Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 12.12.1991, No: 91/2512
Dayandığı Kanunun Tarihi : 16.6.1927, No: 1076
21.6.1927, No: 1111
16.7.1965, No: 697
4.11.1983, No: 2941
24.5.1990, No: 90/500 (Tüzük)
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 3.1.1992, No: 21100
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cildi: S.
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; seferberlik ve savaş planlamasında
görev verilen kamu ve özel kurum ve kuruluĢların ertelenecek kadro görev yerleri
ve miktarları ile bu kadrolarda görevli yedek personelin erteleme işlemlerine
ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik;
a) Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarını,
b) Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ve bağlılarını,
c) Mülki idareler, kamu ve özel kurum ve kuruluĢları ile bağlı ve
ilgili kuruluşlarını,
d) Ertelemeye tabi yedek personeli,kapsar.
Tanımlar
Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;
a) Erteleme; seferberlik ve savaş hallerinde faaliyetlerinin kesintiye uğraması genel hayatı ve Silahlı Kuvvetleri destekleyen milli harp gücünü olumsuz yönde etkileyecek kamu veya özel kurum ve kuruluşlarının çalışmalarının aksatılmadan devamını sağlamak amacı ile bu yerlerde çalışan bir kısım yedek personelin
silah altına alınmasının geçici olarak geri bırakılmasını,
b) Kurum ve kuruluş bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla özel kanunlarla kurulmuĢ kurum ve kuruluĢları, kamu ve özel bütün işyerlerini,
c) Yedek personel; muvazzaflık hizmetini tamamlamış, askerlik çağı içinde bulunan personeli, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Erteleme İşlemleri
İlke ve Esaslar
Madde 4 - Yedek personel erteleme işlemleri,aşağıda belirtilen ilke ve
esaslara göre yapılır.
a) Erteleme iĢlemleri barıĢtan itibaren yapılır, b) YaĢ sınırı içindeki yedek personel, barıĢ döneminde yapılacak
hazırlıklardan, sefer ve savaĢ hizmetlerinden muaf tutulamaz. Ancak;
(1) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri üyeliklerinin devamınca,
Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan bakanlar ile vali ve kaymakamlar görevleri
devam ettiği sürece ertelenmiş sayılırlar.
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1992 (Ek - 10)
(2) Türk Silahlı Kuvvetleri,Milli Savunma Bakanlığı ve yurtiçi veya
yurtdıĢı
müttefik karargahların sefer kadrolarında çalıĢan yedek personel,seferberlik
veya savaş halinin devamı ve bulundukları kadrolarda çalıştıkları sürece
Milli Savunma Bakanlığı`nca ertelenirler. Bu personelin seferberlik ve savaş
halinin devamı süresince görevden ayrılmaları bağlı bulundukları komutanlığın
iznine tabidir.
Ġzin almaksızın görevi terk edenler, 1076 sayılı Yedek Subaylar veYedek
Askeri Memurlar Kanununun 25 inci ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu`nun 63 üncü
maddeleri uyarınca 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 66 ncı
maddesine göre cezalandırılırlar.
c) Erteleme işlemlerinde Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı ilk planda
düşünülür.
d) Bütün kurum, kuruluş ve teşkillerde, ertelenecek kadro ve görev
yerleri tesbit edilirken faaliyetin devamı için gereken en az sayıda kadro ve hizmet yerleri ertelenir.
e) Seferberlik ve savaĢ hallerinde, Silahlı Kuvvetlerle halkın
ihtiyaçlarını karşılayan ve faaliyetlerinin aksaması genel hayatı olumsuz yönde etkileyecek
kamu veya özel kurum ve kuruluĢların kadro erteleme iĢlemleri, Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak yapılır.
f) Bakanlıklar ve mülki idare amirliklerince merkezi ve bölgesel olarak
seferberlik ve savaş planlamasında görev verilen kamu ve özel kurum ve
kuruluşların kadro ertelemesi yapılır. Seferberlik ve savaĢ hallerinde mal ve
hizmetlerine ihtiyaç duyulmayacak kurum ve kuruluĢların kadro ertelemesi yapılmaz.
g) Seferberlik ve savaĢ halinin ilanından itibaren en az üç ay önce
asil veya vekil olarak ertelenmiĢ kadroya atanmıĢ personelin ertelemesi geçerli sayılır.
h) Seferberlik ve savaĢ halinde yedek personel ertelemesi en çok iki
aya kadar geçerlidir. Ancak, bu sürenin içinde veya sonunda,Genelkurmay
