Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik_2

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

1
1 Haziran 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26893
YÖNETMELİK
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN İSİMLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
(97/37/AT VE 2004/34/AT İLE DEĞİŞİK 96/74/AT) DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekstil Ürünlerinin
İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin (97/37/AT ve 2004/34/AT ile değişik 96/74/AT) adında yer alan "97/37/AT ve
2004/34/AT ile değişik" ibaresi çıkartılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 3 – Bu Yönetmelik;
a) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak,
b) Avrupa Birliğinin 96/74/EC direktifine paralel olarak
hazırlanmıştır."
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK I’inde yer alan Tekstil Lifleri Tablosunun sonuna aşağıdaki 45 ve 46
numaralı satırlar eklenmiştir.
45 Elastomultiester İki veya daha farklı kimyasal doğrusal makromoleküllerin iki veya daha farklı
aşamada etkileşimi ile oluşan (kütlesine göre %85’i aşmayan), baskın işlevsel
birim olarak asidin alkolü etkilemesi ile oluşan bileşik grupları içeren (en
azından %85 oranında) ve uygun muameleden sonra uzatıldığında orijinal
uzunluğunun 1,5 katına kadar çıkan ve serbest bırakıldığında hızla ve gerçek
anlamda başlangıç uzunluğuna ulaşan lif çeşididir.
46 Elastolefin En azından %95’i (kütlesine göre) kısmen çapraz moleküllerden oluşan, en az
bir diğer olefin ve etilenden elde edilen, uzatıldığında orijinal uzunluğunun
1,5 katına kadar uzayan, serbest bırakıldığında hızla ve büyük ölçüde
başlangıçtaki uzunluğuna ulaşan bir lif çeşididir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK II’sinde yer alan Bir Tekstil Ürünündeki Lif Miktarının Hesaplanmasında
Kabul Edilen Higroskopik Nem Değerleri Tablosunun sonuna aşağıdaki 45 ve 46 numaralı satırlar eklenmiştir.
"45 Elastomultiester 1,50
46 Elastolefin 1,50 "
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
Resmi Gazete Tarihi: 12.08.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25904:
TEKSTĠL ÜRÜNLERĠNĠN ĠSĠMLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK
( ( 96/74/AT)(1)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; tekstil ürünlerinin lif kompozisyonuna göre isimlendirilmesine ilişkin
usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam 2
Madde 2 — Bu Yönetmelik;
a) Tekstil ürünü tanımı kapsamına giren ürünleri,
b) Kütlesinin en az %80'i tekstil liflerinden oluşan ürünleri,
c) Kütlesinin en az %80'i tekstil parçalarından oluşan mobilya, şemsiye ve güneşlikler ile kütlece en az
%80'i tekstil veya müflonlardan oluşmak şartıyla çok katlı yer kaplamaları, yataklar ve kamp malzemelerinin tekstil
kısımlarını, ayakkabı müflonlarını, tam ve yarım eldivenleri,
d) Bileşimleri belirtilmek suretiyle, başka ürünlerle birleştirilmiş olanları veya bunların bir parçasını teşkil
eden tekstil ürünlerini,
kapsar.
Ancak;
a) Avrupa Birliği üyesi ülkeleri dışındaki ülkelere ihraç edilmek üzere üretilen tekstil ürünlerini,
b) Gümrük kontrolü altında transit geçiş amacıyla yurda giren tekstil ürünlerini,
c) Dahilde işleme rejimi kapsamında Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden gelen tekstil
ürünlerini,
d) İşyeri olarak kendi evini kullananlara gönderilenler ile ithal ürünü devralmamak koşuluyla ücret mukabili
konfeksiyon işlemleri yapan bağımsız firmalara gönderilen tekstil ürünlerini,
kapsamaz.
Dayanak
Madde 3 — (DeğiĢik:R.G.-1/6/2008-26893)
Bu Yönetmelik;
a) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 29/6/2001 tarihli ve 4703
sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak,
b) Avrupa Birliğinin 96/74/EC direktifine paralel olarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,
Tekstil Ürünü: Kullanılan karıştırma veya birleştirme işlemlerine bakılmaksızın, yalnızca tekstil liflerinden
oluşmuş ham, yarı işlenmiş, işlenmiş, yarı üretilmiş, üretilmiş, yarı hazır veya hazır ürünleri,
Tekstil Lifi: Esnekliği, inceliği ve uzunluğunun maksimum enine olan oranının yüksek oluşu ile karakterize
edilen ve bu özellikleriyle tekstil işlemleri için uygun olan tekstil birimini,
Daha geniş şeritler veya filmlerden kesilmiş şeritler dahil olmak üzere, görünür genişliği 5 mm'yi aşmayan
ve EK I'de 19'dan 44'e kadar olan bölümlerde listelenen liflerin üretiminde kullanılan maddelerden üretilmiş ve
tekstil işlemlerine uygun esnek şerit ve tüpler de tekstil lifi olarak kabul edilir. Görünür genişlik, şerit veya tüpün
katlanmış, düzleştirilmiş, sıkıştırılmış veya bükülmüş genişliğidir veya genişliğin bir örnek olmadığı yerlerde
ortalama genişliktir.
Lif Bileşimi (kompozisyonu): Bir tekstil ürününü meydana getiren tekstil liflerinin bu tekstil ürünü
içindeki kütlece yüzde oranını,
Piyasaya Arz: Tekstil ürününün, tedariki ve/veya kullanımı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada
yer alması için yapılan ilk faaliyeti,
Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal
sunan gerçek veya tüzel kişiyi,
Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen kullanan veya yararlanan
gerçek ya da tüzel kişileri,
Üretici: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünleri üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari
markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi;
üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca,
ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel
kişiyi,
