Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

Resmi Gazete Tarihi: 10.04.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27548

(TEBLİĞ NO: SGM-2010/1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; araçlar ve bunların aksam sistem ve ayrı teknik üniteleri ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe konulan teknik mevzuata göre tip onayı verilmesinde, tip onayının kapsam genişletmesinde ve imalatın uygunluğu bakımından izlenecek işlemler ve Onay Kuruluşu ile teknik servisler ve imalatçı firmalar veya bunların yetkili temsilcisi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; araçların ve bunların aksam, sistem veya ayrı teknik üniteleri ve bunları oluşturan parçaların Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) teknik düzenlemelerine, Avrupa Topluluğu (AT) yönetmeliklerine veya ilgili teknik mevzuatına uygunluğunun belgelendirilmesi ve araçlara MARTOY, TORTOY veya MOTOY’a göre AT veya ulusal tip onayı verilmesi için yapılması gereken işlemler ile MARTOY, TORTOY veya MOTOY’da belirtilen istisnaları hariç, sahip olmaları gereken AT veya ulusal tip onayı ile ilgili uygulamaları kapsar.

(2) Silahlı kuvvetler, sivil savunma, itfaiye hizmetleri ve kamu düzenini sağlamakla sorumlu birimlerde kullanılmak üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş araçlar için MARTOY’da tanımlanan tip onayı veya münferit onay alınması, bu araçların MARTOY’un şartlarını sağlaması koşuluyla, imalatçının isteğine bağlıdır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

a) 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2 nci, 9 uncu ve 33 üncü maddelerine,

b) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine,

c) 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğine (2007/46/AT),

ç) 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları İle Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğine (2003/37/AT),

d) 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliğine (2002/24/AT),

e) 11/1/1997 tarihli ve 22874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) MARTOY, TORTOY ve MOTOY’da yer alan tanımlara ek olarak bu Tebliğde geçen;

a) AİTM Yönetmeliği: 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği,

b) AT Yönetmeliği: MARTOY, MOTOY ve TORTOY kapsamındaki araçların ve bunların aksam, sistem veya ayrı teknik üniteleriyle ilgili Avrupa Birliği teknik mevzuatından uyumlaştırılarak Resmi Gazete’de yayımlanan bir yönetmeliği,

c) Araç: Bu Tebliğin amaçları bakımından; MARTOY, TORTOY ve MOTOY’da tanımlanan, karayolunda kullanılan motorlu araçları ve römorklarını,

ç) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

d) İmalat sorumlusu: Tip onayı verilen araç, aksam, sistem veya ayrı teknik ünitenin, seri üretiminde onaylanmış olan prototipe, tip onayı kapsamında belirtilen hususlara uygun olarak imal edilmesini temin edecek, uygun olmayan ürünlerin piyasaya verilmesini önleyebilecek yetki ile donatılmış, firma sahibi, yönetim kurulu başkanı, genel müdür, fabrika müdürü gibi sıfatları olan üst düzey yöneticisini,

e) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan çerçeve niteliğindeki Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin (2007/46/AT) uygulamada bulunan son seviyesini,

f) MOTOY: 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan çerçeve niteliğindeki İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliğinin (2002/24/AT) uygulamada son seviyesini,

g) Onay kuruluşu: Bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin tip onayından ya da münferit bir araç onayından her yönüyle sorumlu olan, yetkilendirme sürecini yürütmeye, onay belgelerini düzenlemeye ve gerektiğinde geri çekmeye, diğer onay kuruluşlarının başvurabileceği bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri görevlendirmeye ve imalatçıların imalat uygunluğuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan, üye ülkelerdeki kurum veya kuruluşu ve Türkiye’de Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

ğ) Rapor: İlgili ürünün, sistemin veya parçanın kısmi veya bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği durumlarda imalatçı ve/veya Onay Kuruluşu tarafından yazılı olarak tespitini,

h) Teknik sorumlu: İmalatçı ya da varsa yetkili temsilcisi adına Onay Kuruluşlarına tip onayı başvurusu yapan, imalatçı ile Onay Kuruluşu ve teknik servis koordinasyonunu temin eden, tip onay testlerinin yapılması için imalatçı adına hareket eden, onayların alınması sonrasında alınan onayları iç kalite sistemine ileterek, imalatçının Üretimin Uygunluğu için gerekli tedbirleri alması uyarısında bulunan mühendisi,

