Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

BİRİNCİ BÖLÜM
Amac,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar
AMAÇ
Madde 1-- Bu yönetmeliğin amaçı;resmi yazışma kurallarını belirlemek ,bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı ,hızlı
ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.
KAPSAM
Madde 2-- Bu yönetmelik,bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.
DAYANAK
Madde 3-- Bu yönetmelik,10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2'nci ve 33'üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Madde 4-- Bu yönetmelikte geçen;
a) Resmi Yazı: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini
sağlamak amacıyla yazılan yazı,resmi belge,resmi bilgi ve elektronik belgeyi,
b) Resmi belge: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini
sağlamak amacıyla oluşturduklerı, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgeler,
c) Resmi bilgi: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarıda veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimleri sırasında
metin, ses ve görüntü şeklinde oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları bilgileri,
d) Elektronik Ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik araçları, bilgi
ve iletşim teknolojisi ürünlerini,
e) Elektronik belge: Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belgeyi,
f) Dosya Planı: Resmi yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeyi,
g) Yazı alanı: Yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarında 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alanı,
h) Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan
güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin
kimliğini ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan
elektronik imzayı,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Resmi Yazışma Ortamları , Nüsha Sayısı , Belge Boyutu ve yazı tipi
Resmi yazışma ortamları ve güvenlik
Madde 5-- Kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılı iletişim, kağıt kullanılarak veya elektronik ortamda yapılır.
Kağıtla yapılan resmi yazışmalarda daktilo veya bilgisayar kullanılır.bu tür yazışmalar, yazının içeriğine ve
ivedilik durumuna göre faks ile de göderilebilir.Faksla yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlardahemen işlem
yapılabilir, ancak bunların 5 gün içerisinde resmi yazı ile teyidinin yapılamsı gerekir.
Elektronik ortamdaki yazışmalarla ilgili mevzuatta belirilen güvenlik önlemlerine uyularak yapılır
Elektronik ortamda yapılan yazışmalar ve bu ortamın özellikleri dikkate alınarak kaydedilir, dosyaların ve
ilgili yere iletilir. Gerekli durumlarda, gelen yazı kağıta dükülerek de işleme alınır.
Her kurum kendisi ve gerektiğinde kurum içindeki birimler adına resmi elektronik posta (e-posta) adresi
belirler.Bu adreslerin belirlenmesinde koordinasyon Başbakanlık tarafından yapılır.Elektronik ortamdaki resmi
yazışmalar bu adresler arasında yapılır.
Kamu kurum ve kuruluşlaır elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, bu yönetmeliğe aykırı olmamak
kaydıyla gerekli düzenlemeleri yapabilir.
NUFUS SAYISI
Madde 6-- Kağıt kullanarak hazırlanan resmi yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir
BELGE BOYUTU
Madde 7-- Resmi yazışmalarda A4(210X297 mm) ve A5(210x148 mm) boyutunda kağıt kullanılır.YAZI TİPİ VE KARAKTER BOYUTU
Madde 8-- Bilgisayarla yazılan yazılarda “Times New Roman” yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması
esastır.Rapor, Form ve analız gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılanbilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmi Yazıların Bölümleri
BAŞLIK
Madde 9-- Başlık,yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde amblem de yer alabilir.
Başlık, kağıtın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır.
İlk satıra “T.C.” kısaltması, ikinci satıra kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle, üçüncü satıra ise ana
kuruluşun ve birimin adı kücük harfle ortalanarak yazılır.Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı gecmez.
Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların taşra teşkilatlarında kulanılan başlık 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
hükümlerine uygun olarak düzenlenir.
Bölge Müdürlüklerinde ise bakanlığın adının altına hangi bölge teşkilatı olduğu yazılır.(Örnek:1)
SAYI VE EVRAK KAYIT NUMARASI
Madde 10-- Sayı ve evrak sayı numarası dosya planına göre verilir, başlığın son satırından iki aralık aşağıda ve yası
alanının en solundaki “sayı:”yan başlığından sonra yazılır.
Bu ifadeden sonra kod numarası verilir.Kod numarasından sonra kısa çizgi (-) işareti konularak dosya
numarası,dosya numarasından sonra (-) işareti konularak evrak kayıt numarası yazılır.Genel evrak biriminden sayı
verilmesi durumunda araya eğik çizgi (/) işareti konulur.
Evrak kayıt numarası, yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel evrak biriminden alıdığı numaradır.
Resmi yazışmalarda Başbakanlık tarafından belirlenen kodlama sistemine ve dosya planına uyulması
zorumludur.
TARİH
Madde 11-- Yazının yetkili amir tarafından imzalanarak ilgili birimden sayı verildiği zaman belirten tarih bölümü. Sayı ile
aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır.
Tarih ; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına ( / ) işareti konularak yazılır.
KONU
Madde 12-- Konu, sayının bir aralık altına “ konu: “ yan başlığından sonra, başlık bölümündeki “T.C.” kısaltması
hizasını geçmeyecek biçimde yazılır.Yazının konusu, anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilir.
GÖNDERİLEN MAKAM
Madde 13-- Gönderilen makam: yazının göderildiği kurum, kuruluş ve kişi ile bunların bulundukları yeri belirtir.
Bu bölüm;konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki-dört aralık aşağıdan ve kağıtı ortalayacak
biçimde büyük harflerle yazılır.Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer hususlar parantez içinde küçük
harflerle ikinci satıra yazılır.
Kuruluş dışına gönderilen yazılarda, gerekiyorsa yazının gideceği yerin adresi küçük harflerle yazılır.
İLGİ
Madde 14-- İlgi yazılan yazının önceki bir yazıya ek yada karşılıkolduğunu ve bazı belgelere başvurulması gerektiğini
belirten bölümdür
“İlgi” yan başlığı, gönderen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının küçük harflerle yazılır.
İlgide yer alan bilgiler bir satır geçerse.”İlgi” kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır.
İlginin birden fazla olması durumunda a,b,c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti”) konularak kulanılır.
İlgide “tarihli ve sayılı” ibaresi kulanılır.
İlgide yazının sayısı, kurum ve birimin dosya kodu tam olarak belirtilir.İlgi tarih sırasına göre yazılır. Yazı aynı konuda
birden fazla makamın yazısına karşılık veya daha önce yazılmış cok sayıda yazıyla ilgili ise bunların herpsi belirtilir.
METİN
Madde 15-- Metin, “ilgi”den sonra başlayıp “imza”ya kadar süren kısımdır.
Metin, “İlgi”nin son satırından itibaren iki aralık,”İlgi” yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık bırakılarak başlanır.Metindaki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi bazı unsurlarının arasında bir vuruş boşluk bırakılır.
Paragraf başına yazı alanının 1.25 cm içerisinde başlanır.Paragraf başı yapılmadığı durumlarda Paragraflar arasında
bir satır aralığı boşluk birakılır.
Metin içinde geçen sayılar rakanlar ve/veya yazı ile yazılabirlir. Önemli sayılar rakam ile yazıldıktan sonra parantez
içerisinde yazı ile gösterilir.
Metin içinde veya çizelgelerde üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına nokta (11.465.660),
sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için ise virgül (25,33-yirmi beş tam yüzde otuz üç) kullanılır.
Yazı, türk dili kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu ile Türkce Sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre
yaşayan Türkce ile yazılır.
Metinde zorumlu olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez ve gereksiz tekrardan kaçınılır.Türk Dil kurumu
tarafından hazırlananİmla Kılavuzu'nda bulunmayan kısaltmaları kullanılmasının zorumlu olduğu durumlarda,
kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde parantez içinde kısaltmanın açık biçimi gösterilir.
