Mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 14.7.1994, No: 94/5799
Dayandığı Kanunun Tarih: 8.1.1985, No: 3143
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 31.8.1994, No: 22037
Yayımlandığı Düsturun Tertibi: 5, Cildi: S:
BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam, Deyimler ve Kuruluş
Kapsam
Madde 1 – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulunun kuruluş ve görevleriyle
müfettişlerin seçilme ve atanma koşulları, görevlerini yerine getirme ve yetkilerini kullanma
biçimleri, sorumlulukları, çalışma yöntemleri, denetlenenlerin yükümlülükleri bu Tüzükte
gösterilmiştir.
Deyimler
Madde 2 – Bu Tüzükte geçen;
Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
Bakan : Sanayi ve Ticaret Bakanı,
Kurul : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu,
Kurul Başkanı : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı,
Müfettiş : (İptal: Danıştay Beşinci Dairesi'nin 18/2/1997 tarih ve E.
1994/7953, K.1997/311 sayılı Kararıyla; Yeniden Düzenleme: 7/5/1999–99/12845 K.)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, başmüfettişleri, müfettişleri ve müfettiş
yardımcıları,
anlamında kullanılmıştır.
Kuruluş
Madde 3 – (Birinci fıkra iptal: Danıştay Beşinci Dairesi'nin 18/2/1997 tarih ve
E.1994/7953, K.1997/311 sayılı Kararıyla; Yeniden Düzenleme: 7/5/1999–99/12845 K.)
Kurul, müfettiş nitelik ve yetkilerine sahip bir Başkanla başmüfettişler, müfettişler ve müfettiş
yardımcılarından oluşur. Kurulun büro işleri Kurul Başkanlığına bağlı bir şube müdürlüğünce
yürütülür.
Kurulun merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla
Ankara dışında da çalışma merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir, merkezler aynı
yolla değiştirilebilir, kaldırılabilir.
Bu çalışma merkezlerinde, Bakanca verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro
hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi konularında o
merkezdeki kıdemli müfettişlerden biri Başkanlıkça görevlendirilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Atama ve Kıdem
Müfettiş Yardımcılığına Atanma
Madde 4 – Müfettişlik mesleğine müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş
yardımcılığına atanabilmek için;
A) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak, B) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya
da eşitleri olan Yurt içi veya dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,
C) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurmamış
bulunmak,
D) (Değişik: 7/5/1999 – 99/12845 K.) Yönetmeliğe göre yapılacak giriş sınavını
başarmak,
E) Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşullarına elverişli
olmak,
F) Başkanlıkça yapılacak inceleme sonucunda müfettişliğe engel bir durumu
bulunmamak,
gerekir.
Sınavda başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına atanmaları başarı derecelerine
göre yapılır. Eşitlik durumunda, sözlü sınavdaki başarı derecesi yüksek olana öncelik tanınır.
Atanamayanlar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
(Değişik: 7/5/1999 – 99/12845 K.) Giriş sınavlarında iki kez başarı gösteremeyenler
bir daha sınava alınmazlar.
Müfettişliğe Atanma
Madde 5 – Müfettişliğe, yönetmeliğe göre yapılacak müfettişlik yeterlik sınavını
başaran müfettiş yardımcıları atanır.
Müfettişlik yeterlik sınavına girebilmek için;
A) Müfettiş yardımcılığı görevinde eylemli olarak en az üç yıl çalışmış olmak,
B) (Değişik: 7/5/1999 – 99/12845 K.) Yönetmelikte düzenlenen yöntem ve esaslara
göre yanında çalıştığı müfettişlerce verilen raporlarla müfettişliğe yeterliliği saptanmış
bulunmak,
C) (Değişik: 7/5/1999–99/12845 K.) Yönetmelik gereğince yaptığı çalışma ve
hazırladığı raporlara göre yeterli görülmek,
gerekir.
Müfettiş yardımcılarından, sicillerine göre müfettişlikte başarı gösteremeyeceği
anlaşılan, müfettişlikle bağdaşmayan tutum ve davranışları saptanan, kabul edilebilir bir özrü
olmadan yeterlik sınavına girmeyen ya da yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler derece ve
kademelerine uygun başka bir göreve atanırlar.
Kurul Başkanlığı
Madde 6 – Kurul Başkanı, en az oniki yıl müfettişlik görevinde çalışmış olanlar
arasından atanır.
