Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

Resmi Gazete Tarihi: 27.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26534
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kaçak petrol olarak tanımlanan ürünlerin tespit edilmesi, saklanması ve tasfiye edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun Ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan; a) Akaryakıt: Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil türleri, biodizel ile Kurum tarafından belirlenen diğer ürünleri, b) Kaçak petrol; 1) Kurumca belirlenen seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıtı, 2) Yasal yollarla Türkiye'de serbest dolaşıma girdiği belgelendirilemeyen veya menşei belli olmayan petrolü ve petrol ürünlerini, 3) Kurumdan izin alınmadan; akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol ürünlerinden elde edilen akaryakıtı ya da akaryakıta dönüştürmek maksadıyla kullanılan veya bulundurulan akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî ve baz yağ, asfalt,solvent nafta ve benzeri petrol ürünlerini, 4) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak olan petrolü ve petrol ürünlerini, 5) Sıvı veya gaz halindeki hidrokarbonlarla, hidrokarbon türevi olan yakıtları nakleden boru hatlarından (her türlü üretim, iletim ve dağıtım hatları dahil) veya bunların depolarından veya kuyulardan yasalara aykırı şekilde alınan petrolü ve petrol ürünlerini, c) Kanun: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu, ç) Kolluk: 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 164 üncü maddesinde sayılan ve; 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 8, 9 ve 12 nci maddeleri, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 7 nci maddesi, 2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ve 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen soruşturma işlemlerini yapan güvenlik görevlilerini, d) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, e) Petrol: Akaryakıt, ham petrol ve ürünleri, f) Teknik düzenleme: Petrolün ve madenî yağın, ilgili idarî hükümler de dahil olmak üzere, standartları, ölçüleri, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi, g) Ulusal marker: Akaryakıta; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Kaçak Petrolün Ġhbarı Yazılı ihbarlar MADDE 4 – (1) Kaçak petrol ihbarlarının yazılı olması halinde; ihbarcının adı-soyadı, imzası, T.C. kimlik numarası ile iş veya ikametgahadresinin ihbarda belirtilmesi gerekir. Bu unsurları taşımayan ya da gerçek dışı isim ve adrese havi, belirli bir konuyu ihtiva etmeyen ihbarlar işleme konulmaz. Ancak, bu tarzda yapılan ihbarlara olayla ilgili somut ve yeterli bilgi ve belgeler eklenmiş ise ihbar değerlendirmeye tabi tutulur. (2) Elektronik posta ile yapılacak ihbarlarda yazılı ihbarlar için öngörülen şartlar aranır ve yazılı ihbarlar gibi işlem görür. Sözlü ihbarlar
MADDE 5 – (1) Sözlü ihbarlarla, telefon ile alınan ihbarlar tutanağa bağlanır. Sözlü ihbarlarda Ek-1’de yer alan tutanak derhal, telefon ihbarlarında ise mümkün olan en kısa sürede düzenlenir. Hazırlanan tutanakta ihbarcının adı-soyadı, imzası, T.C. Kimlik numarası, iş veya ikametgahadresi ile ihbarın işleme konulmasına esas teşkil edecek bilgilerin nelerden ibaret olduğu belirtilir. (2) Okuma yazma bilmeyenlerin sözlü ihbarları da Ek-1’de yer alan tutanakla tespit olunur. Muhbirin sol elinin baş parmağı ihbar tutanağına bastırılır ve gerekiyorsa muhbirin ayrıntılı şekilde ifadesi alınır. Ġhbarcı kabul edilemeyecek kiĢiler MADDE 6 – (1) Kamu görevi ifa edenlerden görevlerinin gereği kaçak petrolü önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanlar ihbarcı olarak kabul edilmez. Ġhbarcının kimliğinin açıklanamayacağı MADDE 7 – (1) Kaçak petrol olaylarını ihbar edenlerin hüviyetleri, kendilerinin rızaları olmadıkça veya ihbarın mahiyeti suç teşkil etmedikçe açıklanamaz. Gerçeğe aykırı ihbarlar hakkında yapılacak iĢlem MADDE 8 – (1) Gerçeğe aykırı ihbarın kasıtlı yapıldığı, gerçekleşmemiş bir eylemin gerçekleşmiş gibi ihbar edildiği ya da suçsuz olduğu ihbarcı tarafından bilinen bir kimseye suç isnat edildiği durumlarda, ilgililer hakkında gerekli adli işleme başvurulmasını teminen, konu