Kümelenme Destek Programı Uygulama Usul Ve Esasları

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, Türk sanayisinin rekabet
edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı
olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip, çevreye ve topluma
duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü hızlandırmak için belirli bir rekabet edebilirlik ve
sürdürülebilirlik potansiyeli taşıyan, ulusal düzeyde öneme haiz ve ağırlıklı olarak imalat
sanayinde faaliyet gösteren kümelenme teşebbüslerini desteklemek üzere Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanacak olan Kümelenme Destek Programının
uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları, 15/9/2012 tarihli ve 28412 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kümelenme Destek Programı Yönetmeliğinin
28’inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Uygulama Usul ve Esaslarında geçen;
a) Bağımsız denetim: Bağımsız denetim sözleşmesinde belirlenen ölçütler
çerçevesinde; kümelenme teşebbüsünün finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, finansal
raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak
yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, uluslararası denetim
standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter,
kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesini ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını,
b) Bağımsız denetim kuruluşu: Bağımsız denetim yapmak üzere, Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen sermaye şirketlerini,
c) Bakan: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanını,
ç) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
d) Başvuru çağrısı: Bakanlığın uygun gördüğü zamanlarda Kümelenme Destek
Programına başvuru yapılması için yapılacak çağrıyı,
e) Başvuru Rehberi: Komisyon tarafından hazırlanan, Kümelenme Destek Programına
yapılacak başvurular ile ilgili usul ve esasları içeren Başvuru Rehberini,
f) Çağrı takvimi: Programa yapılacak başvurular, başvuruların değerlendirilmesi ve
Programın uygulanması açısından kritik öneme sahip, kesin ve muhtemel tarihleri belirten
zaman planını,
g) Değerlendirme Rehberi: Komisyon tarafından hazırlanan, Kümelenme Destek
Programına yapılacak başvuruların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları içeren
Değerlendirme Rehberini,
ğ) Etiketleme: Kümelenme teşebbüsü faaliyetlerinin kümelenme kavramı ile uyumlu ve
kurmuş olduğu yapıların katılımcı, şeffaf, hesap verilebilir ve sürdürülebilir olup olmadığının
değerlendirilmesi,
h) Genel Müdürlük: Bakanlık Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünü,
ı) Harcama dönemi: Takvim yılı esasına göre belirlenen üçer aylık dönemleri,
i) İdari değerlendirme: Yapılan başvuruların, başvuru rehberinde talep edilen belgelerin
doğru, eksiksiz, imzalı, kaşeli ve mühürlü olarak sunulmuş olması gibi hususlar yönünden
değerlendirilmesini,
j) İş planı: Kümelenme birlikteliği tarafından Bakanlığa sunulan ve kümelenme
birlikteliğinin stratejisini, performans ölçütlerini, kümelenmeye yönelik faaliyetlerini, bu faaliyetlerin tahmini maliyetlerini ve zaman planını, bütçe ile katkı oranları, harcama dönemi
vb. unsurları içeren, destek aşamasında kümelenme teşebbüsünce uygulanan iş planını,
k) Kalkınma Ajansı: 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu,
Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde kurulmuş ajansları,
l) Komisyon: Kümelenme Destek Programı komisyonunu,
m) Koordinatör: Kümelenme birlikteliği koordinatörünü,
n) Kümelenme birlikteliği: Küme ekonomik coğrafyasında yer alan en az bir sanayi
odası, yoksa ticaret ve sanayi odası ile en az bir üniversite zorunlu olmak üzere bu Uygulama
Usul ve Esaslarında belirlenen kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerinin bir araya
gelerek başvuru rehberinde yer alan Kümelenme Birlikteliği Formunu doldurup imzalamak
suretiyle oluşturulan birlikteliği,
o) Kümelenme teşebbüsü: Belirli bir coğrafyada yoğunlaşmış ve birbirleriyle ilgili veya
ilişkili sektör veya konularda faaliyet gösteren firmalar ile kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel
kişilerinin oluşturduğu kümelenme birlikteliğini fiilen ve hukuken temsil eden tüzel kişiliği,
ö) Müsteşar: Bakanlık Müsteşarını,
p) Müşavir: Kümelenme Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanmış
kümelenme teşebbüslerine teknik danışmanlık hizmeti vermek, Bakanlık adına kümelenme
teşebbüslerini takip etmek ve Bakanlığa teknik, idari ve mali ilerleme raporları vermek
suretiyle kümelenme teşebbüslerinin iş planlarının uygulanmasını, izlenmesini ve
değerlendirilmesini gerçekleştirmek üzere; Bakanlık tarafından 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa göre hizmet alımı yöntemiyle belirlenecek kurum, kuruluş veya özel
hukuk tüzel kişilerini veya Bakanlık ile arasında yapılacak protokolle belirlenen kurum veya
kuruluşu,
r) Ön değerlendirme: Programa yapılan başvuruların bağımsız değerlendiriciler
tarafından değerlendirilmesini,
s) Özel hesap: Kümelenme teşebbüsü adına açılan ve sadece iş planının uygulanması
işlemlerinde kullanılan özel hesabı,
ş) Program: Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği ve Uygulama Usul ve Esasları
kapsamında kümelenme teşebbüslerinin desteklenmesi amacıyla Komisyonca hazırlanan
kümelenme destek programını,
t) Satın alma rehberi: Destek alan kümelenme teşebbüslerinin mal ve hizmet satın
alımlarında uygulayacakları iş ve işlemleri düzenleyen rehberi,
u) Seçici Kurul: Kümelenme Destek Programı Seçici Kurulunu,
ü) Uygulama Usul ve Esasları: Kümelenme Destek Programı Uygulama Usul ve
Esaslarını,
v) Yönetmelik: Kümelenme Destek Programı Yönetmeliğini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kümelenme Destek Program Komisyonu,
Bağımsız Değerlendiriciler ve Seçici Kurul
Kümelenme destek programı komisyonu
MADDE 4 – (1) Komisyon, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü tarafından görevlendirilen,
biri başkan olmak üzere kümelenme konusunda tecrübe ve bilgi birikimine sahip yedi Genel
Müdürlük personelinden oluşur. Aynı usulle üye sayısı kadar yedek üyeler belirlenir.
Komisyon, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır; asıl üyenin bulunmadığı
toplantıya yedek üye, yedek sırasına göre çağrılır. Komisyon kararları oybirliği ile alınır.
