Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

Bakanlar Kurulu Karar ı : 29/6/2009-2009/15169
Resmî Gazete : 31.7.2009/27305
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş
beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli,
basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, idarelerin
uyması gereken usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık
Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında
Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kamu hizmetlerinin ilk kademede ve vatandaşa en yakın yerde sunulması
MADDE 3- (1) Kamu hizmetlerinin, başvuru yapılan ilk kademeden sunulması ve
sonuçlandırılması, başvuru mercii ile karar/onay mercii arasında birden fazla kademe
oluşturulmaması esastır. İdare, başvuruların, doğrudan kamu hizmetini sunan birime
yapılmasını ve ilk kademede sonuçlandırılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.
(2) İdare, hizmetlerin vatandaşa en yakın yerden sunulabilmesi amacıyla gerekli
görülen mahallerde geçici veya sürekli bürolar açabilir.
(3) İdare, sunduğu hizmetlerin her birini yerine getirecek birim ve görevlileri tespit
eder. Taşra teşkilatı, tespit edilen birim ve görevlileri bulundukları yerin en büyük mülkî idare
amirine bildirir.
Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması
MADDE 4- (1) Basılı ortamdaki bilgi ve belgelerin elektronik ortama taşınması ve
veritabanlarının diğer idarelerle paylaşılması esastır.
(2) İdare, başvuruların elektronik ortamda da yapılmasına, sürecin başvuru sahibince
izlenebilmesine ve sonucun ilgilisine elektronik ortamda iletilmesine yönelik tedbirleri alır ve
hizmetin e-Devlet Kapısına entegrasyonunu sağlar.
Vatandaşın bilgilendirilmesi
MADDE 5- (1) Kanunî sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla idare, sunduğu hizmetlere
ilişkin bilgileri ve mevzuatı, basılı ya da elektronik ortamda duyurur.
(2) İdare, sunduğu kamu hizmetlerinin envanterini ek-1’e göre oluşturarak kurumsal
internet sayfasında ve e-Devlet Kapısında en güncel şekli ile yayınlar.
Hizmet standartları oluşturma
MADDE 6- (1) İdareler, ek-2’de yer alan örneğe göre hizmet standartlarını oluşturur.
Ek-3’te belirtilen açıklamalara göre oluşturulan hizmet standartları tablosunda; hizmetin adı,
başvuruda istenen belgeler, hizmetin ne kadar sürede tamamlanacağı ve şikâyet mercilerine
ilişkin bilgiler yer alır. Bu tablo, hizmeti doğrudan sunan birimlerce vatandaşların kolayca
görebileceği panolarda, kurumsal internet sayfalarında ve e-Devlet Kapısında duyurulur.
Ayrıca, idarenin danışma masalarında da istenilen belgeleri gösteren dokümanlar
bulundurulabilir ve talep edenlere ücretsiz olarak verilir.
Özürlülerle ilgili tedbirler
1MADDE 7- (1) İdare, sunduğu kamu hizmetlerinin özürlüler tarafından kolayca
erişilebilir olması için gerekli tedbirleri alır.
Başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin esaslar
MADDE 8- (1) İdare, hizmetleri yerine getirirken başvuru sahibinden istediği bilgi ve
belgelerle ilgili düzenlemelerinde aşağıdaki ölçütleri esas alır:
a) Düzenlemeler beyan esas alınacak şekilde hazırlanır.
b) Zorunlu olmadıkça, işlemin tekemmülü aşamasına kadar belge talep edilmez.
c) İş sınavlarına müracaat safhasında sadece sınav için gerekli belgeler istenir; göreve
başlamak için gereken belgeler ise sınavı kazananlardan istenir.
ç) İdarenin görevi gereği kendisinde bulunan bilgi ve belgeler ile daha önce başvuru
sahibinden alınarak kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği başvuru sahibi tarafından
beyan edilen belgeler yeniden istenmez.
d) İstenen belgenin aslının getirilmesi hâlinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu
kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.
e) Diğer idarelerin elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler, başvuru
