Ölçü Aletleri ve Metrolojik Kontrol Yöntemleri Hakkında Yönetmelik

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

Resmi Gazete Tarihi: 11.01.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27459
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ölçü aletlerinin tasarımı, çalışması, doğruluk sınıfı, kontrol ve
muayene yöntemleri ve tip onayları ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Ölçü aletlerini, ölçü aletlerinin parçalarını, ilave cihazları ve ölçüm ekipmanlarını,
b) Ölçüm birimlerini, ölçüm metotları ve metrolojik kontrol yöntemlerinin uyumlaştırılmasını ve gerekli
hallerde bu yöntemlerin uygulanmasında kullanılacak araçları,
c) Hazır ambalajlı mamullerin dolum miktarının işaretlenmesini, metrolojik kontrol ve ölçüm
yöntemlerini ve kılavuz dokümanlarını
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
(a) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve
Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin
Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak,
(b) 23/4/2009 tarihli ve 2009/34/EC sayılı Ölçü Aletleri ve Metrolojik Kontroller İçin Genel Esaslara Dair
Direktife ve 13/11/2007 tarihli 2007/C 270/06 sayılı AB Komisyonu Bildirimine paralel olarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AT: Avrupa Topluluğunu,
b) AT ilk muayene: Yeni veya yenilenmiş bir ölçü aletinin onaylanmış tipe, bu Yönetmelik ve ilgili
yönetmelik hükümlerine uyup uymadığının kontrol edilmesi ve AT ilk muayene işareti ile işaretlenmesi işlemini, c) AT tip onayı: Bir ölçü aletinin, bu Yönetmelik ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre üretildiğinin test
edilmesi, muayene edilmesi veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü işlemi,
ç) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
d) İlgili yönetmelik: Her bir ölçü aletine ait yönetmeliği,
e) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,
f) Muayene kuruluşu: İlgili yönetmelik ile bu Yönetmelik kapsamında uygunluk değerlendirmesi
faaliyetlerini yürüten özel kuruluşu veya kamu kuruluşunu,
g) Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,
ğ) Ölçü aleti: Bu Yönetmelik ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki ölçme fonksiyonuna sahip olan cihaz
ile parçalarını, ilave cihazları ve ölçüm ekipmanlarını,
h) İmalatçı: Bu Yönetmelik kapsamına giren ölçü aletlerini üreten, ıslah eden veya ölçü aletine adını,
ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendisini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel
kişiyi;
ı) Üye ülke: Avrupa Birliğine üye ülkeyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Temel Prensipler, Tip Onay İşlemleri
Temel prensipler
MADDE 5 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen hükümlere uygun olarak
AT işareti ve/veya sembolü taşıyan bu Yönetmelik kapsamındaki ölçü aletlerinin ve ürünlerin piyasaya arzını ve
kullanıma sunulmasını engelleyici, yasaklayıcı veya kısıtlayıcı işlem yapamaz.
AT tip onay başvurusu, AT tip onayı ve AT tip onay muayenesi
MADDE 6 – (1) AT tip onay başvurusu, imalatçı veya temsilcisi tarafından Bakanlığa yapılır. Ancak,
aynı ölçü aleti için bir üye ülkeye başvuru yapılmış olması halinde Bakanlığa başvuru yapılmaz.
(2) Bakanlık, bu Yönetmelik ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde AT tip onayı verir.
(3) AT tip onayı verilen ölçü aletlerinin tipindeki tüm değişiklikler Bakanlığa bildirilir. Bakanlık, bu
değişiklikleri Müsteşarlık aracılığı ile üye ülkelere bildirir. Bu değişikliklerin, ölçü aletinin kullanımı için
belirlenen koşulları veya ölçüm sonuçlarını etkileyebilir nitelikte olması halinde, bu değişiklikler için AT tip
onayının alındığı ülkeden ayrıca ilave AT tip onayı alınması zorunludur. Ancak, ölçü aletindeki değişiklik ve
