diger
tum bilgi ve belgeIer,
s) On yeterlilik ve/veya ihale komisyonu degerlendirrnelerinde elenen isteklilere ait
eleme nedeni olan butun belgeler,
s) Ihale uzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik acidan en avantajli ikinci teklif
sahibi isteklinin, 4734 sayili Kanunun 58'inci maddesine gore yasakli olup olrnadigina dair
Kamu Ihale Kurumundan alman teyit belgesi (sahis sirketi olmasi halinde sirket ortaklanrun
tarnarm, sermaye sirketi olmasi halinde ise sermayesinin yansindan fazlasina sahip olan
gercek veya tiizel kisi ortaklann yasakli olup olmadigimn teyidi),
t) ihale komisyonu tutanak ve kararlan,
u) ihal~ karanrun onaylandigina dair ihale yetkilisi onayi (onay tarihinin belirtilmis olması gerekmekredir.)
v) Elektronik posta veya faks yoluyla yapilacak bildirimlerde bildirim tarihini ve
icerigini de kapsayacak beige ile bu sekilde yapilacak bildirimlerin teyit edilmesi amaciyla
ayru gun idare tarafindan iadeli taahhutlu mektupla gonderildigine iliskin beige,
y) Ihale kararlanna ait damga vergisinin (karar pulu) tahsil edildigine iliskin beige
veya ilgili mevzuati geregince istisna kapsamindaki islerde istisna belgesi,
z) Ihalelere Yonelik Basvurular Hakkmda Yonetmelik hukumlerine gore Bakanliga ve
Kamu lhale Kurumuna basvuruda bulunuldugu takdirde;
1) Sikayet basvurulan ile bu basvurular uzerine idare tarafindan alman kararlar ve
bunlann bildirimine iliskin belgeler,
2) Itirazen sikayet basvurusunda bulunulmus ise basvuruya iliskin olarak idare ile
Kamu ihale Kurumu arasmdaki turn yazismalar ve Kurumun verdigi kararlann onayli
ornekleri ile bunlara iliskin diger yazisrnalar.
(4) Bu belgelerden yabanci dilde duzenlenmis olanlann harcama birimlerince onayli
Turkce tercumelerinin aynca islem dosyasma eklenmesi gerekmekte olup, belgelerin yabanci
dildeki asillan ile taahhutlere iliskin diger belgeler harcama birimlerinde muhafaza edilir.
(5) Taahhut evraki ve sozlesrne tasanlan, Baskanlikca en gey on isgunu icinde kontrol
edilir. Yapilan kontrol sonucunda duzenlenen gorus yazisi, islem dosyasirun ash ile birlikte
ilgili harcama yetkilisine gonderilir.
(6) 2942 sayih Kamulastirma Kanunu kapsarrunda yapilan harcamalara iliskin taahhut
evraki tutan ne olursa olsun kontrole tabi degildir,
(7) Soz konusu ise ait sozlesmenin imzalanmasindan soma, bes isgunu icinde asagida
belirtilen belgelerin onayh birer nushasi Baskanliga gonderilecektir.
a) Sozlesme,
b) Kesin teminata iliskin almdirun ornegi,
c) Yapim islerinde sozlesmede ongorulmeyen is artismm zorunlu hale gelmesi ve bu
artism muteahhidine yaptinlrnasi halinde buna iliskin onay belgesi ve yaklasik maliyet hesap
cetveli ile ek kesin teminata iliskin beige,
y) Sozlesmenin devri halinde devir sozlesmesi,
d) 22/812009 tarihli ve 27327 sayih Resmi Gazetede yayimlanan Kamu Ihale Genel
Tebliginin ITnci maddesinde sayilan belgeler,
e) 4734 sayili Kanunun 53 'uncu maddesinin (j) fikrasi geregince, sozlesme bedeli
uzerinden onbinde bes orarunda Kamu lhale Kurumu payirun yatinldigma ait almdi belgesi,
f) Sozlesrne bedeli uzerinden yatinlan damga vergisine ait ah ndi belgesi.
Odenek gdnderme belgeleri
MADDE 11 - (1) Butce odeneklerinin dagitrrm odenek gonderme belgesiyle yapihr.
Odenek gonderme belgeleri harcama yetkilisi tarafmdan imzalandiktan soma kontrol edilmek
uzere Baskanliga gonderilir.
(2) Ancak, harcama birimlerince odenek gonderme belgelerinin e-butce sistemi
uzerinden dtizenlenmesi durumunda, islemlerde kolayhk saglamak uzere Baskanliga odenek
gonderrne belgesi yerine odenek gonderme belgeleri icmali gonderilir,
(3) YIiI merkezi yonetirn butce kanununa veya butcesine, butce tertibine, aynntih
harcama programma, butce odeneklerinin dagitim ve kullarurruna iliskin usul ve esaslara
