Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 10/09/2011

Resmi Gazete Sayısı : 28050

BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar, Görev, Yetki ve Sorumluluk

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının teşkilat ve görevlerini, teftiş edilenlerin yükümlülüklerini, müfettişlerin mesleğe giriş ve yeterlik sınavları, atanma, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini düzenler.

Hukuki dayanak

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanını,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Başkan: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanını,

ç) Başkanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını,

d) Büro: Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Bürosunu,

e) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS): Kurumların kendi mevzuatlarına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek amacıyla kullanılacak olan puanları sağlayan ve 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde yapılan merkezi sınavı,

f) Müfettiş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi, Müfettişi ve Müfettiş Yardımcısını,

g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini

ifade eder.

Kuruluş

MADDE 4 (1) Başkanlık, müfettiş nitelik ve yetkilerine sahip bir Başkanla yeteri kadar müfettişten oluşur.

(2) Başkanlığın merkezi Ankara’dır. Gerektiğinde, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla Ankara dışında da çalışma merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir, merkezler aynı yolla değiştirilebilir, kaldırılabilir.

(3) Çalışma merkezlerinde, verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro işlem ve hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi konularında Başkanlıkça bir müfettiş görevlendirilir.

(4) Başkanlığın yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri büro tarafından yürütülür.

Bakana bağlı olma

MADDE 5 (1) Başkanlık, doğrudan Bakana bağlıdır. Müfettişler, teftiş, inceleme ve soruşturmalarını Bakan adına yaparlar, Bakan ve Başkan dışında hiçbir makam ve merciden emir almazlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Başkanlığın görev ve yetkileri

MADDE 6 (1) Başkanlık, Bakanın emri veya onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlık teşkilatı ile mevzuat gereği Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesini, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak için gerekli önerileri hazırlamak ve gerektiğinde Bakana sunmak, kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını inceleyip görüş bildirmek, Bakanlıkça gerçekleştirilen taslak hazırlama çalışmalarına katılmak,

c) Denetimi Bakanlığa ait organize sanayi bölgelerini, teknoloji geliştirme bölgelerini, küçük sanayi sitelerini ve endüstri bölgelerini denetlemek,

ç) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7 (1) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Başkanlığı yönetmek, çalışmaları düzenlemek ve denetlemek,

b) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

c) Yıllık Çalışma Plan ve Programı hazırlayarak en geç ilgili olduğu yılın başında yürürlüğe girecek şekilde Bakanın onayına sunmak, onaylanmış programların uygulanmasını ve gerektiğinde değiştirilmesini sağlamak.

ç) Müfettişlerin çalışma merkezlerini Bakan onayıyla saptamak,

d) Müfettişleri görevlendirmek, emirlerin uygulanışını izlemek ve çalışmalarını denetlemek,

e) Müfettişlerce düzenlenen raporları incelemek, varsa eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili birimlere göndermek, bu birimlerce anılan raporlarla ilgili olarak yapılacak işlemleri izlemek, gerektiğinde bu konularda Bakana bilgi veya rapor vermek,

f) Kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklerin hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar yapmak,

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre müfettişlerin, müfettiş yardımcılarının ve büro personelinin atanma, ilerleme ve yükselmeleri ile ilgili olarak Bakana teklifte bulunmak, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmaları ve terfileri ile ilgili gereken kadro tahsis işlemlerinin zamanında yapılmasının sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.

ğ) Müfettişleri meslekleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu amaçla yurt içi ve dışında inceleme ve araştırma yapmalarını sağlamak, mesleki, genel kültür ve yabancı dil bilgilerinin artırılması yönünde; hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve toplantılar düzenlemek, bu tür çalışmalara katılmalarını sağlamak,

h) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile yetki ve yeterlik sınavlarının yapılmasını ve yürütülmesini ve Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi için eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

ı) Uygulamada, müfettişler arasında mevzuatın farklı yorumlandığı hallerde, bu farklılığın giderilmesi için görüş ve uygulama birliğini sağlamak.

i) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken yasal ve idari tedbirler konusunda Bakana teklifte bulunmak.

j) Başkanlığın tüm faaliyet alanına ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik rehber ve talimatların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

k) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışmalarını, iş verimlerini, görevine olan ilgilerini ve meslek gereğine göre hareket edip etmediklerini izlemek, gerekli gördüğü zamanlarda bu çalışmaları yerinde denetlemek.

l) Bakan tarafından verilecek benzeri görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak.

(2) Başkan, görev ve yetkileri çerçevesinde kendisine yardımcı olmak üzere, yeter sayıda müfettişi Bakan onayı ile refakat müfettişi olarak görevlendirebilir.

(3) Başkan bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat gereğince kendisine verilen görev ve yetkilerden, Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi, mevzuat, plan ve programlara uygun çalışmasını temin amacıyla tekliflerin hazırlanıp sunulmasından Bakana karşı sorumludur.

Başkanın atanması ve Başkanlığa vekalet

MADDE 8 (1) Başkan, Başkanlıkta veya mülga Bakanlıklarda dahil olmak üzere Bakanlıklarda başmüfettiş unvanını almış olanlar arasından atanır.

(2) Başkan, geçici sebeplerle görevden ayrıldığında refakat müfettişlerinden birine Bakan onayı ile vekalet görevi verilir. Herhangi bir nedenle Başkanlığın boşalması durumunda ise Başkanlığa atanma şartlarını taşıyan müfettişler arasından birisine Bakan Onayı ile vekalet görevi verilir.

Müfettişlerin görev ve yetkileri

MADDE 9 (1) Müfettişler, Bakanın emir veya onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşların ve Bakanlığın denetimi altındaki kuruluşların ve personelinin çalışma, hesap ve işlemlerinin teftiş, inceleme, soruşturma işlerini yürütmek,

b) Gördükleri yanlışlık, eksiklik ve usulsüzlükleri saptayarak işlerin daha iyi yürütülmesi için alınması gereken önlemlerle birlikte Başkanlığa bildirmek,

c) Mevzuatın uygulanmasından doğan aksaklıklar üzerinde incelemeler yaparak önerilerini bir raporla Başkanlığa sunmak,

ç) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma çalışmaları sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluk veya soruşturma açılmasını gerektiren konularda, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu Başkanlığa bildirmek, gecikmesinde zarar umulan veya delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,

d) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile ilgili suçların soruşturulmasında bu Kanunun hükümleri ile ilgili usul ve esaslar uyarınca hareket etmek, görev verilmesi halinde 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında ön inceleme yapmak,

e) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma görevlerinin gerektirdiği hallerde, Bakanlığın merkez ve taşra üniteleri ile bağlı ve ilgili birimlerindeki görevlilerin muhafazasına verilmiş olan ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü varlıklara ilişkin sayım yapmak, bunlara ait gizli olsun veya olmasın her türlü evrak, dosya, vesika ve elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamındaki verileri tetkik etmek veya almak, gerektiğinde tasdikli örnek veya fotokopilerini bırakmak suretiyle belgelerin asıllarını almak,

f) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma çalışmaları neticesinde raporlar düzenleyerek Başkanlığa intikal ettirmek,

g) Refakatlerine verilecek müfettiş yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak, liyakat, temsil, çalışma azmi ve başarıları hakkındaki değerlendirmeleri düzenleyecekleri raporla Başkanlığa intikal ettirmek,

ğ) Bakanlığı ilgilendiren konularda yurt içinde ve dışında inceleme ve araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

h) Mevzuat çerçevesinde ilgilileri görevden uzaklaştırmak,

ı) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Görevden uzaklaştırma yetkisi

MADDE 10 (1) Müfettişler, haklarında görevden uzaklaştırma hükümlerinin uygulanabileceği görevlileri:

a) Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve eşyayı, bunların hesaplarını, belge ve defterlerini göstermekten ve soruları yanıtlamaktan kaçınmaları, teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek veya yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmaları,

b) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesi kapsamına giren eylem ve işlemleri yapmış olmaları,

c) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmış bulunmaları,

ç) Ceza ve disiplin kovuşturmasını gerektirir, görevle ilgili başkaca önemli yolsuzluklarda bulunmaları veya açıkça ortaya konulması koşuluyla kamu hizmeti gerekleri yönünden görev başında kalmalarının sakıncalı olması,

hallerinde, teftiş, inceleme ve soruşturmanın her aşamasında, geçici bir önlem niteliğinde olmak üzere görevden uzaklaştırabilirler.

