19.06.2002 Tarih ve 24790 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

19 Haziran 2002 – Sayı : 24790
RESMİ GAZETE Sayfa : 183
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik Değerlendirme Kurulunun çalışmalarına, Bölgenin yer
seçimine, yapılabilirlik raporunun hazırlanış kriterlerine, kuruluşuna, işletilmesine,
arazi kullanımına, Bölgede yer alacak faaliyetler ve bunlarla ilgili koşullara ilişkin usul
ve esaslar, Bölgelerin kurulması için Bakanlık bütçesine konulan ödeneğin kullanım
esasları ile Kanunun uygulanmasına dair diğer hususları kapsar.
Hukuki dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 06.07.2001 tarih ve 24454 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 9
uncu ve 18.01.1985 tarih ve 18639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Kısaltmalar ve tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
AR-GE: Araştırma ve Geliştirmeyi,
DPT: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını,
YÖK: Yüksek Öğretim Kurulunu,
TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunu,
TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,
TTGV: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfını,
1
KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığını,
Kanun: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununu,
Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
Genel Müdürlük: Bakanlık Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,
Bölge: Teknoloji Geliştirme Bölgesini,
Teknoloji Geliştirme Bölgesi: Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere
yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE
merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım
ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline
dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda
bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya
enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının
bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı,
AR-GE: Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya
mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak
üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek
amacı ile yapılan düzenli çalışmaları,
AR-GE Merkez veya Enstitüleri: Kamuya ait, yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün
modern teknolojilerine dayalı makine, donanım ve yazılımı içinde bulunduran,
teknoloji ve ürün geliştirilmesine yönelik AR-GE faaliyetlerinin yapıldığı mekanları,
Üretim Birimleri: Bölge içerisinde Kanunun amacına uygun olarak faaliyette bulunan
gerçek veya tüzel kişilerce kurulan veya kullanılan, yeni ve yüksek teknolojilere dayalı
ve çevreye zarar vermeyen üretim birimlerini,
Girişimci: Bölgedeki hizmet ve imkanlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta
olan gerçek ve tüzel kişileri,
AR-GE’ye Dayalı Üretim Faaliyetleri: Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin, tümünü
bu Bölgede gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan özgün
süreç, hizmet, yöntem, üretim tekniği, faydalı araç gereç, malzeme, yazılım, ürün ve
sistemlerin Bölge içinde yer alan üretim birimlerinde ticari ürün haline getirilmesi,
üretilmesi faaliyetlerini,
Yenilik: Bir fikri; satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş bir ürün ya da mal ve hizmet
üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmeyi,
Üründe Yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla
karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze
ilişkin, teknolojik farklar gösteren bir ürünü,
2
Üretim Yöntemlerinde Yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya
da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni
tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi,
Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın
çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan
komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım
kılavuzlarını da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümünü,
Üniversite: Mühendislik ve temel bilimler dallarında yapılanmasını gerek insan gücü
ve teknik donanım olarak tamamlamış ve gerekse doktora öğrencisi seviyesinde
yeterli araştırma elemanı olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan
üniversiteleri,
Kurucu Heyet: Bölgenin içinde veya bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya
yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ve diğer
kuruluş temsilcilerinden oluşan heyeti,
Yönetici Şirket: Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan, Bölgenin yönetimi ve
işletmesinden sorumlu şirketi,
Başvuru Dosyası: Yapılabilirlik raporu ve gerekli belgeleri içeren dosyayı,
Bölge İşletme Yönergesi: Bölgede yer alacak girişimcilere sağlanacak hizmetler ve
Bölgede yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren, yönetici
şirket tarafından hazırlanan yönergeyi,
Ödenek: Bölgelerin kuruluşu için gerekli arazi temini, alt yapı ve idare binası inşası ile
ilgili giderlerin yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı için yardım amacı ile Bakanlık
bütçesine konulan parayı,
İdare Binası: Yönetici şirketin Bölgede vereceği hizmetleri yürütebilmesi amacıyla
istihdam edeceği personel tarafından kullanılacak ofisleri, teknik ve sosyal bölümleri
içeren, içinde inkübatörler dışında girişimcilere yönetici şirketçe kiralanan bölümlerin
yer almadığı yapıyı,
Araştırmacı Personel: Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan
üniversitelerde çalışan konusunda uzman akademik personeli ve kamu kurum ve
kuruluşlarına ait araştırma merkez ve enstitülerinde çalışan en az yüksek lisans
derecesine sahip konusunda uzman personeli,
Yazılımcı Personel: Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp yazılım geliştiren,
üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personeli,
AR-GE Personeli: AR-GE faaliyetlerinde çalışan, alanında uzman personel ile nitelikli
destek personelini ve AR-GE faaliyetlerinin bilimsel ve teknik yanlarının planlanıp
yönetilmesi, izlenip değerlendirilmesi ve desteklenmesi ile uğraşan personeli,
ifade eder.
3İKİNCİ KISIM
Bölgenin Kuruluşu,
Planlanması, Projelendirilmesi ve İşletilmesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Bölgenin Kuruluşuna, Bölgede Yer Alacak Faaliyetlere İlişkin
Usul ve Esaslar
Bölgenin kuruluş amacı ve Bölgede yer alacak faaliyetler
Madde 5- Bölgenin kuruluş amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile
üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir
ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek,
üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını
yükseltmek, tasarım kalitesini yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini
düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği
desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu
sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak
teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere
iş imkanı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji
sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak, AR-GE yeteneği ve
geleneğine sahip uluslararası firmaların Bölgede AR-GE yapabilmeleri için gerekli
teknolojik altyapıyı sağlamaktır.
Kurucu Heyetin oluşturulması
Madde 6- Bölge kurmak amacıyla bir araya gelen, Bölgenin içinde veya bulunduğu
ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE
merkez veya enstitüsü temsilcileri ile Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen
diğer kuruluşlardan katılmak isteyen kuruluş temsilcileri aralarında düzenleyecekleri
bir protokolle Kurucu Heyeti oluştururlar.
Bölgenin yer seçimi
Madde 7- Bölgenin kurulacağı ilin sınırları içinde en az bir üniversite veya yüksek
teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsünün bulunması ve
yörede yeterli AR-GE ve sanayi potansiyelinin olması şartı aranır.
Kurucu Heyet ayrıca Bölge kurulması için öngördüğü alanın Kurucu Heyette yer alan
üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya
enstitüsüne yakınlığını veya bu kuruluşların arazileri içinde olmasını, bulunduğu
yöredeki sanayici ve girişimcilerin niteliklerini, yetişmiş insan gücü potansiyelini,
yörenin jeolojik durumunu, sosyal ve teknik altyapısını, ülke kalkınma planları
hedeflerine uygunluğunu ve varsa Çevre Düzeni Planı içeriğini, seçilen arazinin
mülkiyet ve kadastro durumunu, tahsis ve satın alma kolaylığını, mevcut arazi
4kullanım durumunu, arazinin hangi ulaşım aksları üzerinde ve/veya yakınında yer
aldığını dikkate alır.
Kıyı Kanunu kapsamındaki alanlar, su koruma alanları, jeolojik sakıncalı alanlar,
tarım alanları, mera ve orman alanları, milli parklar, sit alanları, turizm alanları ve
merkezleri, askeri yasak bölgeler, özel çevre koruma bölgeleri, uluslararası
sözleşmelere tabi olan alanlar Bölge kurmak amacıyla seçilemez. Ancak yukarıda
belirtilen hakkında kısıtlılık hali bulunan alanlar içerisinde ilgili mevzuatların Bölge yeri
olarak seçilmesine imkan tanıdığı alanlar Bölge yeri olarak seçilebilir. Seçilen yer ile
ilgili olarak kısıtlılık hali bulunmadığı veya hakkında kısıtlılık hali bulunmasına rağmen
ilgili mevzuatların Bölge yeri olarak seçilmesine imkan tanındığı ilgili kurum ve
kuruluşlardan belgelendirilir.
Bölge sınırları işlenmiş 1/25000 ölçekli topoğrafik haritaya karayolları, demiryolları,
limanlar, hava alanları, yerleşim merkezleri, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü
ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü alanları, mevcut veya inşaat halindeki
sanayi bölgeleri, il sınırları, belediye ve mücavir alan sınırı ve katı atık depolama
alanları işlenir. Varsa üst ölçekli plan kararları ve ilgili idaresince onaylı, üzerinde
eğim ve yükselti analizlerini gösterir 1/5000 ölçekli halihazır haritalar ile doğal tehlike
ve deprem durumunu belirleyen Afet İşleri Genel Müdürlüğünden onaylı gözlemsel
jeolojik etüt raporu ve hava mania planları da eklenir.
Bölge sınırları; seçilen alanın özelliğine ve büyüklüğüne göre koordinat değerleri
verilmek kaydıyla 1/25000 veya uygun ölçekli haritaya işlenir. Bu harita, Bölge
başvurusunun Değerlendirme Kurulunca uygun bulunması durumunda, Bölge
sınırlarını kesinleştirmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulur.
Yöredeki mevcut AR-GE ve sanayi potansiyelinin yeterliliği
Madde 8- Yöredeki mevcut AR-GE ve sanayi potansiyelinin yeterli olup olmadığına
yapılabilirlik raporunda verilen bilgiler doğrultusunda Değerlendirme Kurulu karar
verir.
Bölge kuruluş başvurusu
Madde 9- Kurucu Heyet Bölge kuruluşu ile ilgili başvuruyu, 7 takım olarak
hazırlayacağı başvuru dosyası ile Genel Müdürlüğe yapar.
Bölge kuruluş başvuru dosyasında bulunması gerekli belgeler:
a) Kuruluş başvuru yazısı,
b) Seçilen yer ile ilgili olarak arazinin mülkiyet durumunu gösterir onaylı kadastral
paftalar ve/veya belgeler,
c) Bu yönetmeliğin 7 nci maddesinin 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci fıkralarında istenen
belgeler,
d) Bu Yönetmeliğin Ek’inde yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yapılabilirlik
Raporu Hazırlama Esaslarına göre hazırlanan yapılabilirlik raporu ve Ek’leri.
5
Bölge kuruluş başvuru dosyası eksiksiz olup olmadığı bakımından Genel Müdürlük
tarafından 15 gün içinde incelenir. Başvuru dosyası eksiksiz ise bu tarihten itibaren,
eksikliklerin tespit edilmesi halinde ise; başvuruda bulunan Kurucu Heyetin tespit
edilen eksiklikleri tamamladığı tarihten itibaren Değerlendirme Kurulu tarafından iki ay
içinde değerlendirmeye alınır. Bölge kuruluş başvuru dosyası Genel Müdürlük
tarafından toplantı tarihinden en geç 15 gün önce Değerlendirme Kurulu Üyeleri’nin
görüşüne sunulur.
Değerlendirme Kurulunun oluşumu
Madde 10- Değerlendirme Kurulu Bakanlık Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel
Müdürünün başkanlığında aşağıda yer alan kurum ve kuruluşların görevlendireceği,
Bölge kuruluş başvuru dosyasını Kanun ve Yönetmelik hükümleri
ve temsil ettikleri kuruluşu ilgilendiren hususlar açısından değerlendirebilecek eğitim,
bilgi, deneyim ve yetkiye sahip bir asil ve bir yedek temsilciden oluşur.
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,
b) DPT,
c) YÖK,
d) TÜBİTAK,
e) TOBB,
f) TTGV
Değerlendirme Kurulunda yer alacak teknoloji konusunda faaliyet gösteren özel
kuruluş Bakanlık tarafından TTGV olarak belirlenmiştir.
Değerlendirme Kurulunun çalışma usul ve esasları
Madde 11- Değerlendirme Kurulunun çalışma usul ve esasları aşağıdaki gibi
düzenlenmiştir:
a) Kurul Bakanlık Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürünün başkanlığında
en az beş üyenin katılımıyla toplanır.
b) Kurulun sekreterya işleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
c) Kurul, Genel Müdürlüğe Bölge kuruluş başvurusu yapılması halinde; Genel
Müdürlüğün daveti üzerine toplanır. Ayrıca; Kurul üyelerinin kendi kurumlarında,
Bölgeye yönelik bir gelişme olması halinde, diğer üyelere bilgi aktarılması amacıyla
Genel Müdürlüğün çağrısı ile de toplanabilir.
d) Kurul üyeleri, başvuru dosyasını Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde,
temsil ettikleri kuruluşu ilgilendiren hususlar açısından inceler ve;
6
1) Seçilen yerin kalkınma planları, varsa üst ölçekli plan kararları ve diğer yer seçimi
kriterleri açısından uygunluğu,
2) Yöredeki mevcut AR-GE, sanayi potansiyeli varlığının yeterliliği,
3) Bölge kuruluşunda işbirliği yapılan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da
kamu AR-GE merkez veya enstitüsün yeterliliği,
4) Kurulacak Bölgenin faaliyet göstereceği teknolojik alanların Kanun amacına
uygunluğu,
5) Yöredeki üretim, pazar ve sektör beklentilerinin Bölge faaliyet dinamizmine olumlu
etki yapacak düzeyde olup olmadığı,
6) Kurulacak Bölgede yeni ve ileri teknoloji üretilmesinin ve geliştirilmesinin mümkün
olup olamayacağı,
7) Kurulacak Bölgenin ülke ve yörenin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel
gelişmesine olası katkıları,
8) İşbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların kurulacak Bölge oluşumu ve başarısına
yapacakları olası katkıları,
9) Bölgede yer alacak girişimcilerin gücünün ve işletme ölçeklerinin AR-GE ve
yazılım faaliyetleri bakımından yeterliliği,
10) Bölge kurucularının finansal yapılarının ve alacakları finansal desteğin Bölge
kuruluşu ve işletilmesinde yeterliliği, bakımından değerlendirir ve Bölge başvuru
dosyası ile ilgili görüşlerini içeren ön değerlendirme raporu ile birlikte toplantıya
katılırlar.
e) Kurul, gerekli gördüğü durumlarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel
yönetimler, meslek odaları ile gerçek ve tüzel kişilerden de yazılı veya sözlü görüş
alabilir, başvuru sahibini görüşmeye çağırabilir veya yerinde incelemede bulunabilir.
f) Bölge kuruluş kararı, toplantıya katılan en az beş üyenin aynı yönde oy kullanması
ile alınır.
g) Başvurulara ait gerekçeli Kurul kararı, sekreterya tarafından hazırlanarak, Kurul
üyelerinin imzasına sunulur.
h) Başvurunun Kurul tarafından uygun bulunması durumunda, başvuru ile ilgili Kurul
kararı Bakanlık makamına sunulur.
i) Bölge ile ilgili Kurul kararı, sekreterya tarafından ilgili Kurucu Heyete yazılı olarak
bildirilir.
Bölge ilanı
Madde 12- Değerlendirme Kurulunun uygun görüşü Bakanlık makamınca Bakanlar
7Kuruluna sunulur. Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen Bölge Resmi Gazetede
yayımlanır.
Bakanlar Kurulu kararı ile kesinleşen Bölge sınırları gerekli plan değişikleri yapılmak
üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile diğer ilgili kuruluşlara gönderilir.
Yönetici şirketin kuruluşu
Madde 13- Bölge kuruluş kararının Resmi Gazetede yayımlanıp Kurucu Heyete
bildirimi yapıldıktan sonra; Kurucu Heyeti oluşturan temsilcilerin ortaya koyacakları
katılım paylarına göre, Bölgenin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu anonim şirket
statüsünde yönetici şirket kurulur. Ancak şirket kuruluşu gerçekleştirilmeden önce
