Kamu Konutları Kanunu

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

Kanun Numarası: 2946
Kabul Tarihi: 09/11/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/11/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18218
AMAÇ:
Madde 1 - Bu Kanunun amacı; kamu konutlarının tahsis biçimi, oturma süresi, kira, bakım, onarım
ve yönetimine ilişkin temel ilkeleri belirlemektir.
KAPSAM:
Madde 2 - Bu Kanun;
a) Genel bütçeye giren daireler, katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri
ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,
b) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, sermayesinin tamamı bu kamu
teşebbüslerine ait müesseseler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülleri ve
kamu iktisadi kuruluşlarına ait olan bağlı ortaklıklar,
c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç olmak üzere, özel kanunlarla veya özel
kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankalar ile kamu kurum ve kuruluşları,
d) Kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, beden terbiyesi bölge müdürlükleri,
Tarafından yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma, kiralama suretiyle temin olunan ve bu
kurum ve kuruluşlar personelinin yararlanması için ayrılan kamu konutlarını kapsar. Ancak kiralama
zaruri hallerde ve kısıtlı olarak yapılabilir. Bunun uygulaması yönetmelikte belirtilir.
KAMU KONUT TÜRLERİ VE KONUT TAHSİSİ:
Madde 3 - Kamu konutları, tahsis esasına göre aşağıda belirtilen dört gruba ayrılır:
a) Özel tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine
tahsis edilen özel nitelikli konutlardır.
b) Görev tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek makam ve rütbe sahiplerine, görevlerinin önemi
ve özelliği, yetki ve sorumlulukları gereğince tahsis edilen konutlardır.
c) Sıra tahsisli konutlar; hizmet süresi, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu ve
süresi, çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin sayısı, aile fertlerinin gelir durumu,
konuttan yararlanma için bekleme süresi, eşinin de bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda
çalışan personel olması gibi hususlar dikkate alınarak yönetmelikte belirlenecek puanlama esasına
göre tahsis edilen konutlardır.
d) Hizmet tahsisli konutlar; hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli
gibi, meskün yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı
yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması
gerekli olan personel ve koruma görevlisi, makam şoförü, kapıcı, kaloriferci gibi personel için inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş
karavan, kulübe ve benzeri konutlardır.
Konut tahsisinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.
OTURMA SÜRELERİ:
Madde 4 - Özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı
süresince oturulabilir.
Sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi beş yıldır. Ancak; bu sürenin tamamlanmasından sonra
konuttan yararlanacak başka birinin olmaması halinde, belli bir süre verilmeksizin ve şartlı olarak
oturmaya devam edilmesine izin verilebilir.
KİRA BEDELİ:
Madde 5 - ( 1, 2, 3 ve 4. fıkralar Mülga: 20/08/1993 - KHK-516/20-d md.)
Yurt içinde Cumhurbaşkanı T.B.M.M. Başkanı ve Başbakan yurt dışında ise büyükelçiler daimi
delegeler maslahatgüzarlar askeri temsil heyetleri başkanları ve başkonsoloslar için tahsis edilen özel
tahsisli konutlardan ve hizmet tahsis konutlardan kira bedeli alınmaz.
Konutların aylık kira bedelleri, personelin aylık veya ücretinden peşin olarak bordro üzerinden
kesilmek suretiyle tahsil edilir ve genel bütçeye dahil kurum ve kuruluşlarda hazineye, diğerlerinde
kendi bütçelerine irat kaydedilir.
İŞLETME, BAKIM VE ONARIM:
Madde 6 - (Mülga madde: 01/08/1996 - 4160/5 md.)
KONUTTAN ÇIKMA :
Madde 7 - Bu Kanun kapsamına giren;
a) Özel tahsisli, görev tahsisli ve hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise esas görevin son
bulduğu tarihten itibaren iki ay içinde konutlardan çıkmak zorundadırlar.
b) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar; beş yıllık oturma süresinin bitiminden itibaren onbeş gün veya
yararlanacak başka biri olmaması nedeniyle oturmaya devam etmesine izin verilmiş ise çıkması için
idarece yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde, emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne
sebeple olursa olsun memuriyet sıfatı kalkanlar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde
konutlardan çıkmak zorundadırlar.
c) Konutlarda oturmakta iken ölenlerin aileleri, ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde konutu
boşaltırlar.
d) Konutta oturmakta iken bulunduğu il veya ilçe dışındaki bir sıkıyönetim savcılık veya
mahkemesine veya adli müşavirliğine veya sıkıyönetim komutanlıkları emrindeki kadrolu askeri ceza
ve tutukevi müdürlüklerine atananlar veya bu görevlerden başka bir yerdeki aynı veya değişik bir
göreve atananlar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren, sıkıyönetimin kalkması halinde görevleri
nedeniyle konut tahsis edilenler sıkıyönetimle ilgili görevlerin bittiği tarihten itibaren altı ay içinde
konutları boşaltırlar.