Etiket: Tekstil ürünleri hakkında tüketicileri bilgilendirmek ve aydınlatmak üzere kullanılan çeşitli boyut ve
şekildeki etiketi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Tekstil Liflerinin Ġsimlendirilmesi 3
Madde 5 — Endüstriyel işlemden önce, endüstriyel işlem süresince veya dağıtım aşamasında sadece bu
Yönetmelik hükümlerine uygun olan tekstil ürünleri piyasaya arz edilebilir.
Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan tekstil lifleri, isim ve cinsleri itibariyle EK I' de yer
almaktadır. EK I' deki tabloda yer alan isimlerin kullanımı yalnızca, bu tabloda aynı başlık altında açıklanmış lifler
için geçerlidir. Bu isimlerin hiçbirisinin kendisi, kökü veya sıfatı, herhangi bir dilde diğer bir lif için kullanılamaz.
"İpek" kelimesi, tekstil liflerinin filament ipliklerinin özel sunumunu veya şeklini belirtmek için
kullanılamaz.
Tekstil ürünü sadece bir cins lif kullanılarak yapılmadığı sürece "%100", "saf" veya "tamamen" diye
tanımlanamaz, benzer terimler kullanılamaz. Ancak bir tekstil ürünü, rutin olarak değil de teknik sebepler sonucu
eklenmiş olmak şartıyla %2'sine kadar başka lif içerebilir. Tarama işleminden geçirilmiş bir tekstil ürünü için bu
tolerans değeri %5'e çıkarılabilir.
Yünlü Tekstil Ürünlerinin Etiketlenmesi
Madde 6 — Bir yünlü tekstil ürünü, yalnızca, daha önce bir ürünün içeriği olmayan, o ürünün üretiminde
gerekli olan işlemlerin dışında, keçeleşme ve/veya eğirme işlemlerine konu olmamış ve dolayısıyla kullanım veya
hazırlama sırasında hasar görmemiş yün lifinden oluşmuşsa aşağıdaki ibarelerle tanımlanabilir:
a) "yeni yün",
b) "fleece wool" veya "virgin wool",
c) "ren, ny uld",
d) "schunvolle",
e) "-ane|fi iaeess",
f) "lana virgen" veya "lana de esquilado",
g) "laine vierge" veya "laine de tonte",
h) "lana vergine" veya “lana di tosa",
i) "scheerwol",
j) "la virgem",
k) "uusi villa",
l) "ren ull".
Bu tanıma uygun yün ürünlerinin iç piyasaya arzı sırasında "yeni yün" ibaresinin etikette yer alması zorunlu
olup diğer ibarelerden birinin veya birkaçının yer alması isteğe bağlıdır.
Aşağıdaki durumlarda da yukarıdaki ibareler, bir lif karışımını içeren yünü tanımlamak için kullanılabilir.
Bu durumlarda, bileşim yüzdesi tam olarak verilmelidir:
a) Karışımdaki bütün yün lifleri, birinci fıkrada belirtilen hususlara uyduğunda,
b) Bu yünün kütlesi, karışımın toplam kütlesinin %25'inden daha fazlasını oluşturduğunda,
c) Gelişigüzel karışımlarda, yün lifi sadece başka bir lif ile karıştırıldığında,
tarama işleminden geçmiş yünlü ürünler dahil olmak üzere, bir ve ikinci fıkralarda belirtilen ürünlerde,
üretimle ilgili teknik sebepler için kabul edilecek lifsel kirlilikler toleransı %0,3'ü geçemez.
Tekstil Ürünlerinde Liflerin Belirtilmesi
Madde 7 — İki veya daha fazla liften oluşan bir tekstil ürününde, liflerin birisi toplam kütlenin en az
%85'ini oluşturuyorsa, işaretleme aşağıdaki yollardan herhangi biri ile yapılır:
a) Söz konusu lifin kütlece yüzde bileşimini takiben ismi yazılır,
b) "Asgari %85" ibaresini takiben lifin ismi yazılır,
c) Ürünün tam olarak lif bileşim yüzdesi yazılır.
İki veya daha fazla liften oluşan tekstil ürünlerinde, liflerden hiçbiri toplam kütlenin %85'ine ulaşmıyorsa;
bu ürünlerde, öncelikle en az iki temel lifin isim ve kütle yüzdeleri belirtilmek suretiyle, diğer liflerin isim ve kütle
yüzdeleri belirtilerek veya sadece isim olarak, kütle yüzdeleri dikkate alınarak büyükten küçüğe yazılarak işaretlenir.
Bununla birlikte:
a) Bir ürünün toplam kütlesinin %10'undan daha az miktarda bulunan lifler, toplam kütle yüzdeleri yazılarak
birlikte "diğer lifler" ibaresiyle işaretlenebilir,
b) Ürünün toplam kütlesinin %10'undan daha az miktarda bulunan bir lifin ismi açıkça yazıldığı takdirde,
ürünün yüzde bileşiminin tamamı verilmelidir.
Çözgüsü saf pamuk ve atkısı saf keten olan ürünlerde, keten yüzdesi haşıllanmamış kumaşın toplam
kütlesinin %40'ından fazlaysa, bu ürünler "saf pamuk çözgü-saf keten atkı" bileşim tanımlaması yazılmak şartıyla
"pamuk keten karışımı" olarak isimlendirilebilir.
Nihai tüketici için tasarlanan tekstil ürünlerinde, bu maddenin bir, iki, üç ve sekizinci fıkralarında belirtilen
yüzde bileşimleri:
a) Tekstil ürününün toplam kütlesinin %2'sine kadar miktardaki yabancı lifler, bu liflerin rutin olarak değil
de teknik sebepler sonucu ilave edilmiş olması şartıyla tolere edilebilirler. Bu tolerans, tarama işleminden geçen
ürünler için, 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla %5'e çıkarılır, 4
b) Belirtilen lif yüzdeleri ile analizlerde bulunan yüzdeler arasında, etikette gösterilen liflerin toplam
kütlesine bağlı olarak, %3'lük bir imalat toleransına izin verilir: Bu tolerans, ikinci fıkrada belirtildiği şekilde kütle
yüzdeleri belirtilmeden büyükten küçüğe sıralanarak listelenmiş liflere ve 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasının (b)
bendine de uygulanır.
Analizlerde, toleranslar ayrı ayrı hesaplanır. Dördüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen toleransın
hesaplanmasında göz önüne alınacak toplam kütle, bitmiş üründeki liflerin kütlesinden, aynı fıkranın (a) bendinde
belirtilen tolerans uygulandığında bulunan yabancı liflerin kütlesi düşülerek hesaplanan kütledir.
Dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen toleransların toplanmasına yalnızca, aynı fıkranın (a)
bendinde belirtilen toleransın uygulanmasıyla yapılan analiz sonucunda elde edilen yabancı liflerin, etikette yer alan
liflerden biri veya birkaçı ile aynı kimyasal tipte lifler olduğu durumlarda izin verilir.
