KOBİ´ler ve AQAP Belgesi

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi
KOBİ´ler ve AQAP Belgesi

AQAP, Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, "Endüstriyel Kalite Teminatı Seviye Belgesi" (AQAP-Allied Quality Assurance Publications) demektir.

AQAP Nedir?

AQAP, Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, "Endüstriyel Kalite Teminatı Seviye Belgesi" (AQAP-Allied Quality Assurance Publications) demektir.

Askeri alanda üretim gösteren firmaların Milli Savunma Bakanlığı ihalelerine girmeleri için ön şart olan AQAP Belgesi, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi altyapısına sahip olan işletmelerin NATO gerekliliklerini de sistemlerine ilave etmeleriyle birlikte Milli Savunma Bakanlığı tarafından belgelendirilmektedir.

Günümüzdeki ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı´nın da temellerini oluşturan AQAP standardı, ilk olarak 1968´de NATO üyesi ülkeler için oluşturulmuş askeri alanda kalite standardı olarak ortaya çıkmıştır.

5201 Sayılı Kanun Gereğince MSB.lığı tarafından tespit edilip resmi gazetede yayımlanan "Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste" de yer alan malzemeye yönelik üretim yapan firmaların AQAP belgelendirilme işlemleri yapılır.

Bu kapsama girmeyen firmaların, AQAP belgesi için başvuruları kabul edilmemektedir.

AQAP Nasıl Alınır?

1. Faaliyet alanı içerisinde yer alan ürün ve hizmetlerin kalite yönetimine yönelik; tasarım, geliştirme, üretim, bakım/onarım, test ve muayene, depolama, sevk, servis, vb. faaliyetlerinin yerine getirilmesinde takip edilecek yöntemleri ortaya koyan KEK ile KSP´leri; talep edeceği AQAP kalite sistem gerekleri dokümanını rehber alarak, hazırlayacaktır.

2. Kalite sistemine yönelik olarak hazırlamış olduğu KEK ve KSP´lerini, standardizasyonu sağlamak amacıyla mavi klasör içerisinde KGM´ye vererek, belge talebinde bulunacaktır.

3. Belgelendirme talebinde bulunacak firmalar, müracaat için istenen belgeleri tam olarak başvuru sırasında teslim edeceklerdir.

4. Protokolde belirtilen belgelendirmeye esas hususları yerine getirecektir.

5. Belgelendirmeye esas dokümantasyon üzerinde KGM tarafından yapılan ön incelemede tespit edilen ve düzeltilmesi gerekli görülerek firmaya bildirilen hususları göz önüne alarak, KSD´de düzeltmeler yapacak ve tekrar incelenmek üzere KGM´ye sunacaktır.

6. KSD´si uygun bulunan ve tetkik programına alınan firmalar; kendilerine yapılan tarih bildirimini müteakiben, tetkik heyetine yardımcı olmak amacıyla gerekli tertip ve düzeni (firma tanıtım brifingi, ilgili personel ile uygulamalar ve kayıtların hazır bulundurulması) sağlayacaktır.

7. Firma, talep edilen AQAP kalite sistem belgesine göre; dokümantasyon, organizasyon ve uygulamada tespit edilen uygunsuzlukları, kendilerine KGM´ce yapılacak resmî bildirimi müteakip düzeltecek ve EK-D´deki protokole göre hareket edecektir.


AQAP Belgesine Sahip Olan Firmaların Sorumlulukları :

a. Belgelendirmeye esas alınan Kalite Sistem Dökümantasyonunda belirtilmiş disiplin/yöntemleri istisnasız uygulayacak ve idamesini sağlayacaktır.

b. KSD´de ilgili AQAP Kalite Sistem Standardı çerçevesinde yapmayı plânladığı değişiklikleri önceden Kalite Güvence Müdürlüğü´ne bildirecektir. KGM, değişiklik bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde değişikliğe ilişkin olumsuz cevap vermezse, bu değişiklikleri uygulamaya koyabilecektir.

c. Belgenin geçerlilik süresi içerisinde MSB.lığı heyetince 48 saat önceden haber verilerek yapılacak ara tetkiklere ilişkin gerekli tertip ve düzeni sağlayacaktır.

