Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

17 Haziran 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27261
Kanun No. 5902 Kabul Tarihi: 29/5/2009
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek
üzere, Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulması, teşkilatı ile görev ve yetkilerini
düzenlemektir. Başbakan, Başkanlıkla ilgili yetkilerini bir bakan aracılığı ile kullanabilir.
(2) Bu Kanun; afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde
gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma,
olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve
kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması hususlarını
kapsar.
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunda yer alan;
a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya
kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,
b) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal
hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,
c) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi: Afet ve acil durumlarda müdahalenin koordine edildiği, 24 saat
esasına göre çalışan, kesintisiz ve güvenli bilgi –işlem ve haberleşme sistemleri ile donatılan merkezi,
ç) Akreditasyon: Başkanlığın koordinasyonunda çalışılabilmesi için özel kuruluşlar ile sivil toplum
kuruluşlarına uygunluk belgesi verilmesini,
d) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,
e) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,
f) Hazırlık: Afet ve acil durumlara etkin bir müdahale amacıyla önceden yapılan her türlü faaliyetleri,
g) İyileştirme: Afet ve acil durum sebebiyle bozulan hayatın normalleştirilmesine yönelik faaliyetleri ve
yeniden yapılanmayı,
ğ) Müdahale: Afetlerde ve acil durumlarda can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, ibate, güvenlik, mal ve çevre
koruma, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin verilmesine yönelik çalışmaları,
h) Risk: Belirli bir alandaki tehlike olasılığına göre kaybedilecek değerlerin ölçüsünü,
ı) Risk azaltma: Belirli bir kesim veya alanda geliştirilen afet senaryolarına göre, olası risklerin önlenmesi,
kabul edilebilir ölçülere indirilmesi ya da paylaşımı amacıyla alınacak her türlü planlı müdahaleyi,
i) Risk yönetimi: Ülke, bölge, kent ölçeğinde ve yerel ölçekte risk türleri ve düzeylerini tespit etme, azaltma ve
paylaşma çalışmaları ile bu alandaki planlama esaslarını,
j) Sivil savunma: Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, hayati
önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin devamını sağlayacak
iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın moralini
yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri,
k) Zarar azaltma: Afetlerde ve acil durumlarda meydana gelmesi muhtemel zararların yok edilmesi veya
azaltılmasına yönelik risk yönetimi ve önleme tedbirlerini,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Kurullar, BaĢkanlık TeĢkilatı ve Görevleri
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu
MADDE 3 – (1) Afet ve acil durumlarla ilgili olarak hazırlanan plan, program ve raporları onaylamakla
görevli, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısının başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri,
Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman
bakanlarından oluşan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kurulmuştur. Kurul toplantılarına, ilgili bakan, kurum ve
kuruluş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çağırılabilir.
(2) Kurul, yılda en az iki kez toplanır. Kurul, ayrıca Kurul Başkanının isteği üzerine toplanabilir. Kurulun
sekretaryasını Başkanlık yürütür.
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu MADDE 4 – (1) Afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek,
uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu
sağlamak amacıyla, Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim,
Bayındırlık ve İskân, Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Orman bakanlıkları ve Devlet Planlama
Teşkilatı müsteşarları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı ile afet veya
acil durumun türüne göre Kurul Başkanınca görevlendirilecek diğer bakanlık ve kuruluşların üst yöneticilerinden
oluşan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.
(2) Kurul, yılda en az dört kez toplanır. Ayrıca, ihtiyaç halinde Kurul Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü
toplanabilir. Kurulun sekretaryasını Başkanlık yürütür.
Deprem DanıĢma Kurulu
MADDE 5 – (1) Depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetler
hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve öncelikleri belirlemek amacıyla Başkanın
başkanlığında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Temsilcisi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem
Araştırma Enstitüsü Müdürü, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı, deprem konusunda çalışmaları bulunan ve
Yükseköğretim Kurulu tarafından bildirilecek en az on üniversite öğretim üyesi arasından Başkan tarafından
belirlenecek beş üye ile akredite edilmiş ilgili sivil toplum kuruluşlarından Başkan tarafından belirlenecek üç üyeden
oluşan Deprem Danışma Kurulu kurulmuştur.
(2) Kurul, yılda en az dört kez toplanır. Ayrıca, ihtiyaç halinde, Kurul Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü
toplanabilir. Kurulun sekretaryasını Başkanlık yürütür.
(3) Diğer afet türlerine yönelik olarak da Bakanlar Kurulu kararı ile afet danışma kurulları kurulabilir.
BaĢkanlık teĢkilatı
MADDE 6 – (1) Başkanlık teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:
a) Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı.
b) Müdahale Dairesi Başkanlığı.
c) İyileştirme Dairesi Başkanlığı.
ç) Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı.
d) Deprem Dairesi Başkanlığı.
e) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
(2) Başkanlığın teşkilat yapısı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
BaĢkanın görevleri
MADDE 7 – (1) Başkan, Başkanlığın en üst amiridir ve görevleri şunlardır:
a) Başkanlık hizmetlerini mevzuat hükümlerine, kalkınma planları ve yıllık programlara, Başkanlığın amaç ve