Komisyon ilk toplantısında kendi üyeleri arasından Komisyon Başkanını seçer.
(2) Komisyonun görevleri şunlardır: a) Programı hazırlamak ve Bakanlık internet sitesi ile Bakanlık ilan panosunda ilan
etmek,
b) Gerekli durumlarda Programda değişiklikler yapmak, değişiklikleri Bakan onayına
sunmak ve onaylanan değişiklikleri Bakanlık internet sitesinde ve Bakanlık ilan panosunda
ilan etmek,
c) Başvuru Rehberini ve Değerlendirme Rehberini hazırlamak ve gerektiği durumlarda
güncellemek,
ç) Programa başvuru yapılması için Bakanlıkça uygun görülen zamanlarda başvuru
rehberini yayınlamak suretiyle çağrıya çıkmak,
d) Başvurular üzerinde, başvuru rehberinde talep edilen belgelerin doğru, eksiksiz,
imzalı, kaşeli ve mühürlü olarak sunulmuş olması gibi hususlar yönünden idari
değerlendirmesini yapmak, başvuru rehberinde belirtilen idari koşullara uygun yapılmadığı
tespit edilen başvuruları değerlendirme dışı bırakmak,
e) Bağımsız değerlendiricilerin seçimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
f) İdari koşulları sağladığı tespit edilen başvuruların ön değerlendirmesini bağımsız
değerlendiricilere yaptırmak,
g) Bağımsız değerlendiriciler tarafından oluşturulan değerlendirme raporlarını
incelemek, bahse konu raporun değerlendirme rehberinde belirtilen usul ve esaslara
uygunluğunu denetlemek, usul ve esaslara uygun olmadığını tespit ettiği raporları gerekli
düzeltmelerin yapılması için bağımsız değerlendiricilere geri göndermek,
ğ) Ön değerlendirmeden geçen başvuruları raporlayarak Seçici Kurula sunmak,
h) Seçici Kurulun desteklenmesi için önerdiği kümelenme birliktelikleri ile müzakereleri
yürütmek,
ı) Müzakerelerin tamamlanmasını takiben müzakere sürecini raporlayarak müzakere
sürecini başarıyla tamamlayan başvuruları Seçici Kurul Başkanına sunmak,
i) Gerekli görülen durumlarda kümelenme birlikteliğinden başvuruları hakkında ek
açıklama ve bilgi talep etmek,
j) Desteklenecek kümelenme birlikteliklerini Bakanlık internet sitesinde ve Bakanlık
ilan panosunda ilan etmek,
k) Denetim ve ilerleme raporları ile etki analizi sonuçlarını incelemek, değerlendirmek
ve bunlarla ilgili gerekli işlemleri yapmak,
l) Programın işleyişi ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak.
(3) Bu görevlerin yürütülmesi ve Programın uygulamasına ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek üzere Genel Müdürlük personelinden üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinden mezun
en az 10 kişilik çalışma ekibi oluşturulur. Komisyonca kümelenme süreci ve uygulama
konusunda 30 günlük eğitime tabi tutulan çalışma ekibi Komisyona bağlı olarak çalışır.
(4) Komisyonun sekretarya hizmetleri çalışma ekibi vasıtasıyla yürütülür.
Bağımsız değerlendiriciler
MADDE 5 – (1) Bağımsız değerlendiriciler, alanında en az beş yıllık tecrübe ve
uzmanlığa sahip yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşları
personelinden Bakanlıkça uygun bulunan ve kurumlarınca görevlendirilen kişilerdir. İhtiyaç
duyulması halinde söz konusu hizmet, gerçek kişilerden 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa
göre hizmet alımı yoluyla karşılanabilir. Bağımsız değerlendiriciler, kendileri, eşleri, ortakları,
ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları
ticari işletmelere ilişkin başvuruları değerlendiremezler.
(2) Programın ilanına çıkılmadan önce Bakanlık tarafından yükseköğretim kurumları
öğretim üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşları personelinden bağımsız değerlendirici havuzu
oluşturulur.
(3) Bağımsız değerlendiriciler ile Bakanlık arasında işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve
gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve benzeri hususları içeren sözleşme yapılır. Kamu çalışanı olmayan bağımsız değerlendiriciler ile imzalanacak sözleşmede ücrete ilişkin
hükümlere yer verilir.
(4) Bağımsız değerlendiricilerin görevleri şunlardır:
a) Başvuruların değerlendirme rehberlerinde belirtilen usul ve esaslara göre teknik,
ekonomik, mali ve sosyal açıdan ön değerlendirilmesini yapmak,
b) Ön değerlendirme süreci sonucunda hazırlanan raporu Komisyona sunmak.
(5) Bağımsız değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere
ilişkin bilgiler gizli tutulur. Buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin
işlemleri yapılır.
Seçici kurul
MADDE 6 – (1) Seçici Kurul; Müsteşar, Bakanlık tarafından seçilen akademisyenler,
özel sektörde çalışmış/çalışmakta olan tecrübeli kişiler olmak üzere yedi asil ve altı yedek
üyeden oluşur. Seçici Kurul beş yıllık dönemler için seçilir ve Seçici Kurula Müsteşar
başkanlık eder.
(2) Seçici Kurul, Başkanın çağrısı üzerine belirlenen tarihte ve yerde eksiksiz toplanır
ve oy çokluğu ile karar alır.
(3) Seçici Kurulun görevleri şunlardır:
a) Ön değerlendirmeyi geçen başvuruları; bütçe olanakları çerçevesinde, Programın
amacına uygunluğuna ve değerlendirme rehberine göre; değerlendirme rehberinde belirtilen
puan üzerinden tamsayı şeklinde puanlamak suretiyle değerlendirmek,
b) Ön değerlendirme ve Seçici Kurul değerlendirmesinde değerlendirme rehberinde
belirtilen puan ve üzeri puan alan başvuruları, başarılı başvurular olarak listelemek,
c) Müzakere aşamasında dikkate alınması gereken hususları içeren nihai raporu
hazırlamak ve Komisyona göndermek,
ç) Komisyon tarafından müzakereleri tamamlanan başvuruları Bakana sunmak,
d) Kümelenme teşebbüsünün iş planını uygulamaya başlamasından sonra geçen 2 yıllık
dönem için müşavir tarafından hazırlanacak gelişme raporunu dikkate alarak finansmanın
devam edip etmeyeceğine, etiketlenen kümelenme teşebbüslerinin etiketlerinin geri alınıp
alınmayacağına ve iş planında değişiklik yapılmasının gerekip gerekmediğine ilişkin Seçici
Kurul kararını Bakana sunmak,
e) Gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi, görüş, belge istemek veya bunların
temsilcilerini toplantılara davet etmek,
f) Kendi çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kümelenme Birlikteliği
ve Koordinatörü
Kümelenme birlikteliği
MADDE 7 – (1) Kümelenme birlikteliğinde yer alabilecek kurum, kuruluş ve özel
hukuk tüzel kişileri şunlardır:
a) İl özel idareleri,
b) Yerel yönetimler,
c) Üniversiteler ve araştırma kurumları,
ç) Teknoloji geliştirme bölgeleri,
d) 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve
Borsalar Kanunu çerçevesinde kurulan sanayi odaları ile ticaret ve sanayi odaları, borsaları,