Başkanlığı`nın gerek göstermesi üzerine, Milli Savunma Bakanlığı`nın önerisi ile Bakanlar
Kurulu`nca bu maddenin (b) fıkrasında yazılı personel dıĢında kalan diğer erteleme- ler kısıtlanabilir veya kaldırılabilir.
ı) Seferberlik ve savaĢ halinin devamı süresince ertelenen personelden
gerekli görülenlerin silah altına alınması, ertelemenin devamı veya başka
yerlerde görevlendirilmesi, Genelkurmay Başkanlığı`nın gerek göstermesi üzerine
Milli Savunma Bakanlığı`nın önerisi ile Bakanlar Kurulu`nca kararlaĢtırılır.
j)(DeğiĢik: 16/3/2001 - 2001/2178 K.) Ertelenmiş kadrolarda
çalışanlardan, sadece Sefer Görev Emri almıĢ personelin erteleme teklifi, EK-C`deki Erteleme/
Erteleme Kaldırma Çizelgesi (Ert-2) ile yapılır.
k) Bazı sebeplerden dolayı geçici bir süre faaliyeti durdurulan kurum
ve kuruluşlara ait ertelenmiş kadrolara yapılacak işlem Milli Savunma Bakanlığı`nca tesbit edilir.
Kadro Erteleme İşlemleri
Madde 5 - Bakanlıklar ve mülki idare amirliklerince merkezi veya
bölgesel olarak seferberlik ve savaş planlamasında görev verilen kamu ve özel kurum ve
kuruluĢlara ait kadroların erteleme iĢlemleri EK-B`deki "Personel Kadro Erteleme
Faaliyetleri Çizelgesi"de dikkate alınarak aĢağıdaki usule göre yürütülür.
a) Kamu kurum ve kuruluĢları, seferberlik ve savaĢ hallerinde
ertelenmesine ihtiyaç duyulan kadroları gösteren EK-A`daki "Kadro Erteleme Öneri
Çizelgesi"ni (ERT-1) altı suret olarak düzenleyerek silsile takip etmek suretiyle bağlı
olduğu bakanlığa gönderirler. Kadroları birden fazla il veya ilçede bulunan kurum
veya kuruluĢların önerileri aynı çizelgede gösterilmez. Her il veya ilçe İçin ayrı çizelgeler tanzim edilir.
b) Bakanlık merkezi planlamasında yer alan özel kurum ve kuruluşlar
bakanlığın, bölgesel planlamada yer alan özel kurum ve kuruluşlardan uygun
görülenler ise mülki idare amirliklerinin isteği üzerine,kontrolünde bulundukları bakanlığı
da belirterek, seferberlik ve savaĢ hallerinde ertelenmesine ihtiyaç duyulan
personelin kadro unvanlarını ve miktarlarını gösterir. Kadro Erteleme Öneri Çizelgelerini (ERT-1) altı suret düzenleyerek bölgesinde bulundukları mülki idare
amirliklerine iletirler. Bu çizelgeler mülki idare amirliklerince doğruluğu kontrol edildikten ve onaylandıktan sonra kurum veya kuruluşun ilgili olduğu bakanlığa gönderilir.
c) Hiçbir bakanlığa bağlı olmayan kamu veya özel kurum ve kuruluşlar, hizmet
ve mahiyeti itibariyle hangi bakanlığın hizmet ve faaliyet alanına veya denetimine tabi bulunuyorsa anılan kurum ve kuruluşların kadro erteleme işlemleri o bakanlık tarafından yürütülür. d) Ġlgili bakanlıklara altı suret olarak gelen kadro erteleme öneri çizelgeleri, 4 üncü maddede belirtilen prensiplere uygunluğu açısından
değerlendirilir. Bakanlıklar, yapacakları değerlendirmede ülke genelinde aynı cins mal veya
hizmet üreten diğer kurum ve kuruluşların durumları ve kapasitelerini de gözönünde bulundurarak, kadro erteleme önerisinde bulunan kurum ve kuruluĢun seferde ve savaĢ halinde faaliyetine devam etmesine
gerek duyulup duyulmadığına karar verir. Bunlardan;
(1) Seferberlik ve savaĢ halinde mal ve hizmetlerine ihtiyaç
duyulmadığına karar verilen kurum veya kuruluĢların kadro erteleme önerileri işleme konmayarak
ilgili kurum veya kuruluĢa iade edilir. Bunlar için kadro erteleme önerisi yapılamaz.
(2) Kurum ve kuruluĢlara ait kadro erteleme önerilerinden uygun
görülenlere
ait üç suret çizelge (ERT-1) Milli Savunma Bakanlığı`na gönderilir.
e) Kadro Erteleme Önerik Çizelgelerine, Genelkurmay BaĢkanlığı`nın
uygun görüĢü alınarak, son Ģekli Milli Savunma Bakanlığı`nca verilir ve bu
başba kanlık alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile çizelgenin (ERT-1) birer suretini
Milli Savunma Bakanlığı`na iade eder. Milli Savunma Bakanlığı, daha önce kendisinde
kalan bir nüsha Kadro Erteleme Öneri Çizelgesinin boĢ hanelerini, Başbakanlıktan
gelen çizelgeye göre doldurarak aslına uygunluğunu onaylar.
f) Bakanlar Kurulu Kararıyla ertelenen kurum ve kuruluĢlara ait kadro
erteleme öneri çizelgelerinden aslına uygun olarak boĢ haneleri doldurulmuĢ bir