(2) Görevden uzaklaştırmaya sebep olan hal veya haller bir tutanakla tespit olunur.

Görevden uzaklaştırmayla ilgili işlemler

MADDE 11 (1) Görevden uzaklaştırılan memurun durumu, müfettişçe, gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiriyle atamaya yetkili amirine, ayrıca, Bakanlığa yazıyla hemen bildirilir.

(2) Görevden uzaklaştırılana ait soruşturma ile bu soruşturmaya ait rapor üzerinde yapılacak işlemlerin diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.

(3) Soruşturma sonunda disiplin nedeniyle memurluktan çıkarılmasına veya cezai işlem uygulanmasına gerek kalmayanlar için, alınmış olan görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması, müfettişçe hemen atamaya yetkili amire önerilir ve durum Bakanlığa bildirilir.

(4) Görevden uzaklaştırılması gereken memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri suçların nev’i ve mahiyetine göre kanuni esaslar dahilinde takibat yapılması için gereken işlemler yapılır.

Müfettişlerin sorumlulukları ve yasaklar

MADDE 12 (1) Müfettişler; kanun, tüzük ve yönetmeliklerle kendilerine tanınan yetkileri tam olarak kullanmaktan, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

(2) Müfettişler, mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Görevin başarıyla yerine getirilmesi, adil ve nesnel bir sonucun ortaya çıkması amacıyla dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve yeterlik ilkelerini gözeten bir yaklaşım içinde olmak zorundadırlar. Ayrıca;

a) Denetime bağlı olanların icra işlerine karışamazlar,

b) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltmeler yapamazlar,

c) Teftiş, inceleme ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri, görevleri, dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar, gizli yazıları başkalarına yazdıramazlar,

ç) Teftiş, inceleme ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar, doğrudan veya dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler.

(3) Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasaklamaların dışındadır.

Büronun görev ve sorumlulukları

MADDE 13 (1) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Bürosu; hizmetin gerektirdiği nitelikleri taşıyan, yeterli sayıda personelden oluşur.

(2) Büroda çalışanlar; müfettişlere verilen işler ile müfettiş raporlarının ve diğer her türlü belgenin yazım, kayıt, dağıtım ve izlenmesi işlemlerini yürütmek, bunları düzenli şekilde saklamak, çalışma ve hakediş cetvellerinin zamanında gönderilmesini izlemek, tahakkuka ilişkin işlemleri ve verilen diğer işleri yapmakla görevlidirler.

(3) Büroda çalışanlar; müfettişlere verilen işler ile müfettiş raporlarının ve diğer her türlü belgenin yazım, kayıt, dağıtım ve izlenmesi işlemlerini yürütmek, bunları fiziki ve/veya elektronik ortamda düzenli şekilde saklamak, çalışma ve hakediş cetvellerinin zamanında gönderilmesini izlemek, kütüphaneye intikal eden kitap, mesleki dergi ve benzeri yayınların kayıt ve korunmasını sağlamak, kütüphaneye ve elektronik ortama ilişkin işlemler ile elektronik ortamda ifası gereken işlemleri, tahakkuk işlemlerini ve verilen diğer işleri yapmakla görevlidirler.

(4) Büro işlerinde gizlilik esastır. Raporlar, dosyalar ve yazışmalar Başkanlığın izni olmadan kimseye gösterilemez ve açıklanamaz.

(5) Başkanlıkta görevli olanların özlük işleri de Büro tarafından yürütülür.

İKİNCİ KISIM

Müfettiş Yardımcılığına Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavı

Sınava katılacaklarda aranacak şartlar

MADDE 14 (1) Müfettişliğe, yapılacak giriş sınavını kazanmak şartıyla, müfettiş yardımcısı olarak girilir.

(2) Giriş sınavına katılabilmek için:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ve Mühendislik Fakülteleri veya dengi en az dört yıl eğitim veren yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği, yetkili makamlar tarafından kabul olunan yurtdışı öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olmak,

ç) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,

d) Başkanlıkça yapılacak araştırma sonucuna göre sicil, tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel durumu olmamak,

e) Kamu Personel Seçme Sınavına girmek ve sınav sonucunda Başkanlıkça belirlenen taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olmak,

gerekir.

(3) Giriş sınavına, açıktan atama izni alınmış kadro sayısının 20 katından fazla olmamak, KPSS başarı sıralaması esas alınmak ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakülte mezunları ayrı ayrı olmak üzere, Başkanlıkça belirlenen sayıda aday çağırılır. KPSS başarı düzeyi eşit olan adaylardan gün / ay / yıl olarak doğum tarihlerine göre yaşı daha küçük olana öncelik verilir.

(4) Hangi meslek gruplarından ne kadar Müfettiş yardımcısı alınacağı hususuna sınav açılmasına dair Bakanlık Makamından alınacak onayda yer verilir.

(5) Giriş sınavında iki kez başarı gösteremeyenler bir daha sınava kabul edilmezler.

Sınav şekli

MADDE 15 (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı, Başkanın önerisi ve Bakanın onayı üzerine, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır.

Sınav ilanı

MADDE 16 (1) Atama yapılacak kadroların sınıfları, dereceleri, sınava katılma şartları, başvuru yeri, başvuru tarihleri, Başkanlıkça belirlenecek KPSS puan türü ve taban puanı, sınavın yapılacağı yer ve tarih, sınav konuları, sınav değerlendirme yöntemi, başvuruda istenilecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar sınav gününden en az 30 gün önce Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayımlanan en yüksek tirajlı ilk beş gazeteden birinde en az bir kez ilan edilmek, Bakanlık panolarına asılmak ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Sınav başvurusu

MADDE 17 (1) Sınava girmek isteyenler, aday başvuru formu, iki fotoğraf ve ilgili mevzuatına göre geçerlilik süresi dolmamış Başkanlık büro personelince doğruluğu ÖSYM İnternet Sitesinden kontrol edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi ile yüksek öğretim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla Başkanlıktan onaylı sureti ile Başkanlığa müracaat ederler. Adayların elektronik imza kullanmaları şartıyla ya da kullanıcı adı ve şifresi ile profil oluşturularak elektronik ortamda müracaat etmeleri için de olanak sağlanabilir.

(2) Aday başvuru formunda; adayın adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgileri bulunur.

(3) Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir.

a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,

b) 4,5x6 ebadında son bir yıl içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf,

c) Kendi el yazısı ile yazılmış meslek veya işleri, eğitim durumu, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları ve adresleri, yüksek öğretimden sonra ne gibi işler yaptığını belirten özgeçmişi.

ç) Varsa yabancı dil bilgi düzeyini gösteren belge ya da Başkanlıkça onaylı sureti.

