Vergi İdaresindeki Değişimler (2.Bölüm)

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi
Vergi İdaresindeki Değişimler (2.Bölüm)

Bu yazının önceki bölümü için tıklayın

Vergi İdaresindeki Değişimin Farkında mısınız?

Bir önceki yazımda “Vergi İdaresi”ndeki hızlı değişim sürecinden bahsetmiş, 2011 yılının ilk altı ayında yapılan değişiklikleri konu almıştım. Bu yazımda ise, Türkiye’nin en hızlı değişen ve gelişen kurumu vergi idaresince Temmuz-Aralık 2011 ve bundan sonraki dönemlerde yürütülecek değişimler ve faaliyetler hakkında yazacağım…

Elektronik Takip Artık Yoğunlaşacak;

Bunun için Gelir İdaresi’nin kullandığı sahte belge risk analiz programı kullanılacak. Program, aylık dönemler itibarıyla faal mükelleflerin, vergisel anlamda taşıdıkları riski matematiksel olarak ortaya koyan ve detaylı risk analizlerine imkân sağlayan bir bilgisayar yazılımı. Programın en önemli özelliği, halen faal olan (cari) sahte belge düzenleyicilerini ortaya çıkarabilmesi ve bu konuda caydırıcılığı en üst düzeye getirebilmesi… Program, risk kriterleri adı verilen kuralları ihlal eden mükellefleri, belirli bir formül ile puanlıyor ve alınan puanları toplayarak her mükellefin toplam risk puanını hesaplıyor.

Merkezi Risk Analizi ve Katmanlaştırma (MERAK) Projesi

Merak kısa adı ile geliştirilen proje uygulamaya konularak, veri ambarından alınan veriler ile riskli mükelleflerin tespiti çalışmalarına başlandı. Bu çalışmalar da son aşamaya geldi.

Vergi Kayıp ve Kaçakları Önlenecek

Yüksek oranda vergilendirilen ürünler başta olmak üzere vergi kayıp ve kaçağını önlemeye yönelik denetimler artırılacaktır.

Tahsilat Sistemi Oluşturulacak

Vergi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında ödenmesini sağlamak amacıyla etkin bir tahsilât sistemi oluşturulacaktır.

E-Haciz Projesi Geliyor

E-Haciz Projesi yaygınlaşacak. Gelir İdaresi bu çerçevede vergi borcu bulunanların banka hesaplarından sonra gayrimenkul ve motorlu taşıtlarına da E-Haciz uygulamasının başlatılacak.

Kurumlar Arası Çapraz Kontrol Başlıyor

Kurumlar arası çapraz kontrol başlıyor; Başta vergi denetimi olmak üzere, denetimlerde etkinliğin kurumlar arası çapraz kontrolü de içerecek şekilde sağlanması amacıyla kamu idarelerinin uygulama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, idarelerin beşeri ve teknolojik altyapısı iyileştirilecektir.

Vergiye Gönüllü Uyumu Artırmak Amacına Yönelik Çalışmalar

“Vergiye Gönüllü Uyumu Artırmak Amacına Yönelik Çalışmalar” içinde Mükellef Hizmetleri Merkezi, vergi ile ilgili konularda yüz yüze danışma hizmeti sunmaya hazırlanıyor

Yoğun Bilgi Akışı

Yoğun bilgi akışı başlıyor; Vergi Dairesi Uygulama Yazılımları (E-VDO) kapsamında diğer kurum ve kuruluşların otomasyon sistemleri arasında veri alışverişini sağlayacak uyumlaştırma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yargıtay, Türkiye İhracatçılar Meclisi, BOTAŞ, Şeker Kurumu ve Bayındırlık İskân Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurumlarla web servis hazırlandı. Web servis aracılığı ile mükellef bilgileri ve borç bilgisi konularında bilgi paylaşımına gidilecek.

