Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

Resmi Gazete Tarihi: 17.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25495
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen petrolün doğrudan veya
işlenmek suretiyle, güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara satışına ilişkin piyasa
faaliyetlerinin; şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için gerçek ve tüzel kişilere verilecek lisanslara,
Kuruma yapılacak bildirimlere ve kayıt düzenlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; Kurumun petrol piyasasında lisans işlemlerine yönelik görev, yetki ve
sorumluluklarına, lisanslarda yer alması gereken hükümlere, lisans sahiplerinin hak ve yükümlülükleri ile
bildirim ve kayıt düzenine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
1. Kanun: 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
2. Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
3. Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
4. Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
5. Akaryakıt: Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin
türleri, fuel-oil türleri ile biodizeli,
6. Akaryakıt istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce teknik, kalite
ve güvenlik açısından mevzuata uygun olarak kurulup, bir veya farklı alt başlıktan birer akaryakıt
dağıtıcısının tescilli markası altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla araçların akaryakıt, madeni
yağ, otogaz LPG, temizlik ve ihtiyarî olarak bakım ile kullanıcıların tüplü LPG hariç diğer asgarî ihtiyaçlarını
karşılayacak imkânları sunan yerleri,
7. Bayi: Bayilik faaliyeti için gerekli donanıma sahip gerçek ve tüzel kişileri,
8. Bayilik: Karşılıklı yükümlülüklerin ekinde fizibilite olan bir sözleşmeye bağlanarak akaryakıt dağıtım
şirketleri tarafından gerçek ve tüzel kişilere akaryakıtın kullanıcılara ikmali yetkisi verilmesi işlemini,
9. Dağıtım: Serbest kullanıcılara akaryakıt toptan satışı ve ikmali dahil bayilere akaryakıt satış ve ikmal
faaliyetlerinin bütününü,
10. Ham petrol: Yerden çıkarılan sıvı haldeki doğal hidrokarbonları,
11. İhrakiye: Ülkenin karasuları ve/veya karasuları bitişiğinde deniz vasıtalarına veya hava meydanlarında
yerli ve yabancı hava taşıtlarına vergili veya vergisiz sağlanan akaryakıtı ve madeni yağı,
12. İhrakiye teslim şirketi: Yurt içinden ve yurt dışından temin ettiği ihrakiyeyi deniz ve hava taşıtlarına
ikmal eden lisanslı sermaye şirketini,
13. İletim: Boru hattı vasıtasıyla petrolün taşınması işlemini (üreticilerin rafineriye veya iletim hattına
ulaşan boru hatları ile tesislerin bünyesinde yer alan boru hatları hariç),
14. İlgili mevzuat: Petrol piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul
kararlarını,
15. İşleme: Petrol ve diğer kimyasal maddelerden madeni yağ üretimi hariç yeni ürünler elde edilmesine
ve/veya ürünlerin nitelik veya niceliğinin değiştirilmesine ilişkin işlemleri,
16. Kötüniyet: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, petrolün kaybına, karışmasına, bozulmasına veya amaç
dışı kullanımına sebebiyet veren bir eylem veya ihmali,
17. Kullanıcı: Petrol kullanımı yapan gerçek ve tüzel kişileri,
18. Kullanım: Petrolün sadece kişisel ve işletme ihtiyaçları için tüketimini,
19. Lisanslı depolama: Piyasa faaliyetinde bulunanların stok ve işletme ihtiyaçlarını gidermek üzere
başkasının mülkiyetindeki petrolün depolanması işlemini, 20. Madeni yağ: Baz yağına veya kimyasal sentez yöntemi ile işlenen maddelere, bazı katkıların ilâvesi
sonucu, hareketli ve temas halinde olan iki yüzey arasındaki sürtünme ve/veya aşınmayı azaltma veya soğutma
özelliğine sahip mamul haline getirilen doğal veya yapay maddeleri,
21. Petrol: Akaryakıt, ham petrol ve ürünleri,
22. Piyasa: Petrolün temini ve satışı, rafinajı, işlenmesi, depolanması, iletimi, ihrakiye teslimi, taşınması,
dağıtımı, bayiliği, kullanımı ve bunlarla ilişkili iş ve işlemlerden oluşan piyasayı,
23. Rafinaj: Ham petrolden başlayarak yeni ürünler elde edilmesine ilişkin işlemleri,
24. (Mülga:RG-14/10/2008-27024)
25. (DeğiĢik:RG-12/8/2008-26965) Taşıma: Ham petrol ve akaryakıtların, kabotaj kapsamında denizyolu
ve demiryolu taşıma araçlarıyla yapılan nakil faaliyetlerini,
26. Tehlikeli eylem: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan
bir kimsenin ölümüne, sakatlanmasına veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya
olabilecek nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali,
27. Teknik düzenleme: Petrolün ve madeni yağın, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri,
işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk
değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü
düzenlemeyi,
28. (DeğiĢik:RG-12/8/2008-26965) Tesis: Lisans konusu faaliyetin gerçekleştiği ana ve yardımcı üniteler
ile idari bölümler bütününden oluşan yapıyı, deniz veya demiryolu araçlarını,
29. Ulusal marker: Akaryakıta; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer
şekillerde üretilen akaryakıta ise ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek katkıyı,
30. Üretim: Petrolün çıkarılmasını, ön işlenmesi ile saha dahilinde veya civarında bulunan depolara, iletim
hattına veya rafineriye boru hattı ile taşınmasını veya depolanmasını,
31. Üretici: Petrolün 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Türkiye’de yer altından
çıkarılmasını, ön işlenmesi ile sahadahilinde veya civarında bulunan depolara, iletim hattına veya rafineriye boru
hattı ile taşınması veya depolanması faaliyetini yapan tüzel kişiyi,
32. Ürün: Fiziksel veya kimyasal işlem, rafinaj veya diğer yöntemlerle ham petrol ve/veya ürünlerinden
elde edilen ürün veya ara ürün herhangi bir hidrokarbonu,
33. (Ek:RG-31/1/2013-28545) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Lisans, Lisans Gerektiren Faaliyetler ve Muafiyetler
Lisans
Madde 5- Lisans, bir gerçek veya tüzel kişinin piyasada faaliyet gösterebilmek için Kurumdan almak
zorunda olduğu izin belgesidir.
Her bir piyasa faaliyeti ve piyasa faaliyeti yürütülen her bir tesis için ayrı lisans alınır. Lisanslarda, lisans
kapsamında yer alması halinde tesise özgü hükümlere yer verilir.
Lisanslar hiçbir surette devredilemez. Ancak, lisans sahibi tüzel kişiye bankalar ve/veya finans kuruluşları
tarafından sınırlı veya gayri kabili rücu proje finansmanı sağlanması halinde, kredi sözleşmesi hükümleri gereği,
bankalar ve/veya finans kuruluşları Kuruma gerekçeli olarak bildirimde bulunarak, bu Yönetmeliğin öngördüğü
şartlar çerçevesinde önerecekleri bir başka tüzel kişiye lisans sahibi tüzel kişinin lisansı kapsamındaki tüm
yükümlülüklerini üstlenmek şartıyla lisans verilmesini talep edebilir. Önerilen tüzel kişiye, bu Yönetmelik
kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla lisans verilir.
Piyasada lisans alınmaksızın faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi halinde, ilgili gerçek veya tüzel
kişi hakkında Kanunda belirtilen yaptırımlar uygulanır.
Kurumdan lisans alan kişiler, ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra, diğer mevzuat hükümlerine de uymak
zorundadır.
Lisans Gerektiren Faaliyetler ve Muafiyetler
Madde 6- Lisanslar aşağıdaki başlıklar altında verilir:
a) Rafinerici Lisansı,
b) İşleme Lisansı,
c) Madeni Yağ Lisansı,
d) Depolama Lisansı,
e) İletim Lisansı,
f) Serbest Kullanıcı Lisansı,
g) İhrakiye Teslimi Lisansı,
h) Dağıtıcı Lisansı, i) Taşıma Lisansı,
j) Bayilik Lisansı.
Bayilik lisansları; akaryakıt veya ihrakiye alt başlıkları altında; istasyonlu bayi veya istasyonsuz bayi
kategorilerine göre verilir.
Sanayi tesislerinde yan ürün olarak akaryakıt elde edilmesi işlemleri ile rafinerici,
dağıtıcı, ihrakiye teslimi lisansı sahipleri tarafından yapılan;
1) Akaryakıtın özelliklerini iyileştirmeye yönelik organik ve inorganik katkı maddelerinin ilavesi
işlemleri,
2) Teknik düzenlemelere uygun olan ve akaryakıta ayrı bir vasıf kazandırmayan harmanlama işlemleri,
için lisans alınması gerekmez.
Üçüncü şahıslara hizmet vermeyen ve/veya rafinerilerden doğrudan petrol alan kişilerin sahip oldukları
tesislere/depolara boru hattı vasıtasıyla yapılan taşıma faaliyetleri için iletim lisansı alınması gerekmez.
(Ek fıkra:RG-21/4/2011-27912) Lisanslı depolama tesisi bulunmayan sivil hava ulaşımına açık
havaalanlarında ihrakiye teslim faaliyetinde bulunan lisans sahipleri; bu havaalanlarında, uçak ikmal aracı olarak
kullandıkları akaryakıt tankerleri vasıtasıyla kendi faaliyetlerinin yanı sıra, ihrakiyeteslim faaliyetinde bulunan
diğer lisans sahiplerine, ilgili diğer mevzuatta kayıtlı hususların da yerine getirilmesi kaydıyla akaryakıt ikmal
hizmeti verebilir.
Lisans kapsamında olsun veya olmasın; sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde edilen ürünün yurt içinde
akaryakıt olarak faaliyete konu edilmesi halinde, sanayiciler Kuruma bilgi verilmek şartıyla teknik
düzenlemelere uygun olanları dağıtıcılara, uygun olmayanları rafinerilerin olumlu görüş vermesi ve anlaşma
sağlanması halinde rafinerilere teslim etmekle yükümlüdür.
(Mülga fıkra:RG-12/8/2008-26965)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisans BaĢvurusu, Ġnceleme ve Değerlendirme, Sonuçlandırma, Lisanslarda
Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar ve Lisansların Yürürlüğe Girmesi
Lisans BaĢvurusu
Madde 7- (DeğiĢik fıkra:RG-4/11/2011-28105) Lisans almak isteyen kişiler, Ek-1’de yer alan Lisans
Başvuru Dilekçesi ile birlikte, Kurul kararıyla belirlenen Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamaları
uyarınca sunulması gereken belge ve bilgileri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur. (Ek cümle:RG-3/4/2012-
28253) ―Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları” uyarınca sunulması gereken belge ve
bilgileri 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin
Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesi çerçevesinde değerlendirmeye tabi
tutulur ve söz konusu Yönetmeliğin 8 inci maddesine uygun olarak belge ve bilgi talep edilir. Talep edilen lisans
kapsamında birden çok faaliyet yapılmak istenmesi halinde, başvuru dosyasında ilgili faaliyete ilişkin eklere de
yer verilir.
Rafinerici, iletim ve depolama lisansı başvuruları ekinde Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler
Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde hazırlanan “Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası”
yer alır.
Lisans almak üzere;
a) Türkiye’de yerleşik,
b) Ticaret veya sanayi siciline kayıtlı,
c) Gelir veya kurumlar vergisi yükümlüsü,
gerçek veya tüzel kişiler başvurabilir.
(Ek fıkra:RG-04/05/2007-26512) Kaçak petrole ilişkin mahkûmiyet hükmü veya müsadere kararı
kesinleşenlerin lisansları iptal edilir. Ayrıca bu kişilere hiçbir şekilde yeniden lisans verilmez.
Türkiye’de piyasa faaliyetlerinde bulunan ve yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi
niteliğinde bulunan özel hukuk tüzel kişileri, Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki mevzuata göre
Türkiye’deki faaliyetleri bakımından Türkiye’de yerleşik sayılır.
Lisans başvurularında, yukarıda sayılanlara ek olarak lisans türlerine göre aşağıdaki şart ve nitelikler