ı) Tip onayı: Bir aracın, bir sistemin, bir aksamın veya ayrı teknik ünitenin ilgili teknik düzenleme ve yönetmeliklere uygunluğunun belgelenmesi işlemini,

i) Tip onayı kapsam genişletmesi: Araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite için alınan bir onayın tanıtım paketinde yer alan özelliklerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda, MARTOY, MOTOY ve TORTOY’da ayrıntıları belirtildiği şekilde onayın geçerliliğinin devam etmesi için değişikliği de kapsayacak şekilde onayın yenilenmesi işlemini,

j) TORTOY: 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan çerçeve niteliğindeki Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları İle Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (2003/37/AT) uygulamada bulunan son seviyesini,

k) Uygunluk Belgesi (Certificate of Conformity-COC): MARTOY, TORTOY ve MOTOY kapsamında imalatçı tarafından düzenlenen ve ilgili Yönetmeliklere uygun olarak tip onayı verilmiş tipe ait bir aracın, imal edildiği dönemde yürürlükte olan bütün düzenleyici mevzuata uygun olduğunu teyit eden belgeyi,

l) İmalatın (üretimin) Uygunluğu (Conformity of Production-COP): MARTOY, TORTOY ve MOTOY kapsamındaki araçlar ile bunların aksam, sistem veya ayrı teknik ünitelerinin onay verilen tipe uygun olarak imal edilmesini sağlamak için uygun düzenlemelerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek amacıyla Onay Kuruluşu tarafından yapılan işlemleri,

m) Yetkili temsilci: İmalatçı tarafından Onay Kuruluşu nezdinde imalatçıyı temsil etmek ve imalatçı adına hareket etmek üzere usulüne uygun yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişiyi; ‘imalatçı’ terimiyle yapılan atıfların, ya imalatçıyı ya da onun temsilcisini işaret ettiğinin kabul edileceğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Uygulama

Tip onayı başvurusu

MADDE 5 – (1) Araç, aksam, sistem veya ayrı teknik ünite için tip onayı başvurusu, bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-1’deki Başvuru Formu ve ekleri ve Ek-2’de yer alan Başlangıç Değerlendirmesi Formu ile birlikte imalatçı firma veya yetkili temsilcisi tarafından Onay Kuruluşuna yapılır. Firma deney ve muayeneleri hangi teknik serviste yaptırmak istediğini başvurusunda beyan eder. Araç için tip onayı müracaat dosyasında uygunluk belgesini imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin yetkili olduğuna dair firma yazısı ekindeki imza örnekleri yer alır. Bu kişiler, üretimden teslimata kadar geçen üretimin uygunluğu zincirinin herhangi bir noktasında yer alan veya bu amaçla yetkilendirilmiş yetkililerden olmalıdır. Ulusal tip onayı verilen ithal araçlar için varsa, yetkili temsilci uygunluk belgesini imzalayabilir.

(2) Kalite Sistem Belgesine sahip firmalar ilk başvuru sırasında;

a) Ürünün üretimi ile ilgili sorumluluklar ve yetkileri gösteren organizasyon şemasını,

b) Ürünün tip onayı gereklerine göre kontrol edildiğini gösterir bilgileri kapsayan kontrol talimatlarını ve kontrol ile ilgili sorumluluklar, planlama metodu, kontrol metodu, düzeltici ve önleyici faaliyetler, analiz, test ve raporlamaya ilişkin prosedürleri içeren bilgileri,

başvuru dosyasında sunmak zorundadır.

(3) Kalite Sistem Belgesine sahip olmayan firmalar ikinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgelere ilave olarak, ölçüm ayar kalibrasyon belgeleri ve iş akış şemasını da sunmak zorundadır.

(4) Yurt dışında imal edilen araç, aksam, sistem veya ayrı teknik ünite tip onayı başvurusu yetkili temsilci tarafından yapılabilir.