İmalat işleminin dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen miktardan daha yüksek toleranslara
ihtiyaç duyduğu belirli ürünlerde, sadece istisnai ve üretici tarafından yeterli gerekçe gösterildiği durumlarda,
ürünün uygunluğu 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen hüküm doğrultusunda kontrol edilerek daha yüksektoleranslara izin verilebilir. Bu durum, Komisyona bildirilmek üzere Bakanlık tarafından Müsteşarlığa iletilir.
"Karışık lifler" terimi veya "belirsiz tekstil bileşimi" terimi, üretimi sırasında bileşimi kolaylıkla
belirlenemeyen ürünler için kullanılabilir.
5 inci maddenin dördüncü fıkrası, 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası ve bu maddenin dört, beş, altı ve yedinci
fıkralarında belirtilen toleranslar saklı kalmak kaydıyla, bitmiş ürünün kütlesinin %7'sini geçmeyen miktarlardaki
görünen, izole edilebilen ve sadece dekoratif amaçlı liflerin, 5 inci maddenin dördüncü fıkrası ve bu maddede yer alan lif bileşiminde belirtilmesine gerek yoktur. Aynı durum, antistatik etki elde etmek için kullanılan ve bitmiş ürünün kütlesinin %2'sini aşmayan lifler (örneğin metalik lifler) için de geçerlidir. Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ürünler için, bu yüzdeler kumaşın kütlesi üzerinden değil, çözgü ve atkı kütleleri üzerinden ayrı ayrı hesaplanır. SipariĢ Üzerine Üretilen Tekstil Ürünleri
Madde 8 — Üretim veya ticari amaçlarla piyasaya arz edilecek tekstil ürünlerinin, bu Yönetmelik
hükümlerine uygun olarak etiketlenmesi veya işaretlenmesi gerekir. Ancak, tüketiciye satış amacıyla üretilmeyen veya kamu kurum ve kuruluşlarının siparişi üzerine üretilen tekstil ürünlerinin beraberindeki ticari belgeler, etiketleme ve işaretlemeleri tamamlamak üzere yer alabileceği gibi onların yerine de geçebilirler.
5, 6 ve 7 nci maddeler ile EK I'de belirtilen tekstil liflerine ait isimler, tanımlamalar ve ayrıntılar, ticari
belgelerde açıkça belirtilir. Satış sözleşmeleri, sevk irsaliyeleri ve faturalarda kısaltmalar kullanılmaz. Bununla
beraber, mekanize edilmiş bir işlem kodu, aynı belgede bu kod açıklanmış olmak koşulu ile kullanılabilir.
5, 6 ve 7 nci maddeler ile EK I'de belirtilen tekstil liflerine ait isimler, tanımlamalar ve ayrıntılar, tekstil
ürünleri satışa sunulduğu veya tüketiciye satıldığı zaman özellikle katalog, ticari broşür, ambalaj, etiket ve
işaretlemelerde açık, okunaklı ve tek tipte yazılmış olarak yer alır.
Bu Yönetmelikte belirtilenlerin dışındaki bilgiler ve ayrıntılar, belirgin şekilde ayrı olarak belirtilir. Bu
hüküm, bu Yönetmeliğe göre belirtilen ayrıntılardan hemen önce veya sonra verilebilecek ticari marka veya
teşebbüs isimlerine uygulanmaz.
Bununla birlikte, bir tekstil ürünü dördüncü fıkrada belirtildiği gibi satışa sunulduğu veya tüketiciye
satıldığında, sözkonusu ticari marka veya teşebbüs ismi, EK I'de listelenen isimlerden birinin kendisini veya kökünü veya sıfatını veya bunlarla karıştırmaya müsait bir ismi içeriyorsa, bu durumda 5, 6 ve 7 nci maddelerde ve EK I'de belirtilen tekstil liflerine ait isimler, tanımlamalar ve ayrıntılar, ticari marka veya teşebbüs isminin hemen önüne veya arkasına açık ve okunaklı bir şekilde yazılır.
İthal edilen tekstil ürünlerinde, bu madde gereğince yapılacak etiketleme ve işaretlemelerin Türkçe olarak da
yazılması gerekir. Bobinler, makaralar, çileler, topslar veya diğer küçük miktardaki dikiş, tamir veya nakış iplikleri konusunda, altıncı fıkrada yer alan hüküm, yalnızca paketler veya teşhir üniteleri üzerindeki kapsamlı etiketler için geçerlidir.
EK IV' ün onsekizinci bendinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, münferit ürünler Avrupa Birliği üyesi
ülkelerin dillerinden herhangi birinde etiketlenebilir.
Dürüst ticaret uygulamalarına uygun olmaları halinde, ürünlerin özellikleriyle ilgili 5 ve 6 ncı maddelerde
yer alan tanım ve ayrıntılar dışında kalan tanım ve ayrıntılar kullanılabilir.
Birden Fazla BileĢenden OluĢan Tekstil Ürünlerinin Etiketlenmesi
Madde 9 — Farklı lif içeriğine sahip iki veya daha fazla bileşenden oluşmuş tekstil ürünü, her bileşenin lif
içeriğini gösteren bir etiketi taşır. Bu tür etiketleme, ana astarlar hariç, ürünün toplam kütlesinin %30'undan daha az olan bileşenler için zorunlu değildir.
İki veya daha fazla tekstil ürünü aynı lif içeriğine sahipse ve normal olarak bir birim oluşturuyorsa, bunların
tek etiket taşıması yeterlidir. 11 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla: 5
a) Aşağıdaki korse ürünlerinde lif bileşimleri, tüm ürünün bileşimini veya aşağıda listelenen bileşenleri
tümüyle kapsayacak veya ayrı ayrı olacak şekilde belirtilir.
1) Sutyenler için: çanaklar ve arka kısmın iç ve dış kumaşı,
2) Korseler için: ön, arka ve yan sertleştirme panelleri,
3) Büstiyerler için: çanakların iç ve dış kumaşları, arka ve ön sertleştirici paneller ve yan paneller.
Bu ürünler dışında kalan korse ürünlerinin lif bileşimleri, ürünün tamamının bileşimini veya ürünün çeşitli
bileşenlerinin bileşimlerini tümüyle kapsayacak şekilde veya ayrı ayrı olacak şekilde belirtilir. Bu etiketleme,
ürünün toplam kütlesinin %10'undan az olan bileşenler için zorunlu değildir.
Anılan korse ürünlerinin değişik bölümlerinin ayrı ayrı etiketlenmesi durumunda, etiketleme, tüketicinin,
etiket üzerindeki bilgilerin ürünün hangi bölümüne ait olduğunu kolayca anlayabileceği şekilde yapılır.
b) Asidik yakma yöntemiyle basılmış tekstillerin lif bileşimi tüm ürün için verilir. Yakılmış bölümlerin ve
zemin kumaşın bileşimleri ayrı ayrı tespit edilerek de belirtilebilir. Bu bileşenler isimleriyle belirtilmelidir.