uygunlugu yonunden kontrol edilen ve uygun bulunan odenek gonderrne belgeleri veya
odenek gonderme belgeleri icmalinin on mali kontrol islemi, Baskanlikca en gee uc isgunu
icinde sonuclandinhr. Uygun gorulmeyen odenek gonderme belgeleri veya cdenek gonderme
belgeleri icmali gerekceli bir yaziyla harcama yetkilisine gonderilir.
(4) Odenek gonderme belgelerinin harcama birimlerince e-butce sistemi uzerinden
duzenlenmesi durumunda, Baskanlik Butce, Kesin Hesap ve Raporlama Dairesi
Baskanligmca e-butce sistemi uzerinden odenek kayit ve dagitim islemlerine onay verilmesi,
odeneklerin on mall kontrol isleminin yapildigi ve uygun gorus verildigi anlarnma gelir.
(5) Tenkis belgelerinin on mali kontrol islemleri de odenek gonderrne belgeleri icin
belirtilen usul ve esaslar cercevesinde yurutulur,
Odenek aktarma islemleri
MADDE 12 - (I) Kanun ve yih merkezi yonetim butce kanunu uyannca Bakanlik
butcesi icinde yapilacak aktarmalar, harcama birimlerinin talebi uzerine Baskanlik Butce,
Kesin Hesap ve Raporlama Dairesi Baskanligmca hazirlarur ve Ust Yoneticinin onayina
sunulmadan once Baskanhk iy Kontrol Dairesi Baskanligi tarafindan kontrol edilir. Bu
sekilde yapilacak aktarmalar, ilgisine gore Kanun, yili merkezi butce kanunu ve butce
islemlerine iliskin duzenlemeler cercevesinde kontrol edilerek en gee iki is gunu icinde
sonuclandinhr.
(2) Mevzuatina aykin bulunan aktarma talepleri, Baskanhk Butce, Kesin Hesap ve
Raporlama Dairesi Baskanligi tarafindan gerekceli bir yaziyla harcama yetkilisine gonderilir.
Kadro dagihm cetvelleri
MADDE 13 - (I) Kadro dagilim cetvelleri, 190 sayili Genel Kadro ve Usulu
Hakkinda Kanun Hukrnunde Kararname ve Kadro Ihdas, Serbest Birakma ve Kadro
Degisikligi ile Kadrolann Kullanim Usul ve Esaslan Hakkinda Yonetmelik hukumleri
cercevesinde, Maliye Bakanhgi ve Devlet Personel Baskanhgi ile uygunluk saglandiktan
soma Baskanlikca kontrol edilir.
(2) Kadro dagihm cetvelleri Baskanlikca en gee bes is gunu icinde kontrol edilir.
ilgililerine yapilacak odemeler, bu onayli kadro dagihm cetvellerine gore yapilir. Bu
cetvellerde yapilacak degisiklikler de ayru sekilde Baskanlikca kontrol edilir.
Seyahat kartr listeleri
MADDE 14 - (1) 6245 sayih Harcirah Kanununun 48'inci maddesi uyannca Icisleri,
Maliye ve Ulastirrna Bakanhklan tarafindan mustereken belirlenen esaslar cercevesinde,
seyahat kartI verilecek personel listesi, harcama birimlerinin teklifleri degerlendirilerek,
Baskanlikca ilgili mevzuat ile Maliye Bakanhgi tarafindan yapilan duzenlemelere uygunluk
ve butce odeneginin yeterliligi yonunden en gee Uy isgunu icinde kontrol edilir. Uygun
gorulmeyen talepler gerekceli bir yaziyla ilgili birime gonderilir.
Seyyar gorev tazminatI cetvelleri
MADDE 15 - (1) Bakanhgm teskilat yapisi ve ihtiyaclanna gore her birim, bolge, il
ve ilce icin ayn ayn hazirlanan seyyar gorev dagihrn listeleri, Baskanlikca 6245 sayili
Harcirah Kanunu, bu Kanuna dayarularak yapilan duzenlemeler, yilt butcesine bu amacla
konulan odenekler ve Maliye Bakanligi tarafindan vize edilen cetvellere uygunluk acisindan
en gee uc isgunu icinde kontrol edilir. Uygun gorulmeyen talepler gerekceli bir yaziyla ilgili
birime gonderilir,
Gecici i~~i pozisyonlari
MADDE 16 - (1) YIh merkezi yonetim butce kanununda belirlenen yetki
cercevesinde, Bakanlikta calistmlacak gecici isci pozisyon (adamlay) sayilannm aylar ve
birimler itibanyla dagihrm kontrole tabidir.
(2) Gecici isci pozisyonlan Baskanlikca en gee bes isgunu icinde kontrol edilir.
Kontrol sonucunda uygun gorulrneyen cetveller, gerekceli bir yaziyla ilgili birime gonderilir.
6
'. ;" Van odeme cetvelleri
MADDE 17 - (1) Bakanlikta istihdam edilen Devlet memurlanndan, hangi isi
