Üçlü Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelik

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24382
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, üçlü lif karışımlarının, elle ayrıştırma, kimyasal ayrıştırma veya her
ikisinin birlikte kullanılması metotlarıyla yapılan kantitatif analizlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Hukuki Dayanak
MADDE 2 – (Değişik:RG-1/6/2008-26893)
Bu Yönetmelik;
a) 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 10/6/1930
tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men‘i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun, 23/2/1995 tarihli ve
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak,
b) Avrupa Birliğinin 73/44/EEC sayılı direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;
Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,
Analiz Numunesi: Analizi yapılacak bir esas kütleden alınmış laboratuvar kütle numunelerinden alınan
ve analiz için uygun büyüklükte olan bir numuneyi, Analiz Örneği: Analiz numunesinin, kendi başına bir analiz sonucu vermesi beklenen kısmını,
Topluluk: Avrupa Birliğini,
Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler, Yürürlük ve Yürütme
MADDE 4 – (Değişik:RG-1/6/2008-26893)
Analiz numune ve örneklerinin hazırlanmasında, 22/4/2001 tarihli ve 24381 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan İkili Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmeliğin EK-I‘inde belirtilen hükümler uygulanır.
MADDE 5 – (Değişik:RG-1/6/2008-26893)
Üçlü lif karışımından oluşan ve Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilecek olan tekstil ürünlerinin bileşiminin saptanması için gerekli tüm resmi analizlerde, bu Yönetmelik ile İkili Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmeliğin EK-I‘ inde belirtilen hükümlerin uygulanması zorunludur.
Madde 6 — Üçlü karışımların analiz edilmesinden sorumlu laboratuvar; bu Yönetmelik EK I‘in V nolu
başlığı altında yer alan tüm faktörleri analiz raporunda belirtecektir.
Madde 7 — Bakanlık, bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra, Yönetmelik metnini Komisyona
bildirilmek üzere Müsteşarlığa iletir.
MADDE 8 – (Değişik:RG-1/6/2008-26893)
Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik yapılacak denetimler; 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 16/5/2008 tarihli ve
26878 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır. Yürürlük
Madde 9 — Bu Yönetmelik hükümleri yayımlandığı tarihten bir yıl sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
EK I ÜÇLÜ LİF KARIŞIMLARININ KANTİTATİF ANALİZİ GENEL
Giriş
Lif karışımlarının kantitatif analizi için metotlar, lif tiplerinin elle ve kimyasal olarak ayrılması olmak üzere iki işleme dayanmaktadır.
Mümkün olduğu durumlarda elle ayırma metodu kullanılmalıdır. Çünkü kimyasal metotdan genelde daha
hassas sonuçlar verir. Lif bileşenlerinin iç içe bir karışım oluşturmadığı bütün tekstil ürünleri için, örneğin
herbiri tek tip liften oluşan birkaç eleman içeren iplikler veya çözgünün atkıdan farklı bir tipte liften
oluştuğu kumaşlar veya farklı tipte ipliklerden oluşmuş şekilde sökülebilen örme kumaşlar için bu metot
kullanılabilir.
Genelde, kantitatif kimyasal analiz metotları, bileşenlerin herbirinin ayrı ayrı selektif çözünmesi esasına
dayanır. Bu metotun mümkün dört ayrı seçeneği vardır:
1. İki farklı analiz örneği kullanılarak, (a) bileşeni birinci analiz örneğinden çözdürülür ve bir diğer
bileşen (b) de ikinci örnekten çözdürülür. Herbir örneğin çözünmeyen kalıntıları tartılır ve çözünebilen
her iki bileşenin yüzdeleri kütledeki herbirine ait azalmalardan hesaplanır. Üçüncü bileşenin (c)
yüzdesi de aradaki farktan hesaplanır.
2. İki farklı analiz örneği kullanılarak, bir bileşen (a) birinci örnekten çözdürülür ve iki bileşen (a) ve (b)
ikinci analiz örneğinden çözdürülür. Birinci analiz örneğinin çözünmemiş kalıntısı tartılır ve (a)
bileşeninin yüzdesi kütle kaybından hesaplanır. İkinci analiz örneğinin çözünmeyen kalıntısı tartılır ve
bu da (c)‗ye tekabül eder. Üçüncü bileşenin (b) yüzdesi aradaki farktan hesaplanır.
3. İki farklı analiz örneği kullanılarak, iki bileşen (a ve b) birinci analiz örneğinden çözdürülür ve iki
bileşen (b ve c) ikinci analiz örneğinden çözdürülür. Çözünmeyen kalıntılar sırasıyla (c) ve (a)
bileşenlerine tekabül ederler. Üçüncü bileşenin (b) yüzdesi de aradaki farktan hesaplanır.
4. Sadece bir analiz örneği kullanılarak, bileşenlerden birinin uzaklaştırılmasından sonra diğer iki liften
oluşan çözünmeyen kalıntı tartılır ve kütledeki kayıptan çözünen bileşenin yüzdesi hesaplanır.
Kalıntının iki lifinden biri daha çözdürülür ve çözünmeyen bileşen tartılarak kütle kaybından çözünen
ikinci bileşenin yüzdesi hesaplanır.
Seçme imkanı varsa, ilk üç seçenekten birinin kullanılması tavsiye edilir.
Kimyasal analizin kullanıldığı durumlarda, analizden sorumlu uzman, sadece doğru lif veya lifleri çözen ve
diğer lif veya lifleri sağlam bırakan çözücülerin kullanıldığı metotları seçmeye dikkat etmelidir.
Örnek için, Ek III‘de çeşitli üçlü karışımlar ve prensip olarak bu üçlü karışımların analizinde
kullanılabilecek ikili karışım analiz metotları birlikte verilmiştir.
Hata olasılığının minimuma indirilmesi için, mümkün olduğunda yukarıda bahsedilen dört seçenekten en
az ikisini kullanan kimyasal analizlerin yapılması tavsiye edilmektedir.
Üretim sırasında ve daha az oranda da bitmiş tekstil ürünlerinde kullanılan lif karışımları, doğal yapıda
mevcut veya üretim işlemlerini kolaylaştırmak için katılmış yağlar, vakslar veya terbiye maddeleri veya