ç. Ara tetkikler esnasında tespit edilen ve yazılı olarak bildirilen uygunsuzlukların düzeltildiğine dair KGM´yi bilgilendirecektir.

d. Firma tarafından, süresi dolacak belgenin yenilenmesinin istenmesi hâlinde, bu talep belge geçerlilik süresinin bitiş tarihinden en az 3 (üç) ay önce, yenileme başvurusu yapılarak KGM´ye bildirilecektir. Bu kapsamda, yönergede belirtilen işlem ve uygulamaları takip edecektir.

e. Firmanın; üretimini durdurması, işçilerini işten çıkartması, tesisini taşıması, üretimin cinsini değiştirmesi veya ad ve ünvanını değiştirmesi durumunda, bu değişiklikleri 10 (on) iş günü içerisinde MSB. Klt.Ynt.D.Bşk. lığına bildirecektir. Firma bu kapsamdaki bildirimi yapmadığı takdirde, herhangi bir ihtara gerek duyulmaksızın MTKY onayı ile AQAP belgesi iptal edilecektir. Bu durumda, firmanın yeniden belge verilmesini talep etmesi durumunda, belgelendirme işlemleri yeni müracaat olarak işleme alınacaktır.


"Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste"

RESMİ GAZETE 19 Ocak 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25705

Tebliğler

Milli Savunma Bakanlığından

5201 Sayılı Kanun Gereğince "Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve
Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar,
Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere
İlişkin Liste"

Madde 1 - Aşağıda ana başlıklar altında belirtilen "Liste" kapsamında yer alan kalemlerin ithalât ve ihracatına ilişkin izin işlemleri, Millî Savunma Bakanlığı sorumluluğunda ve bilgisi dahilinde yapılacaktır.

1. Namlulu Silâhlar:
a. Her çap ve model ateşli yivli setli tabancalar, makinalı tabancalar ve bunların ana parçaları (namlu, tetik tertibatı v.b.).
b. Her çap ve model tek veya otomatik atışlı yivli setli tüfekler, yivli setli av tüfekleri ve bunların ana parçaları (namlu, tetik tertibatı v.b.) (yivsiz av tüfekleri, nişancılık eğitiminde kullanılan tüfekler, spor amaçlı kullanılan tüfekler ve parçaları hâriç).
c. Otomatik bombaatarlar/bombaatarlar ve bunların ana parçaları (namlu, tetik tertibatı v.b.).
ç. Yivli ve yivsiz her çap ve model havanlar ve bunların namlu ve nişangâhları.
d. Her çap ve model hafif ve ağır toplar, obüsler ve bunların başta namlu olmak üzere ana parçaları.

2. Taktik Araçlar:
a.
Tanklar, tırtıllı (paletli) ve tekerlekli zırhlı muharebe araçları, zırhlı personel taşıyıcılar, zırhlı havan ve roket araçları.
b. Bu araçlara takılan her türlü silâhlar, kama kompleleri, zırh, otomatik doldurucu, kule, namlular ve bu silâh sistemlerine ait atış kontrol sistemleri.
c. Askerî amaçlı her türlü tekerlekli taktik araçlar.
ç. Askerî amaçlı tank çekiciler, tank taşıyıcılar ve kurtarıcı araçlar.
d. Mayın temizleme ve serpme sistemlerine ait araçlar, mayınlı sahalarda geçit açma sistemleri.

3. Askerî Patlayıcılar ve Piroteknik Malzeme:
a. Yukarıda belirtilen namlulu silâhlarda kullanılan her türlü mühimmat.
b. Her cins tapalar.
c. Bomba, el bombası, sis bombası, mayın ve tahrip kalıbı gibi tahrip amaçlı her türlü askeri patlayıcı malzeme (TNT, RDX, PETN. Tetril ve karışımları, B komposizyon, TORPEX, RDX esaslı plâstik patlayıcılar v.b.).
ç. Yakıcı ve eritici her türlü askerî piroteknik malzeme.

4. Roketatar, Roket ve Füzeler:
a.
Her çap ve menzildeki portatif veya kaideye monteli roketler ve bunların ana parçaları (roket motoru, kanatlar, harp başlığı v.b.).
b. Her çap ve menzildeki roketlere ait roketatarlar ve bunların ana parçaları.
c. Her çap ve menzildeki füzeler ve güdümlü tanksavarlar ile bunlara ait ana parçalar, tapa ve ateşleyiciler.
ç. Motor ve buna ait parçalar.
d. Harp başlığı ve parçaları.
e. Her türlü güdüm üniteleri ve ana parçaları.
f. Her türlü nişangâhlar, atış kontrol üniteleri ve bunlara ait ana parçalar.
g. Güdümlü mühimmatı hedefe tevcih edici her türlü sensör ve işaretleyiciler.