Alt makama yazılan yazılar “Rica ederim” üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar “Arz ederim” üst ve alt
makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılara “Arz ve Rica ederim “ biçimide bitirilir.
İMZA
Madde 16-- Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı,
soyadı ve unvanı yası alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır.
Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, ,imza yetkisine sahip kişi yazıyı güvenli elektronik imzasi ile imzalar.
Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır.Unvanlar adı ve soyadının altına küçük harflerle yazılır.
Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır.
Yazıyı imzalayacak olan makam yazının gideceği makama göre kurum/kuruluşun “imza yetkileri yönergesi”'ne veya
yetkili makamlarca verilen imza-yetkisine uyularak seçilir.
Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birimci satıra, yetki
devredenin makamı “Başbakana a.”,”Vali a.” ve “ Rektör a.”, biçiminde ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise
üçüncü satıra yazılır.
Yazı vekaleten imzalandığında, imzalayanın adı ve soyadı birincii satıra , vekalet bırakanın makamı “Başbakan
V.”,”Vali V.” ve Rektçr V.”biçiminde ikinci satıra yazılır (Örnek: 6-A)
Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda
(Örnek:6-B) ; İkiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvan ve
imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa duğru sıralanır(Örnek : 6-C)
Atama kararnamelerinde imza bölümü, Örnek : 6-D'de olduğu biçimde düzenlenir.
ONAY
Madde 17-- Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından onaylanır.
Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle
“OLUR” yazılır.”OLUR”un altında onay tarihi yer alır.
Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılır.
( Örnek :7-A)
Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay makamına en yakın yetkili “Uygun
görüşle arz ederim.” ifadesiyle onaya katılır.Bu ifade, teklif eden birim ile onay bölümü arasına uygun boşluk
bırakılarak yazılır ve yazı alanının solunda yer alır. ( Örnek : 7-B )
Elektronik ortamda hazırlanan yazıya onay verecek yetkili kişi resmi yazıyı güvenli elektronik imzası ile
imzalanır.
EKLER
Madde 18-- yazının eklerı imza bölümünde n sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının saluna konulan “EK/
EKLER:” ifadesinin altına yazılır.Ek adedi birden fazla ise numaralandırılır.Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada gösterilir.
Yazı eklerinin dapıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda, “Ek konulmadı” yada “Ek ...... Konulmadı “, bazı
eklerin konulması durumunda ise “Ek ...... konuldu “ ifadesi yazılır ( Örnek : 8 )
DAĞITIM
Madde 19-- Dağıtım, yazılarıngereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği
bölümdür. “EKLER”den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna “DAĞITIM:” yazılır. Ek yoksa dağıtım
EKELR'in yerine yazılır.
Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar, “Gereği” kısmına, yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler
ise “Bilgi” kısmına protokol sırasıyla yazılır. “Gereği” kısmı dağıtım başlığının altına, “Bilgi” kısmı ise “Gereği”kısmı ile
aynı satıra yazılır.
“Bilgi” kısmı yoksa, kurum ve kuruluş adları doğrudan “DAĞİTIM” başlığının altına yazılır ( Örnek : 9-A,B )
PARAF
Madde 20-- Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 görevli
tarafından paraf edilir.Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır.
Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda paraf elektronik onay yoluyla alınır.
Yazıyı paraflayan kişilerin unvanları gerekyiğinde kısaltılarak yazılır, ( :) işareti konulduktan sonra büyük
harfle adının baş harfi ve soyadı yazılır.El yazısı ile tarih belirtilerek paraflanır (Örnek : 10)
KOORDİNASYON
Madde 21-- Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda paraf bölümünden sonra bir satır aralığı
bırakılarak “Koordinasyon “ yazılır. Ve işbirliğine dahi olan personelin unvanı, adı ve soyadı paraf bölümündeki biçime
uygun olarak düzenlenir (Örnek :11)
ADRES
Madde 22-- Yazı alanının sınrları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen kurum ve
kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası , E posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim bilgileri yazılır.
İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır.
Yazının gönderildiği kurum ve kişilerin gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için başvuracakları görevilerinin
adı, soyadı ve unvanı adres bölümünün sağıında yer alır (Örnek : 12)
GİZLİ YAZILAR
Madde 23-- Yazı gizlilik derecesi taşiyorsa, gizlilik derecesibelgenin üst ve malt ortasına büyük harflerle kirmızı renkli
olarak belirtilir. Gizlilik fdereceleri; çok gizli , gizli , özel , hizmete özel şekilde görev alınan ve hizmet özelliğine göre
kurum veya kuruluşça belirlenir. (Örnek :5-A,B)
İVEDİ VE GÜNLÜK YAZILAR, TEKİT YAZISI
Madde 24-- Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde , yazının ivedi
ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Yazıyı alan bu ivediliğin
gereğini yapmakla yükümlüdür. (Örnek : 5-A,B)
Resmi yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır
SAYFA NUMARASI
Madde 25-- Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına taplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde
verilir. (Örnek . 1/9, 2/7, 5/32).
ASLINA UYGUNLUK ONAYI
Madde 26-- Bir yazıya örnek çikartılması gerekiyorsa örneğinin bir yerine “Alının aynıdır”İfadesi yazılarak imzalanır
ve mühürlenir .
Kurum ve kuruluşlar elektronik ortamdaki belgelerin değiştirilmesini ve aslına uygun olmayan biçimde
çoğaltılmasını önleyen teknik tedbirleri alır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Resmi Yazıların Göderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlerle
KAYIT KAŞESİ
Madde 27-- Gelen evrak Örnek 13'te yer alan kayıt kaşesi kullanılarak kaydedilir. Kamu kurum ve kuruluşları Örnek :
13'te yer alan kaşeyi örnek alarak kendilerine uygun bir kaşe hazırlar ve kullanırlar. Bu kaşeler evrakın arka yüzüne
basıldıktan sonra evrakın tarih ve sayısı yazılır, Ünite içinde hangi bölümü ilgilendiriyorsa o bölümün karşısına gereği
yapılmak veya bilgi vermek maksadıyla (x) işareti konulur. Ek olduğunda bunların adedi en alt sütünda rakamla
belirtilir.
Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda, doğrulama yapıldıktan sonra yazı ilgli birime göderilir.
YAZILŞARIN GÖDERİLMESİ
Madde 28-- Yazıyı gönderenin iletişim bilgileri zarfin sol üst köşesinde yazının gideceği yarin iletişim bilgileriise zarfin
ortasında yer alır. Yazının gizlilik derecesi zarfin üst ve alt ortasına, ivedilik dercesi sağ üst köşeye gelecek biçinde
kırmızı renkle olarak belirtilir.
Çok gizli yazılar çift zarf ile gönderilir. İç zarfa yazı konulur, zarfın kapanma yerlerine hazırlayanın parafları
atılır ve saydam bant ile paraflar örtülecek şekilde zarf kapatılır. İç zarfın üzerine de iletişim bilgileri yazılarak yazının
çok gizli olduğu zarfın üsst slt ortasına, varsa ivedilik derecesi sağ üst kçşeye gelecek biçimde kırmızı renkle olarak
belirtilir.
İç zarf ve Örnek 14'te gösterilen iki suret evrak senedi dış zrfiın içine konularak gizlilik derecesi olmayan
yazılar gibi kapatılıp üzerine gideceği yer ve evrak sayısı yazılır. Diş zarfın üzerinde gizlilik derecesi, bulunmaz, varsa
ivedilik derecesi kırmızı renkle olarak belirtilir.
Ekeltronik ortamdaki yazışmalar kurm ve kuruluşların e-posta adresi üzerinden yapılır.
Elektronik ortamda yapılan yazışmaların ve gönderilen belgelerin gizli olması durumunda bunlar bir iletinin
ekinde göderilir ve iletinin konu kısmına gizlilik derecesi yazılır.
“ÖOK GİZLİ”GİZLİLİK DERECELİ YAZILARIN ALINMASI
Madde 29-- “Çok Gizli “gizlilik dereceli yazılarda, dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan “çok gizli” ibaresini
gördüğünde zarfı açmadan yetkili makama sunar. Bu görevli dış zarfın içinde yer alan evrak senedini imzalayarak bir
nüshasını gönderen makama iade eder.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
YÜRÜRLÜK
Madde 30-- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 31-- bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür. ÖRNEK : 1 BAŞLIK
T.C
BAŞBAKANLIK
İdareyi Geliştirme Başkanlığı
T.C
BAŞBAKANLIK
Devlet Personel Başkanlığı
T.C