politikalarına, stratejik planlarına, performans ölçütlerine, hizmet kalite ve standartlarına ve bütünleşik afet yönetimi
ilkesine uygun olarak yürütmek.
b) Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun toplanması amacıyla Kurul Başkanına öneride bulunmak.
c) Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst makamları bilgilendirmek.
ç) Sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin görev yerlerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşları
ve sivil toplum kuruluşları ile koordine ederek belirlemek.
d) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca bir iç denetçi atamak.
e) Resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek.
f) Basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.
g) Başkanlığın yıllık çalışma raporu ve eylem planını hazırlamak.
ğ) Başbakan veya ilgili bakan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
(2) Başkan, bu Kanunda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Başbakana karşı sorumludur.
Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi BaĢkanlığı
MADDE 8 – (1) Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Ülke düzeyinde uygulanacak afet ve acil durum müdahale, risk yönetimi ve zarar azaltma planlarını yapmak
veya yaptırmak.
b) Muhtemel afet ve acil durum bölgelerini tespit etmek ve önleyici tedbirleri ilan etmek.
c) Zarara uğraması muhtemel yerlerin plan, proje ve imar esaslarını belirlemek.
ç) Ayni, nakdi ve insani yardım esaslarını belirlemek.
d) Afet ve acil durumlar hakkında halkı bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapmak.
e) Yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgileri toplamak ve değerlendirmek.
f) Afet ve acil durum yönetim merkezlerinin, ortak haberleşme ve bilgi sistemlerinin standardını belirlemek ve
denetlemek.
g) Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin iş ve işlemlerini yürütmek.
ğ) Afet ve acil durumlara ilişkin; 1) Yönetim stratejilerini belirlemek.
2) Her türlü bilgi, haberleşme, tahmin ve erken uyarı sistemlerini kurmak ve işletmek.
3) Kamu yatırımları ile personel ihtiyacı konusunda ilgili kurumlara öneride bulunmak.
4) Eğitim faaliyetleri ve tatbikatları yapmak veya yaptırmak.
5) Sigorta hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.
6) Hizmet standartlarını ve akreditasyon esaslarını belirlemek ve denetlemek.
h) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Müdahale Dairesi BaĢkanlığı
MADDE 9 – (1) Müdahale Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Afet ve acil durum esnasında kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları, yabancı kişi ve kuruluşlara ait her türlü
kaynakları değerlendirerek afet veya acil durumun etkilerini gidermeye yönelik müdahale çalışmalarını yürütmek.
b) Başbakanlık afet ve acil durum yönetimi merkezini idare etmek.
c) Kamu kurum ve kuruluşları ile illerde afet ve acil durum yönetimi merkezlerinin açılması ve yönetilmesini
sağlamak.
ç) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmetlerinin standartlarını belirlemek.
d) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmeti veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
e) Gönüllü itfaiye ile arama ve kurtarma hizmetlerini düzenlemek ve teşvik etmek.
f) Koruyucu ve kurtarıcı faaliyetleri planlamak ve yürütmek.
g) Afet ve acil duruma ilişkin anlaşmalarla verilen görevleri yürütmek.
ğ) Yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla görev alanına giren konularda işbirliği yapmak.
h) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
ĠyileĢtirme Dairesi BaĢkanlığı
MADDE 10 – (1) İyileştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Afet ve acil durum sonrası hayatın normale dönmesini sağlayıcı tedbirleri almak.
b) Afet ve acil durum bölgelerinde geçici yerleşmeyi sağlamak, zarara uğramış kişilerin tedavi, iaşe, ibate,
sosyal ve psikolojik destek hizmetlerini yürütmek.
c) Afete uğramış yerlerin imar, plan, proje işlemleri ile bu alandaki hukuki işlemlerin yürütülmesinde kamu
kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, yapılan işlemleri denetlemek.
ç) Uluslararası acil yardımları yapmak ve kabul etmek.
d) Afetten etkilenen bölgelerde, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, üniversiteler ve sivil toplum
kuruluşları ile işbirliği içinde afet sonrası yeniden yapılanma ve iyileştirme planlarını hazırlamak, hazırlanan planları
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun onayına sunmak, onaylanan planların uygulanmasını koordine etmek,
uygulamaya ilişkin ilerleme raporlarını hazırlamak.
e) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Sivil Savunma Dairesi BaĢkanlığı
MADDE 11 – (1) Sivil Savunma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda sivil savunma hizmetlerini planlamak, uygulamak ve
denetlemek.
b) Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini planlamak ve
yürütmek.
c) Seferberlik ve savaş hazırlıklarında ihtiyaç duyulacak sivil kaynakları tespit etmek.
ç) Sivil savunma gayretlerinin halk tarafından desteklenmesi ve halkın moralinin korunmasını sağlamaya
yönelik çalışmalar yapmak.
d) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin meydana getireceği tehlikelere karşı alınacak
önlemleri ve yapılacak çalışmaları tespit etmek ve bunlarla ilgili bakanlık, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar arasında
koordinasyonu sağlamak.
e) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Deprem Dairesi BaĢkanlığı
MADDE 12 – (1) Deprem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Depreme hazırlık, müdahale, deprem riski yönetimi,
b) Depremde zarara uğraması muhtemel yerler ile zarara uğramış yerlerin imar, plan ve proje işlemlerinin
yürütülmesi,
c) Depreme hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında kullanılabilecek kamu, özel ve sivil toplum
kuruluşları ile yabancı kişi ve kuruluşlara ait her türlü kaynakların tespiti ve etkin kullanımı,
ç) Depremler hakkında halkın bilgilendirilmesi,
konularında uygulanacak politikaları belirlemek, takip etmek, değerlendirmek ve depremle ilgili hizmetlerin