şirket ana sözleşmesi Genel Müdürlük tarafından Kanun ve yönetmeliğe uygunluğu
açısından incelenir. Genel Müdürlük gerekli gördüğü hallerde yönetici şirketin ana
sözleşmesinde Kanunun amacına uygunluğu açısından değişiklik yapılması talebinde
bulunur.
Kurucu Heyet anonim şirket oluşumunu Bölge başvurusundan önce gerçekleştirmiş
ise, yönetici şirket statüsü ile faaliyetlerine başlayabilmesi için Bölgenin ilanından
sonra şirket ana sözleşmesini Genel Müdürlüğe iletir. Genel Müdürlük tarafından
yapılan inceleme sonucunda, Kanunun amacı doğrultusunda gerek duyulursa ana
sözleşme değişikliklerinin yapılması istenir.
Yönetici şirketin faaliyete geçmesinden sonra, Bölge ihtiyaçları doğrultusunda şirket
ana sözleşmesinde değişiklik yapılması öngörüldüğü takdirde yapılacak değişiklikler
Genel Müdürlüğün ön iznine tabidir.
Yönetici şirketin kurucuları
Madde 14- Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu yönetici şirketin kurucuları
arasında, Bölgenin içinde veya bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya
yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü bulunması
şartı aranır. Bu kurum ve kuruluşlar, şirketleri ve/veya vakıf işletmeleri ile de yönetici
şirkete iştirak edebilirler.
Yönetici şirkete ayrıca;
a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar,
b) Yerel yönetimler,
c) Bankalar ve finansman kurumları,
d) Yerli ve yabancı özel hukuk tüzel kişileri,
e) AR-GE ve teknoloji geliştirme ile ilgili vakıf ve dernekler,
f) İlgili kamu kuruluşları,
g) İhracatçı Birlikleri
8
kurucu ya da sonradan ortak olarak iştirak edebilirler.
Yabancı özel hukuk tüzel kişileri 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinleri almak kaydıyla yönetici şirkete
iştirak edebilirler.
Yönetici şirketin Bölgenin kurulması, yönetimi ve işletilmesine ilişkin görev ve
sorumlulukları
Madde 15- Yönetici şirket;
a) Bölgenin yönetimi ve işletilmesi,
b) Planlama sürecinde varsa Çevre Düzeni Planları da dikkate alınarak imar planları
ve değişiklikleri, parselasyon planı ve değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve
ilgili yönetmeliklerine göre yapılması ve Bakanlık onayına sunulması,
c) Projelerin 3194 sayılı İmar Kanunu, yönetmelikleri, imar planı, fen, sağlık ve çevre
şartları ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Türk Standartları
Enstitüsü tarafından belirlenen standartlara ve teknik şartlara uygun olarak
hazırlatılması,
d) Bölgenin kuruluşundan hizmete geçmesine kadar geçen süreyi kapsayan genel
termin planının, ve ayrıca ödenek talebinde bulunmuş ise, ödeneğin kullanımına
ilişkin iş programının ve termin planının da Genel Müdürlüğe verilmesi,
e) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca
gerekli işlemlerin yapılması,
f) Bölgede atık su, atık su alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava
kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi,
yangından korunma ve yangın söndürme sistemi ile doğal tehlikeleri kapsayan
konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak ve ilgili
mevzuatlar çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması,
g) Bölgede yangın tehlikelerine ve doğal tehlikelere karşı girişimcilerin kiraladığı tüm
bina sigortalarının yaptırılması,
h) Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğal gaz ve
akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, Bölge
içi yollar, ses ve veri iletişimi, internet hizmetleri ve diğer hizmetlerin sağlanması ve
kesintisiz olarak sürmesi için gerekli önlemlerin alınması, çalışma esaslarının
belirlenmesi, fiyatlandırmaların ve hesaplamaların yapılması ve uygulanması, her
türlü bakım ve onarımın yapılması, alt ve üst yapılara zarar verenlerin tespiti ile
zararların tazmininin sağlanması,
i) Bölge üniversite arazisi içerisinde ise üniversite bünyesinde bulunan itfaiye araç ve
gereçlerinden yararlandırılması, üniversite alanı dışında ise yeterli sayıda itfaiye araç
ve gereçlerinin hazır bulundurulmasının sağlanması,
9
j) Bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluş ve girişimci taleplerinin değerlendirilmesi
ve uygun bulunanlara yer tahsisinin yapılması,
k) Bölge İşletme Yönergesinin hazırlanarak bir kopyasının Genel Müdürlüğe
verilmesi,
l) Bölgede yer alan girişimcilerin üniversite veya AR-GE merkez ve enstitülerinin
olanak ve birikimlerinden yararlanma yönündeki taleplerinin ilgili birimlerle
koordinasyon içerisinde karşılanması,
m) Gerekli gördüğü durumlarda girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri
yazılım veya AR-GE projelerinin Kanunda öngörülen amaçlara uygunluğunun
Bölgenin oluşturulmasında işbirliği yapılmayan üniversite veya ileri teknoloji enstitüsü
ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ile TÜBİTAK’a veya TÜBİTAK’ ın
belirleyeceği hakemlere onaylatılarak belgelendirilmesi,
n) Bölgede istihdam edilen tüm araştırmacı, yazılımcı, AR-GE personelinin listesinin,
AR-GE projelerindeki görev tanımlarının, nitelik ve çalışma sürelerinin aylık olarak
belirlenerek arşivlenmesi, istenildiğinde ilgililere bildirilmesi,
o) Faaliyet ve uygulamaların, Bölgenin daha etkin ve verimli işletilmesi yönündeki
çalışmaların, veri, bilgi ve istatistiklerin elektronik ortamda entegre edilebilecek
biçimde Genel Müdürlükçe belirlenecek formatta sunulması,
p) Girişimcilerin ve üçüncü şahısların Kanunun amacına aykırı faaliyetlerinin tespiti,
aykırı faaliyetlerin düzeltilmesi için girişimcilerin uyarılarak belirli bir süre verilmesi ve
bu süre içinde aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin Bölgeden ihraç
edilmesini temin edecek gerekli önlemlerin alınması,
Görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
Ayrıca yönetici şirket, Bölge ihtiyaçları doğrultusunda girişimcilere eğitim, inkübasyon,
test, kalibrasyon ve kalite güvence ve benzeri konularda teknik hizmetler ile marka
tescil, telif hakları, patent alma, şirket kuruluşu, teknoloji transferi, finansman, risk
sermayesi, pazarlama ve ihracat gibi konularda danışmanlık hizmeti verilmesinin
sağlanması ile Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla girişimcilerin ortak
ihtiyaçları doğrultusunda, bunların tek başlarına almalarının veya yapmalarının mali
ve teknolojik açılardan mümkün olmadığı önemli üretim, test ve kontrol alet ve
makineleri ile ekipmanlarının satın alınması veya kiralanması yolları ile temin edilerek
amaca dönük olarak yeni ve yüksek teknoloji laboratuarları ve üretim birimlerinin
kurulması, işletilmesi, bedeli karşılığında ilgililerin kullanımına sunulması,
gerektiğinde bu hizmetlerle ilgili olarak söz konusu alet, makine ve ekipmanı
kullanacak, işletmecilik faaliyetini yürütecek konusunda uzmanlaşmış deneyimli
personel istihdamı, bu konularla ilgili kişi ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve
koordinasyonun sağlanması faaliyetlerinde de bulunabilir.
Bölgede personel istihdamı
Madde 16– Yönetici şirkette ve Bölgede yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iş ve
çalışma mevzuatına göre personel istihdam edilir. Bu Bölgelerde 6224 sayılı Yabancı
10Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu
yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalıştırılabilir.
Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde
araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni
ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim
üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde
edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak
istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri
devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa
tabi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun
31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır. 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 36 ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri
uygulanmaz.
Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde
ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları
Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli
olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler
üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca öğretim elemanları
Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını
ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir
ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.
İKİNCİ BÖLÜM
Bölgenin Planlanması ve Projelendirilmesi
Bölgenin kamulaştırılması
Madde 17- Bölge için seçilmiş olan arazinin kamulaştırılması 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bölge alanları içinde yer alan
üniversite arazileri, bu üniversitelerin uygun görüp izin vermeleri durumunda,
mülkiyeti ilgili üniversitede kalmak kaydıyla Bölgeyi kuracak yönetici şirkete tahsis
edilebilir. Bu durum kamu kurum ve kuruluşlarına ait araziler için de geçerlidir.
Bölge içi imar planları
Madde 18- Bölge içi imar planları ve imar planı değişiklikleri, varsa üst ölçekli plan
kararlarına ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak
Bölgenin yönetici şirketince hazırlanır veya hazırlattırılır ve bu imar planları Bakanlık
tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Bölge içi imar planları belediye ve mücavir
alan sınırları içinde ise belediyesince, dışında ise valilikçe tespit edilen ilan yerlerinde
intikal tarihinden itibaren bir ay süre ile ilan edilir. Bu ilan yerel ve ulusal basın
organları ile halkın bilgisine sunulur.
Bir aylık süre içinde imar planlarına itiraz edilebilir. İtirazlar ilan süresinin bitiminde
ilgili idaresince Bakanlığa iletilir. Bakanlığa intikal eden itirazlar otuz gün içinde
incelenerek kesin karara bağlanır. İmar planı değişiklikleri de aynı usul ve esaslara
tabidir.
11Yönetici şirket 3194 sayılı İmar Kanununa ilişkin 02.11.1985 tarih ve 18916 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve
Müellif Kuruluşların Yeterlilik Yönetmeliği hükümlerinde belirlenen grupta yeterlilik
belgesine sahip plan müellifini kendi bünyesinde bulundurması halinde planlama
grubu oluşturarak imar planlarını hazırlayabilir. Bu nitelikleri taşımayan yönetici
şirketler imar planlarını yeterliliğe haiz plan müelliflerine veya müellif kuruluşlara
hazırlattırabilirler.
Planlanacak alan bütününde, maksimum yükseklik serbest bırakılmak kaydıyla,
emsal yüzde kırkı geçemez.
Kesinleşen imar planları ilgili kurumlara bilgi için gönderilir.
Bölge arazisinin kullanımı
Madde 19- Bölge olarak belirlenen arazinin Kanunun amaçları çerçevesinde
kullanılması esas olmakla birlikte; yönetici şirket Bölgede akademik, ekonomik ve
sosyal yapının oluşturulmasını sağlamak amacıyla; Bölgenin toplam yapılaşma
hakkının %30 unu aşmayacak kesimi üzerinde Bölge amaçları doğrultusunda
gerçekleştirilecek faaliyetlere etkinlik getirmek ve Bölgenin ihtiyaç duyduğu ekonomik,
sosyal ve kültürel altyapıyı yaratmak üzere gerekli bina ve tesisleri kurabilir, işletebilir
veya kiraya verebilir. Ancak Bölge gayri menkullerinin satışı yapılamaz.
Parselasyon veya alan tahsisi planları hazırlama esasları
Madde 20– Parselasyon veya alan tahsisi planları kesinleşmiş uygulama imar
planına göre Yönetici şirketçe hazırlanır, Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe
girer. Yapı adalarında harita koordinatları üzerinden alan tahsisi yapılır ve binalar için
üst hakkı tesis edilir. Üst hakları ve yapılaşma koşulları köşe koordinatları üzerinde
tahsis edilen alanlara göre belirlenir.
Ruhsat ve izinler
Madde 21- Bölgede inşa edilecek yapılar için gerekli projeler 3194 sayılı İmar
Kanununda belirtilen esaslar çerçevesinde yönetici şirket ve/veya girişimciler
tarafından hazırlattırılır. Bu yapılara ait ruhsat ve gerekli izinler 3194 sayılı İmar
Kanununun ilgili hükümleri uyarınca verilir ve denetlenir.
Diğer hususlar
Madde 22- Bu yönetmelikte yer almayan yapılaşma ve planlama ile ilgili hususlarda
3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Destekler,
Ödenek Talebinin Uygun Bulunması Halinde Plan ve Projelerin Hazırlanmasına
İlişkin Esaslar ile Hakediş Raporlarının İncelenmesi, Ödeneğin Ödenmesi ve
Muafiyetler
12
BİRİNCİ BÖLÜM
Destekler
Bölgelere yardım amacıyla kullandırılacak bütçe ödeneğinin tespiti
Madde 23- Bölgelerin kurulması için gerekli arazi temini, alt yapı ve idare binası
inşası ile ilgili giderlerin yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla
Bakanlık bütçesinde Bölge hizmetleri tertibine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere
karşılanabilir. Bu amaçla yapılacak giderlere ilişkin proje ödenekleri yıllık yatırım
programında yer alır. Bu ödenekler Maliye Bakanlığınca belirlenen harcama
programları dahilinde kullanılır.
Bölge ilanından sonra yönetici şirket, Bölgenin kurulması için gerekli arazi temini,
altyapı ve idare binası inşası ile ilgili giderlerinin karşılanamayan kısmı için
gerekçeleri ile birlikte Genel Müdürlüğe ödenek talebinde bulunabilir. Yönetici şirkete
verilecek bu ödenek yardım amacıyla olup karşılıksızdır.
Yönetici şirket ve girişimciler Bölgedeki faaliyetlerinde kamu kurum ve kuruluşları ile
yabancı kuruluşlar tarafından verilen iç ve dış kaynaklı tüm desteklerden de
yararlanabilirler.
Ödenek talep prosedürü
Madde 24- Ödenek talebinde bulunacak yönetici şirket talebini her yatırım yılı için,
Genel Müdürlükten temin edeceği Bölge Yatırım Harcamalarının Yıllara Göre
Dağılımı Tablosundaki ödenek kapsamına giren kısımları doldurarak Genel
Müdürlüğe yapar. Ödenek talebi yıllık olarak bir sonraki yatırım yılı için o yılın en geç
Haziran ayı sonuna kadar yapılır.
Bakanlık, Bölge ödenek taleplerini Bakanlığın yatırım bütçe teklifi ile birlikte
DPT ‘ye bildirir.
Arazi temini için ödenek talebinin incelenmesi
Madde 25– Yönetici şirket tarafından kamulaştırma dışında arazi temini için ödenek
talebinde bulunulması halinde, Genel Müdürlüğün görevlendireceği iki yetkiliden
ünvanca yüksek olanın başkanlığında, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü, Tapu Sicil ve
Belediye İmar Müdürleri veya görevlendirecekleri uzman yetkililerinin katılımı ile arazi
kıymet takdir komisyonu oluşturulur.
Komisyon, en az üç üyenin aynı yönde oy kullanması ile karar alır ve arazi kıymet
takdirine ilişkin gerekçeli raporunu talebin incelenmesinden itibaren yedi gün içinde
Genel Müdürlüğe sunar.
Ödenek talebinin değerlendirilmesi
Madde 26- Bakanlık; arazi temini, altyapı ve idare binası inşası ile ilgili talebi
değerlendirir ve gerekli gördüğü durumda Bölgede incelemelerde bulunur.
13
Ödeneğin kullanım esasları
Madde 27- Bakanlık bütçesine konulan ödenek;
a) Ait olduğu mali yıl içinde kullanılır.
b) Kanunda belirtilen amaç dışında kullanılamaz.
İKİNCİ BÖLÜM
Ödenek Talebinin Uygun Bulunması Halinde Plan ve Projelerin Hazırlanmasına
İlişkin Esaslar ile Hakediş Raporlarının İncelenmesi ve Ödeneğin Ödenmesi
Uygulama projeleri ile ilgili esaslar
Madde 28- Yönetici şirketin alt yapı ve idare binası inşası ile ilgili ödenek talebinin
uygun bulunarak Bakanlık bütçesine konulması halinde; yönetici şirket Bölgenin
altyapısı ve idare binası inşası ile ilgili onaylı uygulama projelerini ve inşaat
imalatlarının uygulama yılı birim fiyatlarıyla hazırlanmış keşif tutarlarını gösterir listeyi,
en az üç takım olarak hazırlayarak, her nüshayı ayrı ayrı ve kalınlığına uygun plastik
kutu dosya içinde Genel Müdürlüğe teslim edecektir. Projelerin en az bir nüshası
mutlaka siyah-beyaz olacaktır.
Mimari projeler, betonarme–çelik projeler, tesisat projeleri mutlaka ayrı kutularda yer
alacaktır. Tüm paftalar numaralandırılmış, proje listesinin bir nüshası kutu iç
kapağına yapıştırılmış, bir nüshası da açıklama raporuna eklenmiş olacaktır. Kutu
üstüne ve arkasına proje adı, proje numarası, proje yüklenicisinin adı, adresi, telefon
numarasının yer aldığı antet yapıştırılacaktır.
Paftalar üzerinde; proje yüklenicisinin ve mesleki sorumlusu mimar ve mühendislerin