aranır:
a) (DeğiĢik:RG-3/8/2012-28373) Rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi
lisansları için; başvuru sahibi tüzel kişinin; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri
doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olması ve asgari ödenmiş sermayesinin rafinerici lisansı için
75.000.000 TL, iletim lisansı için 1.000.000 TL, depolama lisansı için 1.500.000 TL, işleme lisansı için 750.000
TL, dağıtıcı lisansı için 10.000.000 TL ve ihrakiye teslimi lisansı için 3.000.000 TL olması,
b) (Ek:RG-10/8/2011-28021) Madeni Yağ Lisansı başvurularında, lisansa konu tesise ait Üretim
Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunun Kuruma ibraz edilmesi, c)(4) Dağıtıcı lisansları için pazarlama projeksiyonunda beyaz ürün (benzin ve motorin) niteliğindeki
akaryakıt yıllık satış hedefinin en az 60.000 ton olması,
d) (4)
İhrakiye teslimi lisansları için, tesislerle ilgili kurum ve/veya kuruluşlardan izin alınmış olması,
e) (4)
(Mülga:RG-15/06/2006-26199)
f) (4)
(DeğiĢik:RG-15/3/2011-27875) Serbest kullanıcı lisansları için; 46 ncı maddede belirlenen serbest
kullanıcı limiti veya üzerinde petrol tüketimine sahip olunması. Ancak, serbest kullanıcı limiti veya üzerinde
petrol kullanma kapasitesine sahip olduğu kapasite raporuyla belgelenen elektrik üretim tesisleri için yapılacak
serbest kullanıcı lisansı başvurularında bir önceki yıl gerçekleşen petrol kullanım miktarı dikkate alınmaz. Bu
tesisler için petrol kullanımına esas olan miktar Kuruma ibraz edilen projeksiyon üzerinden hesaplanır.
(DeğiĢik fıkra:RG-12/8/2008-26965) Denizyolu ile ilgili taşıma lisansı başvurularında en az bir taşıma
aracının mülkiyetine sahip olunması veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş olması gereklidir. Ancak,
demiryolu ve denizyolu ile yapılacak taşımalarda, ilgililerle kira veya hizmet sözleşmesi yapılmış olması halinde
mülkiyet veya finansal kiralama koşulu aranmaz.
Lisans başvuruları; bayilik lisansı kapsamındaki faaliyetler için akaryakıt veya ihrakiye temin edilmeden,
diğer lisanslar için ise hak konusu olabilecek herhangi bir girişim başlatılmadan önce yapılır.
Başvuru sırasında gerçek veya tüzel kişilerden istenen belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı
hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde
tamamlanır.
Lisans başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde, söz konusu
eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi, aksi takdirde başvuru kapsamında sunulan belgelerin iade
edileceği başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Söz konusu süre içerisinde de eksiklikler giderilmediği
takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir.
Lisans BaĢvurularının Ġnceleme ve Değerlendirmeye Alınması
Madde 8- Lisans başvuru esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen lisans başvurularının
inceleme ve değerlendirmeye alınabilmesi için başvuru sahiplerine yazılı bildirimde bulunulur ve lisans alma
bedelinin yüzde birinin, bildirim tarihinden itibaren on iş günü içerisinde Kurum hesabına yatırılması istenir. Bu
yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde başvurunun reddedilmiş sayılacağı yapılan bildirimde yer alır.
(Mülga fıkra:RG-4/11/2011-28105)
Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisans başvuruları hariç olmak üzere, lisans alma bedelinin yüzde
birinin Kurum hesabına yatırıldığına dair belgenin ibrazını takiben lisans başvurusu inceleme ve
değerlendirmeye alınır. (Ek cümle:RG-4/11/2011-28105) Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisans başvuruları,
lisans başvuru esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldıkları veya varsa eksikliklerinin giderildiği tarih itibariyle
inceleme ve değerlendirmeye alınır.
(Ek fıkra:RG-7/12/2008-27077) (DeğiĢik fıkra:RG-31/1/2013-28545) Rafinerici ve depolama lisansı
başvurularında lisans alma bedelinin yüzde birinin Kurum hesabına yatırıldığının ibraz edilmesini takiben lisans
başvurusu inceleme ve değerlendirmeye alınır ve başvuruya konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel,
1/25.000’lik pafta numarası ve UTM-ED50 (6˚lik) sisteme göre belirlenmiş koordinat bilgilerini de içeren
bilgiler Kurum internet sayfasında duyurulur. Rafinerici veya depolama lisansı başvurusuna ilişkin yapılan
duyurunun süresi tamamlandıktan sonra, duyuru konusu yerde elektrik piyasasında üretim, doğal gaz piyasasında
depolama, piyasada başka bir rafinerici veya depolama faaliyetinde bulunmak üzere yapılan lisans başvuruları
iade edilir veya reddedilir.
Lisans başvurusunun inceleme ve değerlendirmeye alınması, lisans almaya hak kazanıldığı anlamını
taşımaz.
Ġnceleme ve Değerlendirme
Madde 9- Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmede tüm lisanslar açısından ilgili mevzuatta
öngörülen amaçlara uygunluk göz önünde bulundurulur.
(Ek fıkra:RG-7/12/2008-27077) (DeğiĢik fıkra:RG-31/1/2013-28545) İlgili rafinerici veya depolama
lisansı başvuru tarihinden itibaren 8 inci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılan ve başvuruya konu
yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel, 1/25.000’lik pafta numarası ve UTM-ED50 (6˚lik) sisteme göre
belirlenmiş koordinat bilgilerini içeren, ilgili rafinerici veya depolama lisansına ilişkin yapılan duyuruya kadar
geçen sürede ve/veya duyurudan itibaren on iş günü içerisinde, duyuru konusu yerde faaliyet göstermek üzere
piyasada başka bir rafinerici ve/veya depolama lisansı, elektrik piyasasında üretim lisansı veya doğal gaz
piyasasında depolama lisansı başvurusunun olması durumunda aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde
değerlendirme yapılır:
a) Uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yerde ya da elektrik piyasasında
nükleer enerjiye dayalı elektrik üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilen sahada faaliyet göstermek üzere piyasada ya da elektrik veya doğal gaz piyasalarında yapılan lisans başvuruları her aşamada
reddedilir.
b) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu yerin
uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yer olmaması veya nükleer enerjiye dayalı
üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilmemesi, ancak ilan edilen lisans başvurusuna konu
yerde faaliyette bulunmak üzere, piyasada rafinerici ve/veya depolama faaliyeti göstermek üzere başka lisans
başvurusunun veya başvurularının ya da elektrik piyasasında elektrik üretim faaliyeti göstermek üzere lisans
başvurusunun veya başvurularının bulunması ya da doğalgaz piyasasında depolama lisansı başvurusunun veya
başvurularının bulunması halinde, duyuru konusu yerde hangi başvuruya ilişkin lisanslama sürecine devam
edileceği aşağıdaki usul ve esaslara göre Kurul kararıyla belirlenir.
1) Lisans başvurularından doğal gaz piyasasında yeraltı doğal gaz depolama, elektrik piyasasında doğal
gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim, doğal gaz piyasasında sıvılaştırılmış doğal gaz tesisinde
yapılacak depolama, piyasada rafinerici, elektrik piyasasında doğal gaza dayalı üretim ve piyasada depolama
lisansı başvurularına sırasıyla öncelik verilir.
2) (1) numaralı alt bent hükmü çerçevesinde öncelik verilen lisans başvurusu ya da başvuruları dışında
kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.
c) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde piyasada
rafinerici ya da depolama faaliyeti gösterilmesi yönünde karar ittihazı ve piyasada birden fazla rafinerici ya da
depolama lisansı başvurusu olması halinde, lisanslama sürecinin devam edeceği başvurunun belirlenmesinde
başvuru yapılan yere Kurum evrakı sıra sayısına göre ilk yapılan başvuru dikkate alınır. İlk sıradaki başvuru
dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.
İnceleme ve değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için, başvuru sahibinden, ihtiyaç duyulan her
türlü ek bilgi ve belge ayrıca istenebilir ve başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiyi temsile yetkili şahıslar
doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir.
Ġnceleme ve Değerlendirmenin Sonuçlandırılması
Madde 10- Lisans başvurularına ilişkin değerlendirme en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve
ilgiliye tebliğ edilir.
Yapılan inceleme ve değerlendirmeye ilişkin rapor Kurula sunulur ve lisans başvurusu Kurul kararıyla
sonuçlandırılır. Lisans başvurusunun Kurul kararıyla reddedilmesi durumunda, ret gerekçeleri başvuru sahibine
yazılı olarak bildirilir.
Lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunan; rafinerici, iletim, depolama, işleme, madeni yağ, dağıtıcı
ve ihrakiye teslimi lisansları başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiye yapılacak tebligatla, lisans alma bedelinin
kalan tutarının Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesi ve varsa Kurul uygun bulma kararı
kapsamında öngörülen diğer yükümlülüklerin doksan gün içerisinde yerine getirilmesi halinde lisansının
verileceği yazılı olarak bildirilir. (Ek cümle:RG-26/05/2007-26533) Lisans başvurusuna konu projenin veya
yatırımın, 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak çıkarılan mevzuatta belirtilen usul ve esaslar kapsamında
bulunması halinde, başvuru sahibi bu süre içerisinde ayrıca; Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararına
veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararına ilişkin belgeyi Kuruma ibraz eder.
(DeğiĢik fıkra:RG-20/10/2006-26325) Bayilik, taşıma ve serbest kullanıcı lisansları hakkında uygun
bulma kararı alınmaz.
(DeğiĢik fıkra:RG-26/05/2007-26533) Lisans başvurusu hakkında alınan uygun bulma kararında
belirtilen yükümlülüklerin gerçek veya tüzel kişiye tebliğinden itibaren 90 gün içerisinde yerine getirilmemesi
halinde, lisans başvurusu Kurul kararıyla reddedilir. Bu süre, lisans başvurusuna konu projenin veya yatırımın
2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak çıkarılan mevzuatta belirtilen usul ve esaslar kapsamında bulunması
halinde, bu kapsamdaki yükümlülüklerin gerçek veya tüzel kişiden kaynaklanmayan nedenlerle yerine
getirilememiş olması veya mücbir sebepler nedeniyle Kurul kararı ile uzatılabilir.
(DeğiĢik fıkra:RG-15/3/2011-27875) Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisanslarının verilmesi ile bu
lisanslara ilişkin başvuruların reddi işlemleri Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.
Yükümlülüklerini yerine getiren gerçek veya tüzel kişiye Kurul kararı ile lisans verilir. Rafinerici, iletim,
depolama, işleme, madeni yağ, dağıtıcı veihrakiye teslimi lisanslarıyla sınırlı olmak üzere, lisans sahibinin
adı/ticaret unvanı ile aldığı lisans türü ve süresi Resmi Gazete’de yayımlanır.
Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar
Madde 11- Lisanslarda asgari olarak;
a) Lisans sahibinin adı veya unvanı,
b) Lisans kapsamında, varsa alt başlık ve kategori,
c) Lisans kapsamındaki faaliyetin niteliği,
d) Yürürlük tarihi ve lisans süresi,
e) Varsa, tesisin türü, coğrafi konumu, teknoloji ve miktarlara ilişkin bilgiler, f) Varsa, lisansa ve/veya lisans kapsamındaki tesis veya tesislere özgü hükümler,