5. Nükleer, Kimyasal ve Biyolojik Silâhlar:
Bu silâhlar ile kullanılabilecek her türlü tahrip maddesi, mühimmat ve bu silâhların yerleştirilmesi ve fırlatılması amacıyla kullanılan sistemler.

6. Savaş Uçakları ve Helikopterler ile Diğer Hava Araçları:
a.
Askerî kullanımı haiz olabilecek her çeşit uçak ve helikopterler ile bunlara monte edilebilecek keşif, hedef tespit ve atış kontrol teçhizatı ve/veya elektronik harp aksamı ve patlayıcı yükü veya kimyasal, biyolojik, nükleer maddeler taşıyabilecek insansız hava araçları ve dronları.
b. Bu vasıtalara takılan her türlü silâh sistemi, zırhı, donanımı ve mühimmatı.
c. Bu vasıtalarda kullanılan hedefe yönelme ve hedef takip cihazları.
ç. Bu vasıtaların diğer özel amaçlı askerî mekanik, elektromekanik, elektronik, optik ve optronik cihazlar.

7. Su Üstü ve Su Altı Savaş Gemileri:
a.
Su üstünde ve altında kullanılan her tür ve sınıftaki savaş gemileri ve platformlar.
b. Bunlarda kullanılan silâh ve atış kontrol sistemleri.
c. Deniz platformlarında kullanılan askerî amaçlı diğer özel mekanik, elektromekanik, elektronik, optik ve optronik cihazlar.
ç. Askerî amaçlı, konfigürasyonlu anî müdahale botu.

8. Askerî Komuta Kontrol, Muhabere ve Bilgi Sistemleri:
a. Elektronik Harp (EW), Eletronik Taarruz (EA), Elektronik Destek (ES), Elektronik savunma (FP), Elektronik Karşı Tedbir (ECM), Elektronik Karşı Tedbire Karşı Tedbir (ECCM) ve elektronik Harp Simulâtör cihazları.
b. Askerî, emniyetli (kriptolu) telli ve telsiz muhabere sistem ve cihazları.
c. Askerî, ulusal güvenlik amaçlı kullanılan kripto ve ses emniyet cihazları.
ç. Lazer kaynaklı her türlü silâh/haberleşme sistemleri.
d. Askerî amaçlı kullanılan NATO ve ACE tipi şalterler.
e. Askerî dinleme ve kestirme, uzak gözetleme, insansız hava araçları ve kayıt cihazları.
f. Her türlü askerî ve ulusal güvenlik amaçlı yazılımlar.
g. Her türlü askerî amaçlı eğitim simülâtörleri.

9. Askerî Amaçlı Hava ve Uzay Sistemleri:
a. Sevk ve güdüm amacıyla kullanılabilecek donanımlar.
b. Askerî amaçlı uydu sistemlerinin uzay ve yer teçhizatı.

10. Askerî Keşif, Gözetleme ve Tespit Sensörleri:
a. Askerî radar, yer ve yön tespit cihazları.
b. Termal IR (Kızılötesi) ve lazer özellikli nişan tevcih, atış kontrol ve gözetleme alet ve cihazları.
c. Patlayıcı madde, kimyasal gaz ve mayın dedektörleri.
ç. Askerî amaçlı gece görüş cihazları ile hedef noktalayıcı sistemleri.
d. Askerî amaçlı lazer işaretleme cihazları, lazer noktalayıcılar ve lazer hedef tespit sistemleri.
e. Askerî amaçlı koordinat belirleme sistemleri.
f. Askerî amaçlı kullanılabilecek INS ile GPS (durum yer tespit cihazları)
g. Askeri amaçlı kullanılabilecek her türlü jiroskop ve askerî navigasyon sistemleri.
ğ. Stabilize plâtformlar.
h. Elektro-optik sistemler.
ı. Gece görüş dürbünlerinde kullanılan askerî amaçlı görüntü yoğunlaştırıcı tüpler.
i. Görüntü işleme sistemleri.

11. Diğer Askerî Malzeme ve Cihazlar:
a.
Türkiye´nin taraf olduğu "Uluslararası İhracat Kontrol Rejimleri"nden olan Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (FTKR) çerçevesinde yayımlanan "Malzeme, Ekipman, Yazılım ve Teknoloji EK´inin" son versiyonunda belirtilen hususlar ile Wassenaar Düzenlemesi (WD) çerçevesinde yayımlanan "Mühimmat Listesi"nin son versiyonunda belirtilen hususlar.
b. Balistik koruma özellikli (% 85 veya daha yüksek saflıkta ve 60 mikrometre veya daha küçük tane boyutlu) Bor ve Borkarbür bileşikleri.

