Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26573

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması, ülkemize katma değer yaratacak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen San-Tez Projesi kapsamında üniversiteler ile firmalar tarafından ortaklaşa hazırlanan projeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma ve geliştirme projeleri: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, Bakanlık ve diğer kurum, firma, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak nakdi destek miktarları sözleşme ile belirlenmiş, ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amacı ile sonuçları teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri olarak sonuçlanan veya mevcut ürün ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmeye yönelik, doğacak patent haklarının ilgililer arasındaki paylaşım esasları belirlenmiş çalışmaları,

b) Ar-Ge: Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yeni sistem, süreç ve ürün oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmaları,

c) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

ç) Birim: Kurumun araştırma projeleri ile ilgili harcamalarına ilişkin kayıt ve idari işlemlerini yürüten veya kurum tarafından belirlenen işlemleri yürütmekle görevlendirilen birimi,

d) Danışman: Projenin özel uzmanlık gerektiren konularından birinde hizmetinden yararlanılmak üzere, proje sözleşmesinde belirtilen ve proje sürecinde geçici olarak görev alan öğretim üyesi veya uzman personeli,

e) Deneysel geliştirme: Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelik sistemli çalışmayı,

f) Firma: San-Tez projesinde proje ortağı olarak yer alan, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın katma değer yaratan, San-Tez Proje sonuçlarının ticarileştirilmesinden sorumlu ülkemizde yerleşik bütün işletmeleri,

g) Firma yetkilisi: Projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiyi,

ğ) Gelişme raporu: Proje Yürütücüsü ve firma tarafından 3 aylık dönemlerde hazırlanarak Bakanlığa sunulan, ilgili döneme ait harcamaların listesini ve bu harcamalara ait gider belgelerinden oluşan raporu,

h) Genel Müdürlük: Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

ı) Gerçekleşme raporu: Proje yürütücüsü, tez öğrencisi ve firma temsilcisi tarafından altı aylık dönemlerde hazırlanıp, dönemsel teknik kazanımları, faaliyetleri ve gerçekleşmeleri, projedeki ilerlemeyi, ara çıktıları, planlanandan zaman/maliyet/kapsam olarak gerçekleşen veya öngörülen sapmaları, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, alınması gerekli önlemleri ve benzeri bilgiyi içeren raporu,

i) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen kişiyi,

j) Harcama Yetkilisi: İlgili kurumun harcama yetkilisini,

k) İzleme raporu: Projede gerçekleşen teknik kazanımları, faaliyetleri, projedeki ilerlemeyi, zaman/maliyet/kapsam açısından planlanandan sapmaları, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, harcamaların faaliyetlerle uyumunu değerlendirmek amacıyla izleyici tarafından altı aylık dönemlerde düzenlenen raporu,

l) İzleyici: Desteklenmesi uygun bulunan San-Tez projelerinin dönemler itibariyle incelenmesi amacıyla kamu kurumları, yüksek öğretim kurumları veya sanayiciler arasından Bakanlık tarafından görevlendirilen, projeden bağımsız çalışan, konusunda uzman kişiyi,

m) Kurum: Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun bulunan proje karşılığı hesaplarına para aktarılan ve projelerin fiilen yürütüldüğü 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları ile vakıf üniversitelerini,

n) Muhasebe Yetkilisi: İlgili kurumun muhasebe yetkilisini,

o) Özel hesap: Kurum tarafından proje adına bankalardan birinde açılan hesabı,

ö) Proje başvuru dokümanı: Projenin değerlendirilebilmesi için; projenin konusu ve amacı, başarı ölçütleri, bilimsel ve teknolojik niteliği, iş planı ve iş paketi faaliyetleri, projenin gerçekleştirileceği firmanın Ar-Ge altyapısı ve proje yönetimine yönelik bilgiler, yaratılacak katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından yapması beklenen katkı, oluşacak teknik bilgi birikiminin ticarileştirilmesine yönelik hedef ve stratejilere ilişkin bilgi ile tahmini maliyet formlarını içeren ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda her yıl güncellenen dokümanı,

p) Proje değerlendirme grubu: San-Tez kapsamında başvurusu yapılan projeleri değerlendirmek ve desteklenecek projeleri belirlemek üzere, Bakanlıkça üniversitelerin ilgili bölümleri, sanayiciler ve gerekli olması halinde ilgili kamu kurumları arasından seçilen, değerlendirilecek proje konusunda uzman en fazla beş kişiden oluşan grubu,

r) Proje ortakları: Projenin gerçekleştirileceği kurumu, proje yürütücüsünü ve firmayı,

s) Proje sonuç raporu: Projenin sona erdiği dönemde proje sonuçlarını, projenin firma ve ekonomi üzerindeki beklenen etkisini gösteren Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak proje ortakları tarafından Bakanlığa sunulan raporu,