suda çözünen maddeler gibi lif olmayan maddeler içerebilir. Lif olmayan maddeler, analizden önce
uzaklaştırılmalıdır. Bu nedenle, yağlar, vakslar ve suda çözünen maddelerin uzaklaştırılması için bir ön
işlem metotu verilmiştir.
Buna ilaveten tekstil ürünleri, özel özellikler kazandırmak amacıyla eklenmiş reçine veya diğer maddeler
de içerebilir. Olağanüstü durumlarda boyar maddeler de dahil olmak üzere bu tür maddeler, çözünen
komponentler için ayıracın etkisi ile çatışabilir ve/veya ayıraçlar tarafından kısmen veya tamamen
uzaklaştırılabilir. Bu tür hatalara neden olabilecek ilave maddeler numune analiz edilmeden önce
uzaklaştırılmalıdırlar. Bu tür ilave maddelerin uzaklaştırılması mümkün değilse, Ek III‘de belirtilen
kantitatif kimyasal analiz metotları uygulanamaz.
Boyanmış liflerdeki boyar maddeler, lifin entegre bir parçası olarak kabul edilirler ve uzaklaştırılmaz.
Analizler kuru kütle esasına göre yürütülür ve bu Ek‘te kuru kütlenin belirlenmesi için bir prosedür
verilmiştir.
Sonuç, herbir lifin kuru kütlesine 71/307/EEC ―Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesi ve Etiketlenmesi‖
direktifinin Ek II‘sinde belirtilen higroskopik nem oranları uygulanarak elde edilir.
Analize başlamadan önce, karışımdaki bütün liflerin niteliği belirlenmelidir. Bazı kimyasal metotlarda, bir
karışımın çözünmeyen bileşeni, çözünen bileşen veya bileşenlerin çözünmesi için kullanılan ayıraçta
kısmen çözülebilir. Mümkün olduğu yerlerde, çözünmeyen lifler üzerinde az veya hiç etkisi olmayan
ayıraçlar seçilmiştir. Analiz esnasında kütlede bir kayıp ortaya çıkarsa, sonuçlar düzeltilmelidir ve bunun
için düzeltme faktörleri verilmiştir. Bu faktörler, çeşitli laboratuvarlarda, ön işlem ile temizlenmiş lifler
analiz metotunda belirlendiği şekilde uygun ayıraç ile işlem yapılarak belirlenmişdir. Bu düzeltme
faktörleri sadece zarar görmemiş liflere uygulanır ve lifler üretim işleminden önce veya işlem esnasında
zarar görüyorlarsa farklı düzeltme faktörleri gerekebilir. Eğer liflerden birinin, birbiri ardınca iki farklı
çözücü etkisine maruz kaldığı dördüncü seçenek kullanılmak zorundaysa, söz konusu lifin her iki işlemde
de uğradığı olası kütle kayıpları için düzeltme faktörleri uygulanmalıdır. Hem elle ayırma, hem de kimyasal
ayırma metotları uygulandığında analizler en az iki kere tekrarlanmalıdırlar.
I. Üçlü Lif Karışımlarının Kantitatif Kimyasal Analizi İçin Metotlar Hakkında Genel Bilgi
Üçlü lif karışımlarının kantitatif kimyasal analizi için verilen metotlara dair ortak bilgi:
I.1. Uygulama alanı ve kapsamı
İkili lif karışımlarının analiz edilmesi için herbir metotun uygulama alanı, o metotun hangi lifler için
uygulanabileceğini belirtir. (bak. İkili Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında
Yönetmelik-Ek II)
I.2. Prensip
Bir karışımın bileşenlerinin niteliğinin belirlenmesinden sonra, lif olmayan maddeler uygun bir ön işlem ile
uzaklaştırılır ve giriş kısmında tarif edilen selektif çözme işleminin dört seçenekten biri veya daha çoğu
uygulanır. Bunun teknik zorluklara yol açtığı durumlar haricinde, karışımda en fazla bulunan lif bileşenini
çözündürmek ve böylece sonunda az olan lif bileşeninin çözünmemiş olarak kalmasını sağlamak tercih
edilir.
I.3. Ekipman ve ayıraçlar
I.3.1. Ekipman
I.3.1.1. Nordan krozeleri ve bu krozeleri içine alabilecek büyüklükte tartma kapları veya benzer sonuçlar veren
diğer ekipman
I.3.1.2. Vakum şişesi.
I.3.1.3. Nemlilik durumunu gösteren indikatörlü silika jel içeren desikatör.
I.3.1.4. Örneklerin 105 0C  3 0C‘de kurutulması için fanlı etüv.
I.3.1.5. Analitik terazi (0,0002 g hassaslıkta).
I.3.1.6. Sokslet ekstraktörü veya aynı sonuçları veren diğer ekipman.
I.3.2. Ayıraçlar (reaktifler)
I.3.2.1. Petrol eteri, çift destile edilmiş, kaynama aralığı 400C.-60 0C.
I.3.2.2. Diğer ayıraçlar her metotun metninin ilgili bölümlerinde tanımlanmışdır. Kullanılan bütün ayıraçlar kimyasal
saflıkta olmalıdır.
I.3.2.3. Destile veya deiyonize su.
I.4. Kondisyonlama ve analiz atmosferi
Kuru kütleler belirlendiğinden, örneklerin kondisyonlanmasına veya analizlerin kondisyonlanmış atmosferde
yapılmasına gerek yoktur.
I.5. Laboratuvar analiz numunesi Laboratuvar kütle numunesini temsil eden ve tüm örnekleri sağlamaya yetecek miktarda her birinden en az 1 gramlık bir laboratuvar analiz numunesi alınır.
I.6. Laborutuvar analiz numunesinin ön işlemi
(Değişik:RG-1/6/2008-26893) Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendine göre, yüzde hesaplamalarında dikkate alınmayacak bir maddenin mevcut olması
durumunda, önce karışımı oluşturan lif bileşenlerinin hiç birini etkilemeyecek uygun bir metotla bu maddenin
uzaklaştırılması gerekmektedir.
Bu amaçla, petrol eteri ve su ile ekstrakte edilebilen lif olmayan maddeler, havada kurutulmuş analiz örneğini
bir sokslet ekstraktöründe saatte en az 6 kere devredecek hızda petrol eteri ile işlem yapılarak uzaklaştırılır.
Daha sonra bir saat oda sıcaklığında ve arada sırada karıştırarak yıkama şeklinde doğrudan su ile eksrakte
edilen ve bunun ardından bir saat daha 65 0C ± 5 0C‘da su ile 1:100 banyo oranında yıkanan numuneden
petrol eterinin buharlaşması sağlanır. Sıkma, emme veya santrifüjleme yoluyla numunedeki su fazlası
uzaklaştırılır ve numune havada kurutulur.
Lif olmayan maddenin petrol eteri ve su ile ekstrakte edilemediği durumlarda, yukarıda tarif edilen su
metotu, lif içerimini etkilemiyen uygun bir metotla değiştirilmelidir. Bununla birlikte, bazı ağartılmamış
