Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

Resmi Gazete Tarihi: 16.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28499
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazlarının (LPG) dağıtımı, taşınması,
depolanması, dolumu, bayiliği ile LPG tüpü imalatı, LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı ile LPG tesisatı
projelendirme ve imalat faaliyetlerinde yer alan personelin eğitimine ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG)
piyasasında görev alacak sorumlu müdürlerin yetki, sorumluluk ve niteliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında görev yapacak sorumlu
müdürleri, tanker şoförlerini, dolum personelini, tüp dolum personelini, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp
dağıtım personelini, tanker dolum personelini, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personelini,
pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG)
Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü ve 15 inci
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Dağıtıcı: LPG dağıtım yetkisi olan ve lisanslarına işlenmesi halinde depolama, dolum, taşıma işlemleri
yapabilen sermaye şirketini,
b) Dağıtım: LPG'nin, tüplü ve otogaz olarak kullanıcılara ve bayilere, dökme olarak kullanıcılara satış ve
ikmal faaliyetlerinin bütününü,
c) Dolum tesisi: Dağıtıcının tescilli markası ve amblemini ve teknik düzenlemelere uygun tüplere veya
sözleşme ile diğer bir dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan ve teknik düzenlemelere uygun tüplere,
otogaz ve dökme LPG'nin taşıma araçlarına doldurulduğu, boşaltıldığı, depolandığı ve teknik düzenlemelere
göre kurulan ve çalışan bir dağıtıcıya ait tesisi,
ç) ilgili mevzuat: Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasına ilişkin 5307 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre
Kurumca çıkartılacak yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve ilgili Kurul kararlarını,
d) Kötüniyet: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, LPG’nin kaybına, karışmasına, bozulmasına veya amaç
dışı kullanımına sebebiyet veren bir eylem veya ihmali,
e) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu, f) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
g) LPG yetkili teknik personel: Tesisat projelendirme ve imalatında görev alan personeli,
ğ) LPG tüpü imalatı: LPG tüpünün teknik düzenlemelere, standartlara ve ilgili mevzuata uygun olarak
imalatını,
h) LPG tüpü muayene, test, tamir ve bakım faaliyetleri: LPG tüpünün teknik düzenlemelere, standartlara
ve ilgili mevzuata uygun olarak muayene, test, tamir ve bakım faaliyetlerini,
ı) LPG yetkili işletme personeli: LPG piyasasında görev yapacak tanker şoförleri, dolum personeli, tüp
dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve
muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacıları,
i) Otogaz istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata
uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, dağıtıcının tescilli markası ve amblemi altında faaliyette
bulunan ve esas itibarıyla motorlu araçların otogaz LPG, madeni yağ, temizlik ve ihtiyarî olarak bakım ile
kullanıcıların, tüplü LPG hariç, diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan akaryakıt istasyonu içinde
veya müstakil olarak hizmet veren tesisleri,
j) Piyasa faaliyeti: LPG'nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı ve bayiliğini,
k) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG): Petrol ve doğal gazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan
propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımını,
l) Sorumlu müdür: Nitelik, yetki ve sorumlulukları bu Yönetmelikte belirlenen personeli,
m) Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri: Sorumlu müdürün sorumlu olduğu tesiste gerçekleştirdiği
inceleme, eğitim ve organizasyon gibi her türlü faaliyetin ve varsa tesis sahipleri ve personele ilişkin uyarıların
kayıt altına alınıp imzalandığı ve tesiste muhafaza edilen defteri,
n) Tehlikeli eylem: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan
bir kimsenin ölümüne, sakatlanmasına veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya
olabilecek nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali,
o) Teknik düzenleme: LPG'nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam ve hareketlerin
tanımlanmasında TSE standartları ve ilgili mevzuatla getirilen düzenlemeleri,
ö) Tesis: Dolum tesisi ile LPG otogaz istasyonunu,
p) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitime İlişkin Esaslar
Hedefler
MADDE 5 – (1) SıvılaĢtırılmış petrol gazları piyasasında görev alacak personele, piyasadaki teknolojik
geliĢmelerin takibi, hizmet kalitesinin arttırılması, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması, çevreye verilebilecek zararın ve ekonomik kayıpların önlenmesi ile can ve mal güvenliğinin
temini hizmete yönelik olarak verilecek eğitimlerle gerçekleştirilir.