ilavelerin bu Yönetmelik veya ilgili yönetmelikte yapılan bir değişiklikten sonra gerçekleşmesi halinde, değişen
ölçü aleti için ilave AT tip onayı yerine yeni bir AT tip onayı alınır.
(4) AT ilk muayenesinin yapılabilmesi için AT tip onayının alınması zorunludur. İlgili yönetmelikte; bir
ölçü aleti için ilk muayenenin gerekli görülmediği durumlarda, bu ölçü aleti tip onayı ile piyasaya arz edilebilir
ve kullanıma sunulabilir. Bir ölçü aletinin, ilgili yönetmelikte AT tip onayından muaf tutulduğu hallerde ise bu
ölçü aletinin doğrudan AT ilk muayenesi yapılır.
Ölçü aletlerinin parçaları, ilave cihazlar ve ölçüm ekipmanları için AT tip onayı MADDE 7 – (1) Ölçü aletlerinin parçaları, ilave cihazlar ve ölçüm ekipmanları için AT tip onayı;
a) Ölçü aletlerinin parçalarını, ilave cihazları ve ölçüm ekipmanlarının bağlanacağı veya birlikte
çalışacağı ölçü aleti tiplerini,
b) Ölçü aletinin bir bütün olarak çalışması ile ilgili genel şartlarını
kapsar.
AT tip onay belgesi, sınırlı AT tip onay belgesi ve AT tip onay işareti
MADDE 8 – (1) Bir ölçü aleti bu Yönetmelik ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen AT tip onay
muayenesinden geçmiş ise, Bakanlık tarafından bu ölçü aleti tipi için bir AT tip onay belgesi tanzim edilir ve bu
belge başvuru sahibine verilir. Başvuru sahibi 16 ncı maddede veya ilgili yönetmelikte belirtilen hallerde,
belgede gösterilmiş olan AT tip onay işaretini, onaylanmış tipe uygun olan her ölçü aleti üzerine iliştirir.
(2) İlgili yönetmelikte öngörülmeyen yeni teknikler kullanılarak üretilen ölçü aletlerine, sınırlı AT tip
onay belgesi, söz konusu ölçü aleti kategorisine ilişkin ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ve ilgili
yönetmelikte öngörülmüş olan maksimum izin verilebilir hata sınırlarının aşılmaması durumlarında verilebilir.
Bu onay;
a) Onayın kapsadığı ölçü aletlerinin sayısının sınırlandırılmasını,
b) Montaj yapılan yerin bildirilmesi yükümlülüğünü,
c) Kullanım alanındaki kısıtlamaları,
ç) Kullanılan teknikle ilgili özel kısıtlamaları
içerir.
AT tip onayının ve sınırlı AT tip onayının geçerlilik süresi
MADDE 9 – (1) AT tip onayı on yıl geçerlidir ve onar yıllık sürelerle uzatılabilir. Onaylanmış tipe uygun
olarak üretilen ölçü aletlerinin üretim adedi sınırlanamaz. Yeni şartların getirilmesi ve bu şartlara göre AT tip
onayının verilmemesinin gerektiği durumlarda bu Yönetmelik ve ilgili yönetmeliklere göre verilen AT tip
onaylarının süresi, yeni şartların geçerlilik tarihinden itibaren uzatılmaz. AT tip onayının süresinin uzatılmaması,
kullanımda bulunan ölçü aletlerinin uygunluğunu etkilemez.
(2) Sınırlı AT tip onayının geçerlilik süresi iki yıldır. Bu süre en çok üç yıla kadar uzatılabilir.
AT tip onayı gerektirmeyen ölçü aleti
MADDE 10 – (1) İlgili yönetmelik hükümlerine uyan, ancak AT tip onayı gerektirmeyen ölçü aletleri,
imalatçının sorumluluğunda Ek – I‟in 3.3 üncü maddesinde tanımlanan özel işaretle işaretlenebilir.
AT tip onayının iptali
MADDE 11 – (1) Bakanlık;
a) Onay verilmiş ölçü aletlerinin onaylanmış tipe veya ilgili yönetmeliğe uygun olmaması, AT tip onay
belgesinde veya bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen metrolojik şartların
karşılanmaması ve tip onayının kurallara uygun verilmediğinin anlaşılması halinde, b) AT tip onayı verilmiş ölçü aletlerinin kullanımı sırasında amaca uygun olmayan genel bir hatanın tespit
edilmesi durumunda,
c) Bir üye ülke tarafından (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlardan birinin varlığı konusunda
Bakanlığa bilgi verilmesi durumunda, yapacağı değerlendirmeyi müteakip
AT tip onayını iptal eder.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumun meydana geldiğinin tespiti halinde
Bakanlık tarafından aksi bildirilmedikçe ölçü aletinin piyasaya arzı ve kullanılması yasaklanabilir. Bu karar,
