Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasa Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

Resmi Gazete Tarihi: 15.10.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24907
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 —Bu Yönetmeliğin amacı; sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin belgelendirilmesi,
işaretlenmesi ve gerekli emniyet şartlarının belirlenmesi, piyasaya arz edilmesi, piyasa gözetimi ve
denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 —Bu Yönetmelik kapsamına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.
A) Aşağıda yer alan patlayıcı maddeler, bu Yönetmelik kapsamındadır.
(1) Karabarutlar (komprime veya komprime olmayan),
(2) Tek bazlı veya çift bazlı barutlar (yakıtlar),
(3) Kompozit barutlar (yakıtlar),
(4) Dinamitler,
(5) Patlayıcı nitratlar,
(6) Amonyum nitrat – Fuel oil karışımı (ANFO) ve Güçlendirilmiş ANFO (Gübre amacıyla kullanılan
amonyum nitrat hariç)
(7) Emülsion, jel, bulamaç (slurry) tip patlayıcılar,
(8) Kloratlı patlayıcılar,
(9) Sıvı patlayıcılar,
(10) Yemleme (booster) patlayıcılar,
(11) Patlatma röleleri,
(12) Tahrip kalıpları,
(13) Çukur imla şarjları,
(14) Emniyetli (asfalt veya PVC kaplı) fitiller,
(15) İnfilaklı fitiller,
(16) Elektrikli (gecikmeli – gecikmesiz) kapsüller,
(17) Adi (düz – plain) kapsüller,
(18) Diğer kapsüller (şok tüpler- nonelectric),
(19) Herhangi bir ad altında sunulan diğer patlayıcılar.
B) Aşağıdaki patlayıcı maddeler, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
(1) 3763 sayılı Türkiye’de Harp Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü
Hakkında Kanun kapsamında bulunan askeri amaçlı barut ve patlayıcı maddeler,
(2) Kolluk kuvvetlerinin kullanımına tahsis edilmiş patlayıcı maddeler,
(3) Piroteknik maddeler.
Dayanak
MADDE 3 – DeğiĢik: RG-20/07/2007-26588)
Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 —Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
c) AT : Avrupa Topluluğunu,
d) Komisyon: Avrupa Topluluğu Komisyonunu,
e) Onaylanmış Kuruluş : 4703 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulama yönetmeliklerinden Uygunluk
Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere test, muayene ve/veya belgelendirme
kuruluşları arasından Bakanlık tarafından belirlenerek yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu,
f) Üretici: Bu Yönetmelik kapsamındaki patlayıcı maddeleri üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne
adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel
kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı;
ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek
veya tüzel kişiyi, g) Patlayıcı Madde: Tehlikeli malların taşınması ile ilgili Birleşmiş Milletler tavsiyelerinde patlayıcı
olarak tabir edilen ve bu tavsiyelerin Sınıf 1'i kapsamına giren ve bu Yönetmeliğin kapsamında yer alan; imal,
ıslah, ithal veya başka yollarla elde edilen ve piyasaya arz edilmesi hedeflenen ve bu Yönetmelikte ürün olarak
da anılan malzeme ve maddeleri,
h) Birleşmiş Milletler Tavsiyeleri: Birleşmiş Milletler (BM) Tehlikeli Malların Taşınması ile İlgili
Uzmanlar Komitesince hazırlanan, BM Turuncu Kitapta yayımlanan tavsiyeleri,
i) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut
şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için bu
Yönetmelik kapsamındaki teçhizatın, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol,
ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını
belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,
j) Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı: Avrupa Topluluğu Komisyonunun talimatı üzerine bir Avrupa
Standardizasyon Kuruluşu tarafından hazırlanan ve Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanan
standardı,
k) Uyumlaştırılmış Ulusal Standart: Bir uyumlaştırılmış Avrupa Standardını uyumlaştıran ve Türk
Standartları Enstitüsü tarafından Türk standardı olarak kabul edilip yayımlanan standardı,
l) Ulusal Standart: Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan standartları,
m) Güvenlik: Kanunlara ve düzene aykırı kullanımın önlenmesini,
n) Emniyet: Kazaların önüne geçilmesini ve bunda başarılı olunmadığı taktirde kazanın etkilerinin
kontrolünü,
o) CE Uygunluk İşareti : Üreticinin ilgili teknik düzenlemeden kaynaklanan yükümlüklerini yerine
getirdiğini ve ürünün ilgili uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işareti,
p) Uygunluk Değerlendirmesi : Patlayıcı maddelerin, bu Yönetmeliğe uygunluğunun test edilmesi,
muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,
r) Piyasaya Arz: Patlayıcı maddenin, tedariki ve/veya kullanımı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak
piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyeti,
s) Modül: Bu Yönetmelik gereğince, ürünün taşıdıkları risklere göre hangi uygunluk değerlendirmesine
tabi tutulacağını gösteren yollardan her birini,
t) AT Uygunluk Belgesi : Üreticinin uygunluk değerlendirmesi işleminden sonra düzenlediği ve
piyasaya arz ettiği patlayıcı maddelerin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu beyan ettiği belgeyi,
u) AT Tip İncelemesi Belgesi: Üreticiye onaylanmış kuruluşça verilen, üretim numunesinin
uygunluğunu gösteren belgeyi,
v) Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Bakanlık tarafından patlayıcı maddelerin piyasaya arzı veya dağıtımı
aşamasında veya bunlar piyasada veya kullanımda iken, bu Yönetmeliğe uygun olarak üretilip üretilmediğinin ve
emniyetli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Temel Emniyet ġartları, Standartlar
Temel Emniyet ġartları
MADDE 5 —Bu Yönetmelik kapsamındaki patlayıcı maddelerin Ek I’de belirtilmiş olan temel emniyet
şartlarına uygun olması zorunludur.
Referans olarak Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanmış bulunan uyumlaştırılmış Avrupa
standardının yerini alan uyumlaştırılmış ulusal bir standarda uygun olarak üretilen bu Yönetmelik kapsamındaki