g) Teknik düzenlemelere uygun olmayan petrol ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve hasarların
tazmini hususu,
yer alır.
Lisansların Yürürlüğe Girmesi
Madde 12- Lisanslar, lisansta belirtilen tarihte yürürlüğe girer ve lisans sahibinin lisans kapsamındaki hak
ve yükümlülükleri bu tarihten itibaren geçerlilik kazanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisans Bedelleri, Süreleri, Tadil, Süre Uzatımı, Sona Erme ve Ġptal
Lisans Bedelleri
Madde 13- (DeğiĢik:RG-4/11/2011-28105)
Lisans bedelleri; lisans alma, lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma işlemleri için
Kurum hesabına yatırılması zorunlu bedellerdir. Bir sonraki yıl için geçerli olacak lisans bedelleri her yılın
Aralık ayının sonuna kadar Kurul kararıyla belirlenerek Resmî Gazete’deyayımlanır. Lisans bedeli
değişikliklerinde, lisans bedelinin peşin ödenmesi gereken işlemler için başvuru tarihinde, diğer işlemler için ise
başvurunun sonuçlandırıldığı tarihte geçerli olan lisans bedeli ödenir.
Her türlü lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedeli ile bayilik, taşıma ve serbest kullanıcı lisanslarına
ilişkin lisans alma ve lisans süre uzatım bedelleri peşin ödenir.
Lisans alma bedelinin yüzde biri olarak ödenmiş tutar varsa, lisans başvurusunun reddi halinde bu tutar
Kurum tarafından irat kaydedilir ve irat kaydedilen tutarın iadesi talep edilemez.
Bir dilekçeyle aynı lisans için birden fazla tadil talebinde bulunulması halinde tek lisans tadili bedeli
ödenir. İade edilen veya reddedilen başvurular için ödenmiş lisans bedelleri, irat kaydedilmiş kısımları hariç
olmak üzere, talebi halinde başvuru sahibine iade edilir.
Lisans Süreleri
Madde 14- Lisanslar; 49 yıla kadar verilir.
Lisans ile kazanılan hak ve üstlenilen yükümlülükler lisans süresince geçerlidir.
Lisans Tadili
Madde 15- (DeğiĢik:RG-28/09/2006-26303)
(DeğiĢik fıkra:RG-4/11/2011-28105) Lisanslar; lisans sahibinin talebi veya Kurumca resen tadil
edilebilir. Dağıtıcısının unvanı tadil edilen bayilerin lisanslarına kayıtlı dağıtım şirketi bilgisi resen tadil edilir.
Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller ile Kurum tarafından resen yapılan tadillerden lisans tadil ücreti alınmaz.
(DeğiĢik fıkra:RG-4/11/2011-28105) Lisans sahibinin talebi ile yapılan lisans tadili serbest rekabet
koşullarını bozucu hükümler içeremez. Tadil başvurusuna ilişkin dilekçe ekinde içeriği Kurul kararıyla
belirlenen lisans tadili dosyası yer alır. Tadil başvurusunun ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki
değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde
tamamlanır. Tadil başvurusunun ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, belirlenen eksikliklerin on
iş günü içerisinde giderilmesi başvuru sahibinden yazılı olarak istenir, bu süre içerisinde eksiklikler giderilmez
ise tadil başvurusu yapılmamış sayılır ve tadil başvuru evrakı iade edilir.
Lisanslara ilişkin tadil başvuruları altmış gün içerisinde sonuçlandırılır.
Lisans sahibinin, lisans tadilinden doğacak yeni ve/veya ilave yükümlülükleri yerine getirebilmesi için
belirli bir süreye ihtiyaç duyması halinde bu süre Kurul kararı ile belirlenir ve tadil edilen lisanslarda yer alır.
(DeğiĢik fıkra:RG-16/10/2009-27378) Lisans tadilleri Kurul kararı ile sonuçlandırılır. Ancak,
a) Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisanslarına ilişkin lisans tadilleri,
b) Depolama, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarına işlenmiş akaryakıt tanklarına ait statü, kapasite ve
ürün cinsi bilgilerine ilişkin lisans tadilleri ile akaryakıt tanklarının, bu lisanslardan çıkarılmasına veya ilgili ve
diğer mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla bu lisanslara eklenmesine ilişkin lisans
tadilleri,
c) Depolama, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarına işlenmiş akaryakıt tankları ile bağlantılı dolum,
boşaltım, iskele ve şamandıra boru hatlarına ait bilgilerin değiştirilmesi ile ilgili ve diğer mevzuatta belirtilen
yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla bu lisanslara boru hattı ilave edilmesine veya bu lisanslardan boru
hattı çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri, ç) Dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarında yer alan pazarlama projeksiyonu bilgilerine ilişkin lisans
tadilleri,
d) Dağıtıcı lisansına, ilgili ve diğer mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla
taşıma, ihrakiye teslimi ve madeni yağ faaliyetlerinin alt başlık olarak işlenmesine veya bu faaliyetlerin dağıtıcı
lisansının alt başlığından çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri,
e) Dağıtıcı lisansı taşıma alt başlığında bulunan araç bilgilerinin değiştirilmesine veya bu alt başlık
kapsamında dağıtıcı lisansına araç eklenmesine veya bu lisanstan araç çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri
ile ihrakiye teslimi lisansında kayıtlı bulunan araç bilgilerinin değiştirilmesine ve bu lisansa tesis kapsamında
araç eklenmesine veya bu lisanstan araç çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri,
f) Madeni yağ lisansı veya madeni yağ alt başlıklı dağıtıcı lisansı sahiplerinin lisanslarında yer alan
madeni yağ üretimi ve baz yağ kullanımı bilgilerinin değiştirilmesi ile üretilecek madeni yağların bu lisanslara
eklenmesine veya bu lisanslardan çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri,
g) (Ek:RG-3/8/2012-28373) Lisanslara kayıtlı tesis adresi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Kıyı Tesisi
İşletme İzin Belgesi ve Marka Tescil Belgesi bilgilerinin, lisansta yer alan süre içerisinde ibraz edilmiş olmaları
kaydıyla değiştirilmesine ilişkin lisans tadilleri,
Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca ve tadil başvurusunun eksiksiz olarak yapıldığının tespit
edilmesinden itibaren on beş gün içerisinde sonuçlandırılır.
(Ek fıkra:RG-15/3/2011-27875) Lisans tadili dosyasındaki bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiği
anlaşılırsa, durum lisans sahibine bildirilerek, tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma
ibrazı istenir. Lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa, onbeş günü aşmamak üzere
ek süre verilmesinde Kurum yetkilidir. Geçerli belgenin sürenin sonuna kadar Kuruma ibraz edilmemesi halinde,
lisans tadil işlemi bu işlemi yapan birim tarafından iptal edilir.
Süre Uzatımı
Madde 16- Lisans süreleri, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve
öngörülen azami süreler gözetilmek suretiyle uzatılabilir.
Süre uzatım talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden (DeğiĢik ibare:RG-4/11/2011-28105) en
erken altı ay, en geç iki ay önce, lisans sahibinin Kuruma yazılı olarak başvurması suretiyle yapılabilir.
(DeğiĢik fıkra:RG-15/3/2011-27875) Süre uzatım talebinin inceleme ve değerlendirmesinde dikkate
alınan hususlar Kurul kararıyla belirlenir.
(Ek fıkra:RG-4/11/2011-28105)(5)
Süre uzatım başvurusunun ilgili mevzuata uygun olup olmadığı
hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde
tamamlanır. Süre uzatım başvurusunun ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, belirlenen
eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi başvuru sahibinden yazılı olarak istenir, bu süre içerisinde
eksiklikler giderilmez ise süre uzatım başvurusu yapılmamış sayılır ve süre uzatım başvuru evrakı iade edilir.
Süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, yapılan yazılı başvurunun Kurum merkez
evrakına giriş tarihini izleyen altmış gün içerisinde sonuçlandırılır. Başvuru hakkındaki Kurul kararı lisans
sahibine yazılı olarak bildirilir ve yapılan bildirimde lisans süre uzatımı bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına
ilişkin belgenin otuz gün içerisinde Kuruma ibraz edilmesi istenir. Bu yükümlülüğü yerine getiren gerçek veya
tüzel kişinin lisansının süresi Kurul kararı ile uzatılır. (DeğiĢik son cümle:RG-20/10/2006-26325) Taşıma,
bayilik ve serbest kullanıcı lisanslarının süre uzatımı, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.
Süre uzatımı hakkındaki Kurul kararı, yürürlüğe girmesini müteakip Resmi Gazete’de yayımlanır.
(Ek fıkra:RG-15/3/2011-27875) Süre uzatım başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini
sonradan yitirdiği anlaşılırsa, durum lisans sahibine bildirilerek, tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli
belgenin Kuruma ibrazı istenir. Lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa, onbeş günü
aşmamak üzere ek süre verilmesinde Kurum yetkilidir. Geçerli belgenin sürenin sonuna kadar Kuruma ibraz
edilmemesi halinde, süre uzatım işlemi bu işlemi yapan birim tarafından iptal edilir.
Lisansların Sona Ermesi ve Ġptali
MADDE 17 – (DeğiĢik:RG-15/3/2011-27875)
Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca,
diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir:
a) Lisans sahibinin iflasına karar verilmesi halinde,
b) Lisans sahibinin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde, c) Lisans sahibinin ölümü halinde,
ç) Rafinerici, iletim ve depolama lisansları hariç olmak üzere lisans sahibinin talebi halinde,
d) (DeğiĢik:RG-4/11/2011-28105) Bayilik lisanslarında, bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona
ermesinden veya lisansa kayıtlı dağıtım şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren üç ay
içerisinde dağıtıcı tadili başvurusu yapılmaması veya Kuruma yeni bayilik sözleşmesi ibraz edilmemesi halinde,
e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması
üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma
ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde
bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz
edilmemesi halinde,
f) Lisans verme aşamasında lisansa kayıt edilmiş belirli bir süre içerisinde yerine getirme
yükümlülüğünün süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde.
Lisanslar, lisans süresinin bitiminde tebligat yapılmaksızın kendiliğinden sona erer.
Dağıtıcı lisansı sahipleri asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) dağıtımı yapabilecek
kapasite, donanım ve ekonomik güce sahip olmak zorundadır. Dağıtıcı lisansı alınması için gerekli ön şart olan
asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) satış zorunluluğunu yerine getiremediği tespit edilen
dağıtıcının bu yükümlülüğünü gerçekleştirememe nedenine ilişkin yazılı açıklaması da dikkate alınarak
hazırlanan inceleme raporu Kurul’a sunulur. Mücbir sebepler hariç bu yükümlülüğünü yerine getiremeyen
dağıtıcının lisansı Kurul kararı ile iptal edilir. Dağıtıcı lisansı sahiplerinin asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün
(benzin, motorin) satış yükümlülüğünün izlenmesinde, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dağıtıcı
lisansı sahiplerine bir yıl süreyle geçiş dönemi tanınır. Söz konusu yükümlülüğün ifasına ilişkin esas dönemler,
geçiş döneminin sona erdiği tarihi izleyen takvim yılları dikkate alınarak belirlenir. Asgari yıllık 60.000 ton
beyaz ürün (benzin, motorin) satış yükümlülüğünün değerlendirilmesinde, dağıtıcıların kendi aralarında