doğal bitkisel liflerde (jüt, kokos vb.), petrol eteri ve su ile yapılan normal ön işlem sonucu lif olmayan doğal
maddelerin hepsinin uzaklaştırılamadığı belirtilmelidir. Ancak numune hem petrol eteri, hem de suda
çözülmeyen terbiye maddeleri içermedikçe ek bir ön işlem uygulanmaz.
Analiz raporları kullanılan ön işlem metotlarının tüm detaylarını içermelidir.
I.7. Analiz prosedürü
I.7.1. Genel talimatlar
I.7.1.1. Kurutma
Bütün kurutma işlemleri, 4 saatten daha az ve 16 saatten daha fazla olmamak kaydıyla, kapağı kapalı tutulan
fanlı bir etüvde 105 0C ± 3 0C‘da yapılır. Eğer kurutma süresi 14 saatten daha kısa ise, örneğin kütlesinin
sabit tartmaa gelip gelmediğinin kontrolü yapılmalıdır. 60 dakika‘lık bir ek kurutma süresinden sonra, kütle
varyasyonu % 0,05‘den daha küçük ise, sabit tartmaa ulaşıldığı kabul edilebilir.
Krozeleri ve tartma kaplarını, örnekleri veya kalıntıları, kurutma, soğutma ve tartma işlemleri esnasında
çıplak elle tutmaktan kaçınılmalıdır.
Örnekler, bir tartma kabında kapağı yanındayken kurutulur. Kurutmadan sonra, tartma kabını etüvden
almadan önce kapağı kapatılır ve hızla desikatöre taşınır.
Nordan krozesi, etüvde bir tartma kabı içerisinde kapağı yanındayken kurutulur. Kurutma işleminden sonra,
tartma kabının kapağı kapatılır ve hızla desikatöre taşınır.
Nordan krozesinden başka bir kroze kullanılıyorsa, etüvdeki kurutma işlemleri, liflerin kuru kütlesinde
herhangi bir kayıp olmadan belirlenebilecek şekilde yapılmalıdır.
I.7.1.2. Soğutma
Bütün soğutma işlemleri, terazinin yanında bulunan desikatörde ve tartma kaplarının soğuması tamamlanana
kadar, fakat her halukârda en az 2 saat süreyle yapılır.
I.7.1.3. Tartma
Soğutma tamamlandığında, tartma kabının tartılması, desikatörden aldıktan sonra 2 dakika içinde
tamamlanmalıdır ve tartma 0,0002 g hassaslıkla yapılmalıdır.
I.7.2. Prosedür
Ön işlem görmüş laboratuvar analiz numunesinden en az (kütlece) 1 g analiz örneği alınır. İplik veya kumaş
yaklaşık 10 mm‘lik uzunluklarda kesilir ve mümkün olduğu çok parçalara ayrılır. Örnek(ler) (bir) tartma
kab(lar)ında kurutulur, desikatörde soğutulur ve tartılır.. Örnekler, ilgili Yönetmeliklerin uygun bölümlerinde
belirtilen cam şişe(ler)e aktarılır, tartma kab(lar)ı anında tekrar tartılır ve örnek(ler)in kuru kütleleri aradaki farktan bulunur; analiz, uygulanan metotun ilgili bölümünde belirtildiği şekilde tamamlanır. Kalıntılar
mikroskopta incelenerek, yapılan işlem sonucu çözünen liflerin gerçekten tamamiyle ortadan kalkıp
kalkmadığı kontrol edilir.
I.8. Sonuçların hesaplanması ve gösterilmesi
Herbir bileşenin kütlesi, karışımdaki liflerin toplam kütlesinin bir yüzdesi olarak ifade edilir. Sonuçlar, önce
saf kuru kütle bazında hesaplanır. Daha sonra da (a) konvansiyonel higroskopik nem oranları ve (b) ön işlem
ve analiz esnasında lif olmayan maddelerin kaybını nazar-ı dikkate almak için gerekli düzeltme faktörleri ile
ayarlanır.
I.8.1. Saf kuru liflerinin kütle yüzdelerinin, ön işlem sırasındaki lif kütle kaybı göz önüne alınmadan hesabı.
I.8.1.1. Seçenek 1
Karışımın bir bileşeninin bir örnekten ve diğer bileşenin de ikinci bir örnekten uzaklaştırıldığı durumlarda
uygulanan formüller:
d2 r1 r2
d2
% P1 = [––– - d2 X — + — X (1 - —) ] X 100
d1
m1 m2
d1
d4 r2
r1
d4
% P2 = [––– - d4 X — + — X (1 - —) ] X 100
d3
m2 m1
d3
% P3 = 100 — (% P1 + % P2 ):
Burada;
% P1 : Birinci saf kuru bileşenin yüzdesi (birinci örnekteki birinci ayıraçta çözünen bileşen);
% P2 :İkinci saf kuru bileşenin yüzdesi (ikinci örnekteki ikinci ayıraçta çözünen bileşen);
% P3 :Üçüncü saf kuru bileşenin yüzdesi (her iki örnekte de çözünmeyen bileşen);
m1 :Birinci örneğin ön işlemden sonraki kuru kütlesi;
m2 :İkinci örneğin ön işlemden sonraki kuru kütlesi;
r1 : Birinci ayıraçta, birinci örnekten birinci bileşenin uzaklaştırılmasından sonraki kalıntının kuru
kütlesi;
r2
:İkinci ayıraçta, ikinci örnekten ikinci bileşenin uzaklaştırılmasından sonraki kalıntının kuru kütlesi;
d1
:Birinci örnekteki çözünmeyen ikinci bileşenin, birinci ayıraçta meydana gelebilecek kütle kaybı
için düzeltme faktörü (―d‖ faktörünün değerleri ―İkili Tekstil Karışımlarının Kantitatif Analiz
Metotları Hakkında Yönetmelik‖ in ilgili bölümlerinde verilmiştir.);
d2 :Birinci örnekteki çözünmeyen üçüncü bileşenin, birinci ayıraçta meydana gelebilecek kütle kaybı
için düzeltme faktörü (―d‖ faktörünün değerleri ―İkili Tekstil Karışımlarının Kantitatif Analiz
Metotları Hakkında Yönetmelik‖ in ilgili bölümlerinde verilmiştir.);
d3 :İkinci örnekteki çözünmeyen birinci bileşenin, birinci ayıraçta meydana gelebilecek kütle kaybı
için düzeltme faktörü (―d‖ faktörünün değerleri ―İkili Tekstil Karışımlarının Kantitatif Analiz
Metotları Hakkında Yönetmelik‖ in ilgili bölümlerinde verilmiştir.);
d4 : İkinci örnekteki çözünmeyen üçüncü bileşenin, ikinci ayıraçta meydana gelebilecek kütle kaybı
için düzeltme faktörü (―d‖ faktörünün değerleri ―İkili Tekstil Karışımlarının Kantitatif Analiz
Metotları Hakkında Yönetmelik‖ in ilgili bölümlerinde verilmiştir.);
I.8.1.2. Seçenek 2
Birinci analiz örneğinden bir bileşen (a) uzaklaştırıldığında ve geriye kalıntı olarak diğer iki bileşen (b+c)
kaldığında ve ikinci analiz örneğinden de iki bileşen (a+b) uzaklaştırıldığında ve geriye kalıntı olarak
üçüncü bileşen kaldığında uygulanacak olan formüller:
% P1 = 100 — (% P2 + % P3)
d1 r1 d1
% P2 = 100 X —— - —— X % P3
m1 d2
d4 r2
% P3 = —— X 100
m2
Burada;
% P1
:Birinci saf kuru bileşenin yüzdesi (birinci örnekteki, birinci ayıraçta çözünen);