yetkili Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. (2) Gerçeğe aykırı ihbar ve şikayette bulunanların memur olması halinde ilgililer hakkında ayrıca 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri doğrultusunda işlem yapılır. Ġhbarların değerlendirilmesi ve iĢlemden kaldırılması MADDE 9 – (1) Kolluk kuvvetleri ile kolluk kuvvetlerini sevk ve idare yetkisini haiz merciler kendilerine yapılan ihbar ve şikayetlerle ilgili değerlendirmeyi yapar, yeterli veya uygun görmediği ihbar ve şikayetleri işlemden kaldırabilir. (2) Kurum somut ihbar ve şikayetler ile adli veya mülki makamlar, kolluk kuvvetleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimleri üzerine; konunun aciliyetini, delillerin kaybolma ve karartılma ihtimalini değerlendirerek denetim başlatabilir, başka merciler tarafından başlatılmış olan denetimlere katılmak üzere Kurum personeli görevlendirebilir, Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarından denetim yapma talebinde bulunabilir. Gerçeğe aykırı olduğu anlaşılan ihbarlar değerlendirilmez ve işleme alınmaz. Kaçak petrol denetimlerinde bilgi ve belge verme zorunluluğu MADDE 10 – (1) Kurum personeli ya da Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli ile kolluk yetkisi olan kamu personeli ve bu personeli sevk ve idare yetkisini haiz olanlar kaçak petrole ilişkin fiilleri önleme, izleme ve soruşturmakla yükümlüdür. (2) Kurum personeli ya da Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli ile kolluk yetkisi olan kamu personeline istendiğinde kaçak petrolle ilgili her türlü bilgi ve belgenin verilmesi zorunludur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kaçak Petrolün Tespiti ve El Konulması Bilgi verme MADDE 11 – (1) Kurum personeli ya da Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli suça ilişkinşikayet ve ihbarları derhal görev ve yer bakımından yetkili adli kolluk görevlisine iletir. (2) Adli kolluk görevlileri, kendilerine yapılan bir suça ilişkin ihbar veya şikâyetleri; el koydukları kaçak petrolü, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri derhal Cumhuriyet savcısına bildirir ve Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda işin aydınlatılması için gerekli soruşturma işlemlerine başlar. Kaçakçılığın diğer bağlantılarıyla bir bütün olarak ortaya çıkarılmasının başka bir kolluk ya da merciin görev ve yetki alanı içinde bir takip ve operasyon gerektirmesi halinde, İdareler arasındaki koordinasyon ve işbirliğinde Cumhuriyet savcısının talimatına göre hareket edilir. Kaçak Petrol Tespit ve El Koyma Tutanağı MADDE 12 – (1) Kaçak petrole, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 127 nci maddesi hükmüne göre Hakim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri, el koyma işlemini gerçekleştirebilir. (2) Kolluk mercilerince; istihbarat çalışması, risk analizi, ihbar ya da dışarıdan anlaşılır emareler sonucunda kişilerin ilgili olduğu taşınmazlarda ya da sürücüsü oldukları taşıtlarda kaçak petrol olduğu yönünde şüphe ve kanaatin oluşması halinde, ilgili kişilerden taşınmaz veya taşıtlarında kaçak petrol olup olmadığı hususunda beyanları alınır.
(3) Bir kaçak petrolün tahkiki kapsamında, kaçak zannı ile el konulan ve yapılan araştırmalar sonucunda da kaçak petrol olduğu kanaat ve sonucuna varılan ürün, suç delilleri ve şüphelilerin bütün şerik ve bağlantılarıyla birlikte ortaya konulmasını müteakip derhal Ek-2’de yer alan Kaçak Petrol Tespit ve El Koyma Tutanağı dört nüsha olarak düzenlenir. Söz konusu tutanağa, başından sonuna kadar el koyma sürecindeki gelişmeler ve olayın ortaya çıkarılmasının temelini teşkil eden bilginin, bir istihbarat çalışmasına, yapılan risk analizi sonrası varılan şüpheye ya da bir ihbara dayanıp dayanmadığı ihbarcının ismi zikredilmemek şartıyla ayrıntılı bir şekilde kaydedilir. (4) Kaçak Petrol Tespit ve El Koyma Tutanağında, elde edilen somut deliller karşısında kaçakçılık suçunun maddi, manevi ve hukuki unsurları boşluk ve kuşkuya yer bırakılmayacak şekilde sebep-sonuç ilişkileriyle birlikte ortaya konulur. (5) Kaçak Petrol Tespit ve El koyma Tutanaklarında; aramaya ilişkin hakim kararının tarih ve sayısı ile mülki amirinin