(5) İlk defa tip onayı belgesi alınacak araçlar için yapılacak tip onayı müracaatında, müracaat tarihinde yürürlükte bulunan aksam, sistem ve ayrı teknik ünite ile ilgili mevzuat dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MARTOY İle İlgili Uygulama

MARTOY’a göre AT tip onayı alacak araçlarda uygulama

MADDE 6 – (1) Yükümlülükleri MARTOY’un 5 inci maddesinde belirtilen imalatçılar;

a) Araçlar için MARTOY’un Ek IV veya EK XI’inde belirtilen aksam, sistem veya ayrı teknik ünite ile ilgili yürürlüğe giren yönetmelikleri göz önüne alarak, MARTOY’un 6 ncı maddesine göre,

b) Aksam, sistem veya ayrı teknik ünite için MARTOY’un 7 nci maddesine göre, hazırlamış oldukları dosya ile birlikte Bakanlığa başvururlar.

(2) Bakanlık, MARTOY’un 8 inci maddesinde belirtilen genel hükümlere, aynı yönetmeliğin 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde belirtilen özel hükümlere göre tip onayı işlemlerini yürütür.

(3) Bir marka ve tipin değişik varyant ve versiyonları, MARTOY’a göre aynı Araç Tip Onayı Belgesi kapsamında değerlendirilir.

(4) Araç Tip Onayı Belgesi alındıktan sonra, aynı marka ve tip araçların yeni varyant ve versiyonları, aynı onayın kapsam genişletilmesi içinde değerlendirilir ve MARTOY’un 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerine göre işlem yapılır.

(5) Firmalar; uluslar arası yürürlükte bulunan Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Regülasyonları ve/veya Avrupa Birliği (AB) direktiflerine göre almış oldukları aksam, sistem ve ayrı teknik ünite tip onayı belgelerini Araç Tip Onayı dosyalarına ekleyebilirler. Bunlarla ilgili herhangi bir yeni mevzuat yürürlüğe girdiğinde, geçerliliği devam eden belgeler kabul edilir ve MARTOY’un 34 üncü ve 35 inci maddelerine göre işlem yapılır.

MARTOY’a göre ulusal tip onayı alacak araçlarda uygulama

MADDE 7 – (1) MARTOY’un Ek XIX’unda belirtilen zorunlu uygulama tarihleri AT tip onayı için geçerli olup, ulusal tip onaylarını kapsamaz. Ulusal tip onayları MARTOY’a göre verilir.

(2) Ulusal tip onayı için müracaat edildiği takdirde, 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen işlemler tekrarlanır. Ulusal tip onayında, başka bir ülkede tip onayı müracaatı yapılmadığına dair beyan aranmaz.

(3) MARTOY’un Ek IV veya Ek XI’inde yer alan diğer yönetmeliklerin müracaat tarihinde Türkiye’de zorunlu uygulamada olan seviyelerine uygunluk aranır.

(4) MARTOY’un Ek IV veya Ek XI’inde yer alan araçların AT tip onayı için gereken şartları koyan düzenleyici mevzuatın listesine ilave olarak MARTOY’da yapılan en son değişikliğin yayımı tarihinden daha sonra yayımlanmış, motorlu araçlar ve bunların römorkları ile ilgili aksam, sistem ve ayrı teknik ünite ile ilgili yönetmelikler, araçların tip onayı için zorunlu olduğu yönetmeliğin kendi içinde belirtiliyorsa, yönetmelikte belirtilen zorunlu uygulama tarihlerinden itibaren bu yönetmeliklerin hükümleri de aranır.

(5) Bir marka ve tipin değişik varyant ve versiyonları, MARTOY’ a göre aynı Araç Tip Onayı Belgesi kapsamında değerlendirilir.

(6) Araç Tip Onayı Belgesi alındıktan sonra, aynı marka ve tip araçların yeni varyant ve versiyonları, aynı onayın kapsam genişletilmesi içinde değerlendirilir.