c) Nakışlı tekstillerin lif bileşimi ürünün tamamı için verilir. Zemin kumaş ile nakış ipliğinin bileşimleri ayrı
ayrı tespit edilerek de belirtilebilir. Bu bileşenler isimleriyle belirtilmelidir. Nakışlı kısmın alanı, ürünün bütün
alanının %10'undan az ise sadece zemin kumaşın bileşimini belirtmek yeterlidir.
d) Farklı liflerden oluşan nüve ve kılıfa sahip ve tüketiciye satış için piyasaya arz edilen ipliklerin lif
bileşimi, tüm iplik için verilir. Nüve ile kılıf kısımlarının bileşimleri ayrı ayrı tespit edilerek de belirtilebilir. Bu
bileşenler isimleriyle belirtilmelidir.
e) Kadife ve pelüş tekstil ürünlerinin veya bunlara benzeyen tekstil ürünlerinin lif bileşimleri tüm ürün için
verilir. Ürünün değişik liflerden oluşan bir kullanım yüzeyi ile farklı bir arka yüzey içermesi durumunda, bu iki
yüzey için ayrı ayrı da tespit edilebilir. Bu bileşenler isimleriyle verilmelidir.
f) Arka ve kullanım yüzeyi farklı liflerden oluşan yer döşemelikleri ve halıların bileşimleri sadece kullanım
yüzeyleri için tespit edilir ve isimleriyle belirtilir.
Ġstisnalar
Madde 10 — 8 ve 9 uncu madde hükümlerinin istisnaları aşağıda belirtilmiştir.
a) EK III'de listelenen tekstil ürünlerinin, 4 üncü maddede yer alan tekstil ürünü tanımında belirtilen
aşamalardan birinde olması halinde, bunların lif bileşimlerini ve isimlerini taşıyan etiketlemenin veya
işaretlemenin yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu ürünlerin, lif bileşimini ve isimlerini veya EK I'de listelenen
isimlerden birinin kendisini veya kökünü veya bunlarla karıştırmaya müsait bir ticari marka veya teşebbüs ismini içeren bir etiket veya işaretlemeye sahip olması halinde, 8 ve 9 uncu maddede yer alan hükümler bunlara da uygulanır.
b) EK IV'de listelenen tekstil ürünleri aynı tip ve bileşimde oldukları takdirde, bunlar, bu Yönetmelikte yer
alan bileşim özelliklerini belirleme esaslarına göre hazırlanmış kapsamlı tek bir etiket altında, birlikte satışa sunulabilir.
c) Metre veya metrekare hesabı ile satılan tekstil ürünlerinin bileşimi, top boyunca veya satışa sunulan rulo
üzerine uygun bir etiket uygulanarak gösterilir.
Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ürünlerin, tüketicinin bu ürünlerin bileşimlerinden tam
olarak haberdar olması sağlanacak şekilde piyasaya arz edilmesi zorunludur.
Bu Yönetmelikte belirtilen ibareler ve özellikler, ürünün üzerinde, etiketinde veya ambalajında yer alacak
diğer bilgilerle karışmayacak şekilde bulunur.
Tekstil Lif Yüzdelerinin Belirlenmesi
Madde 11 — 8 inci maddenin birinci fıkrası ile bu Yönetmeliğin tekstil ürünlerinin etiketlenmesine ilişkin
diğer hükümlerinin uygulanması amacıyla 5, 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen lif yüzdeleri, aşağıdaki bentler dikkate alınmadan belirlenir:
a) Bütün tekstil ürünlerinin tekstil olmayan kısımları, kumaş kenarları, etiketler ve armalar, tekstil ürünün
ayrılmaz parçasını oluşturmayan kenarlar ve süslemeler, tekstil malzemesiyle kaplanmış tokalar ve düğmeler,
aksesuarlar, süslemeler, elastik olmayan kurdeleler ürünün belirli ve sınırlı noktalarına eklenen elastik iplik ve
bantlar, 7 nci maddenin son fıkrasında belirtilen şartlar kapsamına giren ve yalnızca dekoratif amaçlı görünür ve
izole edilebilen lifler ile antistatik lifler,
b) Yer döşemelikleri ve halıların, kullanım yüzeyi dışında kalan bütün bileşenleri,
c) Döşemelik kumaşların, kullanım yüzeyinin bir parçası olmayan bağlama, dolgu, çözgü ve atkı iplikleri;
perdeler ve duvar halılarının, kumaşın ön yüzeyini oluşturmayan bağlama, dolgu, çözgü ve atkı iplikleri,
d) Diğer tekstil ürünlerinin, temel veya taban oluşturan kumaşları, sertleştirici ve kuvvetlendiricileri, ara
astarlar ve çadır-yelken bezinden arkalıkları, kumaşın atkı ve/veya çözgü ipliklerinin yerini almıyorlarsa dikiş ve
birleştirici iplikleri, 9 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamına giren ve yalıtma fonksiyonu olmayan dolgulukları, astarları,
Sertleştirici ve kuvvetlendiriciler, tekstil ürününün özel ve sınırlı noktalarına bunları güçlendirmek, sertlik,
sıklık veya kalınlık sağlamak amacıyla ilave edilen iplikler veya malzemelerdir. (d) bendinde yer alan düzenlemenin 6
uygulanabilmesi için, kullanım yüzeyi için taban olarak kullanılacak tekstil ürünlerinin, özellikle battaniyelerin ve iki katlı kumaşların zemin veya taban malzemeleri ve kadife veya pelüş kumaşların ve benzer ürünlerin tabanları ayrılabilecek cinsten tabanlar olmamalıdır.
e) Yağlı maddeler, yapıştırıcılar, ağırlık vericiler, haşıllar ve apreler, emdirme ürünleri, ek boyama ve baskı
ürünleri ve diğer tekstil işlemleri için gerekli yardımcı maddeler. Bu bentte yer alan maddeler, tüketiciyi
yanıltabilecek miktarda olamaz.
Tekstil Ürünlerinin BileĢimlerinin Test Edilmesi
Madde 12 — Tekstil ürünlerinin bileşiminin bu Yönetmelik hükümleriyle uyumlu olup olmadığının test
edilmesi, ikinci fıkrada atıfta bulunulan Yönetmeliklerde belirtilen analiz metotlarına göre yapılacaktır. Bu amaçla, 5, 6 ve 7 nci maddelerdeki lif yüzdeleri, 11 inci maddede belirtilen maddeler çıkartıldıktan sonra, EK II'de yer alan kabul edilmiş uygun doğal nem değerlerinin her lifin mutlak kuru kütlesine uygulanmasıyla belirlenecektir. Bu Yönetmeliğin kapsadığı ürünlerin lif bileşimlerinin belirlenmesinde kullanılacak örnekleme ve analizmetotları, 22/4/2001 tarihli ve 24381 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İkili Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelik ve 24/4/2001 tarihli ve 24382 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Üçlü Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelikte belirtilmişlerdir.