veya Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle arama yapılan hallerde emrin tarih ve sayısı; el koymaya ilişkin hakim kararının veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emir tarih ve sayısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde yapılan el koyma işleminde kolluk amirinin yazılı emrinin tarih ve sayısı; olay ve kanıtları; şüphelilerin kimlik, iş ve ikamet yeri bilgileri; kaçak petrolün cins, nevi, nitelik ve niceliklerine ilişkin sayım-tespit bilgileriyle varsa nakil vasıtasının marka, plaka ve şase numarası ile yüküne ilişkin TIR karnesi, konşimento ve yük beyannameleri sayı ve tarihleri; araçların zula tabir edilen özel tertibatlı gizli bölmeleri içerip içermedikleri; üst, taşınmaz ve taşıtların aranmasında şüphelinin kendisine, taşınmazına ve taşıtına herhangi bir zarar verilip verilmediğine dair bilgiler belirtilir. Kaçak petrol sahipli ise sayım ve tespit işlemlerinin mutlaka sahibinin huzurunda yapılması gerekir. (6) (DeğiĢik:RG-5/10/2010-27720) Söz konusu tutanak, ürün sahibi ya da sürücü ile sadece bu olaya el konulması eyleminde bilfiil bulunan görevliler tarafından ilave veya değişiklik yapılamayacak şekilde imzalanır. Kaçak Petrol Tespit ve El Koyma Tutanağı, önce olaya el koyan kolluk görevlileri, sonra şahitler ve en son olarak da şüpheli tarafından imzalanır. Hariçten iki şahidin temini mümkün olmayan hallerde, tutanak şahitsiz olarak düzenlenir. Kaçak petrol ile ilgili doküman ve belgeler mevcutsa bu da tutanakta belirtilir. Tutanağın her sayfası ilgililerce imzalanır. (7) Tutanakta il özel idarelerine teslim yapıldığını teyit eden onay bölümüne de yer verilir. (8) (DeğiĢik:RG-21/9/2008-27004) Kolluk mercilerince düzenlenen Kaçak Petrol Tespit ve El Koyma Tutanağı, bu tutanağın lisans sahibi kişiler hakkında düzenlenmiş olması halinde ivedi olarak, lisans sahibi olmayan kişiler hakkında düzenlenmiş olması halinde ise, Kanunun Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılan yargılamanın kesinleşmesi sonrasında Kuruma gönderilir. Resim çekme ya da filme alma MADDE 13 – (1) Yakalanan kaçak petrolün, cins ve nevi ya da ambalajı ile kaçakçılık ve varsa gizleme yönteminin belgelendirilmesi için, bütün şekil ve görünümün ortaya konulmasını sağlayacak şekilde farklı boyutlardan renkli fotoğrafları ve filmi çekilebilir. Davaya müdahale MADDE 14 – (Mülga:RG-21/9/2008-27004) ĠĢbirliği MADDE 15 – (1) Kurum ve Kurum adına denetim yapmakla yetkili olan kurum ve kuruluşlar ile kolluk kuvvetleri ihtiyaç duyulduğunda kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve soruşturmasıyla görevli kuruluşlarla işbirliği yoluna gidebilir. Organize suçların takip ve tahkiki, olayın geçtiği yere göre adli kolluk görevi olan kurum ve kuruluşlarca müşterek olarak yürütülür. Kontrollü teslimat MADDE 16 – (1) Kaçak petrole ilişkin suçların haber alındığı anda ortaya çıkarılması yerine, haber alınan suçun son bulacağı yere kadar izlenmesi ve tespit edilecek her türlü delilin toplanarak yurtiçindeki veya yurtdışındaki suç organizasyonlarının çökertilmesi amacıyla uygulanacak olan Kontrollü Teslimata konu ürün veya taşıtların gideceği son yere kadar herhangi bir boşluğa meydan vermeyecek şekilde denetiminin sağlanarak Kontrollü Teslimatın uygulanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Kontrollü Teslimat kararı alınması amacı ile kolluk yetkisi olan kuruluşların merkez teşkilatları vasıtasıyla yazılı olarak talepte bulunulur. (2) Yetkili makamca Kontrollü Teslimat Kararı alınıp ilgili İdareye intikal ettirildikten sonra İdare, diğer mücadeleci birimlerle de irtibat ve eşgüdüm halinde Kontrollü Teslimat Kararının tüm unsurlarını gizlilik içindeki çalışmalarla yerine getirmekle yükümlüdür. Numune alınması ve analizi MADDE 17 – (1) (DeğiĢik:RG-21/2/2012-28211) Kaçak petrol ürünlerinden akaryakıta ilişkin ilk tespit seyyar kontrol cihazı ile ulusal marker kontrolü yapılarak gerçekleştirilir. Ulusal markerin gerekli şart ve seviyede bulunmadığının tespiti halinde, 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine göre test ve analiz yapılmak üzere numune alınır ve aynı maddede öngörülen süreler uygulanır. (2) Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2), (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan ve kaçak petrol tanımına giren akaryakıt dışı ürünler ele geçirildiklerinde nevi ve nitelikleri ile ilgili standartlara ve teknik düzenlemelere uygunluğunun belirlenmesi için test ve analize gönderilmek üzere numune alınır. Numuneler hakkında birinci fıkrada öngörülen ulusal marker kontrolü dışındaki hükümler uygulanır. (3) Kaçak petrole ilişkin numunelerin analizi Kurum tarafından belirlenen akredite laboratuarlar tarafından öncelikle ve ivedilikle yapılır. (4) Valilikler, görevli personelin başvurusu halinde, ulusal marker kontrolü yapılması ve numune alınması sırasında Kanunun 18 inci maddesi uyarınca gerekli emniyet tedbirlerini alırlar. (5) Test ve analiz giderleri Kurumca karşılanır. (6) (Ek:RG-5/10/2010-27720) (DeğiĢik:RG-2/8/2011-28013) Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan kaçak petrol ürünlerinden sahipsiz yakalamalarda yakalanan petrol ürünlerinin tahmini satış tutarının test ve analiz bedellerinin karşılanmasına dahi yetmeyecek kadar az olması halinde, seyyar kontrol cihazı ile ulusal marker tespiti yapılır. Yapılan ulusal marker ölçüm sonucunda sonucun geçersiz çıkması durumunda yakalanan petrol ürünlerinden numune alınmaz ve teknik düzenlemelere aykırı olarak kabul edilir ve il özel idarelerine devredilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kaçak Petrolün Muhafazası ve Tasfiyesi Muhafaza MADDE 18 – (1) (DeğiĢik:RG-5/10/2010-27720) Kaçak zannı ile ele geçirilen petrol ürünleri, düzenlenen Kaçak Petrol Tespit ve El Koyma Tutanağı ile birlikte uygun şartlarda muhafaza edilmek üzere, ele geçirilen mahallin bağlı olduğu il özel idaresine kaçak petrol ürünlerini yakalayan kolluk gücü tarafından yakalama yerinde teslim edilir. İl özel idareleri teslim esnasında Tutanak suretlerinin ilgili bölümünü onaylayarak teyit ederler. (2) İl özel idareleri, teslim edilen ürünleri analiz sonuçları gelinceye kadar nevi ve niteliği değişmeyecek, diğer ürünlerle karışmayacak, değerini ve kanıt olma özelliğini kaybetmeyecek şekilde saklamak, korumak ve bunların temini için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. (3) Taşıtlarda ele geçirilen kaçak petrolün sabit yerlerde muhafaza imkanı bulunmaması durumunda, gerekli güvenlik tedbiri alınmak kaydıyla ele geçirilen taşıtın deposunda mühürlenmek suretiyle bırakılabilir. Ancak taşıtların bu şekilde kullanılmasından doğacak ve güvenlik, bakım dahil her türlü masrafları ilgili il özel idaresince karşılanır. Söz konusu masraflar kaçak petrolün tasfiye edilmesi halinde elde edilecek gelirden vergiler düşüldükten sonra kalan kısmından mahsup edilir. Analiz sonrası muhafaza MADDE 19 – (1) İl özel idareleri tarafından muhafaza edilen kaçak petrol ürünlerin muhafaza koşulları; alınan numunelerin test ve analizlerine ilişkin laboratuar sonuçlarına göre yeniden belirlenir. (2) Seyyar kontrol cihazı ile yapılan ulusal marker kontrolü sonuçlarına itiraz edilmiş ve laboratuar raporunda ulusal marker seviyesinin yeterli görüldüğü belirtilmiş ise bu numunenin alındığı ürün, sahibine teslim edilmek üzere ayrı şartlarda muhafaza edilir. Ürün sahibi teslim almadan önce numune alma ve analiz yapma hakkına haizdir. (3) Ulusal marker seviyesi yeterli bulunmayan akaryakıt ürünlerinden laboratuar sonuçlarına göre teknik düzenlemelere uygun olduğu belirlenenler, tasfiye kararı verilene kadar ayrı koşullarda saklanmaya devam edilir. Tasfiye kararı alındıktan sonra müstakil muhafaza imkanıbulunmayan söz konusu ürünlerden nevi ve nitelikleri aynı olanların; teknik-ekonomik özellikleri bozulmayacak, piyasa değeri düşmeyecek ve alıcılar tarafından kabul edilmesine engel olmayacak şekilde birleştirilmek suretiyle saklanması yoluna gidilebilir. (4) Teknik düzenlemelere uygun olmadığına dair analiz raporu gelen ürünler de tasfiye kararı verilene kadar ayrı koşullarda saklanmaya devam edilir. Tasfiye kararı verildikten sonra; nevi ve nitelik bakımından aynı olmak, teknik-ekonomik özellikleri bozulmamak, piyasa değeri düşürülmemek ve alıcılar tarafından kabul edilmesine engel yaratmamak kaydıyla birleştirilmek suretiyle muhafaza edilebilir. (5) Numune alınmayan ve laboratuar raporu gerekmeyen kaçak ürünlerin tasfiye kararı verilene kadar muhafazasında dördüncü fıkra hükümleri uygulanır. Tasfiye kararı MADDE 20 – (1) El konulan kaçak petrol hakkında tasfiye kararı, soruşturma evresinde hâkim tarafından, kamu davası açılmış ise mahkeme tarafından verilir. Bu karar, kaçak petrole el konulduğu tarihten itibaren on beş gün içinde ve numune alınmasının mümkün olduğu durumlarda alınan numunenin analiz sonucu