(İkinci fıkra iptal: Danıştay Beşinci Dairesi'nin 18/2/1997 tarih ve E. 1994/7953,
K. 1997/311 sayılı Kararıyla; Yeniden Düzenleme: 7/5/1999 – 99/12845 K.) Başkan,
kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda müfettişi Bakan onayı ile görevlendirebilir.
Kıdem
Madde 7 – Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı derecelerine
göre saptanır.
Müfettiş sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dönenler
kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.
Müfettişliğe Yeniden Atanma
Madde 8 – Kuruldan çekilen veya naklen ayrılan müfettişler, Kurula dönmek
istediklerinde, sicili, tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel durumları olmadıkça,
kadro ve aylık durumları elverdiği ölçüde kazanılmış haklarıyla yeniden atanabilirler. Sınav kurulları
Madde 9 – (İptal: Danıştay Beşinci Dairesi'nin 18/2/1997 tarih ve E.1994/7953,
K.1997/311 sayılı Kararıyla; Yeniden Düzenleme; 7/5/1999–99/12845 K.) Müfettiş
yardımcılığı giriş sınavı ile yeterlik sınavını yapacak kurullar, Kurul Başkanının
başkanlığında, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla saptanan dört müfettişten oluşur. Ayrıca
müfettişler arasından üç yedek üye belirlenir.
Sınavlarla ilgili diğer esaslar yönetmelikle düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bağlılık, Görev, Yetki ve Sorumluluk
Bakana Bağlı Olma
Madde 10 – Kurul, doğrudan Bakana bağlıdır. Müfettişler, teftiş, inceleme ve
soruşturmalarını Bakan adına yaparlar ve Bakanla Kurul Başkanı dışında hiçbir makam ve
merciden emir almazlar.
Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 11 – Kurul, Bakanın emri veya onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki
görevleri yapar:
A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle
ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,
B) Bakanlık amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun
çalışmasını sağlamak için gerekli önerileri hazırlamak ve Bakana sunmak, kanun, tüzük ve
yönetmelik tasarılarını inceleyip görüş bildirmek, Bakanlıkta hazırlanacak tasarıların
çalışmalarına katılmak,
C) Denetimi Bakanlığa ait yerli ve yabancı tüm anonim, komandit, limited
ortaklıklarla kooperatifleri, sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerini, ticaret ve sanayi
odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsalarıyla esnaf ve sanatkâr odaları ve bunların üst
kuruluşlarını denetlemek,
D) Mevzuatla verilen görevleri yapmak.
Kurul Başkanının Görev ve Yetkileri
Madde 12 – (Değişik : 7/5/1999 – 99/12845 K.)
Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
A) Teftiş programlarını düzenleyip Bakanın onayına sunmak,
B) Kurulu yönetmek, çalışmaları düzenlemek ve denetlemek,
C) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,
D) Teftiş ve çalışma programları hazırlamak, Kurulun çalışmaları, Bakanlığın genel
durumu, mevzuatın uygulanması gibi konularda genel durum raporları düzenlemek,
E) Müfettişlerin çalışma merkezlerini Bakan onayıyla saptamak,
F) Müfettişleri görevlendirmek, emirlerin uygulanışını izlemek ve çalışmalarını
denetlemek,
G) Teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarını incelemek, eksikliklerin giderilmesini
sağlamak, ilgili yerlere göndermek, bunlar üzerine ilgililerce alınacak önlem ve yapılacak
işlemleri izlemek, gerektiğinde bu konularda Bakana bilgi veya rapor vermek,
H) Kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelerin hazırlanmasına ilişkin konularda
ilgili birimlere önerilerde bulunmak, müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya
özendirmek, bununla ilgili çalışmaları düzenlemek, I) Müfettişlerin genel bilgilerinin artırılması ve hizmetiçi eğitimleri için kurs, seminer
ve toplantılar düzenlemek, bu gibi çalışmalara katılmalarını, yurtiçinde ve yurtdışında
inceleme yapmalarını sağlamak,
J) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi için eğitim programları hazırlamak ve
uygulamak,
K) Bakan tarafından verilecek benzeri görevler ile mevzuatta öngörülen diğer
görevleri yapmak,
Müfettişlerin görev ve yetkileri
Madde 13 – Müfettişler, Bakanın emir veya onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki
görevleri yaparlar:
A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşların ve Bakanlığın denetimi altındaki
kuruluşların çalışma, hesap ve işlemlerinin teftiş, inceleme, soruşturma işlerini yürütmek,
B) Gördükleri yanlışlık, eksiklik, yolsuzlukları saptayarak işlerin daha iyi yürütülmesi
için alınması gereken önlemlerle birlikte Bakanlığa bildirmek,
C) Mevzuatın uygulanmasından doğan aksaklıklar üzerinde incelemeler yaparak
önerilerini bir raporla Bakanlığa sunmak,
D) Öğrendikleri yolsuzlukları incelemeye başlamak, derhal Bakanlığa bildirerek
gerekiyorsa soruşturma izni istemek, genel hükümlere göre kovuşturulacak suçları doğrudan
Cumhuriyet başsavcılıklarına bildirmek,
E) Bakanlığı ilgilendiren konularda Yurt içinde ve dışında inceleme ve araştırmalar
yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,
F) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Müfettiş yardımcıları bu yetkileri refakatinde bulundukları müfettişin gözetimi altında
kullanabilirler. Ancak, en az bir yıllık bir yetişme süresinin sonunda Başkanın önerisi ve
Bakanın onayıyla yukarıda belirtilen görevleri bağımsız olarak yürütmekle yetkili
kılınabilirler.
Müfettişlerin Görev Alanı ve İş Bölümü
Madde 14 – (İptal: Danıştay Beşinci Dairesi'nin 18/2/1997 tarih ve E. 1994/7953,
K. 1997/311 sayılı Kararıyla.)
Soruşturma Yöntemi
Madde 15 – Müfettişler, memurların görevlerinden doğan veya görevlerini yaptıkları
sırada işledikleri bir suçun soruşturulmasını, ilgili kanunlarda ve soruşturma yönetmeliğinde
öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yürütürler.
Bakanlık denetimi altındaki kuruluşlarda yapılacak soruşturma ve incelemelerin usul
ve esasları da soruşturma yönetmeliğinde gösterilir.
Görevden Uzaklaştırma Yetkisi
Madde 16 – Müfettişler, haklarında görevden uzaklaştırma hükümlerinin
uygulanabileceği görevlileri:
A) Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve eşyayı, bunların hesaplarını,
belge ve defterlerini göstermekten ve soruları yanıtlamaktan kaçınmaları, teftiş, inceleme ve
soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek veya yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda
bulunmaları,
B) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanununun 17 nci maddesi kapsamına giren eylem ve işlemleri yapmış olmaları,
C) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmış bulunmaları, D) Ceza ve disiplin kovuşturmasını gerektirir, görevle ilgili başkaca önemli
yolsuzluklarda bulunmaları veya açıkça ortaya konulması koşuluyla kamu hizmeti gerekleri
yönünden görev başında kalmalarının sakıncalı olması,
hallerinde, teftiş, inceleme ve soruşturmanın her aşamasında, geçici bir önlem
niteliğinde olmak üzere görevden uzaklaştırabilirler.
Görevden Uzaklaştırmayla İlgili İşlemler
Madde 17 – Görevden uzaklaştırılan memurun durumu, müfettişçe, gerekçesiyle
birlikte görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiriyle atamaya yetkili amirine, ayrıca,
Bakanlığa yazıyla hemen bildirilir.
Soruşturma sonunda disiplin nedeniyle memurluktan çıkarılmasına veya cezai işlem
uygulanmasına gerek kalmayanlar için, alınmış olan görevden uzaklaştırma önleminin
kaldırılması, müfettişçe hemen atamaya yetkili amire önerilir ve durum Bakanlığa bildirilir.
Müfettişe Yardım Yükümlülüğü
Madde 18 – Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri,
defter, evrak ve belgeleri, denetleme, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve
kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını
oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları
mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde, diğer
kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine
sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını
cevaplamakla yükümlüdürler.
Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri,
dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.
Teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri,
hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için, müfettişlere, görevleri süresince uygun bir çalışma
yeri sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.
Yazışma Yöntemi
Madde 19 – Müfettişler kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle
doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve Bakanlıkların merkez ve Yurt dışı
kuruluşlarıyla yazılmalarını Bakanlık aracılığıyla yaparlar.
Müfettişlerin Sorumlulukları
Madde 20 – Müfettişler, Devlet Memurları Kanunu, Bakanlık Teşkilat Kanunu ve
diğer kanunlarla bu Tüzükte ve yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini tam olarak
kullanmaktan ve görevlerini yerine getirmekten sorumludurlar.
Müfettiş Güvencesi
Madde 21 – Müfettişler kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin
gerekleriyle bağdaşmayan sağlık, ahlaki ve mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe
görevden alınamaz, diğer görevlere atanamazlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri
Teftiş Programları Madde 22 – Teftişler, önceden hazırlanan programlara göre yürütülür. Program dışı
yapılacak denetim için Bakan onayı alınır.
Görevlendirme
Madde 23 – Müfettişler, tek veya grup olarak görevlendirilir. Grup halinde
görevlendirmelerde gruptaki en kıdemli müfettiş çalışmaları düzenler.
İşin Devamlılığı
Madde 24 – Müfettişler başladıkları denetim işlerini ara vermeden, yapıp
sonuçlandırırlar. İşi, geri bırakma zorunluluğu varsa ya da işlerin sonuçlandırılması başka
yerlerde çalışmayı gerektiriyorsa, durumu, hemen, Başkanlığa bildirerek alacakları emre göre
hareket ederler.
Görevin Devralınması
Madde 25 – Bakanlığın denetimine bağlı kuruluşların teftiş kurullarınca veya Bakanlık
kontrolörleri yahut başka görevlileri tarafından daha önce denetime başlanmışsa, aynı birimde
veya konuda denetim yapmakla görevlendirilen Bakanlık müfettişlerinin isteği üzerine
inceleme ve soruşturmayla ilgili belgeler, bulunduğu aşamada derhal kendilerine devredilir.
Yurt Dışına Gönderilme
Madde 26 – Müfettişler, Bakanlığı ilgilendiren konularda incelemeler yapmak ve
mesleki bilgilerini artırmak üzere, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla bir yılı aşmamak
üzere Yurt dışına gönderilebilirler.
(İkinci fıkra iptal: Danıştay Beşinci Dairesi'nin 18/2/1997 tarih ve E. 1994/7953,
K. 1997/311 sayılı Kararıyla; Yeniden Düzenleme: 7/5/1999 - 99/ 12845 K.) Yukarıdaki
fıkra uyarınca müfettişlerin yurt dışına gönderilmesinde müfettişlik kıdemi esas alınır.
Yasaklar
Madde 27 – Müfettişler, mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu
sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca;
A) Denetime bağlı olanların icra işlerine karışamazlar,
B)İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza
dışında açıklama ve düzeltmeler yapamazlar,
C) Teftiş, inceleme ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri, görevleri,
dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar, gizli yazıların başkalarına
yazdıramazlar,
D) Teftiş, inceleme ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili
kimselere konuk olamazlar, doğrudan veya dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların
hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler.
Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasaklamaların dışındadır.
Raporlar ve Türleri
Madde 28 – Müfettişler, denetimleri sonucunda işin özelliğine göre, aşağıdaki
raporlardan birini düzenlerler:
A) Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre yapılan
soruşturmaların sonuçlarının bağlandığı fezlekeler,
B)Denetlenen birimlerin genel işlem ve hesaplarının teftişi sonucunda düzenlenen
teftiş raporları,
C) Teftiş raporuna, fezleke ve soruşturma raporuna konu olmayan hususlarda
düzenlenen inceleme raporu, D) Memurların suç oluşturan, ancak, Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu
Muvakkat kapsamı dışında kalan eylemleri nedeniyle düzenlenen soruşturma raporu,
E) Genel hükümlere göre kovuşturulacak suçlara ilişkin konularda, Cumhuriyet
başsavcılıklarına doğrudan gönderilmek üzere düzenlenen suç duyurusu raporu,
F) Kurulun bir yıllık çalışmaları sonuçlarına göre, Bakanlıkça uygulanan politikaların
ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği
ve bunların giderilmesi için alınacak idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içeren ve
Bakana sunulmak üzere Başkanlıkça düzenlenen genel durum raporu,
G) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu maddesinde öngörülen ve
denetlenen birimlerin amir ve memurlarının sicil dosyalarına konulmak üzere düzenlenen
personel denetim raporu.
Her inceleme veya soruşturma ayrı bir rapora bağlanır.
Rapor düzenlenmesi gerekmeyen hallerde durum bir yazıyla Başkanlığa bildirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetlenenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları
Denetime Yardımcı Olmak
Madde 29 – Bakanlık teşkilatıyla Bakanlığın denetimi altındaki kuruluşlarda görevli
bulunanlar, müfettiş tarafından istenildiğinde, gizli de olsa, bütün belge, defter ve dosyaları,
para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, derhal vermek, inceleme
ve saymanlarını kolaylaştırmak zorundadırlar.
Denetlenenler, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden
yanıtlamakla yükümlüdürler.
Denetim Sırasında İzinler
Madde 30 – Denetime başlanan kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş izinlerin
kullanılması, hastalık ve zorunlu nedenler dışında, müfettişin istemi üzerine denetim sonuna
kadar ertelenebilir.
İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz.
Denetim Defteri ve Dosyası
Madde 31 – Denetlenen daire ve kuruluşlarda bir denetim defteri ve dosyası tutulur.
Bakanlıkça yaptırılan denetimlerle ilgili her türlü yazışma ve teftiş raporu denetim
dosyasında saklanır.
Denetim defterine ise, bu yazışmaların tarih ve sayılarıyla özetleri yazılır veya
suretleri ya da fotokopileri onaylanarak yapıştırılır. Müfettişler de, yaptıkları teftişle ilgili kısa
bilgileri bu deftere not ederler, yaptıkları inceleme ve soruşturmalar için de uygun gördükleri
çok kısa notlara yer verebilirler.
Denetim defteri süresiz saklanır. Denetim dosyasının saklanma süresi on yıldır.
Denetim defter ve dosyasının saklanmasından, denetlenen birimin en üst yetkilisi sorumludur.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Kimlik Belgesi ve Mühür Madde 32 – Müfettişlere, mühür beratı ile birer mühür, Bakan ve Başkan tarafından
imzalanmış fotoğrafı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde müfettişlerin görev ve
yetkilerini belirten özet bilgiler yer alır.
Kimlik belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.
Onursal Müfettişlik
Madde 33 – En az on yıl başarılı müfettişlik yaptıktan sonra ayrılanlara Kurul
Başkanının önerisi ve Bakanın onayıyla onursal müfettiş unvanı verilebilir.
Bu unvan, müfettişlikle bağdaşmayacak önemli nedenlerden ötürü geri alınabilir.
Çalışma ve Hakediş Cetveli
Madde 34 – Müfettişler, çalışmalarını, yolluk ve diğer haklarını her ay
düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvelinde gösterirler.
Kurul Şube Müdürlüğü
Madde 35 – Şube Müdürlüğü, Kurul Başkanlığına bağlı bir Şube Müdürünün
yönetim ve sorumluluğunda, yeter sayıda memurdan oluşur.
Müdürlük, Kurulda görevli olanların özlük işleriyle yazı, kayıt, dosya, hesap,
demirbaş, arşiv ve diğer büro işlerini düzenli ve zamanında yürütmekle görevlidir.
Büro işlerinde asıl olan gizliliktir. Raporlar, yazışmalar ve dosyalar Başkanlığın izni
olmadan kimseye gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz.
YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 36 – 4/6/1991 günlü ve 91/1918 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe
konulmuş olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 – Bu Tüzüğün uygulanmasıyla ilgili olarak çıkarılacak yönetmelikler
bu Tüzüğün yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yürürlüğe konulur.
Bu yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin bu Tüzüğe
aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
Geçici Madde 2 – Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte, Kurulda görevli Başkan ve
müfettişlerin kazanılmış hakları saklıdır.
Yürürlük
Madde 37 – 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 494 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilen 18 inci maddesine
göre hazırlanıp Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı
gününde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 38 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
3310 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