sureti, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu Kararının bir
suretiile birlikte ilgili bakanlıklara gönderilir. Bakanlıklar, daha önce
kendilerinde kalan üç nüsha Kadro Erteleme Öneri Çizelgesinin boş hanelerini Milli
Savunma Bakanlığı`ndan gelen çizelgeye göre doldurarak ve Bakanlar Kurulu
Kararından üç nüsha çoğaltarak, aslına uygunluklarını onaylar. Erteleme işlemi tamamlanan
çizelge ve kararların onaylı üçer sureti, mahalli mülki idare amirliklerine
gönderilir. Mülki idare amirlikleri,çizelge ve kararların bir suretini kendisine
alıkoyarak bir suretini mahalli askerlik Şubesine,bir suretini ise ait olduğu
kurum veya kuruluşa gönderirler.
g) Yeni kurulacak kurum ve kuruluşlar ile ertelemesi yapılmış olanların
ilave kadro erteleme önerileri ile kurum veya kuruluşların teşkilat ve kadro
değişikliği nedeniyle yapılacak kadro erteleme önerileri için yukarıdaki
fıkralarda açıklanan usule göre işlem yapılır. Değişiklik önerilerine sadece iptal
veya ilave edilen kadrolar değil tüm kadrolar yazılarak çizelge (ERT-1) tanzim
edilir.
h) Erteleme iĢlemi yapılmıĢ olan kurum ve kuruluĢlardan faaliyetleri
sona erenler veya hizmet dıĢı kalanlar, bölgesinde bulunduğu mülki idare
amirlikleri tarafından, Kadro Erteleme Öneri Çizelgesi düzenlenmeden, bir yazı ile
ilgili bakanlığa, ilgili bakanlıkça da Milli Savunma Bakanlığı`na bildirilir.
Milli Savunma Bakanlığı`nca bu durumdaki kurum ve kuruluşlara ait ertelenmiş
kadrolar Bakanlar Kurulu Kararı alınarak iptal edilir ve durum ilgili bakanlığa
bildirilir.
Personel Erteleme ve Ertelemenin Kaldırılması İşlemleri
Madde 6 - Personel erteleme ve ertelemenin kaldırılması işlemleri
aşağıda belirtilen esas ve usullere göre yürütülür.
a) (Değişik: 16/3/2001 - 2001/2178 K.) Ertelenmiş kadrolar, ilgili
kurum ve kuruluşlar
tarafından, öncelikle kadın, askerliğe elverişli olmayan, yaş sınırı dışına çıkan
ve askerlik çağı içinde bulunan Sefer Görev Emri verilmemiş personelle
tamamlanır. Bu gibi personelle ertelenmiĢ kadrolar tamamlanamadığı takdirde personel
erteleme önerisi, Sefer Görev Emri verilmiĢ büyük doğumlu yedek personelden başlanarak yapılır.
b) ErtelenmiĢ kadrolarda çalıĢan yedek personelden sadece Sefer Görev
Emri almış olanlar için çalıĢmakta olduğu kurum ve kuruluşun yetkili amiri
tarafından örneği EK-C`deki Erteleme Belgeleri (ERT-2) tanzim edilerek mahalli
askerlik şubesine gönderilir.
c) Ertelemesi yapılmış yedek personel, ertelenmiş kadro ve görev
yerinden ayrıldığında ertelemesinin kaldırılması için kimlikleri, kurum ve
kuruluşlarca en geç bir ay içinde erteleme kaldırma belgeleri (ERT-2) ile mahalli
askerlik şubesine bildirilir.
d)(DeğiĢik:6/12/1993 - 93/5085 K.)
Erteleme veya Erteleme Kaldırma Belgeleri (ERT-2) mahalli askerlik şubesinin
yerli askerlik Ģubesi olup olmama durumuna göre;yedek subay/astsubaylar için üç
veya dört suret,yedek erbaĢ/erler için ise iki veya üç suret tanzim
edilerek sefer görev emri ile birlikte kurum veya kuruluĢun bulunduğu yerdeki askerlik
şubesine gönderilir.
e) (DeğiĢik:6/12/1993 - 93/5085 K.) 4 üncü maddenin (b) fıkrasında belirlenen yedek personel için Kadro
Erteleme Öneri Çizelgesi (ERT-1) düzenlenmez. Bu personelden sefer görev emri almış
olanların erteleme işlemleri,Erteleme/Erteleme Kaldırma Belgesi(EK-C)`nin sefer
rev emri ile birlikte ilgili kuruluş ve birlik komutanlıklarınca yerli
askerlik şubelerine gönderilmesi suretiyle yapılır.Anılan yedek personelden;yedek
subay, astsubay statüsündekiler için üç suret,yedek erbaĢ/er statüsündekiler için
ise iki,süret tanzim edilir.
f) Ertelenmiş kadrodan ayrılan şahsın erteleme kaldırma işlemi
sonuçlanmadan, ilgili kurum veya kuruluĢlarca aynı kadro için başka bir şahıs
hakkında erteleme önerisi yapılamaz.
g) Ertelenmiş olan personel her yıl yedeklik yoklamasını yaptırmakla
yükümlüdür. Erteleme ve ertelemenin kaldırılmasına ilişkin kayıtlar, askerlik
şubelerince yükümlülerin yedeklik yoklamaları yapılırken askerlik cüzdanlarına kaydedilir.
h) Yedek personel ile ilgili erteleme ve ertelemenin kaldırılmasına
ilişkin diğer işlemler Yönergede belirtilen usullere göre yapılır.