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
T.C
ANKARA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
T.C
BORÇKA KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
T.C
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü
ÖRNEK : 2- SAYI
Sayı: B.02.0.İGB-16-717-752/89
Sayı: B.02.2.TCZ-21-932/467
Sayı: B.08.4.MEM.202-148-694/253
ÖRNEK : 3- GÖNDERİLEN MAKAM
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
TÜRKİYE ODALAR VE BORSLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
Sayın Prof.Dr.Recep TOPARLI
Türk Dil Kurumu Başkan Danışmanı
ÖRNEK : 4- İLGİ
İlgi: a) 13/04/2004 tarihli ve B.02.0.İGB,543/263,
b) 28/09/2004 tarihli ve B.02.0.DİB.483-03-281 sayılı yazı
c)30/09/2004 tarihli ve B.05.0.PGM.0.06.00.02-03-9804 sayılı yazıÖRNEK : 5A SAYFA DÜZENİ
GİZLİLİK DERECESİ
T.C
BAŞBAKANLIK
İdareyi Geliştirme Başkanlığı
İki Satır Aralığı
İVEDİ
15/07/2004
Sayı :.............................
Konu :................................................
.............................
İki – Dört Satır Aralığı
...........................BAKANLIĞINA
İki Satır Aralığı
İlgi : a) .........................................................................................................................
..................................................
b) .....................................................................
İki Satır Aralığı
...............................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................
...............................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.........................................................................................
İki – Dört Satır Aralığı
(İmza)
Adı Soydı
Başbakan a.
Müsteşar
Uygun Satır Aralığı
EKLER :
1- Yazı örneği (....sayfa)
2- Yazı örneği (....sayfa)
Uygun Satır Aralığı
DAĞITIM :
Gereği : Bil gi :
........................................ ........................................
........................................ ........................................
GİZLİLİ DERECESİ
Meşrutiyet Cad.24/5-6 Yanişehir 06640 ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat:H.KARA uzman
Telefon : (0312 ) 419 97 26 Faks : ( 0312 ) 4188190
e posta : idare@basbakanlık.gov.tr Elektronik Ağ :www.basbakanlık.gov.trÖRNEK : 5B SAYFA DÜZENİ
GİZLİLİK DERECESİ
T.C
BAŞBAKANLIK
İdareyi Geliştirme Başkanlığı
İki Satır Aralığı
İVEDİ
15/07/2004
Sayı :.............................
Konu :................................................
.............................
İki – Dört Satır Aralığı
...........................BAKANLIĞINA
İki Satır Aralığı
İlgi : a) .........................................................................................................................
..................................................
b) .....................................................................
İki Satır Aralığı
...............................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................
...............................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.........................................................................................
İki – Dört Satır Aralığı
(İmza)
Adı Soydı
Başbakan a.
Müsteşar
Uygun Satır Aralığı
EKLER :
1- Yazı örneği (....sayfa)
2- Yazı örneği (....sayfa)
Uygun Satır Aralığı
DAĞITIM :
Gereği : Bil gi :
........................................ ........................................
........................................ ........................................
GİZLİLİ DERECESİ
Meşrutiyet Cad.24/5-6 Yanişehir 06640 ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat:H.KARA uzman
Telefon : (0312 ) 419 97 26 Faks : ( 0312 ) 4188190
e posta : idare@basbakanlık.gov.tr Elektronik Ağ :www.basbakanlık.gov.trÖRNEK :6 İMZA
ÖRNEK :6-A
İmza
Adı Soydı
Başbakan a.
Müsteşar
İmza
Adı Soyadı
Vali a.
Vali Yardımcısı
İmza
Adı Soyadı
Başbakan V.
ÖRNEK :6-B
İmza İmza
Adı Soyadı Adı Soyadı
Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
ÖRNEK :6-C
İmza İmza İmza
Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı
Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Daire Başkanı
ÖRNEK :6-D
( Atama Kararnameleri )
CUMHURBAŞKANI