Bu Yönetmelik eklerinin teknik gelişmelere uyarlanması için gerek duyulan EK I'e yapılacak eklemeler ve
EK II'ye yapılacak eklemeler ve düzeltmeler İkili Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen prosedüre uygun olarak yapılır.
Üçlü Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelik ve İkili Tekstil Lif
Karışımlarının Kantitatif Analiz Yöntemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilenlerin dışındaki ikili ve üçlü lif
karışımlarının kantitatif analizi için yeni metotlar da üçüncü fıkrada belirtilen prosedüre göre belirlenir.
Bu Yönetmelik hükümlerini karşılayan tekstil ürünlerinin piyasaya arzı, ibareler veya bileşim özellikleri ile
ilgili nedenlerle yasaklanamaz veya engellenemez.
Bu Yönetmelik hükümleri, sınai ve ticari mülkiyetin korunması, ürün kökenini gösteren bilgiler, menşei
işaretleri ve haksız rekabetin önlenmesine ilişkin mevzuatın uygulanmasını engellemez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler Sorumluluk
Madde 13 — Üretici veya yetkili temsilcisi, bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde etiket uygulamasını
sağlamaktan ve etikette yer alan bilgilerin doğru olmasından dolayı tüketiciye karşı sorumludur. Üreticisine veya yetkili temsilcisine ulaşılamadığı takdirde, satıcı, ürünün üzerinde bu Yönetmelikte yer alan hükümlere uygun bir etiket bulunmasından dolayı tüketiciye karşı sorumludur. İdari Yaptırım
Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 4077 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun ve/veya 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanunun idari para cezası ile ilgili hükümleri uygulanır.
Denetim
Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak denetim 13/11/2001 tarihli ve 2001/3528 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile
9/5/2003 tarihli ve 25103 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarafından
Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılır.
Yürürlük
Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
________________
(1) 1/6/2008 tarihli ve 26893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile “97/37/AT ve 2004/34/AT ile değişik”
ibaresi madde başlığından çıkartılmıştır.
EK I
Tekstil Lifleri Tablosu
No İsmi Lif tanımı 7
1 yün (1 ) Koyun veya kuzu postlarından (Ovis aries) elde edilen lif
2 yün veya kıl(1 ) isminin izlediği veya
izlemediği alpaka, lama, deve, kaşmir, moher, tiftik, angora, vicuna,
yak, guanako, cashgora, kunduz, su samuru Şu hayvanların kılları: Alpaka, lama, deve, Kaşmir
keçisi, Ankara keçisi, Ankara tavşanı, Tibet sığırı, guanako, cashgora keçisi, kunduz, su samuru
3 Hayvanın cinsi belirtilerek veya belirtilmeden hayvan veya at kılı (örneğin sığır kılı, adi keçi kılı, at kılı)
1 inci ve 2 inci gruplarda değinilmemiş farklı hayvanların kılları
4 İpek Yalnızca, ipek salgılayan böceklerden elde edilen lif
5 Pamuk Pamuk bitkisinin (Gossypium ) tohum kabuğundan
(çiğitten ) elden edilen lif
6 Kapok Kapok meyvesinin (Ceiba pentandra) içinden elde edilen lif
7 Keten Keten bitkisinin (Linum usitatissimum) sak kabuğundan elde edilen lif
8 Kenevir (Kendir) Kenevirin (Cannabis sativa) sak kabuğundan elde edilen lif
9 Jüt Corchorus capsularis veya Corchorus olitorius’un sak
kabuğundan elde edilen lif . Bu Yönetmelik amaçları
için: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abultilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata
türlerinden elde edilen sak lifleri de jüt gibi işlem görecektir. 10 abaca (Manila kendiri)
Musa textilis’in yaprak kınından elde edilen lif
11 Alfa Stipa tenacissima'nın yaprağından elde edilen lif
12 hindistan cevizi (kokos) Cocos nucifera’nın meyvesinden elde edilen lif
13 Broom Cytisus scoporius ve/veya Spartium junceum'un sak
kabuğundan elde edilen lif
14 Rami Boehmeria nivea ve Boehmeria tenacissima'nın sak
kabuğundan elde edilen lif
15 Sisal Agave sisalana’nın yapraklarından elde edilen lif
16 Sunn (güneş keneviri) Crotalaria juncea’nın sak kabuğundan elde edilen lif
17 Henequen Agave Fourcroydes'in yapraklarından elde edilen lif
18 Maquey Agave Contala'nın yapraklarından elde edilen lif
19 Asetat Hidroksil gruplarının % 74 ten fazlası, % 92 sinden azı
asetillenmiş selüloz asetat lifi
20 Aljinat Aljinik asidin metal tuzlarından elde edilen lif
21 Kupro (kupramonyum reyonu) Kupramonyum yöntemiyle elde edilen rejenere selüloz
lifi 22 Modal Yüksek kopma mukavemeti ve yüksek yaş modüle sahip
olan yenilenmiş viskoz işlemi yoluyla yeniden elde
edilen selüloz lifi. Kondisyonlanmış durumda (Bc) ve
yaş durumda % 5 uzama sağlamak için gerekli kuvvet (Bm) aşağıdadır.Bc
ve Bm; desitex biriminde lineer yoğunluk T olduğunda:
Bc
(CN) ≥ 1.3√T + 2 T
Bm (CN) ) ≥ 0,5 √T
23 protein (2
) Doğal protein maddelerinden rejenerasyon yoluyla ve
kimyasal maddelerin etkisiyle stabilize edilerek elde edilmiş lif.
24 Triasetat Hidroksil gruplarının en az % 92 si asetillenmiş selüloz
asetat lifi. 8 25 Viskoz Filament ve kesikli lif için viskoz yöntemi ile elde
edilen rejenere selüloz lifi. 26 akrilik (2 ) Zincirlerinin (kütlece) en az % 85 i akrilnitril ünitelerinden oluşan lineer makromoleküllerden elde edilen lif.
27 kloro lifi Zincirlerinde kütlece % 50 den fazla klorlanmış vinil
veya viniliden monomerik üniteleri bulunduran lineer
makromoleküllerden elde edilen lif. 28 floro lifi Florokarbon alifatik monomerlerinden oluşmuş lineer