e) Serbest bölgeler,
f) Organize sanayi bölgeleri,
ğ) İhracatçı birlikleri, g) Endüstri bölgeleri,
h) Kümelenme birlikteliği ile ilgili dernekler, vakıflar, kooperatifler vb. kuruluş ve
teşekküller.
(3) Söz konusu birliktelik ile işbirliği yapmayı taahhüt eden kümenin ana faaliyet
alanında en az yirmi firmanın ismi, firma yetkilisinin imzasıyla birlikte Kümelenme
Birlikteliği Formu ekinde yer almalıdır.
(4) Birinci fıkrada sayılan kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişileri, bir başvuru
döneminde ikiden fazla kümelenme birlikteliğinde yer alamazlar. Söz konusu kurum, kuruluş
ve özel hukuk tüzel kişilerinin başvuru aşamasında ikiden fazla kümelenme birlikteliğinde yer
alması halinde önceki tarihli ve saatli ilk iki başvuru dikkate alınır.
Koordinatör
MADDE 8 – (1) Koordinatör, kümelenme birlikteliği tarafından kendi aralarından
seçilen ve kümelenme birlikteliğini Programa başvuru aşamasından kümelenme teşebbüsünün
kurulmasına kadar Bakanlık nezdinde temsil ve ilzama yetkili kılınan kurum, kuruluş veya
özel hukuk tüzel kişisidir.
(2) Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 7’nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan
kurum, kuruluşlar ve özel hukuk tüzel kişilerinden herhangi biri kümelenme birlikteliği
koordinatörü olabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Programın İlanı,
Başvurular, Değerlendirme ve Sonuçların İlanı
Programın ilanı
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin amacına ve bütçe koşullarına uygun olarak Komisyon
tarafından hazırlanan Program, Bakan onayı sonrası Bakanlık internet sitesinde ve Bakanlık
ilan panosunda duyurulur.
(2) Komisyon gerekli görmesi halinde Programa ilişkin ek açıklama ve belgeleri
Bakanlık internet sitesinde ve Bakanlık ilan panosunda ilan eder.
(3) Bakanlıkça uygun görülen zamanlarda başvuru rehberinin yayınlanması suretiyle
başvuru çağrısına çıkılır.
Başvurular
MADDE 10 – (1) Başvurular, koordinatör tarafından başvuru rehberinde belirtilen usul
ve esaslar çerçevesinde, çağrı takviminde belirtilen tarihe kadar, ilgili kalkınma ajansı veya
ajanslarından başvuru rehberinde yer alan referans mektubu temin edilerek Bakanlığa yapılır.
(2) Başvuru rehberinde belirtilen şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan
sorumluluk kümelenme birlikteliğine aittir. İdari koşullara uygun olmayan başvurular
Komisyonca değerlendirmeye alınmaz.
İdari değerlendirme
MADDE 11 – (1) İki ayrı komisyon üyesi tarafından, yapılan başvuruların, başvuru
rehberinde talep edilen belgelerin doğru, eksiksiz, imzalı, kaşeli ve mühürlü olarak sunulmuş
olması gibi hususlar yönünden idari değerlendirmesi yapılır. Komisyon, Yönetmelikte ve
başvuru rehberinde belirtilen idari koşullara uygun yapılmadığı tespit edilen başvuruları
değerlendirme dışı bırakır.
(2) İdari değerlendirmeden geçebilen başvurular ön değerlendirmeye tabi tutulur.
Ön değerlendirme
MADDE 12 – (1) İdari koşulları sağladığı tespit edilen her bir başvuru, Komisyon
tarafından uzmanlık alanlarına göre belirlenecek olan birbirinden habersiz iki bağımsız
değerlendirici tarafından değerlendirilir. Başvuruların değerlendirilmesi, ön değerlendirmenin
başladığı tarihten itibaren çağrı takviminde belirlenen süre içerisinde sonuçlandırılır. (2) Bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme çalışmalarını Komisyon gözetiminde ve
kendilerine gösterilen yerde gerçekleştirirler. Başvurular bağımsız değerlendiriciler veya
Komisyon üyeleri tarafından çoğaltılamaz, kısmen veya tamamen belirtilen yer dışına
çıkarılamaz. Değerlendirme çalışmaları tarafsızlık ve gizlilik esası doğrultusunda kapalı
oturumlarda gerçekleştirilir.
(3) Bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme rehberinde belirtilen usul ve esaslar ile
değerlendirme rehberinde yer alan ön değerlendirme ölçütlerine göre başvuruları,
değerlendirme rehberinde belirtilen puan üzerinden, tamsayı şeklinde puanlamak suretiyle
değerlendirir.
(4) Başarı puanı iki bağımsız değerlendiricinin vermiş olduğu puanların aritmetik
ortalaması alınarak tespit edilir. İki değerlendiricinin vermiş olduğu puanlar arasında on beş
ve üzeri puan farkı olması veya bir değerlendiricinin değerlendirme rehberinde belirtilen eşik
değerin altında, diğerinin ise eşik değerin üzerinde puan vermesi halinde, başvuru tekrar
değerlendirilmek üzere üçüncü bir bağımsız değerlendiriciye inceletilir. Başarı sıralamasında
üçüncü değerlendirme puanı ile bu puana en yakın değerlendirme puanının aritmetik
ortalaması esas alınır. Üçüncü değerlendirme puanı ile diğer iki puan arasındaki farklar eşit
ise yüksek olan puan baz alınır.
(5) Yapılan puanlamada değerlendirme rehberinde belirtilen puan ve üzeri puan alan
başvurular, başarılı başvurular olarak listelenir.
(6) Ön değerlendirme çalışmaları, gizlilik içerisinde yürütülür.
Seçici kurul değerlendirmesi
MADDE 13- (1) Ön değerlendirmeyi geçebilen başvurular Seçici Kurul
değerlendirmesine sunulur.
(2) Seçici Kurul, en çok 7 iş günü içerisinde kümelenme birlikteliğince yapılacak
sunumların dinlenmesini takiben kümelenme birlikteliklerini Programın amacına
uygunluğuna ve değerlendirme rehberinde yer alan birlikteliğin vizyon ve stratejisini
değerlendiren kriterlere göre değerlendirme rehberinde belirtilen puan üzerinden tam sayı
şeklinde puanlayarak değerlendirir. Bu değerlendirme sonrasında, bağımsız değerlendiriciler
ve Seçici Kurul tarafından verilen puanlar toplamına göre başarı sıralaması yapılır. Seçici
Kurul bu sıralamaya göre kümelenme birliktelikleri arasından bütçe imkanları doğrultusunda
müzakere aşamasına geçecek kümelenme birlikteliklerini belirler ve müzakere sürecinde
dikkate alınması gereken hususları içeren nihai rapor ile birlikte Komisyona gönderir.
Müzakere süreci
MADDE 14 – (1) Seçici Kurul değerlendirmesini ve nihai raporun hazırlanmasını
takiben en geç iki hafta içinde müzakere aşamasına geçilir.
(2) Komisyon, müzakereleri, üyeleri aracılığıyla yürütür. İhtiyaç duyulması halinde
kurum ve kuruluşlardan uzmanlar çağrılabilir. Bu uzmanlara, bu Uygulama Usul ve
Esaslarının 38’inci maddesine göre ödeme yapılır.
(3) Kümelenme birlikteliğini müzakere sürecinde koordinatör temsil eder. Koordinatör
ile Bakanlık arasında başvuru dokümanları ekinde yer alan, tarafların yetki ve