% P2 :İkinci saf kuru bileşenin yüzdesi (ikinci örnekteki, ikinci ayıraçta birinci bileşenle birlikte çözünen
bileşen);
% P3
:Üçüncü saf kuru bileşenin yüzdesi (her iki örnekte de çözünmeyen bileşen);
m1 :Ön işlemden sonra ilk örneğin kuru kütlesi;
m2 :Ön işlemden sonra ikinci örneğin kuru kütlesi;
r1 :Birinci ayıraçta, birinci örnekten birinci bileşenin uzaklaştırılmasından sonra geriye kalan
kalıntının kuru kütlesi;
r2
:İkinci ayıraçta, ikinci örnekten birinci ve ikinci bileşenlerin uzaklaştırılmasından sonra geriye
kalan kalıntının kuru kütlesi;
d1 :Birinci örnekteki çözünmeyen ikinci bileşenin, birinci ayıraçta meydana gelebilecek kütle kaybı
için düzeltme faktörü (ı);
d2 :Birinci örnekteki çözünmeyen üçüncü bileşenin, birinci ayıraçta meydana gelebilecek kütle kaybı
için düzeltme faktörü (ı);
d4 :İkinci örnekteki çözünmeyen üçüncü bileşenin, ikinci ayıraçta meydana gelebilecek kütle kaybı
için düzeltme faktörü (ı);
I.8.1.3. Seçenek 3
Bir örnekten iki bileşen (a+b) uzaklaştırıldığında ve geriye kalıntı olarak üçüncü bileşen kaldığında (c) ;
daha sonra da diğer bir örnekten iki bileşen (b+c) uzaklaştırılıp geriye kalıntı olarak birinci bileşen (a)
kaldığında uygulanacak formüller:
d3 r2
% P1 = ––—— X 100
m2
% P2 = 100 –– (% P1 + % P3)
d2 r1
% P3 = ––—— X 100
m1
Burada;
% P1 :Birinci saf kuru bileşenin yüzdesi (birinci örnekteki ayıraç tarafından çözünen bileşen);
% P2 :İkinci saf kuru bileşenin yüzdesi (her iki örnekteki ayıraç tarafından çözünen bileşen);
% P3 :Üçüncü saf kuru bileşenin yüzdesi (ikinci örnekteki ayıraç tarafından çözünen bileşen);
m1 :Birinci örneğin ön işlemden sonraki kuru kütlesi;
m2 : İkinci örneğin ön işlemden sonraki kuru kütlesi;
r1 : Birinci ayıraç ile birinci örnekten birinci ve ikinci bileşenlerin uzaklaştırılmasından
sonra geriye kalan kalıntının kuru kütlesi;
r2 :İkinci ayıraç ile ikinci örnekten ikinci ve üçüncü bileşenlerin uzaklaştırılmasından sonra
geriye kalan kalıntının kuru kütlesi;
d2 :Birinci örnekteki çözünmeyen üçüncü bileşenin, birinci ayıraçta meydana gelebilecek kütle
kaybı için düzeltme faktörü (―d‖ faktörlerinin değerleri, ―İkili Tekstil Karışımlarının Kantitatif
Analiz Metotları Hakkında Yönetmelik‖in ilgili bölümlerinde verilmişlerdir.)
d3
:İkinci örnekteki çözünmeyen birinci bileşenin, ikinci ayıraçta meydana gelebilecek kütle kaybı
için düzeltme faktörü (―d‖ faktörlerinin değerleri, ―İkili Tekstil Karışımlarının Kantitatif Analiz
Metotları Hakkında Yönetmelik‖in ilgili bölümlerinde verilmişlerdir.)
I.8.1.4. Seçenek 4
Aynı örnek kullanılarak karışımdan iki bileşenin birbirini izleyen işlemlerle uzaklaştırıldığı durumlarda
uygulanan formüller:
% P1 = 100 - (% P2 + % P3)
d1 r1 d1
% P2 = —— X 100 - —— X % P3
m d2
d3 r2
% P3 = —— X 100
m
Burada;
% P1 :Birinci saf kuru bileşenin yüzdesi (birinci çözünebilir bileşen);
% P2 :İkinci saf kuru bileşenin yüzdesi (ikinci çözünmeyen bileşen);
% P3 :Üçüncü saf kuru bileşenin yüzdesi (çözünmeyen bileşen);
m :Örneğin ön işlemlerden sonraki kuru kütlesi;
r1 :Birinci ayıraç ile birinci bileşenin uzaklaştırılmasından sonra geriye kalan kalıntının kuru kütlesi;
r2 :Birinci ve ikinci ayıraçlar ile birinci ve ikinci bileşenlerin uzaklaştırılmasından sonra
geriye kalan kalıntının kuru kütlesi;
d1 :İkinci bileşenin birinci ayıraçta meydana gelebilecek kütle kaybı için düzeltme faktörü (―d‖
faktörlerinin değerleri, ―İkili Tekstil Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında
Yönetmelik‖in ilgili bölümlerinde verilmişlerdir.)
d2
:Birinci ayıraçta üçüncü bileşenin meydana gelebilecek kütle kaybı için düzeltme faktörü (―d‖
faktörlerinin değerleri, ―İkili Tekstil Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında
Yönetmelik‖in ilgili bölümlerinde verilmişlerdir.)
d3
:Üçüncü bileşenin birinci ve ikinci ayıraçlarda meydana gelebilecek kütle kaybı için düzeltme
faktörü (Mümkün olan durumlarda d3 önceden deneysel yöntemlerle belirlenmelidir.);
I.8.2. Herbir bileşenin yüzdelerinin, konvansiyonel higroskopik nem oranları ile ve uygunsa ön işlem işlemleri
esnasındaki kütle kayıpları için düzeltme faktörleri ile ayarlanarak hesabı:
Verilenler:
a1 + b1 a2 + b2
a3 + b3
A= 1 + ——— B= 1 + ———— C= 1 + ————
100 100 100
daha sonra:
P1 A
% P1A = —————————— X 100
P1A + P2B + P3C
P2 B
% P2A = —————————— X 100
P1A + P2B + P3C
P3 C
% P3A = —————————— X 100
P1A + P2B + P3C
Burada;
% P1A : Nem miktarı ve ön işlem esnasındaki kütle kaybı da dahil olmak üzere, birinci saf
kuru bileşenin yüzdesi;
% P2A : Nem miktarı ve ön işlem esnasındaki kütle kaybı da dahil olmak üzere, ikinci saf kuru
bileşenin yüzdesi;
% P3A : Nem miktarı ve ön işlem esnasındaki kütle kaybı da dahil olmak üzere, üçüncü saf kuru
bileşenin yüzdesi;
P1 : Madde I.8.1.‘de verilen formüllerden biri ile elde birinci saf kuru bileşenin yüzdesi;
P2 : Madde I.8.1.‘de verilen formüllerden biri ile elde ikinci saf kuru bileşenin yüzdesi;
P3 : Madde I.8.1.‘de verilen formüllerden biri ile elde üçüncü saf kuru bileşenin yüzdesi;
a1
:Birinci bileşenin konvansiyonel higroskopik nem oranı;
a2
:İkinci bileşenin konvansiyonel higroskopik nem oranı;
a3
:Üçüncü bileşenin konvansiyonel higroskopik nem oranı;
b1
:Birinci bileşenin ön işlem esnasındaki kütle kaybı yüzdesi;
b2 :İkinci bileşenin ön işlem esnasındaki kütle kaybı yüzdesi;
b3 :Üçüncü bileşenin ön işlem esnasındaki kütle kaybı yüzdesi;
Özel bir ön işlemnin uygulandığı durumlarda, b1, b2 ve b3 değerleri, analizde uygulanan ön işlem,
bileşimi oluşturan saf liflerin herbirine uygulanarak belirlenmelidir. Saf lifler, analizi yapılacak