ş) Proje sözleşmesi: Desteklenen projenin, Bakanlık adına Genel Müdürlük, ilgili kurum, proje yürütücüsü ve firma yetkilisi arasında akdedilen; projenin kapsamı, çalışma programı, bütçe planı, idari ve mali hükümler ile diğer hususların belirlendiği yazılı anlaşmayı,

t) Proje yürütücüsü: Proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, projeye ilişkin raporların verilmesinden, harcamaların projenin gereklerine uygunluğundan sorumlu olan ve proje ile ilgili yazışmaları yapan öğretim üyesini,

u) San-Tez: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı sanayi tezlerini,

ü) San-Tez Programı: Konusu ülke sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen, teknoloji tabanlı yeni ürün ve/veya üretim yöntemi ile sonuçlanacak, kurum ve sanayici işbirliği ile hazırlanan yüksek lisans ve/veya doktora tezi olarak yürütülecek Ar-Ge projelerini,

v) San-Tez Programı Yürütme Grubu: San-Tez Programında Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen ve programa yönelik hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu personelden oluşan grubu,

y) Temel araştırma: Görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmayı,

z) Tez öğrencisi: Uygulama amacıyla projede yer alan, Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans veya doktora yapan öğrencileri,

aa) Uygulamalı araştırma: Yeni bilgi edinme amacıyla yürütülen, belirli bir pratik amaç veya hedefe yönlenmiş araştırmayı,

bb) Üründe yenilik: Teknolojik açıdan önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin teknolojik farklar gösteren ürünü,

cc) Üretim yöntemlerinde yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi,

çç) Yardımcı araştırmacı: Bir projenin bilimsel ve teknik sorumluluğuna katılarak görev alan, kesin raporda ve/veya diğer yayımlarda yazarlar arasında adı geçecek olan yürütücü dışındaki araştırmacıları,

dd) Yardımcı personel: Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı, sürekli veya geçici olarak görev alan, kesin raporda adı geçmeyen uzman ve teknik eleman benzeri personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Kapsamı, Başvuru, Değerlendirme ve Sözleşme

Destek oranı

MADDE 5 – (1) Desteklenmesine karar verilen San-Tez proje bedelinin azami %75’i Bakanlıkça, en az %25’i ise firma tarafından nakdi olarak karşılanır.

Destek süresi

MADDE 6 – (1) Destekleme süresi proje bazında en çok üç yıldır. Ancak projenin gereksinimlerine uygun olarak 6 ay ek süre verilebilir.

Projenin desteklendiği diğer kaynaklar

MADDE 7 – (1) Projede diğer kaynaklardan sağlanan hibe ve destekler proje başvurularında belirtilir. Bu şekilde sağlanan hibe ve destekler proje bedelinden düşülerek desteklenmeye esas tutar belirlenir.

Proje başvuru dönemleri

MADDE 8 – (1) Proje önerisi başvuru dönemleri her yıl Genel Müdürlük tarafından yayımlanan San-Tez Proje Başvuru Dokümanında ilan edilir.

San-Tez proje başvurusu

MADDE 9 – (1) San-Tez proje önerileri, proje başvuru dokümanında belirtildiği şekilde hazırlanarak proje yürütücüsü ve/veya firma tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Fiilen başlatılmış olan bir proje için de San-Tez Programına başvuru yapılabilir.

Proje destek başlama tarihi

MADDE 10 – (1) San-Tez Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan projeler, proje sözleşmesinde belirtilen tarih itibariyle başlatılır.

Ön değerlendirme

MADDE 11 – (1) Projelerin ön değerlendirmesi Genel Müdürlük tarafından yapılır.