sahibinden istenmez. Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca erişim için gerekli bilgiler
istenebilir.
f) Başvuru sahibinden adlî sicil kaydı istenmez, bunun yerine yazılı olarak beyan
istenir. Başvurunun form kullanılarak yapıldığı hâllerde, formda adlî sicil beyanı bölümü
ayrılır. İdare, beyanın doğruluğunu adlî sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit eder.
İlgili merciler, gerekli bilgileri, teknik altyapısı hazır olan kurumlara elektronik ortamda
derhal, diğer hâllerde en geç üç işgünü içinde verir.
g) Başvuruda istenen belgeler, idarece sayma suretiyle belirtilir. İstenen belgeler
arasında, idare tarafından istenecek diğer belgeler veya benzeri belgeler gibi muğlâk ibarelere
yer verilmez.
ğ) Başvuru sırasında istenen formlar idarenin internet sayfasında da yayımlanır.
Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması
MADDE 9- (1) İdare, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar
hakkında yasal işlem yapılacağı hususunda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi için gerekli
tedbirleri alır.
Başvuru sahiplerine malî yükümlülüklerinin bildirilmesi
MADDE 10- (1) Başvuruları esnasında, ödemek zorunda oldukları malî
yükümlülükler, mevzuat dayanakları ile birlikte başvuru sahiplerine açıkça belirtilir.
Kurum içi ve kurum dışı yazışma
MADDE 11- (1) Kurum içi ve kurum dışı görüş, bilgi ve belge talep yazıları günlü
yazılır. İlgili mevzuatındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, idareler belge taleplerini en
geç beş gün, bilgi ve görüş taleplerini ise en geç onbeş gün içinde yerine getirir. İdare, bilgi ve
görüş yazıları için onbeş günü geçmemek üzere ek süre kullanabilir. Bu yazışmalar elektronik
ortamda da yapılabilir.
Başvurunun kabulü ve sonuçlandırılması
MADDE 12- (1) Bizzat yapılan başvurular sırasında başvuru incelenir, anında
giderilebilecek eksiklikler yazışmaya gerek kalmadan tamamlatılır. Talebi hâlinde başvuru
sahibine alındı belgesi verilir. Sonradan tespit edilen eksiklikler başvuru sahibine bildirilir.
(2) Başvurular hizmet standartlarında belirtilen süre içinde sonuçlandırılır.
(3) Başvuru sonucunun olumsuz olması durumunda ilgiliye gerekçesi bildirilir, varsa
itiraz mercii ve süresi gösterilir.
2 3
Yönetmeliğe uyum
GEÇİCİ MADDE 1- (1) İdareler, bu Yönetmelikte öngörülen hususlara ilişkin
gerekli her türlü idarî, teknik ve hukukî düzenlemeleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden
itibaren altı ay içinde gerçekleştirir.
Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.HİZMETİ SUNMAKLA
GÖREVLİ/YETKİLİ
KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI
HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
SIRA NO
KURUM KODU
STANDART DOSYA PLANI
KODU
HİZMETİN ADI
HİZMETİN TANIMI
HİZMETİN DAYANAĞI
MEVZUATIN ADI VE
MADDE NUMARASI
HİZMETTEN
YARARLANANLAR
MERKEZÎ İDARE
TAŞRA BİRİMLERİ
MAHALLÎ İDARE
DİĞER (ÖZEL
SEKTÖR VB.)
BAŞVURUDA
İSTENEN
BELGELER
İLK BAŞVURU
MAKAMI
PARAF LİSTESİ
KURUMUN
VARSA YAPMASI
GEREKEN İÇ
YAZIŞMALAR
KURUMUN
VARSA YAPMASI
GEREKEN DIŞ
YAZIŞMALAR
MEVZUATTA
BELİRTİLEN
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
HİZMETİN
ORTALAMA
TAMAMLANMA
SÜRESİ
YILLIK İŞLEM
SAYISI
HİZMETİN ELEKTRONİK
OLARAK SUNULUP
SUNULMADIĞI
4
HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
Ek-1 KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSUNUN DOLDURULMASINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1- SIRA NO:
Hizmetlere 1’den başlayarak sıra numarası verilecektir.
2- KURUM KODU:
13/8/1991 tarihli ve 1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan, kamu
kurum ve kuruluşlarının Devlet Teşkilatı Veritabanında yer alan 14 haneli kodu yazılacaktır.
Kodlar arasında hiçbir noktalama işareti veya boşluk bulunmayacaktır.
3- STANDART DOSYA PLANI KODU:
24/3/2005 tarihli ve 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulması öngörülen
standart dosya planındaki kodlar yazılacaktır. 3 haneli ana dosya kodu ile alt düzey kodların
tamamı kullanılarak 9 haneye tamamlanacaktır. Kullanılmayan alt düzey kodlar için 0
yazılacaktır. Kodlar arasında hiçbir noktalama işareti veya boşluk bulunmayacaktır.
4- HİZMETİN ADI:
Bu bölüme idarenin yürüttüğü bütün hizmetler açık ve anlaşılır şekilde yazılacaktır.
5- HİZMETİN TANIMI:
Hizmetin mahiyetini belirten bir tanım yapılacaktır.
6- HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI:
Hizmetin yerine getirilmesinde idareye görev, yetki ve sorumluluk veren kanun, kanun
hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı, genelge, tebliğ ve benzeri
düzenlemelerin adı ve ilgili madde numarası açıkça yazılacaktır.
7- HİZMETTEN YARARLANANLAR:
Kurumun sunduğu hizmetten yararlananlar yazılacaktır. Örnek: Vatandaş, sivil toplum
kuruluşu, özel sektör veya kamu kurumları.
8- HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI:
Söz konusu hizmeti sunmakla görevli, yetkili veya sorumlu idarenin adı yazılacaktır.
Hizmeti yerine getiren idare, bu bölümde yer alan Merkezî İdare; Taşra Birimleri; Mahallî
İdare; Diğer (özel sektör vb.) başlıklarının altına ismen yazılacaktır.
9- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
Başvurulu hizmetler için başvuruda istenen belgeler ve bunların dayandığı mevzuatın
adı ve ilgili madde numarası açıkça yazılacaktır. Hizmet başvurulu olmayıp kurumca resen
sunuluyor ise (-) işareti konularak boş bırakılacaktır.
10- İLK BAŞVURU MAKAMI:
Başvurulu hizmetlerde hizmet talebinde bulunanın ilk müracaatını nereye ve hangi
makama yapması gerektiği, mevzuat adı ve ilgili madde numarası ile birlikte açıkça
yazılacaktır. Hizmet, başvurulu bir hizmet değil ise (-) işareti konularak boş bırakılacaktır.
5 6
11- PARAF LİSTESİ:
Başvurulu hizmetlerde, başvuruyu alandan nihaî onayı veren kişiye kadar paraf
listesinde yer alan bütün unvanlar sıralı olarak yazılacaktır. Hizmet, başvurulu bir hizmet
olmayıp resen verilen bir hizmet ise, işlemi ilk başlatandan nihaî onayı veren kişiye kadar
paraf listesinde yer alan bütün unvanlar sıralı olarak yazılacaktır.
12- KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR:
Hizmetin sunum sürecinde yapılması gereken kurum içi yazışmaların hangi birimle, ne
amaçla yapıldığı, mevzuat dayanağı ve ilgili madde numarası açıkça yazılacaktır. Merkez
birimlerinin kendi aralarında veya taşra teşkilatıyla ya da taşranın merkez birimleri ile yaptığı
yazışmalar iç yazışmadır.
13- KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR:
Hizmetin sunum sürecinde yapılması gereken kurum dışı yazışmaların hangi kurumla,
ne amaçla yapıldığı, mevzuat dayanağı ve ilgili madde numarası açıkça yazılacaktır. Diğer
kurumlar ile koordinasyon sağlamak ya da görüş, onay, bilgi, belge istemek için yapılan
yazışmalar dış yazışmadır.
14- MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ:
Mevzuatta hizmetin tamamlanması için herhangi bir süre öngörülmüş ise bu süre,
mevzuatın adı ve ilgili madde numarası ile birlikte açıkça yazılacaktır.
15- HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ:
Mevzuatta başka bir süre belirtilmiş olsa bile hizmetin fiili olarak ortalama ne kadar
sürede tamamlandığı yazılacaktır.
16- YILLIK İŞLEM SAYISI:
Hizmetinin yılda kaç defa sunulduğu yazılacaktır.
17- HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI:
Hizmet elektronik olarak sunuluyor ise ilgili internet sayfasının adresi, sunulmuyor ise
“Sunulmuyor” ifadesi yazılacaktır. 7
Ek-2
ÖRNEK KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
…. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜ
Ğ
Ü HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
HİZMETİN
ADI
BA
Ş
VURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Satış
1- Ta