Başbakan Bak an
ÖRNEK : 7 – A ONAY
......................MAKAMINA
................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
......................................................................................................
..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.........................................................
...................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...................................................................................
İmza
Adı Soyadı
Personel ve Eğitim Daire
Başkanı
OLUR
02/07/2004
(İmza)
Adı Soyadı
Genel Müdür
ÖRNEK :7-B ONAY
............................MAKAMINA
......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................
......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................
İmza
Adı Soyadı
İdareyi Geliştirme Başkanı
Uygun görüşle arz ederim
01/07/2004
(İmza)
Adı Soyadı
Müsteşar Yardımcısı
OLUR
02/07/2004
(İmza)
Adı Soyadı
Başbakan a.
MüsteşarÖRNEK : 8 EKLER
EKLER
1 – Yazı örneği (.....sayfa)
2 – Yazı örneği (.....sayfa)
..............................................................
EKLER :
1 – Rapor (.....sayfa)
2 – Disket (.....sayfa)
DAĞITIM :
Adalet Bakanlığına
İçişleri Bakanlığına (Ek-1 konulmadı)
Dışişleri Bakanlığına ( Ek Konulmadı)
Ulaştırma Bakanlığına (Ek-2 Konuldu)ÖRNEK :9-DAĞITIM
ÖRNEK :9 – A
DAĞİTIM :
Gereği : Bilgi :
Başbakanlığa Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine
ÖRENK :9 – B
DAĞİTIM
81 İl Valiliğine ÖRNEK : 10-PARAF
08/09/2004 Uzman : H.ÇELİK (Paraf)
08/09/2004 D.Bşk. : İ. GÜNAY (Paraf)
08/09/2004 Gn.Md. : Ö. DEMİR (Paraf)
08/09/2004 Müst.Yrd. : Y. ARSLAN (Paraf)
08/09/2004 Müsteşar : İ. ÇETİNKAYA (Paraf)
Meşrutiyet Cad.24/5-6 Yanişehir 06640 ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat:H.KARA uzman
Telefon : (0312 ) 419 97 26 Faks : ( 0312 ) 4188190
e posta : idare@basbakanlık.gov.tr Elektronik Ağ :www.basbakanlık.gov.tr
ÖRNEK : 11 KOORDİNASTON
08/09/2004 Uzman : H.KARA (Paraf)
08/09/2004 İd.Geliş Bşk. : H.KÜKSAL (Paraf)
08/09/2004 Müst.Yrd : N.ÇAKMAK (Paraf)
Koordinasyon :
08/09/2004 Huk.Müş. : A.USTA (Paraf)
08/09/2004 Müst.Yrd : N.ÖZCAN (Paraf)
Meşrutiyet Cad.24/5-6 Yanişehir 06640 ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat:H.KARA uzman
Telefon : (0312 ) 419 97 26 Faks : ( 0312 ) 4188190
e posta : idare@basbakanlık.gov.tr Elektronik Ağ :www.basbakanlık.gov.trÖRNEK : 12 ADRES
Meşrutiyet Cad.24/5-6 Yanişehir 06640 ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat:H.KARA uzman
Telefon : (0312 ) 419 97 26 Faks : ( 0312 ) 4188190
e posta : idare@basbakanlık.gov.tr Elektronik Ağ :www.basbakanlık.gov.trÖRNEK : 13 KAYIT KAŞESİ
Bakanlıklar ile Bağlı ve İlgili Kuruluşların Merkez Teşkilatında
BAKANLIK Gereği Bilgi
MÜSTEŞAR
Birim
MÜSTEŞAR YARDIMCILIĞI
Birim
MÜSTEŞAR YARDIMCILIĞI
Birim
MÜSTEŞAR YARDIMCILIĞI
EKLER
KAYIT
TARİH
SAYI
Taşra Teşkilatında
KAYIT
TARİH
SAYI
HAVALE
Gereği
BİLGİ
DOSYA NO
EKLER
İZMİR VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ÖRNEK . 14 KONTROLLÜ EVRAK SENEDİ
GÖNDEREN ALAN TARİH SENEDİ HAZIRLAYAN
Sıra no
Belgenin Konusu
( Tarih ve Sayısı )
Kopya
Adedi
Kopya
No Ekler Dil
SENEDİ İADE EDNİN :
Adı ve Soyadı :
Görevi :
İmzası :
Tarih
Saat
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
4325 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT)
CE İşareti Yönetmeliği
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemleri ile İlgili Yönetmelik
AB Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı Hakkında Yönetmelik
Motorlu Taşıt Lastiklerinin Hava Basıncı Ölçümünde Kullanılan Cihazlara Dair Yönetmelik
Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (97/68/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik-2
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (97/68/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 2
Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
Nöbetçi Memurların Görev ve Sorumlulukları ile Çalışma Şekillerinini Gösterir Yönetmelik
31.07. 2007 Tarih ve 26953 Sayılı Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik
Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

