IPA Konsey Tüzüğü (EC)

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılmıştır
Katılım Öncesi Yardım Aracını (IPA) Oluşturan 1085/2006 sayılı ve 17 Temmuz 2006
tarihli KONSEY TÜZÜĞÜ (EC)
(OJ L210, 31/07/2006 s.82-93)
AVRUPA BĠRLĠĞĠ KONSEYĠ,
Avrupa Topluluğunu kuran AntlaĢma ve özellikle de bu AntlaĢmanın 181a Maddesini,
Komisyon teklifini,
Avrupa Parlamentosu görüĢünü1
,
Bölgeler Komitesi görüĢünü2
göz önünde bulundurarak,
AġAĞIDAKĠ HUSUSLARI DĠKKATE ALARAK:
(1) Topluluğun DıĢ Yardım etkinliğinin arttırılması amacıyla yeni bir programlama ve yardım
sağlama çerçevesi öngörülmüĢtür. Mevcut araç Avrupa DıĢ Yardım politikalarını doğrudan
destekleyen genel araçlardan bir tanesini oluĢturur.
(2) Avrupa Birliği AntlaĢması Madde 49‟da özgürlük, demokrasi, insan hakları ve temel
özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğüne uyan herhangi bir Avrupa Devletinin, Birlik üyesi
olmak üzere baĢvurabileceği belirtilir.
(3) Türkiye Cumhuriyeti‟nin üyelik baĢvurusu 1999 yılında Helsinki‟de Avrupa Konseyi
tarafından kabul edilmiĢtir. 2002 yılından bu yana Türkiye‟ye katılım öncesi yardım
sağlanmaktadır. 16-17 Aralık 2004 tarihlerinde Brüksel‟de Avrupa Konseyi Türkiye ile
katılım müzakerelerinin baĢlaması tavsiyesinde bulunmuĢtur.
(4) 20 Haziran 2000‟de Santa Maria da Feira‟da düzenlenen toplantıda Avrupa Konseyi, Batı
Balkan ülkelerinin potansiyel Avrupa Birliği üyelik adayları olduğunu vurgulamıĢtır.
(5) 19–20 Haziran 2003‟te Selanik‟te düzenlenen toplantıda Avrupa Konseyi, Aralık 2002‟de
düzenlenen Kopenhag toplantıları ile Mart 2003‟te düzenlenen Brüksel toplantılarında alınan
kararları hatırlatarak, Batı Balkan ülkelerinin gerekli kriterleri karĢılamaları halinde Avrupa
Birliğinin bir parçası olacaklarını belirterek bu ülkelerin Avrupa perspektifini tam ve etkin bir
biçimde destekleme kararlılığını tekrarlamıĢtır.
(6) Selanik Avrupa Konseyi 2003‟te de Ġstikrar ve Ortaklık Sürecinin Batı Balkan ülkelerinin
katılıma giden Avrupa sürecine iliĢkin genel bir çerçeve oluĢturduğu belirtilmiĢtir.
(7) Selanik Avrupa Konsey Kararlarına iliĢkin ilke kararında Avrupa Parlamentosu, Batı
Balkan ülkelerinin katılım yolunda ilerlediğini tanımıĢ, ancak aynı zamanda her ülkenin kendi
özellikleri ıĢığında değerlendirilmesi gerektiğinde ısrar etmiĢtir.
1
6 Temmuz 2006‟da bildirilen görüĢ (henüz Resmi Gazete‟de yayımlanmamıĢtır).
2
OJ C231, 20.9.2005, s.67. (8) Dolayısıyla, Batı Balkan ülkelerinin tümü potansiyel aday ülke olarak düĢünülebilir; ancak
aday ülke ile potansiyel aday ülke arasında net bir ayrım yapılmalıdır.
(9) 17–18 Haziran 2004 tarihinde Brüksel Avrupa Konseyi Hırvatistan ile katılım
müzakerelerinin baĢlamasını tavsiye etmiĢtir.
(10) 15–16 Aralık 2004 tarihinde Brüksel Avrupa Konseyi eski Yugoslav Makedonya
Cumhuriyetine aday ülke statüsünün verilmesi kararını almıĢtır.
(11) Ayrıca, 16 ve 17 Aralık 2004‟te Brüksel Avrupa Konseyi katılım müzakerelerine paralel
olarak Avrupa Birliği‟nin her bir aday ülke ile yoğun siyasi ve kültürel diyalog oluĢturmasını
tavsiye etmiĢtir.
(12) Topluluk yardımının tutarlılığı ve uyumunun sağlanması amacıyla potansiyel aday
ülkelerin yanı sıra aday ülkelere de sağlanan desteğin, 2666/2000 sayılı ve 5 Aralık 2000
tarihli Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ve eski
Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti‟ne yapılacak yardım konulu Konsey Tüzüğünün (EC)
3
yanı sıra daha önceki katılım öncesi araçlardan alınan derslerden yararlanılarak tutarlılık
çerçevesinde verilmesi gerekir. Söz konusu yardım, AT AntlaĢmasının 181a Maddesine
uygun olarak Topluluğun kalkınma politikası ile uyum içerisinde olmalıdır.
(13) Potansiyel aday ülkelerin yanı sıra aday ülkelere de sağlanacak yardım, bu ülkeleri
demokratik kurumlarını ve hukukun üstünlüğünü güçlendirme, kamu idaresi reformunu
gerçekleĢtirme, ekonomik reformları gerçekleĢtirme, azınlık haklarının yanı sıra insan
haklarını gözetme, cinsiyet eĢitliğini teĢvik etme, sivil toplumun geliĢimini destekleme,
uzlaĢma ve yeniden yapılandırmanın yanı sıra bölgesel iĢbirliğini geliĢtirmeye yönelik
çabalarını desteklemeli ve bu ülkelerde sürdürülebilir kalkınma ile yoksulluğun azaltılmasına
katkı sağlamalı; ayrıca, kurumsallaĢmaya yönelik çeĢitli tedbirleri desteklemeyi
hedeflemelidir.
(14) Aday ülkelere yönelik yardım, ayrıca müktesebatın bütünüyle benimsenmesi ve
uygulanmasını özellikle de aday ülkenin Topluluğun tarım ve uyum politikasını uygulamaya
hazırlanmasını hedeflemelidir.
(15) Potansiyel aday ülkelere yönelik yardım özellikle bölgesel, insan kaynakları ve kırsal
kalkınmaya yönelik idari kapasitenin geliĢtirilmesini hedefleyen yatırım projelerine desteğin
yanı sıra müktesebata uyumu da kapsayabilir.
(16) Yardım, katılım öncesi sürecin stratejik önceliklerinin yanı sıra Ġstikrar ve Ortaklık
Süreci önceliklerini de yansıtan kapsamlı bir çok-yıllı strateji temelinde sağlanmalıdır.
(17) Bu stratejinin mali bölümü ile yardım sağlanabilmesi için Bütçe Otoritesinin imtiyazları
saklı kalmak kaydıyla, Komisyon yıllık geniĢleme paketinin bütüncül bir parçası olarak çok
yıllı gösterge niteliğinde mali çerçevesi vasıtasıyla önümüzdeki üç yıla iliĢkin teklif olarak
sunulacak mali ödenek hedeflerini sunar.
(18) GeçiĢ Yardımı ve Kurumsal Yapılanma ile Sınır Ötesi ĠĢbirliği BileĢenleri, bunlar
arasında bölgesel iĢbirliğinin teĢvik edilmesinin yanı sıra AB hedefi doğrultusunda geçiĢ ve
yakınlaĢma sürecinde yardım sağlamak amacıyla tüm yararlanıcı ülkelerin eriĢimine açık
olmalıdır.
(19) Bölgesel Kalkınma BileĢeni, Ġnsan Kaynaklarının GeliĢimi BileĢeni ve Kırsal Kalkınma
BileĢeni özellikle Topluluğun uyum ve kırsal kalkınma politikalarının uygulanması amacıyla
3
OJ L306, 7.12.2000, s.1. En son 2112/2005 sayılı Tüzük (EC) ile değiĢik Tüzük (OJ L344, 27.12.2005, s.23). yalnızca katılım sonrasına hazırlanabilmek için fonların adem-i merkeziyet esasına bağlı
olarak idare etmek üzere akredite aday ülkenin eriĢimine açıktır.
(20) Fonların adem-i merkezi idaresi için akredite edilmemiĢ olan potansiyel aday ülkeler ve
aday ülkeler ise Bölgesel Kalkınma BileĢeni, Ġnsan Kaynaklarının GeliĢimi BileĢeni ve Kırsal