yaptıkları akaryakıt ticaretine ve ilgili ve diğer mevzuat kapsamında yapılan akaryakıt ihracatına ilişkin miktarlar
dikkate alınmaz.
Dağıtıcı lisansı sahipleri, faaliyetlerini sona erdirmeden en az üç ay önce bayilerini durumdan haberdar
etmek ve Kuruma bilgi vermekle yükümlüdür.
Rafinerici lisansı sahiplerinin lisanslarını sona erdirmek istemeleri halinde lisans, ulusal
petrol stoğuna ilişkin tesis ve stok envanterinin devir-tesliminin tamamlanması ve gelir muhasebesi işlemlerinin
sonuçlandırılmasını takiben Kurul kararıyla sona erer.
İletim ve depolama lisansları ise piyasada üçüncü kişilerle girişilen taahhütlere ilişkin yükümlülüklerin
karşılanmış olduğunun belgeleriyle birlikte Kuruma ibraz edilmesi koşuluyla, Kurul kararıyla sona erer.
Lisanslar,
a) Lisans sahibi hakkında verilen kaçak petrole ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının
kesinleşmesi halinde ön araştırma veya soruşturma yapmaya veya savunma almaya gerek olmaksızın,
b) Kanunun 20 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında düzenlenen
hallerde 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’deyayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler
ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında
yapılacak soruşturma neticesinde,
Kurul kararıyla iptal edilir.
ĠKĠNCĠ KISIM Lisanslara ĠliĢkin Hükümler
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Lisans Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri
Lisans Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri
Madde 18- Lisans; sahibine, lisansta yer alan faaliyetin yapılması ile bu konularda taahhütlere girişilmesi
haklarını verir.
Lisans ile tanınan haklar, ilgili ve diğer mevzuatta kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla
kullanılabilir.
Lisans sahipleri; piyasa faaliyetinin yürütüldüğü tesislerin tasarımını, yapım ve işletimini ilgili ve diğer
mevzuatta belirlenen usul ve esaslara göre yapmakla yükümlüdür.
(Ek fıkra:RG-15/3/2011-27875) Lisansa kayıtlı bir bilginin değişmesi veya lisansa bilgi eklenmesinin
veya lisanstan bilgi çıkarılmasının gerekmesi halinde, bu durumun vuku bulmasından veya lisans sahibi
tarafından öğrenilmesinden itibaren en geç altmış gün içerisinde, lisans sahibi gerekli tüm bilgi ve belgelerle
birlikte Kuruma başvuruda bulunarak lisansının tadilini talep etmek zorundadır. Bu fıkradaki süre bayilik
lisansına kayıtlı dağıtım şirketinin değişmesi halinde üç ay olarak uygulanır.
Piyasa faaliyetinde bulunanlar, kötüniyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü işlemden
özenle kaçınmak, bunların oluşumunun engellenmesi için her türlü tedbiri almak ve istenmeyen durumları en
kısa sürede gidermek zorundadır.
Rafinerilere ve depolara boşaltılmak üzere karasularında bulunan yüklü tankerler ile rafinerilerdeki ham
petrol ve yarı mamul ürünler, ürüne tahvil edilerek ulusal stok mükellefiyetine sayılır.
(Ek fıkra:RG-24/06/2005-25855)(1)
Ulusal petrol stoğu hesabında esas alınacak günlük ortalama ürün
miktarı, bir önceki dağıtım projeksiyonu döneminde ikmal edilen akaryakıt miktarının 360’a bölünmesi suretiyle
hesaplanır. Dağıtıcı lisansı sahiplerinin yükümlülükleri kapsamında tutulacak stok miktarı, 3.300 ton veya
eşdeğeri hacim ölçüsünden az olamaz.
(Ek fıkra:RG-17/08/2007-26616) (DeğiĢik fıkra:RG-7/4/2012-28257) Serbest kullanıcılar hariç olmak
üzere lisans sahipleri, kullanıcılar dışındaki kişilere yapılan ham petrol ve akaryakıt satışları ile hizmet
ifalarında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edecekleri fatura ve irsaliyelerde satış yapılan
muhatabın lisans numarasını da belirtmekle yükümlüdür.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Rafinerici Lisansı
Rafinerici Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 19- Rafinerici lisansı sahipleri piyasada;
a) Rafineri tesisi kurulması ve işletilmesi,
b) Petrolün alım ve satımının yapılması,
c) Ham petrolden yeni ürünler elde edilmesi,
d) Ham petrolün yurt içinde alım ve satımının sadece diğer rafinericilerle ve üreticilerle yapılması,
ile iştigal edebilir.
Bu faaliyetler dışında; rafinerici lisansı sahipleri, lisanslarına işlenmesi koşuluyla, ayrıca lisans almaksızın
rafineri tesisi içinde veya civarında işleme ve depolama faaliyetleri ile yakınındaki diğer tesislere boru hatları ile
taşıma faaliyetlerinde ve Kanunun Geçici 3 üncü maddesindeki kısıtlama dışında ihrakiye teslimi faaliyetinde
bulunabilir.
(DeğiĢik fıkra:RG-21/09/2006-26296) Rafinerici lisansı sahipleri; dağıtıcılara ve/veya diğer
rafinericilere akaryakıt, lisansında yer alması koşuluyla diğer ihrakiye teslim şirketlerine ihrakiye satışı yapabilir.
Rafinerici Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 20- Rafinerici lisansı sahipleri;
a) Lisansı kapsamındaki rafineri tesislerinin işletilmesi,
b) Teknik düzenlemelere uygun ürün üretilmesi ve teslimi,
c) Ham petrolün temininde, yerli ham petrole öncelik tanınması ve üretim şirketlerinin aleyhine olacak
teslim yeri ve şartlarında maddi talep ve teklifte bulunulmaması,
d) Ham petrol üreticilerinin teklifi halinde oluşan asgari fiyatlardan yerli ham petrolün alınması veya
asgari fiyat üzerindeki tekliflere onbeş gün içinde yazılı olarak yanıt verilmesi,
e) Ulusal petrol stoğunun tamamlayıcı kısmının tutulması,
f) Ulusal güvenlik açısından ihtiyaç duyulan akaryakıt ve diğer ürünlerin üretimi ve teslimine öncelik
verilmesi,
g) Petrol alım satımına ilişkin fiyatların, en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate
alınarak, tavan fiyatlar olarak hazırlanması, h) Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı taktik yakıtların üretim kabiliyetinin ürün talebi halinde
sağlanması ve korunması,
i) Ulusal petrol stoğu kapsamında, ikmal edilen günlük ortalama ürün miktarının minimum yirmi katının
kendi depolarında veya lisanslı depolama tesislerinde topluca veya statülerine göre ayrı ayrı bulundurulması,
j) Kendi dağıtım şirketine tanıdığı şartların, akaryakıt talep eden diğer dağıtıcılara da tanınması,
k) Yurt içinde pazarlayacakları akaryakıta, rafineri çıkışında veya gümrük girişinde Kurumun
belirleyeceği şart ve özellikte ulusal marker eklenmesi,
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ĠĢleme Lisansı
ĠĢleme Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 21- İşleme lisansı sahipleri piyasada; petrol ve diğer kimyasal maddelerden madeni yağ üretimi
hariç olmak üzere yeni ürünler elde edilmesi ve/veya ürünlerin nitelik veya niceliğinin değiştirilmesi ve işleme
tesisi işletilmesi ile iştigal edebilir.
ĠĢleme Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 22- İşleme lisansı sahipleri;
a) (Mülga:RG-14/10/2008-27024)
b) Standartlara ve teknik düzenlemelere uygun ürün elde edilmesi,
ile yükümlüdür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Madeni Yağ Lisansı
Madeni Yağ Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
MADDE 23 – (DeğiĢik:RG-7/12/2008-27077)(3)
Madeni yağ lisansı sahipleri piyasada; lisansı kapsamındaki madeni yağ üretimi tesislerinde madeni yağ
üretimi ile iştigal edebilir.
Madeni Yağ Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 24- Madeni yağ lisansı sahipleri, üretim veya ithalatta standartlara ve teknik düzenlemelere
uymakla yükümlüdür.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Depolama Lisansı
Depolama Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 25- Depolama lisansı sahipleri piyasada; depolama hizmeti verilmesi için depolama tesisi
işletilmesi ile iştigal edebilir.
Depolama Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 26- Depolama lisansı sahipleri;
a) İletim hatları ile bağlantılı tesislere ilişkin tarife önerilerinin ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanarak
Kuruma sunulması ve Kurul kararı ile onaylanmış tarifelerin uygulanması,
b) İletim hatları ile bağlantılı olmayan tesislere ilişkin tarifelerin hazırlanarak, Kuruma yapılacak bildirim
sonrası uygulanması,
c) Kapasite kısıtları dışında, depolama taleplerinin, 47 nci maddede sayılan hususların sağlanması halinde
ayrım gözetmeksizin karşılanması,
ile yükümlüdür.
ALTINCI BÖLÜM
Ġletim Lisansı
Ġletim Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 27- İletim lisansı sahipleri piyasada; boru hattı vasıtasıyla petrolün taşınması ve iletim tesisi
işletilmesi ile iştigal edebilir.
Ġletim Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 28- İletim lisansı sahipleri;
a) İlgili mevzuat çerçevesinde tarife önerilerinin hazırlanarak Kuruma sunulması ve Kurul kararı ile
onaylanmış tarifelerin uygulanması,
b) Kapasite kısıtları dışında, iletim taleplerinin, 47 nci maddede sayılan hususların sağlanması halinde
ayrım gözetmeksizin karşılanması,
ile yükümlüdür.
YEDĠNCĠ BÖLÜM
Serbest Kullanıcı Lisansı
Serbest Kullanıcı Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 29 – (DeğiĢik:RG-21/09/2006-26296)
Serbest kullanıcı lisansı sahipleri piyasada; kullanım türüne göre kalorifer yakıtı, fuel oil ve motorini
dağıtıcı lisansı sahiplerinden temin edebilir.
(Mülga fıkra:RG-12/8/2008-26965)
Serbest Kullanıcı Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 30- Yıllık tüketimi bir tesisinde her bir cins akaryakıt için 20.000 ton ve üzeri olan serbest
kullanıcı lisansı sahipleri, kendi depolarında, kullanımlarının onbeş günlük kısmını karşılayacak miktarda stok
bulundurmakla yükümlüdür.
SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM
Ġhrakiye Teslimi Lisansı
Ġhrakiye Teslimi Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 31- İhrakiye teslimi lisansı sahipleri piyasada;
a) (DeğiĢik:RG-31/5/2011-27950) İhrakiyenin, rafinerici, dağıtıcı ve diğer ihrakiye teslimi lisansı
sahiplerinden, yurtdışından veya yurtiçinde temini ile transit rejime tabi olan ve serbest dolaşıma
girmiş ihrakiyenin deniz ve hava taşıtlarına ikmal edilmesi ile diğer ihrakiye teslimi lisansı sahibi tüzel kişilere
ikmali,
b) İhrakiye teslim tesisi işletilmesi,
ile iştigal edebilir.
(Yeniden düzenleme:RG-31/5/2011-27950) Fiziki olarak tesliminin ihrakiye teslimi lisansı sahipleri
tarafından yapılması ve ikmalin yapıldığı taşıtların ihtiyaçları için kullanılması kaydıyla, ihrakiyenin ihracat veya
transit rejimi kapsamında deniz ve hava taşıtlarına ikmal edilmesinde üçüncü kişilerce tahsilât aracılık hizmetleri
verilebilir. Kurul tarafından, söz konusu işlemin kapsamına ilişkin düzenleme yapılabilir.
Ġhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 32- İhrakiye teslimi lisansı sahipleri;
a) İhrakiye amaçlı olmak kaydıyla fuel oil inceltme işlemleri haricinde, ihrakiye türlerinin, kullanım
amacının, niteliğinin ve niceliğinin değiştirilmemesi,
b) İhrakiyeye, Kurumun belirleyeceği şart ve özellikte ulusal marker eklenmesi,
c) Ticari deniz vasıtalarına Özel Tüketim Vergisiz akaryakıt satışı yapılmaması,
d) Yurtdışından temin edilerek serbest dolaşıma giren akaryakıt için, Kurumca belirlenen gelir payının
ilgililere ödenmesi,
ile yükümlüdür.
(Ek fıkra:RG-3/8/2012-28373) İhrakiye teslimi lisansı ya da ihrakiye teslimi faaliyeti işli dağıtıcı lisansı
kapsamında jet yakıtı satacak kişiler, havaalanındaki depolama veya ikmal faaliyetleri için kendi adlarına