(4) Sözlü sınavı kazanan adaylardan atama işlemi yapılmadan önce aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir.

a) Adayın, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklı olduğuna dair yazılı beyanı,

b) Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyan,

c) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan.

(5) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı ve sözlü sınav Ankara'da yapılır.

(6) Başvurular duyuruda belirtilen tarihe kadar yapılır. Postadaki gecikmeler ve eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmaz.

(7) Giriş sınavına kabul edileceklerin listesi Bakanlık internet sayfasında duyurulur. Bu duyuruda adayın adı, soyadı, numarası, sınava gireceği yerin adresi, gün ve saati belirtilir.

(8) Sınavı kazanan adayların bu madde gereğince yaptıkları beyanların ve sundukları belgelerin doğru olmaması halinde sınavlarının geçersiz sayılacağı, atamalarının yapılmayacağı, atamaları yapılmış olsa bile bu durumun sonradan ortaya çıkması halinde atamalarının iptal edileceği, bu nedenle hiçbir hak talep edemeyecekleri gibi haklarında gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları gerekçesiyle 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı hususunda bilgilendirilerek ayrıca taahhüt beyanları alınır. Bu durumda olanların sınavları iptal edilir, atamaları yapılmaz ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılır.

Sınav kurulu

MADDE 18 (1) Sınav Kurulu, Bakanın onayı ile Başkanın başkanlığında dört müfettişten oluşur. Ayrıca, müfettişler arasından üç yedek üye belirlenir.

(2) Müfettiş yardımcıları Sınav Kurulunda görevlendirilemez.

(3) Mühendislik fakülteleri mezunları için uygulanacak sınav soruları ile Yabancı dil sorularının hazırlanması ve bunların cevaplarının değerlendirilmesinde, Başkanlıktaki müfettişlerden ve/veya ilgili fakültelerin öğretim üyelerinden yararlanılabilir.

Sınav kurulunun toplantı ve kararları

MADDE 19 (1) Sınav Kurulu; Başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır, kararlar çoğunlukla alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

(2) Sınav Kurulu üye tam sayısı, yedek üyelerin de katılımıyla sağlanamıyorsa, noksan üyelikler için Başkanın önerisi üzerine Bakan onayı ile görevlendirilecek diğer müfettişlerin kurula üye olarak katılması sağlanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yazılı Sınav

Sınav konuları

MADDE 20 (1) Müfettiş yardımcılığı yazılı sınavı, aşağıdaki konulardan yapılır.

a) İktisat grubu

1) Makro ve Mikro İktisat,

2) Uluslararası İktisat,

3) Para, Banka ve Kredi,

4) İşletme İktisadı.

b) Maliye grubu

1) Maliye Politikası,

2) Vergi Kanunlarının Esasları,

3) Kamu Gelir ve Giderleri

4) Bütçe.

c) Muhasebe grubu

1) Genel Muhasebe,

2) Bilanço Analizi ve Teknikleri.

ç) Hukuk grubu

1) Anayasa Hukuku, (T.C. Anayasasının Genel Esasları, Mali ve Ekonomik Hükümleri),

2) İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı),

3) Medeni Hukuk (Başlangıç, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku),

4) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler),

5) Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Malvarlığına Karşı Suçlar, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, Ekonomi ve Sanayiye İlişkin Suçlar, Bilişim Alanında Suçlar, Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar),

6) Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Hükümler, Soruşturma).

d) Kompozisyon, yazım ve anlatım tekniği.

(2) Mühendislik fakülteleri mezunlarından alınacak müfettiş yardımcıları adayları için belirlenecek sorular, bu maddenin birinci fıkrasında sayılan kompozisyon, yazım ve anlatım tekniği alanından aynı, diğer konularda ise, maliye politikası, Türkiye Ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar, Anayasa, idare hukuku ve idari yargılama hukuku genel hususları ile kendi mesleki alanlarına ilişkin konulardan hazırlanır.

Sınav sorularının hazırlanması

MADDE 21 (1) Yazılı sınav sorularının hazırlanması ve hazırlattırılması, sınavların sevk ve idare sorumluluğu sınav kuruluna aittir. Her soruya verilecek not, sınav kurulunca saptanır. Soru kağıtları sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Her sınav konusuna ait sorular ayrı ayrı zarflara konur, zarflar kapatılır, üzerlerine hangi konuya ait sınav soruları oldukları yazılıp mühürlenerek sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

(2) Yazılı sınav, Bakanın onayı ile yapılacak protokol çerçevesinde ÖSYM’ye, Milli Eğitim Bakanlığına veya kamu üniversitelerinden birisine de yaptırılabilir. Bu durumda sınavın ilanı, başvuruların kabul edilmesi, soruların hazırlanması, notlandırılması ve cevapların değerlendirilmesi, test usulü yazılı sınavı kazananların belirlenmesi ve sonuçların adaylara duyurulması ile sınav kâğıtlarının saklanması işlemleri, protokolde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

(3) Soruların hazırlanması ve saklanmasında gizliliğe uyulur.

Sınavın yürütülmesi

MADDE 22 (1) Sınav, Sınav Kurulunun gözetim ve denetimi altında yapılır.

(2) Sınav sorularını içeren mühürlü zarflar sınava katılanların önünde açılarak, sınava başlanır ve durum bir tutanakla tespit edilir.

(3) Sınav kağıdının adı-soyadı ve aday numarasını içeren bölümünün aday tarafından kapatılması zorunludur. Sınavın sonunda toplanan cevap kağıtları bir zarfa konur, üzerine sınav grubu, sınav tarihi ve yeri, içine konan kağıt sayısı yazılarak kapatılır. Zarfın üstü, mühürlenerek imzalanır. Bu hususlar ile sınav sırasında meydana gelmiş sair kayda değer olaylar, sınavı en son terkeden adayın da katılımıyla bir sınav kapanış tutanağı ile tespit edilir.

(4) Sınav açılış ve kapanış tutanakları ile soru ve cevap kağıtlarının konduğu zarflar sınav sonunda Başkana teslim edilir.

(5) Sınavın diğer kurum veya kuruluşlar aracılığı ile yapılması halinde sınav kağıtları değerlendirildikten ve puanlandırılıp başarı listesi oluşturulduktan sonra sınav dokümanı bir tutanak ile Başkanlığa verilir.

Sınav disiplini

MADDE 23 (1) Sınav disiplinini sağlamak, kopya çekilmesine ve başkasının yerine sınava girilmesine engel olmak, sınavı düzenli yürütüp sonuçlandırmak Sınav Kurulunun görevidir.

(2) Kopya çekenler yahut kopya çekme girişiminde bulunanlar, sınav disiplinini bozanlar sınav salonundan çıkarılır, durum bir tutanakla tespit edilir. Bunlar bir daha sınava alınmazlar.

(3) Herhangi bir sınav grubuna alınmayanlar yahut girmeyenler, daha sonraki grupların sınavına giremez.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 24 (1) Bakanlıkça yapılan yazılı sınava ait cevap kağıtları, değerlendirilmek üzere Başkanlıkça sınav kuruluna teslim edilir.

(2) Sınav kurulunca (100) üzerinden verilecek not, kağıdın baş tarafına yazılarak imzalanır. Verilen notlar aday sıra numarasına göre düzenlenen cetvellere dökülür.

(3) Yukarıdaki fıkralarda belirtilmiş olan işlemler tamamlandıktan sonra sınav kurulu başarılı olanları tespit eder.

(4) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 50 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.

(5) Sınav kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda yazılı sınavda başarılı olan adaylar için bir tutanak düzenlenerek imzalanır.