Tahsilât Takibi Hızlanacak

Daha Etkin Bir Tahsilât Yönetimi Kapsamındaki Çalışmalardan olan Mükelleflere ait tahakkuk ve tahsilât kayıtlarının bir arada görülmesini ve mükellefin hesap bakiyesinin güncel olarak izlenmesini sağlayacak Mükellef Cari Hesabına ilişkin ikincil mevzuat düzenleme ve sistem alt yapısının hazırlanmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Tahsilât Etkinliği ve Mükelleflerin Gönüllü Uyumu

Türkiye genelinde tahsilâtta etkinliği sağlamak ve mükelleflerin gönüllü uyumunu artırmak için. Borç takip sistemi kapsamında mevcut borç stokunun artmaması amacıyla cari döneme ait borçların, vergi türleri itibariyle takibi sağlanacaktır.

Vadesi geçen vergi borçlarının bankalarca da tahsil edilmesi amacıyla bankalarla görüşmeler devam etmekte olup, konuya ilişkin sistem alt yapı ve ikincil mevzuat çalışmaları sürdürülecektir.

E- haciz projesine devam edilecek, projenin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Trafik Cezaları Online Ödeme

Trafik cezaları da artık online ödenecek; Bilgi İşlem Faaliyetleri içerisinde Trafik İdari Para Cezası Tutanak bilgilerinin elektronik ortamda Emniyet Genel Müdürlüğü’nce gönderilmesini sağlayacak web servisi hazırlanmış olup test ortamına açılmıştır. Test ortamından gerçek ortama geçilerek alınacak verilere istinaden, otomatik olarak mükellef hesabına işlenerek tahakkuk verilmesi ile ilgili çalışmalara devam edilecektir.

Araç Sürücü Bilgi Sistemi

Araç Sürücü Bilgi Sistemi kapsamında ÖTV 2A Beyannamesi için Gelir İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi uygulaması üzerinden, beyannamelerin kabulü ve tahakkuk verme işlemleri için gerekli çalışmalar devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gelir idaresi aramızda bulunan hat üzerinden ÖTV 2A Beyannamesi için ödeme ve araç bilgileri ile değerli kâğıt bilgilerinin tahsilâtına ilişkin bilgilerin sorgulanması için yeni bir web servisi yazılarak test ortamında açılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün testlerini tamamlamasına müteakip gerçek verilerin de sorgulanmasının yapılması sağlanacaktır.

Elektronik Defter Geliyor

Elektronik defter geliyor; Elektronik Arşiv Uygulaması ile ilgili tebliğ hazırlama çalışmaları devam ediyor Mükelleflerin tutmak zorunda oldukları defterlerden yevmiye defteri ve defter-i kebirin elektronik ortamda oluşturulması, onaylanması ve istendiğinde ibraz edilmesine yönelik çalışmalar ile ilgili teknik dokümanların ve genel tebliğin oluşturulması çalışmaları tamamlanacaktır.

Bankalar Mali Tabloları Gelir İdaresinden Alabilecek

İnteraktif Hizmetler ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlarla bilgisi talep edilen mükelleflere ait vergi levhasında bulunan bilgilerin ilgili kurumla düzenlenecek protokol kapsamında hazırlanacak web servisler aracılığıyla elektronik ortamda sorgulanması veya mevcut bilginin doğrulanması amacıyla çalışmalara devam edilecektir.

Mevzuata Rütuş Yapılıyor

Etkin Bir Vergi Yönetimi Ve Denetimi Kapsamındaki Çalışmalar içinde en dikkat çekeni KDV uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanan Genel Tebliğlerin tek bir Genel Tebliğde toplanması projesi ile ilgili çalışmalar yapılıyor

Vergi İle İlgili Soruları Yanıtlama Sistemi Geliştiriliyor

Tüm Türkiye’de vergi sorunuza hemen cevap veren sistem geliştiriliyor; Vergi İletişim Merkezinde (444 0189) ülke genelinde vergi ile ilgili sorulara yanıt verilmesine ve ihbarların tek merkezden alınması çalışmaları devam ediyor Sicil işlemleri konusunda vergi daireleri yardım masası ve Çağrı Merkezi işlemlerinin yürütülmesi ve mükellef bilgilerinin güncellenmesine devam edilecektir.