materyalin bulunduğu durumdayken (ağartılmamış, ağartılmış) normal olarak içerdikleri (ya doğal
olarak veya imalat işleminden dolayı) haricindeki tüm lif olmayan maddelerden yoksun olan liflerdir.
Analizi yapılan materyalin imalatında kullanılan saf liflerden bulunamadığı taktirde, incelenmekte olan
karışımdakine benzer saf liflere uygulanan analizlerden elde edilen b1, b2 ve b3 düzeltme faktörleri
genellikle gözardı edilebilirler. Ancak ön işlemye bağlı olarak ortaya çıkan kaybın % 4 olarak kabul
edildiği ağartılmamış pamuk, ağartılmamış keten ve ağartılmamış kendir ile % 1 olarak kabul edildiği
polipropilen bunun haricindedir.
Diğer lifler için ise, ön işlemye bağlı kayıplar genellikle hesaplarda gözardı edilir.
I.8.3. Not
Hesaplama örnekleri, bu Yönetmelik‘in Ek II‘sinde verilmiştir.
II. Üçlü Lif Karışımlarının Elle Ayrılması İle Kantitatif Analiz Metotu:
II.1. Amaç
Bu metot, iç içe bir karışım oluşturmayan ve elle ayrılması mümkün olan her türlü tekstil liflerine
uygulanabilir.
II.2. Prensip
Karışımı oluşturan tekstil lif bileşenlerinin belirlenmesinden sonra, lif olmayan madde uygun bir ön işlem
ile uzaklaştırılır ve daha sonra karışımdaki her bir lifin oranını hesaplamak için lifler, elle ayrılır, kurutulur
ve tartılır.
II.3. Ekipman
II.3.1. Tartma kapları veya aynı sonucu veren diğer ekipman.
II.3.2. Nemlilik durumunu gösteren indikatörlü silika jel içeren desikatör.
II.3.3. Numunelerin 1050C ± 3 0C‘de kurutulması için fanlı etüv.
II.3.4. 0,0002 g hassasiyetinde analitik terazi.
II.3.5. Sokslet ekstraktörü veya aynı sonuçları veren diğer ekipman.
II.3.6. İğne
II.3.7. Büküm analiz aparatı veya benzer bir aparat.
II.4. Ayıraçlar (reaktifler)
II.4.1. Petrol eteri, çift destile edilmiş, kaynama aralığı 400C -60 0C
II.4.2. Destile veya deiyonize su.
II.5. Kondisyonlama ve analiz atmosferi
Madde 1.4.‘e bakınız.
II.6. Laboratuvar analiz numunesi
Madde 1.5.‘e bakınız.
II.7. Laboratuvar analiz numunelerinin ön işlemsi
Madde 1.6.‘ya bakınız.
II.8. Prosedür
II.8.1. İpliklerin analizi
Önceden işlem görmüş laboratuvar analiz numunesinden, kütlesi 1 g‘dan az olmayan bir örnek alınır. Çok
ince bir iplik için analiz, kütlesi ne olursa olsun, en az 30 m uzunluğunda olma şartını yerine getiren bir
örnek ile yapılabilir. İplik, uygun uzunlukta parçalara kesilir ve bir iğne ve eğer gerekirse bir büküm
analiz aleti ile lif tiplerine ayrılır. Bu şekilde elde edilen lif tipleri, önceden tartılmış tartma kaplarına
yerleştirilir ve Madde I.7.1. ve Madde I.7.2.‘de tarif edildiği gibi 105 0C ± 3 0C‘da sabit tartma kadar
kurutulur.
II.8.2. Kumaşların analizi
Ön işlem görmüş analiz numunesinden, 1 g‘dan az olmamak şartıyla bir örnek alınır. Alınacak örnek,
kumaş kenarı içermemelidir ve dökülmeyi önlemek için atkı ve çözgü ipliklerine paralel, örme kumaşlarda
da may ve sıralar doğrultusunda düzgün şekilde kesilmelidir. Farklı lif tipleri ayrıldıktan sonra önceden
tartılmış tartma kaplarına konulur ve Madde II.8.1.‘de tarif edildiği gibi devam edilir.
II.9. Sonuçların hesaplanması ve gösterilmesi
Herbir bileşen lifin kütlesi, karışımdaki liflerin toplam kütlesinin bir yüzdesi olarak ifade edilir. Sonuçlar,
konvansiyonel higroskopik nem oranlarını (a) ve ön işlemler esnasındaki kütle kayıplarını gözönüne
almak için gerekli düzeltme faktörleri (b) ile ayarlanarak, saf kuru kütle bazında hesaplanır.
II.9.1. Ön işlem esnasında lif kütlesinde meydana gelebilen kayıplar göze alınmaksızın, saf kuru lif kütle
yüzdelerinin hesaplanması:
100 m1 100
% P1 = ———————— = ——————
m1+m2+m3 m2+m3
1+ ————
m2
100 m2 100
% P2 = ———————— = ——————
m1+m2+m3
m1+m3
1+ ————
m2
Burada;
% P3 = 100 - (% P1 + % P2);
% P1
:Birinci saf kuru bileşenin yüzdesi;
% P2
:İkinci saf kuru bileşenin yüzdesi;
% P3 :Üçüncü saf kuru bileşenin yüzdesi;
m1 :Birinci bileşenin saf kuru kütlesi;
m2 :İkinci bileşenin saf kuru kütlesi;
m3 :Üçüncü bileşenin saf kuru kütlesi;
II.9.2. Herbir bileşenin yüzdelerinin, konvansiyonel higroskopik nem oranları ile ve uygunsa ön işlem işlemler
esnasındaki kütle kayıpları için düzeltme faktörleri ile ayarlanarak hesabı:
Madde I.8.2.‘ye bakınız.
III. Üçlü Lif Karışımlarının Elle Ayırma Ve Kimyasal Ayırmanın Kombinasyonu İle Kantitatif Analizi
Metotu
Mümkün olduğu durumlarda herbir müstakil bileşen için herhangi bir kimyasal işleme geçmeden önce,
ayrılan bileşenlerin oranları gözönüne alınarak, elle ayırma kullanılmalıdır.
IV. Metotların Hassaslığı
İkili karışımların analizlerinin herbir metotunda belirtilen hassaslık, analizlerin aynen tekrarlanabilirlik
sonuçlarının uyarlılığına bağlıdır. (Bakınız; İkili Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları
Hakkında Yönetmelik Ek II).
Aynen tekrarlanabilirlik sonuçlarının uyarlılığı güvenilirlik demektir, yani eşdeğer homojen bir karışıma aynı
metotun farklı laboratuvarlardaki uygulayıcılar tarafından veya farklı zamanlarda uygulanması sonucu elde
edilen deneysel değerler arasındaki uyum yakınlığıdır.
Aynen tekrarlanabilirlik, sonuçların % 95‘lik güvenilirlik seviyesindeki güvenilirlik sınırları ile ifade edilir.
Bununla, metotun aynı ve homojen bir karışıma normal ve doğru şekilde uygulanması şartıyla, farklı
laboratuvarlarda yapılan bir dizi analizde iki sonuç arasındaki farkın, 100 analizin sadece 5‘inde güvenilirlik
sınırını aşması durumu anlatılmaktadır.
Bir üçlü karışımın analizinin hassaslığının belirlenmesi için, üçlü karışımın analizi için kullanılan ikili
karışım analiz metotlarında belirtilen değerler, normalde olduğu gibi uygulanır.
Üçlü karışımların kantitatif kimyasal analizinin dört seçenekten iki çözme işlemi için önlemler alındığında