makromoleküllerden elde edilen lif. 29 Modakrilik (2 ) Zincirlerinin (kütlece) % 50 den fazlası ve % 85 den azı
akrilnitril ünitelerinden oluşan lineer makromoleküllerden elde edilen lif. 30 Polyamid veya naylon (2 ) Zincirlerinde, en az %85 i alifatik veya sikloalifatik
birimleriyle birleşen amid bağlantılarının tekrarlanmasıyla oluşan sentetik lineer
makromoleküllerden elde edilen lif. 31 Aramid En az %85 i doğrudan iki aromatik halkaya ve varsa,
amid bağlantılarını geçmeyecek sayıda imid bağlantılara bağlanan amid veya imid bağlantılarına eklenen
aromatik gruplardan oluşan sentetik lineer makromoleküllerden meydana gelen lif.
32 Polyimid Zincirlerinde amid birimlerinin tekrarlamasıyla oluşan
sentetik lineer makromoleküllerden oluşan lif 33 Lyocell Çözülme ve türev oluşumu olmaksızın gerçekleşen solvent spinning işlemi sonucu yeniden elde edilen selüloz lif 33a Poliaktid
Zincirinde en az %85 (kütlece), doğal şekerden türetilen
ve erime noktası en az 135 oC olan laktik asid ester
birimlerine sahip lineer makromoleküllerden oluşan lif.
34 Poliester /Polyester Zincirleri (kütlece)en az % 85 diol ve tereftalik asitten
oluşmuş bir ester içeren lineer makromoleküllerden elde edilen lif.
35 Polietilen (2 ) Substituye edilmemiş alifatik doymuş hidrokarbon
lineer makromoleküllerinden oluşmuş lif .
36 Polipropilen (2 ) İsotaktik pozisyonda her ikinci karbon atomunda bir
metil yan dalı içeren ve başkaca bir substitüsyonun söz
konusu olmadığı doymuş alifatik hidrokarbon lineer makromoleküllerden oluşan lif.
37 Polikarbamid (2 ) Zincirlerinde (NH-CO-NH) üretilen fonksiyonel
grubunun tekrarlanmasıyla oluşan lineer
makromoleküllerden elde edilen lif.
38 Poliüretan (2 ) Zincirlerinde üretan fonksiyonel grubunun
tekarlanmasıyla oluşan makromoleküllerden elde edilen lif.
39 Vinilal Zincirleri asetilizasyon derecesi farklı polivinil alkolden
oluşan makromoleküllerden elde edilen lif. 40 Trivinil (2 ) Hiçbiri toplam kütlenin % 50 sinden fazla olmamak üzere, akrilnitril terpolimeri, bir klorlanmış vinil
monomeri ve bir üçüncü vinil monomerinden oluşan lif.
41 Elastodien (2 ) Doğal veya sentetik poliisoprenden veya olarak bir ya da
daha fazla dienin vinil monomeri ile veya bunsuz polimerize edilmesi ile oluşan elastiki lif. Bunlar orijinal
uzunluğunun üç katı gerildiğinde ve serbest
bırakıldığında hızlı bir şekilde ve tamamen başlangıç boyuna dönerler. 9
42 Elastan Kütlece en az % 85 i bölümler halindeki poliüretandan
oluşan ve orijinal uzunluğunun 3 katı kadar gerilip serbest bırakıldığında hızlı bir şekilde ve tamamen
başlangıç boyuna dönen elastiki lif. 43 cam lifi Camdan yapılmış lif. 44 iplik veya lif sözcüğünün izlediği veya izlemediği, lifin yapısını oluşturan materyalle ilgili isim örneğin, metal (metalik, metalize edilmiş), asbest (amyant), kağıt yukarıda listelenmeyen muhtelif veya yeni malzemelerden elde edilen lifler.
45
(Ek:R.G.-1/6/2008-26893)
Elastomultiester
İki veya daha farklı kimyasal doğrusal makromoleküllerin iki veya daha farklı aşamada
etkileşimi ile oluşan (kütlesine göre %85’i aşmayan), baskın işlevsel birim olarak asidin alkolü etkilemesi ile
oluşan bileşik grupları içeren (en azından %85 oranında) ve uygun muameleden sonra uzatıldığında orijinal uzunluğunun 1,5 katına kadar çıkan ve serbest bırakıldığında hızla ve gerçek anlamda başlangıç uzunluğuna ulaşan lif çeşididir.
46
(Ek:R.G.-1/6/2008-26893)
Elastolefin
En azından %95’i (kütlesine göre) kısmen çapraz moleküllerden oluşan, en az bir diğer olefin ve etilenden elde edilen, uzatıldığında orijinal uzunluğunun 1,5 katına kadar uzayan, serbest bırakıldığında hızla ve
büyük ölçüde başlangıçtaki uzunluğuna ulaşan bir lif çeşididir.
(
1
) Bu Ek’in 1inci grubundaki "yün" ismi, koyun veya kuzu postundan lifler ile 2 nci grubun 3 ncü kolonunda
listelenmiş kılların bir karışımını göstermek için de kullanılabilir. Bu hüküm, 5 ve 6 ncı maddede listelenen tekstil ürünleri ile kısmen 1inci ve 2 inci grupta listelenen liflerden oluşmak koşuluyla, 7 nci maddede belirtilen tekstil liflerine uygulanır.
(
2
) "Elyaf" kelimesi de ifade edilmektedir.
(
3
) “Organik çözücü” esasında organik kimyasallar ve su karışımı anlamında kullanılmaktadır.
EK II
Bir Tekstil Ürünündeki Lif Miktarının Hesaplanmasında Kabul Edilen Higroskopik Nem Değerleri
Lif No Lifler Yüzdeler
1-2 Yün ve hayvan kılı:
taranmış lifler 18,25
karde lifler 17,00 (1
)
3 Hayvan kılı:
taranmış lifler 18,25
karde lifler 17,.00 (1
)
At kılı:
taranmış lifler 16,00
karde lifler 15,00
4 İpek 11,00
5 Pamuk:
normal lifler 8,50
merserize lifler 10,50
6 Kapok 10,90
7 Keten 12,00
8 Kenevir (Kendir) 12,00 10
9 Jüt 17,00
10 Abaka 14,00
11 Alfa 14,00
12 Hindistan cevizi (kokos) 13,00
13 Broom 14,00
14 Rami (Ağartılmış Lifler) 8,50
15 Sisal 14,00
16 Sunn (güneş keneviri) 12,00
17 Henequen 14,00
18 Maguey 14,00
19 Asetat 19,00
20 Aljinat 20,00
21 Kupro 13,00
22 Modal 13,00
23 Protein 17,00
24 Triasetat 7,00
25 Viskoz 13,00
26 Akrilik 2,00
27 Kloro lifi 2,00
28 Floro lifi 0,00
29 Modakrilik 2,00
30 Poliamid veya naylon:
kesikli lif 6,25
filament 5,75
31 Aramid 8,00
32 Polyimide 3,50
33 lyocell 13,00
33a Polilaktid 1,50
34 Polyester:
kesikli lif 1,50
filament 1,50
35 Polietilen 1,50
36 Polipropilen 2,00
37 Polikarbamid 2,00
38 Poliüretan:
kesikli lif 3,50
filament 3,00
39 Vinilal 5,00
40 Trivinil 3,00
41 Elastodien 1,00
42 Elastan 1,50
43 Cam lifi: 1,30
ortalama çapı 5 mm'den büyük filament 2,00
ortalama çapı 5 mm ve daha küçük çapta filament 3,00
44 Metal lifi 2,00
Metalik lif 2,00