sorumluluklarını düzenleyen müzakere protokolünün imzalanmasını takiben müzakerelere
başlanır. Kümelenme birlikteliği, müzakere protokolü hükümlerine uymaması halinde
müzakere kapsamı dışında kalır.
(4) Müzakereler kümelenme birliktelikleri tarafından hazırlanacak beş yıllık iş planları
üzerinden yürütülür. İş planları, müzakere protokolünün imzalanmasından itibaren en geç iki
ay içerisinde hazırlanır. Seçici Kurul tarafından sunulan nihai raporda yer alan müzakere
aşamasında dikkate alınacak hususlar kümelenme birlikteliklerine iletilir ve kümelenme
birlikteliklerinin bu hususlar çerçevesinde; müzakere protokolünün imzalanmasından itibaren
en geç iki ay içerisinde, beş yıllık iş planlarını hazırlamaları beklenir. Bu süreçte Bakanlık
teknik müdahalede bulunmaz. (5) Kümelenme birlikteliği, iş planlarının katılımcılık ve şeffaflık ilkelerine uygun
olarak hazırlanmasını sağlanmalıdır. Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde katılımcılık ve
şeffaflık ilkelerine uyulup uyulmadığı, yapılan toplantılara temsilci gönderilmesi vb.
yöntemlerle denetlenir. Bu denetimler sonrası hazırlanan raporlar iş planının müzakere
edilmesinde Komisyonca göz önünde bulundurulur.
(6) Kümelenme birlikteliği tarafından hazırlanan iş planları müzakere edilmek üzere
Komisyona gönderilir.
(7) Komisyonca görevlendirilen üyeler, en çok 15 iş günü içinde iş planını, Seçici Kurul
tarafından sunulan nihai raporda yer alan, müzakere aşamasında dikkate alınacak hususlar
doğrultusunda; başvuruda belirtilen stratejiye uygunluğu, faaliyetlerin mantıksal sıralaması,
zamanlaması, yapılabilirliği, risk ve varsayımların analizi, performans göstergelerinin
program hedefleriyle uygunluğu ve Bakanlıkça uygun görülecek diğer hususlar çerçevesinde
ön incelemesini yapar. Ön inceleme aşamasında bütçe değerlendirme konusu yapılmaz.
Gerekli olması halinde kümelenme birlikteliğinden ek ve açıklayıcı bilgi istenerek ön
inceleme raporu hazırlanıp kümelenme birlikteliğine iletilir ve kümelenme birlikteliği
müzakereye davet edilir.
(8) Komisyonu temsilen en az iki üyenin, koordinatörün ve kümelenme birlikteliğinde
yer alan üyelerin temsilcilerinin katılımı ile müzakereler, komisyonun belirleyeceği yerde ve
zamanda yapılır. Kümelenme birlikteliğini temsilen koordinatörün yanında toplantıya en fazla
4 kişi katılabilir. Toplantılar en fazla yedi iş günü sürer. Müzakere tutanağı taraflarca
imzalanır. Uzlaşılamayan konular hakkında nihai karar Komisyonca verilir. Komisyonun
nihai kararı doğrultusunda kümelenme birlikteliğince iş planına son şekli verilir ve
Komisyonca son inceleme yapılır. Komisyon, müzakere aşamasını başarı ile geçen
kümelenme birliktelikleri hakkında hazırlanan müzakere raporlarını ve müzakere sonuçlarını
Seçici Kurul Başkanına sunar. Desteklenmeye değer görülen kümelenme birliktelikleri Seçici
Kurul Başkanı tarafından Bakan onayına sunulur.
Değerlendirme sonuçlarının ilanı
MADDE 15 – (1) Bakan onayını takiben sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilir.
Desteklenmeye hak kazanan kümelenme birliktelikleri Bakanlık internet sitesinde ve Bakanlık
ilan panosunda duyurulur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kümelenme Teşebbüsü ve Kümelenme Destek Sözleşmesi
Kümelenme teşebbüsü
MADDE 16 – (1) Sonuçların ilgilere yazılı olarak bildirilmesini takiben desteklenmesi
uygun görülen kümelenme birliktelikleri, en geç iki ay içinde kurmuş olduğu kümelenme
teşebbüsünü Bakanlığa bildirir. Komisyon, kümelenme teşebbüsünün kurulamaması halinde
kümelenme birlikteliğine iki ay ek süre tanır.
(2) Kümelenme teşebbüsü, iş planı ve çıktılarını uygulayabilecek tercih edecekleri tüzel
kişilik yapısında teşekkül eder.
(3) İlgili mevzuatın cevaz verdiği durumlarda, kümelenme birlikteliğinde yer alan
kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişileri kümelenme teşebbüsünün organlarında temsil
edilir.
(4) Kümelenme birliktelikleri tarafından, Bakanlıkça verilen ek süre de dahil olmak
üzere süresi içinde uygun bir tüzel kişilik yapısının kurulamaması halinde kümelenme
birlikteliği destek hakkını kaybeder.
Kümelenme destek sözleşmesi
MADDE 17 – (1) Desteklenmeye değer görülen kümelenme teşebbüsü ile Bakanlık
arasında başvuru rehberi ekinde yer alan kümelenme destek sözleşmesi üç nüsha halinde imzalanır. Müzakere aşaması sonunda Bakanlık ile kümelenme birlikteliğinin üzerinde
mutabakat sağlamış olduğu beş yıllık iş planı ile yıllık detaylandırılmış iş planı kümelenme
destek sözleşmesi ekinde yer alır. Takip eden yılların detaylandırılmış yıllık iş planları,
kümelenme teşebbüsü ve Bakanlık tarafından imzalanmış olarak bir önceki yıllık
detaylandırılmış iş planının uygulaması süresi tamamlanmadan önce kümelenme destek
sözleşmesi ekine konulur.
(2) Kümelenme destek sözleşmesi genel şartlar, özel şartlar ve ekler olmak üzere üç
bölümden oluşur.
ALTINCI BÖLÜM
Destek Kapsamı, Destek Süresi ve
Destek Tutarı
Destek kapsamı
MADDE 18 – (1) Bakanlık tarafından taahhüt edilen destek tutarı ve kümelenme
teşebbüsünce sağlanacak eş finansman, sadece kümelenme destek sözleşmesi ekinde bulunan
iş planında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılabilir.
(2) Destek kapsamı, aşağıda belirlenen alanlarla sınırlı olmak üzere sadece sözleşme
genel şartları çerçevesinde iş planında yapılacak zeyilnameler ile Bakanlık ve kümelenme
teşebbüsünün mutabakat sağlaması sonucunda değiştirilebilir.
(3) Ana destek alanları ve bu başlık altında yer alabilecek örnek faaliyetler şunlardır:
a) Küme koordinasyonunu, farkındalığını ve/veya etkinliğini geliştirme:
1) Kümelenme teşebbüsünün kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi,
2) Küme aktörlerinin katılımı için sektörel organizasyonların yapılması veya bu tür
organizasyonlara katılım,
3) Ortak küme markasının geliştirilmesi ve tanıtımı,
4) Lobi ve tanıtım faaliyetleri,
5) Yatırım promosyonu,
6) Pazar geliştirme faaliyetleri,
7) Uluslararası iş ağlarına erişim ve diğer kümelerle işbirliği vb.,
8) Kümeye ilişkin kıyaslama, pazar analizi, teknoloji taraması ve sofistike analizlerin
yapılması,
b) Faktör koşullarını ve/veya piyasalarını geliştirme:
1) Nitelikli işgücü piyasasını geliştirme,
2) Hammadde ve/veya ara malı kalitesini güçlendirmeye ve maliyetini düşürmeye
yönelik çalışmalar,
3) Ortak fiziki altyapının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar,