(7) MARTOY’un Ek IV veya Ek XI’inde bulunan tüm yönetmelik onaylarına sahip bir tip araca ayrıca AİTM Yönetmeliği hükümleri uygulanmaz. Bununla birlikte henüz ülkemizde yayımlanmamış veya yayımlanmış ancak güncel olmayan bir AT Yönetmeliği söz konusu ise ve AİTM Yönetmeliği bu alanda hüküm getiriyorsa, söz konusu bu hüküm de zorunlu olan AT yönetmeliklerine ilave olarak uygulanır.

(8) Firmalar; uluslar arası yürürlükte bulunan Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Regülasyonları ve/veya Avrupa Birliği (AB) direktiflerine göre almış oldukları sistem, aksam ve ayrı teknik ünite tip onayı belgelerini Araç Tip Onayı dosyalarına ekleyebilirler. Bunlarla ilgili herhangi bir yeni mevzuat yürürlüğe girdiğinde, geçerliliği devam eden belgeler kabul edilir. AB resmi dillerinden birisi ile yazılmış olan belgeler; firmanın teknik sorumlusu veya yetkili temsilcisi tarafından onaylı kopyaları aynen, diğer dillerde olanlar ise noter tasdikli tercümeleri ile birlikte kabul edilebilir.

MARTOY’a göre ithal araçlarda uygulama

MADDE 8 – (1) AT Tip Onayı Belgesi olan araçların ithalinde, başvuru tarihinde AB ülkelerinde geçerli ve ithalatçı firmanın ibraz edeceği o araca ait örnek orijinal uygunluk belgesi ile beraber egzoz emisyon seviyesi deklarasyon belgesi veya imalatçı firmanın yetkili temsilcisi tarafından onaylı AT Araç Tip Onayı Belgesi fotokopisi ile beraber egzoz emisyon seviyesi deklarasyon belgesi ile Türk Standardları Enstitüsüne (TSE) müracaat edilir. Yapılacak inceleme ve denetlemeler sonucu uygun görülmesi halinde TSE tarafından uygunluk yazısı düzenlenerek ilgili gümrüğe ibraz edilmek üzere ithalatçı firmaya verilir.

(2) AT Araç Tip Onayı Belgesi olmayan araçların ithalinde;

a) Münferit araçlar için AİTM münferit araç onayı veya MARTOY münferit araç onayı verilir. Münferit araçlar üretimin uygunluğundan muaftır.

b) Ulusal tip onayı için Tebliğin 5 inci, 7 nci ve 13 üncü maddelerinde yer alan ilgili hükümler uygulanır. Ayrıca, egzoz emisyon seviyesi deklarasyon belgesi istenir. Bakanlık bu araçları ve üretimin uygunluğunu; belgeleri inceleyerek, o ülkenin onay merciinden sorarak veya bizzat yerinde inceleme yaparak uygun görmesi halinde bu araçlar için Araç Ulusal Tip Onayı Belgesini verir.

(3) Bedelsiz olarak veya teşvik yoluyla ithal edilen veya Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TASİŞ) tarafından satışa sunulan araçlar veya eski araçlar için;

a) İmalatçı firma tarafından düzenlenmiş olan MARTOY’a uygun Uygunluk Belgesi varsa, bu belgenin tercümesi TSE tarafından onaylanır.

b) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen Uygunluk Belgesinin olmaması halinde, AİTM Yönetmeliğine uygunluk aranır. Uygun bulunması halinde Bakanlıktan veya Makine Mühendisleri Odasından yetki belgesi almış mühendisler tarafından AİTM Yönetmeliğine göre Uygunluk Belgesi düzenlenir ve TSE’ce onaylanır.