(6) Yazılı sınavı kazananları, başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Başkanlık binası ve uygun görülecek diğer yerlerde asılmak suretiyle ve Bakanlığın internet sitesinde ilan olunur. Sözlü sınava gireceklerin aday başvuru formunda belirttikleri adreslerine taahhütlü mektup ile sınavın yeri, günü ve saati bildirilir.

Adayın durumunun araştırılması

MADDE 25 (1) Yazılı sınavı kazanan adayların durumları, sözlü sınavdan önce Başkanlıkça araştırılır. Gerekirse, Başkanlık adaylarla ön görüşme yapar veya yaptırabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sözlü Sınav, Giriş Sınavı Sonucu ve Atama

Sözlü sınav

MADDE 26 (1) Yazılı sınavda aldığı ortalama puanı en fazla olandan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının beş katı kadar aday, sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınav; Sınav Kurulu tarafından, yazılı sınav kapsamındaki konulardan yapılır. Bu sınavda, ayrıca; adayların genel kültür bilgilerinin yoklanması yanında, zeka, anlama, algılama, anlatım ve temsil yeteneği gibi özellikleri de değerlendirilerek, sözlü sınav notu belirlenir.

(2) Sonuçlar; her bir Sınav Kurulu üyesince 100 tam puan üzerinden verilen notlar ayrı ayrı belirtilmek kaydıyla, tek bir ortalama puan olarak sözlü sınav sonuç tutanağında gösterilir.

(3) Sözlü sınav notu ortalaması 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri olan adaylar başarılı sayılır.

Giriş sınavı sonucunun belirlenmesi ve sınav belgeleri

MADDE 27 (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının sonucu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak saptanır.

(2) Sınavda başarılı olanlardan, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasındaki önceliğe göre asıl aday olarak, sıralamada asıl adaylardan sonra gelen aynı sayıdaki aday da yedek aday olarak kabul edilir.

(3) Adayların giriş sınav notunun eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan, yazılı sınav notlarının eşitliği halinde yaşı küçük olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır.

(4) Asıl veya yedek aday oldukları halde atanmamış olanlar için sınav sonucu müktesep hak teşkil etmez.

(5) Sınav kurulunca düzenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları gösteren listeler ile tutanaklar haricinde kalan belge ve kayıtlar, herhangi bir yargılama işlemi olmaması halinde bir yıl saklandıktan sonra imha edilir.

(6) Sınavla ilgili işlemlerin her hangi bir nedenle yargıya intikal etmesi halinde yargılama işlemi sonuna kadar sınav belgeleri saklanır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 28 (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının sonuçları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihinden başlayarak 10 gün içinde Başkanlığa dilekçe ile başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Kurulunca incelenir. Kurul, inceleme sonucunu bir tutanağa bağlayıp Başkanlığa sunar. Başkanlıkça inceleme sonucuna göre işlem yapılır.

Müfettiş yardımcılığına atama ve kıdem

MADDE 29 (1) Giriş sınavı sonucunda asıl aday olanların atamaları başarı derecesi daha yüksek olana öncelik verilmek suretiyle yapılır.

(2) Asıl adaylardan ataması yapılamayan veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan ya da göreve başladıktan sonra üç ay içinde ayrılanların yerine, yine başarı derecesi daha yüksek olan adaya öncelik verilmek suretiyle yedek adaylar arasından atama yapılabilir.

(3) Müfettiş Yardımcılığı kıdeminin belirlenmesinde, giriş sınavındaki başarı derecesi esas alınır. Bu kıdem, müfettiş yardımcılığı süresince geçerlidir.

Müfettiş yardımcılığı süresi

MADDE 30 (1) Müfettiş yardımcılarının yetişme süresi üç yıldır. Bu süre içinde kesintisiz olarak üç ayı aşan hastalık izni verilenler ve aylıksız izin kullananların süreleri, ayrı kaldıkları müddet kadar uzatılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirmede gözetilecek genel ilkeler

MADDE 31 (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde;

a) Yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

b) Bilimsel çalışma ve teknolojinin getirdiği yeniliklerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak,

c) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkan sağlamak,

ç) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma usullerini öğretmek,

d) Sosyal, kültürel ve beceriye dayalı etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak,

esas alınır.

(2) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmeleri ve müfettişlerin meslek içi eğitimleri ile ilgili usul ve esaslar hazırlanacak yönergeyle belirlenir.

Müfettiş yardımcılarının eğitim program ve çalışmaları

MADDE 32 (1) Müfettiş yardımcıları göreve başladıklarında bu Yönetmelik uyarınca en az iki aylık hizmet içi eğitime ve 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eğitim ve staja tabi tutulurlar.

(2) Bu eğitimde; Anayasa, Bakanlık Teşkilat yapısı, Başkanlığın çalışma esas ve usulleri, Devlet Memurluğu, denetim ilke, teknik ve standartları, çağdaş denetim anlayışı, denetim konu ve alanları, Bakanlığı ilgilendiren mevzuat, bilgisayar kullanımı gibi konularda ön bilgiler verilir.

(3) Hizmet içi eğitimin yürütülmesi için en az birisi Başmüfettiş olan iki müfettiş görevlendirilir.

(4) Eğitim programı, programın uygulanmasına katkıda bulunacak eğitimcileri de gösterecek şekilde, görevli müfettişlerce hazırlanıp Başkan tarafından uygun görüldükten sonra uygulamaya konulur. Programın uygulanmasında Başkanlıktaki diğer müfettişlere eğitimci olarak görev verilir.

(5) Eğitim programında, Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyet alanları, mevzuat ve uygulamalarına da yer verilir. Bu konularla ilgili olarak anılan birimlerden Başkanlıkça uygun görülecek olanların en üst amirleri tarafından programda belirlenecek tarihlerde brifing verilmesi sağlanabilir. Program konusu ve tarihleri ilgililere Başkanlıkça yazılı olarak bildirilir.

(6) Gerektiğinde eğitim amacıyla, onursal veya emekli müfettişlerden, Bakanlığın veya Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve Bakanlığın gözetim ve denetimi altındaki kuruluşların personel, teknik donanım ve diğer her türlü imkanlarından yararlanılabilir.

(7) Müfettiş yardımcıları; Bakanlık birimlerinin çalışmalarını, iş ve işleyişlerini daha yakından izleyebilmeleri ve öğrenebilmeleri için Başkanın önerisi ve Bakanın onayı ile hazırlanacak bir program çerçevesinde ve bu programda ön görülecek merkez birimlerinde on beşer günü geçmemek üzere birim amirlerinin gözetiminde görevlendirilebilirler.

(8) Müfettiş yardımcıları, Başkanlıkça belirlenen ve Bakanlığın görev alanına giren ana hizmet konularında bir tez hazırlayarak yeterlik sınavından iki ay önce Başkanlığa verirler. Bu tezler bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre oluşturulacak sınav kurulu tarafından değerlendirilerek yeterli olup olmadığına karar verilir. Tez konuları belirlenirken müfettiş yardımcılarının önerileri de dikkate alınır. Yeterlik sınavına girilebilmesi için hazırlanan tezin yeterli bulunması şarttır.

(9) Müfettiş Yardımcıları, eğitim programının bitiminde yazılı yoklama sınavına girerler. Sınavda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır. Sınav, gerektiğinde her konu için ayrı ayrı yapılabilir. Bu takdirde ayrı konulara verilen puanların ortalaması tek bir not olarak genel yoklama sınavının sonucunu oluşturur.