yürütülmesinde Başkanlığın diğer birimlerine danışmanlık yapmak.
d) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. Yönetim Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı
MADDE 13 – (1) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Başkanlığın insan kaynakları politikasını ve performans ölçütlerini belirlemek.
b) Başkanlık personelinin özlük işlemlerini yürütmek.
c) Başkanlığın idari ve mali hizmetlerini yürütmek.
ç) Afet ve acil duruma ilişkin kaynakları yönetmek.
d) Ulusal seviyede lojistik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, yerel yönetimler, diğer kamu kurum ve
kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına destek sağlamak.
e) Başkanlık personelinin eğitim çalışmalarını yürütmek.
f) Acil durum ve afet yönetimine ilişkin yayınları ve bilimsel çalışmaları derlemek, tasnif etmek, kütüphane
hizmetleri vermek ve bu konularla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.
g) Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat ile strateji geliştirme birimlerine verilen
görevleri yapmak.
ğ) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
(2) Başkanlık, yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlara ilişkin yardım kampanyaları
düzenleyebilir.
ÇalıĢma grupları ve geçici görevlendirme
MADDE 14 – (1) Çalışma grupları, ilgili daire başkanının teklifi ve Başkanın onayıyla oluşturulur.
(2) Çalışma grupları, afet ve acil durum yönetimi uzmanları, afet ve acil durum yönetimi uzman yardımcıları
ile diğer personelden oluşur. Başbakan veya yetkilendirdiği bakan onayı ile afet ve acil durumlara ilişkin çalışmalarda
bulunmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının personeli, Başkanlıkta geçici olarak görevlendirilebilir; konu ile ilgili
uzmanların katılımı ile geçici komisyon ve kurullar oluşturulabilir.
(3) Üniversite öğretim elemanları, uzmanlık isteyen işlerde 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 38 inci maddesine göre Başkanlıkta görevlendirilebilir.
SözleĢme ile araĢtırma, etüt ve proje yaptırma
MADDE 15 – (1) Başkanlık, görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda yerli ve yabancı gerçek ve
tüzel kişilere araştırma, etüt ve proje yaptırabilir.
(2) Birinci fıkrada yazılı işler için 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak çıkarılacak bir
yönetmelikle düzenlenir.
Koordinasyon ve iĢbirliği
MADDE 16 – (1) Başkanlık, görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel
yönetimler, Türkiye Kızılay Derneği ve konu ile ilgili diğer sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası
kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla yetkilidir.
Düzenleme yetkisi
MADDE 17 – (1) Başkanlık görev alanına giren konularda düzenleme yapmaya yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Birlik Müdürlükleri
Ġl afet ve acil durum müdürlükleri
MADDE 18 – (1) İllerde, il özel idaresi bünyesinde, valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulur.
Müdürlüğün sevk ve idaresinden vali sorumludur.
(2) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri şunlardır:
a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek.
b) Afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruşlarıyla
işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak.
c) İl afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek.
ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek.
d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak.
e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak
ve belgelendirmek.
f) İl ve ilçe düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak.
g) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme, sağlık
ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek.
ğ) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri ilde
yerine getirmek.
h) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak.
ı) İl kurtarma ve yardım komitesinin sekretaryasını yapmak. i) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili hizmetleri
yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
j) Başkanın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak.
(3) Müdürlüklerin harcamaları, il özel idarelerinin bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten yapılır.
Harcamalarda, İl Özel İdaresi Kanununda il genel meclisi ve il encümenine verilen yetkiler vali tarafından kullanılır.
Müdürlüklerin personel harcamaları ve personel ile ilgili diğer harcamaları Başkanlık bütçesinden karşılanır.
(4) İl afet ve acil durum müdürlükleri ile birlik müdürlüklerinin norm kadro ilke ve standartları, Maliye
Bakanlığının görüşü üzerine Başkanlıkça belirlenir. Başkanlıkça belirlenecek norm kadro ilke ve standartlarına uygun
olarak bu müdürlüklerin kadrolarının ihdası, iptali ve değişikliği ile geçici iş pozisyonu vizesine ilişkin işlemler, il özel
idarelerinin tabi olduğu hükümler çerçevesinde yürütülür. Ancak, il özel idarelerinde kadrolarının ihdası, iptali ve
değişikliği ile geçici iş pozisyonu vizesine ilişkin olarak İl Genel Meclisine verilmiş olan yetkiler, bu müdürlükler
açısından valiler tarafından kullanılır ve bu müdürlüklerin kadroları, il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir
bölüm halinde gösterilir.
(5) Afet ve acil durum il müdürü ile diğer personelin ataması vali tarafından yapılır.
Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri
MADDE 19 – (1) Başkanlık tarafından birlik müdürlüklerinin görev yerlerinin değiştirilmesi halinde, personel
kadro ve pozisyonları ile birlikte yeni görev yerlerinin bulunduğu ilin il özel idaresine devredilmiş sayılır. Devredilen
bu kadro ve pozisyonlar, il özel idaresi kadro cetvelinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir.
(2) Birinci fıkra çerçevesinde görev yeri değiştirilen sivil savunma arama kurtarma birliklerinde işçi statüsünde
görev yapan personel bulunması halinde, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, eski görev yerinde geçen
hizmet süreleri de dikkate alınarak işlem yapılır. Aynı şekilde görev yeri değiştirilen sözleşmeli personelin iş sonu
tazminatı hesabına esas alınacak hizmet süresinin tespitinde, eski görev yerinde sözleşmeli personel olarak geçen