aldıkları İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını veya söz konusu ruhsata ve uygun türde lisansa sahip kişilerle
yaptıkları en az bir yıl süreli depolama veya ikmal hizmeti alım sözleşmesini Kuruma ibraz ederek jet yakıtı
satışı hususunu lisanslarına işletmek zorundadır. Jet yakıtı satış yetkisinin süresi, ibraz edilen depolama veya
ikmal hizmeti alım sözleşmesinin süresini aşamaz.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Dağıtıcı Lisansı
Dağıtıcı Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 33- Dağıtıcı lisansı sahipleri piyasada;
a) Lisansında yer alan alt başlık kapsamındaki akaryakıtlarla sınırlı olmak üzere, akaryakıt ithalatı
yapılması,
b) Akaryakıtın yurt içinde satışı ve bu kapsamda serbest kullanıcılara toptan satış yapılması,
c) Kendi depolama tesislerinin yakınındaki tesislere boru hatları ile akaryakıt taşınması,
d) Bayilik teşkilatı oluşturulması,
e) (DeğiĢik:RG-4/11/2011-28105) Kendi ticari unvanı altında aldığı bayilik lisansı ile işlettiği akaryakıt
istasyonlarına ve lisanslı bayilerine akaryakıt dağıtımı yapılması,
f) Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki sınırlamalar dışında, Özel Tüketim Vergisiz akaryakıt
satışlarının, ticari deniz vasıtalarına doğrudan yapılması,
ile iştigal edebilir.
Bu faaliyetler dışında dağıtıcı lisansı sahipleri, lisanslarına işlenmesi koşuluyla; ayrıca lisans
almaksızın ihrakiye teslimi, depolama, madeni yağ ve taşıma faaliyetlerinde bulunabilir. Dağıtıcı lisansı sahipleri, faaliyeti geçici olarak durdurulan dağıtıcıların bayilerine, faaliyetin
durdurulduğu süre ile sınırlı olmak kaydıyla akaryakıt satışı yapabilir.
Dağıtıcı lisansı sahipleri, Kuruldan izin almaları kaydıyla; diğer dağıtıcılara akaryakıt satışı yapabilir.
Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 34- Dağıtıcı lisansı sahipleri;
a) 6 ncı maddede belirtilen harmanlama işlemleri hariç, akaryakıt türlerinin kullanım amacının ve
niteliğinin değiştirilmemesi,
b) 33 üncü maddede yer alan istisnalar dışında, başka dağıtıcıların bayilerine satış yapılmaması,
c) Yurtiçinde pazarlayacakları akaryakıta, Kurumun belirleyeceği şart ve özellikte ulusal marker
eklenmesi,
d) Tescilli markası altında yapılan faaliyetlere ilişkin kalite kontrol izlemesinin etkin biçimde yapılması
ve Kurul tarafından ilgili mevzuat kapsamında verilen denetim görevlerinin yerine getirilmesi,
e) Piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatların, en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate
alınarak, tavan fiyatlar olarak hazırlanması ve Kuruma bildirilmesi,
f) Ulusal petrol stoğu kapsamında, ikmal edilen günlük ortalama ürün miktarının minimum yirmi katının,
kendi depolarında veya lisanslı depolama tesislerinde topluca veya statülerine göre ayrı ayrı bulundurulması,
g) Sözleşme, Kanunda öngörülen sürede yenilenemez ise, sözleşme süresinin bitimine kadar bayisinin
ikmal ihtiyacının karşılanması,
h) Akaryakıtın, başka bir dağıtıcıdan temin edilmek istenmesi halinde, Akaryakıt Temin İzni
başvurusunda bulunulması,
i) Bayilerin katılımıyla gerçekleştirdikleri promosyon kampanyası hakkında bayilerinin, kampanyanın
maliyetine ilişkin belgelerle birlikte açık bir şekilde bilgilendirilmesi,
j) Yıllık pazarlama projeksiyonları yapılarak, detayları ile birlikte her yıl Şubat ayı içerisinde Kuruma
verilmesi ve varsa pazarlama projeksiyonlarında yüzde ondan fazla artış ve eksilişlerin açıklanması,
k) Kendi işlettiği istasyonlara sübvansiyon ve bayi istasyonlarından farklı uygulama yapılmaması,
l) (DeğiĢik:RG-28/7/2011-28008) Kendi ticari unvanı altında aldığı istasyonlu kategorili bayilik lisansları
kapsamında yaptığı satışlarda, kendi yurtiçi pazar payının %15’inin geçilmemesi,
m) Yurtdışından temin edilerek serbest dolaşıma giren akaryakıt için Kurulca belirlenen gelir payının
ilgililere ödenmesi,
n) Durumu ilgili ve/veya diğer mevzuata uygun olmayan gerçek veya tüzel kişilerle bayilik sözleşmesi
yapılmaması,
o) (Ek:RG-4/11/2011-28105) Sona eren bayilik sözleşmelerinin karşılıklı fesih protokolü veya
sözleşmenin karşı tarafına tebliğ edilmiş noter onaylı fesih ihbarnamesi ile birlikte sona erme tarihinden itibaren
en geç bir ay içerisinde Kuruma bildirilmesi,
ö) (Ek:RG-4/11/2011-28105) Bayilerinin lisans almasından, dağıtıcı tadili yaptırmasından, lisansa
tarımsal amaçlı satış tankeri veya sabit köy pompası işletmesinden önce, ilgili bayilik lisansına kayıtlı akaryakıt
istasyonuna, tarımsal amaçlı satış tankerlerine ve sabit köy pompalarına istasyon otomasyon sistemi kurulması,
ile yükümlüdür.
ONUNCU BÖLÜM
TaĢıma Lisansı
TaĢıma Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 35- Taşıma lisansı sahipleri piyasada; boru hattı hariç olmak üzere petrol taşıma araçları ile taşıma
hizmeti verilmesi ile iştigal edebilir.
TaĢıma Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 36- (DeğiĢik:RG-28/09/2006-26303)
Taşıma lisansı sahipleri; faaliyetlerini Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütmekle yükümlüdür.
ONBĠRĠNCĠ BÖLÜM
Bayilik Lisansı
Bayilik Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 37- Bayilik lisansı sahipleri piyasada, lisanslarında düzenlenen alt başlığa göre akaryakıt
bayisi, ihrakiye bayisi; kategoriye göre ise istasyonlu bayi ve istasyonsuz bayi olarak bayisi olduğu dağıtıcıdan temin ettiği akaryakıt veya ihrakiyenin kullanıcılara satışı faaliyetinde bulunabilir.(Ek cümle:RG-4/11/2011-
28105) Aynı kişiye ve/veya aynı adrese farklı kategoriden bayilik lisansı verilemez.
(DeğiĢik fıkra:RG-28/09/2006-26303) İstasyonlu akaryakıt bayileri, lisansları kapsamındaki akaryakıt
istasyonları yoluyla, lisansına işlenmek ve gerekli tedbirleri almak kaydıyla, tarım sektörünün ihtiyaçları için
tanker ve köy pompası vasıtasıyla LPG hariç akaryakıt satışı yapabilir.
(Mülga fıkra:RG-12/8/2008-26965)
(DeğiĢik:RG-4/11/2011-28105) Bayiler, bayisi oldukları dağıtıcının lisansının iptal edilmesi halinde,
sözleşmenin feshini beklemeksizin başka bir dağıtıcı ile sözleşme imzalayarak lisans tadil başvurusunda
bulunurlar. Bayiler, bayisi oldukları dağıtıcının faaliyetinin geçici olarak durdurulması halinde ise, dağıtıcının
yeniden faaliyete geçmesini beklemeksizin, faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu süre ile sınırlı olmak ve
lisanslarını tadil ettirmek kaydıyla başka bir dağıtıcıdan akaryakıt temin edebilir.
Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 38- Bayilik lisansı sahipleri;
a) Akaryakıtın kullanım amacının ve niteliğinin değiştirilmemesi,
b) Fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri kendi ihtiyaçları için depolama imkânı ve kendi
araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesi olan yerler hariç olmak üzere, akaryakıt istasyonları dışında akaryakıt ikmal
ve satışının yapılmaması,
c) Faaliyetlerin, dağıtıcılar ile yapılacak tek elden satış sözleşmesine göre yürütülmesi,
d) Bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapılmaması,
e) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılmaması ve istasyonunda
bulundurulmaması,
f) (DeğiĢik:RG-21/09/2006-26296) Bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren,
bir ay içerisinde eski dağıtıcı ile ilgili tüm belirtilerin kaldırılması ve faaliyete, sözleşme yapılan yeni dağıtıcının
ürünlerinin pazarlandığı anlaşılacak şekilde devam edilmesi,
g) Kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı satış yapılmaması,
h) (Ek:RG-4/11/2011-28105) Tarımsal amaçlı satış tankeri ve sabit köy pompası ile yapılan satış
işlemleri hariç olmak üzere, akaryakıt istasyonu dışında yapılan her türlü akaryakıt satışını, satışa ilişkin
belgenin tanzim tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde belgesi ile birlikte dağıtıcısına bildirmekle,
ile yükümlüdür.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Diğer Hükümler
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Bildirimler
Bildirim Genel Esasları
Madde 39- (Mülga:RG-09/12/2005-26018)
Bildirim Türleri
Madde 40- (Mülga:RG-09/12/2005-26018)
Dönemsel Bildirimler
Madde 41- (Mülga:RG-09/12/2005-26018)
OluĢuma Bağlı Bildirimler
Madde 42- (Mülga:RG-09/12/2005-26018)
Kayıtların Saklanması
Madde 43- (Mülga:RG-09/12/2005-26018)
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Kısıtlamalar
Temin ve SatıĢa ĠliĢkin Kısıtlamalar ile Miktar Kısıtlamaları
Madde 44- (DeğiĢik:RG-24/4/2013-28627)(7)
Petrolün ihracı serbesttir. Akaryakıt haricinde kalan petrol
ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan teminine ilişkin işlemler çıkarılacak tebliğlerle düzenlenir. Ham
petrol ve akaryakıt ithalatı, ilgili ve diğer mevzuattaki hükümlere uymak koşuluyla, lisanslarına göre hak sahibi
kılınan kişilerce serbestçe yapılır.
Ham petrol ve akaryakıt ithalatı miktar ve belirli teknik ölçümleri yapabilecek donanıma sahip yetkili
gümrük idarelerinden yapılır.
(DeğiĢik fıkra:RG-28/7/2011-28008) Dağıtıcı lisansı sahiplerinin kendi ticari unvanı altında aldığı
istasyonlu kategorili bayilik lisansları kapsamında yaptığı satış, dağıtıcının toplam yurt içi pazar payının
yüzde onbeşinden fazla olamaz. Dağıtıcıların yurt içi pazar payı, toplam yurt içi pazarın yüzde kırkbeşini geçemez.
(DeğiĢik:RG-3/8/2012-28373)(6)
İstasyonsuz kategorisi altında verilmiş bayilik lisansı sahipleri, benzin
türleri ile motorin, kırsal motorin, jet yakıtı ve otobiodizel satışı yapamaz.
(Ek fıkra:RG-4/11/2011-28105) Motorlu kara taşıtlarına akaryakıt türlerinden; yakıt nafta, gazyağı, jet
yakıtı, fuel oil türleri ve yakıtbiodizelikmal edilemez.
Mesafe Kısıtlamaları
Madde 45- İki akaryakıt ve/veya LPG istasyonu arasındaki mesafe, aynı yönde olmak üzere;
a) ġehirlerarası yollarda on,
b) Şehir içi yollarda bir,
kilometreden az olamaz.
Serbest Kullanıcı Limiti
Madde 46- Kalorifer yakıtı, fuel oil ve motorinde serbest kullanıcıların tabi olduğu serbest kullanıcı limiti
her bir ürün için yıllık asgari olarak 5.000 tondur.
EriĢim Hakkı
Madde 47- Tesislerinde boş kapasite bulunan iletim ve depolama lisansı sahipleri; iletim ve depolama
taleplerini, talebin;
a) Lisans sahibinin tarifesine uygun olması,
b) İlgili tesisin kapasitesine uygun yapılması,
c) Lisans sahibinin tesisine, işletme kural ve koşullarına, ilettiği veya depoladığı petrole yönelik olarak
bozucu veya risk artırıcı olumsuz etkileri olmaması,
d) Tesisin, iletilen veya depolanan petrolün niteliğine uygun ve lisans sahibinin tarifesinde belirtilen
asgarî miktarda olması,
e) İletim için, petrolün cinsi de dikkate alınarak üretici, rafinerici, iletici veya dağıtıcı tarafından depolama
için, depocunun tarifesinde belirtilen asgarî miktarın üzerinde olmak şartı ile herkes tarafından yapılması,
halinde, karşılamakla yükümlüdür.
Erişim taleplerinin, gerekli koşullar sağlanmasına rağmen reddedildiğinin iddia edildiği durumlarda,
Kuruma şikayette bulunulabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KamulaĢtırma, Mülkiyetin Gayri Ayni Haklar ve Kiralama ile Sigorta
KamulaĢtırma, Mülkiyetin Gayri Ayni Haklar ve Kiralama
Madde 48- Piyasada, kamulaştırma ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve kiralamada, aşağıdaki usul ve
esaslar çerçevesinde işlem yapılır.