(10) Müfettiş yardımcısının sınavda 70 puanın altında not alarak başarısız olması ilgili müfettiş yardımcısının mesleki bilgi açısından yetersizliği anlamına gelir. Bu durumdaki müfettiş yardımcısının daha sonra yanında çalıştığı üç müfettişten en az ikisi tarafından hakkında düzenlenen eğitim raporlarında da mesleki bilgi konusunda yetersiz not alması halinde müfettişliğe yeterli olmadığı tespit edilmiş olur ve hakkında bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesi uygulanır.

(11) Bu sınavda alınan notlar, müfettiş yardımcılarına bağımsız denetim yetkisi verilmesinde göz önünde bulundurulur.

(12) Eğitim programının yoklama sınavının yapılmasıyla sona ermesini takiben eğitimle görevli müfettişler, uygulanan eğitim programını, sonuçlarını, eğitimle ilgili önerilerini, müfettiş yardımcıları ile ilgili görüş ve izlenimlerini Başkanlığa verecekleri Müfettiş Yardımcıları Eğitim Raporunda belirtirler.

Müfettiş yanında çalışma

MADDE 33 (1) Müfettiş yardımcıları; ön eğitimden sonra, Başkanlıkça belirlenen bir program çerçevesinde, toplam olarak asgari bir yıl süreyle en az üç müfettişin yanında çalıştırılırlar.

(2) Müfettişler, birlikte çalıştıkları müfettiş yardımcılarının meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetiştirilmelerini gözetmekle yükümlüdürler.

(3) Bu müfettişlerce, yanlarında en az üç ay süreyle çalışan müfettiş yardımcıları hakkında bu sürenin bitiminden itibaren on beş gün içerisinde müfettiş yardımcısı eğitim raporu düzenlenip Başkanlığa verilir.

(4) Eğitim raporunda; ahlak durumu, meslek genel durumu, müfettişlik yeteneği, meslek bilgisi olmak üzere dört nitelikten her biri için müfettiş yardımcısına, somut olaylara dayandırılarak “çok iyi” (90-100), “iyi” (76-89), “orta” (60-75), “yetersiz” (0-59) notlarından biri verilir. Bunlardan ikisinin “yetersiz” olması halinde eğitim raporu olumsuz sayılır. Verilen notların dayandırıldığı somut olaylar eğitim raporunda belirtilir.

(5) Yanında çalıştığı üç müfettişten en az ikisi tarafından hakkında olumsuz eğitim raporu düzenlenen veya eğitim raporundaki aynı nitelik için her üç müfettişten de “yetersiz” notu alan müfettiş yardımcısının müfettişliğe yeterli olmadığı saptanmış olur.

Yetkili müfettiş yardımcısı

MADDE 34 (1) Müfettiş yardımcıları; eğitim programı çerçevesindeki başarı dereceleri ve refakatinde çalışmış oldukları müfettişlerin eğitim raporları dikkate alınarak, Başkanlıkça yetkili kılınmaları halinde müfettişlerin görev, yetki ve sorumluluklarına sahip olarak görev yaparlar.

(2) Yetkili müfettiş yardımcıları; Başkanlıkça gerekli görülen hallerde, bir müfettişin gözetimi altında çalıştırılabilirler.

Yetişme notu

MADDE 35 (1) Müfettiş yardımcılarının yetişme notları; yetkili olarak yaptıkları, inceleme, araştırma, soruşturma ve denetim ile ilgili her türlü çalışmanın ve düzenledikleri raporların yeterlik sınavı öncesinde Sınav Kurulunca incelenip değerlendirilmesiyle saptanır.

(2) Yetişme notu, 100 tam puan üzerinden Sınav Kurulu üyelerinin ayrı ayrı verecekleri notların ortalaması alınarak saptanır ve sonucu gerekçeli bir tutanağa bağlanır.

(3) Yetişme notunun ortalamasının 70’den aşağı olması halinde müfettiş yardımcısı başarısız sayılır.

Yeterlik sınavından önce müfettiş yardımcılığından çıkarılma

MADDE 36 (1) Müfettiş yardımcılığı döneminde, müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları hukuki deliller ile tespit edilenler memuriyet yeterliliklerini kaybetmemeleri şartıyla Yeterlik Sınavı beklenmeksizin Bakanlıkta Başkanlık dışında başka bir göreve atanırlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yeterlik Sınavı, Müfettişliğe Atanma ve Çalışma Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı

Sınava girebilme koşulları

MADDE 37 (1) Müfettişlik yeterlik sınavına girebilmek için;

a) Müfettiş yardımcılığı görevinde fiilen üç yıl çalışmış olmak,

b) Bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesi gereğince verilen Müfettiş yardımcısı eğitim raporlarına göre müfettişliğe yeterliliği saptanmış olmak,

c) Bu Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince belirlenen yetişme notuna göre başarılı olmak,

ç) Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesi sekizinci fıkrasına göre hazırlanan tezin yeterli bulunması,

gerekir.

(2) Müfettiş yardımcılarından, eğitim raporlarına ve yetişme notlarına göre müfettişlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılan, müfettişlikle bağdaşmayan tutum ve davranışları saptanan, kabul edilebilir bir özrü olmadan yeterlik sınavına girmeyen ya da yeterlik sınavında ikinci kez başarı gösteremeyenler derece ve kademelerine uygun başka bir göreve atanırlar.

Sınav tarihi

MADDE 38 (1) Yeterlik sınavına girebilme koşullarını taşıyanlar, müfettiş yardımcılığı süresinin bitimini izleyen en geç dört ay içinde yeterlik sınavına alınırlar. Yeterlik sınavına alınacak müfettiş yardımcılarına, sınavın yapılacağı yer, gün ve saat, en az bir ay önceden yazılı olarak bildirilir.

Sınav kurulu

MADDE 39 (1) Yeterlik sınavını yapacak Sınav Kurulunun oluşumu, Kurulun toplantı ve kararları ile yazılı sınav sorularının hazırlanması konularında bu Yönetmeliğin 18 inci, 19 uncu, 21 inci, 22 nci ve 23 üncü maddeleri uygulanır.

Sınav konuları

MADDE 40 (1) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere aşağıdaki gruplarda yer alan konulardan yapılır.

a) Birinci Grup

1) Bakanlık Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Mevzuat, Devlet Memurları Kanunu,

2) Metroloji, Standartlar ve Sanayi Mevzuatı,

3) Piyasa Gözetimi ve Denetimi Mevzuatı,

b) İkinci Grup

1) Ticaret Hukuku (Türk Ticaret Kanununun Başlangıç Hükümleri, Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak),

c) Üçüncü Grup

1) Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerine, Endüstri Bölgelerine İlişkin Mevzuat,

2) Bakanlığın Bağlı ve İlgili Kuruluşlarına İlişkin Mevzuat,

ç) Dördüncü Grup

1) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Mevzuatı ve Uygulaması,

2) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,

3) Türk Ceza Kanunu (Genel Hükümler, Malvarlığına Karşı Suçlar, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar, Bilişim Alanında Suçlar, Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar), Ceza Muhakemesi Kanunu (Genel Hükümler, Soruşturma, Kovuşturma Evresi),

4) Kabahatler Kanunu (Genel Hükümler).

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 41 (1) Yazılı sınavda, her sınav grubunun tam notu 100’dür. Sınavın kazanılması için sınav yapılan her gruptan en az 60 puan alınması ve grupların ortalamasının 70’den aşağı olmaması şarttır.

Yazılı sınav sonuçlarının bildirilmesi, sözlü sınava çağırma

MADDE 42 (1) Yazılı sınav sonuçları ilgili müfettiş yardımcılarına, yazılı sınavın bitimini takip eden en geç on iş günü içinde yazılı olarak bildirilir.