patlayıcıların, Ek I’de belirtilen temel emniyet şartlarını karşıladığı kabul edilir.
Standartlar
MADDE 6 —Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünler ile ilgili uyumlaştırılmış ulusal standartların
isimleri, referans numaraları ile bunlara ilişkin değişiklikleri, standartların bu Yönetmelik ile ilgili olduğu
belirtilmek suretiyle, Bakanlıkça Resmi Gazete’de yayımlanır. Bakanlık bu bilgileri Komisyona iletilmek üzere
Müsteşarlığa bildirir.
Uyumlaştırılmış ulusal standartların mevcut olmadığı durumlarda, Bakanlık bu Yönetmeliğe ek olarak
çıkartılacak tebliğle Türk Standardları Enstitüsünce hazırlanan ulusal standartların isimleri ve numaralarını
Resmi Gazete’de yayımlar ve bu standartların isimleri, numaraları ve metinlerini Komisyona iletilmek üzere
Müsteşarlığa bildirir.
Bakanlık uyumlaştırılmış Avrupa standartların 5 inci maddede belirtilen temel emniyet şartlarını
tamamen sağlamadığını tespit etmesi durumunda, konuyu Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir. Konu
üzerinde yapacağı değerlendirmeyi müteakiben, Komisyonun söz konusu uyumlaştırılmış Avrupa standardını ve
bunu uyumlaştıran uyumlaştırılmış ulusal standardın yayından çekilmesi gerektiğini bildirmesi halinde, söz
konusu uyumlaştırılmış ulusal standardı Resmi Gazete’deki listeden çıkarır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri, CE Uygunluk ĠĢaretinin ĠliĢtirilmesi ve Kullanılması
CE Uygunluk ĠĢaretinin Usulsüz Kullanımı
Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri
MADDE 7 —Uygunluk değerlendirme prosedürleri olarak aşağıdaki (a) ve (b) bentlerinden birisi
olmalıdır. Üretici, uygunluk değerlendirme işlemlerinden sonra uygun patlayıcı maddeler için AT uygunluk
beyanı düzenler ve bunlar üzerine 8 inci maddede belirtilen CE uygunluk işaretini iliştirir.
a) Ek II-(I)’de belirtilen AT Tip İncelemesi (B Modülü) ile birlikte üreticinin tercihine göre
aşağıdakilerden birisi olmalıdır.
(1) Ek II-(II)’de belirtilen Tipe Uygunluk (C Modülü), veya
(2) Ek II-(III)’de belirtilen Üretim Kalite Güvencesi (D Modülü), veya
(3) Ek II-(IV)’de belirtilen Ürün Kalite Güvencesi (E Modülü), veya
(4) Ek II-(V)’de belirtilen Ürün Doğrulaması (F Modülü), veya
b) Ek II-(VI)’da belirtilen Birim Doğrulaması (G Modülü).
CE Uygunluk işaretinin İliştirilmesi ve Kullanılması
MADDE 8 —CE uygunluk işareti "CE" harflerinden ibarettir. Kullanılacak işaretin şekli Ek IV’de
verilmiştir. CE uygunluk işaretinin iliştirilmesinde ve kullanılmasında 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 2001/3530 sayılı "CE" Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesi ve Kullanılmasına Dair
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin hükümleri geçerlidir.
CE Uygunluk ĠĢaretinin Usulsüz Kullanımı
MADDE 9 —13 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla;
a) Bakanlık, CE işaretinin usulsüz olarak iliştirildiğini belirlediği taktirde, üretici veya patlayıcı
maddeleri piyasaya arz eden, patlayıcı maddelerin CE uygunluk işareti iliştirilmesine ilişkin hükümlere
uygunluğunu sağlamakla yükümlü olup, söz konusu usulsüzlüğe son vermek zorundadır.
b) Uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Bakanlık bu Yönetmelik ve 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 2001/3529 sayılı Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde sorunlu patlayıcı maddelerin piyasaya arzının yasaklanmasını veya kısıtlanmasını veya
13 üncü maddede belirtilen işlemlere uygun şekilde piyasadan geri çekilmesini sağlayacak tedbirleri alır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Onaylanmış Kuruluş
Onaylanmış Kuruluş
MADDE 10 —Bakanlık, bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde belirtilen uygunluk değerlendirme
işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin
kaldırılmasını 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2001/3531 sayılı Uygunluk
Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler ve bu
Yönetmeliğin Ek III’ünde yer alan asgari kriterler çerçevesinde gerçekleştirir. Onaylanmış Kuruluşlar uygunluk
değerlendirme faaliyetinde bulunurken 2001/3531 sayılı Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış
Kuruluşlara Dair Yönetmelikte belirtilen ilgili hükümlere riayet ederler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Piyasaya Arz, Piyasa Gözetim ve Denetimi ve Genel Şartlara Uygunsuzluk (Değişik başlık: RG-
20/07/2007-26588)
Piyasaya Arz
MADDE 11 —Bu Yönetmelik kapsamına giren ve bu Yönetmelik şartlarına uygun olan patlayıcı
maddelerin piyasaya arzı yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez.
CE uygunluk işareti iliştirilmiş, belgeleri Ek II’de belirtilen işlemler doğrultusunda hazırlanmış ve bu
Yönetmelik hükümlerinin tamamını yerine getiren, bu Yönetmelik kapsamındaki patlayıcıların pazarlanabilmesi
için Bakanlık ve İçişleri Bakanlığı koordineli olarak gerekli tüm tedbirleri alır.
(DeğiĢik: RG-20/07/2007-26588) 7 nci maddede belirtilen uygunluk beyanını ve 8 inci maddede
belirtilen CE işaretini taşımayan bu Yönetmelik kapsamındaki patlayıcı maddeler piyasaya arz edilemez.
Piyasa Gözetimi ve Denetimi
MADDE 12 —Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki patlayıcı maddelerin piyasa gözetimi ve
denetimini 2001/3529 sayılı Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler
çerçevesinde gerçekleştirir. Denetim sonuçlarının olumsuz olması halinde, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi
hükümleri uygulanır.
Genel Şartlara Uygunsuzluk
MADDE 13 —Bakanlık, üzerinde CE uygunluk işaretini taşıyan ve amacına uygun olarak kullanılan
patlayıcı maddelerin emniyeti tehlikeye düşürdüğünü tespit ettiği takdirde, söz konusu patlayıcıların piyasadan
geri çekilmesini, piyasaya arzını ya da serbest dolaşımını yasaklamak için gerekli tüm tedbirleri alır. Bakanlık, alınan bu tür bir tedbiri, kararının gerekçelerini ve özellikle de uygunsuzluğun aşağıdakilerin
