Kamu Konutları Kanunu

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

Kanun Numarası: 2946
Kabul Tarihi: 09/11/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/11/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18218
AMAÇ:
Madde 1 - Bu Kanunun amacı; kamu konutlarının tahsis biçimi, oturma süresi, kira, bakım, onarım
ve yönetimine ilişkin temel ilkeleri belirlemektir.
KAPSAM:
Madde 2 - Bu Kanun;
a) Genel bütçeye giren daireler, katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri
ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,
b) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, sermayesinin tamamı bu kamu
teşebbüslerine ait müesseseler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülleri ve
kamu iktisadi kuruluşlarına ait olan bağlı ortaklıklar,
c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç olmak üzere, özel kanunlarla veya özel
kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankalar ile kamu kurum ve kuruluşları,
d) Kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, beden terbiyesi bölge müdürlükleri,
Tarafından yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma, kiralama suretiyle temin olunan ve bu
kurum ve kuruluşlar personelinin yararlanması için ayrılan kamu konutlarını kapsar. Ancak kiralama
zaruri hallerde ve kısıtlı olarak yapılabilir. Bunun uygulaması yönetmelikte belirtilir.
KAMU KONUT TÜRLERİ VE KONUT TAHSİSİ:
Madde 3 - Kamu konutları, tahsis esasına göre aşağıda belirtilen dört gruba ayrılır:
a) Özel tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine
tahsis edilen özel nitelikli konutlardır.
b) Görev tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek makam ve rütbe sahiplerine, görevlerinin önemi
ve özelliği, yetki ve sorumlulukları gereğince tahsis edilen konutlardır.
c) Sıra tahsisli konutlar; hizmet süresi, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu ve
süresi, çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin sayısı, aile fertlerinin gelir durumu,
konuttan yararlanma için bekleme süresi, eşinin de bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda
çalışan personel olması gibi hususlar dikkate alınarak yönetmelikte belirlenecek puanlama esasına
göre tahsis edilen konutlardır.
d) Hizmet tahsisli konutlar; hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli
gibi, meskün yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı
yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması
gerekli olan personel ve koruma görevlisi, makam şoförü, kapıcı, kaloriferci gibi personel için inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş
karavan, kulübe ve benzeri konutlardır.
Konut tahsisinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.
OTURMA SÜRELERİ:
Madde 4 - Özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı
süresince oturulabilir.
Sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi beş yıldır. Ancak; bu sürenin tamamlanmasından sonra
konuttan yararlanacak başka birinin olmaması halinde, belli bir süre verilmeksizin ve şartlı olarak
oturmaya devam edilmesine izin verilebilir.
KİRA BEDELİ:
Madde 5 - ( 1, 2, 3 ve 4. fıkralar Mülga: 20/08/1993 - KHK-516/20-d md.)
Yurt içinde Cumhurbaşkanı T.B.M.M. Başkanı ve Başbakan yurt dışında ise büyükelçiler daimi
delegeler maslahatgüzarlar askeri temsil heyetleri başkanları ve başkonsoloslar için tahsis edilen özel
tahsisli konutlardan ve hizmet tahsis konutlardan kira bedeli alınmaz.
Konutların aylık kira bedelleri, personelin aylık veya ücretinden peşin olarak bordro üzerinden
kesilmek suretiyle tahsil edilir ve genel bütçeye dahil kurum ve kuruluşlarda hazineye, diğerlerinde
kendi bütçelerine irat kaydedilir.
İŞLETME, BAKIM VE ONARIM:
Madde 6 - (Mülga madde: 01/08/1996 - 4160/5 md.)
KONUTTAN ÇIKMA :
Madde 7 - Bu Kanun kapsamına giren;
a) Özel tahsisli, görev tahsisli ve hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise esas görevin son
bulduğu tarihten itibaren iki ay içinde konutlardan çıkmak zorundadırlar.
b) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar; beş yıllık oturma süresinin bitiminden itibaren onbeş gün veya
yararlanacak başka biri olmaması nedeniyle oturmaya devam etmesine izin verilmiş ise çıkması için
idarece yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde, emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne
sebeple olursa olsun memuriyet sıfatı kalkanlar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde
konutlardan çıkmak zorundadırlar.
c) Konutlarda oturmakta iken ölenlerin aileleri, ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde konutu
boşaltırlar.
d) Konutta oturmakta iken bulunduğu il veya ilçe dışındaki bir sıkıyönetim savcılık veya
mahkemesine veya adli müşavirliğine veya sıkıyönetim komutanlıkları emrindeki kadrolu askeri ceza
ve tutukevi müdürlüklerine atananlar veya bu görevlerden başka bir yerdeki aynı veya değişik bir
göreve atananlar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren, sıkıyönetimin kalkması halinde görevleri
nedeniyle konut tahsis edilenler sıkıyönetimle ilgili görevlerin bittiği tarihten itibaren altı ay içinde
