Mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

Resmi Gazete Tarihi: 27/03/1999

Resmi Gazete Sayısı: 23652

BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar, Görev, Yetki ve Sorumluluk

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmelik, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulunun teşkilat ve görevleri ile (Değişik ibare:RG-23/7/2010-27650) denetlenenlerin yükümlülüklerini, müfettişlerin mesleğe giriş ve yeterlik sınavları, atanma, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini düzenler.

Hukuki Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 3143 sayılı Kanunun 18 inci maddesine ve 14/7/1994 tarihli ve 94/5799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

Bakan : Sanayi ve Ticaret Bakanını,

Teftiş Kurulu : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulunu,

Başkan : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını,

Müfettiş : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi, Müfettişi ve Müfettiş Yardımcısını,

Büro : Teftiş Kurulu Başkanlığı Bürosunu,

Tüzük : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünü,

Kamu Personel Seçme Sınavı : (Değişik:RG-03/10/2002-24895) 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklar için kurumların kendi mevzuatlarına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek amacıyla kullanılacak olan puanları sağlayan merkezi sınavı,

KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavını,

ÖSYM : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini

ifade eder.

Kuruluş

Madde 4- Teftiş Kurulu, müfettiş nitelik ve yetkilerine sahip bir Başkanla yeteri kadar müfettişten oluşur. Başkan, Kurulda en az on iki yıl müfettiş olarak çalışmış olanlar arasından atanır.

Kurulun merkezi Ankara’dır. Gerektiğinde, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla Ankara dışında da çalışma merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir, merkezler aynı yolla değiştirilebilir, kaldırılabilir.

Bu çalışma merkezlerinde bir kıdemli müfettiş, verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro işlem ve hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi konularında Başkanlıkça görevlendirilir.

Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı bir büro tarafından yürütülür.

Bakana Bağlı Olma

Madde 5- Kurul, doğrudan Bakana bağlıdır. Müfettişler, teftiş, inceleme ve soruşturmalarını Bakan adına yaparlar, Bakan ve Başkan dışında hiçbir makam ve merciden emir almazlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 6- Kurul, Bakanın emri veya onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

b) Bakanlık amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak için gerekli önerileri hazırlamak ve gerektiğinde Bakana sunmak, kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını inceleyip görüş bildirmek, Bakanlıkça hazırlanacak tasarı çalışmalarına katılmak,

c) (Değişik:RG-23/7/2010-27650) Denetimi Bakanlığa ait yerli ve yabancı anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri, kooperatifleri, organize sanayi bölgelerini, teknoloji geliştirme bölgelerini, endüstri bölgelerini, küçük sanayi sitelerini, ticaret ve sanayi odalarını, deniz ticaret odalarını, ticaret borsalarını, esnaf ve sanatkârlar odaları ile bunların üst kuruluşlarını denetlemek,

d) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 7- Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurulu yönetmek, çalışmaları düzenlemek ve denetlemek,

b) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

c) Teftiş ve çalışma programları hazırlamak, Kurulun çalışmaları, Bakanlığın genel durumu, mevzuatın uygulanması gibi konularda, genel durum raporları düzenlemek,

d) Müfettişlerin çalışma merkezlerini Bakan onayıyla saptamak,

e) Müfettişleri görevlendirmek, emirlerin uygulanışını izlemek ve çalışmalarını denetlemek,

f) Müfettişlerce düzenlenen raporları; incelemek, varsa eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili birimlere göndermek, bu birimlerce anılan raporlarla ilgili yapılacak işlemleri izlemek, gerektiğinde bu konularda Bakana bilgi veya rapor vermek,

g) Kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklerin hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar yapmak,

h) Müfettişleri meslekleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu amaçla yurt içi ve dışında inceleme ve araştırma yapmalarını sağlamak, mesleki, genel kültür ve yabancı dil bilgilerinin artırılması yönünde; hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve toplantılar düzenlemek, bu tür çalışmalara katılmalarını sağlamak,

ı) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi için eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,

j) Bakan tarafından verilecek benzeri görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak.

Başkan, görev ve yetkileri çerçevesinde kendisine yardımcı olmak üzere, yeter sayıda müfettişi Bakan onayı ile refakat müfettişi olarak görevlendirebilir.

Müfettişlerin Görev ve Yetkileri

Madde 8- Müfettişler, Bakanın emir veya onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşların ve Bakanlığın denetimi altındaki kuruluşların çalışma, hesap ve işlemlerinin teftiş, inceleme, soruşturma işlerini yürütmek,

b) Gördükleri yanlışlık, eksiklik ve usulsüzlükleri saptayarak işlerin daha iyi yürütülmesi için alınması gereken önlemlerle birlikte Bakanlığa bildirmek,

c) Mevzuatın uygulanmasından doğan aksaklıklar üzerinde incelemeler yaparak önerilerini bir raporla Bakanlığa sunmak,

d) Öğrendikleri yolsuzlukları incelemeye başlamak, durumu derhal Bakanlığa bildirerek gerekiyorsa soruşturma izni istemek, genel hükümlere göre kovuşturulacak suçları doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirmek,

e) Bakanlığı ilgilendiren konularda yurt içinde ve dışında inceleme ve araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

f) Mevzuat çerçevesinde ilgilileri görevden uzaklaştırmak,

g) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Müfettişlerin Sorumlulukları

Madde 9- Müfettişler; kanun, tüzük ve yönetmeliklerle kendilerine tanınan yetkileri tam olarak kullanmaktan, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

Teftiş Kurulu Bürosu ve Görevleri

Madde 10- Teftiş Kurulu Bürosu, yeterli sayıda memurdan oluşur.

Büroda çalışanlar; müfettişlere verilen işler ile müfettiş raporlarının ve diğer her türlü belgenin yazım, kayıt, dağıtım ve izlenmesi işlemlerini yürütmek, bunları düzenli şekilde saklamak, çalışma ve hakediş cetvellerinin zamanında gönderilmesini izlemek, tahakkuka ilişkin işlemleri ve verilen diğer işleri yapmakla görevlidirler.