İlkeler
MADDE 6 – (1) Eğitimin istenen amaca ulaşması için aşağıdaki ilkeler uygulanır:
a) Eğitimin düzenli ve sürekli olması,
b) Eğitimin, piyasa ihtiyaçları dikkate alınarak, düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,
c) Eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak personele fırsat eşitliği sağlanması,
ç) Eğitim programlarının sürekli değerlendirilmesi ve geliştirilmesi,
d) Eğitim faaliyetlerinin yapılacağı yerlerin eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve eğitim şartlarına
göre donatılması,
e) Eğitime tabi tutulan personelin eğitimde kazandırılan niteliklere uygun görevlerde istihdam edilmesi.
Eğitimli personel çalıştırma zorunluluğu
MADDE 7 – (1) LPG piyasasında;
a) Otogaz istasyonunda ve dolum tesisinde görev yapacak sorumlu müdürlerin TMMOB'a bağlı meslek
odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak Sorumlu Müdür Sertifikası almaları,
b) LPG tesisatı projelendirme ve imalat faaliyetlerinde yer alan personelin TMMOB'a bağlı meslek
odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikası almaları,
c) Görev yapacak tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri
ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli ve
pompacıların TMMOB'a bağlı ilgili meslek odaları veya dolum tesisinde görevli sorumlu müdür tarafından
düzenlenecek eğitim programlarına katılarak LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası almaları,
zorunludur.
(2) Lisans sahipleri, sertifikası olmayan personel çalıştıramazlar, LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikası
bulunmayanlara tesisat projelendirme ve imalat görevi veremezler.
Sertifika yenileme
MADDE 8 – (1) Sorumlu Müdür ve LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikasının geçerlilik süresi beĢ
yıldır. Bu beĢ yıl içinde toplam iki yıl süreyle fiilen görevlerini ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması
zorunludur.
(2) LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası süresiz olarak düzenlenir. Görevlerini iki yıl boyunca fiilen
ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması zorunludur.
Sorumlu müdür eğitim konuları
MADDE 9 – (1) Sorumlu müdür eğitim programı asgari olarak;
a) LPG piyasası ile ilgili hukuki düzenlemelerin genel esaslarını, b) LPG piyasası ile ilgili teknik düzenlemeleri ve uygulamalarını,
c) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatını,
ç) Her türlü emniyet tedbirleri ve uygulamalarını,
d) Yangınla mücadele ve ilk yardım konularını,
e) Çalışan personelin eğitimine yönelik planlama ve uygulamalarını,
f) Personel yönetimi ve eğitimini,
g) İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları,
ğ) Sorumlu müdürlerin hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarının neler olduğu hususlarını,
h) LPG depolama, dolum tesislerini, otogaz istasyonlarını, LPG tesisatını ve konut uygulamalarını,
kapsar.
LPG yetkili teknik personel eğitim konuları
MADDE 10 – (1) LPG yetkili teknik personel eğitim programı asgari olarak;
a) LPG piyasası ile ilgili hukuki düzenlemelerin genel esaslarını,
b) LPG piyasası ile ilgili teknik düzenlemeleri ve uygulamalarını,
c) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatını,
ç) Her türlü emniyet tedbirleri ve uygulamalarını,
d) Yangınla mücadele ve ilk yardım konularını,
e) İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları,
f) Dolum ve boşaltım ekipmanlarının tanımı, bakımı ve işletme bilgilerini,
g) LPG tesisatı projelendirmeyi,
ğ) LPG tesisatı imalat yöntemlerini,
kapsar.
LPG yetkili işletme personeli eğitim konuları
MADDE 11 – (1) LPG yetkili işletme personeli eğitim programı asgari olarak;
a) İşçi sağlığı ve güvenliğini,
b) Emniyet tedbirlerini,
c) Yangınla mücadeleyi, ç) İlk yardımı,
d) Meslek alanlarına ilişkin pratik eğitimi,
e) Teknik ve hukuki düzenlemelere yönelik eğitimleri,
f) İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları,
g) LPG depolama kurallarını,
ğ) LPG tesisatında dikkat edilmesi gereken kuralları,
h) LPG tesisatı elemanlarını,
ı) LPG gaz brülörleri ve yakıcılarını,
i) LPG’nin tehlikeli olma durumları ve genel emniyet kurallarını,
kapsar.
Uygulama
MADDE 12 – (1) Sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme personeli eğitimi
TMMOB’a bağlı odaların şubesinin bulunduğu her ilde yılda altı defadan az olmamak üzere ilgili odalar
tarafından planlanır ve her yılın ocak ayında ilan edilir. Eğitimler, uzmanlığı TMMOB tarafından kabul edilen
kişilerce verilir. Asgari beş kişilik talep olmaması durumunda eğitim açılması eğitimi düzenleyecek olan
TMMOB’a bağlı odaların takdirine bağlıdır. Eğitim konularının güncelliği TMMOB tarafından sağlanır.
(2) Dolum tesisinde görevli sorumlu müdürler tarafından verilecek eğitim belirli bir uygulama takvimine
tabi olmayıp, dolum tesisinde görevli sorumlu müdürler tarafından LPG yetkili işletme personeli eğitim