e) Tahsis yapıldıktan sonra oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar, kendilerine yapılan
tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde konutu boşaltırlar. f) Staj, kurs, tedavi maksadıyla ayrılanlardan kurum veya kuruluşlarıyla ilişiği kesilmeyenlerin aileleri
normal oturma süresini tamamlayıncaya kadar konuttan çıkarılmaz.
g) Geçici veya sürekli olarak yurt içi veya yurt dışı görevine atananların ailesini beraberinde
götürmesinde siyasi, askeri veya emniyet mülahazası ile sakınca görülenlerin aileleri, görevlinin bu
görevi sona erinceye kadar konuttan çıkarılmaz.
KONUTTAN ÇIKARILMA:
Madde 8 - Konutlar, 7 nci maddede belirtilen süreler sonunda boşaltılmaz ise, tahsise yetkili makam
tarafından ilgili mülki veya askeri makamlara başvurulur. Bu başvuru üzerine konut başka bir bildirime
gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak bir hafta içinde zorla boşalttırılır. Zorla boşalttırmaya
karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru boşalttırma işleminin icra ve infazını durdurmaz.
Konut tahsisine yetkili makam tarafından kendilerine tahsis yapılmadan konutları işgal edenler veya
tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar, konut blok veya gruplarındaki
diğer konut sakinlerinin huzur ve sükünunu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve
davranışlarda bulunmakta ısrar ettiği tesbit olunanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmüne göre işlem
yapılır.
KONUTLARIN NİTELİKLERİ:
Madde 9 - Bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşların inşa edecekleri veya satın alacakları
konutların brüt inşaat alanı 2487 sayılı Toplu Konut Kanununda sosyal konut için belirtilen alanı
geçemez.
Özel tahsisli konutlar ile yönetmelikte belirlenecek görev tahsisli konutlar hakkında bu hüküm
uygulanmaz.
YASAK HÜKÜMLER:
Madde 10 - Toplu iş sözleşmelerine ve özel sözleşmelere bu Kanuna aykırı hükümler konulamaz,
idari yetki kullanımı yoluyla bu Kanuna aykırı işlem yapılamaz.
YÖNETMELİK:
Madde 11 - Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar;
Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde, Maliye Bakanlığının koordinatörlüğünde, Milli
Savunma, İçişleri, Dışişleri, Bayındırlık, Sanayi ve Teknoloji ve İmar ve İskan bakanlıklarıyla
müştereken hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanır.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER:
Madde 12 - 01/07/1944 tarihli ve 4626 sayılı Memur Meskenleri İnşası Hakkında Kanunun 5 inci
maddesi, 09/07/1953 tarihli ve 6126 sayılı Memur Meskenleri İnşası hakkında 4626 sayılı Kanuna Ek
Kanun, 25/12/1953 tarih ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri
Hakkında Kanunun 52 nci maddesi, 29/12/1960 tarihli ve 190 sayılı Milli Savunma Bakanlığına
Muhassas Lojmanların Bakım, Onarım, İdame ve Muhafazalarına Dair Kanun, 14/07/1965 tarih ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 194 üncü maddesi, 27/07/1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri Personel Kanununun 184, 185 ve 186 ncı maddeleri ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Kamu konutlarının tahsisi ve idaresine ilişkin hükümler ihtiva eden diğer kanunların bu Kanuna
aykırı hükümleri uygulanmaz. GEÇİCİ MADDELER
Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kamu konutlarına girmiş olanlardan,
durumu bu Kanunun 11 inci maddesine göre çıkarılacak yönetmelikte belirlenen esaslara uymayanlar,
yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içinde konutu boşaltırlar.
Bu süre içinde boşaltmayanlar hakkında da 8 inci madde hükmüne göre işlem yapılır.
Geçici Madde 2 - Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyelerine ve Milli Güvenlik Konseyi yönetimi
dönemindeki Başbakana özel nitelikli konut tahsis edilir. Bu konutlar için de bu Kanunun 5 inci
maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanır.
Geçici Madde 3 - Bu Kanunun 12 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan kanun hükümlerine
dayanılarak daha önce çıkarılmış bulunan yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin ve
190 sayılı Kanunun uygulanmasına 30/06/1984 tarihine kadar devam olunur.
Geçici Madde 4 - 1984 yılına mahsus kira birim bedelleri, komisyonca 01/05/1984 tarihine kadar
tespit edilerek, takvim yılı başlangıcına bağlı kalmaksızın, 01/07/1984 tarihinden itibaren uygulanır.
YÜRÜRLÜK:
Madde 13 - Bu Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü ile 6 ncı maddesi hükümleri
01/07/1984 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME:
Madde 14 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
3395 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu
Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu
Ölçüler ve Ayar Kanunu
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanun
Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanunu
Petrol Piyasası Kanunu
Endüstri Bölgeleri Kanunu (İngilizce)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Temel Ceza Kanunlarının Uyumuna Dair Değişiklik Kanunu
Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu
Sivil Savunma Kanunu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