(Değişik:RG-23/7/2010-27650) Büroda çalışanlar; müfettişlere verilen işler ile müfettiş raporlarının ve diğer her türlü belgenin yazım, kayıt, dağıtım ve izlenmesi işlemlerini yürütmek, bunları fiziki ve/veya elektronik ortamda düzenli şekilde saklamak, çalışma ve hakediş cetvellerinin zamanında gönderilmesini izlemek, kütüphaneye intikal eden kitap, mesleki dergi ve benzeri yayınların kayıt ve korunmasını sağlamak, kütüphaneye ve elektronik ortama ilişkin işlemler ile elektronik ortamda ifası gereken işlemleri, tahakkuk işlemlerini ve verilen diğer işleri yapmakla görevlidirler.

İKİNCİ KISIM

Müfettiş Yardımcılığına Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavı

Sınava Katılacaklarda Aranacak Şartlar

Madde 11- Giriş sınavına katılabilmek için:

a) Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya dengi en az dört yıl eğitim veren yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği, yetkili makamlar tarafından kabul olunan yurtdışı öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak,

d) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,

e) Erkek adaylarda askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak, ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

f) Başkanlıkça yapılacak araştırma sonucuna göre sicil, tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel durumu olmamak,

g) (Değişik:RG-03/10/2002-24895) Kamu Personel Seçme Sınavına girmek ve sınav sonucunda Başkanlıkça belirlenen taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olmak,

(Değişik:RG-05/06/2003-25129) Giriş sınavına, açıktan atama izni alınmış kadro sayısının 20 katından fazla olmamak ve KPSS başarı sıralaması esas alınmak üzere Başkanlıkça belirlenen sayıda aday çağırılır. KPSS başarı düzeyi eşit olan adaylardan gün / ay / yıl olarak doğum tarihlerine göre yaşı daha küçük olana öncelik verilir.

Giriş sınavında iki kez başarı gösteremeyenler bir daha sınava kabul edilmezler.

Sınav Şekli

Madde 12- Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı, Başkanın önerisi ve Bakanın onayı üzerine, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır.

Sınav giderlerinin tamamen ya da kısmen adaylarca karşılanmasına karar verilebilir.

Sınav İlanı

MADDE 13 – (Değişik:RG-23/7/2010-27650)

Sınava katılma şartları, başvuru yeri, başvuru tarihleri, sınavın yapılacağı yer ve tarih, sınav konuları, başvuruda istenilecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar sınav gününden en az 30 gün önce Türkiye genelinde yayınlanan en yüksek tirajlı ilk beş gazeteden birinde en az bir kez ilan edilmek, Bakanlık panolarına asılmak ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Sınav Başvurusu

Madde 14- Müfettiş yardımcılığı sınavına girmek isteyen adaylar, duyuruda açıklanan süre içinde, bir dilekçe ile Başkanlığa başvururlar.

Dilekçede, adayın adı, soyadı, oturma ve varsa işyeri adresi, telefonu, hangi yabancı dilden sınava gireceği belirtilir ve aşağıdaki belgeler dilekçeye eklenir.

a) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

b) Mezun olduğu yüksek öğretim kurumu diploması veya bitirme belgesi aslı ya da (Değişik ibare:RG-31/7/2009-27305) Teftiş Kurulu Başkanlığınca onaylı örneği,

c) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

d) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) Sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı.

e) (Değişik:RG-10/08/2007-26609) Adayın, sağlık durumunun her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olduğuna ve müfettişlik görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmadığına dair yazılı beyanı,

f) Aday tarafından el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi,

g) Başkanlıkça gerekli görüldüğünde düzenlenecek ve aday tarafından doldurulup imzalanacak başvuru formu,

h) Sınav duyurusunda belirtildiği durumlarda, sınav gider karşılığının ilgili kurum hesabına yatırıldığına dair banka dekontunun aslı,

ı) Yeni çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf.

j) (Değişik:RG-3/10/2002-24985) Geçerlilik süresini doldurmamış KPSS sonuç belgesi ya da (Değişik ibare:RG-31/7/2009-27305) Teftiş Kurulu Başkanlığınca onaylı örneği.

k) (Ek:RG-23/7/2010-27650) Varsa, yabancı dil düzeyini gösteren belge ya da Teftiş Kurulu Başkanlığınca onaylı örneği.

Başkanlıkça önceden adaylara duyurulması koşuluyla, yukarıdaki belgelerin bazılarının verilmesi yazılı sınavdan sonraya bırakılabilir.

Başvurular duyuruda belirtilen tarihe kadar yapılır. Postadaki gecikmeler ve eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmaz.

(Değişik:RG-23/7/2010-27650) Giriş sınavına kabul edileceklere durum, sınav tarihinden en az yedi gün önce, yazıyla bildirilir. Bu yazıda adayın adı, soyadı, numarası, sınava gireceği yerin adresi, gün ve saati belirtilir.

Sınav Kurulu

Madde 15- Sınav Kurulu, Bakanın onayı ile Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında dört müfettişten oluşur. Ayrıca, müfettişler arasından üç yedek üye belirlenir.

Müfettiş yardımcıları Sınav Kurulunda görevlendirilemez.

(Değişik:RG-29/05/2001-24416) Yabancı dil sorularının hazırlanması ve cevaplarının değerlendirilmesinde, Kuruldaki müfettişlerden ve/veya ilgili fakültelerin öğretim üyelerinden yararlanılabilir.

Sınav Kurulunun Toplantı ve Kararları

Madde 16- Sınav Kurulu; Başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır, kararlar çoğunlukla alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

Sınav Kurulu üye tam sayısı, yedek üyelerin de katılımıyla sağlanamıyorsa, noksan üyelikler için Başkanın önerisi üzerine Bakan onayı ile görevlendirilecek diğer müfettişlerin kurula üye olarak katılması sağlanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kamu Personel Seçme Sınavı

(Değişik:RG-3/10/2002-24895) Sınavın Yapılması ve KPSS Puanlarının Kontrolü

Madde 17- KPSS, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ÖSYM tarafından yapılır.