4) Pazar hakkında sürekli bilgi hizmetleri sağlayacak birimlerin kurulması,
5) Stratejik bilgi kaynaklarına erişim,
c) Verimlilik:
1) Tedarikçi geliştirme programları uygulanması,
2) Test/analiz laboratuarı gibi ortak kullanım alanlarının kurulması,
3) Ortak hammadde veya ara malı teminine yönelik organizasyonlar,
4) Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji programları,
5) Firmalar dâhil küme aktörleri arasındaki en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması,
6) Endüstriyel ortak yaşam,
7) Ürün sertifikasyonu ve akreditasyonu,
ç) Yenilik:
1) Uygulamalı AR-GE laboratuarı kurulması,
2) Yenilik (ürün, süreç, pazar) geliştirme destek programı, 3) Ortak kullanıma yönelik numune hatlarının kurulması,
4) Üniversite – Sanayi İşbirliği Programları,
5) Tasarım ve yenilik kapasitesini arttırıcı programlar.
Destek süresi
MADDE 19 – (1) Bir kümelenme teşebbüsünün desteklenme süresi beş yıldır. Ancak
bu süre, destek tutarında değişiklik yapılmaması kaydıyla, Bakanlıkça kümelenme
teşebbüsünün idari ve/veya teknik gerekçelerinin uygun görülmesi halinde veya mücbir
sebeplerin ortadan kalkmasından itibaren iki yıla kadar uzatılabilir. Destek süresi yedi yılı
geçemez.
Destek tutarı
MADDE 20 – (1) Bakanlık tarafından sağlanacak geri ödemesiz destek oranı, her bir iş
planı tamamlandığında iş planı toplam bütçesinin % 50’sini, her bir destek kalemi bazında ise
%75’ini geçemez.
(2) Her bir sözleşme tarafının iş planı bütçesine katkısı, harcama dönemleri itibariyle
açıkça kümelenme destek sözleşmesinde belirtilir.
(3) Her bir kümelenme birlikteliğine verilecek desteğin tutarı bütçe olanakları
çerçevesinde belirlenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
İş Planının Uygulanması, Denetim ve
Etiketleme
İş planının uygulanması
MADDE 21 – (1) Kümelenme destek sözleşmesinin imzalanmasını takiben kümelenme
teşebbüsünce iş planının uygulanmasına geçilir. İş planı, kümelenme teşebbüsünün
hazırlayacağı yıllık detaylı planlar ile uygulanır.
(2) İş planının uygulanması için öngörülen mal ve hizmetlerin satın alınması,
kümelenme teşebbüsü tarafından yapılır.
(3) Kümelenme teşebbüsü, mal ve hizmet satın alımlarını satın alma rehberine uygun
olarak yapar.
(4) Satın alma rehberi, programın ilanını takiben Bakanlık internet sitesinde ve ilan
panosunda ilan edilir.
Harcamaların gerçekleştirilmesi
MADDE 22 – (1) Kümelenme destek sözleşmesi kapsamında yapılan her türlü
harcamanın belgelendirilmesi esastır. Kümelenme teşebbüsü, uygun maliyetlerin toplam
miktarının en fazla %2’sini iş planının uygulanması ile ilgili genel idari giderleri karşılamak
üzere olarak faturalandırmak şartıyla talep edebilir.
(2) Satın alınan mal ve hizmete ilişkin olarak düzenlenen fatura ve benzeri belgeler
kümelenme teşebbüsü adına düzenlenir. Doğrudan temin suretiyle yapılan satın alımlarda,
piyasa fiyat araştırması yapıldığına dair satın alma rehberi ekinde yer alan piyasa araştırma
tutanağı düzenlenir. Yapılacak piyasa fiyat araştırmasında Türkiye’de üretilen malların da bu
araştırma kapsamında olması zorunludur.
(3) Satın alımlarda, Türkiye’de üretilen malların öncelikli olarak değerlendirilmesi
zorunludur.
(4) Kümelenme destek sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, iş planı kapsamında
alınan varlıkların mülkiyeti ve devir işlemleri hakkında tasarruf yetkisi Bakanlıktadır.
(5) Kümelenme destek sözleşmesi kapsamında alınan varlıklar üzerine rehin veya
ipotek konulamaz, bu varlıklar bu Uygulama Usul ve Esaslarda belirtilen haller dışında hiçbir
şekilde devredilemez.
Kümelenme teşebbüsü banka özel hesabı
MADDE 23 – (1) Kümelenme teşebbüsü tarafından 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu gereğince Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankada özel hesap açılır.
(2) İş planının uygulanması amacıyla Bakanlıkça yapılacak nakdi katkılar kümelenme
teşebbüsü banka özel hesabına yatırılır.
(3) İş planının uygulanmasına yönelik her türlü harcama, kümelenme teşebbüsü
tarafından bu özel hesap üzerinden yapılır. Bu özel hesap üzerinden kümelenme teşebbüsünün
iş planının uygulanmasına yönelik işlemler dışında hiçbir işlem yapılamaz.
(4) Özel hesap bilgi formu, kümelenme destek sözleşmesi ekinde yer alan matbu form
doldurularak düzenlenir ve kümelenme teşebbüsü ile ilgili banka yetkilisi tarafından
imzalanır.
(5) Kümelenme teşebbüsü özel hesap bilgi formunda aşağıdaki bilgiler yer alır:
a) Banka adı,
b) Şube adı, adresi ve kodu,
c) Hesap numarası,
ç) IBAN,
d) Hesap yetkilileri,
e) Bakanlık tarafından uygun görülecek diğer hususlar.
Kümelenme teşebbüsü eş finansmanı
MADDE 24 – (1) Kümelenme teşebbüsü tarafından sağlanacak eş finansman oranı iş
planı toplam bütçesinin %50’sinden az olamaz. Eş finansman oranı ve harcama dönemleri
itibariyle Bakanlık ve kümelenme teşebbüsünce sağlanacak katkı oranları kümelenme destek
sözleşmesi özel şartlarında belirlenir. Tarafların katkı oranlarında değişiklik talep edilemez.
Ayni katkı
MADDE 25 – (1) Kümelenme teşebbüsünce sağlanacak olan ayni katkılar uygun
maliyet ve eş finansman oranı olarak kabul edilebilir.
(2) Ayni katkı olarak kabul edilebilecek kalemler şunlardır:
a) Faaliyetlerin uygulanması için gerekli binaların kira bedelleri,
b) Kümelenme teşebbüsü tarafından destek kapsamında kullanılan bina, ofis, araç ve
ekipmanların kullanım süresi karşılığı amortisman bedelleri,
c) İş planının uygulanması için destek süresi içinde kümelenme teşebbüsü
paydaşlarınca alınmış olan makine, ekipman vb.,
ç) Kümelenme teşebbüsü paydaşlarınca tahsis edilen iş planının uygulanması
kapsamında çalışacak personel giderleri.
(3) Eş finansman olarak kabul edilecek ayni katkılar rayiç bedel üzerinden
değerlendirilir. Rayiç bedelinin olmaması halinde bilirkişi ve/veya ekspertiz firmalarından
alınacak rapor ile parasal karşılığının belirlenmiş olması gerekir.
(4) Ayni katkı tutarı, iş planı bütçesi toplamının %40’ını geçemez.
Uygun maliyetler
MADDE 26 – (1) Program kapsamında desteklerin verilmesi aşamasında sadece uygun
maliyetler dikkate alınır. İş planı kapsamındaki faaliyetlerin doğrudan uygun maliyet olarak
sayılması için maliyetlerin:
a) İş planının yürütülmesi için gerekli, iş planı bütçesinde öngörülmüş olması ve
maliyet etkinliği sağlaması,
b) İş planı faaliyetlerinin uygulanması sırasında yapılacak gerçek maliyetlere dayalı
olması,