şınmaz sahibi ile alıcısının veya yetkili temsilcilerinin (vekil, veli, vasi, kayyım, yasal danış
man)
nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi
2- Gerçek ki
ş
ilerde foto
ğ
raf (satandan 1, alandan 2 adet)
3- İcra Müdürlü
ğ
ünün satış
müzekkeresi (cebrî icra yolu ile satılmış
ise)
4- Mahkeme müzekkeresi (ortaklığın giderilmesi davası yolu ile satılmış
ise)
5- Bina vasıflı ta
şınmazlarda zorunlu deprem sigortası belgesi
6- İlgili belediyeden alınmış
emlak vergisi de
ğ
erini belirtir belge
2 SAAT
2
Mirasın
İntikali
1- Ta
şınmaz mal sahibi murise ait Sulh Hukuk Mahkemesinden alınmış
mirasçılık belgesi
2- İlgili vergi dairesinden alınmış
veraset ve intikal vergisinin ödendi
ğ
ini gösterir belge (intikal
esnasında ibraz edilmemi
ş
ise devir ve temlik gerekti
rir herhangi bir akitle birlik
te ve üzerinde herhangi
bir aynî hak tesisinde ibraz edilmek zorundadır)
3- Mirasçıların veya yetkili temsilcilerinin (vekil, veli, vasi, kayyım, yasal danış
man) nüfus cüzdanı,
pasaportu veya temsil belgesi
4- Gerçek ki
ş
ilerde foto
ğ
raf (1 adet)
5- Bina vasıflı ta
şınmazlarda zorunlu deprem sigortası belgesi
2 SAAT
3
Ayırma (İfraz)
1- Serbest mühendislerce düzenlenmi
ş
ve uygunlu
ğ
u kadastro müdürlü
ğ
ünce kontrol edilerek
onaylanmış
ve bir üst yazıya ba
ğ
lanmış
üç takım dosya içinde de
ğiş
iklik beyannamesi, kontrol raporu
ve eki belgeler
2- Ta
şınmazın bulundu
ğ
u yere göre belediye encümeni veya
il idare kurulunun olumlu kararı
3- Ayrılması istenen ta
şınmaz malın sahibinin veya yetkili temsilcilerinin (vekil, veli, vasi, kayyım, yasal
danış
man) nüfus cüzdanı, pasaportu veya temsil belgesi
4- Gerçek ki
ş
ilerde foto
ğ
raf (1 adet)
5- Bina vasıflı ta
şınmazlarda zorunlu deprem sigortası belgesi
6- İlgili Belediyeden alınmış
emlak vergisi de
ğ
erini belirtir belge
2 SAAT 8
SIRA
NO
HİZMETİN
ADI BA
Ş
VURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
4
Birle
ş
tirme
(Tevhit)
1- Kadastro müdürlü
ğ
ünce üst yazıya ba
ğ
lanmış
üç takım birle
ş
tirme dosyası, tescil bildirimi ve kontrol
raporu
2- Ta
şınmazın bulundu
ğ
u yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı
3- Birle
ş
tirilmesi istenen ta
şınmaz mallarının sahiplerinin veya yetkili temsilcilerinin (vekil, veli, vasi,
kayyım, yasal danış
man) nüfus cüzdanı, pasaportu veya temsil belgesi
4- Gerçek ki
ş
ilerde foto
ğ
raf (1 adet),
5- Bina vasıflı ta
şınmazlarda zorunlu deprem sigortası belgesi
4 SAAT
5
Aile Konutu
Ş
erhi
1- Konutun aile konutu oldu
ğ
unu kanıtlayan, muhtarlıktan ve varsa apartman yönetiminden alınmış
belge
2- Vukuatlı nüfus kayıt örne
ğ
i ve/veya evlilik cüzdanı
3- Gereken hâllerde ta
şınmaz malın
ş
erhi talep edilen ta
şınmaz mal ile aynı oldu
ğ
unun kadastro
müdürlü
ğ
ünce veya muhtarlıkça tespit edilmesi
4- İstemde bulunanın nüfus cüzdanı veya pasaportu
2 SAAT
6
Ölünceye
Kadar Bakma
Akdi
Sözle
ş
mesi
1- Sulh hukuk hakimli
ğ
i veya noterde düzenlenmi
ş
ise tescili içerir sözle
ş
me
2- Ta
şınmaz sahiplerinin ve bakım borçlusunun veya yetkili temsilcil
erinin (vekil, veli, vasi, kayyım,
yasal danış
man) nüfus cüzdanı, pasaportu veya temsil belgesi
3- Gerçek ki
ş
ilerde foto
ğ
raf (1 adet)
4- Bina vasıflı ta
şınmazlarda zorunlu deprem sigortası belgesi
5- İlgili belediyeden alınmış
emlak vergisi de
ğ
erini belirtir belge
4 SAAT
Ba
ş
vuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi,
eksiksiz belge ile ba
ş
vuru yapılmasına ra
ğ
men hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat
yerine ya da ikinci müracaat
yerine ba
ş
vurunuz.
İlk Müracaat Yeri : İkinci Müracaat Yeri :
İsim : İsim :
Unvan : Unvan :
Adres : Adres :
Tel. : Tel. :
Faks : Faks :
e-Posta : e-Posta :
9
Ek-3
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR
1. TABLONUN BİÇİMİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR
a) Basılı olarak oluşturulacak tablolarda “Arial” yazı tipi ve en az 14 karakter boyutunun
kullanılması esastır. Büyük veya küçük harf kullanılması ihtiyarîdir. Formlar A3 veya daha büyük kağıt
boyutunda oluşturulacaktır.
b) A3 kağıt boyutunda yatay olarak oluşturulacak tablolarda;
- Tablo başlığı koyu 18, Sütun başlıkları koyu en az 14 yazı karakteri boyutunda olacaktır. Sütun
genişlikleri alttaki tabloda belirtilen şekilde hazırlanacaktır.
- Sıra Numarası; dikey ve yatay ortalı olarak,
- Hizmetin Adı; dikeyde ortalı, yatayda ise sola yaslı olarak,
- İstenen Belgeler; sola yaslı ve 1’den itibaren sıra numarası verilerek, hizmetle ilgili bir
açıklama yazılacak ise istenen belgelerin altında bir satır aralığı bırakılarak paragraf girintisi olmadan,
- Hizmetin Tamamlanma Süresi; dikey ve yatay ortalı, koyu olarak,
yazılacaktır.
KAĞIT
BOYUTU
SIRA
NO
HİZMETİN
ADI
İSTENEN
BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
A3 için 1 cm 6,5 cm 25,5 cm 5,5 cm
c) Tablodan sonra bir satır aralığı bırakılarak aşağıdaki ifade yazılacaktır:
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz
belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya
da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
ç) Yukarıdaki ifadenin ardından bir satır aralığı bırakılarak sol tarafa “İlk Müracaat Yeri”, aynı
hizada sağ tarafa “İkinci Müracaat Yeri”, altlarına da isim, unvan, adres, telefon, faks ve e-posta bilgileri
yazılacaktır.
10
2. TABLONUN İÇERİĞİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR
a) BAŞLIK:
Kamu hizmetini doğrudan sunan idarenin adı ve “Hizmet Standartları” ifadesi yazılacaktır.
(Örnek: ANKARA SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI)
b) HİZMETİN ADI:
Bu sütuna idarenin gerçek veya tüzel kişilere (vatandaş, şirketler, sivil toplum kuruluşları vb.)
yönelik, başvuru üzerine yaptığı bütün hizmetler yazılacaktır.
c) İSTENEN BELGELER:
Bu sütuna idare tarafından hizmetin sunumu için gerçek veya tüzel kişilerden istenen belgeler
tam olarak yazılacaktır.
ç) HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ):
Bu sütunda idarenin hizmeti ne kadar sürede bitirmeyi taahhüt ettiği belirtilecektir. Bu süre
idarenin taahhüdüdür. İdare, hizmeti mevzuatta belirtilen süreden önce bitirebileceğini taahhüt ediyorsa,
bu süreyi yazacaktır. Süre olarak, dakika, saat, iş günü veya ay, tam sayı olarak yazılacaktır (Örnek: ½ iş
günü veya 0,5 iş günü yerine 4 saat, 3,5 ay yerine 3 ay 15 gün). 1 ila 5 günlük süreler, iş günü olarak
belirlenecektir. Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen
eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. Bu konu ile
ilgili not yazılacak ise istenen belgelerin altına yazılacaktır.
d) İLK MÜRACAAT YERİ:
Kamu Hizmet Standartları tablosunda belirtilenlerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile
başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya tabloda bazı hizmetlerin
bulunmadığının tespiti durumunda, müracaat edilecek görevlinin adı, unvanı, adresi, telefon ve faks
numarası ile e-posta bilgileri yazılacaktır. İlk müracaat yeri hizmeti doğrudan veren idarenin amiri
olacaktır.
e) İKİNCİ MÜRACAAT YERİ:
Kamu Hizmet Standartları tablosunda belirtilenlerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile
başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya tabloda bazı hizmetlerin
bulunmadığının tespiti durumunda, müracaat edilecek görevlinin adı, unvanı, adresi, telefon ve faks
numarası ile e-posta bilgileri yazılacaktır. İkinci müracaat yeri hizmeti doğrudan veren idarenin bağlı
olduğu hiyerarşik üst olacaktır.
11
İLK VE İKİNCİ DERECE MÜRACAAT YERLERİ ÖRNEĞİ
HİZMETİN ADI İLK MÜRACAAT YERİ: İKİNCİ MÜRACAAT YERİ:
Okul Müdürlüğünce Yürütülen
Hizmetler Okul Müdürü İlçe/İl Müdürü
İlçe Müdürlüklerince
Yürütülen Hizmetler İlçe Müdürü Kaymakam
İl Müdürlüğünce Yürütülen
Hizmetler