Kalkınma BileĢeni altında yer alan benzer tedbir ve faaliyetler için GeçiĢ Yardımı ve
Kurumsal Yapılanma kapsamında uygun ülkelerdir.
(21) Avrupa Toplulukları genel bütçesine uygulanan Mali Tüzüğe iliĢkin 1605/2002 sayılı ve
25 Haziran 2002 tarihli Konsey Tüzüğünde4
(EC, Euratom) yer alan DıĢ Yardım ilkelerine
uygun olarak adem-i merkezi yönetim, eĢleĢtirme ve TAIEX (Teknik Yardım Bilgi DeğiĢim
Aracı) gibi katılım öncesi süreçte yararlı yapılardan faydalanılarak ancak Avrupa Birliğinin
dıĢ sınırlarında sınır ötesi programlar için ortak yönetim vasıtasıyla Üye Devlet yoluyla
uygulama gibi yenilikçi yaklaĢımlara da olanak tanınarak yardım sağlanır. Deneyime sahip
Üye Devletten iĢbu Tüzüğün yararlanıcılarına müktesebatın uygulanmasına iliĢkin bilgi ve
uzmanlık aktarımı özellikle bu bağlamda son derece yararlıdır.
(22) Bu Tüzüğün uygulanması için gerekli faaliyetler, bütçe açısından önemli etkilere sahip
programların uygulanmasına iliĢkin yönetim tedbirleridir. Komisyona verilen yetkilerin
uygulanmasına iliĢkin prosedürlerin ortaya konulduğu 1999/468/EC sayılı ve 28 Haziran 1999
tarihli Konsey Kararına5
uygun olarak Ġdari Komiteye çok yıllı gösterge niteliğinde planlama
belgelerinin sunulmasıyla bu tedbirler benimsenir.
(23) GeçiĢ Yardımı ve Kurumsal Yapılanma ve Sınır Ötesi ĠĢbirliği BileĢeni kapsamında
yardımların uygulanmasına iliĢkin yatay ve ülke baĢına yıllık veya çok yıllı programlar,
1999/468/EC Kararına uygun olarak bir Ġdari Komiteye sunulur.
(24) Bölgesel Kalkınma BileĢeni, Ġnsan Kaynaklarının GeliĢimi BileĢeni ve Kırsal Kalkınma
BileĢeninin uygulanmasına yönelik çok yıllı programlar, 1999/468/EC Karara uygun olarak
bir Ġdari Komiteye sunulur. Bu faaliyetler Yapısal Fon ve Kırsal Kalkınma uygulamalarına
uyumlaĢtırılacağından, Yapısal Fonlar ve Kırsal Kalkınma için mevcut Komitelerden
mümkün olduğunca yararlanılmalıdır.
(25) Komisyonun bu Tüzüğü merkeziyetçi yönetimle uyguladığı durumlarda özellikle
müktesebat ilke ve standartlarını uygulamak suretiyle Topluluğun mali çıkarlarının korunması
için büyük özen gösterir; Komisyon iĢbu Tüzüğü diğer yönetim türleri ile uyguladığında
Topluluğun mali çıkarları, yeterli güvencenin öngörüldüğü uygun anlaĢmalar yoluyla
korunur.
(26) Arz menĢeine iliĢkin ilkelerin yanı sıra ihalelere ve hibe sözleĢmelerine katılım
uygunluğunu belirleyen ilkeler, yardımın serbest bırakılması ancak bu alandaki yeni
geliĢmelere uyma esnekliğinin gösterilmesi doğrultusunda Avrupa Birliğindeki yeni
geliĢmelere uygun olarak ortaya konulur.
(27) Bir yararlanıcı ülkenin Avrupa Birliğini kuran ilkeleri ihlal etmesi veya Kopenhag
kriterleri ile Avrupa veya Katılım Ortaklığında öngörülen öncelikler karĢısında yetersiz
ilerleme göstermesi halinde Konsey, Komisyon teklifine dayalı olarak gerekli tedbirleri
alacak konumda olmalıdır. Avrupa Parlamentosuna tam ve acil bilgilendirme yapılmalıdır.
(28) Bu Tüzükte belirtildiği Ģekilde yararlanıcı ülkenin statüsü hakkında sadeleĢtirilmiĢ bir
prosedür izlenerek Konseyin bu Tüzüğü değiĢtirmesine hükmen olanak tanınır.
4
OJ L248, 16.9.2002, s.1.
5
OJ L184, 17.7.1999, s.23. (29) Diğer bölgesel DıĢ Yardım Araçları kapsamında yararlanıcı durumunda bulunan Ülkeler
karĢılıklılık esasına bağlı olarak sözkonusu faaliyetin bölgesel, sınır ötesi, uluslarüstü veya
küresel olmasına dayalı bir katma değer getirmesi halinde bu Tüzük kapsamında yer alan
faaliyetlere katılabilmelidir.
(30) Yararlanıcı ülkelerin kademeli olarak müktesebat da dahil olmak üzere Avrupa Birliği
standart ve politikalarına uyumlaĢtırılması konulu bu Tüzüğün hedefleri Üye Devletler
düzeyinde yeterince elde edilemeyeceği ve Topluluk düzeyinde daha iyi elde edileceği için
AT AntlaĢması Madde 5‟te belirtildiği Ģekilde yardımcı olma ilkesine uygun tedbirleri
alabilir. Madde 1‟de belirtildiği Ģekilde oransallık ilkesine uygun olarak bu Tüzük bu hedefe
ulaĢmak için gerekli görülen hususların dıĢına çıkmaz.
(31) AT AntlaĢması Madde 181a‟da üçüncü ülkeler ile ekonomik, mali ve teknik iĢbirliği
alanında öngörülen tedbirlerin Üye Devletler tarafından yürütülen çalıĢmaları tamamlayıcı
olması gerekliliğinin öngörüldüğünü dikkate alarak Komisyon ve Üye Devletler özellikle
yardım döngüsünün farklı aĢamaları boyunca düzenli istiĢareler ve sıklıkla ilgili bilginin
değiĢimi yoluyla Topluluk ile Üye Devletler arasında dıĢ yardım alanında operasyonel
koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik AB 2001 ilkelerine uygun olarak koordinasyon,
tutarlılık ve yardım bütünlüğünü temin etmeyi taahhüt etmiĢlerdir.
(32) Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyonun bütçe disiplini ve güçlü mali yönetim
konulu 17 Mayıs 2006 tarihli Kurumlararası AnlaĢması6
paragraf 38‟de yer alan mali referans
tutarı, AT AntlaĢmasında tanımlanan bütçe otoritelerinin yetkilerini etkilemeksizin aracın tüm
süresi için bu Tüzüğe dahildir.
(33) Topluluk katılım öncesi yardımına iliĢkin yeni sistem gereği Macaristan ve Polonya Halk
Cumhuriyetine ekonomik yardım konulu 3906/89 sayılı ve 18 Aralık 1989 tarihli Konsey
Tüzüğü7
(EEC), PHARE programı çerçevesinde sınır ötesi iĢbirliği programının
uygulanmasına iliĢkin 2760/98 sayılı ve 18 Aralık 1998 tarihli Komisyon Tüzüğü8
(EC),
katılım öncesi strateji çerçevesinde baĢvuru sahibi ülkelere yapılacak yardımın
koordinasyonunun sağlanmasına iliĢkin 1266/1999 sayılı ve 21 Haziran 1999 tarihli Konsey
Tüzüğü9
(EC), Katılım öncesi araç ve yapısal politikaları oluĢturan 1267/1999 sayılı ve 21
Haziran 1999 tarihli Konsey Tüzüğü10
(EC), katılım öncesi dönemde orta ve doğu Avrupalı
baĢvuru sahibi ülkelerin tarım ve kırsal kalkınma konularında katılım öncesi destek
almalarına iliĢkin 1268/1999 sayılı ve 21 Haziran 1999 tarihli Konsey Tüzüğü11
(EC), Kıbrıs
ve Malta‟nın katılım öncesi strateji çerçevesinde operasyon uygulamalarına iliĢkin 555/2000
sayılı ve 13 Mart 2000 tarihli Konsey Tüzüğü12
(EC), Türkiye‟ye katılım öncesi mali yardım
konulu 2500/2001 sayılı ve 17 Aralık 2001 tarihli Konsey Tüzüğü13
(EC) ve Topluluk dıĢ
kaynaklarına eriĢim konulu 2112/2005 sayılı ve 21 Kasım 2005 tarihli Konsey Tüzüğünün
