Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19.11.1986, No : 86/11220
Dayandığı Kanunun Tarihi : 14.7.1965, No : 657
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 11.12.1986, No : 19308
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi:26 , S. 1272
Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi
hallerde, ne şekilde faydalanacaklarını ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esasları
belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında
uygulanır.
(DeğiĢik : 30/3/1998 – 98/10878 K.) 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli
Verilmesi Hakkında Kanuna göre tayın bedeli verilen personel bu yardımdan faydalanamaz.
Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat birimi personeli ile çevik kuvvet birimlerinde
çalışan personel ve bunlarla birlikte görev ve harekata katılan diğer personele yiyecek yardımı
yapılır.
Yardım ġekli
Madde 3 – Yiyecek yardımı yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım karşılığında nakten bir
ödemede bulunulmaz.
Yiyecek yardımı haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yemeği olarak verilir.
Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurlara, görevlerinin diğer
yemek saatlerinde de devam etmesi şartıyla üç öğüne kadar yemek verilebilir.
Yemek Servisi Giderleri
Madde 4 – Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak
üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine
konulacak ödeneklerle karşılanır.
Ödenek dağıtımı yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle
yapılır.
Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır. 2155 sayılı Bazı
Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun’a göre tayın bedeli verilen
personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılanların, bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımı yapılan
yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek bedelinin tamamı kendilerinden alınır.
Yardımın ġartları
Madde 5 – Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödenek, memurlara
yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki
kuruluşa ödenir.
Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve
yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabilir.
Yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaş eşya kurumlarca sağlanır. Bunlara karşılık
memurlardan ücret alınmaz.
Mevcut Yemek Servislerinden Faydalanma
Madde 6 – Hastane, pansiyonlu okul ve işçi ile birlikte çalışan iş yerlerindeki memurlar,
birim büyüklüğü ve personel sayısına bakılmaksızın hasta, öğrenci ve işçiler için mevcut
yemek servislerinden faydalanırlar.
Yemek Servisi Hizmetleri
Madde 7 – Yemek servisinin yönetiminden kurumun idari ve mali işlerle görevli birimi
sorumludur. Servis hizmetleri biri müdür, biri satın alma veya ambar memuru ve biri de
muhasebe memuru olmak üzere en az üç kişilik bir komisyonca yürütülür. Ayrıca hizmetin
gerektirdiği diğer personel kurum içinden sağlanabilir.
Servisin işlem ve hesapları kurumun teftişe yetkili amir ve elemanları tarafından yılda bir
defadan az olmamak kaydıyla denetlenir.
Defter ve Belgeler
Madde 8 – Yemek servisi kayıtları işletme hesabı esasına göre tutulur. Ambar kayıtları için
özel bir ambar defteri tutulur. Gelir, gider ve ambar kayıtları belgeye dayanır. Defter ve
belgeler en az beş yıl süreyle saklanır.
Yemek Maliyetinin Hesabı
Madde 9 – Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin uygulanmasında, kurum kadrolarında olup,
yemek servisinde görevlendirilen personel giderleri kira, amortisman, su, elektrik ve havagazı
giderleri yemek maliyetine dahil edilmez.
Özel Beslenme
Madde 10 – Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat birimi personeli ile bunlarla birlikte özel
görev ve harekata katılacak personel kurs, eğitim, harekat ve diğer görevleri sırasında ekli
cetvelde belirtilen istihkaklar üzerinden beslenirler.
Özel harekat birimi personeli ile birlikte özel görev ve harekata katılacak personel, Emniyet
Genel Müdürünün teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile tesbit olunur. Yıllık izin, hastalık izni, görevden uzaklaştırma veya görevden uzak kalınan hallerde bu şekil
beslenmeden faydalanılamaz.
(Ek : 30/3/1998 – 98/10878 K.) Çevik kuvvet birimlerinde çalışan personel ile bunlarla
birlikte tertibata iştirak eden diğer personele 2000 kalorilik kumanya verilir.
Geçici Madde – Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut yemek servisleri faaliyetlerini
bir ay içerisinde bu Yönetmelik esaslarına uygun hale getirirler.
Yürürlük
Madde 11 – Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
PĠġĠRME ĠMKANI BULUNDUĞUDURUMDA / PĠġĠRME ĠMKANI BULUNMAYAN
HAREKAT DURUMUNDA
Besin Miktar/ Besin Miktar
Ekmek 900 gr. Ekmek 1.000 gr.
Pirinç 40 gr. Peksimet,grisini, büsküvi Vb. 100 gr.
Bulgur 40 gr. Et konservesi 200 gr.
Makarna 40 gr. Barbunya Konservesi 200 gr.
Un, İrmik 30 gr. Kuru Kayısı 50 gr.
Et(koyun,sığır,tavuk,balık) 150 gr. Kartona ambalajda pastörize
Yumurta 2 Adet portakal suyu 250 gr.
Kuru baklagiller Eritme peynir (Ambalajlı) 2 Adet
(Mercimek,nohut ve barbunya) 50 gr. Şeker (Kesme) 60 gr.
Patates 100 gr. Reçel-bal (poşette) 2 Adet
Domates-Portakal 200 gr. Tahin Helva 100 gr.
Diğer taze sebze-meyve 200 gr. Çay (poşette) 5 Adet
Kuru soğan 50 gr.
Süt-Yoğurt 200 gr. Peynir (Beyaz) 30 gr.
Yağ 60 gr.
Şeker 70 gr.
Reçel-bal 50 gr.
Tahin helva 50 gr.
Salça 10 gr.
Çay 5 gr.
Tuz 20 gr.
NOT:
1 – Cetveldeki besinler günlük olarak verilir.
2 – Cetveldeki besinler bir günde 6000 kaloriye tekabül edecek şekilde hesaplanır.
3 – Verilecek besin maddeleri değiştirilebilir, ancak bedelleri ödenmez.
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
3171 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Makina Emniyeti Yönetmeliği
Kamu Konutları Yönetmeliği
Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği (İngilizce)
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği
Akım ve Gerilim Ölçü Transformatörleri Muayene Yönetmeliği
1 mg'dan 50 kg'a Kadar Üst-Orta Doğruluktaki Ağırlıklara Dair Yönetmelik (74/148/AT)
Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
19.06.2002 Tarih ve 24790 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlemesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Asansör Bakım Ve İşletme Yönetmeliği
Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik

DIŞ TİCARET

Dış Ticaret Verilerine Göre Nereye Gidiyoruz?

Dış Ticaret Verilerine Göre Nereye Gidiyoruz?

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2015 yılı Eylül ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %14,2 azalarak 11 milyar 659 milyon dolar, ithalat %25,2 azalarak 15 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OFİS VE İNSAN

Önyargı Nedir? Önyargılı Olmanın Zararları Nelerdir?

Önyargı Nedir? Önyargılı Olmanın Zararları Nelerdir?

Önyargı Nedir? Önyargılı Olmanın Zararları Nelerdir?

Çalışma Hayatında Gelecek Dijital İK ile İnşa Edilecek

Çalışma Hayatında Gelecek Dijital İK ile İnşa Edilecek

Bir önceki makalemi okuyan sevgili dostlarımın hatırlayacağı üzere, konu; iş dünyamızdaki kuşak çatışmaları ve bunun insan kaynaklarına yansıması ve de kuşaklararası hoşgörü/anlayışın, kariyer planlamasındaki önemiyle ilgili bir takım görüşlere yer vererek, kurumsallaşma ya da kurumsallaşamama üzerine, ilginç değerlendirmeler şeklindeydi.

HUKUK / MUHASEBE

Aile Anayasası ile Hem Şirketinizi Hem Ailenizi Koruyun

Aile Anayasası ile Hem Şirketinizi Hem Ailenizi Koruyun

Aile Anayasası sözünü hiç duymadı iseniz bunun eşler arasındaki mal paylaşımını belirleyen kurallar bütünü olduğunu düşünüyor olabilirsiniz, ancak yanılıyorsunuz.