(ilk üç seçenek için iki ayrı örnek ve dördüncü seçenek için tek örnek kullanılarak) ve E1 ile E4‘ün ikili karışımların analizi için uygulanacak iki metotun hassaslığını belirttiği varsayıldığında, herbir bileşen için
sonuçların hassaslığı aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Eğer dördüncü seçenek kullanılıyorsa, birinci ayıracın b ve c bileşenleri üzerindeki tahmini zor etkisine bağlı
olarak, hassaslık derecesi yukarda belirtilen yönteme göre hesaplanandan daha düşük olarak bulunabilir.
Seçenekler
Bileşen
lif
1
2 ve 3
4
a
b
c
E1
E2
E1 + E2
E1
E1+ E2
E2
E1
E1 + E2
E1 + E2
V. Analiz Raporu
V.1. Analizin yapılması için kullanılan seçenek veya seçenekleri, metotları, ayıraçları ve düzeltme faktörlerini
belirtiniz.
V.2. Herhangi bir özel ön işlemin detaylarını veriniz (Bakınız; Madde I.6)
V.3. Ayrı ayrı sonuçları ve aritmetik ortalamayı virgülden sonra ilk basamağa kadar veriniz.
V.4. Mümkün olan her durumda herbir komponent için yöntemin Bölüm IV‘deki tabloya göre hesaplanan hassaslık
derecesini belirtiniz.
EK II
EK I MADDE I.8.1.’DE TANIMLANAN SEÇENEKLERİN BAZILARININ KULLANILARAK,
BELLİ ÜÇLÜ KARIŞIMLARIN BİLEŞENLERİNİN YÜZDE HESAPLARININ YAPILIŞINA AİT
ÖRNEKLER
Karışımın, kalitatif analizi yapıldığında, 1.karde yün; 2.naylon (poliamid); 3.ağartılmış pamuktan oluştuğu
bir örnek ele alınırsa:
Seçenek No 1
Bu seçenek kullanılarak, yani farklı iki örnek kullanılarak ve bir bileşeni (a=yün) birinci örnekten çözüp
ayırarak ve ikinci bileşeni de (b=poliamid) ikinci örnekten çözüp ayırarak, aşağıdaki sonuçlar elde edilmişse:
1. Birinci örneğin ön işlemden sonraki kuru kütlesi : (m1)= 1,6000 g
2. Bazik sodyumhiproklorit çözeltisi ile işlemden sonra kalıntının kuru kütlesi (poliamid+pamuk): (r1)=
1,4166 g
3. İkinci örneğin ön işlemden sonraki kuru kütlesi :(m2)=1,8000 g
4. Formik asit ile işlemden sonraki kalıntının kuru kütlesi (yün+pamuk) :(r2)=0,9000 g
Bazik sodyumhipoklorit çözeltisi ile işlem, poliamidin kütlesinde herhangi bir kayba yol açmazken,
ağartılmamış pamuk % 3‘lük bir kütle kaybına uğrar. Bundan dolayı
d1= 1,0 ve d2= 1,03‘dür.
Formik asit ile işlem, yün veya ağartılmamış pamuğun ağırlığında hiçbir kayba yol açmaz. Bundan dolayı d3
ve d4= 1.0‘dir.
Kimyasal analiz ile elde edilen değerler ve düzeltme faktörleri Ek I‘deki Madde I.8.1.1. bölümünde yer alan
formülde yerine konursa, aşağıdaki sonuçlar elde edilir.
1,03 1,4166 0,9000 1,03
% P1 (yün) = [—— - 1,03 X ——— + ——— X ( 1 - —— )] X 100= 10,30
1,0 1,6000 1,8000 1,0
1,0 0,9000 1,4166 1,0
% P2 (poliamid) = [—— - 1,03 X ——— + ——— X ( 1 - —— )] X 100= 50,00
1,0 1,8000 1,6000 1,0
% P3 (pamuk) = [100 - (10,30 + 50,00) = 39,70
Karışımdaki saf kuru liflerin yüzdesi şu şekildedir:
Yün : % 10,30
Poliamid : % 50,00
Pamuk : % 39,70
Bu yüzdeler, Ek I Madde I.8.2.‘de belirtilen formüllere göre ve konvansiyonel higroskopik nem oranları ile
ön işlemden sonra meydana gelebilecek herhangi bir kütle kaybı için düzeltme faktörleri gözönüne alınarak
düzeltilmelidir.
(Değişik ibare:RG-1/6/2008-26893) Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Ek II‘sinde
belirtildiği gibi, konvansiyonel higroskopik nem oranları şu şekildedir: Karde yün % 17,0 , poliamid % 6,25 ,
pamuk % 8,5; ayrıca, ağartılmamış pamuk lifleri petrol eteri ve su ile ön işlemden sonra % 4‘lük bir kütle
kaybı göstermektedir.
17,0 + 0,0
10,30 X (1+ ——————) 100
% P1A (yün)=—––––––––––––––——————————————————————— X 100=10,97
17,0 + 0,0 6,25 + 0,0 8,5 + 4,0
10,30 (1+ ——————) + 50,00 X (1+ ——————) + 39,70 X (1+ ————)
100 100 100
6,25 + 0,0
50,00 X (1+ ——————)
100
% P2A (poliamid)= ————————————— X 100= 48,37
109,8385
% P3A (pamuk)=100 - (10,97 + 48,37) = 40,66
Böylece, ipliğin karışımı şu şekildedir:
Poliamid : % 48,4
Pamuk : % 40,6
Yün : % 11,0
Seçenek 4
Karışımın kalitatif analiz sonuçlarına göre: 1.karde yün; 2.viskoz; 3. ağartılmamış pamuktan oluştuğu bir
örnek ele alınırsa:
Seçenek 4‘ün kullanılmasıyla, aşağıdaki sonuçların elde edildiği varsayıldığında:
1.Örneğin ön işlemden sonraki kuru kütlesi :m1=1,6000 g
2.Bazik sodyumhiproklorit çözeltisi ile ilk işlemden sonraki kalıntının kuru kütlesi
(viskoz+pamuk) r1=1,4166 g
3. r1 kalıntısının çinkoklorür/formik asit ayıracı ile ikinci işlemden sonra kalan kalıntının uru kütlesi
(pamuk) (r2)=0.6630 g
Bazik sodyumhiproklorit çözeltisi ile işlem, viskozun kültesinde herhangi bir külte kaybı oluşturmaz, fakat
ağartılmamış pamukta % 3‘lük bir kütle kaybına neden olur. Bundan dolayı d1= 1,0 ve d2= 1,03‘tür.
Çinkoklorür/formik asit ayıracı ile işlem sonucu ise pamuğun kütlesi % 4 artar ve böylece
d3=(1,03x0,96)=0,9888 yuvarlak olarak 0,99 olur (d3 üçüncü bileşenin birinci ve ikinci ayıraçtaki kütle kaybı
veya artışı için düzeltme faktörüdür).
1,0 X 1,4166 1,0
% P2 (viskoz) = ——————— X 100 - —— X 40,98 = % 48,75
1,6000 1,03
0,99 X 0,6630
% P3 (pamuk) = ——————— X 100 = % 41,02
1,6000
% P1 (yün) = 100 - (48,75 + 41,02) = % 10,23
Eğer kimyasal analiz ile elde edilen değerler ve düzeltme faktörleri Madde I.8.1.4. Ek I‘de belirtildiği şekilde
formüllere konursa, aşağıdaki sonuç elde edilir:
Seçenek 1 için de belirtildiği gibi, bu yüzdeler Ek I Madde I.8.2.‘de belirtilen formüller ile düzeltilmelidir:
17,00 + 0,0
10,23 (1+ ——————)
100
% P1A (yün) = —––––––––––––––——————————————————————— X 100= % 10,57
17,00 + 0,0 13 + 0,0 8,5 + 4,0
10,23 (1+ ——————) + 48,75 X (1+ ——————) + 41,02 X (1+ ————)
100 100 100
13 + 0,0
48,75 X (1+ ————)
100
% P2A (viskoz) = —––––––––––––––————— X 100 = % 48,65
113,2041