gerekçeleri ile birlikte Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve üye ülkelere bildirilir. AT ilk muayenesine tabi
olmayan ölçü aletleri bakımından bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen durumların
gerçekleşmesi halinde, imalatçı, Bakanlık tarafından uyarılır. İmalatçının uyarıya rağmen, ölçü aletlerini
onaylanmış tipe veya ilgili yönetmeliğe uygun hale getirmemesi halinde de aynı bildirim yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AT İlk Muayene İşlemleri
AT ilk muayenesinin yapılması
MADDE 12 – (1) Ölçü aletlerinin AT ilk muayenesi, her bir ölçü aletinin muayene edilmesi suretiyle
veya ilgili yönetmeliklerde belirtilen durumlarda ve belirlenen yöntemlerle yapılır.
(2) Ölçü aletlerinin AT ilk muayenesi Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
(3) AT ilk muayene işareti taşıyan ölçü aletleri için ilgili yönetmeliklerde daha uzun süre verilmemiş ise,
AT ilk muayene işaretinin uygulandığı yılı takip eden yılın bitiminden sonra 5 inci madde hükmü uygulanmaz.
AT ilk muayenesinden önceki kontroller
MADDE 13 – (1) AT ilk muayenesi;
a) Ölçü aletinin AT tip onayından muaf olup olmadığı, muaf ise, ilgili yönetmelikte belirtilen gerekleri
karşılayıp karşılamadığı,
b) Ölçü aleti için AT tip onayı alınıp alınmadığı, almış ise onaylanmış tipe ve bu AT tip onayının
düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan ilgili yönetmelik hükümlerine uyup uymadığı
hususları çerçevesinde yapılır.
AT ilk muayene kontrolleri
MADDE 14 – (1) AT ilk muayenesine tabi tutulacak ölçü aletine uygulanacak kontroller;
a) Metrolojik özellikler,
b) Maksimum izin verilebilir hatalar,
c) Normal kullanım koşulları altında, ölçü aletinin yapısının, metrolojik özellikleri büyük ölçüde bozup
bozmadığı,
ç) Kullanım talimatı, damga plakası veya AT ilk muayene işaretiyle ilgili şartların varlığı, hususlarını içerecek şekilde yapılır.
AT muayene işaretleri
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin ve ilgili yönetmeliklerin hükümlerine göre, AT ilk muayenesi olumlu
sonuçlanan ölçü aletlerine, Ek II‟nin 3 üncü maddesine uygun olarak, AT kısmi muayene işareti veya son
muayene işareti iliştirilir.
AT ilk muayenesine tabi olmayan ölçü aletleri
MADDE 16 – (1) İmalatçı, ilgili yönetmeliğe uygun olup AT ilk muayenesine tabi olmayan bir ölçü aleti
sınıfına, kendi sorumluluğunda Ek I‟in 3.4 üncü maddesinde belirtilen özel sembolü iliştirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AT Tip Onayı ve AT İlk Muayenesi İçin Genel Hükümler
İşaret ve damgalar
MADDE 17 – (1) Bakanlık, ölçü aletleri üzerinde AT işaretleri ve sembolleri ile karışıklıklara yol
açabilecek işaret veya sembollerin kullanılmaması için gerekli önlemleri alır.
Bildirim
MADDE 18 – (1) Bakanlık; bu Yönetmelik ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen muayeneleri yapacak, AT
tip onay belgelerini tanzim edecek ve AT ilk muayene işaretini tatbik edecek kuruluşları Müsteşarlık aracılığı ile
üye ülkelere ve Komisyona bildirir.
Muayene kuruluşunun yetkilendirilmesi
MADDE 19 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca muayene kuruluşlarını yetkilendirir.
Kullanım talimatları
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen kullanım talimatları Türkçe yazılır.
Kullanımdaki ölçü aletlerinin kontrolü
MADDE 21 – (1) İlgili yönetmelikler, AT işaretleri ve sembollerini taşıyan kullanımdaki ölçü aletlerinin
kontrolünün nasıl yapılacağını ve bu aletler için maksimum izin verilebilir hata sınırlarını belirler. AT işaretleri
ve sembollerini taşımayan ölçü aletleri için ilgili mevzuat daha geniş hata sınırları içeriyorsa, kontrollerde söz
konusu mevzuat uygulanır.
Yükümlülükler
MADDE 22 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğe ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak AT tip onayının reddi,