(EC) feshedilmesi gerekmiĢtir. Aynı Ģekilde, iĢbu Tüzük 31 Aralık 2006 tarihinde süresi dolan
2666/2000 (EC) sayılı Tüzüğün yerine geçer.
BU TÜZÜĞÜ KABUL ETMĠġTĠR:
BAŞLIK I
6
OJ C139, 14.6.2006, s.1.
7
OJ L375, 23.12.1989, s.11. En son 2257/2004 sayılı Tüzük (EC) ile değiĢik Tüzük (OJ L389, 31.12.2004, s.1).
8
OJ L345, 19.12.1998, s.49. En son 1045/2005 sayılı Tüzük (EC) ile değiĢik Tüzük (OJ L172, 5.7.2005, s.78).
9
OJ L161, 26.6.1999, s.68.
10
OJ L161, 26.6.1999, s.73.
11
OJ L161, 26.6.1999, s.87. En son 2112/2005 sayılı Tüzük (EC) ile değiĢik Tüzük.
12
OJ L68, 16.3.2000, s.3. En son 769/2004 sayılı Tüzük (EC) ile değiĢik Tüzük (OJ L123, 27.4.2004, s.1).
13
OJ L342, 27.12.2001, s.1. En son 2112/2005 sayılı Tüzük (EC) ile değiĢik Tüzük. GENEL HÜKÜMLER
Madde 1
Yararlanıcılar ve genel amaç
Topluluk EK I ve II‟de liste halinde sunulan ülkelere, üyelik amacına yönelik olarak
müktesebat da dahil olmak üzere AB standart ve politikalarıyla kademeli uyumlaĢtırma
sürecinde yardım sağlar.
Madde 2
Kapsam
1. Ek I ve II‟de liste halinde sunulan yararlanıcı ülkelere yapılacak yardımın aĢağıdaki alanları
desteklemesi hedeflenir:
(a) hukukun üstünlüğü ve uygulanmasının yanı sıra demokratik kurumların
güçlendirilmesi;
(b) insan haklarının ve temel özgürlüklerin desteklenmesi ve korunması, azınlık haklarına
saygı gösterilmesi, cinsiyet eĢitliğinin ve ayrımcılıktan uzaklaĢmanın desteklenmesi;
(c) 1605/2002 sayılı (EC, Euratom) Tüzükte ortaya konulan ilkelere uygun olarak
yararlanıcı ülkeye yapılan yardım yönetiminin adem-i merkeziyetini sağlayan sistemin
oluĢturulması da dahil olmak üzere kamu yönetimi reformu;
(d) ekonomik reform;
(e) sivil toplumun geliĢtirilmesi;
(f) sosyal içerme;
(g) uzlaĢma, güven arttırıcı önlemler ve yeniden yapılandırma;
(h) bölgesel ve sınır ötesi iĢbirliği.
2. Ek I‟de liste halinde verilen ülkelere yapılacak yardımın aĢağıdaki alanları da desteklemesi
hedeflenir:
(a) müktesebatın benimsenmesi ve uygulanması;
(b) Topluluğun ortak tarım ve uyum politikalarının uygulanmasına hazırlığın yanı sıra
politika geliĢtirmenin desteklenmesi.
3. Ek II‟de liste halinde sunulan ülkelere sağlanacak yardımın aĢağıdaki alanları da
desteklemesi hedeflenir:
(a) müktesebata kademeli uyumlaĢtırma;
(b) özellikle bölgesel, insan kaynakları ve kırsal kalkınma alanları olmak üzere altyapı ve
yatırım ile ilgili faaliyetlerin karĢılıklılık ilkesine bağlı sosyal, ekonomik ve coğrafi geliĢimi.
Madde 3
BileĢenler
1. Yardım aĢağıdaki bileĢenlere uygun olarak programlanır ve uygulanır:
(a) GeçiĢ Yardımı ve Kurumsal Yapılanma;
(b) Sınır Ötesi ĠĢbirliği;
(c) Bölgesel Kalkınma; (d) Ġnsan Kaynaklarının GeliĢimi;
(e) Kırsal Kalkınma.
2. Komisyon farklı bileĢenler altında hibe edilen yardımlar arasında koordinasyon ve
tutarlılığı sağlar.
3. Komisyon, 1999/468/EC sayılı Kararın 4 ve 7. Maddesi‟nde ortaya konulan prosedüre
uygun olarak bu Tüzüğün uygulanmasına iliĢkin ilkeleri kabul eder. Bunun için Komisyon,
Madde 14(1)‟de belirtilen IPA Komitesi tarafından desteklenir.
1999/468/EC sayılı Karar Madde 4(3)‟te belirtilen süre iki ay olarak belirlenir.
Madde 4
Yardımın Siyasi Çerçevesi
Bu Tüzük kapsamında sağlanan yardım, Avrupa ve Katılım Ortaklıklarında tanımlanan genel
katılım öncesi politika çerçevesine uygun olarak ve Komisyonun GeniĢleme paketinde yer
alan Raporlar ile Strateji Belgesi dikkate alınarak sağlanır.
Madde 5
Önerilen gösterge niteliğinde mali tahsisatlara iliĢkin bilgi
1. Madde 6‟da yer alan stratejik planlamanın desteklenmesi açısından Komisyon yıllık olarak,
Avrupa Parlamentosu ve Konseye Avrupa Ortaklıkları, Katılım Ortaklıkları, Raporlar ve
Strateji Belgesinin yanı sıra mali çerçeveyi de göz önünde bulundurarak çok yıllı gösterge
niteliğinde mali çerçeve Ģeklinde gelecek üç yıl için önerilen mali dağılımlara iliĢkin niyetini
sunar.
2. Söz konusu çok yıllı gösterge niteliğinde mali çerçevede Komisyonun ülke faaliyetleri ve
çok ülkeli faaliyetlerinin bileĢenlerine ayrılmıĢ fon dağılım niyetleri yer alır. Bu durum,
ihtiyaç değerlendirmesi, hazmetme kapasitesi, Ģartlılıklar ve yönetim kapasitesinin
gözetilmesi gibi unsurların da dahil olduğu bir dizi hedef ve Ģeffaflık kriterleri temelinde ele
alınır. Ġstikrar Aracının temelini teĢkil eden Tüzük çerçevesinde benimsenen istisnai yardım
tedbirleri veya geçici müdahale programları da dikkate alınır.
3. Çok yıllı gösterge niteliğinde mali çerçeve üç yıllık planlama kapsamında yer almakla
beraber Komisyonun yıllık GeniĢleme paketine dahil edilir.
Madde 6
Yardımın planlanması
1. ĠĢbu Tüzük kapsamında yer alan yardım, ulusal yetkililer ile yakın istiĢare halinde ülke
tarafından oluĢturulan çok yıllı gösterge niteliğinde planlama belgelerine dayalı olarak ulusal
stratejileri desteklemek ve ilgili ülkenin katılımını ve müdahil olma durumunu güvence altına
almak amacıyla sağlanır. Sivil toplum ve diğer paydaĢlar da gerek duyulduğunda
görevlendirilebilir. Diğer yardım programları da göz önünde bulundurulur.
2. Ek I‟de liste halinde sunulan ülkelere sağlanacak yardım özellikle Katılım Ortaklıklarına
dayalı olarak sağlanır. Yardım, ülkelerdeki öncelikler ile düzenli durum değerlendirmeleriyle
ortaya çıkan genel stratejiyi kapsar. Katılım hazırlıklarında bunlar dikkate alınmaktadır.
Yardım, Haziran 1993 tarihli Kopenhag Avrupa Konseyinde belirlenen kriterler ile bölgesel
iĢbirliğinin yanı sıra müktesebatın benimsenmesi ve uygulanmasında kaydedilen ilerleme
ıĢığında planlanır.
3. Ek II‟de liste halinde sunulan ülkelere sağlanacak yardım özellikle Avrupa Ortaklıklarına
dayalıdır. Yardım, ülkelerdeki öncelikler ile düzenli durum değerlendirmeleriyle ortaya çıkan genel stratejiyi ve Avrupa Birliğine daha fazla entegrasyon sağlanmasına yönelik hazırlıkların
nelere odaklanması gerektiğini kapsar. Yardım, Haziran 1993 tarihli Kopenhag Avrupa Birliği
Konseyinde belirlenen kriterler ile bölgesel iĢbirliğinin yanı sıra bölgesel iĢbirliği de dahil
olmak üzere istikrar ve ortaklık anlaĢmalarının uygulanmasında kaydedilen ilerleme ıĢığında
planlanır.
4. Çok yıllı gösterge niteliğinde planlama belgelerinde, çok yıllı gösterge niteliğinde mali
çerçevede önerilen ülke ve bileĢene göre gösterge niteliğinde dağılım dikkate alınarak her bir