(2) Önerilen projenin, Proje Başvuru Dokümanı ile firma katkısının bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu değerlendirilir. Yatırıma ve temel araştırmaya yönelik projeler ile eksik belge içeren projeler değerlendirmeye alınmaz.

(3) Ön değerlendirmede, konusu ülke sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen, teknoloji tabanlı yeni ürün ve/veya üretim yöntemi ile sonuçlanan, ortaklarından en az birisi projenin sonuçlarını ticari uygulamaya dönüştürecek bir firma olan ve ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak ileri teknoloji uygulamasına yönelik projeler değerlendirmeye alınır.

Değerlendirme

MADDE 12 – (1) Ön değerlendirmesi yapılan San-Tez Proje önerileri, konusunda uzman kişilerden oluşan Proje Değerlendirme Grupları tarafından değerlendirilir.

(2) Gerekli olması halinde proje ortakları, projenin amacını, araştırma yöntemlerini, çalışma programını, projeden beklenen bilimsel, teknolojik, ekonomik ve sosyal yararları, başarı kriterlerini, bütçe gerekçesini ve projenin ticarileştirilme yeteneğini açıklamak üzere proje değerlendirme toplantısına davet edilir.

(3) Proje Değerlendirme Grubunda bulunan uzmanlar, gerekli gördükleri takdirde değerlendirme öncesi kuruluşu yerinde inceleyebilir.

(4) Proje değerlendirme panelleri, son proje başvuru tarihinden itibaren en geç dört ay içinde sonuçlandırılır.

Karar

MADDE 13 – (1) Proje değerlendirme sonucu kuruma ve proje ortaklarına bildirilir.

(2) Projelere ait işlemler Genel Müdürlük tarafından, son proje başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır.

Sözleşme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde desteklenmesi uygun görülen projenin yürütüleceği kurum, proje yürütücüsü, ilgili firma yetkilisi ve Bakanlık arasında akdedilen sözleşme;

a) Bakanlık ve proje ortakları tarafından sağlanacak destek miktarları,

b) Desteğin aktarma dönemleri ve miktarı,

c) Projenin süresi ve toplam bütçesi,

ç) Desteklenecek giderler,

d) Proje kapsamında satın alınan tüketim malzemeleri ile makine ve donanımın proje bitimindeki mülkiyet hususu,

e) Fikri ve sınaî mülkiyet hakkı paylaşımı,

f) 3143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılması öngörülen ödemeleri,

g) Projenin tamamlanması veya iptal edilmesi durumunda harcanmayan ödenek tutarının ne olacağı hususunu,

ğ) Diğer idari ve mali konulardaki hükümler ile diğer hususları,

sözleşme eki ise San-Tez Proje Başvuru Dokümanını kapsar.

(2) Desteklenen projelerde bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla sözleşmede belirtilenlerin dışında herhangi bir ödeme yapılmaz. Destek miktar ve dönemleri yılı bütçe kanunlarında bu amaçla tefrik edilen ödenek miktarına ve yıl içinde yapılan ayrıntılı harcama programına uygun olarak belirlenir.

(3) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak tüm sözleşmelere, sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı açıkça yazılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satın Alma Usul ve Esasları

Proje özel hesabı

MADDE 15 – (1) Projenin yürütüldüğü Kurum tarafından bankalardan birinde SAN-TEZ projesi için özel bir hesap açtırılır. Projeye yönelik her türlü harcama, proje yürütücüsünün talebi üzerine proje özel hesaplarını tutan birim tarafından proje kapsamında açılan banka hesabından yapılır.

Bakanlıkça projenin desteklenmesi

MADDE 16 – (1) Proje özel hesabına yapılacak destek, proje sözleşmesinde belirlenen dönemler itibariyle ve ilgili dönemde Bakanlık tarafından onaylanan harcama programını aşmayacak şekilde gerçekleştirilir.

(2) Birinci dönem için öngörülen destek tutarı proje sözleşmesinin imzalanmasını ve projenin başlatılmasını takiben ilgili kurum tarafından açılan özel hesaba aktarılır.

Firma katkısı

MADDE 17 – (1) Proje ortağı firma tarafından taahhüt edilen katkı payı, proje sözleşmesinde belirtilen ödeme dönemlerinde, dönemsel harcama tutarının en az %25’i oranında nakdi olarak proje özel hesabına yatırılır.