hangisinden kaynaklandığını belirterek, Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir.
a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen gerekli emniyet şartlarının sağlanmaması,
b) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standartların yanlış uygulanması,
c) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standartlardaki eksiklikler.
Koşullara uygun olmayan bir patlayıcının CE uygunluk işareti taşıması halinde, işareti iliştirenler
hakkında 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulamasına Dair Kanun hükümleri
uyarınca işlem yapılır ve bu Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve diğer üye ülkelere bildirilir.
Nakil, Muhafaza ve Depolama
MADDE 14 —(Mülga: RG-20/07/2007-26588)
ALTINCI BÖLÜM
ÇeĢitli Hükümler
Ġlgili Avrupa Birliği Mevzuatı
MADDE 15 — Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 93/15/EEC sayılı Sivil Patlayıcı Maddeler ile ilgili
direktifi dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Bildirim
MADDE 16 —Bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu Müsteşarlık aracılığı ile Avrupa Birliği
Komisyonuna bildirilir.
Ulusal Daimi Komite
MADDE 17 —Bu Yönetmeliğin uygulanması ve işlerliğinin sağlanması amacıyla, gerektiğinde,
Bakanlık koordinasyonunda ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan daimi komite
kurulabilir. Bu komiteye iştirak edecek kurum ve kuruluşlar ve komitenin çalışma usul ve esasları yayımlanacak
bir tebliğ ile belirlenir.
Aykırı DavranıĢlarda Uygulanacak Hükümler
MADDE 18 —Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin
Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.
GEÇĠCĠ MADDE 1 —Bu Yönetmelik, 1/7/2003 tarihinde zorunlu olarak yürürlüğe girer. Bu
Yönetmeliğin kapsamına giren patlayıcı maddeler, bu tarihe kadar geçiş dönemi içinde ülkede yürürlükte
bulunan mevzuata uygun ise, imal edilebilir, satılabilir, ithal edilebilir, ihraç edilebilir, nakledilebilir,
kartuşlanabilir, muhafaza edilebilir, elde bulundurulabilir veya kullanılabilir.
Yürürlük
MADDE 19 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
Ek I
TEMEL EMNİYET ŞARTLARI
I- Genel Kurallar
1- Her patlayıcı madde, kullanıldığı ana kadar olmak üzere özellikle emniyet kuralları ve standart
uygulamaları açısından normal, önceden tahmin edilebilir koşullarda, insan hayatı ve sağlığına yönelik
tehlikeleri en az düzeye indirecek, mülke ve çevreye zarar verilmesini önleyecek şekilde tasarımlanmalı, imal
edilmeli ve temin edilmelidir.
2- Her bir patlayıcı madde, en üst düzeyde emniyet ve güvenirlilik sağlaması için imalatçı tarafından
belirlenen özelliklere sahip olmalıdır.
3- Her bir patlayıcı madde, çevreye verilecek zarar en az düzeyde olmak üzere, uygun teknikler
kullanılarak, etkisiz hale getirilebilecek şekilde tasarımlanmalı ve üretilmelidir.
II- Özel Kurallar
1- En azından, aşağıdaki bilgiler ve özellikler uygun durumlarda dikkate alınmalıdır. Her patlayıcı
madde gerçekçi şartlarda test edilmelidir. Bunun bir laboratuvarda yapılması mümkün değilse, testler,
patlayıcının kullanılacağı şartlarda yapılır.
(a) Kimyasal bileşim, karışım oranı ve gerektiğinde ebat ve tane büyüklüğü dağılımı dahil olmak üzere
yapısal ve kendine özgü (karakteristik) özellikleri,
(b) Patlayıcı maddenin, maruz kalabileceği tüm çevre koşullarında, fiziksel ve kimyasal kararlılığı,
(c) Darbe ve sürtmeye karşı duyarlılığı,
(d) Bütün bileşenlerinin, fiziksel ve kimyasal kararlılıkları bakımından uygunlukları,
(e) Patlayıcı maddenin kimyasal saflığı,
(f) Patlayıcı maddenin, nemli veya ıslak ortamlarda kullanılması durumunda, emniyet veya
güvenirliliğinin sudan olumsuz etkileneceği durumlarda, suyun etkilerine karşı direnci, (g) Patlayıcı maddenin, düşük veya yüksek sıcaklıklarda muhafaza veya kullanılması durumunda,
emniyet veya güvenirliliğinin, patlayıcı maddenin bir parçasının veya tamamının soğutulması ya da
ısıtılmasından olumsuz yönde etkilenebileceği durumlarda düşük ve yüksek sıcaklıklara karşı direnci,
(h) Tehlikeli ortamlarda (örneğin: grizu (metan-hava karışımı), sıcak cisimler tarafından tehdit edilen
bir çevre) kullanılmak üzere imal edilmiş patlayıcı maddenin bu ortamlarda kullanıma uygunluğu,
(i) Zamansız veya dikkatsiz başlatma ya da ateşlemeyi önlemeye yönelik emniyet önlemleri,
(j) Amacına uygun olarak kullanıldığında patlayıcı maddenin doğru yüklenmesi ve işlem görmesi,
(k) Alıcı ülkenin resmi dili veya dillerinde hazırlanmış, emniyetli taşıma, depolama, kullanma ve elden
çıkarma (imha) için gerekli talimatlar ve işaretleri,
(l) Üretici tarafından belirlenen son kullanım tarihine kadar, depolama esnasında patlayıcı maddenin,
ambalajının veya diğer bileşenlerinin bozulmaya karşı dayanaklılığı,
(m) Patlayıcı maddenin, güvenilir ve emniyetli kullanımı için gerekli bütün cihaz ve aksesuarların
özellikleri.
2- Çeşitli patlayıcı gruplarının en azından aşağıda belirtilen şartlara da uygun olması gerekir:
A) İnfilak eden patlayıcılar
(a) Önerilen başlatma yöntemi, infilak eden patlayıcı maddenin, emniyetli, güvenilir ve duruma göre
tam patlamasını veya tutuşmasını sağlamalıdır. Özel durumda kara barut için, tutuşturma konusundaki
kapasitenin kontrol edilmesi gerekir.
(b) Kartuş şeklindeki patlayıcı maddenin patlamayı, kartuş dizisinin bir ucundan diğerine güvenilir ve
emniyetli bir şekilde iletmelidir.
(c) Yeraltında kullanılması öngörülen infilak edici patlayıcı maddelerin patlatılmaları sonucunda açığa
çıkan gazlar, sadece normal çalışma şartlarında, sağlık açısından zarar vermeyecek miktarlar da karbon
monoksit, azot gazları, öteki gazlar, buhar ve havada asılı katı parçacıklar içerebilirler.
B) İnfilaklı Fitiller, Emniyetli (Saniyeli) Fitiller, Ateşleme Fitilleri ve Şok Tüpler
(a) İnfilaklı fitilleri, emniyetli fitilleri ve ateşleme fitillerinin kaplaması yeterli dayanıklılığa sahip
olmalı ve normal gerilmelere (basınca) maruz kaldığında içerisinde bulunan patlayıcı dolgu maddesini yeterince