IPA Implementing Regulation_Amending
Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük
IPA Uygulama Tüzüğü
Kooperatif ve Üst Kuruluşların Genel Kurullarında Bulundurulacak Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Tüzük
IPA Konsey Tüzüğü (EC)
Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü
IPA Council Regulation
Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü
Mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü
Kontrolörler Tüzüğü
Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

Nasıl ihracat yapabiliriz ?

Nasıl ihracat yapabiliriz ?

6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (e) bendine göre, ihraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birliğine üye olan, gerçek usulde vergiye tabi (tek vergi numarası sahibi) gerçek ve tüzel kişi tacirler, esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı olup üretim faaliyetiyle iştigal eden esnaf ve sanatkarlar ile joint-venture ve konsorsiyumlar ihracatçı olarak tanımlanmıştır.

OFİS VE İNSAN

Yeni Nesil Ofisler

Yeni Nesil Ofisler

Uykuda geçirdiğimiz zamanları çıkardığımızda günümüzün büyük bir kısmını çalışarak geçirdiğimizi görüyoruz. Ofis binaları da bu yoğun tempoya ayak uyduruyor ve değişim gösteriyor.

Ev Ofis Çalışmanın Avantaj ve Dezavantajları

Ev Ofis Çalışmanın Avantaj ve Dezavantajları

Günlük koşuşturma, stress, iletişim zorlukları, trafik, türlü mobing uygulamaları, kaprisler, toplantılar, çıkar savaşları gibi bir dizi yıldırıcı portresi var iş dünyasının...

İŞ DÜNYASI

Büyük Veri Analizleri ve Sektörel Farkındalık (Big Data)

Büyük Veri Analizleri ve Sektörel Farkındalık (Big Data)

İş dünyamızda, artık çok güncel bir hale gelen; büyük veri ve büyük veri analizi, sistemlerin İnterneti, nesnelerin İnterneti, akıllı sensörler, birbirleriyle bağlantılı robotlar, veri tabanı, üç boyutlu yazıcılar gibi kavramlara zannedersem hiçbirimiz yabancı değiliz.

HUKUK / MUHASEBE

Elektronik Ticaret Kanunu ile Getirilen Yeni Uygulamalar ve Yaptırımlar

Elektronik Ticaret Kanunu ile Getirilen Yeni Uygulamalar ve Yaptırımlar

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun, pazarlama ve satış faaliyetlerinde bu yöntemi kullanan şirketlerin işini biraz zorlaştırmakta ve şirketlere yeni yükümlülükler ve yaptırımlar getirmektedir