(4) Çıplak şasi üzerine CE işaretlemesi kapsamında yer alan üst yapılı (araç üstü vidanjör, çöp kasası, itfaiye kasası ve düzenleri, vinç ve benzeri) araçların ithalinde; çıplak şasili aracın tip onayının ve üst yapısıyla ilgili CE Uygunluk Beyanının ibraz edilmesi halinde, tamamlanmış araç Ulusal Tip Onayı Belgesi düzenlenmesi için bu Tebliğin 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 13 üncü maddelerinde yer alan ilgili hükümler uygulanır. Araçların münferit olarak ithal edilmesi halinde münferit imal ve ithal ile ilgili 21 inci madde hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TORTOY ile İlgili Uygulama

TORTOY’a göre ulusal tip onayı alacak araçlarda uygulama

MADDE 9 – (1) Firmalar, bir dilekçe ekinde; TORTOY’un Ek II’sinde belirtilen sistem, aksam ve ayrı teknik ünite ile ilgili yürürlüğe giren yönetmelikleri göz önüne alarak, bu Tebliğin 5 inci maddesi ile TORTOY’un 5 inci maddesine göre hazırlamış oldukları dosya ile tip onayı almak için Bakanlığa başvururlar.

(2) Yerli imal edilecek araçlarda yapılacak tip onayı uygulamaları aşağıda belirtilmiştir:

a) Onay kuruluşu olarak Bakanlık, tip onayı almak için müracaatı yapılacak yeni araçlarda, müracaat tarihinde yürürlükte bulunan sistem, aksam ve ayrı teknik ünite ile ilgili mevzuatı dikkate alarak, TORTOY’un 6 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre firmaya ulusal "Araç Tip Onayı Belgesi" verir.

b) Bir marka ve tipin değişik varyant ve versiyonları, TORTOY’a göre aynı Araç Tip Onayı Belgesi kapsamında değerlendirilir.

c) Araç Tip Onayı Belgesi alındıktan sonra tanıtım bildiriminde yapılacak değişiklikler veya aynı marka ve tip araçların yeni varyant ve versiyonları, aynı onayın kapsam genişletilmesi içinde değerlendirilir.

ç) Onaylanmış araç tipine uygun olarak imal edilmiş aracın trafiğe tescilinin yapılabilmesi için araçla birlikte tüketiciye verilmek üzere, imalatçı veya yurt içindeki yetkili temsilcisinin Teknik Sorumlusu tarafından Ulusal Araç Tip Onayı Belgesine dayanarak, örneği TORTOY’un Ek III’ ünde verilmiş olan Uygunluk Belgesi düzenlenir.

d) Firmalar; ülkemizde yürürlüğe giren sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelere ilişkin mevzuata göre tip onayı belgelerini veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş olan teknik servislerden test raporlarını almak ve Bakanlıkta bulunan ilgili Araç Tip Onayı dosyalarına eklemekle yükümlüdür. Süresi içinde bu belgeleri tamamlanmayan araçların Araç Tip Onayı Belgeleri geçerliliğini kaybeder.

e) Firmalar; uluslar arası yürürlükte bulunan BM/AEK Regülasyonları ve/veya AB direktiflerine göre almış oldukları sistem, aksam ve ayrı teknik ünite tip onayı belgelerini Araç Tip Onayı dosyalarına ekleyebilirler. Bunlarla ilgili herhangi bir yeni mevzuat yürürlüğe girdiğinde, geçerliliği devam eden belgeler kabul edilir. AB resmi dillerinden birisi ile yazılmış olan belgeler; firmanın teknik sorumlusu veya yetkili temsilcisi tarafından onaylı kopyaları aynen, diğer dillerde olanlar ise noter tasdikli tercümeleri ile birlikte kabul edilebilir.

TORTOY’a göre ithal araçlardaki uygulama

MADDE 10 – (1) İthal edilecek araçlarda yapılacak uygulama aşağıda belirtilmiştir.

a) AT Tip Onay Belgesi olan araçların ithalinde, başvuru tarihinde AB ülkelerinde geçerli ve ithalatçı firmanın ibraz edeceği o araca ait örnek orijinal uygunluk belgesi ile beraber egzoz emisyon seviyesi deklarasyon belgesi veya imalatçı firmanın yetkili temsilcisi tarafından onaylı AT Araç Tip Onayı Belgesi fotokopisi ile beraber egzoz emisyon seviyesi deklarasyon belgesi ile Türk Standardları Enstitüsüne (TSE) müracaat edilir. Yapılacak inceleme ve denetlemeler sonucu uygun görülmesi halinde TSE tarafından uygunluk yazısı düzenlenerek ilgili gümrüğe ibraz edilmek üzere ithalatçı firmaya verilir.

b) Yerli imal edilen traktörlerde olduğu gibi ithal traktörlerde de, ECE R 65 teknik düzenlemesine göre onaylı ve “E” işaretli, yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası bulunması zorunludur.