(2) Proje kapsamında yer alan mal ve hizmetler, proje ortaklarına ait firmalardan satın alınamaz, alınması halinde bunlara ait bedeller ödenmez.

(3) Firma tarafından taahhüt edilen ve ödeme dönemlerine uygun olarak proje özel hesabına yatırılması gereken miktarların yatırılmaması halinde, bu ödeme gerçekleşinceye kadar Bakanlıkça destek sağlanmaz.

Satınalma ve ihale işlemleri

MADDE 18 – (1) Proje sözleşmesinde öngörülen mal ve hizmetlerin satın alınması talebi, proje yürütücüsü tarafından ilgili birime yapılır. Alımlar, yükseköğretim kurumlarında 1/12/2003 tarihli ve 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen esaslara, vakıf üniversitelerinde ise kendi alım esaslarına göre yapılır ve sonuçlandırılır.

(2) İhale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonlarında proje personeli üye olarak görevlendirilir.

Projeye ilişkin harcamalar

MADDE 19 – (1) Projenin yürütülmesi sırasında, proje sözleşmesinin eki olan proje dokümanlarında yer alan ve Bakanlık tarafından onaylanan harcamaların gerçekleştirilmesi esastır.

(2) Özel hesapta bulunan tutarlar; proje sözleşmesine uygun olarak, makine-donanım, lisans bedeli, tüketim malı ve malzemesi, hizmet alımları, harcırah giderleri ile proje kapsamındaki diğer giderler için kullanılır.

Avans ve mahsup işlemleri

MADDE 20 – (1) 24/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesi gereğince yılı bütçe kanunu ile mal ve hizmet alımlarına yönelik olarak il merkezleri için belirlenen avans limitinin on katına kadar avans verilebilir.

(2) Avans talebi ilgili birime yapılır. Talep edilen avans tutarı, proje hesabında yer alan tutarların kontrolünü müteakip, harcama yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra muhasebe yetkilisince en geç iki işgünü içerisinde yürütücü tarafından belirlenen proje mutemedinin banka hesabına aktarılır. Proje mutemedinin görevlendirilmesine ilişkin yazıda mal veya hizmetin ne kadar süre içinde alınacağı ve bir ayı geçmemek üzere avansın hangi süre içinde mahsup edileceği belirtilir.

(3) Mahsup işlemi, yapılan harcamaların ilgili birim tarafından proje bütçesine uygunluğunun kontrolünü müteakip gerçekleştirilir.

(4) Avansın verildiği tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri avansın mahsubunda kabul edilmez.

(5) Avans hangi iş için verilmişse yalnızca o işte kullanılır ve bir avansın usulüne uygun mahsubu yapılmadan yeni avans verilmez.

(6) Mahsup evrakında yer alan fatura veya benzeri belgelerin tamamı proje yürütücüsü ve/veya sorumlu proje mutemedi tarafından imzalanır.

Sorumluluk

MADDE 21 – (1) Kurum, bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevler çerçevesinde projenin, sözleşmeye uygun olarak etkin bir şekilde yürütülmesinden, Bakanlığa gerekli bilgi akışının sağlanmasından, gerekli satın almalarla ilgili işlemlerin yapılmasından ve muhasebeleştirilmesinden,

(2) Proje yürütücüsü, projeyi bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali yönlerden, bu Yönetmelik esaslarına uygun şekilde yürütmekten, kaynağın proje amaçlarına uygun, etkin ve verimli olarak kullanılmasından, kullanılmaması halinde doğacak her türlü zararın tazmininden,

(3) Firma, projenin yürütücü ile imzalanan protokol çerçevesinde yürütülmesinden izlenmesinden ve proje sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden,

(4) Bakanlık, projelerin yürütülmesinde kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasından,

(5) Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe yetkilisi 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde,

sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gider Belgeleri ve Muhasebeleştirme İşlemleri

Gider belgeleri, muayene ve kabul işlemleri

MADDE 22 – (1) Satın alınan mal ve hizmete ilişkin olarak düzenlenen fatura ve benzeri belgeler Bakanlık adına San-Tez proje adı ve kod numarası belirtilerek düzenlenir. Doğrudan temin suretiyle yapılan satın almalara ilişkin düzenlenen fatura ve benzeri belgeler proje yürütücüsü tarafından "Piyasa fiyat araştırması yapılmıştır" şerhi düşülerek imzalanır.