onayın iptali, uzatılmaması, AT ilk muayenenin reddi veya bir ölçü aletinin piyasaya arzı veya hizmete
alınmasının yasaklanmasına dair kararların gerekçelerini belirtir. Bu karar ilgili taraflara, hukuki yollar ve
müsaade edilen süre belirtilerek bildirilir.
Yaptırımlar
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı Ürünlere İlişkin
Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun veya 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri uygulanır. Bu Yönetmelik hükümleri 4703 sayılı Kanundaki üretici tanımında yer alanların ürün
güvenliği konusundaki sorumluluklarını kaldırmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 24 – (1) 3/6/2002 tarihli ve 24774 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin
Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT) yürürlükten kaldırılmıştır. Mevzuatta,
Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmeliğe (71/316/AT) yapılan
atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
EK I
AT TİP ONAYI
1. AT tip onay başvurusu
1.1. AT Tip onay başvurusu ve müteakip yazışmalar ile eklenen belgeler Türkçe olmak zorundadır. Başvuru
sadece bir üye ülkeye veya Bakanlığa yapılabilir.
1.2. Başvuruda şu bilgilere yer verilir:
- İmalatçının veya firmanın veya yetkili temsilcisinin veya başvuruyu yapanın adı ve adresi,
- Ölçü aletinin sınıfı (kategorisi),
- Kullanım amacı,
- Ölçüm özellikleri,
- Tipi veya varsa ticari markası.
1.3. Başvuruya, ölçü aletinin muayenesi için aşağıdaki belgeler iki nüsha olarak eklenir.
1.3.1. Bu belgelerde asgari aşağıdaki bilgilere yer verilir:
- Ölçü aletinin yapısı ve çalışma tarzı,
- Kusursuz çalışmayı sağlayacak koruyucu tertibat, - Ayar ve düzenleme cihazları,
- Muayene damgalarının ve (uygulanabiliyorsa) mühürlerinin cihazın neresine tatbik edileceği.
1.3.2. Montaj çizimleri ve gerekiyorsa önemli parçalarının detay çizimleri.
1.3.3. Çalışma prensiplerini gösteren şematik çizim ve gerekli durumlarda bir fotoğraf.
1.4. Önceden alınmış ulusal onay belgeleri varsa, bunlar da başvuruya eklenir.
2. AT tip onay muayenesi
2.1. AT Tip Onay muayenesi, muayene kuruluşunca yapılır ve aşağıdaki hususlardan oluşur:
2.1.1. Belgelerin incelenmesinden sonra, muayene kuruluşunun laboratuarında, onaylanmış laboratuarlarda veya
imalat, dağıtım veya montaj yerinde ölçü aletinin tipinin ölçüm özellikleri muayene edilir.
2.1.2. Ölçü aleti tipinin ölçüm özellikleri detaylı olarak biliniyorsa sadece belgeler incelenir.
2.2. Muayene, ölçü aletinin normal kullanım şartlarındaki tüm performansını kapsar. Bu şartlar altında ölçü aleti
gerek duyulan ölçüm özelliklerini sağlamalıdır.
2.3. Madde 2.1. de belirtilen muayenelerin türü ve kapsamı, ilgili yönetmeliklerde tarif edilir.
2.4. Muayene kuruluşu, başvuru sahibinden muayenenin yapılabilmesi için gerekli standartlara uygun
malzemeleri ve yardımcı personeli talep edebilir.
3. AT tip onay belgesi ve AT tip onay işareti
3.1. AT Tip onay belgesinde, AT tip onay muayenesinin sonuçları ve yerine getirilmesi gereken koşullar
belirtilir. Ayrıca ölçü aletinin yapısını ve çalışma tarzını gösteren açıklayıcı bilgiler, çizimler ve şematik resimler
belgeye eklenir. Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen tip onay işareti, stilize edilmiş „ε’ harfidir. „ε’
işareti aşağıdaki bilgileri içerir.
- İşaretin üst bölümünde tip onayını veren ülkenin tanımlayıcı harfi (Belçika için B, Bulgaristan için BG, Çek
Cumhuriyeti için CZ, Danimarka için DK, Almanya için D, Estonya için EST, İrlanda için IRL,Yunanistan için
EL, İspanya için E, Fransa için F, İtalya için I, Kıbrıs için CY, Letonya için LV, Litvanya için LT, Lüksemburg
için L, Macaristan için H, Malta için M, Hollanda için NL, Avusturya için A, Polonya için PL, Portekiz için P,
