Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

Resmi Gazete Tarihi: 18.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28681

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlık teşkilatında istihdam edilecek hukuk müşaviri ve avukatların mesleğe alınma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Bakanlık teşkilatında istihdam edilecek hukuk müşaviri ve avukatları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklarİçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Bakanlık Teşkilatı: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını,

c) Başkanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığını,

ç) Giriş sınavı: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hukuk müşavirliği ve avukatlık giriş sınavını,

d) KPSS (B): B Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

g) Sınav Komisyonu: Hukuk müşavirliği ve avukatlık giriş sınav komisyonunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavı Başvurusu ve Başvuruların Değerlendirilmesi

Giriş sınavı

MADDE 4 – (1) Bakanlık teşkilatındaki hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanacaklar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülen zamanlarda açılacak giriş sınavı ile alınırlar.

(2) Giriş sınavına çağrılacak adayların sayısı, atama yapılması planlanan azami kadro sayısının beş katından fazla olamaz. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, ilk ve son başvuru tarihi, başvuru yeri ve şekli, KPSS taban puanı, atama yapılması planlanan azami kadro sayısı, sınıfı ve dereceleri, sınava girebileceklerin sayısı, sınavın şekli, sınavın yeri, zamanı ve başvuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar Sınav Komisyonu tarafından belirlenir ve sınav tarihinden en az bir ay önce Resmî Gazete ile Türkiye genelinde günlük olarak yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde yayımlanmak ve Bakanlığın internet sitesi ile duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış sınav ilanında belirtilen KPSSP3 puan türünden sınav ilanında belirtilmiş olan taban puanını almışolmak,

ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

Başvuruda istenecek belgeler

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Başkanlıktan veya Bakanlığın internet sayfasından temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) Avukat kadrosu için avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği,

c) Üç adet vesikalık fotoğraf,

ç) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

d) Özgeçmiş.

(2) Birinci fıkrada sayılan belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla adayın bulunduğu yerdeki kamu kurumları veya Bakanlıkça da onaylanabilir.

Başvuru usulü

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla sınav ilanında belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde Bakanlık internet sitesinden yapılabilir.

(2) İstenen belgelerin en geç son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar Başkanlığa teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü

MADDE 9 – (1) Giriş sınavının sekretarya hizmetleri, Başkanlıkça yürütülür. Başkanlık, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan azami kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir.

Sınav Komisyonu

MADDE 10 – (1) Sınav Komisyonu, Müsteşar veya Müsteşarın görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Müsteşar Yardımcıları, Personel Dairesi Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, hukuk müşavirleri ve/veya avukatlar arasından Müsteşar tarafından seçilecek toplam beş üyeden oluşur. Gerek görülmesi halindeüniversitelerin hukuk fakültelerindeki öğretim üyeleri de hukuk müşaviri ve/veya avukatların yerine Komisyonda üye olarak görevlendirilebilir. Ayrıca, Müsteşar tarafından beş yedek üye belirlenir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre giriş sınavı komisyonuna katılırlar.

(2) Sınav Komisyonu üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz.

(3) Sınav Komisyonu başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Giriş Sınavı

Giriş sınavının şekli

MADDE 11 – (1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılır.

Sınav konuları

MADDE 12 – (1) Sınav konuları şunlardır:

a) Anayasa Hukuku.

b) Medeni Hukuk.

c) Borçlar Hukuku.

ç) Ticaret Hukuku.

d) Medeni Usul Hukuku.

e) İcra ve İflas Hukuku.

f) İdare Hukuku.

g) İdari Yargılama Hukuku.

ğ) Ceza Hukuku.

h) Ceza Usul Hukuku.

ı) İş Hukuku.

(2) Bakanlık gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla ilave konular da belirleyebilir.

Yazılı sınav

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavın tümü ya da bir bölümü, 12 nci maddede belirtilen sınav konularından Bakanlık tarafından açık uçlu sorulardan oluşan klasik yöntemde veya çoktan seçmeli test usulünde yapılabileceği gibi ÖSYM’ye veya üniversitelere de aynı yöntemlerle yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları, Sınav Komisyonu tarafından hazırlattırılır. Sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak Sınav Komisyonu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır. Soruların hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gizliliğe riayet edilir. Yazılı sınav Başkanlık tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile Sınav Komisyonu üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır.

(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(4) Yazılı sınavda başarılı olanlar Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir.