% P3A (pamuk) = 100 - (10,57 + 48,65) = 40,78
Buna göre karışımın bileşimi şudur:
Viskoz : % 48,6
Pamuk : % 40,8
Yün : % 10,6
----------
% 100,0
EK III
İKİLİ KARIŞIMLARIN ANALİZİNİN BİRLİK METOTLARINI KULLANARAK ANALİZ EDİLEBİLEN
TİPİK ÜÇLÜ KARIŞIMLAR TABLOSU
(Gösteri Amaçlı)
Karışım
No
Lif Bileşenleri Değişken
(
1
)
İkili Metot ve Belirteçin Birlik Numarası
1. Bileşen 2. Bileşen 3.Bileşen
1 Yünlü yada
Tüylü
Vizkoz,Kupro yada tam
şekle ait tipler
Pamuklu 1 ve/veya 4 2(Alkali sodyum hipoklorit) ve/veya 3 (çinko
klorür/formikasit
2 Yünlü yada
Tüylü
Poliamid 6 veya 6-6 Pamuklu, Vizkoz, Kupro veya
tam şekil
1 ve/veya 4 2 (Alkali sodyum hipoklorit) ve/veya 4 (formikasit % 80
w/w)
3 Yünlü , Tüylü
yada İpekli
Tam klorolifler Pamuklu, Vizkoz, Kupro veya
tam şekil
1 ve/veya 4 2(Alkali sodyum hipoklorit) ve/veya 9 (karbon
disülfür,aseton 55-5/44-5 w/w)
4 Yünlü yada Tüylü
Poliamid 6 veya 6-6 Poliester, Polipropilen, akrilik yada cam lif
1 ve/veya 4 2 (Alkali sodyum hipoklorit) ve/veya 4 (formikasit % 80 w/w)
5 Yünlü , Tüylü yada İpekli
Tam klorolifler Poliester, akrilik, Poliamid veya cam lif
1 ve/veya 4 2(Alkali sodyum hipoklorit) ve/veya 9 (karbon disülfür,aseton 55-5/44-5 w/w)
6 İpekli Yünlü yada Tüylü Poliester 2 11 (Sülfürikasit % 75 w/w) ve /veya (Alkali sodyum hipoklorit)
7 Poliamid 6 veya
6-6
Akrilik Pamuklu, Vizkoz, Kupro veya tam şekil
1 ve/veya 4 4( Formikasit % 80 w/w) ve/veya 8(dimetilformamid)
8 Tam Klorolifler Poliamid 6 veya 6-6 Pamuklu, Vizkoz, Kupro veya tam şekil
1 ve/veya 4 8(Dimetilformamid)
ve/veya 4(Formikasit %80 w/w) veya
9(Karbondisülfür /aseton 55-5/44-5 w/w)
ve/veya 4(Formikasit 580 w/w)
9 Akrilik Poliamid 6 veya 6-6 Poliester 1 ve/veya 4 8(Dimetilformamid) ve/veya 4(Formikasit %80 w/w)
10 Asetat Poliamid 6 veya 6-6 Vizkoz, Pamuklu, Kupro veya tam şekil
4 1(Aseton) ve/veya 4 (Formikasit % 80 w/w)
11 Tam Klorolifler Akrilik Poliamid 2 ve/veya 4 9(Karbondisülfür/aseton 55-5/44-5 w/w)
12 Tam Klorolifler Poliamid 6 veya 6-6 Akrilik 1 ve/veya 4 9(Karbondisülfür /aseton 55-5/44-5 w/w)
ve/veya 4(Formikasit 580 w/w)
13 Poliamid 6 veya
6-6
Vizkoz,Kupro, modal veya pamuklu
Poliester 4 4(Formikasit %80 w/w) ve/veya 7(Sülfürikasit %75 w/w)
14 asetat Vizkoz,Kupro, modal veya
pamuklu Poliester 4 1(Aseton) ve/veya 7(Sülfürikasit %75 w/w)
15 Akrilik Vizkoz,Kupro, modal veya pamuklu
Poliester 4 8(dimetilformamid) ve/veya 7(Sülfürikasit %75 w/w)
16 Asetat Yünlü,tüylü yada ipekli Pamuklu,Vizkoz, Kupro,Tam şekil,Poliamid,Poliester,Akrilik
4 1(Aseton) ve/veya 2(alkalisodyumhipoklorit)
17 Üçlü Asetat Yünlü,tüylü yada ipekli Pamuklu,Vizkoz, Kupro,Tam şekil,Poliamid,Poliester,Akrilik
4 6(Diklorometan) ve/veya 2(alkalisodyumhipoklorit)
18 Akrilik Yünlü,tüylü yada ipekli Poliester 1 ve/veya 4 8(dimetilformamid) ve/veya 2(alkalisodyumhipoklorit)
19 Akrilik İpekli Yünlü veya Tüylü 4 8(dimetilformamid) ve/veya 1(Sülfürikasit %75 w/w)
20 Akrilik Yünlü,tüylü yada ipekli Pamuklu, Vizkoz, Kupro, veya
Tam şekil
1 ve/veya 4 8(dimetilformamid) ve/veya 2(alkalisodyumhipoklorit)
21 Yünlü , Tüylü
yada İpekli Pamuklu, Vizkoz, Modal,
Kupro Poliester 4 2(alkalisodyumhipoklorit) ve/veya 7(Sülfürikasit %75
w/w)
22 Vizkoz,Kupro yada tam şekle ait tipler
Pamuklu Poliester 2 ve/veya 4 3(Çinkoklorir/Formikasit) ve/veya 7(Sülfürikasit %75 w/w)
23 Akrilik Vizkoz, Kupro veya tam şekle ait tipler
Pamuklu 4 8(dimetilformamid) ve/veya 3(Çinkoklorir/Formikasit)
24 Tam Klorolifler Vizkoz, Kupro veya tam şekle ait tipler
Pamuklu 1 ve/veya 4 9(Karbondisülfür/aseton 55-5/44-5 w/w) ve/veya
3(Çinkoklorir/Formikasit) veya 8(dimetilformamid)
ve/veya 3(Çinkoklorir/Formikasit) 25 Asetat Vizkoz, Kupro veya tam şekle ait tipler
Pamuklu 4 1(Aseton) ve/veya 3(Çinkoklorir/Formikasit)
26 Üçlü Asetat Vizkoz, Kupro veya tam şekle ait tipler
Pamuklu 4 6(Diklorometan) ve/veya 3(Çinkoklorir/Formikasit)
27 Asetat İpekli Yünlü veya Tüylü 4 1(Aseton) ve/veya 11(Sülfürikasit %75 w/w)
28 Üçlü Asetat İpekli Yünlü veya Tüylü 4 6(Diklorometan) ve/veya 11(Sülfürikasit %75 w/w)
29 Asetat Akrilik Pamuklu,Vizkoz, Kupro veya tam şekil
4 1(Aseton) ve/veya 8(dimetilformamid)
30 Üçlü Asetat Akrilik Pamuklu,Vizkoz, Kupro veya tam şekil
4 6(Diklorometan) ve/veya (dimetilformamid)
31 Üçlü Asetat Poliamid 6 veya 6-6 Pamuklu,Vizkoz, Kupro veya tam şekil
4 6(dimetilformamid) ve/veya 4(Formikasit %80 w/w)
32 Üçlü Asetat Pamuklu,Vizkoz, veya tam şekil
Poliester 4 6(Diklorometan) ve/veya 7(Sülfürikasit %75 w/w)
33 Asetat Poliamid 6 veya 6-6 Poliester veya akrilik 4 1(Aseton) ve/veya 4(Formikasit % 80 w/w)
34 Asetat Akrilik Poliester 4 1(Aseton) ve/veya 8(dimetilformamid)
35 Tam klorolifler Pamuklu,Vizkoz, veya tam şekil
poliester 4 8(dimetilformamid) ve/veya 7 (Sülfürikasit %75 w/w)
veya 9(Karbondisülfür/aseton 55-5/44-5 w/w) ve/veya
7(Sülfürikasit %75 w/w)
( 1 ) Dört değişken kullanıldığında, önce birinci belirteci kullanan birinci bileşeni çıkarır.
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
4722 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
Mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği
Sanayi Dışı Yeni veya Mevcut Binalarda Sıcak Su Üretimi ve Ortam Isıtması İçin Kullanılan Isı Jenera...
Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik
Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği
Kütle Ölçülerinin İmalat, Muayene ve Damgalama Esasları Hakkındaki Yönetmelik
Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliği
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT)
Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği

DIŞ TİCARET

Dahilde İşleme Belgesi Nedir?

Dahilde İşleme Belgesi Nedir?

Yurt dışından getirilen ham ve yardımcı maddeler kullanılarak üretilen malların ihraç edilmesi halinde, bu malların ithalinde gümrük vergisi ile diğer mali yükümlülükler teminat karşılığı ertelenerek, ihraç edilecek malların girdi maliyetleri azaltılmaktadır.

OFİS VE İNSAN

Paylaşımlı Ofis Nedir, Ne Yarar Sağlar?

Paylaşımlı Ofis Nedir, Ne Yarar Sağlar?

Başta mâliyet unsurları olmak üzere muhtelif menfi sebeplerden ötürü salt bir firmaya ya da kuruluşa ait ofisler düzenlenemiyorsa, çare paylaşımlı ofislerde aranmalıdır.

Dünyada ve Türkiye’de geleceğin iş modeli: Esnek işgücü

Dünyada ve Türkiye’de geleceğin iş modeli: Esnek işgücü

Esnek işgücü çalışma modeli, daha genel bir ifadeyle ‘talep üzerine’ (‘on demand’) devrimin iş dünyasına geçişi olarak düşünebilirsiniz. On-demand devrimi artık hayatımızın bir çok alanını etkiliyor; çalışma hayatımızı da etkilemesi kaçınılmaz.

İŞ DÜNYASI

Kobi Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. nedir?

Kobi Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. nedir?

Ülkemizde KOBİ’lerin finansman ihtiyacını gidermek amacıyla; TOBB, Halk Bankası, TESK, KOSGEB ve 16 değişik sanayi ve ticaret odasının ortaklığında kurulan KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş., aktif olarak 2004 yılı Ekim ayında çalışmaya başlamıştır.

HUKUK / MUHASEBE

Yurtdışı Seyahat Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi

Yurtdışı Seyahat Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi

Seyahat giderleri, özellikle de işletmelerin bütçeleri içerisinde yer alırken, yüzdesi her geçen gün artmaya devam ediyor. Düşünülenin aksine dünyanın küçülmeye başlaması ile birlikte artık böylesine bir yüzde artışı hiçbir şekilde şaşırtıcı değil. Şirket çalışanlarının yurtdışı seyahatlerinde yapmış oldukları harcamalarının gider olarak yazılması için belgelerin öncelikli olarak vergi mevzuatında aranmakta olan şartları sağlaması gerekmektedir.