(2) Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının bildirilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde yapılır.

Sözlü sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 43 (1) Sözlü sınavda Sınav Kurulunun her bir üyesi 100 tam puan üzerinden not verir. Sınavın kazanılması için bu notların ortalamasının 70’den aşağı olmaması şarttır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 44 (1) Yeterlik sınavı sonucuna itiraz halinde bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre işlem yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Müfettişliğe Atanma, Kıdem ve Müfettiş Güvencesi

Müfettişliğe atanma

MADDE 45 (1) Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde belge ibraz etmeleri hâlinde, başarı sırasına göre müfettiş kadrolarına atanırlar. Notlarda eşitlik halinde yetişme notu esas alınır.

(2) Müfettiş yardımcılarından;

a) Yeterlik sınavında başarı gösterememesi üzerine yeterlik sınavından itibaren bir yıllık süre içerisinde kendisine verilen ikinci sınav hakkında başarı gösteremeyenler,

b) Geçerli bir mazereti olduğunu belgeleyenler dışında yeterlik sınavına girmeyenler,

c) Yeterlik sınavında başarılı olmasına rağmen yabancı dil belgesini ibraz edememeleri üzerine yeterlik sınavından itibaren tanınan bir yıllık süre sonunda yabancı dil belgesini ibraz edemeyenler,

Başkanlık dışında durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

Başmüfettişliğe atanma

MADDE 46 (1) Başkanlıkta, müfettiş yardımcılığında geçen süre dahil, en az on yıl çalışmış olan müfettişler başmüfettişliğe atanabilir.

(2) Başmüfettişliğe atanmada; memuriyet kıdeminin yanı sıra meslek kıdemi ve müfettişlikte gösterilen başarı da göz önünde tutulur.

Müfettişliğe yeniden atanma

MADDE 47 (1) Müfettişlikten istifa suretiyle veya naklen ayrılanlar göreve dönmek istediklerinde tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel bir durumları yoksa, kadro durumları dikkate alınarak kazanılmış haklarıyla yeniden atanabilirler.

(2) Müfettiş yardımcıları görevden ayrıldıkları takdirde yeniden atanamazlar.

Kıdem

MADDE 48 (1) Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre saptanır.

(2) Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dönenler kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.

Müfettiş güvencesi

MADDE 49 (1) Müfettişler kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan ahlaki, mesleki ve sıhhi yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer görevlere atanamazlar.

(2) Sıhhi nedenlerin sağlık kurulu raporu ile ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; müfettiş raporu ve/veya yargı kararı ile tevsiki esastır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişlerin Çalışma ve Görevlendirilme Esasları

Denetim programları

MADDE 50 (1) Denetimler, önceden hazırlanan programlara veya Bakan onayına göre yürütülür. Program dışı yapılacak denetimler için Bakan onayı alınır.

(2) Başkanlıktan yazılı veya sözlü aksi yönde bir talimat olmadıkça işler, görevlendirme tarihi sırasına göre yürütülür.

Grup halinde çalışma

MADDE 51 (1) Müfettişler, Başkanlıkça gerekli görülen hallerde grup halinde de görevlendirilebilirler.

(2) Grup halinde görevlendirmelerde; grubun koordinasyonu, çalışmanın programlanıp düzenlenmesi ve işin sonuçlandırılması, gruptaki en kıdemli müfettişin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilir.

Göreve başlama

MADDE 52 (1) Denetim veya soruşturma ile görevlendirilen müfettiş, görevlendirildiği yer çalışma merkezi hudutları dahilinde ise, işe başlama yazısı ile, çalışma merkezi dışında ise hareket, varış ve işe başlama yazıları ile durumu Başkanlığa bildirir.

(2) İşe başlama yazısında; Başkanlığın görevlendirme yazısı, denetim yapılan birim veya görev konusu ile ilgili bilgiler yer alır.

(3) Hareket-varış yazılarının, nereden nereye yolculuk yapıldığını belirtecek şekilde düzenlenmesi, telgraf, faks veya elektronik posta gibi benzeri iletişim aracıyla ve en hızlı şekilde Başkanlığa gönderilmesi gerekir.

İşin devamlılığı

MADDE 53 (1) Müfettişler, görevlendirildikleri işleri ara vermeksizin en kısa sürede tamamlamakla yükümlüdürler. Başlanılan işe ara verme zorunluluğu varsa ya da işin sonuçlandırılması başka yer ve/veya birimlerde çalışmayı gerektiriyorsa, durumu derhal Başkanlığa bildirerek alacakları emre göre hareket ederler.

Görevin devralınması

MADDE 54 (1) Bakanlığın denetimine tabi kuruluşların denetim birimlerince daha önce denetime başlanılmışsa, aynı birimde veya konuda denetim yapmakla görevlendirilen Müfettişlerin isteği üzerine inceleme ve soruşturmayla ilgili belgeler, bulunduğu aşamada derhal kendilerine devredilir.

(2) Gerek bu şekilde, gerekse müfettişler arasında başlanılmış bulunan işin devri söz konusu olduğunda, durum taraflarca bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta, devredilen işin ne olduğunu, devir gününe kadar işle ilgili ne gibi incelemeler yapıldığını belirten açıklamalar ile devralana teslim edilen belgelerin listesi yer alır.

(3) Durum, bir yazıyla derhal Başkanlığa bildirilir.

Görevin yürütülmesi

MADDE 55 (1) Müfettiş, görevlendirildiği işi makul süre içerisinde veya belirlenen sürede sonuçlandırmak için gereken gayreti göstermek zorundadır. İşin gereğinden fazla uzaması halinde, gerekçe gösterilerek Başkanlığın bilgilendirilmesi gerekir.

(2) Başkanlığın aksi yönde bir talimatı olmadıkça, başlanılmış iş tamamlanmadan diğer bir işe başlanılmaz. Ancak, işin sonuçlandırılması muhtelif nedenlerle gecikecek ise, Başkanlığın bilgisi dahilinde başka bir işe başlanır.

(3) Görevin sonuçlandırılabilmesi, müfettişin uzmanlık alanı dışında kalan konularda da inceleme yapılmasını gerekli kıldığı takdirde, Bakanlık ile diğer kamu idare ve kurumlarının personelinden faydalanılması konusunda Başkanlıktan ve taşrada bulunulması halinde Valilikten talepte bulunulabilir.

Müfettişe yardım yükümlülüğü

MADDE 56 (1) Müfettişler; yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter ve belgeleri, gizli de olsa, teftiş, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla, gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

(2) Denetlenen birim ve kuruluşlar ile bunların her kademedeki personeli; müfettişlerin, sözlü veya yazılı sorularını cevaplamak, ifade vermek, bilgi işlem sistemleri, raporlama araçları, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına erişimini sağlamak, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgiler ve kayıtları, sözlü veya yazılı talebinde derhal müfettişe göstermek, incelemesine sunmak ve yine sözlü veya yazılı talebi halinde bunların kopyalarını müfettişe vermek zorundadırlar.

(3) Asılları alınan belgelerin müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı birim, kişi veya kuruluşa verilir.

(4) Teftiş, inceleme ve soruşturma yapılan birim veya kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere, görevleri süresince konumlarına uygun bir çalışma yeri sağlamak, gereken her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmakla yükümlüdürler.

Denetim sırasında izinler

MADDE 57 (1) Denetime başlanan kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve zorunlu nedenler dışında, müfettişin istemi üzerine denetim sonuna kadar ertelenebilir.

(2) İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz.