yapanlara ve hangi gorevde bulunanlara zam ve tazminat odenecegi, odenecek zam ve
tazrninatm miktarlan ile odeme usul ve esaslanna iliskin olarak 657 sayih Devlet Memurlan
Kanununun 152'nci maddesine dayamlarak yururluge konulan Bakanlar Kurulu karan
uyannca, zam ve tazminat odemesi yapilacak personelin kadro veya gorev unvanlan, smiflan,
dereceleri, sayilan ve hizmet yerleri ile bunlara uygun olarak odenecek zam ve tazminatm
miktarlanm gosteren ve serbest kadro uzerinden Personel Dairesi Baskanligi tarafindan
hazirlanan cetveller Karann yayimi tarihinden itibaren 1 ay icinde kontrol edilmek uzere
Baskanliga gonderilir.
(2) Yapilan kontrol sonucunda uygun gorulen cetveller ilgili birime gonderilir ve
amlan birim tarafindan en gee 5 i~ gunu icinde ust yoneticinin onayina sunularak uygulamaya
konulur.
(3) Uygun gorulen cetveller esas almarak, ilgili birim tarafmdan birimlerin ve illerin
personel durumu (siruf, kadro, sayi, kariyer ve dereceler itibanyla) goz onunde tutularak her
birim ve il icin ayn ayn dagilim listeleri duzenlenir. Dagilim listelerinde, buyuk proje icin ek
ozel hizmet tazrninatmdan yararlanacak personel, her il itibanyla unvan ve say: bazinda aynca
belirtilir. Soz konusu dagihrn listeleri Baskanliga gonderilir ve 10 i~ gunu icinde aynca
kontrol edilir.
(4) Uygun gorulrneyen cetveller ve listeler gerekceli bir yaziyla ilgili birime
gonderilir.
Sozlesmeli personel sayi ve sozlesmeleri
MADDE 18 - (1) Maliye Bakanhgi tarafindan yillik olarak vize edilen cetvellere ve
tip sozlesmeye uygun olarak cahstinlacak personelle yapilacak sozlesmeler ile ilgili mevzuati
geregince Maliye Bakanligi vizesi almmaksizm cahstmlabilecek sozlesrneli personelle
yapilacak sozlesmeler kontrole tabidir. Bu sozlesmeler Baskanlikca, Maliye Bakanhgi
tarafindan vize edilen cetvellere ve tip sozlesrneye, ilgili kanunlanna, diger rnevzuatma ve
butcelerinde ongorulen duzenlemelere uygunluk yonunden incelenir ve en gee bes isgunt;
icinde sonuclandinhr. Uygun gorulmeyen sozlesrneler gerekceli bir yaziyla ilgili birime
gonderilir.
Yurtdrsi kira katkrsi
MADDE 19 - (1) 657 sayili Devlet Memurlan Kanununa tabi olup, yurt disi kadrolara
surekli gorevle atanan personele yapilacak yurt dis: kira katkisi odernelerine iliskin belgeleri
iceren islern dosyasi, ilgili birim tarafindan hazirlanir ve kontrol edilmek uzere Baskanliga
gonderilir, Yurt dis: kira katkisina iliskin talepler, yilt merkezi yonetirn butce kanunu
uyannca, Maliye Bakanligmca belirlenen usul ve esaslara uygunluk yonunden incelenir ve
uygun bulunan talepler hakkinda en gee uc isgunu icinde uygun gorus verilir. Uygun
gorulmeycn talepler gerekceli bir yaziyla ilgili birime gonderilir
Odeme emri belgeleri ve eklerinin on mali kontrol islemleri
MADDE 20 - (1) Merkez harcama birimlerinin asagida belirtilen ekonomik kodlardan
yapacaklan harcamalara ait odeme emri belgelerinden, tutan katma deger vergisi haric
50.000.- TL 'yi asanlar kontrole tabidir. Odeme emri belgesi ve eki belgeler, Baskanlikca,
Bakanhk butcesi, butce tertibi, kullanabilir odenek tutan, aynntih harcama prograrru, merkezi
yonetirn butce kanunu ve diger mali mevzuat hukumlerine uygunluk yonlerinden kontrol
edilir. ·.., .
(2) Baskanhkca yapilacak on mali kontrol icin belirlenen parasal limitin altmda
kalmak amaciyla mali karar ve islernler kisirnlara bolunernez.
(3) Oderne emri belgesi ve eki belgeler en gee 5 is gunu icinde kontrol edilir. Mall
karar ve islemin uygun gorulmesi halinde, odeme emri belgesinin tizerine "Kontrol edilmis ve
uygun gorulmustur'' serhi dti~tiltir veya yazili gorti~ dtizenlenir. Mall karar ve islernin uygun
gorulmemesi halinde ise nedenleri acikca belirtilen bir gorus yazisi yazilarak kontrole tabi
karar ve islem belgeleri eklenmek suretiyle ilgili harcama birimine gonderilir.