(2) AT Araç Tip Onay Belgesi olmayan araçların ithalinde;

a) Münferit araçlar için AİTM münferit araç onayı veya MARTOY münferit araç onayı verilir. Münferit araçlar üretimin uygunluğundan muaftır.

b) Ulusal tip onayı için Tebliğin 5 inci, 9 uncu ve 13 üncü maddelerinde yer alan ilgili hükümler uygulanır. Ayrıca, egzoz emisyon seviyesi deklarasyon belgesi istenir. Bakanlık bu araçları ve üretimin uygunluğunu; belgeleri inceleyerek, o ülkenin onay merciinden sorarak veya bizzat yerinde inceleme yaparak uygun görmesi halinde bu araçlar için Araç Ulusal Tip Onayı Belgesini verir.

(3) Bedelsiz olarak veya teşvik yoluyla ithal edilen veya TASİŞ tarafından satışa sunulan araçlar veya eski araçlar için;

a) İmalatçı firma tarafından düzenlenmiş olan TORTOY’a uygun Uygunluk Belgesi varsa, tercümesi TSE tarafından onaylanır.

b) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen Uygunluk Belgesinin olmaması halinde, AİTM Yönetmeliğine uygunluk aranır. Uygun bulunması halinde firma teknik sorumlusu tarafından AİTM Yönetmeliğine göre Uygunluk Belgesi düzenlenir ve TSE’ce onaylanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

MOTOY İle İlgili Uygulama

MOTOY’a göre ulusal tip onayı alacak araçlardaki uygulama

MADDE 11 – (1) Ulusal tip onayı uygulaması aşağıda belirtilmiştir.

a) Firmalar, bir dilekçe ekinde 2002/24/AT Yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre hazırlamış oldukları dosya ile birlikte bu Tebliğin 5 inci madde hükümlerine göre Bakanlığa başvururlar.

b) Bakanlık, bu Tebliğin 5 nci ve 13 üncü maddesi ile 2002/24/AT Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen şartların sağlanması halinde, aynı madde esaslarına göre firmaya araçlar için "TİP ONAYI BELGESİ" verir.

c) Tip Onayı Belgesi alındıktan sonra aynı tipteki araçların yeni varyant ve versiyonları, kapsam genişletilmesi içinde değerlendirilir.

ç) Firmalar, aksamlara ve ayrı teknik ünitelere dair Yönetmeliklerin yürürlüğe girmesini müteakip, bu Yönetmeliklerle ilgili onay belgelerini almak ve dosyalarına eklemekle yükümlüdür. Süresi içinde bu belgeleri tamamlanmayan araçların Tip Onayı Belgeleri geçerliliğini kaybeder.

d) Firmalar; mevcut Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) regülasyonu ve/veya Avrupa Birliği (AB) direktiflerine göre alınan aksam ve ayrı teknik ünitelere ait Tip Onay Belgelerini dosyalarına ekleyebilirler. Bunlarla ilgili herhangi bir mevzuat yürürlüğe girdiğinde, geçerliliği devam eden belgeler kabul edilir. AB resmi dillerinden birisi ile yazılmış olan belgeler; firmanın teknik sorumlusu veya yetkili temsilcisi tarafından onaylı kopyaları aynen, diğer dillerde olanlar ise noter onaylı tercümeleri ile birlikte kabul edilir.

MOTOY’a göre ithal araçlardaki uygulama

MADDE 12 – (1) AT Tip Onay Belgesi olan araçların ithalinde, başvuru tarihinde AB ülkelerinde geçerli ve ithalatçı firmanın ibraz edeceği o araca ait örnek orijinal uygunluk belgesi ile beraber egzoz emisyon seviyesi deklarasyon belgesi veya imalatçı firmanın yetkili temsilcisi tarafından onaylı AT Araç Tip Onayı Belgesi fotokopisi ile beraber egzoz emisyon seviyesi deklarasyon belgesi ile Türk Standardları Enstitüsüne (TSE) müracaat edilir. Yapılacak inceleme ve denetlemeler sonucu uygun görülmesi halinde TSE tarafından uygunluk yazısı düzenlenerek ilgili gümrüğe ibraz edilmek üzere ithalatçı firmaya verilir.