DIŞ TİCARET

İhracat, Firmalar için Önemli ve Stratejik Bir Karardır

İhracat, Firmalar için Önemli ve Stratejik Bir Karardır

2016 yılı Ocak ayı itibarı ile Türkiye’de yaklaşık 63 bin firma ihracat yapmaktadır. İhracat yapmak, bir ülkenin ve firmalarının büyümesi ve rekabet gücünü artırması bakımından önemlidir.

OFİS VE İNSAN

Önyargı Nedir? Önyargılı Olmanın Zararları Nelerdir?

Önyargı Nedir? Önyargılı Olmanın Zararları Nelerdir?

Önyargı Nedir? Önyargılı Olmanın Zararları Nelerdir?

Hayatı Ertelemeden Yaşamak, Zamanın Öneminin Farkına Varmak

Hayatı Ertelemeden Yaşamak, Zamanın Öneminin Farkına Varmak

Toplum olarak işlerimizi en son ana bırakmaya yatkınız. Ya Hayat? Onu yaşamayı niye son ana bırakıyoruz. Gülmeyi bile öteleyen ve taksitlendiren bir hayat yaşıyoruz. Her sabah 24 saati peşin alıyoruz ama taksit taksit gülüyor ve mutluluğu da aylarca erteliyoruz.

İŞ DÜNYASI

Şirket Usulsüzlüklerinde 30 Yaş Üstü Erkekler Başı Çekiyor

Şirket Usulsüzlüklerinde 30 Yaş Üstü Erkekler Başı Çekiyor

Suistimalciler 30 yaş üzeri kişilerden oluşuyor ve yüzde 55 erkek. Bu kişiler genellikle zeki, çekici ve cazibeli oluyorlar.

HUKUK / MUHASEBE

Değişen Türk Ticaret Kanununda Önemli Konular: Teknoloji

Değişen Türk Ticaret Kanununda Önemli Konular: Teknoloji

Yeni Türk Ticaret Kanunun getirdiği değişiklikleri Nevzat Erdağ, bir yazı dizisi olarak sunuyor. İlk başlık: Teknoloji