c) Kümelenme teşebbüsünün hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı olması,
tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması ve orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi,
ç) İş planı uygulama sürecinde kümelenme teşebbüsü tarafından gerçekleştirilmiş
olması gereklidir.
(2) Kümelenme teşebbüsü, uygun maliyetlerin toplam miktarının en fazla %2’sini iş
planının uygulanması ile ilgili genel idari maliyetleri karşılamak için faturalandırmak şartı ile
talep edebilir.
Uygun olmayan maliyetler
MADDE 27 – (1) Aşağıdaki maliyetler uygun maliyetler değildir:
a) Borçlar ve oluşabilecek zararlar için oluşturulan karşılıklar,
b) Faiz borçları,
c) Aynı anda başka bir kamu kaynağı kapsamında finanse edilen kalemler,
ç) Üçüncü taraflara verilen krediler,
d) Hâlihazırda kümelenme destek sözleşmesinin imzalanmasından önce gerçekleşmiş
harcamalar,
e) Piyasa fiyatlarının üzerindeki maliyetler,
f) Kümelenme teşebbüsü ile ilişkilendirilmemiş maliyetler,
g) Arazinin satın alınması, kiralanması ya da finansal kiralanması ile mevcut binaların
satın alınması ya da inşaatı/yapımı,
ğ) Sadece tadilat ve yenileştirme vb. ile ilgili olan yapım, bakım ve onarım/inşaat işleri
maliyetlerinin kümelenme teşebbüsü iş planı toplam bütçesinin %5’ini aşan kısmı,
h) Para cezaları,
ı) Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer hazırlık
faaliyetlerinin maliyetleri.
İş planında ve iş planı bütçesinde değişiklik yapılması
MADDE 28- (1) İş planında, kümelenme destek sözleşmesinde belirlenen hallerle
sınırlı olmak üzere zeyilnamelerle değişiklik yapılabilir. Kümelenme teşebbüsünce hazırlanan
zeyilnameler çerçevesinde iş planı Bakanlık onayı ile yenilenir.
(2) Kümelenme teşebbüsünce, iş planının temel amacını etkilememesi, değişikliğin mali
etkisinin aynı bütçe başlığı altındaki kalemler arasındaki transferle sınırlı olması ve ana bütçe
başlıkları arasındaki transferlerin, her bir bütçe başlığının başlangıçtaki ya da zeyilname ile
düzenlenen uygun maliyetlerinin %15’i veya altında olması hallerinde sözleşmede değişiklik
yapılabilir. Kümelenme teşebbüsü, yapılan değişiklikten itibaren en geç 10 gün içinde
Bakanlığı bilgilendirir. Banka hesabı değişikliği, adres ve telefon değişikliği, belirli bir bütçe
kalemine ayrılan miktarı değiştirmeyen ekipman sayısı ve birim fiyat değişiklikleri, aynı
amaca hizmet etmek koşulu ile ekipman modelinin yeni teknolojiler paralelinde değiştirilmesi
durumlarında da aynı usul geçerlidir.
(3) İdari maliyetler ile ilgili kalemler arasında, başlangıçtaki ya da zeyilname ile
düzenlenen uygun maliyetlerin %15’i veya altında kalınsa dahi kümelenme teşebbüsü
kendiliğinden transfer yapamaz.
Desteklerin verilmesi
MADDE 29 – (1) Desteklerin verilebilmesi için gerekli teknik, idari ve mali
kontrollerin yapılması müşavir aracılığıyla ya da Bakanlık tarafından doğrudan gerçekleştirilir.
(2) Teknik, idari ve mali kontroller için hizmet alımı yapılması halinde; müşavir ve
Bakanlık arasında imzalanacak sözleşme ile müşavirin yükümlülükleri belirlenir. İhale süreci
Program çağrısı ile birlikte başlatılır. Kümelenme teşebbüslerince iş planı kapsamında
gerçekleştirilen iş ve işlemler müşavir tarafından kontrol edilir. Hazırlanan teknik, idari ve mali
ilerleme raporları Bakanlığa gönderilir. Bakanlık tarafından raporların ve yapılan harcamaların
uygun bulunması halinde destekler, üçer aylık dönemlerde Program için özel olarak açılmış
olan kümelenme teşebbüsü banka hesabına aktarılır. Müşavir tarafından hazırlanan raporların
Komisyonca uygun bulunmaması halinde, eksiklikler müşavire bildirilir ve raporun yeniden
düzenlenmesi sağlanır. Gerekli görülmesi halinde, Bakanlık yerinde kontroller
gerçekleştirebilir. (3) Teknik, idari ve mali kontroller için müşavirin Bakanlık ile imzalanan protokol ile
belirlendiği durumlarda, müşavirin sorumlulukları imzalanan protokolde belirlenir.
(4) Müşavire Bakanlık tarafından sözleşmenin imzalanmasını takiben sağladığı hizmet
karşılığında sözleşmede belirlenecek sürelere göre ödeme yapılır.
(5) Desteklerin verilebilmesi için gerekli teknik, idari ve mali kontrollerin Bakanlık
tarafından doğrudan yapılması halinde; kümelenme teşebbüslerince iş planı kapsamında
gerçekleştirilen iş ve işlemler Bakanlıkça kontrol edilir. Uygun bulunan harcamalara ilişkin
ödemeler, kümelenme teşebbüsü banka hesabına aktarılır.
Ödeneklerin serbest bırakılması
MADDE 30 – (1) Bakanlıkça, kümelenme teşebbüsü tarafından Bakanlığa iletilen
Ödenek Talep Formu ve ekleri incelenir. Uygun bulunan Ödenek Talep Formuna istinaden,
Maliye Bakanlığınca belirlenen harcama programları dahilinde ödenek müşavir veya
Bakanlıkça hazırlanan raporlar doğrultusunda kullandırılır. Uygun bulunmayan Ödenek Talep
Formu ve eklerinin düzeltilmesi kümelenme teşebbüsünden talep edilir.
Denetim
MADDE 31 – (1) Bakanlık, bağımsız denetim sözleşmesinde belirlenen koşullar
çerçevesinde kümelenme teşebbüsü ve müşavirlik hizmetlerinin denetimini her yıl 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa göre hizmet alımı yoluyla belirlenen bağımsız denetçilere yaptırır.
Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde veya şikâyet üzerine bağımsız denetim sürecini
başlatabilir.
(2) Bakanlık, bağımsız denetim sonucunda hazırlanan raporlara göre programın her
aşamasında finansal desteğe devam edilip edilmeyeceğine ve iş planında değişiklik yapılıp
yapılmayacağına karar verir ve gerekli tedbirleri alır.
(3) Kümelenme teşebbüslerine ait çalışmaların etkinliğini ve verimliliğini
değerlendirmek amacıyla 2 yıllık dönemler için müşavirler tarafından gelişme raporları
hazırlanır. Gelişme raporları Komisyonca Seçici Kurula sunulur. Seçici Kurul gelişme
raporları hakkında değerlendirme yapar. Seçici Kurul Başkanı, finansal desteğe devam edilip
edilmeyeceğine, etiketlenen kümelenme teşebbüslerinin etiketlerinin geri alınıp
alınmayacağına ve iş planında değişiklik yapılmasının gerekip gerekmediğine ilişkin Seçici
Kurul kararını Bakana sunar.
Kümelenme teşebbüsünün etiketlenmesi
MADDE 32 – (1) Bakanlık yerinde yapacağı incelemelerle iş planının uygulanmaya
başlaması takip eden 2’nci yılın içinde mali ve idari yönetim yapısının ve araçlarının
kümelenme teşebbüsünün katılımcı, şeffaf, hesap verilebilir uygulanmasını mümkün kılıp
kılmadığını ve bu yapının sürdürülebilir olup olmadığını değerlendirir.
