Etkin Yönetici kim?

Bu yazıyı paylaş
X It! LinkedIn Facebook
Etkin Yönetici kim?

Yönetim, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için eldeki mevcut kaynakları verimli ve etkin kullanabilecek kararları alma ve alınan kararların uygulanması sürecidir. Alınan kararlar doğrultusunda, hedefler ve kaynaklar çerçevesinde yönetim faaliyetlerini gerçekleştiren kişi yöneticidir. İki veya daha fazla kişiden oluşan, faaliyetlerini belirli bir amaç doğrultusunda gerçekleştiren yapılar örgütlerdir.

Şirketleri de birer örgüt olarak düşünebiliriz. Bu örgütlerde çalışanların; görev, sorumluluk ve yetkileri doğrultusunda çalışmalarını yürüten, yönlendiren, önderlik eden ve belirlenmiş amaçlara ulaşmayı hedefleyen kişi olarak ta yöneticiyi tanımlayabiliriz.

Genel bir ifadeyle yönetici; kaynak bulur, kaynakları optimum kullanır, karar verir, başkalarının etkinliklerini yönetir.

Bir şirketin varlığını koruması, sürdürülebilir olması, gelişmesi; iç ve dış faktörlerdeki değişmelere, gelişmelere, fırsatlar ve tehditler karşısında göstereceği uyum yeteneğine bağlıdır.

Etkin yöneticilere sahip işletmeler kriz ve fırsat dönemlerinde ayakta kalır ve sürdürülebilirlik için kabuk değiştirirler. Şirketlerin temel taşı etkin yöneticilerdir.

Yöneticinin etkin ve sürdürülebilir şekilde yönetebilmesi için; temel olarak beş temel fonksiyona sahip olması gerekir.

1) Yöneticilik Fonksiyonları
2) Deneyim
3) Kontrol-Check-Up
4) Kurallar
5) Yetkinlik-Beceri

1. Yöneticilik Fonksiyonu

Etkin Planlama Yeteneği; Plan, ortak bir amaca ulaşmak için izlenecek yol ve yönetimi gösterir. Planlama ise; yöneticinin ileriyi görebilmesine, hedeflere ulaşmak için alternatif seçenekleri bulma ve değerlendirme sürecidir. Yönetici planlamada; neyin, ne zaman, nerede, nasıl ve kimler tarafından yapılacağını tespit etmelidir. Planlama yönetim sürecinin ilk aşamasıdır. Diğer bütün yönetim fonksiyonlarının başarısı doğru ve gerçekçi planlamaya bağlıdır. Yöneticinin planlama yeteneğinin kuvvetli olması, işin bütününü özetlemesi ve büyük resmin tamamına hakim olması gerekir. Gerçekçi, uygulanabilir iş planı yapması planlamaya ekibini dâhil etmesi, ekibinin planı benimsemesini sağlayacaktır. Şu unutulmamalıdır; doğru planlama, planlamaya tam katılım ve plana olan inanç, süreçlerin aksamadan, başarılı bir şeklide ilerlemesini sağlayacaktır.

İletişim Yeteneği; Etkin iletişim yeteneğine sahip olması gerekir. Kimlerle iletişimini geliştirmelidir; müşteriler, tedarikçiler, üst iletişim (üst yönetim), alt iletişim (alt kadro çalışanlar) ve iç iletişim (takım iletişimi). Yönetici iletişim sanatçısı olmak zorundadır.

Yöneticinin iletişim sanatçısı olabilmesi için; iyi bir dinleyici olması ile birlikte sesiz ipuçlarını, beden dilini okumalıdır. Sunum becerisi kuvvetli olmalı, bilgileri süzgeçten geçirerek hangi bilgilerin aktarılacağını bilmeli en önemlisi de özgüvenli olarak geribildirim vermeli ve almalıdır. Eleştirme ve eleştirilme iletişim içinde bulunduğu tüm paydaşlarla arasında içtenlikle döşenmiş bir yol olmalıdır.

2. Deneyim

Etkin yönetici deneyim geçmişi olmalı, deneyimlerinde öğreti çıkararak kendini donatmış olmalıdır. Sürdürülebilir yöneticilikte tecrübe en kıymetli araçtır. Günümüzde yapılan en büyük hata tecrübenin egoya dönüşmesidir. Yöneticilere karşı güven ve saygının bitmesi buradan gelir. Ben bilirim, benden daha iyi kimse bilmez, ben yıllardır yöneticiyim söylemleri yöneticinin değişen durumlar karşısında kendini yenilemesi ve tecrübelerini gelişim yönlü kullanmasını engeller. Bana göre bunun adı; bilmediğini bilmemek hastalığıdır. Bilgi doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilere aktarılmadığı sürece bir anlam ifade etmez.