Ekonomik Kodlar: On Mali Kontrole Tabi Harcamalar:
03.2 Ttiketime Yonelik Mal ve Malzeme Ahrnlan
(Sehir sebekesi su bedeli ile enerji bedeli haric)
03.3 Yolluklar (Yurtdrsi Gtindeliklerine Dair Karann ilgili maddesi
uyannca sadece yurtdisi gecici gorevlendirmelerde konaklama
bedelinin tamarmrun odenmesinde)
03.5 Hizmet Ahrnlan (Haberlesme giderleri haric)
03.7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alim, Bakim ve Onanm Giderleri
03.8 Gayrimenkul Mal Bakim ve Onanm Giderleri
06 Sermaye Giderleri (2942 sayih Kamulasnrma Kanunu kapsaminda
yapilan harcamalar haric)
DORDUNCUBOLUM
Cesitli ve Son Hiikiimler
Yapilacak diizenlemeler
MADDE 21 - (1) Yonergede belirlenen mall karar ve islemlerin disinda kalan mali
karar ve islernlerin de aym sekilde Baskanlikca kontrol ettirilmesine yonelik dtizenleme
yapilabilir, Bu konuda yapilacak dtizenlemeler, Baskanligm talebi tizerine Ust Yoneticinin
onayiyla yururluge konulur. Bu dtizenlemelerde, Baskanhgin on mali kontroli.ine tabi
tutulacak mali karar ve islernler, riskli alanlar dikkate almmak suretiyle tur, tutar ve konu
itibanyla belirlenir ve yilda bir kez degerlendirilir.
Uygun gijrii~ verilmeyen mali karar ve islemler
MADDE 22 - (1) On mali kontrol sonucunda uygun gorus verilmedigi halde harcama
yetkilileri tarafindan gerceklestirilen islemler, harcama yetkililerince Baskanliga yazih olarak
bildirilir. Baskanlikca bu islemlerin kayitlan tutulur ve ayhk donernler itibanyla Ust
Yoneticiye bildirilir. Soz konusu kayitlar ic ve dis denetim sirasinda denetcilere de sunulur.
KontroI siiresi
MADDE 23 - (I) Baskanlik, kontrol ve uygun gortis islemlerini Yonergede belirlenen
stireler icinde sonuclandinr. Yonergede belirtilen stirelerin baslangic tarihinin
belirlenmesinde, Baskanhk evrak giris kayit tarihini izleyen isgunu esas ahrur. Baskanligm
talebi ve Ust Yoneticinin onayi tizerine bu stireler bir katma kadar artinlabilir.
Tereddiitlerin giderilmesi ve hiikiim bulunmayan hailer
MADDE 24 - (1) Bu Yonergenin uygulanmasmda ortaya cikabilecek tereddutleri
gidermeye Baskanhk yetkilidir.
(2) Yonergede hukum bulunmayan hallerde 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayih (3.
Mukerrer) Resmi Gazete'de yayimlanan iy Kontrol ve On Mall Kontrole Iliskin Usul ve
Esaslar Yonetmeligi hukumleri uygularur.
8
Yiiriirliikten kaldmlan hiikiimler
MADDE 25 - (1) 11105/2006 tarihli ve B.14.0.SGB.0.00.00.02/8 sayih onayla
yururluge konulan Sanayi ve Ticaret Bakanhgi On Mali Kontrol lslemleri Yonergesi
yuriirltikten kaldmlrrusnr.
Yiiriirliik
MADDE 26 - (1) Bu Yonerge 0110112012 tarihinde yururluge girer.
MADDE 27 - (1) Bu Yonerge hukumlerini Ust Yonetici yurutur.
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
4279 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçe, Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi
Küsurat Farklarına İlişkin Genel Yazı
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yatırım Programı Usul ve Esasları
Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları
OSB-KSS ve EB'lerde Ağaçlandırma Çalışmalarına İlişkin Protokol
Sayıştay Genel Kurul Kararı (Sorumluluk)
Kümelenme Destek Programı Uygulama Usul Ve Esasları
İç Denetim Rehberi
Organize Sanayi Bölgelerinde Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesi Protokolü
Endüstri Bölgeleri Mülkiyet Sınırları İçinde Bırakılacak Sağlık Koruma Bantları Hakkında Protokol
Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas Ve Usuller
Kamu İç Denetçilerinin Mesleki Kıdemlerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller
Stratejik Çerçeve Belgesi
Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi (2008-2010)
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