geldikten sonra, numune alınmasının mümkün olmaması halinde ise gerekli tespitler yaptırılarak verilir. Tasfiye kararlarında mal sahibi lehine dahil olmak üzere hiçbir şekilde teminatla iade hükmü uygulanmaz. Kaçak petrol naklinde kullanılan taĢıtlar MADDE 21 – (1) Kaçak petrolün naklinde kullanılan taşıtlar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uygulanır. Teknik düzenlemelere uygun kaçak petrolün tasfiye usulü MADDE 22 – (1) Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun çıkan kaçak petrol ürünlerinin tasfiyesi türlerine göre aşağıda belirtilen şekilde yapılır. a) Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde kaçak petrol kapsamında tanımlanan ürünlerden akaryakıt niteliğinde olanların tasfiyesi il özel idaresince 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun açık teklif ve pazarlık usulünü düzenleyen 45 ila 51 inci maddeleri emsal alınarak yapılır. 2886 sayılı Kanunun miktar, süreler, ilan ve benzeri kısıtlayıcı hükümleri dikkate alınmaz. Tasfiye için ilan, miktarın büyüklüğüne göre mahalli ve/veya ülke çapında çıkan gazetelerde ve özel idare (Mülga ibare:RG-21/9/2008-27004)(2) internet sayfasında duyurulmak suretiyle yapılır. Tahmini satış bedeli, ilana çıkıldığı tarihteki benzeri ürünlerin rafineri çıkış bedelinden vergiler düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde altmış beşinden aşağı tespit edilemez. 1) Açık teklif veya pazarlıkla satış ihalesine katılacakların 5015 sayılı Kanun hükümlerine göre rafinerici veya dağıtıcı lisansını haiz olmaları zorunludur. 2) Tasfiye ihalesi numune analiz raporunun laboratuardan geldiği tarihten başlayarak bir ay içerisinde açık (artırma) teklif usulüne göre yapılır veya yaptırılır. Bir ay içerisinde satış yapılamazsa pazarlık usulüne göre satış gerçekleştirilir. 3) Satış yapılan lisans sahibi mevzuatta ulusal marker katılması zorunlu tutulanlar arasında sayılması halinde ürüne; mühür altında taşımak kaydıyla kendi depo ya da tesislerinde 12/4/2006 tarihli ve 26137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak marker katmakla yükümlüdür. b) (DeğiĢik:RG-5/10/2010-27720) Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde kaçak petrol kapsamında sayılan ve akaryakıta dönüştürmek maksadıyla kullanılan veya bulundurulan akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol ürünleri de (a) bendinde belirtilen usulle satılır. Ancak, bunların satış ihalesine sadece, benzeri ürünlerin ithal yetkisine sahip olanlar katılabilir. Söz konusu ürünlerin tahmini satış bedeli de dönüştürülmemiş ürünlerde ihale ilan tarihindeki benzerlerinin piyasa değerinin yüzde altmış beşinden, dönüştürme işlemi yapılmışlarda ise dönüştürülmeden önceki orijinal halinin piyasa değerinin yüzde kırkından aşağı belirlenemez. c) (Ek:RG-5/10/2010-27720) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen usullere göre gerekli satış işlemi gerçekleştirilemeyen petrol ürünleri il özel idareleri tarafından gerekli tedbirler alınmak şartı ile piyasa faaliyetlerine konu edilmeden tüketimde kullanılması için (a) ve (b) bentlerinde belirtilen asgari satış bedelleri üzerinden kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere satılabilir. Teknik düzenlemelere uygun olmayan petrolün tasfiye usulü MADDE 23 – (DeğiĢik:RG-15/8/2009-27320)(3) (1) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yer alan petrol ürünlerinden teknik düzenlemelere uygun olmayanlar ile anılan maddede sayılmayan diğer ürünlerin tamamı teknik düzenlemelere uygun olmayan ürün olarak kabul edilir ve bu madde de belirlenen usullere göre tasfiye edilir. (2) Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak petrol ürünlerinden akaryakıtın, ilgili il özel idaresi tarafından tasfiye ihalesi numune analiz raporunun laboratuardan