adı, soyadı, unvanı, oda sicil numarası, vergi dairesi ve vergi numarası yazılı olacak
ve tüm sorumluların imzaları bulunacaktır.
Projeler yüklenici şirketin şantiye şefi veya teknik sorumlusu tarafından tarihli, isim
kaşeli şekilde mühürlenecek, imzalanacak ve Genel Müdürlüğe sunulup görüş
alınacaktır.
Koordinatlı aplikasyon planı hazırlama esasları
Madde 29- 1/1000 ölçekli koordinatlı aplikasyon planında Bölge arazisine ait;
a) Hangi kurumdan alındığı belirtilmek koşulu ile nirengi ve poligon noktaları, yol
kesişim/birleşim noktaları, her adanın ve binanın köşe noktaları, koordinatları ve
siyah kotları gösterilir.
b) Ada boyutları, binaların en ve boyları ile ara mesafeleri, açık çalışma sahası,
tretuvar ve yol genişlikleri, yol kavşak ve dönüş merkez noktalarından ada köşelerine
olan mesafeler, daire parçası şeklindeki ada köşelerine ait daire merkezinin
koordinatları ve yarı çapları, dış yollar ile arsa sınırı arasındaki ilişki belirtilir.
14
c) Koordinat ve kotlar planda gösterildiği gibi, ayrıca noktalara numara verilmek
suretiyle tablo şeklinde de verilir.
Mimari proje hazırlama esasları
Madde 30- Mimari projeler 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun
hazırlanacaktır. Boyut ve bilgi bakımından yetersiz görülen projeler iade edilir.
Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası ve
Karayolları Bölge Müdürlükleri gibi resmi bir kuruluştan onaylı maksimum 10 m ara
ile karelajı yapılmış 1/1000 ölçekli plankotesi ve 1 m eğri aralıklı tesviye eğrili planı
ibraz edilir. Tesviye eğrili planda dereler, sel yatakları, şevler, varsa ormanlık alanlar
mutlaka belirtilir. Kotları okunmayan plankoteler ve tesviye eğrili planlar iade edilir.
İdare binası projeleri hazırlama esasları
Madde 31– İdare binası projelerine ilişkin esaslar aşağıda açıklanmıştır:
a) İdare binası planları
1) İnşa edilecek idare binası için temel, bodrum, zemin ve diğer katlarla çatı planları
1/50 ölçekli olarak çizilir. Zemin suyunun yüksek olduğu alanlarda bina temelini
korumak amacıyla zemin suyu drenaj kanal sistemi planları eklenir,
2) Plandaki tüm ölçü ve kotlar, metraj, keşif ve uygulamada herhangi bir hesaplamayı
gerektirmeyecek açıklıkta ve uygulama projesi niteliğinde verilir.
3) Tüm hacimlerdeki mahal listeleri açık olarak poz numaraları ve isimleri ile verilir.
4) Binanın tümünü gösteren kat planları verilir.
b) Kesit ve görünüşler
1) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Çatı Yönetmeliklerine ve bölgelerine uygun çatı
malzeme ve eğimleri seçilir.
2) Bina ön ve yan görünüşleri, enine ve boyuna kesitler ile özelliği olan merdiven,
ıslak hacim gibi mahallerden geçen kesitler hazırlanır.
3) Havalandırma boşlukları, bacalar, harpuşta, saçak, kalkan duvar, baca, kiriş–kolon
birleşimleri de dahil kesit ve görünüşlerde tüm kot ve ölçüler yazılır.
4) İdare binasının 1/50 ölçekli kesit ve cephelerden görünüşleri verilir.
c) Mimari Detaylar
1) Çatı sistem ve nokta detayı,
2) Islak hacim sistem detayı,
15
3) Cephe sistem detayı,
4) Merdiven ve yangın merdivenleri sistem detayı,
5) Kapı sistem ve nokta detayı,
6) Pencere sistem ve nokta detayları uygulama projeleri ile birlikte verilecektir.
d) Statik-betonarme hesap ve proje düzenleme esasları, avan proje ve belgeler
Proje müellifi uygulama projesine başlamadan önce;
1) İnşaat alanına ait resmi bir kurum tarafından onaylı zemin etüt raporunu,
2) Subasman kotlarına, enine ve boyuna dilatasyonlara göre oluşacak bina tipini
gösterir 1/1000 ölçekli statik hesap tipleri planını,
3) Temel sistemi, çerçeve sistemi ve kalıp planlarına ait tip avan projelerini verir.
e) Hesap raporu
Hesap raporunda;
1) Statik hesap bina tipleri planı, her farklı tip ve döşeme için A4 boyutunda kalıp
planı örnekleri, enine ve boyuna kesitler, enine ve boyuna doğrultudaki çerçevelerin,
düğüm noktası ve elemanlarının hesapta geçen numaralarını, adlarını, boyutlarını,
kirişlere bitişik döşemelerin özelliklerini gösteren kroki çizimleri yer almalıdır.
2) Hesapta kullanılan bilgisayar yazılımının adı, müellifi ve versiyonu açık olarak
belirtilmelidir.
3) Bilgisayar programı başında yapılan bütün kabuller ve giriş bilgileri iç kuvvetler ve
yer değiştirmeleri de içeren çıkış bilgileri kolayca anlaşılır ve takip edilebilir olmalıdır.
4) Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik esaslarına göre tasarımı
yapılan bina için bütün düzensizlik türleri ayrıntılı olarak irdelenmeli, düzensizlik varsa
hangi tür düzensizliklerin bulunduğu açık olarak belirtilmelidir.
5) Kendi içinde 2 m’den daha fazla kot farkı olan binalar o yönde dilatasyonla
ayrılmalıdır.
6) Binanın bulunduğu deprem bölgesi, bina yüksekliği ve taşıyıcı sistem
düzensizlikleri göz önüne alınarak uygulanacak hesap yönteminin seçim nedeni açık
olarak belirtilmelidir.
7) Malzeme cinsleri tablo halinde verilmelidir.
8) Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik esaslarına göre
yapılması zorunlu kılınan güvenlik kontrollerinin tümü yapılmalı ve sonuçları
gösterilmelidir.
16
9) Çıkış bilgilerinde kolon-kiriş-döşeme gibi elemanların taşıma gücü momentleri
açıkça gösterilmelidir.
f) Uygulama projeleri
1) Kat kalıp planları aynı paftada 1/50 ölçeğinde, her iki yönde en az bir kesit
çıkarılmış ve kesitler üzerinde kotlar ve ölçüler yazılmış olmalıdır.
2) Temel dahil, enine ve boyuna doğrultudaki tip çerçeveler; elemanların boyutları ve
kotları da belirtilerek ayrı bir paftada, akslar 1/100, elemanlar 1/50 ölçeğinde
gösterilmelidir.
3) Kolon aplikasyon planlarında akslar 1/50, kolon kesitleri 1/20 ölçeğinde olmalı, her
kat için farklı plan çıkarılmalı ve her farklı birleşim için kolon-kiriş birleşim detayı
düzenlenerek, deprem yönetmeliğinin öngördüğü etriye sıklaştırma bölgeleri
göstermelidir. Ayrıca kotlar itibariyle donatı boylarını gösteren düşey donatı açılımı
yapılmalıdır.
4) Temel kalıp planı 1/50 ölçeğinde olmalı, her iki yönde kesitler çıkarılarak,
subasman kotuna kadar grobeton, beton, sıkıştırılmış dolgu, zemin döşemesi altı
kum-çakıl, zemin döşemesi varsa zemin ıslahı gibi malzeme cinsleri ve kalınlıkları
belirtilmelidir. Temel detayları 1/20 ölçeğinde olmalıdır. Zemin kattaki duvar altı
hatıllar ve betonarme perdeler ile kademe betonarme perdelerinin detayları da temel
paftalarında gösterilmelidir.
5) Merdiven projesi 1/20 ölçeğinde hazırlanmalıdır.
6) Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğinde tanımlanan özel
deprem etriye ve çirozlarına ait kanca kıvrım detayları kolon, kiriş ve perde detay
paftalarında gösterilmelidir.
7) Tasarımda göz önüne alınan etkin yer ivme katsayısı, bina önlem katsayısı, yerel
zemin sınıfı ve taşıyıcı sistem davranış katsayısı bütün kalıp planı paftalarında
belirtilmelidir.
8) Her proje paftasında kullanılan malzemenin cinsleri, zemin emniyet gerilmesi ve
deprem bölgesi belirtilmelidir.
Alt yapı projeleri hazırlama esasları
Madde 32- Alt yapı projelerine ilişkin esaslar aşağıda açıklanmıştır:
a) Alt yapı tanımı
Kanun ve Yönetmelik kapsamında yer alan alt yapı yatırımları;
1. Kanalizasyon,
2. Yağmur Suyu Şebekesi,
17
3. Yangın Suyu Şebekesi,
4. Drenaj,
5. Temiz ve pis su şebekesi,
6. Geçici atık su depolama alanı ve biyolojik ve kimyasal atık su arıtma tesisi,
7. Elektrik,
9. Su,
10. Doğal gaz,
11. Isıtma ve havalandırma
12. İletişim altyapısı,
13. Bölge içi ve dışı aydınlatma,
14. Güvenlik/alarm sistemlerinden oluşur.
b) Uygulama imar planlarında altyapı projeleri yönünden dikkat edilecek hususlar
Altyapı projelerinde ekonomik olmayan çözümlere meydan vermemek için;
1. Yollar ve parsellerde yüksek hafriyat ve dolgular ile istinat duvarı, menfez v.b.
sürekli sanat yapılarını gerektiren planlama yapılmaması,
2. Parsel alanlarını ve adedini artırmak için yol kotundan çok düşük kotta, tabii sel
yataklarında, dik eğimli yerlerde parsel teşkil edilmemesi, bu gibi yerlerin yeşil alan,
park v.s. olarak ayrılması,
3. Yolların maksimum tercihen %8-%10 meyilli olarak projelendirilmesi,