ı) Milli Savunma Bakanlığı`nca her yıl Ocak ayında yayımlanan Yedek
Personel Yaş Sınırı Listesinin valiliklere duyurulması içiileri Bakanlığı`nca sağlanır.
Erteleme Faaliyetlerinin Kontrol ve Denetimi
Madde 7 - Yedek personel erteleme faaliyetlerinin kontrol ve denetimi
aşağıdaki esas ve usullere göre yürütülür.
a) Her kurum veya kuruluş onaylı "Kadro Erteleme Öneri Çizelgelerini",
"Erteleme veya Erteleme Kaldırma Belgelerini" ve bunlara ait değiĢiklikleri
istenildiği zamanda yetkililere bildirmek veya göstermekle sorumludur. Bu çizelge ve
belgelerin düzenlenmesi ve orjinal Ģekliyle korunmasında ihmal veya kastı görülenler hakkında kanuni takibat yapılır.
b) Kamu veya özel kurum ve kuruluĢların erteleme iĢlemleri,bu kurum ve
kuruluşların bağlı veya kontrolünde bulundukları makam tarafından denetlenir ve
denetlemeyi müteakip bir ay içinde denetleme sonuç raporları diğerleriylebirleştirilerek silsile takip etmek suretiyle ilgili bakanlıklara, bu bakanlıklarca da yıl içerisinde gelen denetleme sonuç raporları birleĢtirilerek her yıl Ocak ayında Milli Savunma Bakanlığı`na gönderilir. Milli Savunma Bakanlığı
denetleme sonuç raporları üzerinde gerekli incelenmesini yaptıktan sonra, düzeltici
önlemleri kapsayan sonuç raporunu Mart ayında ilgili makamlara ve bilgi olarak da Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği`ne gönderir.
c) Denetlemelerde, erteleme faaliyeti yapması gerektiği halde yapmayan
kamu veya özel kurum ve kuruluĢlar özellikle araĢtırılarak gerekli faaliyetin
yaptırılması sağlanır.
d) Her yıl Aralık ayının ilk yarısında, ilgili bakanlıklarca müteakip
yıla ait denetleme programı hazırlanarak denetlenecek olan kamu veya özel kurum
ve kuruluĢlarına gönderilir.
e) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği`nce gerek görüldüğünde,
denetlemelerin yapılması ve denetleme raporlarının gönderilmesinde yukarıda
belirtilen faaliyetlerden ayrı olarak Seferberlik ve SavaĢ Hali Tüzüğünün 12 ve 13
üncü maddelerine göre işlem yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yönerge
Madde 8 - Bu Yönetmelikte yönerge ile düzenleneceği belirtilen hususlar
çıkarılacak Seferberlik ve SavaĢ Hali Erteleme Yönergesinde gösterilir.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 9 - 14/3/1966 tarihli ve 6/6099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
rürlüğe konulan Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
Hukuki Dayanak
Madde 10 - Bu Yönetmelik 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri
Memurlar
Kanunu, 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 697 sayılı UlaĢtırma ve HaberleĢme
Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun
ile 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ve bu Kanuna göre 24/5/1990
tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Seferberlik
ve Savaş Hali Tüzüğü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Geçici Madde 1 - Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre onaylanmış yedek
personel erteleme kadroları bu Yönetmeliğin yürürlüğe konulduğu tarihten itibaren bir yıl sonra hükümsüz kalır. Kamu veya özel kurum ve kuruluşların kadro erteleme öneri çizelgeleri ve erteleme belgeleri bir yıl içinde bu Yönetmelik
kümlerine göre yeniden düzenlenir.
Yürürlük
Madde 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
12/12/1991 tarih ve 91/2512 Sayılı Yönetmeliğin Ekleri (1) HĠZMETE ÖZEL EK- A
(1)
---------------------------------------------------------------------------
----
KADRO ERTELEME ÖNERĠ ÇĠZELGESĠ (1) ERT-1
(2)
--------------------------------------------------------------------------
---
DÜZENLEYEN KURUM/KURULUŞUN ADI,AÇIK ADRESİ VE TEL.NO. (3) :
BAĞLI VEYA KONTROLUNDA BULUNDUĞU BAKANLIK (4) :
DÜZENLEME TARİHİ (5) :
ERTELEME TEKLİFİNİ ZARURİ KILAN GEREKÇELER (6) :
SON BİR YILLIK ÜRETİM CİNS VE MİKTARLARI (7) :
BAŞKA NELERĠN NE MİKTARDA ÜRETİLEBİLECEĞİ (8) :
TSK.LERİNE TESLİM ETTİĞİ MAL CİNS VE MİKTARLARI (9) :
--------------------------------------------------------------------------
---
SIRA NO: ERTELENMESİ ÖNERİLEN TOPLAM ERTELEMESİ İLGİLİ BA- MİLLİ