İl Müdürü Vali/Vali Yardımcısı
Düzenleyici ve Denetleyici
Kurumlarca Yürütülen
Hizmetler
Grup Başkanı/Daire Başkanı Başkan
Müstakil Başkanlık/Genel
Müdürlükçe Yürütülen
Hizmetler
Daire Başkanı Başkan/Genel Müdür
Müsteşarlıkça Yürütülen
Hizmetler Daire Başkanı/Genel Müdür Müsteşar Yardımcısı
Bakanlık Daire Başkanlığınca
Yürütülen Hizmetler Daire Başkanı Genel Müdür
Bakanlık Müstakil Daire
Başkanlığı/Başkanlık/Genel
Müdürlükçe Yürütülen
Hizmetler
Daire Başkanı/Başkan/Genel
Müdür Müsteşar Yardımcısı
Konsolosluklar Konsolos Başkonsolos/Elçi-Müsteşar/
Büyükelçi
12
GENEL GEREKÇE
Kamu yönetiminin etkili, esnek ve hizmet odaklı olabilmesi için idarenin işleyişinin basit ve hızlı
olması gerekir. Yeni kamu yönetimi anlayışının temel unsurlarından biri olan basitleştirme çalışmaları,
yüksek nitelikli bir idari yapının oluşturulması için önemli bir araçtır. Bu tür çalışmalar mevzuatın
sadeleştirilmesi, açık hâle getirilmesi ve daha etkin bir şekilde uygulanabilmesini temin amacına hizmet
etmektedir.
İdareyi geliştirme çalışmaları pek çok ülkenin ve Avrupa Birliği’nin öncelikli faaliyetlerindendir.
Kamu hizmetlerinin sunumu konusunda usul ve esasları düzenleyen bu Yönetmelik, her işlemin
hizmetten yararlananlara en yakın ve mümkün olan en alt düzeydeki idari birimce sonuçlandırılmasını
ve kamu hizmetlerinin sunumunda getirilen mevzuat yükümlülüklerinin amaca hizmet edecek
hükümlerden daha fazlasını içermemesini öngörmektedir. Bu çerçevede, idarî işlemlerde kırtasiyeciliğin
azaltılması, kademelerin azaltılarak süreçlerin hızlandırılması ve kamu hizmetinin vatandaşa en yakın
idarî birimlerde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede vatandaşların, işletmelerin ve diğer
kamu kurumlarının zaman ve kaynak tasarrufu yapması sağlanacaktır.
Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında, merkezî idare ve yerel
yönetimler tarafından sunulan hizmetlerde gereksiz bilgi ve belgeye yönelik düzenlemelerin ortadan
kaldırılması, bürokratik işlem ve süreçlerin kolaylaştırılması, vatandaşlara layık olduğu kamu
hizmetlerinin en kısa sürede verilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede, elektronik kanallar üzerinden
sunulması gereken hizmetlerin önceliklendirilmesi ile yönetimde etkinliğin ve verimliliğin artırılması,
hizmetlerin halka en yakın yerden yürütülmesinin sağlanması öngörülmektedir. Ayrıca, kamu
hizmetlerine ilişkin kademe ve süreçlerin belirlenerek azaltılması e-devlet uygulamalarına da önemli
katkılar sağlayacaktır.
Bu kapsamda, bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatları ile mahalli idarelerin doğrudan doğruya
vatandaşlara, özel sektöre ve diğer kamu kurumlarına sundukları hizmetlerin, hizmet alanlara en yakın
birimlerce verilmesi, işlemlerin ilk başvuru yapılan yerde tamamlanması, usullerin sadeleştirilmesi ve
bürokratik kademelerin azaltılmasını temin etmek üzere gerekli düzenlemelerin yapılması bir ihtiyaç
hâline gelmiştir.
Yönetmelik bu amaçla hazırlanmıştır.
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
3405 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sanayi Dışı Yeni veya Mevcut Binalarda Sıcak Su Üretimi ve Ortam Isıtması İçin Kullanılan Isı Jenera...
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği
Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasa Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmelik
Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
Otomotiv Teknik Mevzuatı-Genel Not
Alkolmetreler ve Alkol Hidrometrelerine Dair Yönetmelik (76/765/AT)
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kamu Konutları Yönetmeliği
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği
Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarı İle İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik
Tarıma Dayalı İhtisas OSB Yönetmeliği