(2) AT Araç Tip Onay Belgesi olmayan araçların ithalinde;

a) Münferit araçlar için AİTM münferit araç onayı veya MARTOY münferit araç onayı verilir. Münferit araçlar üretimin uygunluğundan muaftır.

b) Ulusal tip onayı için Tebliğin 5 nci, 11 inci ve 13 üncü maddelerinde yer alan ilgili hükümler uygulanır. Ayrıca, egzoz emisyon seviyesi deklarasyon belgesi istenir. Bakanlık bu araçları ve üretimin uygunluğunu; belgeleri inceleyerek, o ülkenin onay merciinden sorarak veya bizzat yerinde inceleme yaparak uygun görmesi halinde bu araçlar için Araç Ulusal Tip Onayı Belgesini verir.

(3) Bedelsiz, münferit veya teşvik yoluyla ithal edilen veya Maliye Bakanlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TASİŞ) tarafından satışa sunulan veya eski araçlar için;

a) İmalatçı firma tarafından düzenlenmiş olan yürürlükteki İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliğine uygun Uygunluk Belgesi varsa, bu belgenin tercümesi TSE tarafından onaylanır.

b) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen Uygunluk Belgesinin olmaması halinde, AİTM Yönetmeliğine uygunluk aranır. Uygun bulunması halinde, firma teknik sorumlusu tarafından AİTM Yönetmeliğine göre Uygunluk Belgesi düzenlenir ve TSE’ce onaylanır.

ALTINCI BÖLÜM

Tip Onayı İle İlgili İmalatın Uygunluğu İşlemleri

İncelemeler

MADDE 13 – (1) Onay Kuruluşu, sunulan bilgi ve belgelerin uygun ve eksik olup olmadığı hususunda inceleme ve değerlendirme yapar.

(2) Onay Kuruluşu, bilgi ve belgelerde herhangi bir eksiklik varsa, eksikliliğin giderilmesini bildirir. Bu eksiklikler bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tamamlanmazsa dosya iade edilir.

(3) Başvuru dosyasında herhangi bir eksiklik yoksa imalat ve/veya montaj tesisi kalite sisteminin ve ürün uygunluk düzenlemeleri değerlendirilmesi amacıyla Onay Kuruluşu;

a) Firmanın imalat ve/veya montaj tesisinin yerinde bizzat incelenmesine karar verebilir veya

b) Firmanın, Onay Kuruluşu tarafından üretime uygunluğu değerlendirme yetkisi verilmiş bir Teknik Servis tarafından incelenmesine izin verebilir,

c) Avrupa Birliği üyesi ülkelerin onay kuruluşları tarafından firmaya, benzer bir ürün için tip onayı verilmesi durumunda, incelemeye gerek duymayabilir,

ç) Firmanın incelenmesinde gecikme olması ve sunulan bilgi ve belgelerin olumlu kanaat oluşturması durumunda, tip onay çalışmalarının sürdürülmesinin engellenmemesi için geçici imalatın uygunluğu onayı verilebilir. Bu durumda tip onayı verilmeden önce imalatın uygunluğu işlemleri tam olarak gerçekleştirilmelidir.

(4) Onay Kuruluşu, imalat ve/veya montaj tesisinde yapılacak incelemenin tarihini firma veya yetkili temsilci ile birlikte belirler.

(5) Yapılan inceleme neticesinde inceleme heyeti tarafından bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-3’te bulunan İnceleme Formu 3 (üç) nüsha olarak doldurulur ve firma yetkilisi ile birlikte imzalanarak bir nüshası firmaya verilir.