10 MAKAM,MEMURİYET VE KADRO ÖNERİLEN KANLIKÇA VUNMA
BA-
HİZMET KADRO ÜNVAN- MİKTARI KADRO ERTELEMESİ
KANLIĞINLARI 12 MĠKTARI UYGUN GÖRÜ- CA
ERTE-(11) LEN KADRO LEMESİ
UY-MİKTARI GUN
GÖRÜLEN KADRO
MİKTARI
(13) (14)
(15)
-------- ---------------------- -------- ------------ ------------ -------
---
-------- ---------------------- -------- ------------ ------------ -------
---
-------- ---------------------- -------- ------------ ------------ -------
---
-------- ---------------------- -------- ------------ ------------ -------
---
------------------------------- -------- ------------ ------------ -------
---
TOPLAM (16)
--------------------------------------------------------------------------
---
.... SAYFANIN..NCİ SAYFASI (17)
---------------------------------------------------------------------------
----
NOT: BU ÇİZELGE ARKA SAYFADAKİ AÇIKLAMALARA GÖRE DOLDURULUR.(18)
A - 1
HİZMETE ÖZEL
----------------------
(1) Bu ekler 4/1/1992 tarih ve 21101 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanmıĢtır.
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1992 (Ek - 10)
HİZMETE ÖZEL
EK - A
(Devamı)
ÇİZELGENİN DOLDURULMASINA AİT AÇIKLAMALAR (1): ÇİZELGENİN ADI. BU ÇİZELGE KADRO ERTELEME VE DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİNDE
KULLANILIR. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİNDE SADECE İPTAL VEYA İLAVE EDİLEN KADROLAR
DEĞİL,
TÜM KADROLAR YAZILARAK ÇİZELGE TANZİM EDİLİR. KURULUŞUN FAALİYETİNE SON
VERMESİ İLE İLGİLİ KADRO İPTAL ÖNERİLERİNDE KURULUŞA AİT KADROLARIN TAMAMI İPTAL
EDİLECEĞİNDEN, ÖNERİ BU ÇİZELGE İLE DEĞİL BİR YAZI İLE YAPILIR. KADROLARI BİRDEN
FAZLA İL-İLÇEDE BULUNAN KURUM/KURULUŞLARIN ÖNERİLERİ AYNI ÇİZELGEDE
GÖSTERİLMEZ.
HER İL/İLÇE İÇİN AYRI ÇİZELGELER TANZİM EDİLİR. ÇİZELGELER GÖNDERİLİRKEN
TEL ZIMBA KULLANILMAYIP ATAÇ İLE TUTTURULUR. BİLGİLER DAKTİLO İLE DOLDURULUR.
(2): ÇİZELGENİN KISA ADI.
(3), (4), (5): İSTENEN BİLGİLER YAZILIR.
(6): GEREKÇELER AÇIK OLARAK YAZILIR. VERİLECEK BİLGİ FAZLA OLURSA HANE
HİZASINA ŞERH VERİLEREK ÇİZELGEYE EK OLARAK KONABİLİR. EKLER KURUM/KURULUŞ AMİRİNCE
İMZALANIR.
(7), (8), (9): ÜRETİM FAALİYETİNE YÖNELİK BİRİMLER DOLDURUR. DİĞER KURUMLAR
İÇİN BOŞ BIRAKILIR. VERİLECEK BİLGİLER FAZLA OLURSA BU HANELER HİZASINA ŞERH
VERİLEREK ÇİZELGEYE EK OLARAK KONABİLİR. EKLER (23), (24), (25)`DEKİ İLGİLİ
MAKAMLARCA İMZALANIR.
(10): HER KADRO UNVANINA BİRDEN BAŞLANARAK BİR SIRA NO.SU VERİLİR.
(11): SADECE ERTELENECEK KADRO UNVANLARI YAZILIR. ERTELEMEYE TABİ OLMAYAN
KADRO UNVANLARI ÇZELGEYE YAZILMAZ. AYNI KURULUŞTA BULUNAN VE AYNI ADI TAŞIYAN
KADRO UNVANLARI BİRLEŞTİRİLEREK TEK KALEM HALİNDE GÖSTERİLİR.
(12): AYNI UNVANA SAHİP KADRONUN TOPLAM MİKTARIDIR.
(13), (14), (15): TOPLAM KADRODAN NE KADAR MİKTARININ ERTELENECEĞİ
BELİRTİLİR.
DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ ONAYLANDIĞINDA ERTELEME İŞLEMLERİ BU SON ONAYLANMIŞ
DEĞİŞİKLİĞE GÖRE YÜRÜTÜLÜR. ÖNCEKİ ERTELENMİŞ KADROLAR OTOMATİKMAN YÜRÜRLÜKTEN KALKAR.
(16): İSTENEN BİLGİ YAZILIR.
(17): TOPLAM SAYFA ADEDİ BÜTÜN SAYFALAR İÇİN SOLDAKİ BOŞLUĞA, TOPLAM SAYFA
İÇİNDE HER BİR SAYFANIN KAÇINCI SAYFA OLDUĞU DA SAĞDAKİ BOŞLUĞA YAZILIR.
ÇİZELGE,KADRO UNVANLARININ ÇOKLUĞU NİSPETİNDE SAYFALAR HALİNDE ÇOĞALTILABİLİR. YANİ ÇOĞALTILACAK KISIM, ÇĠZELGENİN (10)`DAN (17)`YE KADAR OLAN 2`NCİ YARISIDIR.
(18): UYARI NOTU.
(19), (20), (21), (22): İMZA BLOKLARININ NASIL AÇILACAĞINI GÖSTERMEKTEDİR.
İMZA BLOKLARI SADECE SON SAYFAYA AÇILIR.
(23): İSTENİLEN BİLGİLER YAZILIR.
(24): ÜRETİM FAALİYETİNE YÖNELİK BİRİMLER İÇİN İMZALANIR. DİĞER KURULUŞLAR
İÇİN BOŞ BIRAKILIR.
(25): ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR İLE MÜLKİ AMİRE BAĞLI MAKAMLARIN ÖNERİLERİNDE
İMZALANIR. DİĞER KURULUŞLAR İÇİN BOŞ BIRAKILIR. (26): KURUM/KURULUŞUN BAĞLI VEYA KONTROLÜNDE BULUNDUĞU BAKANLIKÇA
ONAYLANIR.
(27): UNVANI HANESİNE ASKER KİŞİLERİN SINIF VE RÜTBESİ YAZILIR.
(28): UNVANI HANESİNE ASKER KİŞİLERİN SINIF VE RÜTBESİ YAZILIR.
(29): BAKANLAR KURULU (15) NO.LU HANEDE BELİRTİLEN KADRO MİKTARLARINDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI UYGUN GÖRDÜĞÜNDE DÜZELTİLMESİ İÇİN ÇİZELGEYİ MSB`LIĞINA