Romanya için RO, Slovenya için SI, Slovakya için SK, Finlandiya için FI, İsveç için S, İngiltere için UK,
Türkiye için TR) ile tip onayının verildiği yılın son iki rakamı bulunur.
- Madde 6.1‟de yer alan örneğe uygun olarak, işaretin alt bölümünde ülkenin belirleyeceği tanıtıcı bir kod
numarası bulunur.
3.2. Sınırlı AT tip onayının verilmesi halinde madde 6.2‟de yer alan örneğe uygun olarak, stilize edilmiş ε
işaretinin önüne aynı büyüklükte bir P harfi konulur.
3.3. 10 uncu maddede sözü edilen ve madde 6.3‟e uygun olarak hazırlanan işaret, AT tip onay işaretinin dikey
eksen etrafında simetrik olarak çevrilmiş ters görüntüsüdür. İlgili yönetmeliklerde aksi belirtilmediği sürece bu
ters „ε’ harfinin içerisinde herhangi bir bilgi bulunmaz.
3.4. 16 ncı maddede sözü edilen ve madde 6.4‟e uygun olarak hazırlanan işaret, AT tip onay işaretinin dışını
çevreleyen bir altıgen şeklindedir.
3.5. Yukarıdaki maddelerde belirtilen ve bu Yönetmeliğin hükümleri uyarınca uygulanması gereken tip onay
işareti, muayeneye sunulan her ölçü aletinin ve varsa yardımcı teçhizatın kolayca görülebilen bir yerine, kolay
okunur ve silinmez bir şekilde imalatçı tarafından iliştirilir. Bu işaretlerin iliştirilmesi uygulamada teknik
zorluklar çıkarıyorsa ilgili yönetmeliklerde istisnalar öngörülebilir veya metroloji kuruluşları veya muayene
kuruluşları arasında özel mutabakat sağlanabilir.
4. Numune ölçü aletinin saklanmak üzere talep edilmesi
Muayene kuruluşu, ilgili yönetmeliklerde belirtilmesi halinde ve gerekli gördüğü takdirde, onay verilen ölçü
aletinin bir numunesini veya bunun yerine ölçü aletinin parçalarını, küçük modellerini veya çizimlerini saklamak
üzere talep edebilir. Bu durumda yukarıda talep edilenlerin isimleri, AT tip onay belgesinde belirtilmelidir.
5. Onayın duyurulması
5.1. Müracaat sahibine yapılan bildirime paralel olarak AT tip onay belgelerinin kopyaları Müsteşarlık aracılığı
ile Komisyona ve üye ülkelere de gönderilir. Komisyon veya üye ülkelerin isteğine bağlı olarak test raporlarının
birer kopyaları da bildirilir.
5.2. AT Tip onayının iptali, AT tip onayının kapsamı ve geçerliliği hakkındaki bildirimler yine madde 5. 1. de
belirtilen şekilde yapılır.
5.3.AT tip onayı başvurusunun reddi halinde, Bakanlık durumu Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve üye
ülkelere bildirir.
6. AT tip onay işaretleri
6.1. AT tip onay işareti
Örnek :
2002 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen AT tip onayı
AT tip onayının tanıtıcı kod numarası
6.2. Sınırlandırılmış AT tip onay İşareti
Örnek :
2002 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen
Sınırlandırılmış AT tip onayı
Sınırlandırılmış AT tip onayının tanıtıcı kod numarası
6.3. AT tip onayından muafiyet işareti
Örnek :
6.4. AT ilk muayenesinden muaf ölçü aletleri için AT tip onay işareti
Örnek:
2002 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen ilk
muayeneden muaf ölçü aletleri için AT tip onayı
AT tip onayının tanıtıcı kod numarası
EK II
AT İLK MUAYENESİ
1. Genel
1.1. AT ilk muayenesi bir veya birden çok (genellikle iki) kademede gerçekleştirilir.
1.2. İlgili yönetmeliklerde belirtilen hükümlere riayet edilmesi şartıyla;
1.2.1.Üretildikleri tesisten kullanım yerine götürülmeleri için parçalanmaları gerekmeyen yekpare ölçü
aletlerinin AT ilk muayenesi bir kademede yapılır.
1.2.2. Doğru olarak çalışmaları, monte edildiği veya kullanıldığı yerdeki şartlara bağlı olan ölçü aletlerinin AT
ilk muayenesi iki veya daha fazla kademede yapılır.
1.2.3. İlk muayenenin birinci kademesinde, ölçü aletinin onaylanan tipe uygunluğu veya ölçü aleti AT tip
onayından muafsa ilgili hükümlere uygunluğu belirlenir.
2. AT ilk muayenesinin yapılacağı yer
2.1. İlgili yönetmeliklerde ilk muayenenin nerede yapılacağı belirtilmemişse, muayenesi bir kademede yapılacak