hizmet süreleri de dikkate alınarak işlem yapılır.
(3) Müdürlükler görev yaptıkları ilin valisi emrinde çalışır. Müdürlüklerin il dışı geçici görevlendirmesi
Başkanlıkça yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel ve Mali Hükümler
Atama
MADDE 20 – (1) Başkan müşterek kararla, Başkanlık personeli ise Başkan tarafından atanır. Başkan bu
yetkisini gerekli gördüğü takdirde alt kademelere devredebilir.
(2) Başkan ve daire başkanı kadrolarına atanabilmek için, bu kadrolara atanacaklarda aranan genel koşullara
ek olarak; en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, kamu veya özel sektörde atanacağı görev
alanıyla ilgili en az beş yıllık iş tecrübesine sahip olmak gerekir.
(3) İl müdürü olarak atanabilmek için, bu kadrolara atanacaklarda aranan genel koşullara ek olarak; en az dört
yıllık yükseköğretim kurumundan mezun olmak, kamu veya özel sektörde atanacağı görev alanıyla ilgili en az üç
yıllık iş tecrübesine sahip olmak gerekir.
Afet ve acil durum yönetimi uzmanlığı ve uzman yardımcılığına atanma
MADDE 21 – (1) Afet ve acil durum yönetimi uzman yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:
a) Yönetmelikte belirtilecek en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
b) Açılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak.
c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak.
(2) Afet ve acil durum yönetimi uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak
kaydıyla hazırlayacakları tezin kabulünden sonra açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı
olanlar, afet ve acil durum yönetimi uzmanı kadrolarına atanırlar. Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarı
gösteremeyenler, durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.
(3) Afet ve acil durum yönetimi uzman yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavlarının şekil ve uygulama esasları
ile afet ve acil durum yönetimi uzmanı ve afet ve acil durum yönetimi uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları
yönetmelikle düzenlenir.
Kadrolar
MADDE 22 – (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölümü
olarak eklenmiştir.
(2) Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait
bölümünden çıkarılmıştır.
(3) Ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait
bölümüne eklenmiştir.
(4) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 190 sayılı Genel Kadro ve
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
Kaynak yönetimi
MADDE 23 – (1) Bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerin ifası amacıyla, Başkanlık bütçesinde afet ve acil
durum faaliyetleri ödeneği tefrik edilir. Başkanlık bütçesinde gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılarak
kullanılacak bu kaynaktan, Başkanlıkça uygun görülen hallerde, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin
hesaplarına da aktarma yapılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler de, yukarıda belirtilen amaçlarda
kullanılmak üzere Başkanlık hesabına aktarma yapabilir. Bu şekilde aktarılan tutarlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları
ile mahalli idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin özel hesaplarda izlenir. Afet ve acil durum hallerinde ortaya
çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla sınırlı olmak üzere bu hesaptan yapılacak harcamalar, 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir; aktarılan bu tutarların
harcanması, muhasebeleştirilmesi, denetlenmesi ve alımlarda kullanılacak ihale yöntemlerine ilişkin esas ve usuller,
Maliye Bakanlığı ve Başkanlıkça müştereken belirlenir.
(2) Genel bütçeli idarelerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili genel bütçeden yapacakları her türlü
yatırımlar Başkanlıkça izlenir ve koordine edilir. Özel bütçeli kuruluşlar ile mahalli idarelerin kendi bütçelerinde afet
ve acil durumlarda kullanılmak üzere, bu kurumlarca belirlenecek tutarda ödenek ayrılabilir.
(3) Başkanlık, kanunlarla belirlenen görevlerini yerine getirirken hizmet satın alabilir.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Atıflar
MADDE 24 – (1) Diğer mevzuatta bu Kanun kapsamına giren konularla ilgili olarak Başbakanlık Türkiye
Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğüne, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne ve Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar ile Başkanlığın görev alanına giren konularda,
Başbakanlığa, İçişleri Bakanlığına veya Bayındırlık ve İskan Bakanlığına yapılmış olan atıflar, Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı ve ilgisine göre İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine yapılmış sayılır.
DeğiĢtirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 25 – (1) Devlet Memurları Kanununun;
a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) bendinin (11) numaralı alt bendine “Devlet Personel
Başkanlığı Devlet Personel Uzman Yardımcıları;” ibaresinden sonra gelmek üzere “Afet ve Acil Durum Yönetimi
Uzman Yardımcıları;”, “Devlet Personel Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Afet ve Acil Durum
Yönetimi Uzmanlığına,” ibareleri,
b) “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152 nci maddesinin “II –Tazminatlar” kısmının, “A – Özel Hizmet
Tazminatı” bölümünün (h) bendine “Devlet Personel Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Afet ve Acil
Durum Yönetimi Uzmanları,” ibaresi,
c) (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I – Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (c) bendine “Devlet
Personel Başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı,”, (h) bendine “Devlet
Personel Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları,” ibaresi,
ç) (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “2 –Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim
Kuruluşlarında” bölümüne, “Gelir İdaresi Daire Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı Daire Başkanı,” ibaresi,
d) (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “5 –Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim
Kuruluşlarında” bölümüne, “İl Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi
Müdürü” ibaresi,
e) (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “6 – Mahalli İdareler ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarda” bölümüne,
“Boğaziçi İmar Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Afet ve Acil Durum Müdürü, Sivil Savunma Arama ve
Kurtarma Birlik Müdürü” ibaresi,
eklenmiştir.
(2) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I) sayılı cetvele “38 – Türkiye İstatistik
Kurumu” ibaresinden sonra gelmek üzere “39 – Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” ibaresi eklenmiş ve “39”
rakamından sonra gelen diğer rakamlar buna göre teselsül ettirilmiştir.
(3) 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun ek 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“İçişleri Bakanlığınca” ibaresi “ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca” şeklinde değiştirilmiştir.
(4) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (ı) bendi, 7 nci maddesinin (e) bendi ile 11/A maddesi;
İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (h) bendi, 8 inci maddesinin (d) bendi,
27 nci maddesinde yer alan “İl sivil savunma müdürleri” ibaresi ile 12 nci maddesi; 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (g) bendi, 8 inci
maddesinin (c) bendi, 9 uncu maddesinin (g) bendi, 11 inci maddesi, 12 nci maddesinin (b) ve (c) bentleri ile 108
sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
(5) Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların teşkilatlanmalarına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği
27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, aynı maddenin ikinci
fıkrasının (c) bendi ile 32 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatını
düzenleyen mevzuatta yer alan “Savunma Sekreterliği” ve “Savunma Uzmanlığı” birimleri kaldırılmıştır. Bu kurum ve
kuruluşlar ile İçişleri Bakanlığında sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevleri, idari ve
mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütülür. Sivil savunma
uzmanlarının eğitimleri, idari statüleri, çalışma usul ve esasları Başkanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
(6) Bu Kanunla kaldırılan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında yer alan Sivil Savunma
Kolejinin adı, Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi olarak değiştirilmiştir.
(7) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına
“Diyanet İşleri Başkanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” ibaresi
eklenmiştir.
Üst yöneticilerin sorumluluğu
MADDE 26 – (1) Bu Kanunda öngörülen görevlerin yerine getirilmesinden, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşların üst yöneticileri sorumludur.
Devir hükümleri
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) Bu Kanunla kaldırılması öngörülen Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel
Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından 31/12/2008 tarihi itibarıyla
kullanılan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, varsa her türlü borç ve alacakları, yapılan bağışlar, dosyalar,
yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar Başkanlığın faaliyete geçtiği tarih itibarıyla
hiçbir işleme gerek kalmaksızın Başkanlığa ve ilgili il özel idaresine devredilir. Devir işlemleri her türlü vergi, resim
ve harçtan muaftır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye
Bakanlığınca, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına tahsis edilmiş olup bu Kanun ile
kaldırılan Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından 31/12/2008 tarihi itibarıyla kullanılmakta olan taşınmazlar, lojman ve hizmet binaları,
Başkanlığın faaliyete geçtiği tarih itibarıyla hiçbir işleme gerek kalmaksızın, tahsis amacında kullanılmak üzere
Başkanlığa ve ilgili il özel idaresine tahsis edilmiş sayılır.
(2) Kaldırılan birimlerle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına; sözleşmeler, kredi anlaşmaları, yatırım projeleri
ve davalar dolayısıyla bankalarca verilmiş olan teminat mektupları ile ipotek belgeleri hiçbir işleme gerek olmadan
Başkanlık muhatap alınarak verilmiş sayılır.
(3) Kaldırılan birimlerce yapılmış olan iş ve işlemler sebebi ile açılmış veya açılacak davalar ve doğabilecek
hukuki ihtilaflar ile ilgili işlemler yeni kurulacak Başkanlıkça yürütülür.
Kadro ve görev unvanı değiĢikliği
GEÇĠCĠ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun yayımını takip eden altı ay içinde Başkan atanır. Kanunun yürürlük
tarihinden itibaren bir yılı geçmemek üzere, Başkanlığın faaliyete geçtiğine dair Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu
kararıyla birlikte, Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma
Genel Müdürlüğü kaldırılır. Bu süre ihtiyaç duyulursa Bakanlar Kurulu Kararı ile bir yıla kadar daha uzatılabilir.
Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Genel
Müdürlüğünde 31/12/2008 tarihi itibarıyla fiilen çalışanlardan uygun görülenler, muvafakat aranmaksızın, Başkanın
teklifi ve Başbakanın onayıyla Başkanlık kadrolarına atanabilir.
(2) Kaldırılan Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet
İşleri Genel Müdürlüğünde; Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadro unvanlı görevlerde bulunanların
görevleri, Başkanlığın faaliyete geçtiği tarihte sona erer. Bunlar, bu Kanuna ekli (3) sayılı liste ile bulundukları
bakanlığa ihdas edilen müşavir kadrolarına atanmış sayılırlar; ancak, bu kadrolar herhangi bir sebeple boşalması
halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadroların aylık,
ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının net tutarı, eski
kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali
hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar
atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.
(3) Kaldırılan genel müdürlüklerde görev yapmaktayken, bu Kanuna göre kadro ve görev unvanları değişen
yahut kaldırılan veya gerekli şartları taşımayan personel, kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınarak durumlarına