Etkin yönetici kendini nasıl donatmalıdır?

✔Öğrenilmiş dersler, geçmiş başarı ve başarısızlıklardan öğreti çıkarma tecrübe de diyebiliriz. Başarısızlığı yeni bir rota oluşturmak için fırsat olarak görmek gerekir. Etkin yönetici başarısızlığı engel olarak görmemeli yeni bakış açısı ve farklı bir yön olarak görmeli, başarısızlıktan öğreti çıkarmalıdır. Yöneticilerin başarısızlıkları; hatalarıyla yüzleşerek ikinci bir şansa hazır hale getirir. İşi ile ilgili olumlu olumsuz yeni bilgi edinme, iş yapış yöntemlerinin olumlu olumsuz yönlerini tespit etme, zorluklar karşısında dirençli olma ve en önemlisi değişen durumlar karşısında esnek olma kabiliyeti kazanmak olarak görmelidir. Kazanılmış başarının sürdürülebilirliği içinde ayni bakış açısı ile kendisine değer katmalıdır.

✔ Yönetim deneyimi, yönettiği organizasyonlar, başarı hikayeleri. Yöneticiler ölçek fark etmeksizin belli bir organizasyonun yönetiminden sorumludurlar. Bu süreç içerisinde tecrübe kazanmaları, kazanımlarını organizasyonlarına aktarmaları gerekir.

✔ Müşteri deneyimi, işi ile ilgili paydaşların yönetimi, yönlendirilmesi, faaliyetlerinin sürekliliğidir. Müşteriler kim dediğimizde bana göre iki gruba ayrılmalıdır. İçerideki müşteriler; çalışanlar, dışarıdaki müşterileri; ürün veya hizmet sattığımız kişiler veya kurumlardır. Etkin yönetici iç ve dış müşteriler arasında sürdürülebilirlik için köprü olmalıdır.

✔Pazar deneyimi; faaliyette bulunduğu pazarını takip etmek, pazarının gelişim yönüne göre yönlendirmeler yapmalı ve şirketini bu doğrultuda konumlandırmalıdır. Yöneticinin etkin bir yönetim sergileyebilmesi için dış müşterilerin ihtiyaç ve sorunlarını tespit etmeli dinlemeli ve iletişim halinde olmalıdır. Özetle müşterilerinin yolculuklarına tanıklık etmelidir.

3.Kontrol / Check-Up

İşinin her aşamasında kontrolü elden bırakmamalı, nelere sahip olduğunu, neleri geliştirmesi gerektiğini bilmelidir. Yönettiği ekibini ve camiayı gelişim ve değişime odaklandırmalı bu yönde eğitimler ve destek vermeli, önder olmalıdır. Yöneticinin faaliyetleri kontrol edebilmesi için önceden ölçülebilir şekilde hedefleri belirlemiş olması gerekir. Kontrolde amaç; problemi oluşmadan önlemek veya oluşan problemlere zamanında müdahale ederek problemin büyümeden en az hasarla ortadan kaldırması olmalıdır.

4. Kurallar

İşin yapılış şekli ve yönetimi ile ilgili bütün kuralları belirlemeli yazılı hale getirmeli tüm camianın bu kurallara inanmasını ve uygulamasını sağlamalıdır. Belirlenmiş olan kuralların etik değerlere aykırı olmaması adalet duygusunun gelişimi ile güven kültürünün oluşmasını sağlayacaktır.

5.Yetkinlik - Beceri

✔ Eğitim; iyi bir eğitim süreci geçirmelidir. Aile eğitimi, öğretim ve özellikle ahlaki eğitim. Bireyin eğitimi doğduğu andan itibaren ailede başlar. Aile yaşantısı; tutum, davranış ve inançların temelinin atıldığı yerdir. Aile fertleri birey için öğretmendir. Sevginin yoğun olduğu aile ortamında yetişmiş olmak yöneticilerin olaylara empati ile yaklaşmaları kolaylaşacaktır. Etkin yönetici; iyi bir eğitim sürecinden geçmeli, eğitim aldığı süreç içerisinde bilgi ile kendini donatmalıdır. Özellikle üniversite eğitimi sadece bilgi yüklenme eğitimi değildir. Bu süreçte bakış açısını genişletmeli yeni fikirlere açık olmalı, gelecekte yapacağı işle ilgili yol haritasını çizmelidir.

✔ Kendini Geliştirme; işi ile ilgili sürekli araştırmalı, bilgi için istekli olmalı ve okumayı sevmelidir. Yönetici; gelişim odaklı olmalıdır. Hizmet ettiği camiayı, ekibini geliştirmeli, öğreti odaklı geribildirimler yapmalıdır. Bunu başarabilmesi için işi ile ilgili sürekli kendini geliştirmelidir.