koruyabilmelidir.
(b) Emniyetli fitillerin yanma süreleri ile ilgili özellikleri belirtilmeli ve bunlar güvenilir bir şekilde
karşılanmalıdır.
(c) İnfilaklı fitillerinin, yeterli ateşleme gücünde olması ve özel hava koşullarında bile depolama
bakımından gerekli şartları haiz olarak ateşlenebilir güçte olması gerekir.
C) Kapsüller (Gecikmeli kapsüller dahil) ve Röleler
(a) Kapsüller, öngörülen tüm kullanım koşullarında, irtibatlandırıldıkları patlayıcı maddelerin
patlatılmasını güvenilir şekilde başlatmalıdır.
(b) İnfilaklı fitiller için kullanılan röleler (gecikme bağlantısı) güvenilir ateşlemeye sahip olmalıdır.
(c) Ateşleme kapasitesi nemden olumsuz etkilenmemelidir.
(d) Gecikmeli kapsüllerin gecikme süreleri, öngörülen süreyi aşma olasılığının önemsiz derecede
olmasını temin edecek şekilde olmalıdır.
(e) Elektrikli kapsüllerin elektriksel özellikleri ambalaj üzerinde verilmelidir. (örneğin: akım, direnç
gibi)
(f) Elektrikli kapsüllerin telleri, kullanım amaçları doğrultusunda, kapsüle olan bağlantılarının
sağlamlığı da dahil olmak üzere, yeterli yalıtım ve dayanıklılığa sahip olmalıdır.
D) Sevk Yakıtları ve Roket Sevk Yakıtları
(a) Bu malzemeler planlanan amaç için kullanıldığında patlamamalıdır.
(b) Sevk barutları, gerektiğinde (örneğin: nitroselüloz bazlı olanlar) bozulmaya karşı stabilize
edilmelidir.
(c) Roket katı sevk yakıtları, sıkıştırılmış (preslenmiş) veya döküm halinde iken işlevlerini tehlikeli
şekilde etkileyen herhangi bir çatlak veya gaz kabarcıkları içermemelidir.
Ek II
UYGUNLUK DEĞERLENDĠRME ĠġLEMLERĠ
I- B MODÜLÜ : AT Tip Ġncelemesi
1- Bu Modül, öngörülen üretimi temsil eden bir örneğin Onaylanmış Kuruluş tarafından doğrulanan ve
tevsik edilen prosedürlerin bir kısmını, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerini karşılayıp karşılamadığını belirtir.
2- AT tip inceleme başvurusu, üreticinin seçeceği bir onaylanmış kuruluşa yapılır.
Başvuruda bulunması gereken bilgiler;
- Üreticinin ad ve adresi ile başvuru yetkili temsilci tarafından yapılmışsa, bu temsilcinin de ad ve
adresi eklenecek. - Aynı başvurunun başka bir Onaylanmış Kuruluşa yapılmamış olduğunu gösteren yazılı bir
beyanname.
- Bu Modülün 3 üncü Bölümünde belirtilen teknik belgeler.
Başvuran, Onaylanmış Kuruluşun tasarrufunda, bundan böyle "tip" olarak adlandırılacak olan
öngörülen ürünün bir örneğini arz edecektir. Onaylanmış Kuruluş, inceleme programının yürütülmesi için gerek
olduğu takdirde, daha fazla örnek talep edebilecektir.
3- Teknik belgeler, ürünün bu Yönetmeliğin değerlendirilecek şartlarına uygunluğunu mümkün kılması
gerekir. Söz konusu belgeler, böyle bir değerlendirmenin gerektirebildiği ölçüde, tasarımı, üretimi ve işlenmesini
kapsamalı ve değerlendirme için gerekebilecek hususları içermelidir.
- Bir genel tip tanımlaması,
- Kavramsal tasarımı ile üretim çizimleri ve bileşenlerin diyagramları, alt bileşenler, devreler vb.,
- Çizimlerin, şemaların ve ürünün işleme mekanizmasının anlaşılması için gereken tanımlama ile
açıklamalar,
- Tamamen ya da kısmen uygulanmış olarak bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde atıfta bulunulan
standartların bir listesi ile eğer bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standartlar uygulanmamışsa,
Yönetmelikteki gerekli koşulları karşılamak üzere kabul edilen çözümlerin tanımlamaları,
- Yapılan tasarım hesaplamalarının ve gerçekleştirilen incelemelerin sonuçları,
- Test raporları.
4- Onaylanmış Kuruluşun yapması gerekenler;
4.1- Teknik belgeleri incelemek, tipin bu belgelere uygun olarak üretildiğini onamak ve bu
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ilgili standart hükümlerine uygun olarak tasarlanan elemanlar ile söz
konusu standartları uygulamaksızın tasarlanan bileşenleri belirlemek,
4.2- Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde atıfta bulunulan standartların uygulanmadığı durumlarda,
üretici tarafından kabul edilen çözümlerin Yönetmeliğin gerekli koşullarını karşılayıp karşılamadığını kontrol
etmek için uygun incelemeler ile gerekli testleri yapmak ya da yaptırmak,
4.3- Üreticinin ilgili standartları uygulamayı tercih ettiği durumda, bunların gerçekten uygulanıp
uygulanmadığını kontrol etmek için uygun incelemeler ile gerekli testleri yapmak ya da yaptırmak,
4.4- Başvuru sahibi ile birlikte incelemelerin ve gerekli testlerin yapılacağı yeri kararlaştırmak.
5- Tip bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerini karşıladığı takdirde, Onaylanmış Kuruluş başvuru sahibine
bir AT tip inceleme belgesi verir. Bu belgede; üreticinin ad ve adresi, inceleme sonucu ile onaylanan tipin
tanınmasını sağlayacak gerekli kimlik bilgileri bulunmalıdır.
Teknik belgelerin ilgili kısımlarının bir listesi verilen belgeye eklenir ve bir kopyası Onaylanmış
Kuruluş tarafından saklanır.
Üreticinin tip belgesi reddedilirse, Onaylanmış Kuruluşun bu reddin nedenlerini ayrıntıları ile belirtmesi
gerekir. Bu da başvuru prosedürüne uygun yapılmalıdır.
6- Başvuru sahibi, onaylanmış teçhizat üzerinde yapılan bütün değişiklikleri Onaylanmış Kuruluşa
bildirir. Söz konusu değişikliklerin ürününün gerekli şartlara uygunluğunu ve kullanım şartlarını etkilemesi
durumunda ilave onay alınması gereklidir. Bu ilave onay, orijinal AT tip inceleme belgesine ek şeklinde verilir.
7- Her Onaylanmış Kuruluşun verilen ve iptal edilen AT tip inceleme belgeleri ile eklerine yönelik
bilgiyi diğer Onaylanmış Kuruluşlara iletmesi gerekir.
8- Diğer Onaylanmış Kuruluşlar bu belge ve/veya eklerinin kopyalarını alabilir. Belge eklerinin diğer
Onaylanmış Kuruluşların tasarrufunda saklanması gerekir.
9- Üretici, AT tip inceleme belgeleri ile eklerinin teknik belge kopyalarını, ilgili ürünün son üretim
tarihinden sonra en az 10 yıllık bir süre için saklaması gerekir.
Üreticinin bulunmadığı durumunda, teknik belgelerin korunması zorunluluğu, ürünü piyasaya arz eden
kişinin olacaktır.
II- C MODÜLÜ : Tipe Uygunluk