bileĢen içindeki temel önceliklere yönelik gösterge tahsisatlar sunulur. Ayrıca gerektiğinde
çok ülkeli programlar ve yatay giriĢimler için sağlanan fonları da belirler.
5. Çok yıllı gösterge niteliğinde planlama belgeleri üç yıllık perspektifte hazırlanır. Bunlar
yıllık olarak gözden geçirilir.
6. Komisyon Madde 14(2)(a)‟da ortaya konulan prosedüre uygun olarak çok yıllı gösterge
niteliğinde planlama belgeleri ve yıllık gözden geçirmeleri kabul eder.
Madde 7
Programlama
1. ĠĢbu Tüzük kapsamında yer alan yardım çok yıllı veya yıllık programlar yoluyla ülke veya
bileĢen esasına dayalı veya gerektiğinde çok yıllı gösterge niteliğinde planlama belgelerinde
belirtilen önceliklere uygun olarak birkaç ülkeye veya kapsamına göre sağlanır.
2. Programlarda izlenen hedefler, müdahale alanları, beklenen sonuçlar, yönetim prosedürleri
ve planlanan finansmanın toplam tutarı belirtilir. Ayrıca, programlar finansmanı sağlanacak
operasyon türlerinin kısa tanımını, her bir operasyon türü için tahsis edilecek tutarların
göstergesini ve gösterge niteliğinde bir uygulama zaman çizelgesini içerir. Gerekirse geçmiĢ
yardımlardan çıkarılan derslerin sonuçlarını içerir. Hedefler özgün, iliĢkili ve ölçülebilir
olmalı, zamana bağlanmıĢ kıyas kriterleri içermelidir.
3. Komisyon çok yıllı ve yıllık programlar ile bunlara iliĢkin gözden geçirmeleri Madde
14(2)‟de yer alan prosedürlere uygun olarak kabul eder.
BAŞLIK II
BELİRLİ BİLEŞENLERE İLİŞKİN KURALLAR
Madde 8
GeçiĢ Yardımı ve Kurumsal Yapılanma BileĢeni
1. GeçiĢ Yardımı ve Kurumsal Yapılanma BileĢeni Madde 2‟de yer alan hedeflerin elde
edilmesinde Ek I ve II‟de liste halinde sunulan ülkelere yardım sağlar.
2. Kapasite ve kurumsal yapılanmanın finansmanının yanı sıra Madde 9-12 kapsamına
alınmamıĢ olsa dahi yatırım amacıyla da karĢılıklılık esasına bağlı olarak kullanılabilir.
3. Bu bileĢen altında yer alan yardım ile, Ek I ve II‟de liste halinde sunulan ülkelerin de
Topluluk programları ve kuruluĢlarına katılımı desteklenebilir. Ayrıca, bölgesel ve yatay
programlar için de yardım sağlanabilir.
Madde 9
Sınır Ötesi ĠĢbirliği BileĢeni
1. Sınır ötesi iĢbirliği bileĢeni sınır ötesinde Ek I ve II‟de liste halinde sunulan ülkelere ve
gerekli ise bu ülkeler arasında ve bu ülkeler ile Üye Devletler arasında uluslarüstü ve bölgeler
arası iĢbirliği hususunda destek sağlayabilir. 2. Bu tür iĢbirliğinde iyi komĢuluk iliĢkileri, istikrar, güvenlik ve refahın ilgili bütün ülkelerin
ortak çıkarı gözetilerek desteklenmesi ve ülkelerin uyumlu, dengeli ve sürdürülebilir
geliĢiminin desteklenmesi hedefi benimsenir.
3. Üye Devletler ile sınır ötesi iĢbirliği durumunda, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve iĢbu
Tüzüğün mali katkılarına esas olan kurallar, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Avrupa Sosyal
Fonu ve Uyum Fonuna14
iliĢkin genel hükümlerin ortaya konulduğu 1083/2006 sayılı ve 11
Temmuz 2006 tarihli Konsey Tüzüğü (EC) Madde 21‟de yer alan ilgili hükümlerdir.
4. ĠĢbirliği, sınır ötesi, uluslarüstü ve bölgelerarası iĢbirliği için diğer Topluluk araçlarıyla
koordinasyon halinde yürütülür. Üye Devletler ile sınır ötesi iĢbirliği durumunda, bu bileĢen
ilgili sınır veya sınırlar dahilinde yer alan kara veya deniz bölgelerini kapsar.
5. Bu Madde amaçlarına uygun olarak, bu bileĢen, diğer kullanım yerlerinin yanı sıra, yatırım
için olduğu kadar kapasite ve kurumsal geliĢimin finansmanı için de kullanılabilir.
Madde 10
Bölgesel Kalkınma BileĢeni
1. Bölgesel Kalkınma BileĢeni, Ek I‟de liste halinde sunulan ülkeleri, özellikle Avrupa
Bölgesel Kalkınma Fonu ve Uyum Fonuna hazırlık olmak üzere politika geliĢtirmenin yanı
sıra Topluluk uyum politikasının uygulanması ve yönetimine hazırlık konusunda da destekler.
2. Özellikle Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 5 Temmuz 2006 tarihli (EC) 1080/2006 sayılı
ve Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu konulu Tüzüğünde15
ve Uyum Fonunu oluĢturan
1084/2006 sayılı ve 11 Temmuz 2006 tarihli Konsey Tüzüğünde16
(EC) yer alan faaliyet
türlerinin finansmanına katkıda bulunabilir.
Madde 11
Ġnsan Kaynaklarının GeliĢimi BileĢeni
1. Ġnsan Kaynaklarının GeliĢimi BileĢeninde, Ek I‟de liste halinde sunulan ülkeler, politika
geliĢtirmenin yanı sıra özellikle Avrupa Sosyal Fonuna hazırlık olmak üzere Topluluğun
uyum politikasının uygulanması ve yönetimi konusunda destek sağlanır.
2. Özellikle de Avrupa Sosyal Fonu konulu 1081/2006 sayılı ve 5 Temmuz 2006 tarihli
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü17
(EC) kapsamında yer alan faaliyet türlerinin
finansmanına katkı sağlanabilir.
Madde 12
Kırsal Kalkınma BileĢeni
1. Kırsal Kalkınma BileĢeni Ek I‟de liste halinde sunulan ülkeleri politika geliĢtirmenin yanı
sıra Topluluğun ortak tarım politikasının uygulanması ve yönetimine hazırlık konusunda da
destekler. Özellikle tarım sektörü ile kırsal alanların sürdürülebilir uyumlaĢtırmasına ve aday
ülkelerin Ortak Tarım Politikası ve ilgili politikalara iliĢkin müktesebatın uygulanmasına
katkıda bulunur.
14
Bu Resmi Gazetede sayfa 25‟e bakınız.
15
Bu Resmi Gazetede sayfa 1‟e bakınız.
16
Bu Resmi Gazetede sayfa 79‟a bakınız.
17
Bu Resmi Gazetede sayfa 12‟ye bakınız. 2. Özellikle de Avrupa Kırsal Kalkınmaya Yönelik Tarım Fonuna destek (EAFRD) konulu,
1698/2005 sayılı ve 20 Eylül 2005 tarihli Tüzük18
(EC) kapsamında yer alan faaliyet türlerine
iliĢkin finansmana katkıda bulunulabilir.
BAŞLIK III
YÖNETİM VE UYGULAMA
Madde 13
Yardımın yönetilmesi, raporlama
1. Komisyon Madde 14‟te belirtilen prosedürlere uygun olarak ve Madde 3(3)‟te belirtilen
ilkeleri uygulayarak iĢbu Tüzüğün uygulanması ile yükümlüdür.
2. ĠĢbu Tüzük kapsamında yer alan faaliyetler 1605/2002 sayılı Tüzüğe (EC, Euratom) uygun
olarak yönetilir, izlenir, değerlendirilir ve raporlandırılır. Topluluk finansmanı Komisyon ile
yararlanıcı ülke arasındaki finansman anlaĢmaları, ulusal veya uluslararası kamu sektör
kuruluĢları veya faaliyeti veya iĢe alım sözleĢmelerini yürütmekle yükümlü gerçek veya yasal
kiĢiler ile yapılan satın alma anlaĢmaları veya hibe sözleĢmeleri Ģeklinde gerçekleĢtirilebilir.