geldiği tarihten başlayarak bir ay içerisinde açık artırma teklif usulüne göre yapılır veya yaptırılır. Bir ay içerisinde satış yapılamazsa pazarlık usulüne göre satış gerçekleştirilir. İlgili il özel idaresi akaryakıtı yalnızca, Kanun uyarınca rafinerici lisansı sahiplerine satabilir. Rafinericiler kendilerine teklif edilen ürünleri almakla yükümlüdür. Bu satışta ürünlerin satış bedeli, beyaz ürünlerde; benzin, motorin türleri, nafta, gazyağı, jet yakıtı ve solvent türleri, rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol stok/devir maliyet fiyatından, diğer ürünlerde ise bu fiyatın yüzde altmışından az olamaz. (3) (DeğiĢik:RG-5/10/2010-27720) Ancak, teslim edilen ürünlerden analiz sonuç raporuna göre rafineri proseslerine ve katalizelerine zarar verebileceği tespit edilenler ilk madde olarak kullanılmak veya diğer şekillerde değerlendirilmek üzere uyuşulacak bedel üzerinden rafinerilere veya il özel idareleri tarafından gerekli tedbirler alınmak şartı ile piyasa faaliyetlerine konu edilmeden tüketimde kullanılması için kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere satılabilir veya imha edilebilir. Rafineriler, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler teslim edilen bu ürünlerle ilgili gerekli tedbirleri alırlar. BEġĠNCĠ BÖLÜM ÇeĢitli ve Son Hükümler
Tasfiye hesaplarının yönetimi MADDE 24 – (1) İlgili il özel idaresi tarafından, kaçak petrolün satışından elde edilen gelirden, kaçak petrole ilişkin vergiler ilgili vergi dairesine yatırıldıktan sonra, kalan para bankada açılacak bir emanet hesaba yatırılır. (2) Yargılamanın, tasfiye edilen kaçak petrolün sahiplerinin lehine sonuçlanması halinde; toplam satış bedelinden vergiler düşüldükten sonra kalan tutar, satış tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için kanunî temerrüt faizi oranında hesaplanan faiz de ilave edilerek hak sahibine ödenir. Emanet hesabında bulunan tutarın hak sahibine yapılacak ödemeyi karşılamaması halinde, aradaki fark Maliye Bakanlığınca genel bütçeden karşılanır. Kaçak petrole ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesinden sonra emanet hesaptaki tutar genel bütçeye gelir olarak yatırılır. GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) 5576 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 13 Şubat 2007 tarihinden önce kaçak olarak yakalanan petrol ve petrol ürünleri hakkında 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu hükümler uyarınca Devlete intikal ederek kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerde muhafaza edilmekte olan akaryakıtlardan tasfiyesi yapılmamış ve teknik düzenlemelere uygun olanlar, 5607 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi uyarınca bunları muhafaza eden kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere bedelsiz tahsis edilmiş sayılır. GEÇĠCĠ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikte 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa yapılmış olan atıflar bu Kanunu yürürlükten kaldıran 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Geçici 1 inci maddesi uyarınca 5607 sayılı Kanuna yapılmış sayılır. GEÇĠCĠ MADDE 3 – (Ek:RG-5/10/2010-27720) (1) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yer alan petrol ürünlerinden teknik düzenlemelere uygun olmayanlar ile anılan maddede sayılmayan teknik düzenlemelere uygun olmayan ürün olarak kabul edilenlerin 23 üncü madde kapsamında tasfiyesinde Kurumdan lisans alan rafinerici lisansı sahibi tüzel kişi sayısının birden fazla olmaması halinde il özel idareleri tarafından mevcut lisans sahibine doğrudan satılabilir. Yürürlük MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. __________________ (1) Bu açıklamanın ilişkili olduğu hüküm mülgadır. (2) Bu bentteki “veya Kurum” ibaresi, 21/9/2008 tarihli ve 27004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır. (3)Bu değişiklik 7/10/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/5/2007
26534
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi
Sayısı
1.
21/9/2008
27004
2.
31/10/2008
27040
3
15/8/2009
27320
4
5/10/2010
27720
5
21/2/2012
28211 Sayfa 1
EK-1 KAÇAK PETROLE ĠLĠġKĠN ĠHBAR TUTANAĞI
ĠHBARDA BULUNANA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