1- Bu modül, üretici veya onun yetkili temsilcisinin söz konusu olan patlayıcıların AT tip inceleme
belgesinde tanımlanan tipe uygun olduğunu ve bu Yönetmelik koşullarını yerine getirdiğini temin ve beyan ettiği
prosedür kısmını tanımlamaktadır. Üreticinin CE işaretini her patlayıcıya eklemesi ve yazılı bir uygunluk beyanı
hazırlaması gerekir.
2- Üretici; üretim sürecinin, üretilen ürünün bu Yönetmelikteki temel emniyet şartları ile AT tip
inceleme belgesinde belirtilen tipe uygunluğunu sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almalıdır.
3- Üretici, uygunluk beyanının bir kopyasını son üretim tarihinden en az on yıl süreyle saklaması
gerekir.
Üreticinin bulunmadığı durumunda, teknik belgelerin korunması zorunluluğu, ürünü piyasaya arz eden
kişinin olacaktır. 4- Üretici tarafından seçilen bir Onaylanmış Kuruluş, ürünün incelemelerini rastgele aralıklarla yapmalı
veya yaptırmalıdır. Onaylanmış Kuruluş tarafından, yerinde alınan tamamlanmış mamul ürünlerden uygun bir
örnek incelenir ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde anılan standartta veya ilgili diğer standartlarda tanımlanan
ya da bunlara eşdeğer testlerle ürünün bu Yönetmelik koşullarına uyup uymadığı incelenir. İncelenen bir veya
daha fazla ürün örneğinin uygun olmaması halinde, Onaylanmış Kuruluş gerekli tedbirleri almalıdır.
Onaylanmış Kuruluşun sorumluluğunda olmak üzere, üretici Onaylanmış Kuruluşun tanıtım sembolünü
üretim süreci boyunca ürüne iliştirir.
III- D MODÜLÜ : Üretim Kalite Güvencesi
1- Bu Modül, bu Modülün 2 nci Bölüm zorunluluklarını yerine getiren üreticinin, söz konusu
patlayıcıların AT tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe uygun olduğunu temin veya beyan ettiği ve bu
Yönetmelik koşullarını yerine getirdiği prosedürü tanımlar. Üretici CE uygunluk işaretini her bir patlayıcıya
iliştirir ve yazılı bir uygunluk beyanı hazırlar. CE uygunluk işareti ile birlikte bu Modülün 4 üncü Bölümünde
belirtilen kontrollerden sorumlu Onaylanmış Kuruluşun tanıtma sembolü de bulunur.
2- İmalatçı, bu Modülün 3 üncü Bölümde belirtilen üretim, son ürün incelemesi ve test için onaylanmış
bir kalite sistemi uygulamalıdır. İmalatçı, bu Modülün 4 üncü Bölümde belirtilen kontrollere tabidir.
3- Kalite sistemi
3.1- Söz konusu patlayıcılar için üreticinin kendi seçeceği Onaylanmış Kuruluşa kendi kalite sisteminin
değerlendirilmesi için başvuruda bulunur.
Başvuru aşağıdakileri içermelidir;
- Öngörülen patlayıcı kategorisi ile ilgili tüm bilgiler,
- Kalite sistemi ile ilgili tüm belgeler,
- Onaylanan tiple ilgili teknik dokümanlar ile AT tip inceleme belgesinin bir kopyası.
3.2- Kalite sistemi, patlayıcıların AT tip inceleme belgesinde belirtilen tipe ve bu Yönetmeliğin
şartlarına uygunluğu sağlamalıdır.
Üretici tarafından kabul edilen tüm elemanlar, koşullar ile hükümlerin, yazılı politikalar (izlenen yol,
yöntem), prosedürler ile talimatlar halinde sistematik ve düzenli olarak belgelenmesi gerekir. Kalite sistemi
belgelerinin kalite programları, planları, talimatnameler ve kalite kayıtlarının yorumları birbiri ile tutarlı
olmalıdır.
Belgeler aşağıdaki hususların yeterli tanımlarını içermelidir;
- Patlayıcıları kalitesi ile ilgili olarak, kalite hedefleri, örgütsel yapı, yönetim sorumlulukları ve
yetkileri,
- Üretim, kalite kontrolü ve kalite temini teknikleri, uygulanacak yöntem ve sistematik faaliyetler,
- Üretim öncesi, üretim esnasında ve sonrasında yapılacak inceleme ve testler ile bunların her sıklıkta
yapılacağı,
- İnceleme raporları ve test verileri, ayarlama verileri, personel vasıflarına ilişkin rapor gibi kaliteye
yönelik kayıtları,
- Patlayıcının öngörülen kalitesinin elde edilişini gözlemleme yolları ve kalite sisteminin başarılı
işleyişini izleme yolları.
3.3- Onaylanmış Kuruluşun, kalite sisteminin bu Modülün madde 3.2 de yer alan koşulları yerine
getirip getirmediğini belirlemek üzere değerlendirmesi gerekir. İlgili uyumlaştırılmış standardı uygulayan kalite
sistemlerinin koşullarına uygunluğu sağladığı kabul edilir. Denetleme ekibinin, ilgili ürün teknolojisini
deneylendirme tecrübesi olan en az bir üyesi olmalıdır. Değerlendirme işlemine, üreticinin tesislerine inceleme
gezisi yapılması da dahildir.
Karar üreticiye bildirilir. Bildirim kapsamına inceleme sonuçları ile gerçekleşen değerlendirme kararı
da dahildir. İmalatçıya kararı konusunda bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirim, incelemenin sonuçlarını ve
kanıtlanmış değerlendirme kararını içermelidir.
3.4- Üretici onaylanan kalite sisteminden doğan yükümlülükleri yerine getirmeli ve sistemi yeterli ve
etkin bir düzeyde tutmalıdır.
Üreticinin sistemini onaylayan Onaylanmış Kuruluş, sistemde yapılması öngörülen her türlü
değişiklikle ilgili olarak üretici tarafından bilgilendirilmelidir.
Onaylanmış Kuruluşun önerilen değişiklikleri değerlendirerek değişiklik yapılan kalite sisteminin bu
Modülün madde 3.2’de belirtilen koşullara uyup uymadığına ya da yeni bir değerlendirmenin gerekli olup
olmadığına karar vermesi gerekir.
Karar üreticiye bildirilmelidir. Bildirim, inceleme sonuçları ile değerlendirme kararını da içermelidir.
4- Onaylanmış Kuruluşun sorumluluğunda izleme,
4.1- İzlemenin amacı, üreticinin onaylanan kalite sisteminden doğan yükümlülükleri usulüne uygun
olarak yerine getirmesini temin etmektir. 4.2- Üretici, Onaylanmış Kuruluşun inceleme amacı ile üretim, inceleme, test etme ve depolama
yerlerine girmesine izin vermeli ve Onaylanmış Kuruluşa gerekli tüm bilgilerle birlikte özellikle aşağıdaki
bilgileri vermelidir;
- Kalite sistem belgeleri,
- İnceleme raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin vasıflarına ilişkin raporları gibi
kalite kayıtları.
4.3- Onaylanmış Kuruluşun, üreticinin kalite sistemini belirleyip uygulamasından emin olmak üzere
periyodik denetlemelerde bulunması ve üreticiye bir denetleme raporu vermesi gerekir.
4.4- Buna ek olarak Onaylanmış Kuruluş üreticiye habersiz ziyaretlerde bulunabilir. Bu ziyaretler