(5) Yazılı sınavın ÖSYM veya bir üniversiteye yaptırılması halinde, sınava ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ile yapılacak protokolle belirlenir.

Sözlü sınav

MADDE 14 – (1) Yazılı sınav yapılması halinde sözlü sınava, son sıradaki aday ile eşit puan alan adaylar dâhil olmak üzere yazılı sınavdaki başarı sırasına; sadece sözlü sınav yapılması halinde ise KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının en fazla beş katıkadar aday sınava çağrılır. KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınavaçağrılır.

(2) Sözlü sınava girme hakkını kazananların yazılı sınav sonuçları ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat sözlü sınav tarihinden en az yirmi gün önce Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda duyurulur.

(3) Sözlü sınavda adaylar;

a) 12 nci maddede belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

(4) Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(5) Sonuçlar; her bir Sınav Komisyonu üyesince yüz tam puan üzerinden verilen notlar ayrı ayrı belirtilmek kaydıyla, tek bir ortalama puan olarak sözlü sınav sonuç tutanağında gösterilir.

(6) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmişolması şarttır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi

MADDE 15 – (1) Sınav Komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak, sınavın sadece sözlü olarak yapılması halinde sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak başarı puanını tespit eder ve nihai başarı sıralamasını yapar. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ile ilanda belirtilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir.

(2) Giriş sınavı sonuçları, Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde yedekler başarı sırasına göre atanır.

(3) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Bakanlıkça saklanır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 16 – (1) Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren on gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç yedi iş günüiçinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Atama işlemleri

MADDE 17 – (1) Giriş sınavı sonucunda başarılı olanların, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde;

a) Başvuruların elektronik ortamda alınması halinde diploma veya mezuniyet belgesi ile avukatlık kadrosuna yapılacak atamalarda ruhsatnamenin onaylı birörneği,

b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

c) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

ç) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,

d) 4 adet vesikalık fotoğraf,

e) Mal bildirimi,

ile birlikte yapacakları yazılı başvuru üzerine Bakanlık tarafından hukuk müşaviri veya avukat kadrolarına atamaları yapılır.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 18 – (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçlarıgeçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bildirim

MADDE 19 – (1) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Personel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
3781 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliği
Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları İle İlgili Yönetmeliğin (96/57/AT) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik
Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemleri ile İlgili Yönetmelik
Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik_2
Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik
Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik
Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği
İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

Dış Ticaret Verilerine Göre Nereye Gidiyoruz?

Dış Ticaret Verilerine Göre Nereye Gidiyoruz?

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2015 yılı Eylül ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %14,2 azalarak 11 milyar 659 milyon dolar, ithalat %25,2 azalarak 15 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OFİS VE İNSAN

Ayaküstü Sohbet Etme Sanatı

Ayaküstü Sohbet Etme Sanatı

İş hayatında bazen bir toplantı öncesinde, bazen de asansörde ya da koridorda karşılaştığımız insanlarla yapabileceğiniz küçük sohbetler size hiç beklemediğiniz değerler kazandırabilir.

Dünyada ve Türkiye’de geleceğin iş modeli: Esnek işgücü

Dünyada ve Türkiye’de geleceğin iş modeli: Esnek işgücü

Esnek işgücü çalışma modeli, daha genel bir ifadeyle ‘talep üzerine’ (‘on demand’) devrimin iş dünyasına geçişi olarak düşünebilirsiniz. On-demand devrimi artık hayatımızın bir çok alanını etkiliyor; çalışma hayatımızı da etkilemesi kaçınılmaz.

İŞ DÜNYASI

Yurtdışında İngilizce Öğrenmek Türkiye’de İngilizce Öğrenmekten Daha Ekonomik

Yurtdışında İngilizce Öğrenmek Türkiye’de İngilizce Öğrenmekten Daha Ekonomik

Türkiye’de uzun süreli alınan dil eğitiminin maliyetleriyle aynı eğitimleri yurtdışında almanın maliyetlerin aynı olduğunu hatta yurt dışında dil eğitimi almanın maliyetinin Türkiye’de dil eğitimi maliyetinden daha ekonomik olduğunu gösteriyor

HUKUK / MUHASEBE

Freelance Yaptırılan İşlerin Muhasebeleştirilmesi

Freelance Yaptırılan İşlerin Muhasebeleştirilmesi

Son dönemlerde pek çok farklı işletme, bünyesinde yapılması gereken çeşitli işleri freelance çalışan kişilere yaptırmaya başladı.