(2) Bakanlıkça yapılan değerlendirmeler çerçevesinde değerlendirme raporu hazırlanır.
Bu raporda “olumsuz”, “olumlu” veya “şartlı” görüş verilebilir.
(3) Olumsuz/Şartlı görüş verilmesi halinde, olumsuz/şartlı görüş verilmesinin nedenleri
ve gerekçeleri açıkça sıralanır ve kümelenme teşebbüsüne olumsuz/şartlı görüş verilmesine
sebep olan hususların düzeltilmesi için en fazla iki harcama dönemi sonuna kadar ek süre
verilir.
(4) Kümelenme destek sözleşmesi genel şartlarında belirtilen mücbir sebeplerin
oluşması halinde, etiketleme süresi Bakan Onayı ile en çok bir ikinci harcama döneminin
sonuna kadar uzatılabilir.
(5) Olumlu görüş verilmesi veya olumsuz/şartlı görüş verilmesine sebep olan hususların
düzeltilmesi halinde, kümelenme teşebbüsleri Bakanlık tarafından etiketlenir. Etiketlenen
kümelenme teşebbüsleri, Bakanlık internet sitesinde ve ilan panosunda ilan edilir. Etiketleme
işlemine ilişkin belge, kümelenme teşebbüsüne verilir.
(6) Seçici Kurul, bu Usul ve Esasların 31’inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında
incelediği gelişme raporlarında uygunsuzluk tespit etmesi halinde, etiketin kaldırılması
yönünde kararını Bakanlığa sunar. Bu karar doğrultusunda, Bakanlık kümelenme
teşebbüslerine uygunsuzlukların giderilmesi için en fazla 4 ay süre tanınır. Bu süre içinde uygunsuzluklar giderilmezse, etiketin kaldırılmasına karar verebilir ve verilen belge iptal
edilir. Bu durum Bakanlık ilan panosu ve internet sayfasında ilan edilir.
(7) Etiketin kaldırılması halinde, kümelenme teşebbüslerinin destek hakları sona erer.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Bilgilendirme
MADDE 33- (1) Bakanlık gerekli gördüğü aşamalarda, süreç ile ilgili
bilgilendirmelerde bulunabilir.
İzleme, değerlendirme ve etki analizi
MADDE 34 – (1) Bakanlık, Programın ve kümelenme teşebbüslerinin izleme ve
değerlendirmesini yapar veya yaptırır.
(2) Kümelenme Destek Programı, Bakanlık tarafından 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununa göre hizmet alımı yoluyla; etki analizi yaptırılarak en fazla beş yılda bir
değerlendirilir.
(3) Etki analizi sonuçları, bulguları ve önerileri Bakanlık tarafından incelenir,
değerlendirilir ve komisyon tarafından bir sonraki Programa yansıtılır.
Sorumluluk
MADDE 35 – (1) Koordinatör, istenilen doğru bilgi ve belgeleri başvuru aşamasından
kümelenme teşebbüsünün kuruluşuna kadar Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.
(2) Kümelenme teşebbüsü, bu Uygulama Usul ve Esasları ile kendisine verilen görevler
çerçevesinde iş planının sözleşmeye uygun olarak etkin bir şekilde yürütülmesinden,
Bakanlığa gerekli ve doğru bilgi ile belge akışının sağlanmasından, gerekli satın alımlarla
ilgili işlemlerin yapılmasından ve muhasebeleştirilmesinden sorumludur.
Usulsüzlükler
MADDE 36 – (1) Kümelenme teşebbüsünün usulsüzlük teşkil edebilecek fiil ve
davranışları ile usulsüzlüğün tespiti halinde Komisyon tarafından hazırlanacak usulsüzlük
raporu başvuru rehberi ekinde yer alır.
(2) Kümelenme teşebbüsünün sözleşmeye ve sözleşme eklerine, Yönetmeliğe, bu
Uygulama Usul ve Esaslarına ve diğer mevzuata aykırı fiil ve davranışlarının tespiti halinde
hakkında usulsüzlük raporu düzenlenir ve kümelenme teşebbüsüne sağlanan destek
durdurulur. Usulsüzlüğün düzeltilmesi için kümelenme teşebbüsüne otuz gün süre verilir.
Verilen süre içerisinde usulsüzlük giderilmez ise kümelenme teşebbüsü ile imzalanan destek
sözleşmesi feshedilir.
(3) Sözleşmenin feshedilmesi halinde, usulsüzlüğe konu olan faaliyetlere ilişkin
ödemeler sözleşmede öngörülen cezai şart ile birlikte kümelenme teşebbüsünden genel
hükümlere göre tahsil edilir. Tahsil edilen tutar genel bütçeye gelir kaydedilir.
(4) Bakanlık, suç teşkil eden usulsüzlük hallerinde savcılığa suç duyurusunda bulunur.
Destek süresi sonrasındaki yükümlülükler
MADDE 37- (1) Kümelenme teşebbüsü, kümelenme destek sözleşmesinin sona
ermesini takip eden beş yıl süresince Bakanlığa yıllık ilerleme raporları sunmakla
yükümlüdür. Kümelenme teşebbüsünün kümelenme destek sözleşmesinin sona ermesinden
sonraki dönemde vereceği yıllık ilerleme raporlarının kapsam ve içeriği Bakanlık tarafından
yayımlanacak rehber ile tespit edilir.
(2) Kümelenme teşebbüsü, Programın uygulanması sırasında elde edilen bilgi
birikiminin paylaşılması amacıyla kümelenme destek sözleşmesinin sona ermesinden sonra da
Bakanlığın teknik işbirliği taleplerini karşılamakla yükümlüdür.
Bağımsız değerlendiricilere yapılacak ödemeler
MADDE 38 – (1) Bağımsız değerlendirici olarak görev alacak yükseköğretim
kurumları öğretim üyelerine ödenecek tutarlar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 37’nci maddesi çerçevesinde belirlenir.
(2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre hizmet alımı yöntemiyle belirlenecek
bağımsız değerlendirici ücretleri öğretim üyeleri için belirlenen miktarı geçemez.
(3) Ankara dışından katılan bağımsız değerlendiricilerin harcırahları 10/2/1954 tarihli
ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.
Yürürlük
MADDE 39- (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40- (1) Bu Uygulama Usul ve Esaslarının hükümlerini Bakan yürütür.
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
3573 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sayıştay Genel Kurul Kararı (Sorumluluk)
Organize Sanayi Bölgelerinde Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesi Protokolü
OSB Sınırları İçinde Bulunan Mera Vasfındaki Arazilerin Tahsis Değişikliği Hakkındaki Usul ve Esaslara Dair Protokol
Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yatırım Programı Usul ve Esasları
Yatırım Programında Yer Alacak OSB ve SS Alt Projelerinin Seçimi ve Ödenek Tahsisinde Uyulacak Usul ve Esaslar
Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları
Kamu İç Denetçilerinin Mesleki Kıdemlerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller
Kamu İç Denetim Standartları
Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak Çalışma Esas ve Usulleri
Endüstri Bölgeleri Mülkiyet Sınırları İçinde Bırakılacak Sağlık Koruma Bantları Hakkında Protokol
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçe, Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi
Stratejik Çerçeve Belgesi
Organize Sanayi Bölgeleri Teftiş Rehberi
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (Sürüm:2)