konutları boşaltırlar.
e) Tahsis yapıldıktan sonra oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar, kendilerine yapılan
tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde konutu boşaltırlar. f) Staj, kurs, tedavi maksadıyla ayrılanlardan kurum veya kuruluşlarıyla ilişiği kesilmeyenlerin aileleri
normal oturma süresini tamamlayıncaya kadar konuttan çıkarılmaz.
g) Geçici veya sürekli olarak yurt içi veya yurt dışı görevine atananların ailesini beraberinde
götürmesinde siyasi, askeri veya emniyet mülahazası ile sakınca görülenlerin aileleri, görevlinin bu
görevi sona erinceye kadar konuttan çıkarılmaz.
KONUTTAN ÇIKARILMA:
Madde 8 - Konutlar, 7 nci maddede belirtilen süreler sonunda boşaltılmaz ise, tahsise yetkili makam
tarafından ilgili mülki veya askeri makamlara başvurulur. Bu başvuru üzerine konut başka bir bildirime
gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak bir hafta içinde zorla boşalttırılır. Zorla boşalttırmaya
karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru boşalttırma işleminin icra ve infazını durdurmaz.
Konut tahsisine yetkili makam tarafından kendilerine tahsis yapılmadan konutları işgal edenler veya
tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar, konut blok veya gruplarındaki
diğer konut sakinlerinin huzur ve sükünunu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve
davranışlarda bulunmakta ısrar ettiği tesbit olunanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmüne göre işlem
yapılır.
KONUTLARIN NİTELİKLERİ:
Madde 9 - Bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşların inşa edecekleri veya satın alacakları
konutların brüt inşaat alanı 2487 sayılı Toplu Konut Kanununda sosyal konut için belirtilen alanı
geçemez.
Özel tahsisli konutlar ile yönetmelikte belirlenecek görev tahsisli konutlar hakkında bu hüküm
uygulanmaz.
YASAK HÜKÜMLER:
Madde 10 - Toplu iş sözleşmelerine ve özel sözleşmelere bu Kanuna aykırı hükümler konulamaz,
idari yetki kullanımı yoluyla bu Kanuna aykırı işlem yapılamaz.
YÖNETMELİK:
Madde 11 - Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar;
Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde, Maliye Bakanlığının koordinatörlüğünde, Milli
Savunma, İçişleri, Dışişleri, Bayındırlık, Sanayi ve Teknoloji ve İmar ve İskan bakanlıklarıyla
müştereken hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanır.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER:
Madde 12 - 01/07/1944 tarihli ve 4626 sayılı Memur Meskenleri İnşası Hakkında Kanunun 5 inci
maddesi, 09/07/1953 tarihli ve 6126 sayılı Memur Meskenleri İnşası hakkında 4626 sayılı Kanuna Ek
Kanun, 25/12/1953 tarih ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri
Hakkında Kanunun 52 nci maddesi, 29/12/1960 tarihli ve 190 sayılı Milli Savunma Bakanlığına
Muhassas Lojmanların Bakım, Onarım, İdame ve Muhafazalarına Dair Kanun, 14/07/1965 tarih ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 194 üncü maddesi, 27/07/1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri Personel Kanununun 184, 185 ve 186 ncı maddeleri ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Kamu konutlarının tahsisi ve idaresine ilişkin hükümler ihtiva eden diğer kanunların bu Kanuna
aykırı hükümleri uygulanmaz. GEÇİCİ MADDELER
Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kamu konutlarına girmiş olanlardan,
durumu bu Kanunun 11 inci maddesine göre çıkarılacak yönetmelikte belirlenen esaslara uymayanlar,
yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içinde konutu boşaltırlar.
Bu süre içinde boşaltmayanlar hakkında da 8 inci madde hükmüne göre işlem yapılır.
Geçici Madde 2 - Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyelerine ve Milli Güvenlik Konseyi yönetimi
dönemindeki Başbakana özel nitelikli konut tahsis edilir. Bu konutlar için de bu Kanunun 5 inci
maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanır.
Geçici Madde 3 - Bu Kanunun 12 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan kanun hükümlerine
dayanılarak daha önce çıkarılmış bulunan yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin ve
190 sayılı Kanunun uygulanmasına 30/06/1984 tarihine kadar devam olunur.
Geçici Madde 4 - 1984 yılına mahsus kira birim bedelleri, komisyonca 01/05/1984 tarihine kadar
tespit edilerek, takvim yılı başlangıcına bağlı kalmaksızın, 01/07/1984 tarihinden itibaren uygulanır.
YÜRÜRLÜK:
Madde 13 - Bu Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü ile 6 ncı maddesi hükümleri
01/07/1984 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME:
Madde 14 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
3317 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
Endüstri Bölgeleri Kanunu (İngilizce)
Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Sayılı Harcırah Kanunu
Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri
Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu
Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanun
5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Petrol Kanunu