uygun boş kadrolara en geç bir yıl içinde atanır ve atama işlemi yapılıncaya kadar Başkanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde
görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü
zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin atandıkları yeni
kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile
diğer hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının net tutarından az olması halinde, aradaki fark, farklılık
giderilinceye kadar, atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat
olarak ödenir. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü
maddesi kapsamında iken bu fıkra gereğince görevleri sona erenlerden, daha düşük ek gösterge verilmesini gerektiren
veya makam tazminatı ödenmesi gerekmeyen bir kadroya atananların, atandıkları kadroda geçen hizmet süreleri,
5434 sayılı Kanunun mülga ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin tamamlanmasında dikkate
alınır.
(4) İl sivil savunma müdürleri ve ilçe sivil savunma müdürlerinin görevleri Başkanlığın faaliyete geçmesi
üzerine sona erer. Bunlar atamaya yetkili amirlerce en geç bir yıl içinde durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Atama
işlemi gerçekleştiğinde bunların önceki kadroları kendiliğinden iptal edilmiş sayılır. Ancak, söz konusu personel
atama işlemi yapılıncaya kadar ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya
kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam
ederler. Atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları (fazla
çalışma ücreti hariç) toplamının net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her
türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının net tutarından az olması halinde,
aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi
tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında iken bu fıkra gereğince görevleri sona erenlerden, daha düşük ek
gösterge verilmesini gerektiren bir kadroya atananların, atandıkları kadroda geçen hizmet süreleri, 5434 sayılı
Kanunun mülga ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin tamamlanmasında dikkate alınır.
(5) İl ve ilçe sivil savunma müdürleri hariç; il sivil savunma müdürlükleri ve ilçe sivil savunma
müdürlüklerine tahsis edilmiş kadro ve pozisyonlara atanmış olanlar ile bayındırlık ve iskan il müdürlüklerinde afet
işlerine tahsis edilmiş kadro ve pozisyonlara atanmış olanlar, bu Kanunun yayımını müteakip altı ay içerisinde
bulundukları yerlerdeki il özel idarelerine kadro veya pozisyonlarıyla birlikte devredilir ve bunlardan durumları yeni
ihdas edilen kadro veya pozisyonlara uygun olanlar bu kadro veya pozisyonlara atanır. İl özel idarelerine devredilen
kadro ve pozisyonlar ile bu birimlere tahsis edilmiş boş kadro ve pozisyonlar ilgili bakanlık kadro veya vize
cetvellerinden çıkarılmış sayılır. Devredilen kadro veya pozisyonlar, il afet ve acil durum müdürlüklerine ilişkin
olarak oluşturulacak kadro cetvellerine ilave edilir; ancak, bunlardan istifa, ölüm ya da yeni ihdas edilen kadro veya
pozisyonlara ya da diğer kadro veya pozisyonlara nakil sebebiyle boşalma hali dahil herhangi bir sebeple boşalmış
olan kadro ve pozisyonlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden iptal edilmiş sayılır.
(6) Beşinci fıkra kapsamında il özel idarelerine devredilen personelden, kadro veya pozisyonlarının bulunduğu
yerdeki il ve ilçe belediyelerine yazılı olarak müracaat ederek bu belediyelerin itfaiye teşkilatlarına tahsis edilmiş
durumlarına uygun boş kadro veya pozisyonlara atanma talebinde bulunan ve bu taleplerinin uygun görüldüğü
bildirilenler, valinin izni ile belediyelere atanabilirler.
(7) Bu Kanunla adı değiştirilen Sivil Savunma Kolejinde Sivil Savunma Kolej Müdürü ve Sivil Savunma
Kolej Müdür Yardımcısı olarak görev yapanlar bu Kanun ile ihdas edilen Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi
Müdürü ve Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı kadrolarına diğer personel ise bu Kanun ile
ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılırlar.
(8) İl Afet ve Acil Durum müdürü atanıncaya kadar, müdürlük görevi vali tarafından görevlendirilecek bir
personel tarafından yürütülür.
(9) Sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlükleri teşkilat ve personeli ile birlikte bulundukları il özel
idaresine devredilir ve il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir; yeni bir düzenleme
yapılıncaya kadar görevlerine devam eder. Bu birlikler Başkanlıkça uygun görülmesi halinde bölge eğitim merkezi
olarak görev yapabilirler.
Uzmanlık kadrosuna geçiĢ
GEÇĠCĠ MADDE 3 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinde; en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya
bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları şartıyla, Başbakanlık
Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel
Müdürlüğünde en az üç yıl görev yapan memurlar ile kurumların sivil savunma uzmanı kadrolarında fiilen çalışanlar,
Başkanlığın faaliyete geçtiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Başkanlıkça bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak
yazılı ve mülakat sınavı ortalama başarı sırasına göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanlığı kadrolarına atanabilir.
Ancak bu şekilde atanacakların sayısı, toplam uzman kadro sayısının yüzde ellisini geçemez.
Bütçe iĢlemleri
GEÇĠCĠ MADDE 4 – (1) Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünün 2009 yılı bütçelerinin mevcut esas ve usuller çerçevesinde uygulanmasına 2009
yılı sonuna kadar devam edilir. Bu Kanun gereğince, Başkanlığın yeni teşkilâtlanma nedeniyle ihtiyaç duyacağı her
türlü gider, genel müdürlüklerin bütçelerinden karşılanabilir. (2) Bu Kanunun uygulanmasında teşkilat, personel, kadro, taşınır devri ile taşınmazların tahsisi ve benzeri
hususlarda ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye merkezde Başbakan veya ilgili bakan, illerde valiler yetkilidir.
Malzeme devri
GEÇĠCĠ MADDE 5 – (1) Kaldırılan genel müdürlüklerin envanterinde kayıtlı bulunan makine, teçhizat, araç,
gereç ve diğer malzemelerden Başkanlıkça uygun görülenler Türkiye Kızılay Derneğine devredilebilir.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) SAYILI LĠSTE