Yurtdışı KOBI Kredileri

Yurtdışı KOBI Kredileri

Bankalar yurt dışı mali piyasalardan veya Uluslararası kuruluşlardan gerek borçlu gerekse Türkiye Cumhuriyeti garantörlüğünde aracı banka sıfatı ile temin edilen orta ve uzun vadeli yabancı kaynakların yatırımcı firmalara kullandırılmasına aracılık etmektedir.

OFİS VE İNSAN

Ofisiniz için bilgisayar sistemlerinin seçimi

Ofisiniz için bilgisayar sistemlerinin seçimi

Bir ofis için gerekli olan bilgisayar altyapısı veya donanımının seçimi oldukça özen gerektiren bir konudur.

Kendini Tanımak ve Kendini Geliştirmenin Önemi

Kendini Tanımak ve Kendini Geliştirmenin Önemi

Kendini Tanımak ve Kendini Geliştirmenin Önemi

İŞ DÜNYASI

İşletmelerde Doğru Çalışanlar

İşletmelerde Doğru Çalışanlar

İşletmelerin, kuruluş aşamalarından itibaren en büyük savaşı ayakta kalmak; ilerleyen dönemlerde ise kalite, verimlilik, ürün, müşteri ve diğer pazar dengelerini gözeterek sürdürülebilir bir başarı sağlayabilmektir.

HUKUK / MUHASEBE

Özel Sigortalara Ödenen Primler Şirkette Gider Yazılır mı

Özel Sigortalara Ödenen Primler Şirkette Gider Yazılır mı

Özel sigortacılık uygulamalarında şahıslar için yapılan sağlık sigortası, yaşam sigortası, bireysel emeklilik gibi sigorta kollarının da hızla geliştiği görülmektedir.