DIŞ TİCARET

İhracatta Götürü Gider Uygulaması

İhracatta Götürü Gider Uygulaması

ihracat yapan mükellefler, bu faaliyetleri ile ilgili giderlerinden belgelendirebildiklerini yasal kayıtlarına intikal ettirecekler, buna ek olarak belgelendiremedikleri giderlerine karşılık olarak da götürü gider uygulamasından yararlanabileceklerdir

OFİS VE İNSAN

Ergonomi nedir?

Ergonomi nedir?

Ergonomiye kısaca fiziksel çevrenin insana uyumlaştırılması süreci diyebiliriz. Günümüz endüstri çağında makine-insan arasındaki artan ilişkiler, insana uyumlu çevre, eşya, makine, ofis vs. gibi fiziksel çevre birimlerinin yaratılması çabalarını zorunlu kılıyor.

Doğa Dostu Yeşil Binalar

Doğa Dostu Yeşil Binalar

Soluduğumuz havanın, içtiğimiz veya kullandığımız suyun, işlediğimiz toprağın milyarlarca insanın ihtiyacını karşılayabilmesi her geçen yıl güçleşiyor. Çünkü her üçü de sürekli kirleniyor.

İŞ DÜNYASI

Gümrük Yönetmeliğindeki değişiklikler

Gümrük Yönetmeliğindeki değişiklikler

Gümrük Yönetmeliğinin getirdiği değişiklik; özet beyan, onaylanmış kişi statü belgesi, antrepo ve gümrük müşavirliği sınavına ilişkin maddelerinde yapılan çeşitli düzenlemeleri içeriyor.

HUKUK / MUHASEBE

Elektronik Ticaret Kanunu ile Getirilen Yeni Uygulamalar ve Yaptırımlar

Elektronik Ticaret Kanunu ile Getirilen Yeni Uygulamalar ve Yaptırımlar

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun, pazarlama ve satış faaliyetlerinde bu yöntemi kullanan şirketlerin işini biraz zorlaştırmakta ve şirketlere yeni yükümlülükler ve yaptırımlar getirmektedir