Asbest (amyant) 2,00 Kağıt
iplik 13,75
(Ek:R.G.-1/6/2008-26893)
45 Elastomultiester 1,50
(Ek:R.G.-1/6/2008-26893)
46 Elastolefin 1,50
(
1
) Tekstil ürününün taranmış mı veya karde edilmiş mi yün veya hayvan kılı içerdiğini belirlemenin mümkün
olmadığı durumlarda da higroskopik nem değeri % 17 olarak uygulanmalıdır.
11
EK III
Etiketlenmesi veya İşaretlenmesi Zorunlu Olmayan Ürünler
1. Kolları destekleyici kolçaklar
2. Tekstil materyallerinden yapılmış saat kayışları
3. Etiketler ve işaretler
4. Tekstil materyallerinden yapılmış dolgulu tutacaklar
5. Kahve poşetleri
6. Çay poşetleri
7. Kol koruyucuları
8. Havlı kumaştan yapılanlar dışında kalan manşonlar
9. Yapay çiçekler
10. İğne yastıkları
11. Resim yapılmış kanaviçeler
12. Taban ve zemin kumaşları ve sertleştiriciler için tekstil ürünleri
13. Keçeler
14. Eski oldukları açık bir şekilde belli olan eski konfeksiyon ürünleri
15. Tozluklar
16. Yeni olmayan ve o şekilde satılmayan ambalajlar
17. Keçe (fötr) şapkalar
18. Tekstil malzemelerinden yapılmış temelsiz ve yumuşak konteynırlar ve saraciye malzemeleri
19. Tekstil malzemelerinden yapılmış seyahat malzemeleri
20. Bitmiş veya bitmemiş el işlemeli goblen duvar panoları ve nakış iplikleri dahil bunların üretiminde kullanılan,
kanaviçeden ayrı olarak satılan ve özellikle duvar panoları yapımında kullanmak için sunulan materyaller
21. Fermuarlar
22. Tekstil materyalleri ile kaplı düğme ve kopçalar
23. Tekstil materyallerinden kitap ciltleri
24. Oyuncaklar
25. Ayakkabı ve benzerlerinin müflonlar dışındaki tekstil kısımları
26. Yüzey alanı 500 cm2
den fazla olmayan ve çeşitli bileşenlerden oluşan Amerikan servisleri
27. Fırın eldivenleri ve bezleri
28. Yumurta kılıfları
29. Makyaj malzemeleri mahfazaları
30. Tekstil kumaşlarından tütün keseleri
31. Tekstil kumaşlarından gözlük, sigara, çakmak, tarak mahfazaları
32. Eldivenler dışında kalan koruyucu spor malzemeleri
33. Tuvalet torbaları
34. Ayakkabı temizleme malzemesi mahfazaları
35. Cenaze malzemeleri
36. Tamponlar hariç kullanılıp atılan malzemeler.
Bu Yönetmeliğin amaçları için, “kullanılıp atılan malzemeler”, sadece bir kere veya sınırlı bir süre kullanım için
dizayn edilmiş ve normal kullanımından sonra aynı veya benzer amaçla bir daha kullanım için ilk durumuna
getirilemeyen tekstil ürünleridir.
37. "European Pharmacopoea" kuralları ile ilgili ve bir gönderme ile bu kurallarca kapsanmış, tıbbi ve ortopedik
kullanım için kullanılıp atılmayan bandajlar ve genelde ortopedik tekstil malzemeleri.
38.EK III’ün 12 nci grubunda yer alan sicim, halat ve kordonlar gibi tekstil ürünleri normal olarak:
a) Malların işlenmesi ve üretiminde donanım aksesuarı olarak kullanmak için;
b) Makinelere, tesisatlara (örneğin ısıtma, klima veya aydınlatma için) evlerde kullanılanlar veya diğer aletlere, taşıt
araçları ve diğer ulaşım araçlarına katmak için, veya muşamba örtüler ve taşıt aracından ayrı olarak satılan
tekstilden mamül motorlu taşıt aracı aksesuarları hariç olmak üzere bunların çalıştırılması ve bakımı için;
39. Emniyet kemerleri, paraşütler, cankurtaran yelekleri, ilk yardım donanımları, itfaiye donanımları, kurşun
geçirmez (çelik) yelekler ve özel koruyucu malzemeler (örneğin, aleve, kimyasal maddelere ve diğer güvenlik
tehlikelerine karşı koruyucu)… gibi koruma ve emniyet amaçlı tekstil malzemeleri.
40. Eğer bu ürünlerin performans özellikleri ve teknik spesifikasyonlarını sağlayabiliyorlarsa, hava destekli yapılar
(örneğin spor salonları, sergi standları veya depolama tesisleri).
41. Yelken bezleri
42. Hayvan giysileri
43. Bayraklar ve sancaklar
12
EK IV
Ürün Partisinin veya Paketinin Tümünü Kapsayan Tek Bir Etiketleme veya İşaretlemenin Zorunlu Olduğu Ürünler
1. Yer bezleri
2. Temizleme bezleri
3. Süsleme şeritleri, kurdeleleri, bordürleri
4. Surma şeritleri ve benzerleri
5. Kemerler
6. Pantolon askıları
7. Jartiyerler, çorap bağları ve lastikleri
8. Ayakkabı ve bot bağcıkları
9. Kurdeleler
10. Elastik bantlar
11. Bu sıfatla satılan yeni paketleme malzemeleri
12. Paketleme sicimleri ve tarım amaçlı kınnaplar; Ek 2 nin 38 inci grubu kapsamına girenler dışındaki ip, kordon ve
halatlar (Bu gruba dahil olan ve belirli uzunluklarda kesilip satılan ürünlerde etiket makaraya konulmalıdır. Bu grup
kapsamındaki kordon ve halatlara, dağcılık ve su sporlarında kullanılanlar da dahildirler.)
13. Amerikan servisleri, tabak veya bardak altlıkları
14. Mendiller
15. Topuz fileleri ve saç fileleri
16. Çocuklar için papyon ve kravatlar
17. Mama önlükleri, yıkama eldivenleri ve yüz bezleri
18. Küçük miktarlarda ve net ağırlıkları 1 gram veya daha az olacak şekilde perakende satışa sunulan dikiş, onarım
ve nakış iplikleri
19. Perdeler, güneşlikler ve panjurlar için şeritler
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
4662 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (97/68/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik-2
Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB)
19.06.2002 Tarih ve 24790 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği
Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik
Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik
Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel kişilere Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik
Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliği
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
5 kg'dan 50 kg'a Kadar Orta Doğruluktaki Dikdörtgen Blok Ağırlıklar ve 1 kg'dan 10 kg'a Kadar Orta Doğruluktaki Silindirik Ağırlıklara Dair Yönetmelik