programına uymak ve TMMOB’a bağlı meslek odasının bilgisi ve gözetiminde olmak kaydıyla, her zaman
yapılabilir. Dolum tesisinde görevli sorumlu müdür tarafından verilen eğitim sonucu LPG Yetkili İşletme
Personel Belgesi TMMOBB’a bağlı meslek odası tarafından düzenlenir.
(3) TMMOB; sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili iĢletme personeli eğitimi
baĢvuru Ģeklini, eğitim ve sınav koĢullarını, eğitim süresi ve programını, Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Teknik
Personel-LPG Yetkili İşletme Personeli Eğitimi ile Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Teknik Personel-LPG Yetkili
ĠĢletme Personeli Sertifikası ücretlerini, Kurumun uygun görüşünü de alarak, her yıl ocak ayında belirler ve
duyurulmasını sağlar.
(4) TMMOB; eğitim ve belgelendirme ile ilgili genel uygulama esaslarını, Kurumun da uygun görüşünü
alarak belirler ve duyurulmasını sağlar.
(5) Eğitimlere katılarak belge almaya hak kazananların ve belgeleri iptal edilenlerin isimleri, belge ve
görev alt başlıkları ile beraber, TMMOB’a ait internet sayfasında güncel olarak yayınlanır. Bu kişilere ait bilgiler
eğitimi veren meslek odasınca saklanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sorumlu Müdüre ĠliĢkin Hükümler
Sorumlu müdür çalıştırma zorunluluğu MADDE 13 – (1) Dolum tesisi ve otogaz istasyonunda sorumlu müdür çalıĢtırılması zorunludur. Bir
dolum tesisi veya otogaz istasyonunda görevli sorumlu müdür başka bir dolum tesisi veya otogaz istasyonunda
görev alamaz.
Sorumlu müdür olacak kişilerde aranacak şartlar
MADDE 14 – (1) Sorumlu müdür olacak kişilerde;
a) Dolum tesisleri için; çevre, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, mekatronik, petrol ve doğalgaz
mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve
Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden
mezun olmakla beraber çevre, elektrik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, petrol ve doğalgaz
mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,
b) Otogaz istasyonları için; meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine,
mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi,
rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından veya teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak veya 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun
kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya
kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,
c) İlgili mevzuatta öngörülen eğitimi başarıyla bitirmek,
ç) Sorumlu müdür sertifikası sahibi olmak,
d) Görevin gereklerini yerine getirmesini engelleyecek sağlık engeli bulunmamak,
Ģartları aranır.
(2) Lisans sahibi gerçek kişiler, kendi lisanslı tesislerinde sorumlu müdürlük görevinde bulunamazlar.
Sorumlu müdürlerin yükümlülükleri
MADDE 15 – (1) Sorumlu müdür; tesisteki piyasa faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun ve emniyetli bir
Ģekilde yürütülmesi ile yükümlüdür. Bu kapsamda olmak üzere sorumlu müdür;
a) Tesisin ilgili mevzuata uygun olarak emniyetli ve hizmet sürekliliğini aksatmayacak şekilde
çalışmasını sağlamak,
b) Personelin periyodik olarak eğitimini sağlamak, ilgili mevzuat uyarınca alması gerekli eğitimi almamış
personelin tesiste çalıştırılmasına izin vermemek,
c) Tesiste güvenlik ve diğer uyarıcı levhaların asılmasını sağlamak,
ç) Otogaz istasyonunda LPG tüpü dolumu ve satışı yaptırmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet,
makine ve teçhizatı istasyon dahilinde bulunmasına izin vermemek,
d) Dolum tesisinde dağıtıcının veya dağıtıcı ile aralarında dolum anlaşması bulunan diğer dağıtıcı veya
dağıtıcıların amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun LPG tüpleri dışında kalan tüplere dolum
yapılmasına izin vermemek,
e) Kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem ve işlemden özenle kaçınmak,
bunların oluşumunun engellenmesi için her türlü tedbiri almak, f) Tesiste bulunan makine ve teçhizatın bakımlarının, kalibrasyon işlemlerinin, katodik ve elektrik
koruma testlerinin düzenli aralıklar ile zamanında ve doğru olarak yaptırılmasını sağlamak,
g) Yasal düzenlemeleri, teknolojik gelişmeleri, piyasa faaliyetlerini takip etmek, lisans sahibini ve diğer
personeli yazılı veya sözlü olarak bilgilendirmek,
ğ) Görevi ile ilgili bilgi, belge ve kayıtları ile sorumlu müdür kontrol kayıt defterini düzenlemek ve
muhafaza edilmesini sağlamak, gerektiğinde yetkili kamu kurumlarına ibraz etmek,
h) Tesisi Kurum adına denetlemek için gelen görevlilere denetim esnasında yardımcı olmak, gerekli bilgi
ve belgelere ulaşımlarını sağlamak,
ı) Tesiste tespit ettiği ilgili mevzuata aykırı veya kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her
türlü eylem ve işlemi yazılı olarak derhal lisans sahibine bildirmek, lisans sahibinin aykırılığı uygun sürede
gidermemesi ve/veya işi geçici olarak durdurmaması halinde, yazılı olarak Kuruma ve ilgili diğer kamu