ĠĢbu Tüzük Madde 9‟a uygun olarak Üye Devletler ile yürütülecek sınır ötesi programlar
durumunda iĢbu Tüzük Madde 9‟a uygun olarak uygulama görevleri Üye Devletlere
devredilebilir; bu durumda yürütme 1605/2002 sayılı Tüzüğün (EC, Euratom) ilgili
maddelerine uygun olarak ortak yönetim yoluyla gerçekleĢtirilir. Ortak yönetimin
uygulanması halinde yönetim otoritesi 1083/2006 sayılı Tüzükte (EC) ortaya konulan ilke ve
esaslara uygun olarak faaliyet gösterir.
3. Komisyon, diğer yardım sağlayıcılardan gelen fonları da sözkonusu yardım sağlayıcılar ile
birlikte faaliyet göstermek amacıyla 1605/2002 sayılı Tüzük (EC, Euratom) Madde 18‟e
uygun olarak temellük edilen gelir olarak alabilir veya yönetebilir.
4. Gerekçelerin gereğince sağlandığı durumlarda, Komisyon 1605/2002 sayılı Tüzük (EC,
Euratom) Madde 54‟e uygun olarak sözkonusu Tüzük Madde 54(2)‟de liste halinde sunulan
kuruluĢlara özellikle bütçe uygulaması görevleri olmak üzere kamu idare yükümlülüklerini
devretme kararı alabilir. Sözkonusu Tüzük Madde 54(2)(c)‟de tanımlanan kuruluĢların
tanınmıĢ uluslararası konumu bulunması, uluslararası tanınmıĢ yönetim ve kontrol
sistemlerine uygun olmaları ve bir kamu idaresi tarafından denetlenmeleri halinde kamu
otoritesi görevleri bu kuruluĢlara tevdi edilebilir.
5. Bir mali yıldan uzun süreli faaliyetlere iliĢkin bütçe taahhütleri birkaç sene boyunca senelik
taksitlere bölünebilir.
6. Komisyon her yıl Avrupa Parlamentosu ile Konseye iĢbu Tüzük kapsamında yer alan
Komisyon yardımının uygulanmasına iliĢkin bir rapor gönderir. Bu raporda ilgili yıl boyunca
finanse edilen faaliyetlere ve izleme çalıĢmalarının bulgularına iliĢkin bilgi yer alır ve ilgili
raporda, yardım uygulamasında elde edilen sonuçların değerlendirmesine yer verilir.
Madde 14
Komiteler
1. Üye Devlet temsilcilerinden oluĢan ve Komisyon temsilcisi baĢkanlığında bir IPA Komitesi
oluĢturulur. Komite, özellikle Madde 3(2) gereği farklı bileĢenler kapsamında hibe edilen
yardımlar arasında koordinasyon ve tutarlılık sağlanmasında Komisyona yardımcı olur.
18
OJ L277, 21.10.2005, s.1. IPA Komitesi kendi usul kurallarını benimser.
2. (a) Komisyon çok yıllı gösterge niteliğinde planlama belgelerini, bunlara iliĢkin iĢbu Tüzük
Madde 6‟da belirtilen yıllık değerlendirmeleri ve 1999/468/EC sayılı Kararın 4 ve 7.
Maddesinde ortaya konulan prosedüre uygun olarak iĢbu Tüzük Madde 8 ve 9‟da öngörülen
yardıma iliĢkin programları kabul eder. Bu hususta Komisyon IPA Komitesi tarafından
desteklenir.
1999/468/EC sayılı Karar Madde 4(3)‟te ortaya konulan süre bir ay olarak belirlenir.
(b) Komisyon, 1999/468/EC sayılı Kararın 4 ve 7. Maddesinde ortaya konulan prosedüre
uygun olarak iĢbu Tüzük Madde 10 kapsamında sağlanacak yardıma iliĢkin programları kabul
eder. Bu hususta Komisyon 1083/2006 sayılı Tüzük (EC) Madde 103‟te belirtilen Fonlar
Koordinasyon Komitesi tarafından desteklenir.
1999/468/EC sayılı Kararın 4(3) Maddesinde ortaya konulan süre bir ay olarak belirlenir.
(c) Komisyon, AT AntlaĢması Madde 147‟de öngörülen Komiteye danıĢtıktan sonra
1999/468/EC sayılı Kararın 4 ve 7. Maddesinde ortaya konulan prosedüre uygun olarak iĢbu
Tüzük Madde 11 kapsamında sağlanacak yardıma iliĢkin programları kabul eder. Bu hususta,
Komisyon 1083/2006 sayılı Tüzük (EC) Madde 103‟e belirtilen Fonlar Koordinasyon
Komitesi tarafından desteklenir.
1999/468/EC sayılı Kararın 4(3) Maddesinde ortaya konulan süre bir ay olarak belirlenir.
(d) Komisyon, 1999/468/EC sayılı Kararın 4 ve 7. Maddesi kapsamında öngörülen prosedüre
uygun olarak iĢbu Tüzük Madde 12 kapsamında sağlanacak yardıma iliĢkin programları kabul
eder. Bu hususta, Komisyon 1698/2005 sayılı Tüzük (EC) Madde 90 kapsamında oluĢturulan
Kırsal Kalkınma Komitesi tarafından desteklenir.
1999/468/EC sayılı Kararın 4(3) Maddesinde ortaya konulan süre bir ay olarak belirlenir.
3. Çok yıllı veya yıllık program kapsamında yer almayan finansman kararları iĢbu Madde
paragraf 2(a)‟da öngörülen prosedüre uygun olarak benimsenir.
4. Komisyon özgün program ve faaliyetlere köklü değiĢiklik yapılmaması ve mali unsur
konusunda 4 milyon EUR limiti uygulanarak sözkonusu program veya faaliyete ayrılan
toplam tutarın %20‟sini aĢmaması halinde çok yıllı ve yıllık programlara yapılan değiĢiklikler
ile paragraf 3‟te belirtilen kararları kabul eder. Özgün program veya faaliyet konusunda görüĢ
bildirmiĢ olan Komite, değiĢtirilen bütün kararlar konusunda bilgilendirilir.
5. Avrupa Yatırım Bankası ile ilgili sorular için Bankadan bir gözlemci Komitenin
müzakerelerinde yer alır.
Madde 15
Yardım türleri
1. Bu Tüzük kapsamında yer alan yardım, diğerlerinin yanı sıra, yatırımlar, satın alma
sözleĢmeleri, faiz oranı sübvansiyonlarını da içeren hibeler, özel krediler, kredi teminatları ve
mali yardım, bütçe desteği, diğer bütçe yardım türleri, uluslararası mali kurumlar ile bölgesel
kalkınma bankalarının sermayelerine Topluluğun mali riskinin bu fonlar oranında
sınırlandırılması esasına bağlı olarak yapılan katkıları finanse eder. Bütçe desteği, belirli
hedefler ve bunlara iliĢkin kıyas kriterleri ile istisnai olmalıdır ve yararlanıcı ülkenin kamu
finansman yönetiminin yeterince Ģeffaf, güvenilir ve etkili olması ve uluslararası finansman
kurumları tarafından prensip olarak onaylanmıĢ, açıkça ortaya konulan sektörel ve
makroekonomik politikaların mevcut olması koĢuluyla sağlanır. Bütçe desteği ödemesi hedeflerin etki ve sonuç çerçevesinde elde edilme sürecinde yeterlilik sağlanması koĢuluna
bağlıdır.
2. Yardım, Üye Devletler tarafından görevlendirilen kamu sektörü uzmanlarının müdahil
olacağı idari iĢbirliği tedbirleri vasıtasıyla uygulanır. Bu tür projeler Komisyon tarafından
ortaya konulan uygulama ilkeleri esasına bağlı olarak uygulanır.
3. Yardım ayrıca idari maliyetler de dahil olmak kaydıyla yararlanıcı ülke için faaliyet
gösteren uluslararası görev, giriĢim veya organizasyonlara Topluluğun katılım maliyetini de
kapsayabilir.
4. Topluluk finansmanı prensipte Ek I ve II‟de liste halinde sunulan yararlanıcı ülkelerde
vergi, yükümlülük veya ceza ödemeleri için kullanılamaz.
Madde 16
Destek tedbirleri