T.C. kimlik numarası
Adı ve soyadı
Baba ve ana adı
Doğum yeri ve tarihi
Nüfusa kayıtlı olduğu yer
Ġkametgâh yahut mesken adresi
ĠĢyeri adresi
Varsa telefonu (Ev-iĢ-cep-irtibat)
Faks numarası
Elektronik posta adresi
Mesleği
ĠHBARA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
Ġhbarın yapıldığı yer
Ġhbarın yapıldığı tarih ve saat
Ġhbarı yapılan olay hakkında somut bilgi ve varsa belgeler, Ģahitler
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Yukarıda kimlik bilgileri yer alan tarafından yapılan sözlü ihbar / telefon ihbarı ile sunulan bilgi ve belgeler …/…/200..tarihinde düzenlenen iş bu tutanakla (varsa) şahit huzurunda kayıt altına alınmış, dört nüsha olarak düzenlenen tutanağın bir nüshası ihbarı yapana verilmiştir / gönderilmiştir.
ĠHBARI ALAN
Adı, Soyadı
Görevi ve unvanı
Kurumu
:
:
:
ĠMZA
ĠHBARI ALAN
ĠHBARDA BULUNAN
ġAHĠTLER Sayfa 2
EK-2 KAÇAK PETROL TESPĠT VE EL KOYMA TUTANAĞI
ÜRÜNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
Sahibinin/Ġlgilisinin Adı, Soyadı, Ticaret Unvanı
Adresi
Lisans türü ve no
Cinsi/türü, özellikleri (içeriği), GTĠP no
Ürünün ambalaj cinsi ve miktarı
Tespit edildiği yer/araç
Tespitin yapıldığı tarih ve saat
Akaryakıt ürünleri için ulusal marker seyyar kontrol cihazı sonucu (cihaz çıktıları tutanak ekine iliĢtirilir.)
TAKĠBE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
Arama/El koymaya iliĢkin hakim kararı/mülki amir veya C. Savcılığı/Kolluk amiri kararı (tarih-sayı)
Olayın ortaya çıkarılmasında yapılan çalıĢma türü (istihbarat/ihbar) (ihbarcının kimliği yazılmaz)
Suça iliĢkin tespit edilen maddi-manevi unsurlar, deliller
Yukarıda sahibinin/ilgilisinin kimlik bilgileri ve ürün bilgileri bulunan kaçak petrol ürününe; verilen takip bilgileri ve yapılan tespitler sonucunda il özel idaresince muhafaza edilmek üzere el konulması ürün sahibi/ilgilisi ve ele geçirme işlemine bizzat ve filen katılanlar huzurunda …/…/200..tarihinde saat….. dadüzenlenen iş bu tutanakla kayıt altına alınmıştır.
TESLĠME ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
Tutanağı düzenleyen, Ele geçirme – tespit iĢlemine bizzat katılanlar
Ürün sahibi/ilgilisi
ĠL ÖZEL ĠDARESĠNE TESLĠM BĠLGĠSĠ
Ürünü teslim eden
Ürünü teslim alan
Sayfa 3
EK-3 KAÇAK PETROL ÜRÜNLERĠNĠN ĠL ÖZEL ĠDARESĠNCE TASĠġ’E DEVĠR TUTANAĞI
ÜRÜN BĠLGĠLERĠ
Türü, cinsi
Özellikleri içeriği ve GTĠP No.
Ambalaj türü
Miktarı
Analiz sonuçları (rapor tutanak ekine konulur)
Tahmini piyasa değeri (birim fiyat x miktar)
Ġl özel idaresince nasıl muhafaza edildiği
Tasfiye kararını veren merci, karar tarih ve sayısı
(Hakim veya mahkeme kararının bir örneği tutanak ekine konur)
Yukarıda cinsi, özellikleri, miktarı ve piyasa değeri belirtilen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak petrol ürününün; ham petrolün yurt içi değerinden vergiler düşüldükten sonra kalan kısmından az olmamak üzere belirlenecek değerle rafinerici lisans sahibi olanlara satılmak kaydıyla Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TASİŞ) devredilme işlemi İl özel idaresi ve TASİŞ görevlileri huzurunda …/…/200.. tarihinde saat …. de düzenlenen iş bu tutanakla kayıt altına alınmıştır. Dört nüsha düzenlenen tutanağın bir nüshası Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna verilecektir.
TESLĠM EDEN
TESLĠM ALAN
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
3173 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Makina Emniyeti Yönetmeliği
Ev Tipi Buzdolapları, Derin Ddondurucular, Buzdolabı Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Yönetmeliğin (94/2/AT) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Motorlu Taşıt Lastiklerinin Hava Basıncı Ölçümünde Kullanılan Cihazlara Dair Yönetmelik
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
20.06. 2013 Tarih ve 28683 Sayılı Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliği
Ölçü Aletleri ve Metrolojik Kontrol Yöntemleri Hakkında Yönetmelik
Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği (İngilizce)
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Ses Ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (2009/125/AT)
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (İngilizce)
CE İşareti Yönetmeliği