DIŞ TİCARET

E-İhracatçılar İçin Ülkelere Göre Satış Rehberi: Hangi Ülke Size Daha Uygun?

E-İhracatçılar İçin Ülkelere Göre Satış Rehberi: Hangi Ülke Size Daha Uygun?

E-ihracat, başka bir deyişle internet üzerinden yurt dışına satış yapmak, son yıllarda KOBİ’ler arasında yaygınlaşmaya başladı ve bu konuda çeşitli devlet teşvikleri mevcut.

OFİS VE İNSAN

Hayal Kurmanın Önemi, Hayal Etmenin Gücü ve Motivasyonu

Hayal Kurmanın Önemi, Hayal Etmenin Gücü ve Motivasyonu

Hayal Kurmanın Önemi, Hayal Etmenin Gücü ve Motivasyonu

LED Nedir, Ne Yarar Sağlar?

LED Nedir, Ne Yarar Sağlar?

Yüzyılın devrim yaratan aydınlatma teknolojisi ile elektrik harcamalarında yüksek tasarruf sağlanıyor. Rengarenk ışıklar ile elde edilen görsel efektler de cabası.

İŞ DÜNYASI

Sektörel Derneklerde Proje Yönetimi & “TURKEY Discover the Potential”

Sektörel Derneklerde Proje Yönetimi & “TURKEY Discover the Potential”

Yılbaşından bu yana, TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi önderliğinde, Medya’da yayınlanmaya başlayan “TURKEY Discover the potential, Gücünü ve potansiyelini keşfet!” projesiyle, iş ve sosyal yaşantımızda, özellikle markalaşma ve ihracata yönelik hareketliliğin, giderek artmaya başladığını görmekten son derece mutluluk duymaktayız. (Hem Doğuyuz! Hem Batıyız! Biz!..)

HUKUK / MUHASEBE

İş Kanununa Göre Yıllık İzin uygulaması

İş Kanununa Göre Yıllık İzin uygulaması

İşçinin, işyerinde çalışması sonucu emeği karşılığında ücret alacağı dışında 4857 sayılı İş Kanunu ile sağlanan çeşitli hak ve alacakları mevcuttur. Bu haklardan biri de yıllık ücretli izin hakkıdır.Bu yazımızda izin ile alakalı akla gelebilecek tüm sorulara cevap vermeyi amaçladık.