(2) Kayda ve muayeneye tabi malzeme olması halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde muayene ve kabulü yapılarak ilgili proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücüsüne zimmetlenir.

(3) Bu Yönetmelik ile desteklenen proje kapsamında satın alınan ve proje sonuçlarının uygulanmasına yönelik olarak kullanılacak tüketim malzemeleri, makine ve donanımların mülkiyeti projenin tamamlanmasını müteakip, proje sözleşmesinde belirlenen şekilde ve Bakanlığın onayı ile yükseköğretim kurumuna veya proje ortağı firmaya devredilebilir.

(4) Projenin bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde iptal edilmesi durumunda, proje kapsamında alınan makine donanımın mülkiyetinin devredilmesi ile ilgili tasarruf Bakanlığındır.

Giderin gerçekleştirilmesi ve ödeme

MADDE 23 – (1) Proje kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin gider işlemleri bu esas ve usuller ile genel hükümler çerçevesinde kurumun ilgili birimleri tarafından yerine getirilir.

(2) Gerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip; proje yürütücüsünün harcama yetkilisi olması halinde proje yürütücüsü tarafından, diğer hallerde ise yükseköğretim kurumunun harcama yetkilisi tarafından verilen talimata istinaden en geç iki işgünü içinde muhasebe yetkilisi tarafından ödenir.

Muhasebe işlemleri

MADDE 24 – (1) Projeye yönelik özel hesaba transfer edilen miktarlar ve projeye ilişkin giderler, Kurum gelir-gider hesaplarına yansıtılmaksızın, proje bazında emanet hesaplarda izlenir.

(2) Proje giderlerinin ayrıntılı takibini sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanan Proje Takip Sistemi (PTS) içerisinde, projede belirtilen bütçe kalemleri itibariyle kurumca muhasebe kayıtları tutulur.

Bilimsel ve mali izleme

MADDE 25 – (1) Projenin bilimsel ve mali yönden izlenmesi Bakanlık tarafından yapılır. İzleme, sözleşmede belirtilen dönemlerde, Bakanlık tarafından belirlenen format ve usullere uygun olarak hazırlanan gelişme raporlarına dayanılarak yapılır.

(2) Projenin amaçlarına ve mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini değerlendirmek üzere Bakanlık tarafından proje izleyicisi görevlendirilerek yerinde inceleme de yapılır. Gelişme raporunun ve izleyici raporlarının Bakanlık tarafından uygun bulunması halinde projenin destek programına ve nakit durumuna göre transfer ödemelerine devam edilir.

Harcamalara ilişkin belgelerin muhafazası

MADDE 26 – (1) Proje hesabından yapılacak ödemelere ilişkin belgelerin asılları, ilgili birim tarafından genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime hazır halde bulundurulur.

Yapılacak harcamalara ilişkin kanıtlayıcı belgeler

MADDE 27 – (1) Yapılacak mal veya hizmet alımlarına ilişkin ödemelerde, ödeme karşılığında alınan fatura veya fatura yerine geçen belge ve diğer belgelerin bağlanması esas olup bunun dışında 31/12/2005 tarihli ve 26040 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen gider belgelerine ilişkin hükümler (taşınır işlem fişi hariç olmak üzere) kıyasen uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Değişiklik bildirimi ve onay süreci

MADDE 28 – (1) Proje yürütücüsü projede yapılacak; proje kapsamının daraltılması veya genişletilmesi, proje önerisinde öngörülemeyen makine-donanım, yazılım gibi kalemlerdeki değişiklikler, proje personelinde meydana gelecek değişiklikler, kuruluş tüzel kişiliğindeki değişiklikler gibi projenin kapsamını, süresini, bütçesini ve idari yapısını değiştirecek konular ile proje süresi içerisinde alınan donanımın proje süresince çok zorunlu hallerde bakım ve onarımına yönelik giderlerin proje bütçesinden karşılanması ile ilgili talebini gerekçeli olarak Genel Müdürlüğe bildirir. Değişiklikler San-Tez Programı Yürütme Grubu tarafından karara bağlanır.