a) Kamulaştırma:
Tesisler için gerekli arazi, arsa ve binalara ilişkin hak veya mülkiyet edinimlerinin öncelikle anlaşma
yoluyla yapılması esastır. Piyasa faaliyetlerinin gerektirmesi halinde;
1) Rafinerici ve depolama lisansı sahiplerinin lisansları kapsamındaki tesislerine,
2) İletim hatlarının mecralarına isabet eden arazi ve arsalarda irtifak hakkı tesisine ve bu hatların ayrılmaz
parçası durumunda bulunan diğer binalar ve civarına isabet eden taşınmazlara,
3) Yıllık işleme kapasitesi 500.000 varil petrolü aşan işleme tesislerine,
ilişkin edinimler, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde kamulaştırma yoluyla
da yapılabilir.
Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti Hazineye, kullanma hakkı kamulaştırma bedelini ödeyen lisans
sahibine ait olur. Kullanma hakkı tapu siciline kaydedilmek suretiyle lisans sahibi adına yapılır ve bunlar lisansın
bir parçası olup lisans müddetince devam eder.
Lisansın sona ermesi veya iptali halinde, lisans sahiplerince ödenmiş bulunan kamulaştırma bedelleri iade
edilmez.
Bu konuda Kurulca verilecek kamulaştırma kararı kamu yararı kararı yerine geçer ve müteakip işlemler
Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yürütülür.
Kurulca uygun görülenler de dahil olmak üzere rafinerici ve iletim lisansı sahiplerine ait tesislerin tapu
sicil kayıtlarına, Kurumun izni bulunmadıkça herhangi bir tasarrufun kaydolunamayacağı şerhi de verilir.
b) Mülkiyetin gayri aynî haklar ve kiralama:
Lisans sahibi tüzel kişiler, faaliyetleri ile ilgili olarak kamuya ait araziler üzerinde, bedelinin ilgili tüzel
kişi tarafından ödenmesi suretiyle mülkiyetin gayri aynî hak tesisini ve bu arazilerin kiralanmasını talep edebilir.
Bu istek Kurulca uygun görüldüğünde, Kurum ilgili kanunlar uyarınca ihtiyaca göre intifa, irtifak, üst hakkı veya
uzun süreli kiralama yoluna gider. Bu şekilde elde edilen hakkın Kurul tarafından tespit edilen bedelini ödeme
yükümlülüğü devralan tüzel kişiye aittir. Kullanım hakları, ilgili lisans veya sözleşmenin bir cüzü olup,
geçerliliği, bunların geçerlilik süresi ile sınırlıdır. Kamulaştırma, mülkiyetin gayri ayni haklar ve kiralama başvuruları, bir dilekçe ile Kuruma yapılır.
Sigorta
Madde 49- Tüm lisans sahipleri, faaliyetlerinin üçüncü kişiler nezdinde oluşturabileceği bedeni ve maddi
zarar veya ziyanları tazmin etmek için gerekli mali sorumluluklara ilişkin sigortalamaları yapmakla yükümlüdür.
Rafinerici, iletim ve depolama lisansı sahipleri, tesislerini ve petrolünü tüm risklere karşı sigortalamakla
yükümlüdür.
Rafinerici lisansı sahipleri, kamuya ait ulusal petrol stoğu ile depolama ünitelerini tüm risklere ve üçüncü
kişiler nezdinde oluşturabilecekleri mali sorumluluklara karşı sigortalar.
(DeğiĢik fıkra:RG-10/8/2010-27668) Tesislerin tüm risk sigortasına esas sigorta bedeli, arazi edinim
giderleri hariç olmak üzere tesisin kayıtlı net aktif değerinden düşük, risk ödemelerinde tanınabilecek muafiyet
ise sigorta bedelinin yüzde ikisinden yüksek olamaz.
(DeğiĢik fıkra:RG-24/06/2005-25855) Üçüncü şahıslar mali sorumluluk sigortalarında muafiyet
uygulanmaz.
(DeğiĢik fıkra:RG-24/06/2005-25855) Sigorta yükümlülükleri ile sigortanın asgari teminatı, azami
muafiyeti ve sigorta bedellerinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar; Kurul tarafından çıkarılacak tebliğlerle
düzenlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Gelir Payı
Madde 50- (DeğiĢik fıkra:RG-15/06/2006-26199)(2)
Gelir payı:
a) Beher metreküp için;
1) Benzin türlerinde (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil) 1,32
2) Gazyağı ve jet yakıtında 1,29
3) Motorin (İhrakiye amaçlı kullanılanlar dahil) ve biodizel türlerinde 1,27
b) Beher metrik ton için; Fuel Oil (ihrakiye amaçlı kullanılanlar
dahil) türlerinde 1,42
Yeni Türk Lirasıdır. Hesaplamalarda, ton kesirleri dikkate alınmaz.
(DeğiĢik fıkra:RG-15/06/2006-26199)(2)
Biodizel türlerini üreten işleme lisansı sahipleri
sattıkları biodizel türleri için, dağıtıcı ve ihrakiyeteslimi lisansı sahipleri ithal ettikleri akaryakıt için
hesapladıkları gelir payını, Ulusal Petrol Stoku Komisyonunca belirlenen usul ve esaslara göre rafinericilere
öder. Rafinerici lisansı sahipleri akaryakıt satışlarında gelir payı tahsil etmekle yükümlüdür.
Rafinericilerin satış bedeline yansıttıkları ile dağıtıcılar ve ihrakiye teslim şirketlerinin rafinericilere
yaptığı ödemenin karşılığı olarak tahsil edecekleri gelir payları, düzenlenen faturalarda ayrı başlık altında
gösterilir.
Katılma Payı
Madde 51- Serbest kullanıcı lisansı sahipleri hariç tüm lisans sahipleri, her yıl katılma payı ödemekle
yükümlüdür. Bir önceki yıla ilişkin katılma payının ilk taksiti Haziran, ikinci taksiti Kasım ayı sonuna kadar
ödenir.
(DeğiĢik fıkra: RG-20/10/2006-26325) Katılma payı, yükümlülerin yıllık gelir tablolarında yer alan
lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarı ile Kurulca her yıl belirlenecek katılma
payı oranı çarpılarak hesaplanır. Katılma payı oranı binde biri, katılma payı 2.000.000 ABD Dolarını aşamaz.
Lisans türlerine göre; katılma payını sıfıra kadar indirmeye, farklı oranlar tespite Kurul yetkilidir.
Bir sonraki yıl için geçerli olacak yıllık katılma payı oranı veya oranları her yılın Aralık ayının sonuna
kadar Kurul kararıyla belirlenerek, ResmiGazete’de yayımlanır.
Net satış hasılatı içinde yer alması halinde, yıl içinde petrol için ödenen gümrük vergi, resim ve harçları
ile Özel Tüketim Vergisi toplamı net satışlar toplamından tenzil edilir. Lisansı kapsamında, bir veya birden fazla
piyasa faaliyetini yürüten lisans sahipleri katılma payını toplam net satışları üzerinden öder.
İlk defa lisans alınan yıla ilişkin katılma payı, lisans tarihi ile aynı yılın 31 Aralık tarihi arasındaki döneme
ilişkin olarak gelir tablolarında yer alan net satışlar tutarından varsa beşinci fıkraya göre yapılan tenzil sonrası
bulunan meblağın, katılma payı oranı ile çarpımı sonucu bulunur.
Birden fazla lisans sahibi kişiler, her bir lisans için ayrı katılma payı bildiriminde bulunur. Faaliyet
başlıkları için farklı oranlar tespit edilmesi halinde, net satışlar tutarının bu faaliyetlere ilişkin olanları ayrı ayrı
işleme alınır.
Süresinde beyan edilmeyen veya hatalı beyan edilen katılma paylarına ilişkin cezaî ve idarî işlemler
Kurumca tamamlanarak ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde adlî ve idarî işlemler başlatılır.
Süresinde Ödenmeyen Mali Yükümlülükler ve Gecikme Zamları Madde 52- Süresinde ödenmeyen malî yükümlülükler ve gecikme zamları hakkında 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanarak ilgili vergi daireleri aracılığı ile tahsili
sağlanır.
Yeniden Değerleme
Madde 53- 50 nci maddede Türk Lirası cinsinden ifade edilen değer, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında
artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda, yüz bin kesirleri tama iblağ olunur.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Gizlilik ve AnlaĢmazlıkların Çözümü
Gizlilik
Madde 54- Kurum, yayımlanması halinde lisans sahibinin ticari ilişkilerine zarar verebileceği Kurul
kararıyla belirlenen bilgi veya belgeleri; herhangi bir mahkeme kararı ile söz konusu bilgi veya belgelerin talep
edilmesi dışında açıklayamaz.
Piyasada faaliyet gösteren taraflar, ticari yönden hassas bilgi ve belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür.
Lisans sahipleri her ne suretle olursa olsun piyasa faaliyetlerinin ifası sırasında bizzat edindikleri veya dolaylı
yollardan edindikleri gizli bilgileri açıklayamaz ve kendi menfaatine veya kendisine bağlı firmalar yararına veya
başkaları lehine veya aleyhine kullanamaz.
Lisansı sona eren veya lisansı iptal edilen gerçek veya tüzel kişiler, ticari ilişkileri nedeniyle elde etmiş
olduğu diğer kişilere ait ticari sırları beş yıl süre ile gizli tutmakla yükümlüdür.
(Ek fıkra:RG-4/11/2011-28105) Kaçak petrole ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının
kesinleşmesi nedeniyle lisansı iptal edilen kişilerin isimleri veya ticari unvanları Kurumun internet sayfasında
iptal gerekçesiyle birlikte duyurulmak suretiyle kamuoyuna ilan edilir.
AnlaĢmazlıkların Çözümü
Madde 55- Rafinericilerle üreticiler arasındaki fiyat uyuşmazlıkları, Kurumun hakemliğinde inceleme ve
değerlendirmenin tamamlanmasını izleyen otuz gün içerisinde tarafları bağlayacak şekilde sonuçlandırılır.
ALTINCI BÖLÜM
Piyasaya Müdahale ve Mücbir Sebepler
Piyasaya Müdahale
Madde 56- Kuruma ulaşan bilgi, duyum, ihbar ve şikayetlerden;
a) Petrolün temin ve/veya satışı ile petrole ilişkin hizmet ifalarının sürekli ve düzenli yapılmadığı,
yapılmasının engellendiği veya engellenmeye teşebbüs edildiği,
b) Haksız rekabete veya rekabetin korunmasına ilişkin mevzuatın ihlaline sebebiyet verildiği,
hususlarında, belirgin emarelerin oluştuğu veya bunların ulusal güvenliği veya kamu düzenini tehdit eder
boyuta ulaştığına kanaat getirilmesi halinde gerekli girişimler Kurul kararıyla Kurum tarafından başlatılır. Bu
kapsamda, Kurum talimatlarının yerine getirilmediğinin anlaşılması halinde, yetkili merciler nezdinde gerekli
işlemlerin başlatılmasıyla birlikte, soruşturma da açılır.
Mücbir Sebepler
Madde 57- Bir olayın mücbir sebep hali sayılabilmesi için; olaydan etkilenen tarafların gerekli özen ve
dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek
olması ve bu durumun etkilenen tarafın ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini
engellemesi gerekir.
Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi halinde, mücbir sebeplerin etkileri giderilinceye kadar, lisans sahibinin
ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri etkilendikleri oranda Kurul kararıyla ertelenebilir.
Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilemeyeceğinin anlaşıldığı hallerde, Kurul, lisans sahibinin
yükümlülüğünün kaldırılmasına da karar verebilir. Yükümlülüklerin ertelenmesi veya kaldırılması kararının
verilebilmesi için, lisans sahibinin mücbir sebebin başlama tarihini, mahiyetini, yükümlülüklerine olan etkilerini
ve mümkün olması halinde etkilerin tahmini giderilme süresini içeren başvurusunu, mücbir sebebin başlama
tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirmesi zorunludur.
YEDĠNCĠ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Düzenlemeler
Madde 58- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya doğrudan Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce
yürürlüğe konulan;
a) Solvent, Bazyağ ve Madeniyağ İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ,
b) Yerli Olarak Üretilen Solventlerin Yurt İçi Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, c) Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğ,
d) Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları İle Akaryakıt Fiyat İstikrar
Fonunun İşleyişi Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ,
e) Akaryakıt İstasyonları (Yeni Kurulacak) Arasında Mesafe Şartı Aranması Hakkında Tebliğ,
f) Petrol Hakkı Sahiplerinin Ürettikleri Yerli Hampetrol ve Doğal Gazdan Memleket İhtiyacını
Karşılamak Üzere Ayrılan Kısmı İle Devlet Hissesi Petrolün Nakden Alınması ve Hampetrol İhracında Tatbik