4. Parsellerin ebatları ile yola göre konumlandırmaları seçilirken parsel içinde fazla
kot farkı olmayacak, bodrum ve fazla hafriyat gerektirmeyecek şekilde planlama
yapılması,
5. Kanalizasyon hatlarında terfiyi gerektirmeyecek, yağmur suyu hatlarını en kısa
yoldan ve şebeke çapı büyümeden tabi sel yataklarına deşarj edecek şekilde
planlama yapılması gerekmektedir.
Yönetici şirketin proje sorumluluğu
Madde 33- Yönetici şirketin proje sorumluluğu aşağıda açıklanmıştır:
a) Proje müellifi tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu, yönetmelikleri, imar planı, fen,
sağlık ve çevre şartları ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Türk
Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standartlara ve teknik şartlara uygun
18olarak yönetici şirketçe hazırlanan veya hazırlatılan uygulama projeleri Genel
Müdürlüğe onaylanmak üzere verilir. Şartnamede yer almayan, iş sırasında ortaya
çıkan özel durumlar ve ilave çalışmalar için Genel Müdürlüğün vereceği özel
talimatlar geçerli olacaktır.
b) Devam eden inşaat ile ilgili yönetici şirket tarafından değişiklik yapılmak
istenildiğinde gerekçeleri ile Bakanlığa başvurularak izin alınır. Bu durumda;
1) Değişiklik projenin bütününde ise, mimari projenin yeniden düzenlenmesi,
2) Bu değişiklik statik hesap ve projelerde de değişiklik gerektiriyorsa, bunların da
gerekenlerinin yeniden düzenlenmesi,
3) Yapılacak değişiklik belirli katlara intikal ediyorsa sadece o kat planlarının, bir katın
belirli bir kısmına ait ise sadece bu kısmın tadilat planının hazırlanması,
4) Zorunlu olarak değişikliğe uğrayan projelerin her biri için değişiklik sebebini içeren
bir rapor ekinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi zorunludur.
Projelerin incelenmesi
Madde 34- İdare binası ve altyapı ile ilgili hazırlanan uygulama projeleri Genel
Müdürlük tarafından görevlendirilen ilgili teknik elemanlarca proje şartnamelerine
uygunluğu açısından en geç 30 gün içinde incelenerek onaylanır. Onaylanmayan tüm
projeler gerekçeleri ile iade edilir.
Hakediş raporlarının incelenmesi
Madde 35- Müteahhit firma tarafından Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik
Şartnamesi hükümleri doğrultusunda hazırlanan hakediş raporu yönetici şirket
tarafından onaylandıktan sonra Genel Müdürlüğe teslim edilir.
Genel Müdürlüğün ilgili Daire Başkanlığınca görevlendirilecek teknik personel
tarafından hakediş raporları mahallinde incelenerek inceleme raporu tanzim edilir.
Mahallinde fiilen yapılmayan imalatların bedeli hakediş raporlarından çıkarılır.
Ödeneğin ödenmesi
Madde 36- Alt yapı ve idare binası ilgili ödemelerde hakediş raporları, arazi temini ile
ilgili ödemelerde ise arazi kıymet takdir komisyonu raporu Genel Müdürlükçe
onaylandıktan sonra ilgili tahakkuk dairesince, tahakkuk müzekkeresi ve verile
emrine bağlanarak ödeme yapılmak üzere Bakanlık Bütçe Dairesi Başkanlığı ve
Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muafiyetler
Muafiyetler ve vergi indirimlerinin uygulanması
19
Madde 37- Bölgede muafiyet ve vergi indirimlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar:
a) Yönetici şirketin Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve
harçtan muaf tutulabilmesi için; yönetici şirketin kuruluşunu gerçekleştirerek tüzel
kişiliğinin Ticaret Sicil Gazetesinde ilanından sonra Maliye Bakanlığına başvuruda
bulunması gerekir.
b) Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu
Bölgedeki yazılım ve AR-GE’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri
kazançlarının, 31.12.2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna
tutulabilmeleri için Maliye Bakanlığına başvuruda bulunmaları gerekir. Bu başvuruya
yönetici şirketten alınan söz konusu vergi mükelleflerinin Bölgede yer aldığını ve
mükelleflerin faaliyet alanlarını gösteren belge de bilgi için eklenir.
c) Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili
ücretlerinin 31.12.2013 tarihine kadar her türlü vergiden istisna edilmesi için; ilgili
girişimcilerin, kurum veya kuruluşların Bölgede istihdam ettikleri tüm araştırmacı,
yazılımcı, AR-GE personelinin listesini, AR-GE projelerindeki görev tanımlarını, nitelik
ve çalışma sürelerini aylık olarak belirleyip yönetici şirkete onaylatmaları ve aylık
olarak Maliye Bakanlığına beyanda bulunmaları gerekir.
d) Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir
veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içerisinde münhasıran bu
Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel,
internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve
hizmetleri katma değer vergisinden müstesna tutulmaları için maliye bakanlığına
başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
e) Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerde, atık su bedeli ile ilgili muafiyetler ilgili
Belediyece yürütülür.
f) Bölge içinde yer alan Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde KOSGEB tarafından
desteklenen girişimciler de Kanunun sağladığı muafiyetlerden yararlanırlar.
Bölgede muafiyet ve vergi indirimlerinin uygulanması ile ilgili işlemler Maliye
Bakanlığının ilgili mevzuatlarına tabidir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Bölgenin Denetimi
Bakanlığın denetim yetkileri
Madde 38- Bakanlığın denetim yetkilerine ilişkin esaslar:
a) Bakanlık, yönetici şirket tarafından elektronik ortamda iletilen güncelleştirilmiş
faaliyet ve uygulamalar ile ilgili hazırlanan raporları inceleyerek veya gerekli gördüğü
hallerde yönetici şirketin ve girişimcilerin faaliyet ve uygulamalarını ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yaparak denetler.
20
b) Bakanlık, Bölgede Kanunda belirtilen amacın dışında faaliyet gösteren yönetici
şirketi ve üçüncü şahısları uyarır ve belirli bir süre vererek Bölgenin istenen amaca
uygun faaliyete geçirilmesini ister.
c) Bu sürenin sonunda, yönetici şirketin, amacın gerçekleştirilmesinde yeterli
olmayacağının anlaşılması durumunda Bakanlık görevli mahkemeye başvurarak
yönetici şirketin faaliyetinin durdurulmasını veya feshini isteyebilir. Yönetici şirketin
feshi halinde, şirket ve yöneticileri hak ve yükümlülükleri ile sorumlulukları saklı
kalmak kaydıyla, Bakanlık, yönetici şirketin mülkiyetinde olan Bölgeye ait araziyi ve
üzerindeki taşınmazları kamulaştırır ve Bölgenin yönetimini başka bir yönetici şirkete
verebilir.
d) Denetim sürecinde yönetici şirket ve girişimciler her türlü bilgi ve belgeyi denetim
elemanına vermekle yükümlüdür.
Muafiyetler ve vergi indirimlerinin denetlenmesi
Madde 39- Kanun kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlanacak olan yönetici
şirket, girişimciler, araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personeli ile vergi indiriminden
yararlanacak olan sponsor firmaların denetlenmesi Maliye Bakanlığınca yürütülür.
Geçici hükümler
Madde 40– Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kuruluşu Bakanlıkça onaylanmış
teknoparklar, ODTÜ Teknokent’i ve TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi
Teknopark’ıdır. Bu teknoparklar Kanunun yürürlüğe girdiği 06.07.2001 tarihinden
itibaren Bölge olarak kabul edilir ve Kanunun sağladığı tüm muafiyet ve desteklerden
istifade ederler. Bu iki Bölge Yönetmeliğin yürürlülüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl
içinde Kanun ve bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerekli düzenlemeleri
yapar.
BEŞİNCİ KISIM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 41- Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın da görüşü alınan bu yönetmelik yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 42- Bu yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
EK
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YAPILABİLİRLİK RAPORU HAZIRLAMA
ESASLARI
A) Kurucu Heyet bilgileri
21
Bu bölümde Kurucu Heyeti oluşturan her bir kuruluşun;
a) Adı
b) Adresi
c) Faaliyet alanı