(Değişik:RG-23/7/2010-27650) Giriş sınavına başvuran adayların KPSS numaraları, ad ve soyadları ile KPSS puanları büro personeli tarafından ÖSYM’nin internet sitesinden kontrol edilir.

(Mülga fıkra:RG-23/7/2010-27650)

(Değişik:RG-23/7/2010-27650) Sınav sonuç belgesinin tamamen sahte olduğu veya üzerinde tahrifat yapıldığı belirlenen adaylar giriş sınavına kabul edilmezler, sınava girmişler ise sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavı sonucu atanarak göreve başlatılanlar, Başkanlıkça 15 gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM’ye bildirilir.

Sınav Sonuçlarının Geçerlilik Süresi

Madde 18- (Değişik:RG-3/10/2002-24895) KPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yazılı Sınav

Sınav Konuları

Madde 19- Müfettiş yardımcılığı yazılı sınavı, aşağıdaki konulardan yapılır.

a) İKTİSAT GRUBU

1) Makro ve Mikro İktisat,

2) Uluslararası İktisat,

3) Para, Banka ve Kredi,

4) İşletme İktisadı.

b) MALİYE GRUBU

1) Maliye Politikası,

2) Vergi Kanunlarının Esasları,

3) Kamu Gelir ve Giderleri

4) Bütçe.

c) MUHASEBE GRUBU

1) Genel Muhasebe,

2) Şirketler Muhasebesi,

3) Bilanço Analizi ve Teknikleri,

4) Ticari Hesap.

d) HUKUK GRUBU

1) Anayasa Hukuku, (T.C. Anayasasının Genel Esasları, Mali ve Ekonomik Hükümleri),

2) İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı),

3) (Değişik:RG-23/7/2010-27650) Medeni Hukuk (Başlangıç, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku),

4) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler),

5) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak),

6) (Değişik:RG-23/7/2010-27650) Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Malvarlığına Karşı Suçlar, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar, Bilişim Alanında Suçlar, Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar ),

7) (Değişik:RG-23/7/2010-27650) Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Hükümler, Soruşturma).

e) YABANCI DİL GRUBU

İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi.

f) (Değişik:RG-29/05/2001-24416) KOMPOZİSYON, YAZIM VE ANLATIM TEKNİĞİ GRUBU

Sınav Sorularının Hazırlanması

Madde 20- Sınav soruları, sınav gruplarına göre Sınav Kurulunca ayrı ayrı hazırlanır.

Hazırlanan sorular ve puan değerleri tutanakla saptanır.

Bu tutanaklar Sınav Kurulu üyelerince imzalandıktan sonra, sınav gruplarına göre ayrı ayrı zarflara konur. Zarflar; kapatma yerlerinin üstleri mühürlenip, Sınav Kurulu üyelerince imzalandıktan sonra, Kurul Başkanınca saklanır.

Soruların hazırlanması ve saklanmasında gizliliğe uyulur.

Sınavın Yürütülmesi

Madde 21- Sınav, Sınav Kurulunun gözetim ve denetimi altında yapılır.

Sınav sorularını içeren mühürlü zarflar sınava katılanların önünde açılarak, sınava başlanır ve durum bir tutanakla tespit edilir.

Sınav kağıdının adı-soyadı ve aday numarasını içeren bölümünün aday tarafından kapatılması zorunludur. Sınavın sonunda toplanan cevap kağıtları bir zarfa konur, üzerine sınav grubu, sınav tarihi ve yeri, içine konan kağıt sayısı yazılarak kapatılır. Zarfın üstü, mühürlenerek imzalanır. Bu hususlar ile sınav sırasında meydana gelmiş sair kayda değer olaylar, sınavı en son terkeden adayın da katılımıyla bir sınav kapanış tutanağı ile tespit edilir.

Sınav açılış ve kapanış tutanakları ile soru ve cevap kağıtlarının konduğu zarflar sınav sonunda Teftiş Kurulu Başkanı’na teslim edilir.

Sınav Disiplini

Madde 22- Sınav disiplinini sağlamak, kopya çekilmesine ve başkasının yerine sınava girilmesine engel olmak, sınavı düzenli yürütüp sonuçlandırmak Sınav Kurulunun görevidir.

Kopya çekenler yahut kopya çekme girişiminde bulunanlar, sınav disiplinini bozanlar sınav salonundan çıkarılır, durum bir tutanakla tespit edilir. Bunlar bir daha sınava alınmazlar.

Herhangi bir sınav grubuna alınmayanlar yahut girmeyenler, daha sonraki grupların sınavına giremez.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Madde 23- (Değişik:RG-29/5/2001-24416) Yazılı sınavda, her sınav grubunun tam puanı 100’dür. Sınavın kazanılması için sınav yapılan her gruptan en az 50 puan alınması ve grupların not ortalamasının 70’den aşağı olmaması şarttır.

Sınav gruplarına göre belirlenen ortalama notlar, adaylık belgesi sıra numarasına göre düzenlenmiş olan yazılı sınav sonuç tutanağında gösterilir. Tutanak, sınav kağıtlarıyla birlikte, Başkana teslim edilir.

Adayın Durumunun Araştırılması

Madde 24- Yazılı sınavı kazanan adayların durumları, sözlü sınavdan önce Başkanlıkça araştırılır. Gerekirse, Başkanlık adaylarla ön görüşme yapar veya yaptırabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sözlü Sınav, Giriş Sınavı Sonucu ve Atama

Sözlü Sınav

Madde 25- Yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınav; Sınav Kurulu tarafından, yazılı sınav kapsamındaki konulardan yapılır. Bu sınavda, ayrıca; adayların genel kültür bilgilerinin yoklanması yanında, zeka, anlama, algılama, anlatım ve temsil yeteneği gibi özellikleri de değerlendirilerek, sözlü sınav notu belirlenir.