Denetim defteri ve dosyası

MADDE 58 (1) Denetlenen daire ve kuruluşlarda bir denetim defteri ve dosyası tutulur. Bakanlıkça yaptırılan denetimlerle ilgili her türlü yazışma ve teftiş raporu denetim dosyasında saklanır.

(2) Denetim defterine ise, bu yazışmaların tarih ve sayılarıyla özetleri yazılır veya suretleri ya da fotokopileri onaylanarak yapıştırılır. Müfettişler de, yaptıkları teftişle ilgili kısa bilgileri bu deftere not ederler, yaptıkları inceleme ve soruşturmalar için de uygun gördükleri çok kısa notlara yer verebilirler.

(3) Denetim defteri süresiz saklanır. Denetim dosyasının saklanma süresi on yıldır.

(4) Denetim defter ve dosyasının saklanmasından, denetlenen birimin en üst yetkilisi sorumludur.

İdarede geçici görevlendirme

MADDE 59 (1) Müfettişler, yazılı muvafakatlerinin alınması koşuluyla, Başkanın uygun görüşü ve Bakanın Onayı üzerine idari birimlerde geçici olarak görevlendirilebilirler.

(2) Müfettiş yardımcıları idari birimlerde görevlendirilemezler.

Yurt dışına gönderilme

MADDE 60 (1) Müfettişler Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araştırma yapmak üzere, Başkanın önerisi ve Bakanın Onayı ile bir yılı geçmemek üzere yurt dışına gönderilebilirler.

(2) Yukarıdaki fıkra uyarınca müfettişlerin yurt dışına gönderilmesinde kıdem esas alınır. Ancak bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesi gereğince müfettişliğe yeniden atananların yurt dışına gönderilme sırası, Başkanlıktan ayrı kaldıkları süreye göre indirime gidilerek belirlenir.

(3) 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilmiş olan müfettişlerin bu madde hükmünden yararlanabilme esasları Başkanlıkça tespit edilir.

(4) Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenleyecekleri raporu, döndükleri günden itibaren üç ay içinde Başkanlığa sunarlar.

(5) Müfettişlerin seminer, toplantı, sempozyum, kongre gibi bir aydan kısa süreli yurtdışı görevlendirilmeleri dışındaki görevlendirmelerde, kıdem sıralaması dikkate alınır. Bu şekilde görevlendirme süresi her halükarda bir yılı geçemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Raporlar

Rapor türleri

MADDE 61 (1) Müfettişler, çalışmaları sonucunda işin özelliğine göre aşağıdaki raporları düzenlerler:

a) Teftiş Raporu,

b) İnceleme Raporu,

c) Suç Duyurusu Raporu,

ç) Soruşturma Raporu,

d) Ön İnceleme Raporu,

e) Genel Durum Raporu,

f) Müfettiş Yardımcıları Eğitim Raporu.

Teftiş raporu

MADDE 62 (1) Teftiş raporu, denetlenen birimin işlem ve hesaplarının teftişi sonucunda düzenlenen rapordur. Gerekli görülen hallerde teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, teftiş edilenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin müfettişin son görüşünü içeren hususlarda cevaplı rapor düzenlenebilir.

(2) Cevaplı raporun aslı ve bir nüshası; aslı usulüne göre cevaplandırıldıktan sonra müfettişe geri gönderilmek, bir nüshası da teftiş dosyasında saklanmak üzere bir yazıyla ilgili birime verilir veya gönderilir.

(3) Birime verilen/gönderilen rapor, müfettiş tarafından belirlenen süre içinde, teftiş edilen birim amirleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra müfettişe iade olunur.

(4) Gelen rapor en geç bir ay içinde müfettiş tarafından son mütalaası da eklenerek Başkanlığa verilir.

(5) Başkanlıkça cevaplı rapor ve son mütalaa incelenir, raporda ve mütalaada varılan sonuçlara iştirak edildiği takdirde, müfettişin son mütalaasında yer alan önerilerin gereği yerine getirilir.

(6) Raporun haklı bir nedene dayanmadan süresinde cevaplandırılmaması halinde ise, durum, gereği yapılmak üzere Başkanlığa bildirilir.

İnceleme raporu

MADDE 63 (1) İnceleme raporu, bu Yönetmeliğin 61 inci maddesinde belirtilen diğer rapor türlerine konu olmayan hususlarda düzenlenir.

Suç duyurusu raporu

MADDE 64 (1) Suç duyurusu raporu, genel hükümlere göre kovuşturulacak suçlara ilişkin konularda, gereği yapılmak amacıyla ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmek üzere düzenlenir.

Soruşturma raporu

MADDE 65 (1) Soruşturma Raporu, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, suç konusu olan ancak, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamı dışında kalan eylemleri ile disiplin suçları konusundaki soruşturmalar sonucunda düzenlenir.

Ön inceleme raporu

MADDE 66 (1) Ön İnceleme Raporu, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda düzenlenir.

Genel durum raporu

MADDE 67 (1) Genel durum raporu; Başkanlığın bir yıllık çalışma sonuçlarını, Bakanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumunu, varsa alınabilecek önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içerecek şekilde Bakana sunulmak üzere Başkanlıkça düzenlenir.

Müfettiş yardımcıları eğitim raporu

MADDE 68 (1) Müfettiş Yardımcıları Eğitim Raporu, müfettiş yardımcılarının eğitiminin tamamlanmasını takiben eğitim programını yürütmekle görevli müfettişler tarafından düzenlenen rapordur.

Raporların düzenlenmesi

MADDE 69 (1) Teftiş, inceleme ve soruşturma raporları; bir nüshası müfettiş tarafından saklanmak, bir nüshası, Başkanlık bürosundaki dosyasına konulmak ve diğer nüshaları ilgili birimlere gönderilmek üzere, yeterli sayıda düzenlenir. Raporun her sayfası müfettişlik mührü ile mühürlenip paraflanır, son sayfası müfettiş tarafından imzalanır, rapor ekleri ise sadece mühürlenir.

(2) Raporda yer verilen tespit, görüş ve önerilerin; duraksamaya neden olmayacak şekilde açık, anlaşılır ve yazım kurallarına uygun bir üslupla yazılmasına, araştırma, inceleme veya soruşturma sonucu ulaşılan kanıtlara ve mevzuata dayandırılmasına özen gösterilir.

Raporların Başkanlıkça incelenmesi

MADDE 70 (1) Müfettişler tarafından düzenlenen raporlar, Başkanlık tarafından incelendikten sonra Bakan Onayına sunulur. Ancak, raporda düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten yazılı olarak istenir. Rapordaki inceleme eksikliği Başkanlığın talebi üzerine ilgili müfettişçe giderilir. Eksik incelemeye ilişkin hususlar haricinde müfettişin, Başkanlığın raporun esasına yönelik görüşüne katılmaması halinde, Başkanlık konuyu rapordaki bilgi ve belgeler ışığında başka müfettiş veya müfettişlere dosya üzerinden inceletip görüşlerini alabileceği gibi esas raporu düzenleyen müfettişin görüşü ile birlikte Başkanın görüşünün de belirtildiği onay hazırlayarak, Bakana doğrudan da sunabilir. Konunun dosya üzerinden başka müfettiş veya müfettişlerce değerlendirilmesi halinde bu değerlendirme sonucuna da onayda yer verilir. Raporda Bakan tarafından onaylanan görüş doğrultusunda işlem yapılabileceği gibi Bakanın emri ve onayı üzerine başka müfettişlere de konunun tekrar incelenmesi ve/veya soruşturulması görevi verilebilir.