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

Nazi Almanya'sından Bugüne

Nazi Almanya'sından Bugüne

Savaş kaybetmiş Almanya'nın başarı hikayesinin altında yatan ticaret anlayışını ve Almanya pazarına giriş için gerekenleri Dış Ticaret uzmanı Didem Aydoğan yazdı.

OFİS VE İNSAN

Çalışanlarda Performans Düşüklüğü

Çalışanlarda Performans Düşüklüğü

İş hayatında her çalışanın başarı derecesi aynı değildir. Kimisi yapması gereken işi tam zamanında ve eksiksiz tamamlarken kimisi gereken özeni göstermeyebilir.

Etkili İletişim Teknikleri: İletişim Becerileri ve Yapılan Hatalar_2

Etkili İletişim Teknikleri: İletişim Becerileri ve Yapılan Hatalar_2

İletişimin amacı, kısaca sorunlarımızı çözmek, gereksinimlerimizi karşılamaktır. Etkili iletişim nasıl kurulur ve hangi davranışlarımız etkili iletişim olarak tanımlanabilir?

İŞ DÜNYASI

Stratejik Planlamada Paydaş Analizinin Değerlendirilmesi

Stratejik Planlamada Paydaş Analizinin Değerlendirilmesi

2000'li yıllardan bu yana iş dünyamızda önem kazanmaya başlayan kurumsallaşma ve marka olmak kavramlarının her zaman bir proje kapsamında ele alınması gerektiğini düşünenlerden iseniz, doğru yerdesiniz! :-)

HUKUK / MUHASEBE

Kayıt Dışı Ekonomi ve Ülkemizin Geleceğine Etkisi

Kayıt Dışı Ekonomi ve Ülkemizin Geleceğine Etkisi

Kayıt dışı çocuklarımızın çalınan geleceğidir.