Sonuçlar; sözlü sınav sonuç tutanağında, Sınav Kurulunun her üyesince ayrı ayrı verilen notlar da belirtilmek kaydıyla, tek bir ortalama not olarak gösterilir.

Adayın, başarılı sayılması için, 100 tam puan üzerinden sözlü sınav notu ortalamasının 70’den aşağı olmaması şarttır.

Giriş Sınavı Sonucu

Madde 26- (Değişik:RG-29/05/2001-24416) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının sonucu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak saptanır.

Sınavda başarılı olanlardan, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasındaki önceliğe göre asıl aday olarak, sıralamada asıl adaylardan sonra gelen aynı sayıdaki aday da yedek aday olarak kabul edilir.

Adayların giriş sınav notunun eşitliği halinde; sözlü sınav notu yüksek olan, sözlü sınav notlarının da eşitliği halinde, yabancı dil notu yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır.

Asıl veya yedek aday oldukları halde atanmamış olanlar için sınav sonucu müktesep hak teşkil etmez.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 27- Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının sonuçları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihinden başlayarak 10 gün içinde Başkanlığa dilekçe ile başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Kurulunca incelenir. Kurul, inceleme sonucunu bir tutanağa bağlayıp Başkanlığa sunar. Başkanlıkça inceleme sonucuna göre işlem yapılır.

Müfettiş Yardımcılığına Atama ve Kıdem

Madde 28- (Değişik:RG-29/05/2001-24416) Giriş sınavı sonucunda asıl aday olanların atamaları başarı derecesi daha yüksek olana öncelik verilmek suretiyle yapılır.

Asıl adaylardan ataması yapılamayan veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan ya da göreve başladıktan sonra (Değişik ibare:RG-23/7/2010-27650) üç ay içinde ayrılanların yerine, yine başarı derecesi daha yüksek olan adaya öncelik verilmek suretiyle yedek adaylar arasından atama yapılabilir.

Müfettiş Yardımcılığı kıdeminin belirlenmesinde, giriş sınavındaki başarı derecesi esas alınır. Bu kıdem, müfettiş yardımcılığı süresince geçerlidir.

Müfettiş Yardımcılığı Süresi

Madde 29- Müfettiş yardımcılarının yetişme süresi üç yıldır. Bu süre içinde kesintisiz olarak üç ayı aşan hastalık izni verilenler, askerlik nedeniyle görevden ayrı kalanlar ve ücretsiz izin kullananların süreleri, ayrı kaldıkları müddet kadar uzatılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirmede Gözetilecek Genel İlkeler

Madde 30- Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmelerinde kişisel çaba ve çalışmaları esastır. Bu çerçevede, müfettiş yardımcıları yetiştirilirken şu esaslara uyulur:

a) İlgili mevzuatı, denetim ilke, teknik ve standartlarını öğretmek, böylece uzmanlığa önem veren denetim anlayışını yerleştirmek,

b) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği bilgi, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde geliştirmek,

c) Bilimsel çalışmalara, araştırmaya yöneltmek, bilgisayar ve benzeri çağdaş araç ve gereçleri kullanma becerileri kazandırmak.

Eğitim Programı

Madde 31- Müfettiş yardımcıları göreve başladıklarında en az iki aylık hizmet içi eğitime tabi tutulurlar.

Bu eğitimde; Bakanlık Teşkilatı, Devlet Memurluğu, Anayasa, Teftiş Kurulu, denetim ilke, teknik ve standartları, çağdaş denetim anlayışı, denetim konu ve alanları, Bakanlığı ilgilendiren mevzuat, bilgisayar kullanımı gibi konularda ön bilgiler verilir.

(Değişik:RG-03/10/2002-24895) Hizmet içi eğitimin yürütülmesi için en az birisi Başmüfettiş olan iki müfettiş görevlendirilir.

Eğitim programı, programın uygulanmasına katkıda bulunacak eğitimcileri de gösterecek şekilde, görevli müfettişlerce hazırlanıp Başkan tarafından uygun görüldükten sonra uygulamaya konulur. Programın uygulanmasında Teftiş Kurulundaki diğer müfettişlere eğitimci olarak görev verilir.

Eğitim programında, Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyet alanları, mevzuat ve uygulamalarına da yer verilir. Bu konularla ilgili olarak anılan birimlerden Başkanlıkça uygun görülecek olanların en üst amirleri tarafından programda belirlenecek tarihlerde brifing verilmesi sağlanabilir. Program konusu ve tarihleri ilgililere Başkanlıkça yazılı olarak bildirir.

Gerektiğinde eğitim amacıyla, onursal veya emekli müfettişlerden, Bakanlığın veya Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve Bakanlığın gözetim ve denetimi altındaki kuruluşların personel, teknik donanım ve diğer her türlü imkanlarından yararlanılabilir. (Düzeltme: 5Ekim 2002 Tarih, 24897 Sayılı Resmi Gazete)

Müfettiş Yardımcıları, eğitim programının bitiminde genel bir yoklama sınavına girerler. Sınavda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır. Sınav, gerektiğinde her konu için ayrı ayrı yapılabilir. Bu takdirde ayrı konulara verilen puanların ortalaması tek bir not olarak genel yoklama sınavının sonucunu oluşturur.

(Değişik:RG-23/7/2010-27650) Müfettiş yardımcısının sınavda 70 puanın altında not alarak başarısız olması ilgili müfettiş yardımcısının mesleki bilgi açısından yetersizliği anlamına gelir. Bu durumdaki müfettiş yardımcısının daha sonra yanında çalıştığı üç müfettişten en az ikisi tarafından hakkında düzenlenen sicil raporlarında da mesleki bilgi konusunda yetersiz not alması halinde müfettişliğe yeterli olmadığı tespit edilmiş olur ve hakkında bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinin son fıkrası hükmü uygulanır.

Ayrıca, bu sınavda alınan notlar, müfettiş yardımcılarına bağımsız denetim yetkisi verilmesinde göz önünde bulundurulur.