Olunacak "Piyasa Fiyatı" ile Yerli Hampetrol ve Doğal Gazın "Kuyubaşı Fiyatı"nın Unsurları ve Uygulama
Esasları Hakkında Tebliğ,
g) (DeğiĢik:RG-21/12/2004-25677) Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ,
ile bu tebliğlerde değişiklik, iptal veya yeni hüküm ihdası yapan tebliğler ve Akaryakıt ve Sıvılaştırılmış
Petrol Gazı Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararların
Uygulanmasına Dair Tebliğin 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddelerinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama
kuruluşlarıyla ilgili hükümleri,
yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- Kanunun yayımı tarihinde;
a) 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre belge sahibi olup, faaliyetleri lisans almasını gerektiren,
b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılan düzenlemelere istinaden faaliyetlerine izin verilmiş
akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olan,
c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentleri dışında kalmakla birlikte, faaliyetleri veya kullanımları lisans almasını
gerektiren,
kişiler, durumlarını 20.12.2004 tarihini aşmamak üzere, Kanunda ve bu Yönetmelikte yer alan hususlara
uygun hale getirir.
Yukarıda yer alan tarihlere kadar lisans başvurusunda bulunmayan, 20.12.2004 tarihine kadar lisans
başvurusunda bulunup başvuruları veya ek süre talepleri kabul edilmeyen kişiler için daha önce verilen hak, izin
ve yetki doğurucu her türlü karar, işlem ve evrak herhangi bir işleme gerek kalmaksızın hükümsüz hale gelir.
Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada faaliyet gösteren ve 6326 sayılı
Petrol Kanununa göre düzenlenmiş belge sahibi olup, faaliyetleri lisans almasını gerektiren kişilerle, akaryakıt
dağıtım ve pazarlama kuruluşu olarak faaliyet gösterenler esas faaliyetlerinde kullandıkları tip sözleşme
örneklerini, 20 Temmuz 2004 tarihine kadar Kuruma bildirir.
Geçici Madde 3- Rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslim lisansı sahipleri, 2005 yılı için Ocak-Nisan
dönemine ilişkin pazarlama projeksiyonlarınıhazırlayarak, lisans başvurusu kapsamında Kuruma verir.
Geçici Madde 4- 2004 yılında uygulanacak lisans bedelleri, 1 Temmuz 2004 tarihine kadar Kurul
kararıyla belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanır.
Geçici Madde 5- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde bayilik faaliyeti yapmakta olanlar, bayisi oldukları
dağıtım şirketleri aracılığıyla lisans alma başvurusunda bulunabilirler.
Geçici Madde 6 — (Ek:RG- 21/12/2004 – 25677)
7 nci maddenin sekizinci fıkrasındaki "on işgünü" ile dokuzuncu fıkrasındaki "on işgünü içerisinde"
ibareleri 20/3/2005 tarihine kadar uygulanmaz.
Geçici Madde 7 — (DeğiĢik:RG -0 6/04/2005-25778)
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden madeni yağlara ilişkin uygunluk yazısı alan kişilerin
izinleri, 1/6/2005 tarihine kadar geçerlidir. Kurum madeni yağ ithalatı için uygunluk yazısını Akaryakıt
Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ hükümleri
kapsamında verir.
Geçici Madde 8 — (Ek: RG - 13/04/2005-25785)
7 nci maddenin sekizinci fıkrasındaki "on işgünü" ile dokuzuncu fıkrasındaki "on işgünü içerisinde"
ibareleri 1/7/2005 tarihine kadar uygulanmaz.
Uyum yükümlülüğü
GEÇĠCĠ MADDE 9 – (Ek:RG-15/06/2006-26199) (DeğiĢik:RG-3/8/2012-28373)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi
lisansı sahibi olan kişiler, asgari ödenmiş sermayelerinin yönetmelikte yer alan tutarın altında olması halinde
durumlarını 31/12/2013 tarihine kadar bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine uygun hale getirir.
Geçici Madde 10 – (Ek:RG-12/8/2008-26965)
Karayolu taşıma araçlarına ilişkin olarak verilmiş Taşıma Lisansları, başkaca bir işleme tabi olmaksızın
sona erdirilir.
GEÇĠCĠ MADDE 11 – (Ek:RG-10/8/2011-28021) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Madeni Yağ Lisansı sahibi olan kişiler, 7 nci maddenin altıncı
fıkrasının (b) bendine uygun olarak düzenlenmiş kapasite raporlarını 1/8/2012 tarihine kadar yazı ekinde
Kuruma ibraz eder.
GEÇĠCĠ MADDE 12 – (Ek:RG-4/11/2011-28105)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dağıtıcısının lisansı sona ermiş veya iptal edilmiş bayilik
lisansı sahipleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde dağıtıcı tadil başvurusu
yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin ilgili bayilik lisansı sona erdirilir.
GEÇĠCĠ MADDE 13 – (Ek:RG-3/8/2012-28373)
İhrakiye teslimi lisansı ya da ihrakiye teslimi faaliyeti işli dağıtıcı lisansı kapsamında jet yakıtı satma
yetkisi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce lisansına işlendiği halde durumu bu Yönetmeliğin
32 nci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olmayan kişiler, havaalanındaki depolama veya ikmal faaliyetleri için
kendi adlarına alacakları bir İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını veya söz konusu ruhsata ve uygun türde lisansa
sahip kişilerle yapacakları en az bir yıl süreli depolama veya ikmal hizmeti alım sözleşmesini en
geç 30/6/2013 tarihine kadar Kuruma ibraz etmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin jet
yakıtı ithali ve satışı yetkileri ilgili lisans resen tadil edilerek kaldırılır. Bu maddede düzenlenen yükümlülüğün
yerine getirilmesi kapsamında depolama veya ikmal hizmeti alım sözleşmesi ibraz edenlerin lisansına kayıtlı jet
yakıtı ithali ve satışı yetkilerinin süresi, ibraz edilen sözleşmenin süresini aşmayacak şekilde resen tadil edilir.
Aynı yerde faaliyette bulunmak üzere yapılan lisans baĢvuruları
GEÇĠCĠ MADDE 14 – (Ek:RG-31/1/2013-28545)
Bu madde hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten önce aynı yerde faaliyette bulunmak üzere yapılan ve
duyuru süresi tamamlanmış, piyasada, elektrik piyasasında ve doğal gaz piyasasında yapılmış olan lisans
başvurularının olması halinde aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır:
a) Uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yerde ya da elektrik piyasasında
nükleer enerjiye dayalı elektrik üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilen sahada faaliyet
göstermek üzere piyasada ya da elektrik veya doğal gaz piyasalarında yapılan lisans başvuruları her aşamada
reddedilir.
b) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu yerin
uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yer olmaması veya nükleer enerjiye dayalı
üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilmemesi, ancak ilan edilen lisans başvurusuna konu
yerde faaliyette bulunmak üzere, piyasada rafinerici ve/veya depolama faaliyeti göstermek üzere başka lisans
başvurusunun veya başvurularının ya da elektrik piyasasında elektrik üretim faaliyeti göstermek üzere lisans
başvurusunun veya başvurularının bulunması ya da doğal gaz piyasasında depolama lisansı başvurusunun veya
başvurularının bulunması halinde, duyuru konusu yerde hangi başvuruya ilişkin lisanslama sürecine devam
edileceği aşağıdaki usul ve esaslara göre Kurul kararıyla belirlenir.
1) Lisans başvurularından doğal gaz piyasasında yer altı doğal gaz depolama, elektrik piyasasında doğal
gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim, doğal gaz piyasasında sıvılaştırılmış doğal gaz tesisinde
yapılacak depolama, piyasada rafinerici, elektrik piyasasında doğal gaza dayalı üretim ve piyasada depolama
lisansı başvurularına sırasıyla öncelik verilir.
2) (1) numaralı alt bent hükmü çerçevesinde öncelik verilen lisans başvurusu ya da başvuruları dışında
kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.
c) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde piyasada
rafinerici ya da depolama faaliyeti gösterilmesi yönünde karar ittihazı ve piyasada birden fazla rafinerici ya da
depolama lisansı başvurusu olması halinde, lisanslama sürecinin devam edeceği başvurunun belirlenmesinde
başvuru yapılan yere Kurum evrakı sıra sayısına göre ilk yapılan başvuru dikkate alınır. İlk sıradaki başvuru
dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.
Yürürlük
Madde 59- Bu Yönetmeliğin;
a) (DeğiĢik:RG-21/12/2004–25677) 45, 46 ve 50 nci maddeleri, 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının (c)
bendi, 58 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri 1/1/2005,
b) (DeğiĢik:RG-21/12/2004–25677) 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin dışında kalan
hükümleri 20/12/2004, 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 58 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri 1/6/2005,
c) Diğer maddeleri yayımı,
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 60- Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız ______________________
(1)
Bu fıkra, 24/06/2005 tarihli ve 25855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 5 inci maddesi
gereğince 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
(2)
Bu fıkra, 15/06/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 6 ncı maddesi
gereğince 01/08/2006 tarihinde yürürlüğe girer.
(3)
Bu değişiklik, 7/12/2008 tarihli ve 27077 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 31/12/2008
tarihli ve 27097 7. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değiştirilen 5 inci maddesi
uyarınca 31/3/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
(4)
10/8/2011 tarihli ve 28021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile
7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere (b) bendi eklenmiş ve sonraki bentler buna
göre teselsül ettirilmiştir.
(5)
4/11/2011 tarihli ve 28105 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 16 ncı maddenin
üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
(6)
Bu değişiklik 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
(7)
Bu değişiklik 1/7/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
17/6/2004 25495
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 4/9/2004 25573
2. 21/12/2004 25677
3. 6/4/2005 25778
4. 13/4/2005 25785
5. 24/6/2005 25855
6. 9/12/2005 26018
7. 15/6/2006 26199
8. 21/9/2006 26296
9. 28/9/2006 26303
10. 20/10/2006 26325
11. 4/5/2007 26512
12. 26/5/2007 26533
13. 17/8/2007 26616
14. 5/8/2008 26958
15. 12/8/2008 26965
16. 14/10/2008 27024
17. 7/12/2008 27077
18. 16/10/2009 27378
19. 6/4/2010 27544
20. 10/8/2010 27668
21. 15/3/2011 27875
22. 31/5/2011 27950
23. 28/7/2011 28008
24. 10/8/2011 28021
25. 4/11/2011 28105
26. 3/4/2012 28253
27. 7/4/2012 28257
28. 3/8/2012 28373
29. 31/1/2013 28545
30. 24/4/2013 28627
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
2858 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlemesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği
Kamu Konutları Yönetmeliği
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönetmelik
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT)
AB Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı Hakkında Yönetmelik
Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik_2
Alkol Tablolarına Dair Yönetmelik (76/766/AT)
Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları İle İlgili Yönetmeliğin (96/57/AT) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

