SULAR AKADEM?

Konum : 0 Trkiye

İletişim Bilgileri

?zmiryolu Cad. Ossa Plaza No:174 K:4-5 Nilfer/BURSA

Telefon: 224 453 4 453

E-posta: info@sularakademi.com

Web sitesi: www.sularakademi.com

Kurumsal Tanıtımı

Dil ?renme ve konu?mada ya?anan s?k?nt? ve eksiklikler dikkate al?narak SULAR Yat?r?m Grubu at?s? alt?nda kurulan SULAR AKADEM?nin e?itim alan?ndaki profesyonel gemi?i yakla??k 22 y?la dayanmaktad?r.

SULAR AKADEM?; Yksek kalitede sonu odakl? zmler/sonular iin, 6 ana e?itim ba?l???n?n(Yabanc? Dil-?ngilizce, Kurumsal ve Ki?isel Geli?im E?itimleri, Endstriyel E?itimler, Perakende ve Ma?azac?l?k E?itimleri, ?? Sa?l??? ve Gvenli?i, Dan??manl?k-Aile ?irketlerinde Kurumsalla?ma) yan?nda, sektrnn lideri olan i?tirak ve zm ortaklar?m?z ile birlikte siz sayg?de?er dostlar?m?za ek olarak Butik Hizmet E?itim Paketleri de geli?tirmekte ve uygulamaktay?z.

SULAR AKADEM?, yksek ve kesintisiz hizmet kalitesine srekli e?itim ve denetim anlay??? sayesinde ula?m?? ve bunu daha st seviyelere ?karmak iin al??malar?na h?zl? ve planl? bir ?ekilde devam etmektedir.

Ko?ulsuz Ba?ar? yakla??m?m?z do?rultusunda al??an ekibimiz, projelerin her a?amas?nda siz dostlar?m?z ile birlikte hareket ederek, belirlenen hedeflere zaman?nda ula??lmas? iin proaktif hareket eder.

Bymemizde bizlere destek veren ve verecek olan tm siz sayg?de?er dostlar?m?za te?ekkrlerimizi sunar?z.

ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun

Benzer Firmalar / Kurumlar

Firma / KurumŞehirWeb Sitesi

DIŞ TİCARET

?thalatta Gzetim Uygulanmas?na ?li?kin Tebli? (No: 2012/1) yay?nland?.

?thalatta Gzetim Uygulanmas?na ?li?kin Tebli? (No: 2012/1) yay?nland?.

10 Ocak 2012 tarihli ve 28169 say?l? Resmi Gazetede Yay?nlanan Tebli? ile ;

OFİS VE İNSAN

Ofis Ayd?nlatmas?

Ofis Ayd?nlatmas?

Ofis ayd?nlatmas? ya da i?yeri ???kland?rma dzeni, hem sa?l?k hem de al??ma verimli?i a?lar?ndan zerinde durulmas? gereken konular. ??yerinin her ?eyden nce personelin huzurlu al??mas?na olanak verecek bir atmosfere sahip olmas? hepimizin kabul etti?i bir gerektir.

Ayakst Sohbet Etme Sanat?

Ayakst Sohbet Etme Sanat?

?? hayat?nda bazen bir toplant? ncesinde, bazen de asansrde ya da koridorda kar??la?t???m?z insanlarla yapabilece?iniz kk sohbetler size hi beklemedi?iniz de?erler kazand?rabilir.

İŞ DÜNYASI

Kurumsal De?i?im ve Dn?m Ynetimi + Sosyal Medya

Kurumsal De?i?im ve Dn?m Ynetimi + Sosyal Medya

Merhaba de?erli dostlar?m, Gnmz ekonomik ve sosyal ya?ant?s?nda, son dnemlerin en moda tabirlerinden biri olan De?i?im, birok yerde kar??m?za ?kt??? gibi; ki?inin kendisi de dhil, herhangi bir nesne veya sistemin, evresindeki geli?melere uyum sa?lamak amac?yla, bugnk durumundan farkl? bir duruma dn?mesine, verilen isimdir!

HUKUK / MUHASEBE

Kay?t D??? Ekonomi ve lkemizin Gelece?ine Etkisi

Kay?t D??? Ekonomi ve lkemizin Gelece?ine Etkisi

Kay?t d??? ocuklar?m?z?n al?nan gelece?idir.

KOBİMOBİL

Krizde Satış Geliştirme

Faruk Şener ile Ekonomik Kriz Yönetimi
tümü

PATRONA TAVSİYELER

Harika ?eylere Ula?man?n 10 Kural?

Harika ?eylere Ula?man?n 10 Kural?

10 ad?mda henz ke?fedilmemi? harika fikirleri nas?l bulaca??n?z? anlatmak Ya da profesyonel hayat?n?zda ya?ad???n?z btn sorunlar?n?z? zebilmenin 10 kural?n? s?ralay?p dkmek Harika olmaz m?yd??