esnasında Onaylanmış Kuruluş kalite sisteminin doğru işlediğini tasdik etmek için testler yapabilir veya üreticiye
bu testleri yaptırabilir; gerekirse Onaylanmış Kuruluşun üreticiye bir ziyaret raporu, bir test yapıldı ise test
raporu vermesi gerekir.
5- Üreticinin, üretimin son gününden en az on yıl sonrasına kadar ulusal yetkililerin incelemesine açık
tutması gereken belgeler:
- Bu Modülün madde 3.1’in 2 nci şıkkında atıfta bulunulan belge,
- Bu Modülün madde 3.4.’ün 2. paragrafında atıfta bulunulan belge,
- Bu Modülün madde 3.4’ün son paragrafında ve bu Modülün madde 4.3 ile 4.4’de atıfta bulunulan
Onaylanmış Kuruluşun karar ve raporları.
6- Her Onaylanmış Kuruluşun verilen ve iptal edilen kalite sistem onaylarından diğer Onaylanmış
Kuruluşları bilgilendirmesi gerekir.
lV- E MODÜLÜ: Ürün Kalite Güvencesi
1- Bu Modül, bu Modülün 2 nci Bölümünün zorunluluklarını yerine getiren üreticinin, AT tip inceleme
belgesinde tanımlanan tipte patlayıcıların uygun olduğunu temin ve beyan etmesi prosedürünü tanımlamaktadır.
Üreticinin CE uygunluk işaretini her patlayıcının üzerine iliştirilmesi ve bir yazılı uygunluk beyanı hazırlaması
gerekir. CE uygunluk işareti ile birlikte bu Modülün 4 üncü Bölümünde değinilen kontrollerden sorumlu
Onaylanmış Kuruluşun bir tanıtma sembolü bulunmalıdır.
2- Üreticinin, bu Modülün 3 üncü Bölümde belirtildiği şekilde nihai patlayıcı inceleme ve test edilmesi
için onaylanan bir kalite sistemini uygulaması gerekir. Bu Modülün 4 üncü Bölümünde anılan kontrollere tabi
olmalıdır.
3- Kalite sistemi,
3.l- Üretici, patlayıcıları için uygulanacak kalite sisteminin değerlendirilmesi için bir Onaylanmış
Kuruluşa başvuruda bulunacaktır.
Başvuruda bulunması gerekenler;
- Öngörülen patlayıcı sınıfı ile ilgili tüm bilgiler,
- Kalite sisteminin belgeleri,
- Onaylanan tipin teknik belgeleri ile AT tip inceleme belgesinin bir kopyası.
3.2- Kalite sistemi kapsamına her patlayıcı, bu Yönetmeliğin gerekli şartlarına uygunluğunun tasdik
edilebilmesi için bu Modülün 4 üncü Bölümündeki standartlarda açıklanan uygun testler veya eşdeğer testler
doğrultusunda incelenir. Üretici tarafından kabul edilen tüm eleman, koşul ve hükümler yazılı politikalar,
prosedür ve talimatlar şeklinde sistematik ve düzenli olarak belgelenecektir.
Kalite sistemi belgelerinin kalite programları, plan, talimatname ve kayıtların bir bütünlük içinde olması
gerekir.
Özellikle aşağıdaki hususların tam bir tanımlamasını içermelidir:
- Ürün kalitesi ile ilgili yönetimin kalite hedefleri ile örgütsel yapısı, sorumluluk ve yetkileri,
- Kalite sistemin etkili işlemesinin izlenmesi yolları,
- Üretimden sonra uygulanacak inceleme ve testler,
- İnceleme raporları ile test verileri, ölçüm verileri, ilgili personelin kalifikasyon raporları gibi kalite
kayıtları vb.
3.3- Kalite sisteminin bu Modülün madde 3.2’sinde atıfta bulunulan şartları yerine getirip getirmediğini
belirlemek üzere Onaylanmış Kuruluşça değerlendirilmesi gerekir. İlgili uyumlaştırılmış standardı uygulayan
kalite sistemlerinin bu Yönetmeliğin şartlarına uygunluğu sağlanmalıdır.
Denetleme ekibinin, ilgili ürün teknolojisini değerlendirme tecrübesine sahip en az bir üyesi olmalıdır.
Değerlendirme işlemi üreticinin bulunduğu yere bir teftiş ziyaretini de içermelidir.
Üreticinin karardan haberdar edilmesi gerekir. Bu bildirim, incelemenin sonuçlarını ve usule uygun
olarak kanıtlanmış değerlendirme kararını içermelidir.
3.4- Üreticinin, onaylandığı şekilde kalite sisteminden doğan yükümlülükleri üstlenmesi ve bunları
yeterli ve etkili bir düzeyde koruması gerekir. Üretici veya yetkili temsilcinin, kalite sistemini onaylayan Onaylanmış Kuruluşu sistemde önerilen her
değişiklikten haberdar etmesi gerekir.
Onaylanmış Kuruluşun önerilen değişiklikleri değerlendirmesi ve değişiklik yapılan kalite sisteminin bu
Modülün madde 3.2’de sunulan koşulları yerine getirip getirmediğinin ya da yeni bir değerlendirmenin gerekli
olup olmadığının kararlaştırılması gerekir.
Onaylanmış Kuruluşun kararını üreticiye bildirmesi gerekir. Bildirimde inceleme sonuçları ile
değerlendirme kararı da bulunmalıdır.
4.1- İzlemenin amacı üreticinin onaylanan kalite sisteminden doğan yükümlülükleri tam olarak yerine
getirmesini temin etmektir.
4.2- Üreticinin, Onaylanmış Kuruluşun inceleme, test etme ve depolama alanlarına inceleme yapmak
amacı ile girmesine izin vermesi Onaylanmış Kuruluşa, başta aşağıdaki hususlar olmak üzere, gerekli tüm bilgiyi
temin etmesi gerekir;
- Kalite sistem belgeleri,
- Teknik belgeler,
- İnceleme raporları ile test verileri, ölçme verileri, ilgili personel vasıflarına ilişkin raporları gibi
kaliteye yönelik kayıtlar, vb.
4.3- Onaylanmış Kuruluşun, üreticinin kalite sistemin sürdürüp uyguladığını temin etmek üzere
periyodik olarak denetlemelerde bulunması ve üreticiye bu denetleme raporunu vermesi gerekir.
4.4- Buna ek olarak, Onaylanmış Kuruluş üreticiye habersiz ziyaretlerde de bulunabilir. Bu ziyaretler
esnasında Onaylanmış Kuruluş kalite sisteminin doğru işlediğini tasdik etmek için testler yapabilir veya üreticiye
bu testleri yaptırabilir; gerekirse Onaylanmış Kuruluşun üreticiye bir ziyaret raporu, bir test yapılmış ise bir test
raporu vermesi gerekir.
5- Üreticinin, üretimin son gününden en az on yıl sonrasına kadar ulusal yetkililerin incelenmesine açık
tutması gereken belgeler;
- Bu Modülün madde 3.1’in 2 nci şıkkında atıfta bulunulan belge,
- Bu Modülün madde 3.4’ün 2 nci paragrafında atıfta bulunulan yenilemeler,
- Bu Modülün madde 3.4’ün son paragrafında ve bu Modülün madde 4.3 ile 4.4.’de atıfta bulunulan
Onaylanmış Kuruluşun karar ve raporları.
6- Her Onaylanmış Kuruluşun, verilmiş ve iptal edilmiş kalite sistem onaylarından diğer Onaylanmış
Kuruluşları bilgilendirmesi gerekir.
V- F MODÜLÜ: Ürün Doğrulaması
1- Bu Modül, üretici ya da yetkili temsilcinin 3 üncü Bölüm hükümleri kapsamına giren patlayıcının