KOBI Teşvik Belgesi

KOBI Teşvik Belgesi

KOBİ kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normlarına ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak desteklenmelerini, uluslararası düzeyde rekabet edebilmelerini teminen üretim, kalite ve standartlarını artırmalarını, istihdam yaratmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

OFİS VE İNSAN

İnsan Değiştikçe Gelişmeli, Geliştikçe Değişmeli

İnsan Değiştikçe Gelişmeli, Geliştikçe Değişmeli

İnsan Değiştikçe Gelişmeli, Geliştikçe Değişmeli

Çalışma Hayatında Gelecek Dijital İK ile İnşa Edilecek

Çalışma Hayatında Gelecek Dijital İK ile İnşa Edilecek

Bir önceki makalemi okuyan sevgili dostlarımın hatırlayacağı üzere, konu; iş dünyamızdaki kuşak çatışmaları ve bunun insan kaynaklarına yansıması ve de kuşaklararası hoşgörü/anlayışın, kariyer planlamasındaki önemiyle ilgili bir takım görüşlere yer vererek, kurumsallaşma ya da kurumsallaşamama üzerine, ilginç değerlendirmeler şeklindeydi.

İŞ DÜNYASI

Bana Kişilik Tipini Söyle Sana Mesleğini Söyleyeyim…

Bana Kişilik Tipini Söyle Sana Mesleğini Söyleyeyim…

Secretcv.com tarafından yapılan “Meslekler” anketine göre değişik kişilik yapısındaki kişilerin hangi mesleklere uygun olduğu araştırıldı. 10 Şubat-5 Mart 2012 tarihleri arasında yapılan araştırmaya 4.557 kişi katıldı. Araştırmaya katılanların verdikleri yanıtlara göre; içe dönük kişiler yazılım uzmanı, dışa dönük kişiler pazarlama, kuralcı kişiler bankacı, fedakar kişiler öğretmen, yaratıcı kişiler reklamcı, otoriter kişiler yönetici, uyumlu kişiler sekreter, yetenekli kişiler ise aşçı olmaya uygun…

HUKUK / MUHASEBE

Vergi İdaresindeki Değişimler (1.Bölüm)

Vergi İdaresindeki Değişimler (1.Bölüm)

Vergi İdaresindeki Değişimin Farkında mısınız?

KOBİMOBİL

Krizde Satış Geliştirme

Faruk Şener ile Ekonomik Kriz Yönetimi