12. Diğer Hususlar:
Yukarıda belirtilen sistemlerde yer alan, sivil amaçlı kullanıma uygun yazılımlar ve genel imalât malzemeleri (civata, somun, vida, conta o-ring, boya v.b.) bu "Liste" kapsamında değildir.
Madde 2 - Bu Liste 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 - Bu Liste hükümleri, "Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamı" olan MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı Resmi Web Sitesi www.msb.gov.tr

ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
32760 kere okundu

Etiketler: milli savunma aqap

Kılınç Orhan Erdemir

Etika Danışmanlık Ltd. Genel Müdürü

erdemir@etikadanismanlik.com

yazarın diğer yazıları için tıklayın

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

ERP bir şirketin iş performansını nasıl arttırır?
Sosyal Sorumluluk
KURUMSALLAŞMA ve ISO 9001:2000
ERP´nin işlerimde sağlayacağı yararlar nelerdir
EFQM Mükemmellik Modeli ve Balanced Scorecard (Kurum Karnesi)
En çok kullanılan 10 Satınalma Performans Kriteri
ERP uygulamalarının başarısızlık nedenleri
İş Güvenliği Uzmanı Kimdir, Ne Yapar?
Kalite Yönetim Prensipleri
CE Markalama nedir?
ERP - MRP - II İlişkisi
Kapasite kullanım oranının şirketlere etkisi
Balanced Scorecard
İşyeri Hekimi Kimdir, Ne Yapar?
Uluslararası kalite belgeleri ve işaretleri

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

Hangi 3 Harf? Teslim Şekli anlamında kullanılan Incoterms kısaltmaları

Hangi 3 Harf? Teslim Şekli anlamında kullanılan Incoterms kısaltmaları

Dış ticaret işlemi yapan, ister ihracat olsun, ister ithalat olsun; bu 3 harfleri patronundan, işi yapan uzmanına kadar; Satınalma, İhracat, İthalat, Gümrük gibi birimlerinde çalışan herkesin eksiksiz bilmesinde çok fayda vardır: “Teslim şekli” anlamında kullanılan “Incoterms” kısaltmaları.

OFİS VE İNSAN

LED Nedir, Ne Yarar Sağlar?

LED Nedir, Ne Yarar Sağlar?

Yüzyılın devrim yaratan aydınlatma teknolojisi ile elektrik harcamalarında yüksek tasarruf sağlanıyor. Rengarenk ışıklar ile elde edilen görsel efektler de cabası.

Yeni Nesil Ofisler

Yeni Nesil Ofisler

Uykuda geçirdiğimiz zamanları çıkardığımızda günümüzün büyük bir kısmını çalışarak geçirdiğimizi görüyoruz. Ofis binaları da bu yoğun tempoya ayak uyduruyor ve değişim gösteriyor.

İŞ DÜNYASI

Yeni KOBİ Tanımı: KOBİ Nedir?

Yeni KOBİ Tanımı: KOBİ Nedir?

4 Kasım 2012 tarihinden itibaren daha çok KOBİ'nin devlet desteklerinden yararlanması için resmi KOBİ tanımı değiştirildi.

HUKUK / MUHASEBE

Bedelsiz kiralama işleminin Vergi Kanunları açısından değerlendirilmesi

Bedelsiz kiralama işleminin Vergi Kanunları açısından değerlendirilmesi

Mal ve hakların kiraya verilmesinde emsal değerlerden düşük, ya da bedelsiz kiralama yapılırsa ne olur? Vergi Kanunu bu konuda ne gibi yükümlülükler getiriyor?

KOBİMOBİL

Krizde Satış Geliştirme

Faruk Şener ile Ekonomik Kriz Yönetimi

Tufan KARACA ile YÖNETİM VİZYONU

Tufan Karaca

ARKAM YOK MARKAM VAR

  • Marka Bilinirliği Neden Önemlidir?

    Pazarlamanın en yaygın kullanılan kavramlarından biridir marka bilinirliği. Özellikle satış ekipleri ve bayiler satış hedeflerini neden tutturamadıklarını sayarken önde gelen bir maddedir. “Markamızı kimse bilmiyor o yüzden……..”. Ya da “ah marka bilinirliğimiz olsaydı bak nasıl olurdu satışlar”. Ancak marka bilinirliği de diğer marka kavramları gibi ülkemizde tam anlaşılamamıştır. Konuyu iki bölümde alacağız. Önce önemi sonra nasıl sağlanacağı.