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

Ticaret Fuarları

Ticaret Fuarları

İster ulusal, ister uluslararası olsun, ticaret fuarlarının günümüzde pazarlamanın en önemli araç ve işlevlerinden biri olduğu bilinmektedir.

OFİS VE İNSAN

Yeni Nesil Ofisler

Yeni Nesil Ofisler

Uykuda geçirdiğimiz zamanları çıkardığımızda günümüzün büyük bir kısmını çalışarak geçirdiğimizi görüyoruz. Ofis binaları da bu yoğun tempoya ayak uyduruyor ve değişim gösteriyor.

Hedef Belirleme ve Hedeflerinizi Hayata Geçirmenin 8 Adımı

Hedef Belirleme ve Hedeflerinizi Hayata Geçirmenin 8 Adımı

Hedef Belirleme ve Hedeflerinizi Hayata Geçirmenin 8 Adımı

İŞ DÜNYASI

Çalışma hayatında Durduk Yere Çıkan Çatışmalar, Çatışma Maliyeti

Çalışma hayatında Durduk Yere Çıkan Çatışmalar, Çatışma Maliyeti

Merhaba sevgili dostlarım, Çalışma hayatınızda daha önce yaşamış olduğunuz, ama büyük - ama küçük, çeşit - çeşit çatışmalar mutlaka vardır. Yoksa ne mutlu size!.. Niye mi? İki açıdan! Ya - işinizi veya sizden istenen işleri çok çok iyi yapıyorsunuz... Ya da - ne suya - ne sabuna dokunuyorsunuz!..

HUKUK / MUHASEBE

Değişen Türk Ticaret Kanununda Önemli Konular: Teknoloji

Değişen Türk Ticaret Kanununda Önemli Konular: Teknoloji

Yeni Türk Ticaret Kanunun getirdiği değişiklikleri Nevzat Erdağ, bir yazı dizisi olarak sunuyor. İlk başlık: Teknoloji