Eğitim programının genel yoklama sınavının yapılmasıyla sona ermesini takiben eğitimle görevli müfettişler, uygulanan eğitim programını, sonuçlarını, eğitimle ilgili önerilerini, müfettiş yardımcıları ile ilgili görüş ve izlenimlerini Başkanlığa verecekleri Müfettiş Yardımcıları Eğitim Raporunda belirtirler.”

Müfettişler Yanında Çalışma ve Sicil

Madde 32- Müfettiş yardımcıları; ön eğitimden sonra, Başkanlıkça belirlenen bir program çerçevesinde, toplam olarak asgari bir yıl süreyle en az üç müfettişin yanında çalıştırılırlar.

Müfettişler, birlikte çalıştıkları müfettiş yardımcılarının meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetiştirilmelerini gözetmekle yükümlüdürler.

Bu müfettişlerce, yanlarında en az üç ay süreyle çalışan müfettiş yardımcıları hakkında bu sürenin bitiminden itibaren on beş gün içerisinde “Müfettiş yardımcılığı sicil raporu” doldurulup Başkanlığa verilir.

Sicil raporunda; ahlak durumu, meslek genel durumu, müfettişlik yeteneği, meslek bilgisi olmak üzere dört nitelikten her biri için müfettiş yardımcısına “çok iyi” (90-100), “iyi” (76-89), “orta” (60-75), “yetersiz” (0-59) notlarından biri verilir. Bunlardan ikisinin “yetersiz” olması halinde sicil raporu olumsuz sayılır. Olumsuz sicil raporu düzenleyen müfettişin yazılı gerekçe belirtmesi şarttır.

Yanında çalıştığı üç müfettişten en az ikisi tarafından hakkında olumsuz sicil raporu düzenlenen veya sicil raporundaki aynı nitelik için her üç müfettişten de “yetersiz” notu alan müfettiş yardımcısının, müfettişliğe yeterli olmadığı saptanmış olur.

Müfettiş yardımcılarının, Devlet Memurları Kanunu uyarınca haklarında doldurulacak sicil raporu konusunda ve bu maddede açıklık olmayan hususlarda 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Yetkili Müfettiş Yardımcısı

Madde 33- Müfettiş yardımcıları; eğitim programı çerçevesindeki başarı dereceleri ve sicil durumları gözetilerek, Başkanlıkça yetkili kılınmaları halinde müfettişlerin görev, yetki ve sorumluluklarına sahip olarak görev yaparlar.

Ancak, yetkili müfettiş yardımcıları, düzenledikleri suç duyurusu raporlarını doğrudan Cumhuriyet Savcılığına gönderemezler.

Yetkili müfettiş yardımcıları; Başkanlıkça gerekli görülen hallerde, bir kıdemli müfettişin gözetimi altında çalıştırılabilirler.

Yetişme Notu

Madde 34- Müfettiş yardımcılarının yetişme notları; yetkili olarak yaptıkları, inceleme, araştırma, soruşturma ve denetim ile ilgili her türlü çalışma ve düzenledikleri raporların yeterlik sınavı öncesinde Sınav Kurulunca incelenip değerlendirilmesiyle saptanır.

Yetişme notu, 100 tam puan üzerinden Sınav Kurulu üyelerinin ayrı ayrı verecekleri notların ortalaması alınarak saptanır ve sonucu gerekçeli bir tutanağa bağlanır.

Yetişme notu ortalamasının 70’den aşağı olması halinde müfettiş yardımcısı başarısız sayılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yeterlik Sınavı, Müfettişliğe Atanma ve Çalışma Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı

Sınava Girebilme Koşulları

Madde 35- Müfettişlik yeterlik sınavına girebilmek için;

a) Müfettiş yardımcılığı görevinde fiilen üç yıl çalışmış olmak,

b) Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesi gereğince verilen sicil raporlarına göre müfettişliğe yeterliliği saptanmış olmak,

c) Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesi gereğince belirlenen yetişme notuna göre başarılı olmak,

gerekir.

Müfettiş yardımcılarından, sicillerine ve yetişme notlarına göre müfettişlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılan, müfettişlikle bağdaşmayan tutum ve davranışları saptanan, kabul edilebilir bir özrü olmadan yeterlik sınavına girmeyen ya da yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler derece ve kademelerine uygun başka bir göreve atanırlar.

Sınav Tarihi

Madde 36- Yeterlik sınavına girebilme koşullarını taşıyanlar, müfettiş yardımcılığı süresinin bitimini izleyen en geç (Değişik ibare:RG-23/7/2010-27650) dört ay içinde yeterlik sınavına alınırlar. Yeterlik sınavına alınacak müfettiş yardımcılarına, sınavın yapılacağı yer, gün ve saat, en az bir ay önceden yazılı olarak bildirilir.

Sınav Kurulu

Madde 37- Yeterlik sınavını yapacak Sınav Kurulunun oluşumu, Kurulun toplantı ve kararları ile yazılı sınav sorularının hazırlanması konularında bu Yönetmeliğin 15 inci, 16 ncı ve 20 nci maddeleri uygulanır.

Sınav Konuları

Madde 38- Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere aşağıdaki gruplarda yer alan konulardan yapılır.

a) Birinci Grup

1) Bakanlık Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Mevzuat, Devlet Memurları Kanunu,

2) Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Mevzuatı,

3) Ölçüler, Standartlar ve Sanayi Mevzuatı,

4) (Ek:RG-23/7/2010-27650) Piyasa Gözetimi ve Denetimi Mevzuatı,

b) İkinci Grup

1) Ticaret Hukuku (Türk Ticaret Kanununun Başlangıç Hükümleri, Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak),

2) Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarına İlişkin Mevzuat,

3) İcra İflas Kanununun Şirketlerin İflası İle İlgili Hükümleri,

c) Üçüncü Grup

1) (Değişik:RG-23/7/2010-27650) Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerine, Endüstri Bölgelerine, Toptancı Hallerine, Fuar ve Sergilere İlişkin Mevzuat,

2) (Değişik:RG-23/7/2010-27650) Ticaret ve Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları ve Bunların Üst Kuruluşlarına İlişkin Mevzuat,

3) Bakanlığın Bağlı ve İlgili Kuruluşlarına İlişkin Mevzuat,

d) Dördüncü Grup

1) Teftiş Kurulu Mevzuatı ve Uygulaması,

2) (Değişik:RG-03/10/2002-24895) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

3) (Değişik:RG-23/7/2010-27650) Türk Ceza Kanunu (Genel Hükümler, Malvarlığına Karşı Suçlar, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar, Bilişim Alanında Suçlar, Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar), Ceza Muhakemesi Kanunu (Genel Hükümler, Soruşturma, Kovuşturma Evresi),

4) (Ek:RG-23/7/2010-27650) Kabahatler Kanunu (Genel Hükümler).

Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Madde 39- Yazılı sınavda, her sınav grubunun tam notu 100’dür. Sınavın kazanılması için sınav yapılan her gruptan en az 60 puan alınması ve grupların ortalamasının 70’den aşağı olmaması şarttır.

Yazılı Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi, Sözlü Sınava Çağırma

Madde 40- Yazılı sınav sonuçları ilgili müfettiş yardımcılarına, yazılı sınavın bitimini takip eden en geç (Değişik ibare:RG-23/7/2010-27650) on işgünü içinde yazılı olarak bildirilir.

Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının bildirilmesinden itibaren en geç beş işgünü içinde yapılır.

Sözlü Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Madde 41- Sözlü sınavda Sınav Kurulunun her bir üyesi 100 tam puan üzerinden not verir. Sınavın kazanılması için bu notların ortalamasının 70’den aşağı olmaması şarttır.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 42- Yeterlik sınavı sonucuna itiraz halinde bu Yönetmeliğin 27 nci maddesine göre işlem yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Müfettişliğe Atanma, Kıdem ve Müfettiş Güvencesi

Müfettişliğe Atanma

Madde 43- Yeterlik sınavını kazanan müfettiş yardımcıları, bu sınavdaki başarı dereceleri esas alınarak, müfettişlik kadrolarına atanırlar.

Başmüfettişliğe Atanma

Madde 44- Başmüfettişliğe atanmada; meslek kıdemi yanında sicil durumu ve müfettişlikte gösterilen başarı da gözönünde tutulur.

Müfettişliğe Yeniden Atanma

Madde 45- Müfettişlikten ayrılanlar göreve dönmek istediklerinde, sicil, tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel bir durumları yoksa, kadro durumları dikkate alınarak kazanılmış haklarıyla yeniden atanabilirler.

Müfettiş yardımcıları görevden ayrıldıkları takdirde yeniden atanamazlar.

Kıdem

Madde 46- Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre saptanır.

Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dönenler kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.

Müfettiş Güvencesi

Madde 47- Müfettişler kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan ahlaki, mesleki ve sıhhi yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer görevlere atanamazlar.

(Ek:RG-23/7/2010-27650) Ahlaki, mesleki veya sıhhi yetersizlik hallerinin mevcudiyetinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu veya müfettiş raporuna dayandırılması şarttır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişlerin Çalışma ve Görevlendirilme Esasları

Denetim Programları

Madde 48- Denetimler, önceden hazırlanan programlara veya Bakan onayına göre yürütülür. Program dışı yapılacak denetimler için Bakan onayı alınır.

Başkanlıktan yazılı veya sözlü aksi yönde bir talimat olmadıkça işler, görevlendirme tarihi sırasına göre yürütülür.

Merkez veya taşra teşkilatı içindeki herhangi bir birim, yönetmelik, genelge ve benzeri düzenlemelerle yetki alanı dışına çıkartılamaz. Herhangi bir birim, mutad ve makul süreler haricinde ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın, teftiş dışı tutulamaz.

Grup Halinde Çalışma

Madde 49- Müfettişler, Başkanlıkça gerekli görülen hallerde grup halinde de görevlendirilebilirler.

Grup halinde görevlendirmelerde, grubun koordinasyonundan, çalışmanın düzenlenmesinden ve işin sonuçlandırılmasından gruptaki en kıdemli müfettiş yetkili ve sorumludur.

Göreve Başlama

Madde 50- Denetim veya soruşturma ile görevlendirilen müfettiş, görevlendirildiği yer, çalışma merkezi hudutları dahilinde ise, işe başlama yazısı ile, çalışma merkezi dışında ise hareket-varış ve işe başlama yazısı ile durumu Başkanlığa bildirir.

İşe başlama yazısında, Başkanlığın görevlendirme yazısı, denetim yapılan birim veya görev konusu ile ilgili bilgiler yer alır.

Hareket-varış yazılarının, nereden nereye yolculuk yapıldığını belirtecek şekilde düzenlenmesi, telgraf, faks veya benzeri iletişim aracıyla ve en hızlı şekilde Başkanlığa gönderilmesi gerekir.

İşin Devamlılığı

Madde 51- Müfettişler, görevlendirildikleri işleri ara vermeksizin en kısa sürede tamamlamakla yükümlüdürler. Başlanılan işe ara verme zorunluluğu varsa yada işin sonuçlandırılması başka yer ve/veya birimlerde çalışmayı gerektiriyorsa, durumu derhal Başkanlığa bildirerek alacakları emre göre hareket ederler.

Görevin Devralınması

Madde 52- Bakanlığın denetimine tabi kuruluşların teftiş kurullarınca veya Bakanlık kontrolörleri tarafından daha önce denetime başlanılmışsa, aynı birimde veya konuda denetim yapmakla görevlendirilen Bakanlık Müfettişlerinin isteği üzerine inceleme ve soruşturmayla ilgili belgeler, bulunduğu aşamada derhal kendilerine devredilir.

Gerek bu şekilde, gerekse müfettişler arasında başlanılmış bulunan işin devri sözkonusu olduğunda, durum taraflarca bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta, devredilen işin ne olduğunu, devir gününe kadar işle ilgili ne gibi incelemeler yapıldığını belirten açıklamalar ile devralana teslim edilen belgelerin listesi yer alır.

Durum, bir yazıyla derhal Başkanlığa bildirilir.

Görevin Yürütülmesi

Madde 53- Müfettiş, görevlendirildiği işi makul süre içerisinde veya belirlenen sürede sonuçlandırmak için gereken gayreti göstermek zorundadır. İşin gereğinden fazla uzaması halinde, gerekçe gösterilerek Başkanlığın bilgilendirilmesi gerekir.

Başkanlığın aksi yönde bir talimatı olmadıkça, başlanılmış iş tamamlanmadan diğer bir işe başlanılmaz. Ancak, işin sonuçlandırılması muhtelif nedenlerle gecikecek ise, Başkanlığın bilgisi dahilinde başka bir işe başlanır.

(Ek:RG-23/7/2010-27650) Görevin sonuçlandırılabilmesi, müfettişin uzmanlık alanı dışında kalan konularda da inceleme yapılmasını gerekli kıldığı takdirde, Bakanlık ile diğer kamu idare ve kurumların personelinden faydalanılması konusunda Başkanlıktan ve taşrada bulunulması halinde Valilikten talepte bulunulabilir.

Müfettişe Yardım Yükümlülüğü

MADDE 54 – (Değişik:RG-23/7/2010-27650)

Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter ve belgeleri, gizli de olsa, teftiş, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla, bankalar dâhil, gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

Denetlenen birim ve kuruluşlar ile bunların her kademedeki personeli; müfettişlerin, sözlü veya yazılı sorularını cevaplamak, bilgi işlem sistemleri, raporlama araçları, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına erişimini sağlamak, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgiler ve kayıtları, sözlü veya yazılı talebinde derhal müfettişe göstermek, incelemesine sunmak ve yine sözlü veya yazılı talebi halinde bunların kopyalarını müfettişe vermek zorundadırlar.

Asılları alınan belgelerin müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı birim, kişi veya kuruluşa verilir.

Teftiş, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere, görevleri süresince konumlarına uygun bir çalışma yeri sağlamak, gereken her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmakla yükümlüdürler.

İdarede Geçici Görevlendirme

Madde 55- Müfettişler, yazılı muvafakatlarının alınması koşuluyla, Başkanın uygun görüşü ve Bakanın Onayı üzerine idari birimlerde geçici olarak görevlendirilebilirler.

Müfettiş yardımcıları idari birimlerde görevlendirilemezler.

Yurt Dışına Gönderilme

Madde 56- Müfettişler Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araştırma yapmak üzere, Başkanın önerisi ve Bakanın Onayı ile bir yılı geçmemek üzere yurt dışına gönderilebilirler.

Yukarıdaki fıkra uyarınca müfettişlerin yurt dışına gönderilmesinde kıdem esas alınır. Ancak bu Yönetmeliğin 45 inci maddesi gereğince müfettişliğe yeniden atananların yurt dışına gönderilme sırası, Kuruldan ayrı kaldıkları süreye göre indirime gidilerek belirlenir.

Bakanlar Kurulunun 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilmiş olan müfettişlerin bu madde hükmünden yararlanabilme esasları Başkanlıkça tespit edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Raporlar

Rapor Türleri :

Madde 57- (Değişik:RG-03/10/2002-24895) Müfettişler, çalışmaları sonucunda işin özelliğine göre aşağıdaki raporları düzenlerler:

a) Teftiş Raporu,

b) İnceleme Raporu,

c) Suç Duyurusu Raporu,

d) Soruşturma Raporu,

e) Ön İnceleme Raporu.

f) Personel Denetim Raporu,

g) Genel Durum Raporu,

h) Müfettiş Yardımcıları Eğitim Raporu.

Teftiş Raporu

Madde 58- Teftiş raporu, denetlenen birimin işlem ve hesaplarının teftişi sonucunda düzenlenen rapordur. Gerekli görülen hallerde teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, teftiş edilenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin müfettişin son görüşünü içeren hususlarda cevaplı rapor düzenlenebilir.

Cevaplı raporun aslı ve bir nüshası; aslı usulüne göre cevaplandırıldıktan sonra müfettişe geri gönderilmek, bir nüshası da teftiş dosyasında saklanmak üzere bir yazıyla ilgili birime tebliğ edilir.

Tebliğ edilen rapor, müfettiş tarafından belirlenen süre içinde, teftiş edilen birim amirleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra müfettişe iade olunur. Gelen rapor en geç bir ay içinde müfettiş tarafından son mütalaası de eklenerek Başkanlığa verilir.

Başkanlık, son mütalaası yazılmış olarak gelen cevaplı raporu gereği için ilgili birime gönderir.

Raporun ilgililerce zamanında cevaplandırılması müfettiş tarafından izlenir ve haklı bir nedene dayanmadan süresinde cevaplandırılmaması halinde, durum, gereği yapılmak üzere Başkanlığa bildirilir.

Teftiş yapılan her birimde bir “Teftiş Defteri” tutulur. Bu defter teftişle ilgili gerekli bilgileri içerecek şekilde müfettiş tarafından doldurularak imza edilir.

İnceleme Raporu

Madde 59- İnceleme raporu, bu Yönetmeliğin 57 nci maddesinde belirtilen diğer rapor türlerine konu olmayan hususlarda düzenlenir.

Suç Duyurusu Raporu

Madde 60- Suç duyurusu raporu, genel hükümlere göre kovuşturulacak suçlara ilişkin konularda, gereği yapılmak üzere doğrudan Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilmek üzere düzenlenir.

Soruşturma Raporu

Madde 61- (Değişik: R.G. 03/10/2002 gün, 24895 sayılı nüshasında, 11 inci madde ile) Soruşturma Raporu, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, suç konusu olan, ancak, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamı dışında kalan eylemleri ile disiplin suçları konusundaki soruşturmalar sonucunda düzenlenir.

Ön İnceleme Raporu

Madde 62-(Değişik:RG-03/10/2002-24895) Ön İnceleme Raporu, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda düzenlenir.

Personel Denetim Raporu

Madde 63- Personel denetim raporu; gerekli olması durumunda teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında, personelin çalışmalarındaki başarı durumları gözetilerek sicil dosyasına konulmak üzere düzenlenir.

Genel Durum Raporu

Madde 64- Genel durum raporu; Kurulun bir yıllık çalışma sonuçlarını, Bakanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumunu, varsa alınabilecek önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içerecek şekilde Bakana sunulmak üzere Başkanlıkça düzenlenir.

Müfettiş Yardımcıları Eğitim Raporu

Madde 65-(Değişik:RG-03/10/2002-24895) Müfettiş Yardımcıları Eğitim Raporu, müfettiş yardımcılarının eğitiminin tamamlanmasını takiben eğitim programını yürütmekle görevli müfettişler tarafından düzenlenen rapordur.

Raporun Düzenlenmesi

Madde 66- Teftiş, inceleme ve soruşturma raporları; bir nüshası müfettiş tarafından saklanmak, bir nüshası, Kuruldaki dosyasına konulmak ve diğer nüshaları ilgili birimlere gönderilmek üzere, yeterli sayıda düzenlenir. Rapor ve eklerinin her sayfasının müfettişlik mührü ile mühürlenmesi ve paraflanması, rapor son sayfasının imzalanması gerekir.

Raporda yer verilen tespit, görüş ve önerilerin; duraksamaya neden olmayacak şekilde açık, anlaşılır ve yazım kurallarına uygun bir üslupla yazılmasına, araştırma, inceleme veya soruşturma sonucu ulaşılan kanıtlara ve mevzuata dayandırılmasına özen gösterilir.

Raporların Başkanlıkça İncelenmesi

Madde 67- Raporlar Başkanlıkça usul ve esas bakımından incelenir. İnceleme sonucuna göre, esası etkilemeyecek nitelikteki hata ve eksikliklerin tespiti halinde müfettişin yazılı olarak uyarılması, yoluna gidilebilir. Ancak esası etkileyecek derecede açık hata ve eksiklik görülmesi durumunda, tamamlanması ve düzeltilmesi için rapor, yazı ile müfettişe iade edilir. Müfettişin görüşünde ısrar etmesi durumunda, rapor konusu iş Başkanlıkça yeniden diğer bir müfettişe verilebilir.

(Ek:RG-23/7/2010-27650) Denetlenen birim ve kuruluşların Bakanlığa bildirdikleri hususlar, incelenmesini ve gerek duyulduğu takdirde görüş bildirilmesini teminen Başkanlık aracılığıyla ilgili müfettişe intikal ettirilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler, Kaldırılan Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Çalışma ve Hakediş Cetveli

Madde 68- Müfettişler; çalışmalarını, yolluk ve diğer hakedişlerini her ay düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvelinde gösterirler.

Bu cetvelde, yapılan çalışmaların günlük olarak düzenli şekilde gösterilmesi ve cetvelin diğer bölümlerinin eksiksiz doldurulması gerekir.

Yazışma Yöntemi

Madde 69- Müfettişler kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve Bakanlıkların merkez ve yurt dışı teşkilatıyla yazışmalarını Başkanlık aracılığıyla yaparlar.

İzin Kullanılması

Madde 70- Müfettişler, izin kullanımına hangi gün başladıklarını, izin sırasındaki haberleşme adreslerini ve göreve dönüş tarihlerini Başkanlığa yazı ile bildirirler.

Yönergeler

Madde 71- Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususlar Başkanlıkça çıkarılacak yönergelerle belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kaldırılan Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Kaldırılan Hükümler

Madde 72- 2/9/1972 tarihli ve 14294 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teftiş Heyeti Yönetmeliği, 6/3/1995 tarihli ve 22219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Ticaret Müfettişleri Sınav Yönetmeliği ile 26/5/1995 tarihli ve 22294 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Ticaret Müfettişleri Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik, 27/3/1996 tarihli ve 22593 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Sanayi Müfettişleri Sınav Yönetmeliği ve 22/4/1997 tarihli ve 22968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Ticaret Müfettişleri Görev, Çalışma ve Soruşturma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 73- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 74- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
4358 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel kişilere Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik
Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik
Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik
20.06. 2013 Tarih ve 28683 Sayılı Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliği
Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği
Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Yönetmeliğin (2000/55/AT) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmelik
Hububat Depolama Birim Hacmi İçin Standart Kütlenin Ölçümüne Dair Yönetmelik (71/347/AT)
Ölçü Ve Ölçü Aletlerinin İthalatında ve İhracatında Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik
Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

DIŞ TİCARET

Türkiye'de uygulanmakta olan ihracata yönelik Vergi Teşvikleri

Türkiye'de uygulanmakta olan ihracata yönelik Vergi Teşvikleri

İhracatta devlet teşvikleri çok detaylı bilinmeyen bir konu. Bu konunun ilk makalesi Türkiye’de güncel olarak uygulanmakta olan ihracata yönelik vergi teşvikleri

OFİS VE İNSAN

Zor İnsanlarla Nasıl Başa Çıkılır?

Zor İnsanlarla Nasıl Başa Çıkılır?

İnsan sosyal bir varlıktır. Toplumdaki varlığını sürdürebilmek için de kullandığı en etkili kanal "iletişim"dir.

İnsan Değiştikçe Gelişmeli, Geliştikçe Değişmeli

İnsan Değiştikçe Gelişmeli, Geliştikçe Değişmeli

İnsan Değiştikçe Gelişmeli, Geliştikçe Değişmeli

İŞ DÜNYASI

Çalışanların sabah ilk işi e-posta kontrolü

Çalışanların sabah ilk işi e-posta kontrolü

İş dünyası (yüzde 61,7) sabah ilk iş olarak e-posta kutularını kontrol ediyor

HUKUK / MUHASEBE

Yeni Türk Ticaret kanununda Şirket kuruluşuna ilişkin değişiklikler

Yeni Türk Ticaret kanununda Şirket kuruluşuna ilişkin değişiklikler

Yeni Türk Ticaret Kanunun getirdiği değişiklikleri Nevzat Erdağ, bir yazı dizisi olarak sunuyor. İkinci başlık: Şirket Kuruluşu