ölçü aletleri, muayene kuruluşunun bu iş için tayin edeceği yerde yapılır.
2.2. İki veya daha fazla kademede muayenesi yapılacak ölçü aletlerinin muayenesi, bulunduğu bölgedeki yeterli
bir muayene kuruluşu tarafından yapılır.
2.2.1. Muayene işleminin son kademesi ölçü aletinin monte edildiği yerde yapılır.
2.2.2. Muayenenin diğer kademeleri için madde 2.1. deki hükümler geçerlidir.
2.3. Muayenenin özellikle muayene kuruluşunun binasında yapılmadığı durumlarda, muayene kuruluşu
müracaat sahibinden aşağıdaki hususları talep edebilir:
- Muayene için gerekli standartları, malzemeleri ve yardımcı personeli,
- AT tip onay belgesinin bir suretini.
3. AT ilk muayene işaretleri
3.1. AT ilk muayene işaretlerinin açıklanması:
3.1.1. Madde 3.3. de belirtilen AT ilk muayene işaretleri İlgili yönetmelik hükümlerinin de dikkate alınması
şartıyla aşağıdaki gibidir:
3.1.1.1. AT son muayene işareti, iki işaretten meydana gelir.
a) Birinci işaret “e” şeklinde gösterilir ve aşağıdaki hususları içerir.
- Üst bölümde, ilk muayenenin yapıldığı ülkenin tanımlayıcı harfi (Belçika için B, Bulgaristan için BG, Çek
Cumhuriyeti için CZ, Danimarka için DK, Almanya için D, Estonya EST İrlanda için IRL,Yunanistan için EL,
İspanya için E, Fransa için F, İtalya için I, Kıbrıs için CY, Letonya için LV, Litvanya için LT, Lüksemburg için
L, Macaristan için H, Malta için M, Hollanda için NL, Avusturya için A, Polonya için PL, Portekiz için P, Romanya için RO, Slovenya için SI, Slovakya için SK, Finlandiya için FI, İsveç için S, İngiltere için UK,
Türkiye için TR) ile gerek duyuluyorsa bölgesel bir sınıflandırmayı ifade eden bir veya iki rakam bulunur.
- Alt bölümünde muayene yapan kuruluşun kimlik numarası bulunur.
b) İkinci işaret, altıgen bir çerçeve içinde muayenenin yapıldığı yılın son iki rakamının yer almasından oluşur.
3.1.1.2. AT kısmi muayene işareti, yalnızca birinci işaretten oluşur. Bu işaret aynı zamanda mühür niteliği taşır.
3.2. İşaretlerin biçimi ve boyutları
3.2.1. Madde 3.1. de belirtilen AT ilk muayene işaretlerinin harf ve rakamlarının biçimleri ve boyutları
aşağıdaki resimlerde gösterilmektedir. Resimlerde verilen boyutlar nispi boyutlardır ve bunlar altıgen alanın ve
“e” harfinin oluşturduğu dairenin çapının bir fonksiyonudur. Dairelerin gerçek çapları 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm
ve 12,5 mm dir.
3.2.2. Muayene kuruluşu ve üye ülkelerin metroloji kuruluşları, aşağıdaki resimlere uygun olarak, AT ilk
muayenede kullanacakları işaretlerin orijinal resimlerini karşılıklı olarak tanırlar.
3.3. İşaretlerin iliştirilmesi
3.3.1. Son AT muayene işareti, muayenesi tamamlanmış, bu Yönetmelik ve ilgili yönetmelik hükümlerine
uygunluğu belirlenmiş ölçü aletinin öngörülmüş yerine iliştirilir.
3.3.2. Kısmi AT muayene işareti aşağıdaki şekillerde iliştirilir:
3.3.2.1. Monte edildiği yerden başka bir yerde çalışma şartlarını sağlayan ölçü aletinin kendisi ya da bir parçası,
kademeli olarak muayeneye tabi ise, damga tarihinin iliştirildiği yere veya ilgili yönetmelikte belirtilen yere
yapılır.
3.3.2.2. Tüm durumlarda ilgili yönetmeliklerde belirlenmiş yerlere mühür olarak uygulanır.
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
3664 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
Resmi Mühür Yönetmeliği
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik_2
AB Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı Hakkında Yönetmelik
Akım ve Gerilim Ölçü Transformatörleri Muayene Yönetmeliği
Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği
Alkolmetreler ve Alkol Hidrometrelerine Dair Yönetmelik (76/765/AT)
Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları İle İlgili Yönetmeliğin (96/57/AT) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