Kaçak Tütün Ve Alkol Tespit Kontrolü Geliyor

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi kapsamında faaliyet gösteren üretici ve ithalatçı firmaların aldıkları bandrol sayılarından ve firmaların GİB'e internet ortamında aylık olarak bildirdiği bandrol ve bandrollü ürün stok bilgilerinden hareketle gerçekleştirilen analizler sonucunda, sahada gerçekleştirilen bandrol denetimlerinin tutanakları elektronik ortamda arşivlenmeye başlandı. Arşivleme sonucu biriken bilgilerden hareketle tütün mamulleri ve alkollü içkiler sektöründe faaliyet gösteren riskli (dağıtıcı, perakendeciler de dâhil) firmalarla, bu firmaların sorunlu markaları tespit edilecek

Bunlar dışında başka neler geliyor;

 • Mükellef Odaklı Hizmet Anlayışı Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar arasında. Vergi kimlik numarası ve faal mükellef istatistikleri her ayın ilk haftasında olmak üzere yayımlanacak.
 • Ülkemizde faaliyette bulunan sektörlerin KDV beyanlarının ve bu beyanlara göre tahakkuk eden vergilerin analiz edilmesi projesiyle ilgili çalışmalar sürdürülecektir.
 • 2012 yılında uygulamaya alınan bina metre kare normal inşaat bedellerinin tespitine ilişkin maktu vergi ve harçlar genel ekonomik koşullar göz önüne alınarak güncellenecektir.
 • Vergi idaresinin denetim ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesiyle ilgili çalışmalara devam edilecektir.
 • Vergi uyuşmazlıklarına dair idari yargılama alanında gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
 • Tasfiye halinde verilen beyannamelerin e-beyanname sisteminden alınabilmesi sağlanacak.
 • Vergi tahsilâtına yetkili bankaların vadesinden sonra vergi tahsilâtı yapabilmeleri için program değişikliği çalışmaları tamamlanacak.
 • İnternet bankacılığı üzerinden vergi tahsilâtının bütün bankalara yaygınlaştırılması çalışmaları tamamlanacaktır.
 • Doküman Yönetimi ve İş Akış Sistemi (DYİAS) kapsamında e-özelge dışında kalan dokümanların elektronik ortamda alınıp, dağıtımının elektronik ortamda yapılması çalışmalarına devam ediliyor.
 • Vergi ihtilaflarından kaynaklanan savunmalarda etkinliği artırmak, ihtilafları asgari düzeye indirmeyi sağlayacak tedbirleri zamanında almaya katkıda bulunmak amacıyla elektronik dava takip projesinin geliştirilmesi çalışmaları devam ediyor.
 • Stratejik Yönetim Ve Performans Yönetimi Kapsamındaki Çalışmalar içinde 2011–2013 dönemi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plânının yürürlüğe girmesini müteakip uygulama süreci izlenecek ve değerlendirilecek.

Bir önceki yazımız ve bu yazımızda anlatılanların tamamına baktığımızda vergi idaresinde yapılan tüm çalışmaların kayıt dışı ile mücadeleyi destekleyen, mükellef idare ilişkisini kolaylaştıran ve vergi idaresini sorun değil çözüm merkezi yapma çalışmaları olduğunu görmekteyiz. Yine görüyoruz ki artık eski vergi idaresi yok teknolojiyi, bilgiyi kullanan iletişim ağı genişlemiş kontrol mekanizmaları sıkılaştırılmış yepyeni bir vergi idaresi Türkiye’nin en hızlı değişen ve gelişen kurumu olmuştur.

Kaynak:makalemarketi.com

ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
19107 kere okundu

Etiketler: vergi

Nevzat Erdağ

1967 yılı Kars doğumlu ERDAĞ, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesinden öğretmenlik formasyon eğitimi aldı...
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programına Katıldı. Profesyonel olarak çeşitli firmalarda muhasebe, finans, dış ticaret departmanlarında üst düzey yönetici olarak çalıştıktan sonra 1999 yılından beri Konvoy Danışmanlık adlı firmasında farklı sektörlerde firmaların mali müşavirliğini, Mali danışmanlığını ve yönetim danışmanlığını yapmaktadır.
Erdağ; ayrıca muhasebe, vergi ve diğer uzmanlık konularında danışmanlıklarının yanında yaklaşık on yıldır muhtelif eğitim kurumlarında 3500’e yakın kişiye eğitimler, panel ve konferanslar vermiştir.