d) Telefon ve faks numaraları
e) e-posta adresi
ile Kurulacak Bölgenin adı ve Kurucu Heyetin kuruluş protokolü yer alır.
B) Bölgenin kurulacağı yöre bilgileri
Bölgenin kurulacağı;
a) Yörenin genel değerlendirilmesi
Raporu hazırlanan yöre hakkında, aşağıda belirtilen bilgiler, ilgili valilik, kaymakamlık,
il müdürlükleri, belediyeler ve diğer yerel kurumlardan sağlanır ve raporda belirtilir:
1) Coğrafi konum, doğal yapı ve arazi kullanım durumu
2) Jeolojik yapı
3) Sosyal, kültürel ve teknik altyapı
4) Sit alanları
5) Kentleşme ve planlama
6) Ekonomik yapı
7) Sanayi varlığı.
b) Yörenin mevcut akademik, teknolojik ve sanayi potansiyeli
1) Üniversitelerde çalışan yüksek lisans ve doktora dereceli personel sayısı
2) AR-GE ve yazılım kuruluşları, faaliyet alanları ve çalışan araştırmacı personel
sayısı
3) Teknoloji geliştirme merkezi, inkübatör, teknopark vb. yapılanmalar
4) AR-GE ve yazılım birimine sahip sanayi kuruluşları ve çalışan araştırmacı personel
sayısı,
(kamu/özel)
22
5) Sanayi kuruluşlarının (kamu/özel) yüzde olarak sektörel dağılımı (Devlet İstatistik
Enstitüsü kaynaklarına dayanarak)
6) Yabancı ortaklı sanayi kuruluşlarının sektörel dağılımı (Devlet İstatistik Enstitüsü
kaynaklarına dayanarak)
7) Diğer
C) Kurucu Heyet içinde yer alan kuruluşların AR-GE ve yazılım çalışmaları ile
ilgili bilgiler
a) Her bir üniversite, ileri teknoloji enstitüsü veya kamu AR-GE merkez veya
enstitüsü için;
1) İstihdam ettiği öğretim elemanının ünvanlarına göre dağılımı
2) Yürüttüğü lisans üstü çalışma sayısı ve bölümlere göre dağılımı (son 3yıl)
3) İstihdam edilen AR-GE personeli sayısı ve uzmanlık alanlarına göre dağılımı
4) Yürütülen ve sonuçlandırılan temel ve uygulamalı AR-GE projeleri
5) Toplam AR-GE bütçesi ve genel bütçe içindeki oranı (son 3 yıl)
6) Sanayi ile ortak ve/veya sipariş üzerine yürütülen proje adedi, konuları ve toplam
bütçesi
7) İlde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla mevcut ortaklık, işbirliği protokolü vb.
işbirliği ilişkileri
8) İlde mevcut teknoloji geliştirme merkezi, inkübatör, teknopark vb. yapılanmalarla
ilişkisi
9) Yurtdışında faaliyet gösteren teknopark vb. yapılanmalarla ilişkisi ve yürütülen
çalışmaların niteliği
10) Son 3 yılda yapmış ve halen sürdürmekte olduğu uluslararası projeler hakkında
kısa bilgi
b) Diğer kuruluşlar için:
1) İlde yürütülen AR-GE ve yöresel kalkınmaya yönelik çalışmalara sağlanan nakdi
ve ayni katkılar
2) İlde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla mevcut ortaklık, işbirliği portokolü vb.
ilişkiler
3) Son 3 yılda üniversite ve/veya AR-GE kurumları ile yürütülen veya sonuçlandırılan
23ulusal ve uluslararası ortak proje adedi, konuları ve toplam bütçeleri, varsa ticari
çıktıları
4) İstihdam edilen AR-GE personeli sayısı (AR-GE yapılanması) ve uzmanlık
alanlarına göre dağılımı
5) Toplam AR-GE bütçesi (son 3 yıl ve projeksiyon)
6) Yürütülen AR-GE projesi adedi ve konuları (son 3 yıl)
7) İlde mevcut teknopark, teknoloji geliştirme merkezi, inkübatör vb. yapılanmalarla
ilişkisi
8) Yurtdışında faaliyet gösteren teknopark vb. yapılanmalar ile ilişkisi ve yürütülen
projeler ve bu projeler hakkında kısa bilgi.
D) Bölge yer seçimine ilişkin bilgiler
a) Seçilen Bölge arazisinin yeri ve toplam alanı (m2)
b) Bölge arazisinin mülkiyet/kullanım haklarına ilişkin tedarik ve kullanım yöntemleri
c) Bölge arazisinin üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya kamu AR-GE merkez
veya enstitüsü ile yerel, ulusal ve uluslararası ulaşım arterlerine yakınlığı
d) Bölge arazinin potansiyel çekim merkezi olma özellikleri.
E) Kurulacak yönetici şirket ile ilgili bilgiler
Kurulacak yönetici şirketin;
a) Ortakları ve tahmini sermaye yapısı
b) Öngörülen istihdam ve niteliği
c) Bölge kurmak için yapacağı sabit yatırım harcamaları
1) Etüt, proje ve mühendislik hizmetleri
2) Arazi bedeli (satın alma/kamulaştırma/tahsis)
3) Arazi ve çevre düzenlemesi, hazırlık yapıları
4) Altyapı harcamaları
5) Üstyapı harcamaları (idare binası, sosyal tesisler, girişimci binaları vb. ayrı bir
kalem olarak belirtilmelidir)
6) Taşıt araçları (otomobil ve servis, yangın, temizlik vb. araçları)
7) Genel Giderler
24
8) Beklenmeyen giderler
d) Bölge işletme sermayesi ihtiyacı
1) İşçi ve personel giderleri (bir aylık)
2) Isıtma ve havalandırma giderleri (bir aylık)
3) Araç işletme ve bakım giderleri (bir aylık)
4) Tesislerin işletme ve bakım giderleri (bir aylık)
5) Girişimcilere sağlanırsa finansman desteği (yıllık ortalama)
e) Bölge kurmak için öngördüğü tahmini toplam yatırım tutarı (c ve d nin toplamı)
f) Finansman planı
Tahmini toplam yatırım tutarı : ......................Milyar TL (%100)
1) Sermaye . : ..................... Milyar TL (%.......)
2) Krediler : ..................... Milyar TL (%.......)
-İç krediler : ..................... Milyar TL (%.......)
-Dış krediler : ..................... Milyar TL (%.......)
3) Diğer kaynaklar : ..................... Milyar TL (%.......)
4) Ödenek : ..................... Milyar TL (%.......)
g) Tahmini Yıllık Gelirleri
1) Girişimcilerden alınacak kira : ..................... Milyar TL
2) Danışmanlık gelirleri : ..................... Milyar TL
3) Diğer gelirler (açıklayınız) : ..................... Milyar TL
F) Bölgenin yönetimi ve girişimcilerle ilgili bilgiler
a) Bölge yönetimi ile ilgili bilgiler
1) Bölgenin faaliyet göstereceği teknolojik alanlar ve ön görülen çıktılar
25
2) Bölgede yer alacak kurum ve kuruluşlar ile girişimcilere verilmesi planlanan
hizmetler
3) Bölgede yer alacak kurum ve kuruluşlar ile girişimcilere verilecek bina ve/veya
arazi tahsis yöntemi (kiralama, kullanım hakkı)
4) Bölge bünyesinde teknoloji merkezi, eğitim merkezi inkübatör gibi yapılanmaların
kurulması planlanıyor ise bu yapılanmaların hayata geçirilmesine ilişkin işlem ve
yöntemler
5) Bölgenin özendirici araçları
6) Bölgede yaratılacak toplam tahmini AR-GE personeli istihdamı
7) Bölgede yer alacak AR–GE bağlantılı kurum ve kuruluşlar ve diğer destek birimleri
8) AR-GE çalışmalarının ve yeni teknolojilerin ticarileştirilmesi için önerilen yöntemler
ve öngörülen ölçülebilir çıktılar
b) Girişimciler ile ilgili bilgiler
1) Bölgede yer alması planlanan toplam girişimci sayısı ve bu girişimciler tarafından
yaratılacak tahmini istihdam ve istihdamın niteliği
2) Bölgede yer alacak girişimcilerin çok uluslu, büyük, küçük ve orta boy ve yeni
kurulacak işletme olarak yüzde cinsinden tahmini dağılımı
G) Kurulacak Bölgenin ülke ve yörenin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel
gelişmesine olası katkılarını açıklayınız.
H) Bölge kuruluşunda işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların Bölge oluşumu
ve başarısına yapacakları olası katkıları açıklayınız.
I) Kurulacak Bölgenin doğal, kültürel ve tarihi değerlere duyarlılığı konusunda
gerçekleştirilecek projeleri açıklayınız.
J) Bölge kurma talebini yörenin sanayi potansiyeli, AR-GE’ye duyulan ihtiyaç
ve Bölgenin beklenen katkıları bakımından değerlendiriniz.
K) Kurulacak Bölgede yeni ve ileri teknoloji üretilebilirliğini ve
geliştirilebilirliğini irdeleyiniz.
26
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
2656 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik_2
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği
Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği (İngilizce)
Motorlu Taşıt Lastiklerinin Hava Basıncı Ölçümünde Kullanılan Cihazlara Dair Yönetmelik
Taşınır Mal Yönetmeliği
Alkolmetreler ve Alkol Hidrometrelerine Dair Yönetmelik (76/765/AT)
Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Yönetmeliğin (2000/55/AT) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
1 mg'dan 50 kg'a Kadar Üst-Orta Doğruluktaki Ağırlıklara Dair Yönetmelik (74/148/AT)
Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanunun...
İkili Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelik
Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

E-İhracatçılar İçin Ülkelere Göre Satış Rehberi: Hangi Ülke Size Daha Uygun?

E-İhracatçılar İçin Ülkelere Göre Satış Rehberi: Hangi Ülke Size Daha Uygun?

E-ihracat, başka bir deyişle internet üzerinden yurt dışına satış yapmak, son yıllarda KOBİ’ler arasında yaygınlaşmaya başladı ve bu konuda çeşitli devlet teşvikleri mevcut.

OFİS VE İNSAN

Paylaşımlı Ofis Nedir, Ne Yarar Sağlar?

Paylaşımlı Ofis Nedir, Ne Yarar Sağlar?

Başta mâliyet unsurları olmak üzere muhtelif menfi sebeplerden ötürü salt bir firmaya ya da kuruluşa ait ofisler düzenlenemiyorsa, çare paylaşımlı ofislerde aranmalıdır.

Çalışanlarda Performans Düşüklüğü

Çalışanlarda Performans Düşüklüğü

İş hayatında her çalışanın başarı derecesi aynı değildir. Kimisi yapması gereken işi tam zamanında ve eksiksiz tamamlarken kimisi gereken özeni göstermeyebilir.

İŞ DÜNYASI

PARETO Prensibi ve Referans Mallar

PARETO Prensibi ve Referans Mallar

Bir çok formülün sonucunu ve rakamları değerlendirirken bize yardımcı olacak çok önemli iki kavramı, PARETO Prensibini ve Referans Malları hatırlamakta yarar var.

HUKUK / MUHASEBE

Aile Anayasası ile Hem Şirketinizi Hem Ailenizi Koruyun

Aile Anayasası ile Hem Şirketinizi Hem Ailenizi Koruyun

Aile Anayasası sözünü hiç duymadı iseniz bunun eşler arasındaki mal paylaşımını belirleyen kurallar bütünü olduğunu düşünüyor olabilirsiniz, ancak yanılıyorsunuz.