AT tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe uygunluğunu ve Yönetmeliğin ilgili koşullarını haiz olup olmadığını
kontrol ve tasdik ettiği prosedürü tanımlar.
2- Üretici, üretim sürecinin AT tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe ve bu Yönetmelik şartlarına
uygunluğunu temin etmek için gereken tüm tedbirleri alacaktır. CE işaretini her bir patlayıcıya ekleyecek ve bir
uygunluk beyanı hazırlayacaktır.
3- Onaylanmış Kuruluş patlayıcının, bu Modülün 4 üncü Bölümünde belirtildiği gibi her birini inceleme
ve test etme yolu ile Yönetmelik koşullarına uygunluğunu kontrol etmek üzere uygun inceleme ve testler
gerçekleştirecektir.
Üretici veya yetkili temsilcisi uygunluk belgesinin bir kopyasını en son patlayıcının üretildiği tarihten
itibaren en az on yıl boyunca saklayacaklardır.
4- Her patlayıcının inceleme ve test edilme yolu ile tasdik edilmesi.
4.1- Bütün patlayıcılar tek tek sınanacak ve ilgili patlayıcı tipi ile Yönetmelik koşullarına
uygunluklarını tasdik etmek üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standartlarda belirtilen gerekli
testler veya eşdeğer testler yapılacaktır.
4.2- Onaylanmış Kuruluş onay alan her patlayıcıya kendi kimlik (ayırt edici) sembolünü iliştirecek veya
iliştirilmesini sağlayacak ve yapılan testlere yönelik yazılı bir uygunluk belgesi hazırlayacaktır.
4.3- Üretici veya yetkili temsilcisi, talep halinde, Onaylanmış Kuruluşa uygunluk belgelerini temin
edeceğini taahhüt eder.
Vl- G MODÜLÜ: AT Birim Doğrulaması
1- Bu modül, üreticinin bu Modülün 2 nci Bölümünde atıfta bulunulan belgenin verildiği patlayıcının
bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olduğunu taahhüt ve beyan ettiği prosedürü tanımlamaktadır. Üreticinin CE
işaretini patlayıcıya eklemesi ve bir uygunluk beyannamesi hazırlaması gerekir.
2- Onaylanmış Kuruluşun patlayıcının bu Yönetmeliğin şartlarına uygunluğunu temin amacı ile bu
Modülün 4 üncü Bölümünde atıfta bulunulan standartlarda belirtildiği gibi veya eşdeğer testler uygulamak
suretiyle patlayıcıyı incelemek zorundadır. Onaylanmış Kuruluş onaylanan patlayıcı üzerine kendi kimlik sembolünü iliştirecek veya iliştirilmesini
sağlayacak ve yapılan, testler ile ilgili bir uygunluk belgesi hazırlayacaktır.
3- Teknik belgelerin amacı, Yönetmelik koşullarına uygunluğun değerlendirilmesi ile patlayıcının
dizayn, üretim ve işlemesinin anlaşılmasını mümkün kılmaktır.
Belgelerde, evvelce de belirtmiş olduğu gibi, değerlendirme için bulunması gereken hususlar;
- Tipin genel bir tanımlanması,
- Tasarım dizaynı ile üretim çizimleri ve bileşenlerin şemaları, alt-bileşenler, devreler (akım) vb.
- Adı geçen çizim ile şemaların anlaşılması için gerekli olan tanımlama ve açıklamalar ile patlayıcının
çalışması veya koruma sisteminin çalışmasına yönelik açıklamalar,
- Bu Modülün 4 üncü Bölümünde atıfta bulunulan, tamamen ya da kısmen uygulanmış standartların bir
listesi ve belirtilen standartlara uyulmadığı taktirde Yönetmeliğin gerekli şartlarını karşılamak üzere kabul edilen
çözümlerin tanımlamaları,
- Yapılan dizayn hesaplamalarının sonuçları, gerçekleştirilen incelemeler vb.,
- Test raporları.
Ek III
ONAYLANMIġ KURULUġ YETKĠLENDĠRMESĠNDE BAKANLIK TARAFINDAN DĠKKATE
ALINMASI GEREKEN MĠNĠMUM KRĠTERLER
1- Onaylanmış Kuruluş yöneticileri ile onaylama testlerini yapmakla sorumlu çalışanlar, incelenen
patlayıcının tasarımcısı, üreticisi, tedarikçisi ve tesisatçısı, yetkili temsilcisi olamaz. Bu kişiler, söz konusu
patlayıcının tasarımı, yapımı, pazarlanması veya elde edilmesine, ne doğrudan karışabilecek ne de yetkili
temsilcisi olabileceklerdir.
Bu durum, üretici ile Onaylanmış Kuruluş arasındaki teknik bilgi alışverişine engel oluşturmaz.
2- Onaylanmış Kuruluş ve çalışanları, onaylama testlerini üst düzey mesleki bütünlük ve teknik
yeterlilik ile gerçekleştirecek ve özellikle onaylama işleminin sonucu ile ilgilenen kişi veya kişilerden
gelebilecek maddi unsurlar olmak üzere inceleme sonuçları ya da yargılarını etkileyebilecek nitelikteki her türlü
baskı ve teşviklerden muaf olacaklardır.
3- Onaylanmış Kuruluş hizmetinde gerekli personel bulunacak ve kontrolle ilgili mali ve teknik
görevleri doğru bir şekilde yapmasına imkan verecek yeterli kolaylıklara sahip olacaktır; özel kontrol için gerekli
teçhizattan yararlanacaktır.
4- İncelemeden sorumlu çalışanların;
- Kusursuz teknik ve mesleki bilgisi,
- Yapacakları testlerin koşulları ile ilgili tatmin edici bilgi ve bu konuda yeterli deneyimi,
- Test uygulamasının doğruluğunu kanıtlamak için gereken belge, kayıt ve raporları hazırlama
yeterliliği olacaktır.
5- İnceleme elemanlarının tarafsızlığı temin edilecektir. Ücretleri yaptıkları test sayısına veya o testlerin
sonuçlarına bağlı olmayacaktır.
6- Ulusal mevzuat gereği, Devlet sorumluluğu olmadıkça veya Bakanlık kendisi testlerden doğrudan
sorumlu olmadıkça, Onaylanmış Kuruluş mesleki sorumluluk sigortasını üstlenir.
7- Onaylanmış Kuruluş elemanları, bu Yönetmelik hükmünde veya yürürlükteki ulusal hukuk
hükümleri uyarınca görevlerini icra ederken elde edecekleri tüm bilgiler (faaliyetlerini yürüttükleri Devletin
yetkili idari otoriteleri ile karşılıklı yapılan görüşmeler hariç) ile ilgili olarak mesleki gizlilik prensibine riayet
etmeye mecburdurlar.
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
3403 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Yönetmeliğin (2000/55/AT) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Yangın Yönetmeliği
Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliği
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği
Tarıma Dayalı İhtisas OSB Yönetmeliği
Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik
Sanayi ve Ticaret Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının Sınav, Atama, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
Kamu Konutları Yönetmeliği
Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