ĠHDAS EDĠLEN KADROLAR
KURUMU : AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞI
TEġKĠLATI : MERKEZ
Serbest Kadro Toplam Kadro
Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Adedi
GİH Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı 1 1 1
GİH Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Müdahale Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH İyileştirme Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Sivil Savunma Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Deprem Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü 1 1 1
GİH Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı 1 2 2
GİH Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı 1 30 30
GİH Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı 2 20 20
GİH Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı 3 20 20
GİH Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı 4 10 10
GİH Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı 8 60 60
GİH Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı 9 60 60
GİH I. Hukuk Müşaviri 1 1 1
GİH Özel Kalem Müdürü 1 1 1
GİH Müşavir 1 6 6
GİH Hukuk Müşaviri 5 2 2
GİH Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 1 5 5
GİH Araştırmacı 1 5 5
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 5 1 1
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 4 1 1
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 3 1 1 GİH Mali Hizmetler Uzmanı 2 1 1
GİH Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 8 2 2
GİH Eğitim Uzmanı 1 1 1
GİH Mütercim 7 1 1
GİH Şef 3 3 3
GİH Çözümleyici 7 2 2
GİH Programcı 7 2 2
GİH Sivil Savunma Uzmanı 1 1 1
GİH Koruma ve Güvenlik Amiri 4 1 1
GİH Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10 6 6
GİH Memur 5 10 10
GİH Memur 6 2 2
GİH Memur 8 2 2
GİH Memur 9 1 1
GİH Memur 10 2 2
GİH Memur 11 1 1
GİH Ambar Memuru 7 1 1
GİH Ambar Memuru 8 1 1
GİH Ayniyat Saymanı 6 2 2
GİH Satın Alma Memuru 6 2 2
GİH Santral Memuru 6 8 8
GİH Sekreter 5 6 6
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3 6 6
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 2 2
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 2 2
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 1 1
GİH Arşiv Memuru 6 3 3
GİH Şoför 5 5 5
GİH Şoför 6 1 1
GİH Şoför 7 2 2
GİH Şoför 9 1 1
GİH Şoför 10 1 1
TH Mühendis 1 40 40
TH Mühendis 2 10 10
TH Mühendis 4 10 10
TH Mühendis 5 10 10
TH Mühendis 7 10 10
TH Mühendis 8 13 13
TH Mimar 2 3 3
TH Şehir Plancısı 2 4 4
TH Tekniker 1 1 1
TH Tekniker 3 4 4
TH Teknisyen 3 5 5
TH Teknisyen 4 6 6
TH Teknisyen 5 1 1
TH Teknisyen 9 1 1
SH Daire Tabibi 1 1 1
SH Daire Tabibi 6 1 1
SH Veteriner Hekim 6 1 1
SH Hemşire 7 1 1
SH Hemşire 8 1 1
EÖH Öğretmen 1 10 10
EÖH Öğretmen 2 5 5
EÖH Öğretmen 3 5 5
EÖH Öğretmen 4 3 3
EÖH Öğretmen 6 1 1
EÖH Öğretmen 8 4 4
YH Hizmetli 7 2 2 YH Hizmetli 8 1 1
YH Aşçı 8 1 1
YH Kaloriferci 5 3 3
YH Teknisyen Yardımcısı 5 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 6 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 7 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 8 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 10 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 12 2 2
YH Bekçi 5 1 1
TOPLAM 481 481
(2) SAYILI LĠSTE
ĠPTAL EDĠLEN KADROLAR
KURUMU : ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
TEġKĠLATI : MERKEZ
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam Kadro Adedi
MİAH Sivil Savunma Genel Müdürü 1 1 1
MİAH Genel Müdür Yardımcısı 1 2 2
GİH Genel Müdür Yardımcısı 1 1 1
GİH Kolej Müdürü 1 1 1
GİH Kolej Müdür Yardımcısı 1 2 2
GİH Şef 3 3 3
EÖH Öğretmen 1 10 10
EÖH Öğretmen 2 5 5
EÖH Öğretmen 3 5 5
EÖH Öğretmen 4 3 3
EÖH Öğretmen 6 1 1
EÖH Öğretmen 8 4 4
GİH Eğitim Uzmanı 1 1 1
SH Daire Tabibi 1 1 1
SH Hemşire 8 1 1
GİH V.H.K.İ. 3 1 1
GİH V.H.K.İ. 5 2 2
GİH V.H.K.İ. 7 2 2
GİH V.H.K.İ. 9 1 1
TH Tekniker 1 1 1
TH Teknisyen 3 5 5
TH Teknisyen 4 2 2
TH Teknisyen 5 1 1
TH Teknisyen 9 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 5 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 6 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 7 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 8 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 10 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 12 2 2
GİH Şoför 5 4 4
GİH Şoför 7 1 1
GİH Şoför 10 1 1
YH Bekçi 5 1 1
GİH Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10 6 6
YH Hizmetli 8 1 1
TOPLAM 78 78
KURUMU : BAġBAKANLIK TEġKĠLATI : MERKEZ
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam Kadro Adedi
GİH Genel Müdür 1 1 1
GİH Genel Müdür Yardımcısı 1 4 4
TOPLAM 5 5
KURUMU : BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI
TEġKĠLATI : MERKEZ
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam Kadro Adedi
GİH Afet İşleri Genel Müdürü 1 1 1
GİH Genel Müdür Yardımcısı 1 3 3
TOPLAM 4 4
(3) SAYILI LĠSTE
ĠHDAS EDĠLEN KADROLAR
KURUMU : BAŞBAKANLIK
TEŞKİLATI : MERKEZ
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam Kadro Adedi
GİH Başbakanlık Müşaviri 1 3 3
TOPLAM 3 3
KURUMU : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
TEŞKİLATI : MERKEZ
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam Kadro Adedi
MİAH Bakanlık Müşaviri 1 2 2
TOPLAM 2 2
KURUMU : BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
TEŞKİLATI : MERKEZ
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam Kadro Adedi
GİH Bakanlık Müşaviri 1 4 4
TOPLAM 4 4
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
2990 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanunu
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu (İngilizce)
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Ölçüler ve Ayar Kanunu
Endüstri Bölgeleri Kanunu
Kamu Konutları Kanunu
4703 Sayılı, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
Milli Korunma Kanunu
Endüstri Bölgeleri Kanunu (İngilizce)
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstühal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun
Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi Hakkında Kanun