Yardım; program yönetimi ve Komisyonun program yönetimi için kullanabileceği idari ve
teknik destek ile ortaya çıkan masrafın yanı sıra çalıĢma, toplantı, enformasyon, tanıtım ve
bilgi alıĢveriĢinin gerçekleĢmesini amaçlayan biliĢim ağları gibi hedeflerin sağlanması için
doğrudan gerekli hazırlık, takip, denetim, izleme ve değerlendirme süreçleri ile ilgili
faaliyetlerin maliyetinin üstlenilmesinde kullanılabilir. Ayrıca, üçüncü ülkelerde Komisyon
delegasyonlarının program yönetimine intikal edebilmesi amacıyla sağlanan idari desteğin
maliyetini de kapsar.
Madde 17
Yardımın Uygulanması
1. Komisyon ve yararlanıcı ülkeler yardımın uygulanmasına iliĢkin çerçeve anlaĢmaları yapar.
2. Yardımın uygulanmasına iliĢkin sübvansiyon anlaĢmaları Komisyon ile yararlanıcı ülke
veya gerekirse ülkenin uygulama otoriteleri arasında yapılır.
Madde 18
Topluluğun mali çıkarlarının korunması
1. ĠĢbu Tüzükte öngörülen anlaĢmalarda, Avrupa Topluluklarının mali çıkarlarının
korunmasına iliĢkin 2988/95 sayılı ve 18 Aralık 1995 tarihli Konsey Tüzüğüne19
(EC,
Euratom), dolandırıcılık ve diğer usulsüzlüklere karĢı Avrupa Topluluklarının mali
çıkarlarının korunması amacıyla yürütülen yerinde kontrol ve teftiĢlere iliĢkin 2185/96 sayılı
ve 11 Kasım 1996 tarihli Konsey Tüzüğüne20
(EC, Euratom) ve Avrupa Yolsuzlukla
Mücadele Ofisi (OLAF) tarafından yürütülen soruĢturmalara iliĢkin Avrupa Parlamentosunun
1073/1999 sayılı ve Konseyin 25 Mayıs 1999 tarihli Tüzüğüne21
(EC) uygun olarak özellikle
dolandırıcılık, yolsuzluk ve usulsüzlük karĢısında Topluluğun mali çıkarlarının korunmasına
yönelik hükümler yer alır.
2. AnlaĢmalarda Komisyon ile SayıĢtayın Topluluk yardımı alan yüklenici ve
altyüklenicilerin belgeler ve yerinde kontrollere dayalı olarak denetiminin gerçekleĢtirilmesi
konusunda yetkilendirilmesine yönelik açık hükümler yer alır. Ayrıca 2185/96 sayılı Tüzükte
19
OJ L312, 23.12.1995, s.1.
20
OJ L292, 15.11.1996, s.2.
21
OJ L136, 31.5.1999, s.1. (EC, Euratom) öngörülen yerinde kontrol ve denetimleri yürütme konusunda Komisyonun
yetkilendirildiği de açıkça belirtilir.
3. Yardım uygulanmasından doğan bütün sözleĢmelerde sözleĢmenin uygulanması süresince
ve sonrasında ikinci paragrafta öngörüldüğü üzere Komisyon ve SayıĢtayın hakları güvence
altına alınır.
Madde 19
Katılım ve menĢe ilkeleri, hibelere uygunluk
1. ĠĢbu Tüzük kapsamında finanse edilen satın alma veya hibe sözleĢmelerinin ihale
süreçlerine katılım, Üye Devlet, iĢbu Tüzüğün yararlanıcısı olan ülke, Avrupa KomĢuluk ve
Ortaklık Aracının yararlanıcısı olan ülke veya Avrupa Ekonomik Alanına Üye Devlet
vatandaĢları olan gerçek veya bu ülkelerde yerleĢik yasal kiĢilere açıktır.
2. ĠĢbu Tüzük kapsamında finanse edilen satın alma veya hibe sözleĢmelerinin ihale sürecine
katılım birinci paragrafta belirtilen ülkelerden baĢka bir yerin vatandaĢı olan gerçek kiĢiler ile
buralarda yerleĢik tüzel kiĢilere de bu kiĢilerin dıĢ yardıma karĢılıklı eriĢimlerinin bulunması
halinde açıktır.
Topluluk dıĢ yardımına karĢılıklı eriĢim belirli bir ülke veya belirli bir ülkeler bölgesine
iliĢkin spesifik bir kararın alınmasıyla sağlanır. Bu tür bir karar Madde 14(2)(a)‟da ortaya
konulan prosedüre uygun olarak Komisyon tarafından alınır ve en az bir yıl süresince
geçerliliğini korur.
Topluluk dıĢ yardımına karĢılıklı eriĢimin verilmesinde Topluluk ile diğer yardım sağlayıcılar
arasında mukayese temel alınır ve sözkonusu ülkenin yardım sağlayıcı veya yararlanıcı ülke
olduğuna bakılmaksızın sektörel veya ülke düzeyinde devam eder. Bu karĢılıklılık esasının
yardım sağlayan ülkeye sunulmasına iliĢkin kararda nitel ve nicel unsur da dahil olmak üzere
yardım sağlayıcı tarafından sağlanan yardımın Ģeffaflığı, tutarlılığı ve oransallığı temel alınır.
Yararlanıcı ülkelerin durumu ise bu paragrafta tanımlanan süreç sırasında istiĢare sağlanır.
3. ĠĢbu Tüzük kapsamında finanse edilen satın alma veya hibe sözleĢmelerinin ihale sürecine
katılım uluslararası kuruluĢlara açıktır.
4. Ġhale prosedüründe önerilen uzmanlar birinci ve ikinci paragrafta yer alan vatandaĢlık
koĢulundan muaftır.
5. ĠĢbu Tüzük kapsamında finanse edilen sözleĢme ile satın alınan tüm arz ve materyaller
birinci veya ikinci paragrafa uygun olarak Topluluk veya uygun ülkeden sağlanır. ĠĢbu Tüzük
amaçları doğrultusunda “menĢe” terimi gümrük menĢe ilkelerine iliĢkin ilgili Topluluk
mevzuatında tanımlanmıĢtır.
6. GerekçelendirilmiĢ istisnai durumlarda Komisyon birinci ve ikinci paragrafta belirtilen
ülkeler haricindeki ülkelerde yerleĢik gerçek vatandaĢ veya yasal kiĢilerin katılımı ile arz ve
materyallerin satın alınması durumunda beĢinci paragrafta belirtilen yerler haricinden
sağlanmasına izin verir. Bu durumlar mal ve hizmetlerin ilgili ülke pazarlarında bulunmaması
veya uygunluk ilkelerinin belirli bir proje, program veya faaliyetin gerçekleĢtirilmesini
imkansız veya çok zor kılması Ģeklinde gerekçelendirilir.
7. 1605/2002 sayılı Tüzük (EC, Euratom) Madde 114‟e uygun olarak gerçek kiĢiler hibe
alabilir.
8. Topluluk fonunun uluslararası bir kuruluĢ tarafından uygulanan bir operasyonu kapsaması
halinde uygun sözleĢme prosedürlerine katılım bütün yardım sağlayıcılara eĢit muamelenin
güvence altına alınmasına özen gösterilerek birinci ve ikinci paragraflara istinaden uygun
bulunan gerçek veya tüzel kiĢilerin yanı sıra ilgili kuruluĢun ilkelerine istinaden uygun bulunan gerçek veya tüzel kiĢilere de açıktır. Arz, materyal ve uzmanlar hususunda da aynı
ilkeler uygulanır.
Topluluk fonunun bir Üye Devlet ile üçüncü ülke veya bölgesel iĢbirliği tarafından eĢ
finansmanı sağlanan bir operasyonu kapsaması halinde ikinci paragrafta tanımlanan
karĢılıklılık ilkesine bağlı olarak ilgili sözleĢme prosedürlerine katılım ilgili Üye Devlet,
üçüncü ülke veya bölgesel iĢbirliğinin ilkeleri kapsamında uygun bulunan gerçek ve yasal
kiĢilerin yanı sıra birinci, ikinci ve üçüncü paragraflara istinaden uygun bulunan bütün gerçek
ve tüzel kiĢilere de açıktır. Arz, materyal ve uzmanlar hususunda da aynı ilkeler uygulanır.
Madde 20
Tutarlılık, uygunluk ve koordinasyon
1. ĠĢbu Tüzük kapsamında finanse edilen program ve projeler AB politikaları ile uyumlu