İADE EDER VE GEREKLİ DÜZELTMENİN YAPILMASI SAĞLANIR.
(30): ÇİZELGENİN BOŞ KALAN KISIMLARINA ÇİZELGENİN ASLINA UYGUNLUĞUNU
ONAYLAYACAK
MAKAMLAR "ASLININ AYNIDIR" İBARESİ İLE İMZA BLOKLARINI AÇARAK, TARİH, İMZA
VE MÜHÜR İLE ONAYLARLAR.
A - 2
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
EK - A
DEVAMI
---------------------------------------------------------------------------
----
KADRO ERTELEME ÖNERİ ÇİZELGESİ İMZA BLOKU SAYFASI
--------------------------------------------------------------------------
---
MAKAM KURUM VEYA KURU- TİCARET VE MÜLKİ AMİR İLGİLİ
BAKANLIK
LUŞUN AMİRİ SANAYİ ODASI
YETKİLİSİ
(19) (23) (24) (25) (26)
---------------- ------------------ -------------- ----------- -----------
---
TARİH,İMZA,MÜHÜR
(20)
---------------- ------------------ -------------- ----------- -----------
---
ADI VE SOYADI
(21)
---------------- ------------------ -------------- ----------- -----------
---
UNVANI
(22)
---------------- ------------------ -------------- -----------------------
---
MAKAM MİLLİ SAVUNMA GNKUR.BŞK.LIĞI ....TARİH VE...
SAYILI
BAKANLIĞI SEF. BAKANLAR KURULU
KARARI
D.BġK.LIĞI ĠLE
TOPLAM...KADRONUN
ERTELENMESİ
ONAYLANMIŞ-
(19) (27) (28) TIR. (29)
---------------- ------------------ -------------- -----------------------
---
TARİH,İMZA,MÜHÜR
(20)
---------------- ------------------ -------------- -----------------------
---
ADI VE SOYADI
(21) ---------------- ------------------ -------------- -----------------------
---
UNVANI
(22)
---------------- ------------------ -------------- -----------------------
---
.....SAYFANIN....NCĠ SAYFASI (17)
---------------------------------------------------------------------------
----
(30)
A -3
HİĞZMETE ÖZEL
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1992 (Ek - 10)
EK - A
(DEVAMI)
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
A - 4
Bu sayfada yer alan "HİZMETE ÖZEL PERSONEL KADRO ERTELEME
FAALİYETLERİ"
tablosu için Mevzuat Külliyatı`nın aynı sayfasına bakınız.
Özel Kurum ve Kuruluşlar ile Mülki Amir bağlıları 6 Kopya Kadro Erteleme
Öneri Çizelgesi hazırlar, hepsini Mülki Amire gönderir, Mülki Amir de tamamını
ilgili Bakanlığa gönderir. Kamu Kurum ve KuruluĢları 6 kopyasını da direkt ilgili
Bakanlığa gönderir. Ġlgili Bakanlık 3 kopyasını kendinde alıkoyarak 3 kopyasını
M.S.B.lığı Gnkur. BĢk.lığının görüşlerini aldıktan sonra 1 kopyasını
kendinde alıkoyarak 2 kopyasını BaĢbakanlığa gönderir. BaĢbakanlık Bakanlar Kurulu
Kararını aldıktan sonra çizelge ve karardan birer kopyasını kendinde alıkoyarak
1`er kopyasını M.S.B.lığına iade eder. Milli Savunma Bakanlığı aslını kendine
alıkoyarak, aslına uygun 1`er çizelge ve karar kopyasını ilgili Bakanlığa,
ilgiliBakanlık 1`er kopyasını kendine alıkoyarak aslına uygun 3`er çizelge ve
karar kopyasını Mülki Amire, Mülki Amir 1`er kopyasını kendine alıkoyarak 1`er
çizelge ve karar kopyasını mahallindeki As.ġ.BĢk.lığı ile ilgili kurum ve kuruluşa
gönderir.
NOT: Parantez içindeki rakamlar iĢlem akıĢ sırasını
göstermektedir.
B - 1
HĠZMETE ÖZEL
YÖNETMELĠKLER, ġUBAT 1992 (Ek - 10)
EK - B
(DEVAMI)
BU SAYFA BOġ BIRAKILMIġTIR.
B - 2
EK - C (DeğiĢik:16/3/2001-2001/2178 K.)
HĠZMETE ÖZEL
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
ERTELEME/ERTELEME KALDIRMA BELGESİ (1)
ERT - 2 (2) ---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU ASKERLİK ŞUBESĠ (3)
---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
MAHALLİ ASKERLĠK ŞUBESİ (4)
---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
KAYNAĞINDA BULUNDUĞU KUVVET KOMUTANLIĞI (5)
---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
SINIF VE RÜTBESĠ (6)
---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
AS. İHTİSAS KOD. NO.(7)
---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
SİCİL NO.VEYA DÖNEM VE KAYIT NO.VEYA TERTİBİ
VE AS.NO. (KÜTÜK NO.) (8)
---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
ADI VE SOYADI (9)
---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
BABA ADI (10)
---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
DOĞUM TARİHİ (11)