(2) Projelerde öngörülen malzeme veya hizmetin niteliğinin değiştirilmemesi kaydıyla, proje bütçesinde yer alan bütçe kalemlerinde öngörülen tutarların yetersiz kalması durumunda, bütçe kalemleri arasında aktarma yapılabilir.

(3) Aktarma talebi proje yürütücüsü tarafından Genel Müdürlüğe yapılır. Genel Müdürlüğün onayı ile aktarma gerçekleştirilir.

(4) Makine donanım, sarf malzemesi ve hizmet alımı kalemlerinden seyahat harcamaları kalemine aktarma yapılamaz.

Projenin durdurulması, yürürlükten kaldırılması ve iptali

MADDE 29 – (1) Yerinde yapılan izleyici değerlendirmesi sonucunda, öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler ile mücbir nedenlerle yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler, kurumun onayı ve proje yürütücüsünün veya firmanın başvurusu üzerine Genel Müdürlük tarafından geçici olarak durdurulabilir.

(2) Geçici durdurma kararında projenin ne kadar süre için durdurulduğu belirtilir ve destek süresi proje tekrar başladığında durdurulan süre kadar uzatılabilir.

(3) Geçici durdurma süresi en fazla altı aydır. Bu süre sonunda, izleyici raporları ve gerekmesi halinde San-Tez Programı Yürütme Grubunca yerinde yapılacak inceleme sonucunda durdurma sebeplerinin devamlılık arz edeceğinin tespiti halinde proje sözleşmesinin Genel Müdürlük tarafından feshedilmesine karar verilebilir.

(4) Geçici durdurma süresi bittiği halde Proje Yürütücüsü tarafından sonraki dönem için Genel Müdürlüğe başvuruda bulunulmaması halinde proje kendiliğinden iptal edilmiş sayılır. Bu konuyla ilgili hükümler, proje ortakları ile yapılacak sözleşmede belirlenir.

Proje değerlendirme grubu üyeleri ile proje izleyicilerine yapılacak ödemeler

MADDE 30 – (1) Proje değerlendirme grubu toplantılarında görev alacak yükseköğretim kurumu öğretim üyeleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi çerçevesinde görevlendirilir ve ücretleri bu madde kapsamında ödenir. Toplantılarda görev alan ve uhdesinde kamu görevi bulunmayan sanayi temsilcilerinin ücretleri ise öğretim elemanlarına verilecek ücreti aşmayacak şekilde Bakanlıkça belirlenir.

(2) Ankara dışından katılan üyelerin harcırahları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.

(3) Desteklenmesi uygun bulunan San-Tez projelerinin altı aylık dönemlerde dönemsel teknik kazanımlar, faaliyet gerçekleşmeleri, projedeki ilerleme, gerçekleşen veya öngörülen sapmaların proje gelişimine etkisi ve alınması gerekli önlemlere ilişkin izlemenin yapılması için görevlendirilen izleyicilere de birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

Proje kapsamında görev alanlara yapılabilecek ödemeler

MADDE 31– (1) Desteklenen projelerde;

a) Proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında görev yapan; öğretim elemanlarına 15.000 gösterge rakamının, yükseköğretim kurumlarının teknik hizmetler sınıfında görev yapan personele ise 8.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere,

b) Memur ve diğer kamu görevlisi olmamak kaydıyla; yürütülen tez konusundan sorumlu yüksek lisans veya doktora öğrencileri ile projede görev yapan diğer proje personeline,

proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden aylık ödeme yapılabilir.

Proje kapsamında yapılacak yurt içi ve yurt dışı seyahat harcamaları

MADDE 32 – (1) Proje bütçesinde belirlenen tutarları aşmayacak şekilde proje sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilecek yurtiçi ve yurtdışı seyahatlere ilişkin harcırahlar, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.

Gizlilik

MADDE 33 – (1) Proje ortakları, proje değerlendirme grubu üyeleri, izleyicilerden gizliliğe uyulması konusunda taahhütname alınır. Tüm bilgi ve belgeler fikri ve sınaî mülkiyet hakları sözleşmesi hükümlerine uygun olarak korunacak ticari gizli bilgi olarak kabul edilir ve sözleşme ortaklarının izni alınmadan üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz.