olmalıdır. Bu program ve projeler Topluluk ve Üye Devletler ile yararlanıcı ülkeler arasında
taraf oldukları çoktaraflı anlaĢmalar çerçevesindeki taahhütler gözetilerek yapılır.
2. Komisyon ve Üye Devletler iĢbu Tüzük çerçevesinde sağlanan Topluluk yardımı ile diğer
iç ve dıĢ mali araçlar ve de Avrupa Yatırım Bankası vasıtasıyla Topluluk ve Üye Devletler
tarafından sağlanan mali yardım arasında tutarlılık sağlar.
3. Komisyon ve Üye Devletler dıĢ yardım alanında operasyon tutarlılığını güçlendirmeye
iliĢkin ilkelere uygun olarak yardım sağlama etkinliği ve etkililiğini arttırma ve politikalar ile
prosedürler arasında uyum sağlama amacıyla yürüttükleri yardım programları arasında
koordinasyon sağlarlar. Koordinasyon, düzenli istiĢareleri ve özellikle saha düzeyinde yardım
döngüsünün farklı aĢamalarında ilgili bilgi değiĢiminin yapılmasını kapsar ve Üye Devletler
ile Topluluğun programlama süreçlerinde kilit bir aĢamayı meydana getirir.
4. Komisyon Üye Devletler ile temasta bulunarak uluslararası mali kurumlar, BirleĢmiĢ
Milletler kurumları, fonlar ve programlar ve AB dıĢı yardım sağlayıcılar gibi çoktaraflı ve
bölgesel kuruluĢ ve kurumlar ile etkin koordinasyon, uyum ve iĢbirliğinin sağlanması için
gerekli tedbirleri alır.
Madde 21
Yardımın askıya alınması
1. Demokratik ilkeler, hukukun üstünlüğü, insan hakları, azınlık hakları ve temel
özgürlüklerin gözetilmesi iĢbu Tüzüğün uygulanması ve Tüzük kapsamında hibe
sağlanmasının temel ilkeleridir. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, eski Yugoslav
Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ ve Kosova dahil Sırbistan‟a sağlanan Topluluk yardımı
demokratik, ekonomik ve kurumsal reformların yapılmasını üstlenen yararlanıcılar konusunda
29 Nisan 1997 tarihli Konsey Kararında tanımlanan ilkelere bağlıdır.
2. Yararlanıcı ülkenin AB ile Ortaklık çerçevesinde esas alınan ilke ve taahhütleri gözetmek
veya katılım kriterlerinin sağlanmasına yönelik ilerlemede yetersiz kalması halinde Konsey,
Komisyon teklifi üzerinde nitelikli çoğunluğu sağlaması esasına bağlı olarak iĢbu Tüzük
çerçevesinde sağlanan yardım konusunda gerekli tedbirleri alır. Avrupa Parlamentosu bu
bağlamda alınan her karar hususunda beklemeksizin ve tam olarak bilgilendirilir.
Madde 22
Değerlendirme
Komisyon hedeflerin ulaĢılmasını ve daha sonra yapılacak operasyonların iyileĢtirilmesine
yönelik önerilerin getirilmesini sağlamak amacıyla politikalar ve programların sonuçlarını,
etkililiğini ve programlamanın etkinliğini düzenli olarak değerlendirir. Komisyon görüĢülmek üzere Madde 14‟te belirtilen Komitelere ilgili değerlendirme raporlarını sunar. Bu sonuçlar
program tasarımı ile kaynak dağılımına geri bildirim sağlar.
BAŞLIK IV
GEÇİCİ VE NİHAİ HÜKÜMLER
Madde 23
Yararlanıcı Ülkenin Statüsü
Ek II‟de liste dahilinde sunulan yararlanıcı ülkenin AB‟ye katılım hususunda adaylık
statüsüne kavuĢmuĢ olması halinde Konsey, Komisyon teklifi üzerinde nitelikli çoğunluğun
sağlanması esasına bağlı olarak ilgili ülkeyi Ek II „den Ek I‟e aktarır.
Madde 24
Araç ötesi hüküm
Topluluk yardımının uyum ve etkinliğini sağlamak amacıyla Komisyon Madde 14(2)(a)‟da
belirtilen prosedüre uygun olarak üçüncü ülke, alan veya bölgelerin sözkonusu proje veya
programın bölgesel, sınır ötesi, uluslarüstü veya küresel bir özelliğinin bulunması halinde iĢbu
Tüzük kapsamında yer alan faaliyetlerden yararlanmasına karar verebilir. Bu Ģekilde,
Komisyon diğer dıĢ mali yardım araçlarına iliĢkin artıĢı önlemeye çalıĢır.
Madde 25
Geçici Hükümler
1. 3906/89 sayılı (EEC), 2760/98 sayılı (EC), 1266/1999 sayılı (EC), 1267/1999 sayılı (EC),
1268/1999 sayılı (EC), 555/2000 sayılı (EC), 2500/2001 sayılı (EC) ve 2112/2005 sayılı (EC)
Tüzükler 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlükten kalkar.
2666/2000 sayılı Tüzüğün (EC) yanı sıra bu Tüzükler, 2007‟den önceki bütçe yıllarının
uygulanmasına iliĢkin yasal karar ve taahhütler ile Bulgaristan ve Romanya‟nın katılım
koĢullarına iliĢkin Kararın 31. Maddesi uygulamalarında ve Avrupa Birliğini kuran
AntlaĢmalara22
yapılan değiĢikliklerde geçerliliğini korur.
2. 3906/89 sayılı (EEC), 2760/98 sayılı (EC), 1266/1999 sayılı (EC), 1267/1999 sayılı (EC),
1268/1999 sayılı (EC), 555/2000 sayılı (EC), 2666/2000 sayılı (EC) veya 2500/2001sayılı
(EC) Tüzüklerde ortaya konulan sistemden iĢbu Tüzükte ortaya konulan sisteme geçiĢi
kolaylaĢtıracak belirli tedbirlere gerek duyulması halinde, bu tedbirler iĢbu Tüzük Madde
14‟te belirtilen prosedüre uygun olarak Komisyon tarafından benimsenir.
Madde 26
Mali referans tutarı
2007–2013 döneminde iĢbu Tüzüğün uygulanmasına ayrılan mali referans tutarı 11.468
milyon EUR‟dur. Yıllık ödenekler mali çerçeve sınırları içinde bütçe otoritesi tarafından
onaylanır.
Madde 27
Gözden Geçirme
22
OJ L157, 21.6.2005, s.203. Komisyon, Avrupa Parlamentosu ve Konseye 31 Aralık 2010 tarihinden geç olmamak
kaydıyla ilk üç yılda iĢbu Tüzüğün uygulanmasını değerlendiren raporu varsa iĢbu Tüzük ile
ilgili gerekli değiĢiklikleri ortaya koyan mevzuat teklifi ile birlikte sunar.
Madde 28
Yürürlük
ĠĢbu Tüzük Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmasını müteakip ilk günden itibaren
yürürlüğe girer.
1 Ocak 2007 ile 31 Aralık 2013 tarihleri arasında uygulanır.
ĠĢbu Tüzük tüm Üye Devletlerde bütünüyle bağlayıcıdır ve doğrudan uygulanır.
Brüksel‟de 17 Temmuz 2006‟da imzalanmıĢtır.
EK I
- Hırvatistan
- Türkiye
- Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti
EK II
- Arnavutluk
- Bosna Hersek
- Karadağ
- Kosova dahil Sırbistan23
23
UNSCR 1244‟de tanımlandığı Ģekliyle.
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
3668 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü
Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü
IPA Implementing Regulation_Amending
IPA Konsey Tüzüğü (EC)
Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü
Kooperatif ve Üst Kuruluşların Genel Kurullarında Bulundurulacak Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Tüzük
Kontrolörler Tüzüğü
Mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü
IPA Uygulama Tüzüğü
IPA Council Regulation
Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