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

Demir Yumruk; Çin

Demir Yumruk; Çin

1,339,724,852 insan ve insan … Bu insanlar ne yer, içer,neyi talep eder,hangi markalara hayranlar, Batı Dünyasına nasıl bakıyorlar, iş yapışları bizlere göre son derece karmaşıkken, kulaklarını arkadan tutarken, nasıl böyle dev bir demir yumruk ile ihracat şampiyonu oluyorlar.

OFİS VE İNSAN

Kendini Tanımak ve Kendini Geliştirmenin Önemi

Kendini Tanımak ve Kendini Geliştirmenin Önemi

Kendini Tanımak ve Kendini Geliştirmenin Önemi

Paylaşımlı Ofis Nedir, Ne Yarar Sağlar?

Paylaşımlı Ofis Nedir, Ne Yarar Sağlar?

Başta mâliyet unsurları olmak üzere muhtelif menfi sebeplerden ötürü salt bir firmaya ya da kuruluşa ait ofisler düzenlenemiyorsa, çare paylaşımlı ofislerde aranmalıdır.

İŞ DÜNYASI

Çalışanların sabah ilk işi e-posta kontrolü

Çalışanların sabah ilk işi e-posta kontrolü

İş dünyası (yüzde 61,7) sabah ilk iş olarak e-posta kutularını kontrol ediyor

HUKUK / MUHASEBE

Vergi İdaresindeki Değişimler (1.Bölüm)

Vergi İdaresindeki Değişimler (1.Bölüm)

Vergi İdaresindeki Değişimin Farkında mısınız?