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

Ülke ve birliklere göre ihracat prosedürleri

Ülke ve birliklere göre ihracat prosedürleri

ihracat yapılırken düzenlenmesi gereken belgeler ülke ve bölgelerine göre farklılıklar içermektedir.

OFİS VE İNSAN

Paylaşımlı Ofis Nedir, Ne Yarar Sağlar?

Paylaşımlı Ofis Nedir, Ne Yarar Sağlar?

Başta mâliyet unsurları olmak üzere muhtelif menfi sebeplerden ötürü salt bir firmaya ya da kuruluşa ait ofisler düzenlenemiyorsa, çare paylaşımlı ofislerde aranmalıdır.

Kendini Tanımak ve Kendini Geliştirmenin Önemi

Kendini Tanımak ve Kendini Geliştirmenin Önemi

Kendini Tanımak ve Kendini Geliştirmenin Önemi

İŞ DÜNYASI

Kurumsal ve Bireysel İletişim Kazaları

Kurumsal ve Bireysel İletişim Kazaları

Sizlerin de çok iyi bildiği gibi “her türlü haber alışverişi ve algı yönetimi” şeklinde yorumlanan kurumsal ve bireysel iletişimin tanımları aynı olmakla birlikte, ögeleri çok farklı ve detaylıdır.

HUKUK / MUHASEBE

Vergi İdaresindeki Değişimler (2.Bölüm)

Vergi İdaresindeki Değişimler (2.Bölüm)

Vergi İdaresindeki Değişimin Farkında mısınız?