---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL VE İLÇE (12)
---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
KÖY VE MAHALLESİ (13)
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
CİLT,SAYFA VE KÜTÜK SIRA NO. (14)
---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
ÇALIŞTIĞI KAMU/ÖZEL KURUM/KURULUŞUN BAĞLI VEYA
KONTROLÜNDE BULUNDUĞU BAKANLIK (15)
---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
ÇALIŞTIĞI AS.BİRLİK VEYA KAMU/ÖZEL
KURUM/KURULUŞUN ADI VE YERİ (16)
---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
KADRO ÜNVANI (17)
---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
ERT-1`DEKİ (KADRO) SIRA NO. (18)
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
ERT-1 DEKİ MSB.LIĞINCA ONAYLANAN
TOPLAM KADRO SAYISI (19)
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
AYNI BAYAN SAYISI
KADRODAKİ ÇAĞ DIŞI PERSONEL SAYISI
PERSONEL AS.ELVERĠİLİ OLMAYAN PER.SAYISI
DURUMU ÇAĞ İÇİ SGE`SİZ PER.SAYISI (20) ÇAĞ İÇİ SGE`Lİ PER.SAYISI
ERTELİ PERSONEL SAYISI
---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
BULUNDUĞU KADRODAKİ İŞE BAŞLAMA TARİHİ (21)
---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
İŞİ BIRAKMA TARİHİ (22)
---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
ÖNERİNİN "ERTELEME" İÇİN Mİ YOKSA
"ERTELEME KALDIRMA" İÇİN Mİ YAPILDIĞI (23)
---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
MSB.LIĞINCA BASILAN "ERTELENMİŞTİR"
VEYA "ERTELEMESİ KALDIRILMIŞTIR"
DAMGASI (24)
---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
NOT: BU BELGE ARKA SAYFADAKİ AÇIKLAMALAR OKUNDUKTAN SONRA
DOLDURULUR. (25)
İMZA-MÜHÜR-TARİH
İMZA-MÜHÜR-TARİH
MSB.SEFERBERLİK DAİRESİ BAŞKANI/ ASKERLĠK K.VEYA
KAMU/ÖZEL
ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANI
KURUM/KURULUŞ AMİRİ
(27)
(26)
EK - C`NİN DEVAMI
HİZMETE ÖZEL
BELGENİN DOLDURULMASINA AİT AÇIKLAMALAR
(1) VE (2) : BELGENİN ADI VE KISA ADI.
(3)-(8) : YEDEK PERSONELİN ASKERLİK CÜZDANINDAKİ BİLGİLERE İSTİNADEN
DOLDURULUR.
(9)-(14) : YÜKÜMLÜLERİN NÜFUS CÜZDANLARINDAN DOLDURULUR. "DOĞUM
TARİHİ" HANESİ YIL OLARAK YAZILIR.
(15)-(18) : ERT-1`DEN DOLDURULUR. MY 82-3`ÜN 2 NCÜ BÖLÜM 1 C (1) VE (2)
MADDELERİNDE BELİRTİLEN YEDEK PERSONEL İÇİN BELGENİN (15) VE (18)
NOLU HANELERİ BOŞ BIRAKILIR. (16) VE (17) NO.LU HANELERİ DOLDURULUR.
(19) : ONAYLANAN KADRO ERTELEME ÖNERİ ÇİZELGESİNDEKİ YEDEK
PERSONELİN BULUNDUĞU KADRODAKİ (ERT-1`DEKİ 12 NO.LU HANE) MİKTAR
YAZILIR.
(20) YEDEK PERSONELİN BULUNDUĞU KADRODA GÖREVLİ DİĞER
PERSONELİN (TEKLİF EDİLEN PERSONEL HARİÇ) DURUMU YAZILIR.
(21) VE (22) : İSTENEN BİLGİLER YAZILIR.
(23) : ASKERİ BİRLİK KOMUTANI VEYA KURUM/KURULUŞ AMİRLİĞİNCE İSTENEN
BİLGİ YAZILIR.
(24) : YEDEK SUBAY/ASTSUBAYLAR İÇİN MSB`LIĞI SEFERBERLİK DAİRESİ`NCE,
YEDEK ERBAŞ/ERLER İÇİN İSE ASKERLİK ŞUBELERİNCE KIRMIZI RENKLİ DAMGA
VURULUR.
(25) : UYARI NOTU,
(26) : ASKERİ BİRLİK KOMUTANI VEYA KAMU/ÖZEL KURUM/KURULUŞ AMİRİNCE
ONAYLANIR.
(27) : YEDEK SUBAY/ASTSUBAYLAR İÇİN MSB`LIĞI SEFERBERLİK DAĠRESİ
BAŞKANI`NCA,YEDEK ERBAŞ/ERLER İÇİN İSE ASKERLİK ŞUBESİ
2904-1
12/12/1991 TARİH VE 91/2512 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI
İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
5428 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Kristal Cam Ürünleri Yönetmeliği
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönetmelik
Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik
Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
CE İşareti Yönetmeliği
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik
Sanayi ve Ticaret Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının Sınav, Atama, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kütle Ölçülerinin İmalat, Muayene ve Damgalama Esasları Hakkındaki Yönetmelik
Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yönetmeliği
Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasa Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
Ses Ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sanayi Dışı Yeni veya Mevcut Binalarda Sıcak Su Üretimi ve Ortam Isıtması İçin Kullanılan Isı Jenera...
Alkol Tablolarına Dair Yönetmelik (76/766/AT)