(2) Raporun birden fazla müfettiş tarafından düzenlenmesi ve müfettişler arasında raporun sonuçları ile ilgili görüş farklılıklarının bulunması halinde, bu farklılıklar raporda belirtilir. Rapor Başkanlık tarafından incelenir. Raporda mevcut farklı görüşlerden değiştirilmesi istenen husus ilgili müfettişten yazılı olarak istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, bu maddenin birinci fıkrasındaki hükme göre işlem yapılır.

(3) Yukarıdaki işlemleri müteakiben Bakan Onayı ile birlikte rapor ve ekleri, gereği yerine getirilmek üzere Başkanlıkça ilgili birimlere ve/veya mercilere gönderilir.

(4) Müfettişler tarafından düzenlenen ve Bakan Onayı gerektirmeyen raporlar, Başkanlıkça incelendikten sonra doğrudan ilgili birimlere/mercilere gönderilir. Bu fıkraya göre düzenlenen raporlarda da görüş ayrılığı olması halinde bu maddenin birinci fıkra hükmüne göre işlem yapılır.

(5) Raporlardaki tenkit, düşünce ve tekliflere göre yapılması gereken işlemler, ilgili birimlerce süratle sonuçlandırılır. Ancak, ilgili birimlerce raporlarda maddi hata ya da mevzuata açık aykırılık gibi hususların tespit edilmesi halinde rapor gerekçesi ile birlikte Başkanlığa intikal ettirilir. Konunun incelenmesini müteakiben Başkanın görüşü doğrultusunda işlem yapılır, ancak ihtilafın müfettiş ile Başkanlık arasında olması halinde bu maddenin birinci fıkrasındaki usule göre işlem yapılır.

(6) İlgili birimler, kendilerine gönderilen raporlar üzerine yapılan işlemler ve varsa yapılan işlemlerle ilgili belgeleri, Başkanlığa yazılı olarak gönderirler. Başkanlıkça, ilgili birimlerden gönderilen yazıların birer örneği raporu yazan müfettişe, rapor birden fazla müfettişe ait ise her bir müfettişe gönderilir. Müfettişler raporları üzerine yapılan işlemleri ve verilen talimatları uygun ve yeterli bulmadıkları takdirde konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleri ile birlikte 30 gün içinde Başkanlığa bildirirler. Başkanlıkça müfettiş görüşü, ilgili birimlere gönderilir. Müfettişlerin bu görüşleri karşısında birimlerin tutum ve işlemlerini değiştirmemeleri halinde Başkan konuyu gerekirse yeniden başka bir müfettişe inceletir. Bu inceleme sonucuna ilişkin tanzim edilen rapor, farklı bir işlem yapılmasını gerektirecek nitelikte olması halinde Bakana sunulur.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kimlik belgesi ve mühür

MADDE 71 (1) Müfettişlere, mühür beratı ile birer mühür, Bakan ve Başkan tarafından imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten özet bilgiler yer alır.

Onursal müfettişlik

MADDE 72 (1) En az on yıl başarılı müfettişlik yaptıktan veya Başkanlık görevinde bulunduktan sonra Başkanlıktan ayrılanlara, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla onursal müfettiş unvanı verilebilir.

(2) Bu unvan, müfettişlikle bağdaşmayacak önemli nedenlerden ötürü geri alınabilir.

Çalışma ve hakediş cetveli

MADDE 73 (1) Müfettişler; çalışmalarını, yolluk ve diğer hakedişlerini her ay düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvelinde gösterirler.

(2) Bu cetvelde, yapılan çalışmaların günlük olarak düzenli şekilde gösterilmesi ve cetvelin diğer bölümlerinin eksiksiz doldurulması gerekir.

Yazışma yöntemi

MADDE 74 (1) Müfettişler; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve bakanlıklar ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarının merkez ve yurt dışı teşkilatıyla yazışmalarını Başkanlık aracılığıyla yaparlar.

(2) Yazışmalar, Başkanlıkça uygun görülmesi halinde, elektronik ortam veya elektronik postayla yapılabilir.

İzin kullanılması

MADDE 75 (1) Müfettişler; izin kullanımına hangi gün başladıklarını, izin sırasındaki haberleşme adreslerini ve göreve dönüş tarihlerini Başkanlığa yazı ile bildirirler.

Başkanlığın çalışma usul ve esasları

MADDE 76 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Doğabilecek tereddütlerin giderilmesi,

b) Teftiş, inceleme, soruşturma ve diğer konularda, tanzim edilecek raporların tanzim şekli, bölümleri, içerikleri ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi,

c) Müfettişlere duyurmak üzere Teftiş ve Denetim Rehberlerinin belirlenmesi,

ç) Bakan tarafından Başkana, Başkan tarafından da refakat müfettişlerine veya grup başkanlarına devredilecek görevlendirilmelerin belirlenmesi,

d) Müfettişlerin turne sürelerinin belirlenmesi,

e) Uygulamada birliğin ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik kriterler belirlenmesi,

gibi konular, Başkanın teklifi ve Bakanın Onayı ile çıkarılacak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları ve yönergeler ile belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 77 (1) 27/3/1999 tarihli ve 23652 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Başkanlıkta başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak görev yapanların hakları saklıdır.

(2) 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına atananların, atanma tarihinden önceki mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığında geçen hizmetleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında geçmiş sayılır.

(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce müfettiş yardımcılığı görevine başlamış olanların yeterlik sınav konuları ile müfettişliğe atanma işlemleri, bu Yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlük

MADDE 78 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 79 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.

ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
2908 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik
Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (2009/125/AT)
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (97/68/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik_2
Kütle Ölçülerinin İmalat, Muayene ve Damgalama Esasları Hakkındaki Yönetmelik
Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği
Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında
Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik
Asansör Yönetmeliği
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik_2
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

DIŞ TİCARET

İhracat türleri

İhracat türleri

Dış satım, yani ihracat farklı türlerde gerçekleştirilebilmektedir. Özellik arz etmeyen, kayda bağlı, kredili, konsinye, serbest bölgelere vs. pek çok ihracat türü bulunmaktadır.

OFİS VE İNSAN

Ev Ofis - Evden Çalışmak İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Ev Ofis - Evden Çalışmak İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Ev Ofis - Evden Çalışmak İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Ofiste Ergonomi

Ofiste Ergonomi

Günümüzde ergonomi kavramı yapılan iş ve insanın çalışma gücünün maximum düzeyde dengelenmesi ve bir yandan çalışanın sağlığını korurken, bir yandan da verimliliğin artmasını da içermektedir.

İŞ DÜNYASI

Artık Tarih Tekerrür Etmiyor, McNamara Yanılgısı

Artık Tarih Tekerrür Etmiyor, McNamara Yanılgısı

Plan yaparken, strateji belirlerken ve karar verirken rakamlara, yani ölçülebilir şeylere verdiğimiz önem, ölçülmesi zor veya ölçülemeyen şeylere verdiğimiz önemden daha fazladır.

HUKUK / MUHASEBE

“Eser” Niteliği Taşıyan Ürünleri Nasıl Satın Alırsınız?

“Eser” Niteliği Taşıyan Ürünleri Nasıl Satın Alırsınız?

Eser denildiğinde birçoğumuzun aklına resim, fotoğraf, heykel gibi güzel sanat eserleri gelse de Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (FSEK) tanımlanan eser tanımına bakıldığında güzel sanat eserleri yanında ilim ve edebiyat eserleri, bilgisayar programları, mimari maketler vb şartları taşıyan birçok ürünün eser olarak tanımlanmiş olduğunu görürsünüz.