kurumlarına derhal bildirmek,
ile yükümlüdür.
Sorumlu müdürün hak ve yetkileri
MADDE 16 – (1) Sorumlu müdür;
a) İlgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirirken, lisans sahibinden bağımsızdır ve
engellenemez. Bu konuda lisans sahibinden her türlü kolaylığın gösterilmesini, elverişli çalışma ortamı ve
gerekli araç-gereçlerin teminini talep edebilir. Ancak, işletmenin kurallarına ve iş düzenine uymaya dikkat eder,
yönetime yetkileri kapsamı dışında müdahale edemez.
b) Tesis veya insanların yaşamı ile ilgili yakın bir tehlike oluşması durumunda, gerekli önlemleri alarak
eksikliklerin giderilmesini ve/veya işin geçici olarak durdurulmasını lisans sahibinden talep eder.
c) Sorumlu müdür görev aldığı tesiste, ilgili mevzuatta belirtilen görevleri dışında başka bir işi yapmaya
zorlanamaz.
ç) Görevli oldukları tesiste tespit ettikleri ilgili ve diğer mevzuata aykırı, kötü niyet veya tehlikeli eylem
sonucunu doğuracak her türlü eylem ve işlemi, hak ve yetkilerini kullanmalarını veya yükümlülüklerini ifa
etmelerini engelleyici her türlü durumu yazılı olarak Kuruma ve ilgili diğer kamu kurumlarına derhal bildirir.
Sorumlu müdürün sorumluluğu
MADDE 17 – (1) Sorumlu müdür, sorumlu olduğu tesisin ilgili mevzuata uygun ve emniyetli şekilde
işletilmesinden lisans sahibi ile beraber Kuruma ve diğer kamu kurumlarına karşı sorumludur.
(2) Lisans sahibinin ilgili ve diğer mevzuata aykırı olarak sorumlu müdüre verdiği talimatlar sorumlu
müdürü sorumluluktan kurtarmaz.
(3) Sorumlu müdürün diğer mevzuattan doğan hukuki ve cezai sorumlulukları saklıdır.
Sorumlu müdür sertifikasının iptali
MADDE 18 – (1) Sorumlu müdür sertifikası;
a) Sorumlu müdürün görevi yerine getirecek sağlık koşullarını kaybetmesi veya ölümü, b) Sorumlu müdürün tehlikeli eylem ve/veya kötü niyet kapsamında bulunan faaliyetler içerisinde yer
alması,
c) Sorumlu müdürün birden fazla tesiste çalışması,
ç) Sorumlu müdürün ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerini ifa etmemesi veya ifasında ihmal
göstermesi,
hallerinden birinin TMMOB, yetkili mahkeme veya Kurum tarafından tespit edilmesi durumunda
TMMOB tarafından iptal edilir.
(2) Sorumlu müdür sertifikasının iptali halinde, tekrar sorumlu müdür eğitimini almak için beş yılın
geçmesi zorunludur. Sorumlu müdür sertifikası, sağlık koşullarının kaybedilmesi nedeniyle iptal edilmişse,
gerekli sağlık koşullarının yeniden kazanıldığının ispatlanması halinde, beş yılın geçmesi beklenmez.
Sorumlu müdür sözleşmesinin yapılması ve sona ermesi
MADDE 19 – (1) Sorumlu müdür sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunludur. Sözleşme süresi,
çalışma saatleri ve ilgili mevzuata aykırı olmamak üzere sorumlu müdürün hak, yetki, yükümlülük ve
sorumluluklarının neler olduğu hususları sözleşmede açıkça düzenlenir. Sorumlu müdürün ilgili mevzuatta
tanımlanan hak, yetki, yükümlülük ve sorumlulukları sözleşme ile daraltılamaz. Sözleşme süresi bir yıldan az,
beş yıldan çok olamaz.
(2) Sorumlu müdür sözleşmesi;
a) Sorumlu müdür sertifikasının yenilenmemesi, iptal edilmesi, süresinin sona ermesi veya,
b) Tarafların karşılıklı anlaşması,
hallerinde kendiliğinden sona erer.
(3) Sorumlu müdür sözleşmesi ayrıca, sözleşmenin taraflarından her biri tarafından, karşı tarafa en az bir
ay önceden haber vermek şartıyla, tek taraflı olarak sona erdirilebilir. Sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin
bildirim iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla yapılır.
(4) Bu hallerin gerçeklemesi halinde lisans sahibi, bir ay içerisinde yeni bir sorumlu müdür sözleşmesi
yapmak zorundadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 20 – (1) 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği ve 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında faaliyette bulunan lisans sahipleri ve
sorumlu müdürler, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde durumlarını bu Yönetmeliğe
uygun hale getirirler. Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
3324 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yönetmeliği
Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Üçlü Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelik
31.07. 2007 Tarih ve 26953 Sayılı Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği
19.06.2002 Tarih ve 24790 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Otomotiv Teknik Mevzuatı-Genel Not
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönetmelik
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (İngilizce)
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik
Ölçü Aletleri ve Metrolojik Kontrol Yöntemleri Hakkında Yönetmelik
Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarı İle İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelilik
Asansör Bakım Ve İşletme Yönetmeliği
Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlemesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliği

DIŞ TİCARET

E-İhracatçılar İçin Ülkelere Göre Satış Rehberi: Hangi Ülke Size Daha Uygun?

E-İhracatçılar İçin Ülkelere Göre Satış Rehberi: Hangi Ülke Size Daha Uygun?

E-ihracat, başka bir deyişle internet üzerinden yurt dışına satış yapmak, son yıllarda KOBİ’ler arasında yaygınlaşmaya başladı ve bu konuda çeşitli devlet teşvikleri mevcut.

OFİS VE İNSAN

Toplantı Teknikleri

Toplantı Teknikleri

İş hayatında, düşüncelerin en az yanlış anlama ile karşı tarafa aktarılması ve hayata geçirilmesinde, gerçekleştirilen toplantıların rolü büyüktür.

Ev Ofis Çalışmanın Avantaj ve Dezavantajları

Ev Ofis Çalışmanın Avantaj ve Dezavantajları

Günlük koşuşturma, stress, iletişim zorlukları, trafik, türlü mobing uygulamaları, kaprisler, toplantılar, çıkar savaşları gibi bir dizi yıldırıcı portresi var iş dünyasının...

İŞ DÜNYASI

Güvenin ama kontrol edin!

Güvenin ama kontrol edin!

Risk yönetimi, belirlediğiniz hedefe ulaşmanızı mümkün kılan rota gibidir. Rotanızı, geminiz buz dağına çarpmadan önce doğru şekilde belirlemiş, rotanızın doğruluğunu destekleyici çalışmaları gerçekleştirmiş olmanız lazımdır

HUKUK / MUHASEBE

Yurtdışı Seyahat Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi

Yurtdışı Seyahat Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi

Seyahat giderleri, özellikle de işletmelerin bütçeleri içerisinde yer alırken, yüzdesi her geçen gün artmaya devam ediyor. Düşünülenin aksine dünyanın küçülmeye başlaması ile birlikte artık böylesine bir yüzde artışı hiçbir şekilde şaşırtıcı değil. Şirket çalışanlarının yurtdışı seyahatlerinde yapmış oldukları harcamalarının gider olarak yazılması için belgelerin öncelikli olarak vergi mevzuatında aranmakta olan şartları sağlaması gerekmektedir.