(2) Proje sürecinde yer alan tüm ilgililer bu gizliliğin ihlalinden sorumludur. Proje ile ilgili gizli bir bilginin açıklanması halinde bu açıklamayı yapan hakkında, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde gereken işlemler başlatılır.

Fikri ve sınaî mülkiyet hakları

MADDE 34 – (1) Bakanlık tarafından desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan her türlü fikri ve sınaî mülkiyet haklarının paylaşımı, proje sözleşmesinin eki olmak üzere, proje ortakları arasında yapılacak bir anlaşma ile belirlenir.

(2) Proje yürütücüleri, Bakanlık desteğini belirtmek şartıyla, yurtiçinde veya yurtdışında araştırma ile ilgili makale yayımlayabilir ve tebliğ sunabilir. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin bir örneğinin Genel Müdürlüğe gönderilmesi zorunludur. Gizlilik gerektiren hallerde, koşullara uyulması yayın yapanların sorumluğundadır.

Teknik ve mali kılavuz

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik kurallar ve desteğin mekanizmalarının oluşturulması ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak Teknik ve Mali Kılavuz ile belirlenir.

Proje sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında amaca uygun olarak tamamlanmış proje sonuçlarının ekonomik, mali ve teknik açıdan değerlendirilmesi Genel Müdürlük tarafından yapılır.

Denetim

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak harcamalar 5018 sayılı Kanun kapsamında denetlenir.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 38 – (1) 9/9/2006 tarihli ve 26284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri (San-Tez) Projelerinin Desteklenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında desteklenen projeler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik uyarınca desteklenmesine karar verilen projeler de, yeni Yönetmelik hükümleri çerçevesinde desteklenmeye devam edilir.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
2895 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Ölçü Ve Ölçü Aletlerinin İthalatında ve İhracatında Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik
CE İşareti Yönetmeliği
Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarı İle İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelilik
Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği
Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Aerosol Kaplar Yönetmeliği
Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarı İle İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik 76/211/AT
Asansör Yönetmeliği
Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik

DIŞ TİCARET

Nasıl ihracat yapabiliriz ?

Nasıl ihracat yapabiliriz ?

6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (e) bendine göre, ihraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birliğine üye olan, gerçek usulde vergiye tabi (tek vergi numarası sahibi) gerçek ve tüzel kişi tacirler, esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı olup üretim faaliyetiyle iştigal eden esnaf ve sanatkarlar ile joint-venture ve konsorsiyumlar ihracatçı olarak tanımlanmıştır.

OFİS VE İNSAN

Hayatı Ertelemeden Yaşamak, Zamanın Öneminin Farkına Varmak

Hayatı Ertelemeden Yaşamak, Zamanın Öneminin Farkına Varmak

Toplum olarak işlerimizi en son ana bırakmaya yatkınız. Ya Hayat? Onu yaşamayı niye son ana bırakıyoruz. Gülmeyi bile öteleyen ve taksitlendiren bir hayat yaşıyoruz. Her sabah 24 saati peşin alıyoruz ama taksit taksit gülüyor ve mutluluğu da aylarca erteliyoruz.

Çalışma Hayatında Gelecek Dijital İK ile İnşa Edilecek

Çalışma Hayatında Gelecek Dijital İK ile İnşa Edilecek

Bir önceki makalemi okuyan sevgili dostlarımın hatırlayacağı üzere, konu; iş dünyamızdaki kuşak çatışmaları ve bunun insan kaynaklarına yansıması ve de kuşaklararası hoşgörü/anlayışın, kariyer planlamasındaki önemiyle ilgili bir takım görüşlere yer vererek, kurumsallaşma ya da kurumsallaşamama üzerine, ilginç değerlendirmeler şeklindeydi.

İŞ DÜNYASI

Franchising

Franchising

Genel olarak bir dağıtım ve pazarlama sistemi olan Franchising, iki işletme arasında devamlılık gösteren ve ticari ilişkiye dayanan bir sözleşmedir.

HUKUK / MUHASEBE

İş Kanununa Göre İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Kanununa Göre İş Sağlığı ve Güvenliği

İşçileri iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumaya yönelik önlemleri almak ve onları bu konuda bilgilendirmek, İş Sağlığı ve Güvenliğinin temelini oluşturmaktadır.