DIŞ TİCARET

Dahilde İşleme Belgesi Nedir?

Dahilde İşleme Belgesi Nedir?

Yurt dışından getirilen ham ve yardımcı maddeler kullanılarak üretilen malların ihraç edilmesi halinde, bu malların ithalinde gümrük vergisi ile diğer mali yükümlülükler teminat karşılığı ertelenerek, ihraç edilecek malların girdi maliyetleri azaltılmaktadır.

OFİS VE İNSAN

Doğa Dostu Yeşil Binalar

Doğa Dostu Yeşil Binalar

Soluduğumuz havanın, içtiğimiz veya kullandığımız suyun, işlediğimiz toprağın milyarlarca insanın ihtiyacını karşılayabilmesi her geçen yıl güçleşiyor. Çünkü her üçü de sürekli kirleniyor.

Zor İnsanlarla Nasıl Başa Çıkılır?

Zor İnsanlarla Nasıl Başa Çıkılır?

İnsan sosyal bir varlıktır. Toplumdaki varlığını sürdürebilmek için de kullandığı en etkili kanal "iletişim"dir.

İŞ DÜNYASI

İş Kazalarında İşverenin Sorumluluğu Açısından Mücbir Sebep

İş Kazalarında İşverenin Sorumluluğu Açısından Mücbir Sebep

Ortaya konması ve tartışılması gereken en önemli nokta, böyle bir hadisede sosyal güvenlik hukuku mevzuatı anlamda bir iş kazasının oluşup oluşmadığı ve işverenin sorumluluğunun olup olmadığıdır.

HUKUK / MUHASEBE

Kıdem Tazminatı hakkında bilmeniz gerekenler

Kıdem Tazminatı hakkında bilmeniz gerekenler

Kıdem tazminatı, İş kanunu’nda gösterilen fesih hallerinde, en az bir yıllık çalışması olan işçiye veya işçinin ölümü halinde de işçinin geride kalanlarına işveren tarafından ödenmesi gereken paradır.