Dahilde İşleme Belgesi Nedir?

Dahilde İşleme Belgesi Nedir?

Yurt dışından getirilen ham ve yardımcı maddeler kullanılarak üretilen malların ihraç edilmesi halinde, bu malların ithalinde gümrük vergisi ile diğer mali yükümlülükler teminat karşılığı ertelenerek, ihraç edilecek malların girdi maliyetleri azaltılmaktadır.

OFİS VE İNSAN

Vakit Nakit midir? Vaktin Önemi Nedir?

Vakit Nakit midir? Vaktin Önemi Nedir?

Vakit nakittir derler. Oysaki vakit nakitten daha fazla bir değere ve öneme sahiptir. Nakit denilen şey, elde tutulabilen, saklanabilen, depolanabilen ve elden ele dolaşabilen bir nesne.

Beden Dilinin Etkin Kullanımı

Beden Dilinin Etkin Kullanımı

Beden dili, sözlü iletişimi daha etkili hale getirmek amacıyla iletişime bedenimizi de katarak kullandığımız sözsüz iletişim biçimine verilen isimdir.

İŞ DÜNYASI

Yönetim Bilgi (Bilişim) Sistemi

Yönetim Bilgi (Bilişim) Sistemi

Yönetim bilgi sistemi, yöneticilerin doğru bilgiye, doğru kanallar yardımıyla ulaşabilmesini sağlamak amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu sistem yardımı ile bilgi üzerinde kontrol ve bunun yanında para ile zaman tasarrufu da sağlanmaktadır.

HUKUK / MUHASEBE

Şirket Ana Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanunu’na Uyumlu Hale Getirilmesi

Şirket Ana Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanunu’na Uyumlu Hale Getirilmesi

2012 yılı Temmuz ayında (yeni) Türk Ticaret Kanunu’nun (“Kanun”) yürürlüğe girmesi ile birlikte şirketlerde bir telaş başladı. Herkes kanunun getirdiği yeni yükümlülükleri ve bunları hangi süre içinde yerine getirmekle yükümlü olduğunu tartışır, avukatlarına ve mali müşavirlerine danışır oldu.