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

Kobiler İçin Yurtdışı Pazar Araştırması Kapsam ve Başvuru Prosedürleri

Kobiler İçin Yurtdışı Pazar Araştırması Kapsam ve Başvuru Prosedürleri

Pazar araştırma Teşviğinde, Pazar araştırmasının hangi şartları sağlaması gerektiği, kapsamı ve başvuru prosedürlerinin neler olduğu yazımızın konusudur.

OFİS VE İNSAN

Teknolojik değişim ve yeni ofis düzeni

Teknolojik değişim ve yeni ofis düzeni

Teknolojik değişim ve gelişimin, iş yaşamının mekansal (ve yaşamsal) alanı olan ofis düzeni ve ortamını yenilediğinden bahsetmiştik. Bu yenilenme, iş ortamının daha işlevsel kullanımını ve insana uyumunu (ergonomi) ön plana çıkarmıştır.

Kendini Tanımak ve Kendini Geliştirmenin Önemi

Kendini Tanımak ve Kendini Geliştirmenin Önemi

Kendini Tanımak ve Kendini Geliştirmenin Önemi

İŞ DÜNYASI

İnternette iş kurma hayallerini erteleme, bu filmleri izle!

İnternette iş kurma hayallerini erteleme, bu filmleri izle!

İnternet girişimcilerinin yeni buluşma adresi olan etohum, internet girişimcilerinin izlemeleri gereken 10 filmi beli

HUKUK / MUHASEBE

Vergi İdaresindeki Değişimler (1.Bölüm)

Vergi İdaresindeki Değişimler (1.Bölüm)

Vergi İdaresindeki Değişimin Farkında mısınız?