Demir Yumruk; Çin

Demir Yumruk; Çin

1,339,724,852 insan ve insan … Bu insanlar ne yer, içer,neyi talep eder,hangi markalara hayranlar, Batı Dünyasına nasıl bakıyorlar, iş yapışları bizlere göre son derece karmaşıkken, kulaklarını arkadan tutarken, nasıl böyle dev bir demir yumruk ile ihracat şampiyonu oluyorlar.

OFİS VE İNSAN

Dijital baskı kalıcı olacak

Dijital baskı kalıcı olacak

Dijital baskı, 1990’lı yıllarda büyük ilgi ve heyecan uyandırdı; ama esas atılım sonrasında gerçekleşti. Günümüzde dijital baskı, pek çok baskı işi için uygun bir alternatif haline geldi.

Monitör ve masa yerleşimi

Monitör ve masa yerleşimi

Özellikle sırt, bel ve boyun rahatsızlıkları yönünden masada oturuş ve göz sağlığı açısından da monitör konumlanmalarında dikkat edilmesi gerekenleri inceliyoruz

İŞ DÜNYASI

Engelli çalışanlar en çok teknik serviste istihdam ediliyor

Engelli çalışanlar en çok teknik serviste istihdam ediliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklamasına göre kamuda engelli personel sayısı son iki yıl yılda iki kat arttı.

HUKUK / MUHASEBE

TTK'ya göre Ortaklar şirketten para çekemez

TTK'ya göre Ortaklar şirketten para çekemez

Yeni TTK’da, “Pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağı” başlıklı 358’inci maddesinde getirilen düzenlemenin anlamını Nevzat Erdağ açıklıyor.