DIŞ TİCARET

KOBİ´lerde ihracat sorunları

KOBİ´lerde ihracat sorunları

KOBİ´lerin dış ticarete ve ihracata yönelik en büyük sorunları sıralanırken, teknoloji kullanımı, finansman, dış pazarlardaki sert rekabet, ön plana çıkıyor.

OFİS VE İNSAN

Etkili İletişim Teknikleri: İletişim Becerileri ve Yapılan Hatalar_2

Etkili İletişim Teknikleri: İletişim Becerileri ve Yapılan Hatalar_2

İletişimin amacı, kısaca sorunlarımızı çözmek, gereksinimlerimizi karşılamaktır. Etkili iletişim nasıl kurulur ve hangi davranışlarımız etkili iletişim olarak tanımlanabilir?

Türkiye’nin istihdamına online alım ve başvurular yön veriyor!

Türkiye’nin istihdamına online alım ve başvurular yön veriyor!

İşverenlerin yüzde 97’si iş ve insan kaynakları sitelerinde eleman arıyor. İş arayanlar arasında İK sitelerinin tercih edilme oranı ise yüzde 83.

İŞ DÜNYASI

Fazladan 40 Bin TL Aklımıza Ev Almayı Getiriyor

Fazladan 40 Bin TL Aklımıza Ev Almayı Getiriyor

MasterIndex araştırması, son dönemde Türk Halkı’nın eline geçen fazla parayı nasıl değerlendireceğini ortaya koydu

HUKUK / MUHASEBE

İş Kanununa Göre Yıllık İzin uygulaması

İş Kanununa Göre Yıllık İzin uygulaması

İşçinin, işyerinde çalışması sonucu emeği karşılığında ücret alacağı dışında 4857 sayılı İş Kanunu ile sağlanan çeşitli hak ve alacakları mevcuttur. Bu haklardan biri de yıllık ücretli izin hakkıdır.Bu yazımızda izin ile alakalı akla gelebilecek tüm sorulara cevap vermeyi amaçladık.