✔ Tasarım; iş süreçleri tasarımında başarılı olmalı, kaynak kullanımında yönlendirici olmalıdır. Süreç, bir amaç doğrultusunda değer yaratan faaliyetler dizisi olarak adlandırılır. Yöneticinin hizmet ettiği kurumun sürdürülebilirliği ve gelişimi adına atması gereken önemli adımlardan biriside; kazandığı tecrübelerini aktarmak, kurumunun iş yapış şekillerini kayıt altına alarak geliştirmek bir diğer ifade ile kurumunu kurumsallaştırmak olmalıdır. Kurumsallaşmanın en önemli öğesi iş yapış şekillerini yazılı hale getirmek daha net ifade ile veriyi bireyden bağımsız hale getirmektir. Yönetici mevcut kaynaklar doğrultusunda hedeflerini belirlemeli ve bu hedefler doğrultusunda iş süreçlerini planlamalıdır.

✔ Karar Alma; tercih etmede isabetli olmalı, ölçme ve değerlendirmede şeffaf olmalı ve bilgi kaynaklarına hâkim olmalıdır. Yöneticinin verdiği karaların sonuçlarının başarılı olabilmesi için; problemi tanımlayabilmeli, alternatif çözüm yolları bularak bu çözüm yolları değerlendirebilmeli ve problemi ortadan kaldırmak için doğru çözüm yolunu seçmelidir.

✔ Görev Yetki Sorumlulukların Paylaşımı; görev ve yetki dağıtımda ekibinin yetkinliklerine göre görev dağılımı yapmalıdır. Doğru konumlandırma motivasyonu tetikler. Takımının hedeflerini oluşturmalı, performanslarını takip etmeli, iş sonuçları ile ilgili objektif geribildirim yapmalıdır.

Başarılı ve sürdürülebilir yönetici olabilmeniz için;

✔ Doğruluğundan emin olduğunuz işleri yapın.
✔ Otoriteyi bilgeliğinizle sağlayın.
✔ Sürekli katkıya odaklanın.
✔ İnsan yetiştirmeye ve gelişime önem verin.
✔ Hizmet ettiğiniz kurumun önceliklerini belirleyin, önceliklere odaklanın.
✔ Zamanınızı etkin kullanın.
✔ İnsan ilişkilerinde başarılı olun.
✔ Üretken güç için; kişilerin yetkinliklerine göre görev dağılımı yapın.

Bilgeliğinizle SAYGI, adaletinizle GÜVEN, zarafetinizle SEVGİ kazanın.

ücretsiz üye olun

265 kere okundu

Etiketler:

Yönetim Danışmanı, Eğitmen ve Yazar

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesini 1998 yılında bitirdi.

Ayni yıl iş hayatına Ünilever  A.Ş de başladı . Sırasıyla ;  Tolon Makine , Doğanay A.Ş. Yıldız Holding , Niğtaş A.Ş. firmalarında ; Bölge Müdürü,  Sektör Müdürü, Müşteri Geliştirme Yöneticisi , Satış Müdürlüğü ve Pazarlama Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Çalıştığı firmalarda iş geliştirme projeleri hazırladı . Optimum Müşteri  Memnuniyeti  (Ünilever A.Ş.) Etkin  Servis Yönetimi ( Tolon A.Ş.) Sektör Satış Organizasyonu (Tolon A.Ş ). Bölgeler Bayilik Sistemi Kurulumu (Doğanay A.Ş) . Ürün Konumlandırma (Niğtaş A.Ş.) . Bölgeler Satış Organizasyonu Kurulumu (Niğtaş A.Ş) projelerinin bir kısmıdır.

Uzmanlıkları : Satış Yönetimi, Bütçe Yönetimi , Ekip Yönetimi , Etkin Liderlik , Müşteri Yönetimi ,  Pazar Yönetimi , Ürün Konumlandırma ,Süreç Yönetimi , Kurumsal Yönetim , Sürdürülebilir Satış Yönetimi , Yönetici Koçluğu , Kariyer Koçluğu 

Kobitek Logo

KOBİTEK - KOBİLERİN İŞ PORTALI
© 2001-2024

Facebook LinkedIn

KOBITEK.COM, bir TEKNOART Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi projesidir.

2001 yılından beri KOBİlere ücretsiz bilgi kaynağı olma hedefi ile, alanında uzman yazarlar tarafından sunulan özgün bir iceriğe sahiptir.

Tüm yazıların telif hakları KOBITEK.COM'a aittir. Alıntı yapılabilir, referans verilebilir, ancak yazarın kişisel bloğu dışında başka yerde yayınlanamaz