Erdağ’ın yayınlanmış Kitapları;
• Türk vergi sistemi
• Şirketler
• Vergi idaremiz ve denetim müessesi
• Tekdüzen hesap planı uygulamaları
• Marka tescil işlemleri
• E Ticaret
• Kayıt dışı kara para yolsuzluk
• İhracatta KDV uygulamaları
• Canözüm deryaya döndü (şiir)
• Sahibini bilen şiirler
• Duygularla söyleşi(makaleler)

Erdağ’ın ayrıca sosyal ve mesleki içerikli 150 nin üzerinde yayınlanmış makalesi ve yayın aşamasında 3 yeni kitabı bulunmaktadır

yazarın diğer yazıları için tıklayın

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Vergi İdaresindeki Değişimler (2.Bölüm)
E-Fatura Nedir?
Vergi İdaresindeki Değişimler (1.Bölüm)
Yurtdışı Seyahat Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi
Google AdWords vb. Dijital Hizmet Harcamaları Nasıl Muhasebeleştirilir?
Şirketlerin Verdiği Eğitim Bursları Gider Yazılır mı?
Doğum İznindeki İşçi İçin İzin Süresince Sigorta Primi Ödenmesi Gerekir mi?
Kıdem Tazminatı hakkında bilmeniz gerekenler
Özel Sigortalara Ödenen Primler Şirkette Gider Yazılır mı
Kayıt Dışı Ekonomi ve Ülkemizin Geleceğine Etkisi
Spor veya Sosyal Etkinliklere Sponsorluk Katkılarının Muhasebeleştirilmesi
Freelance Yaptırılan İşlerin Muhasebeleştirilmesi

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

Hangi 3 Harf? Teslim Şekli anlamında kullanılan Incoterms kısaltmaları

Hangi 3 Harf? Teslim Şekli anlamında kullanılan Incoterms kısaltmaları

Dış ticaret işlemi yapan, ister ihracat olsun, ister ithalat olsun; bu 3 harfleri patronundan, işi yapan uzmanına kadar; Satınalma, İhracat, İthalat, Gümrük gibi birimlerinde çalışan herkesin eksiksiz bilmesinde çok fayda vardır: “Teslim şekli” anlamında kullanılan “Incoterms” kısaltmaları.

OFİS VE İNSAN

Zor İnsanlarla Nasıl Başa Çıkılır?

Zor İnsanlarla Nasıl Başa Çıkılır?

İnsan sosyal bir varlıktır. Toplumdaki varlığını sürdürebilmek için de kullandığı en etkili kanal "iletişim"dir.

Sanal Ofis Nedir, Ne İşe Yarar?

Sanal Ofis Nedir, Ne İşe Yarar?

Sanal ofis hizmetinden faydalanmak için her gün gidip çalışabileceğiniz bir mekânı gerekli kılan işinizin olmaması gerekmektedir.

İŞ DÜNYASI

EFQM: KOBİ´ler için Mükemmellik Modeli

EFQM: KOBİ´ler için Mükemmellik Modeli

Modern yönetim modellerinde göze ilk çarpan konu, kaliteden taviz verilmemesi ve kurumsal yapının bir bütün olarak tüm işlevleri, iş süreçleri ve birimlerinin kaliteli bir işleyişe sahip olmasıdır.

HUKUK / MUHASEBE

Yeni Türk Ticaret Kanununa Genel Bakış

Yeni Türk Ticaret Kanununa Genel Bakış

1 TEMMUZ 2012 tarihi itibarı ile yürürlüğe girecek olan 1535 maddelik Türk Ticaret Kanunu (TTK) tasarısı 12 Ocak 2012 tarihli TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıtır.