Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

Resmi Gazete Tarihi: 14.02.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28204

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan takograf cihazlarının montajı, muayenesi, faal hale getirilmesi, kalibrasyonu, tamiri veya gerektiğinde kullanım dışı bırakılması için hizmet verecek servislerin belirlenmesi, bu servislerin denetlenmesi, onaylanması ve serviste görev yapacak teknik personelle birlikte belgelendirilmesinde esas alınacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yürürlükte olan ilgili mevzuata uygun olarak imal edilmiş ve karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan analog ve dijital takograf cihazlarıyla ilgili gerçek veya tüzel kişilere ait servislerin Bakanlık veya il müdürlüğü tarafından onaylanması ve bu servislerde görev yapacak teknik personelle birlikte belgelendirilmesiyle ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Analog takograf cihazı: 21/5/2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmeliğin Ek-I’ine uygun takograf cihazını,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Dijital takograf cihazı: Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmeliğin Ek-IB’sine uygun takograf cihazını,

ç) Faal hale getirme: Takograf cihazının tamamen çalışır hale geçmesi ve güvenlik fonksiyonları da dahil olmak üzere, bütün fonksiyonlarını yerine getirmesini,

d) İdari eğitim: Nisan-Mayıs ve Kasım-Aralık dönemlerinde Bakanlık tarafından, aynı yıl içinde teknik eğitim almış olan servis sorumlusu ve teknik personele verilecek eğitimi,

e) İl müdürlüğü: Bilim, sanayi ve teknoloji il müdürlüğünü,

f) Kalibrasyon: Takograf cihazının montajı veya tamiri veya yeniden ayarlanmasını müteakip ilgili teknik düzenlemesine uygun çalışıp çalışmadığının güncellenmesi veya doğrulanmasını,

g) Montaj etiketi: Takograf cihazının kalibrasyonunun yapılmasını müteakip, araç sürücü kabini içerisine ve kolayca görünebilecek bir yere servis tarafından iliştirilecek olan; takograf cihazı kalibrasyon belgesi ile aynı seri numarasını haiz, taklit edilmeyi önleyici hologram bulunan takograf cihazı imalatçısı tarafından servislere verilecek veya aynı özelliklere sahip ve servis tarafından hazırlanan etiketi,

ğ) Pin kodu: Dijital takograf cihazları ile kullanılan servis kartının sadece kart sahibi tarafından bilinen şifresini,

h) Servis: Takograf cihazlarının montajı, muayenesi, faal hale getirilmesi, kalibrasyonu, tamiri veya gerektiğinde kullanım dışı bırakılması için hizmet vermek üzere Bakanlık veya il müdürlüğü tarafından uygun görülmesi halinde onaylanarak bu işlemleri yapmak üzere yetkilendirilen teknik personel ile birlikte belgelendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

ı) Servis sorumlusu: Servisin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinden Bakanlığa ve il müdürlüğüne karşı da sorumlu olacak şekilde imza yetkisine sahip olan üniversitelerin bilgisayar, elektrik, elektronik, endüstri, fizik, makine, mekatronik, otomotiv konularında mühendislik bölümü veya teknik eğitim veren fakültelerinin veya teknoloji fakültelerinin bu konulardaki öğretmenlik bölümlerinin birinden veya yüksekokulların bu konulardaki bölümlerinden mezun ve onsekiz yaşını doldurmuş idareciyi,

i) Takograf cihazı: Analog ve dijital takograf cihazlarını,

j) Takograf cihazı kalibrasyon belgesi: Takograf cihazının kalibrasyonunun yapılmasını müteakip, servislerce düzenlenecek olan; montaj etiketiyle aynı seri numarasını haiz, taklit edilmeyi önleyici hologram bulunan, takograf cihazı imalatçısı tarafından servislere verilecek veya aynı özelliklere sahip ve servis tarafından hazırlanan belgeyi,

k) Takograf servis hizmetleri onay belgesi: Takograf cihazlarının servis hizmetlerini vermek üzere Bakanlık veya il müdürlüğü tarafından onaylanan servisler için servis sorumlusunun takograf eğitimine bağlı olarak düzenlenen belgeyi,

l) Tamir: Hareket sensörünün veya araç ünitesinin güç kaynağı ile bağlantısının kesilmesi veya diğer takograf cihazı aksamından ayrılması veya açılmasını gerektirecek servisler tarafından yapılan herhangi bir tamir işlemini,

m) Teknik eğitim: İçeriğinin Bakanlık tarafından onaylandığı ve gerekli görüldüğünde Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında gerçekleştirilen; takograf cihazı imalatçısı veya imalatçının uygun gördüğü yer tarafından veya servis sorumlusu kriterlerini taşıyan ve eğitim vereceği takograf cihazı için imalatçısından veya imalatçının uygun gördüğü yerden alınan eğitim sertifikaları bulunan bir eğiticisi olan ve 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir özel öğretim kursları tarafından veya gerekli görüldüğü durumlarda Bakanlık tarafından servis sorumlusu ve teknik personele verilen eğitimi,

n) Teknik personel: Serviste takograf cihazının montajı, muayenesi, faal hale getirilmesi, kalibrasyonu, tamiri veya gerektiğinde kullanım dışı bırakılması faaliyetlerini yürütmek üzere servis tarafından görevlendirilen ve damgalama ile veri indirme faaliyetlerini gerçekleştiren, servis kartı ve pin kodlarını kullanma yetkisine sahip; teknik lise, endüstri meslek lisesi veya dengi meslek liselerin, yüksekokul veya üniversitelerin bilgisayar, elektrik, elektronik, endüstri, fizik, makine, mekatronik, otomotiv, motorla ilgili eğitim veren bölümü veya teknik eğitim veren fakültelerinin veya teknoloji fakültelerinin bu konulardaki öğretmenlik bölümlerinin birinden mezun olan ve onsekiz yaşını doldurmuş personeli,

o) Veri indirilememe belgesi: Dijital takograf cihazının araç ünitesinden sürücüye ait verinin alınamaması durumunda dijital takograf cihazının tamiri veya değişiminde verilen belgeyi,

ö) Yetki belgesi: Teknik personele, servislerin onaylanması ve belgelendirilmesi aşamasında Bakanlık veya il müdürlüğü tarafından verilen belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Başvurunun Değerlendirilmesi, Onaylama ve Belgelendirme,

Belgelerin Geçerlilik Süresi, Vizesi, Askıya Alınması ve İptali

Başvuru

MADDE 5 – (1) Takograf servis hizmetleri onay belgesi için aşağıda belirtilen belge ve bilgileri içeren ve Ek-3’te bulunan listedeki sıraya uygun olarak hazırlanmış bir dosya ile il müdürlüğüne başvurulur;

a) Eksiksiz olarak doldurulmuş, Ek-2’de verilen servis başvuru beyan formu.

b) Servis sahibinin veya sahiplerinin noterden alınmış imza sirkülerinin aslı veya il müdürlüğü tarafından yapılmış “ASLI GİBİDİR” onaylı fotokopisi.

c) Servisin güncel adresini gösteren esnaf sicil gazetesi veya ticaret sicil gazetesi sureti.

ç) Servise ait bütün şubelerin açık adresi ve krokisi.

d) Servise ilişkin; idari bina, servis alanı, muayene kanalı, park alanı, teknik ofis gibi servis hizmeti verilen alanların tüm bölümlerinin gösterildiği Mimarlar Odasına kayıtlı bir mimar veya İnşaat Mühendisleri Odasına kayıtlı bir inşaat mühendisi tarafından onaylı ölçülendirilmiş detaylı vaziyet planı.

e) Servis sorumlusu ve teknik personelin belirtildiği servise ait organizasyon şeması.

f) Servis hizmeti verilecek takograf cihazının test ve kalibrasyonu için kullanılacak olanların marka, model ve seri numaralarını içeren ve Ek-1’de belirtilen cihazların listesi ile bu cihazların Ek-1’de belirtilen teknik hükümlere uygun olduğunu gösteren belgeler.

g) Servis tarafından kullanılacak damgaya ait kurşun mühür, çakma mühür, plastik mühür, hologram etiket gibi malzeme bilgisi ile damga üzerinde olması gereken ve servis tarafından belirlenen servisi tanıtıcı işaret veya logoyu gösteren damgaya ait ölçeklendirilmiş çizim ile servisin kullanacağı kalibrasyon belgesi ve montaj etiketi örneği.

ğ) Servis sorumlusuna ait;

1) Öğrenim belgesinin il müdürlüğü tarafından yapılmış “ASLI GİBİDİR” onaylı fotokopisi.

2) T.C. kimlik numarası beyanı.

3) Noterden alınmış imza sirkülerinin aslı veya il müdürlüğü tarafından yapılmış “ASLI GİBİDİR” onaylı fotokopisi.

4) Servis hizmeti verilecek takograf cihazı için 10 uncu maddede belirtilen teknik eğitim sonrasında düzenlenen eğitim belgesinin sureti.

h) Yetki belgesi alacak kişiye ait;

1) Servis hizmeti verilecek takograf cihazı için 10 uncu maddede belirtilen teknik eğitim sonrasında düzenlenen eğitim belgesinin sureti.

2) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.

3) Öğrenim belgesinin il müdürlüğü tarafından yapılmış “ASLI GİBİDİR” onaylı fotokopisi.

4) T.C. kimlik numarası beyanı.

(2) Birinci fıkrada istenilen belgelerin ve yazılı dokümanların ilgili firma kaşesi ve yetkili imzayı havi olması esastır.

(3) Belgelerin ve yazılı dokümanların yabancı dilde olması halinde yeminli tercüme bürosundan Türkçe tercümesi de başvuru dosyasına eklenir.

Başvurunun değerlendirilmesi, onaylama ve belgelendirme

MADDE 6 – (1) İl müdürlüğüne yapılan başvurular, 5 inci maddede istenilen bilgi ve belgelerin tamam olması halinde, il müdürlüğünce yerinde yapılacak inceleme ile değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğunun tespiti halinde, il müdürlüğü ikişer adet yetki belgesi ve takograf servis hizmetleri onay belgesi düzenler, düzenlenen belgelerden bir adedini ilgililere verir, diğerini de il müdürlüğünde açılan dosyada muhafaza eder. Düzenlenen bu belgeler üzerinde asgari olarak;

a) Belge adı,

b) Belge onay numarası,

c) Belgenin düzenlenmiş olduğu isim, unvan ve adres,

ç) Takograf cihazı türü ve markası,

d) Belgenin düzenlenme tarihi, vize tarihi,

bilgilerini içeren bölümler yer alır.

(2) Başvurunun, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmaması halinde il müdürlüğü, başvuru dosyasındaki eksiklikleri başvuru sahibine bildirir. Bu eksikliklerin üç ay içerisinde giderilmesi halinde bu maddenin birinci fıkrasına göre işlem yapılır. Eksikliklerin bu süre içerisinde giderilmemesi halinde başvuru iptal edilir; bu durumda başvuru dosyası başvuru sahibine iade edilir.

Takograf servis hizmetleri onay belgesi ve yetki belgesinin geçerlilik süresi, vizesi, askıya alınması ve iptali

MADDE 7 – (1) 6 ncı maddede belirtilen yetki belgesi ve takograf servis hizmetleri onay belgesinin geçerlilik süresi, belgelerin düzenlenmiş olduğu tarihten itibaren iki yıldır. Belgelerin geçerlilik süresi, ilgililerin başvurusu ve il müdürlüğünce yerinde yapılacak incelemede, yürürlükteki mevzuata uygunluğun devam ettiğinin tespiti halinde vizesi yapılmak sureti ile iki yıl uzar.

(2) Üzerinde belirtilen süre sonunda vizesi yapılmamış olan belgelerin geçerliliği sona erer. İlgilinin talebi ve il müdürlüğünce yapılacak işlem sonucunda, vize yapılması sağlanana kadar bu servisler onaylanmış servis olarak hizmet vermez, teknik personel yetki belgesine konu görev yapmaz.

(3) Belgelerin vizesi için il müdürlüğüne başvuru yapılan tarihi takip eden otuz gün içinde il müdürlüğü, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak neticeden ilgiliye yazılı olarak bilgi verir.

(4) İl müdürlüğüne vize başvurusu yapılan tarih ve il müdürlüğünce yapılan işlemin neticelenmesi süresinde belgeler üzerindeki geçerlilik süresinin dolması halinde, işlem sonuçlanıp belgelerin vizesinin yapılması sağlanana kadar bu servisler onaylanmış servis olarak hizmet vermez, teknik personel yetki belgesine konu görev yapmaz.

(5) Belgelerin vizesi için il müdürlüğüne yapılacak başvurularda belge aslı başvuru dilekçesi ekinde yer alır.

(6) Belgelerin vizesi için; geçerlilik tarihinin dolmasını takip eden tarihten itibaren ilgililerce altı ay içinde müracaat edilmemesi halinde, belge ilgiliye tebligat yapılmaksızın iptal olur.

(7) Belgesi iptal edilenler, tekrar belge almak istemeleri durumunda ilk başvuru esaslarına tabidir.

(8) Bakanlık veya il müdürlüğü, servis hizmetlerinin verilmesinde bu Yönetmeliğe aykırı bir durum tespit ederse ilgililere aykırılığın giderilmesi için yazılı olarak otuz gün süre verir, belge veya belgeleri askıya alır. Bu durumda servis, onaylanmış servis faaliyetlerinde bulunmaz, teknik personel yetki belgesine konu görev yapmaz. Bu süre içerisinde aykırılığın giderildiği talebiyle ilgililerce il müdürlüğüne başvurulması ve il müdürlüğünce yapılan kontrolde aykırılığın giderilmiş olduğunun tespiti halinde, askıya alma işlemi aykırılığın giderilmesi için verilen otuz günlük süre sonunda sonlanır. Aksi durumda il müdürlüğü belge veya belgeleri iptal eder. İl müdürlüğü yaptığı işlemle ilgili olarak neticeden yazılı olarak bilgi verir.

(9) 5 inci maddede belirtilen bilgi, beyan veya belgelerde bir değişiklik olması halinde ilgililer bu değişikliği on beş gün içinde yazılı olarak il müdürlüğüne bildirir ve değişikliğe konu işlem için gereğini il müdürlüğünden talep eder. İl müdürlüğü otuz gün içerisinde bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapacağı değerlendirme neticesinde;

a) Değişiklik belge veya belgeler üzerinde yeni bir düzenleme gerektiriyor ise il müdürlüğü mevcut belge veya belgeleri iptal eder, yeni belge veya belgeleri düzenler. Bu durumda belirtilen her türlü değişiklik, bu değişiklik ile ilgili işlemlerin Bakanlık resmî internet sayfasında yayınlanmasını müteakip geçerlilik kazanır.

b) Değişiklik bilgi mahiyetinde olup, belge veya belgeler üzerinde yeni bir düzenleme gerektirmiyor ise il müdürlüğü bu değişikliğe konu bilgi, beyan veya belgeleri ilgili servisin dosyasında muhafaza eder.

c) İl müdürlüğü, yaptığı işlem neticesini yazılı olarak ilgiliye bildirir.

(10) İl müdürlüğü, servisin adresinden ayrılması durumunda takograf servis hizmetleri onay belgesini ve serviste çalışan teknik personel için düzenlenmiş olan yetki belgesini ilgililere tebligat yapılmaksızın iptal eder.

(11) İl müdürlüğü, yetki belgesi olan teknik personelin servisten ayrılması halinde yetki belgesini ilgiliye tebligat yapılmaksızın iptal eder.

(12) Takograf servis hizmetleri onay belgesine veya yetki belgesine sahip olan kişinin veya servis sorumlusunun belge kapsamındaki işlemlerinde suç şüphesi bulunması halinde bu durum derhal adli makamlara bildirilir. Soruşturma/kovuşturma süresince belgeler askıya alınır. Soruşturma/kovuşturma sonucunda verilen kararın belge sahibi aleyhine kesinleşmesi halinde belge iptal edilir. Bu sebeple belgesi iptal edilenler beş yıl süreyle belge talebinde bulunamaz. Kararın belge sahibi lehine sonuçlanması halinde kararın il müdürlüğüne ulaşmasını müteakip askıya alma işlemi ortadan kaldırılır.

(13) İl müdürlüğü, 10 uncu maddede belirtilen hususları sağlamayan servisin belgelerini, servis aynı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirene kadar askıya alır. Bu durumda servis, onaylanmış servis faaliyetlerinde bulunmaz, teknik personel yetki belgesine konu görev yapmaz. Aykırılığın giderildiği talebiyle ilgililerce il müdürlüğüne başvurulması ve il müdürlüğünce yapılan kontrolde aykırılığın giderilmiş olduğunun tespiti halinde, askıya alma işlemi sonlanır. İki eğitim dönemi boyunca askıda kalan belgeler il müdürlüğünce iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Servislerle İlgili Yapısal, İdari ve Teknik Hükümler

Yapısal, idari ve teknik hükümler

MADDE 8 – (1) Servis yapısal olarak aşağıdaki hususları sağlar:

a) Servise ait araç park alanı ve betonarme veya çelik karkas veya kagir bina ile servisin adının bulunduğu iş yeri tabelası.

b) Araçların, servis hizmeti öncesinde ve sonrasında beklemesi amacıyla, kolay manevra yapabileceği; karayolu trafiğini aksatmayacak şekilde düzenlenmiş, uygun malzeme ile kaplanmış, servis binasıyla bitişik, en az 4 metre genişliğinde ve en az 20 metre uzunluğunda olacak şekilde asgari 150 metrekare ölçüsünde park alanı. (Bu alan en fazla iki parçadan oluşabilir. Bu durumda her iki parçası da en az 4 metre genişliğinde ve en az 20 metre uzunluğunda olmalıdır. Park alanının üstünün kapalı olması durumunda kapalı alan yüksekliği asgari 4,1 metre olur.)

c) Araçların servis hizmeti verilecek kapalı alana girebileceği asgari; 2,6 metre genişlikte ve 4,1 metre yükseklikte kapı.

ç) Serviste bir defada en az bir araç için servis hizmetinin verileceği ve asgari 4,1 metre yükseklikte olan; kaldırıcı ekipman kullanılması durumunda ise bu ekipmanın bulunduğu asgari 5,1 metre yükseklikte kapalı alan.

d) Takograf cihazının montajı ve aracın incelenebilmesi için aşağıda özellikleri verilen ve ç bendinde belirtilen kapalı alanı içerisinde bulunan muayene kanalı veya kaldırıcı ekipman:

1) Muayene kanalı: İç duvarları uygun malzeme ile kaplanmış ve aydınlatılabilir şekilde asgari; 0,75 metre genişliğinde, 5 metre uzunluğunda ve 1 metre derinliğinde olan kanal.

2) Kaldırıcı ekipman: Kaldırıcı ekipmanın üreticisinden alınan teknik özelliklerini ve yapılacak işe uygunluğunu gösteren dokümanı bulunan asgari; 14.000 kilogram ağırlık kaldırma kapasiteli, zemininden 1 metre yüksekliğe kaldırma yapabilen kaldırıcı.

e) Servis hizmeti verilen kapalı alanda bulunan, sadece servis sorumlusu ve yetki belgeli personelin girebildiği ve kullanılmadığı sürede kilitli tutulan ve gerekli yazılım yüklü olan bilgisayarın bulunduğu teknik ofis. Teknik ofiste test ve kalibrasyonda kullanılan servis kartı, cihaz ve ekipmanlar, damga ve damgalama için kullanılan ekipman ve dokümanların muhafaza edildiği kilitli çelik dolap bulundurulur.

(2) Aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin güncellenmiş olarak yer aldığı, boyutları asgari 100 santimetre x 80 santimetre, camlı ve kilitli olan ilan panosu servis içerisinde görülebilecek bir yere yerleştirilir:

a) Yetki belgesi veya belgeleri.

b) Takograf servis hizmetleri onay belgesi.

c) Servis hizmetleriyle ilgili olarak, Bakanlık tarafından yapılan yasal düzenlemeler.

ç) Servis hizmetleri için ücret tarifesi.

(3) Servislerde, aynı takograf türü ve markası için eğitim almış olmak şartıyla iki servis sorumlusu olabilir.

(4) Servis sorumlusu tek bir adres için yetkilendirilir. Servis sorumlusu, yetkilendirildiği servisin onay belgesinde belirtilen adres dışında; teknik personel ise yetki belgesinde belirtilen adres dışında başka bir serviste çalışamaz.

(5) Servis hizmeti verilirken, en az bir servis sorumlusu serviste hazır bulunur.

(6) Teknik personel için düzenlenen yetki belgesinde belirtilen takograf türü ve markası, servis için düzenlenen takograf servis hizmetleri onay belgesinde belirtilenler dışında olamaz.

(7) Servislerle ilgili teknik hükümler Ek-1’de verilmiştir.

(8) Bu maddede belirtilen ölçülerin tespitinde yüzde iki tolerans uygulanır.

(9) Bakanlığın resmî internet sayfasında belgelendirdiği servisler ile ilgili listede değişiklik yapılmasını gerektirecek işlemler, söz konusu değişikliğin internet sayfasında yer alan listenin güncellenmesiyle geçerlilik kazanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Servislerin Yükümlülükleri ve Güvenlik Tedbirleri

Servislerin yükümlülükleri ve güvenlik tedbirleri

MADDE 9 – (1) Servisler, karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan takograf cihazlarının montajı, muayenesi, faal hale getirilmesi, kalibrasyonu, tamiri, gerektiğinde kullanım dışı bırakılması veya veri indirilememe belgesi düzenlenmesi için hizmet vermekle yükümlüdür. Servisler, marka sınırlaması olmaksızın takograf servis hizmetleri onay belgesinde belirtilen takograf türüne tamir dışındaki servis hizmetlerini vermek zorundadır.

(2) Servisler, takograf cihazının kalibrasyonunun yapılmasını müteakip, takograf cihazı kalibrasyon belgesi ve montaj etiketi düzenler. Takograf cihazı kalibrasyon belgesinin aslını kullanıcıya verir, bir suretini serviste saklar.

(3) Takograf cihazı kalibrasyon belgesi ve montaj etiketi üzerinde bulunması gereken asgari bilgiler Ek-4’te düzenlenmiştir.

(4) Servisler, adaptör kullanılan araçlarda, Ek-4’te montaj etiketine ilişkin belirtilen bilgilerin bu etikete sığmaması durumunda, bu bilgilerden asgari olarak ilk üç ve son dört bentte belirtilenlerin bulunduğu ikinci bir etiket kullanabilir. Bu durumda bu etiket montaj etiketi ile aynı güvenlik özelliklerini sağlar ve montaj etiketinin bulunduğu yere iliştirilir.

(5) Servisler, kullanacakları; montaj etiketi ve takograf cihazı kalibrasyon belgelerinin seri numarasını, etiket ve belgeleri kullanmaya başlamadan önce, il müdürlüğünde bulunan dosyasında muhafaza edilmek üzere il müdürlüğüne gönderir.

(6) Servisler, başvuruda ibraz ettikleri işaretlemeleri içeren damga dışında damga kullanamaz.

(7) Servis, hizmet verilen takograf cihazları ile ilgili tüm işlemlerin bilgilerini ve belgelerini en az iki yıl muhafaza eder.

(8) Servisler; damgaların, servis kartlarının, el veya masa terminallerinin, pin kodu bilgilerinin, araç bilgilerinin, takograf cihazı kalibrasyon belgelerinin, montaj etiketlerinin, veri kablolarının, hareket ve hız sensörlerinin, test ve kalibrasyon cihazlarının ve bilgilerinin güvenliğini; çalışma sırasında kullanılmadıklarında teknik ofiste bulunan kilitli çelik bir dolapta, kullanımda ise kontrol altında tutulmasını sağlar. Bu bilgi, belge, kart veya malzemelerin çalınması, kaybolması veya kullanılamaz duruma gelmesi halinde, hemen, ilgili kurum ve kuruluşlar ile il müdürlüğünü yazılı olarak bilgilendirir.

(9) Servisler; takograf cihazlarının servisi ile ilgili hizmetleri ilgili mevzuatta öngörülen şekilde verir.

(10) Dijital takograf cihazları için yetki belgesi olan personelin kullandığı servis kartı pin kodunu bir başkasıyla paylaşması yasaktır.

(11) Servisler; tamir, bakım veya kalibrasyonu yapılan takograf cihazlarının testlerini ilgili mevzuatta öngörülen şekilde yapar ve test sonuçlarını rapor haline getirerek muhafaza eder.

(12) Servisler, analog ve dijital takograf cihazları dışında, 18/7/1997 tarihli ve 23053 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen şekilde kayıt yapmayan takograf cihazlarına hizmet vermez.

Servis sorumlusu ve teknik personelin eğitimi

MADDE 10 – (1) Servisler; servis sorumlusu ve teknik personel eğitimlerini güncellemek için bu maddede belirtilen hususları sağlamak zorundadır.

(2) Bu eğitim teknik ve idari olmak üzere aşağıda belirtilen aşamalardan oluşur:

a) Teknik eğitim: İçeriğinin Bakanlık tarafından onaylandığı ve gerekli görüldüğünde Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında gerçekleştirilen; takograf cihazı imalatçısı veya imalatçının uygun gördüğü yer tarafından veya servis sorumlusu kriterlerini taşıyan ve eğitim vereceği takograf cihazı için imalatçısından veya imalatçının uygun gördüğü yerden alınan eğitim sertifikaları bulunan bir eğiticisi olan ve 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir özel öğretim kursları tarafından veya gerekli görüldüğü durumlarda Bakanlık tarafından servis sorumlusu ve teknik personele verilen eğitim.

b) İdari eğitim: Nisan-Mayıs ve Kasım-Aralık dönemlerinde Bakanlık tarafından, aynı yıl içinde teknik eğitim almış olan servis sorumlusu ve teknik personele verilecek eğitim. Bakanlık bu eğitimin dönem sayısı ve tarihinde değişiklik uygulayabilir.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimleri tamamlayan servis sorumlusu ve teknik personele Bakanlık tarafından eğitim belgeleri düzenlenir. Verilen periyodik eğitimler dönemsel olarak takip edilir ve geçerlilik süresi iki yıldır.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, servis sorumlusu veya teknik personel olarak yetkilendirilen kişiler, yetkilendirmeye konu belgenin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde idari eğitim almak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bakanlığın ve il müdürlüğünün sorumluluk ve yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) İl müdürlükleri belgelendirdiği servislerle ilgili düzenlenen takograf servis hizmetleri onay belgesi ve yetki belgesinin birer sureti ile başvuru dosyasını muhafaza eder. Düzenlenen belgelerin ve damgaya ait ölçeklendirilmiş çizimin bir suretini beş iş günü içerisinde Bakanlığa gönderir.

(2) Bakanlık, analog ve dijital takograf cihazı için, onaylanıp belgelendirilen servisler ile belgeleri iptal edilen servislerin listelerini, onay numaralarını ve servis damga bilgilerini Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekretaryasına iletilmek üzere Ulaştırma Bakanlığına bildirir.

(3) Bakanlık resmî internet sayfasında belgelendirdiği servisler ile belgesini iptal ettiği servislerin listesini ve iletişim bilgilerini yayınlar.

(4) Bakanlık veya il müdürlüğü; servis hizmetlerinin yürütülmesinde bu Yönetmelik gerekliliklerinin sağlanması için servislerin denetimini yapar.

(5) İl müdürlüğü 7 nci maddede belirtilen işlemlerle ilgili Bakanlığa bilgi verir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 2/10/2010 tarihli ve 27717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe yapılan atıflar

MADDE 13 – (1) İlgili mevzuatta 2/10/2010 tarihli ve 27717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış kabul edilir.

Teknik personel istisnası

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 30/6/2012 tarihine kadar, analog takograf cihazları için, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak belgelendirme işlemlerinde, servis hizmeti verilecek takograf cihazı imalatçısından 2/10/2010 tarihinden önce eğitim almış ve bu eğitimini belgelendirmiş olanlar ayrıca bir eğitim diploması aranmadan teknik personel olarak kabul edilir.

(2) Birinci fıkradaki istisnaya göre yetki belgesi alan teknik personelin, çalıştığı servisi değişmesi durumunda, yetki belgesinin yenilenmesi talebinde aynı istisna uygulaması devam eder.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu maddeye göre yetkilendirilen teknik personel, il müdürlüğü tarafından yetkilendirildiği tarihten itibaren bir yıl içinde 10 uncu maddede belirtilen idari eğitime katılarak eğitim belgesini yenilemek zorundadır.

(4) 10 uncu maddede belirtilen teknik eğitim sonrasında alınan teknik eğitim belgesi yerine, 30/6/2012 tarihine kadar takograf cihazı imalatçısından veya imalatçının uygun gördüğü yerden alınan diğer eğitim belgeleri de geçerlidir.

Halen çalışan personel için idari eğitim alma zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte hali hazırda servis sorumlusu ve teknik personel olarak görev yapan kişiler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 10 uncu maddede belirtilen idari eğitime katılarak eğitim belgelerini yenilemek zorundadır. Bu maddedeki sorumluluğu yerine getirmeyen servislere 7 nci maddenin onüçüncü fıkrasındaki hükümler uygulanır.

Bakanlığa yapılmış olan servis başvuruları

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 1/10/2011 tarihinden bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bakanlığa yapılmış olan servis başvuruları il müdürlükleri tarafından başvuru tarihinde yürürlükte olan Yönetmeliğe göre değerlendirilir. Bu dosyaların eksiklikleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içerisinde tamamlanmamışsa dosyalar başvuru sahibine iade edilir. 1/10/2011 tarihinden önce yapılan ve eksiklerini tamamlamamış olan servis başvuruları iptal edilir. İptal edilen başvuruların dosyaları başvuru sahibinin talebi halinde iade edilir.

Bu yönetmelik gereklerini sağlaması gereken servisler

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 2/10/2010 tarihli ve 27717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe göre belgelendirilmiş servisler, bir sonraki vize tarihine kadar bu Yönetmelik gereklerini sağlar.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
6339 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik
Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (97/68/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 2
Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliği
Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarı İle İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelilik
19.06.2002 Tarih ve 24790 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği
Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği
Kütle Ölçülerinin İmalat, Muayene ve Damgalama Esasları Hakkındaki Yönetmelik
Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
Asansör Yönetmeliği
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği
Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği

DIŞ TİCARET

Altın Taht Krallık Ülkesi Gana

Altın Taht Krallık Ülkesi Gana

Gana ile ticaret yapmak ya da orada yatırım yapmak için bilmeniz gerekenler, Kültürel farklarımız, dikkat etmeniz gerekenler... Bölgede yıllardır iş geliştiren Didem Aydoğan yazdı.

OFİS VE İNSAN

Hayal Kurmanın Önemi, Hayal Etmenin Gücü ve Motivasyonu

Hayal Kurmanın Önemi, Hayal Etmenin Gücü ve Motivasyonu

Hayal Kurmanın Önemi, Hayal Etmenin Gücü ve Motivasyonu

Başarılı Olmak, Başarmak İçin İzlenmesi Gereken 7 Adım

Başarılı Olmak, Başarmak İçin İzlenmesi Gereken 7 Adım

Başarılı olmak, bir şeyleri başarmak hemen herkesin ortak hedefi… Ancak kimileri için başarı kendiliğinden geliyormuşçasına kolayken kimileri için de bir türlü varılamayan yol gibidir.

İŞ DÜNYASI

KOBİ'ler Eğitim Alırken Nelere Dikkat Etmeliler?

KOBİ'ler Eğitim Alırken Nelere Dikkat Etmeliler?

KOBİ kaynakları her zaman sınırlı ve kıymetlidir. KOBİ harcadığı her kuruşu “ masraf “ değil, mümkünse “ YATIRIM “ olarak görmeli ve bu yatırımın geri dönüşünü garanti altına almalıdır. Eğitime vereceğiniz parayı, bir makine alır gibi değerlendirin.

HUKUK / MUHASEBE

Değişen Türk Ticaret Kanununda Önemli Konular: Teknoloji

Değişen Türk Ticaret Kanununda Önemli Konular: Teknoloji

Yeni Türk Ticaret Kanunun getirdiği değişiklikleri Nevzat Erdağ, bir yazı dizisi olarak sunuyor. İlk başlık: Teknoloji