(6) Araç tip onayı için başvuru yapılmış ve inceleme sonucu uygun ise, ilgili çerçeve yönetmeliğin diğer şartlarını sağlayıp sağlamadığını tespit etmek amacıyla tip onayı işlemlerine devam edilir.

(7) Aksam, sistem veya ayrı teknik ünite tip onayı için başvuru yapılmış ve inceleme uygun ise, onay konusu ilgili Yönetmelik veya teknik düzenleme kapsamında deney ve muayeneleri yapmak üzere inceleme raporunun bir nüshası firmaca belirlenen teknik servise gönderilir.

(8) İnceleme uygun değil ise işlemler durdurulur. Eksiklikler giderildikten sonra başvuru yeniden yapılabilir.

(9) Bakanlık, daha önceden tip onayı almış imalatçılar için yeni bir işlem yaparken kalite sistem incelemesinde geçerli olan önceki verileri kullanabilir.

(10) Araç imalatının bir parçası olan sistem tip onaylarında ayrıca imalatın uygunluğu işleminin yapılmasına gerek yoktur. İmalatın uygunluğu işleminin araç için yapılması yeterlidir.

(11) Araç imalatçısından ayrı olarak üretilen ve piyasaya arz edilebilen, lastik, cam gibi aksamların yanı sıra aracı oluşturan tüm parçalar için de ilgili teknik mevzuatına göre imalatın uygunluğu işlemleri yapılabilir.

Araçların incelenmesi ve tip onayı belgesi düzenlenmesi

MADDE 14 – (1) Onay Kuruluşu tarafından tip onayı başvurusu yapılan araç/araçların ilgili çerçeve Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olup olmadığının kontrolleri yapılır.

(2) Tip onayı konusu aracın varyant/versiyon seviyesinde hangilerinin inceleneceği firma ile birlikte Onay Kuruluşunca belirlenir.

(3) Uygun bulunan araçlar için bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-4’teki Uygunluk Beyanı düzenlenir ve tip onayı belgesi verilir. Onaylanacak tanıtım belgesi ile birlikte birer nüshası imalatçı firma ve/veya yetkili temsilcisine gönderilir.

(4) Araçlarda yapılan inceleme sonucunda uygun bulunmayan tip onayı başvurusu gerekçeleri belirtilerek iade edilir.

(5) Firmalar; uluslararası yürürlükte bulunan Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Regülasyonları ve/veya Avrupa Birliği direktiflerine göre almış oldukları aksam, sistem ve ayrı teknik ünite tip onayı belgelerini Araç Tip Onayı dosyalarına ekleyebilirler. Bunlarla ilgili herhangi bir yeni mevzuat yürürlüğe girdiğinde, geçerliliği devam eden belgeler kabul edilir.

Aksam, sistem veya ayrı teknik ünitelerin teknik servis tarafından incelenmesi ve tip onayı belgesi düzenlenmesi

MADDE 15 – (1) Teknik servis; aksam, sistem veya ayrı teknik üniteleri ilgili tip onayı yönetmeliğinde belirtilen hususlar kapsamında deney ve muayenelere tabi tutar.

(2) Yapılan deney ve muayeneler sonucunda uygun bulunan aksam, sistem veya ayrı teknik üniteler için teknik servis tarafından rapor düzenlenir. Onay Kuruluşu ve ilgili firmaya birer nüsha gönderilir.

(3) Yapılan incelemeler sonucunda uygun görülen raporlara istinaden Onay Kuruluşunca üç nüsha tip onayı belgesi düzenlenir. Teknik servise ve ilgili firmaya veya yetkili temsilcisine birer nüsha gönderilir.

(4) Yapılan incelemeler sonucunda uygun bulunmayan raporlar teknik servise iade edilir.

Sürekli doğrulama işlemleri

MADDE 16 – (1) Onay Kuruluşunca veya yetki verdiği teknik servis tarafından tip onayı bulunan araç, aksam, sistem veya ayrı teknik üniteler için sürekli doğrulama işlemleri her zaman yapılabilir. Yapılan incelemeler sonucunda bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-5’teki Üretim Uygunluk Doğrulama Formu düzenlenir.

(2) Onay Kuruluşu tip onayı kapsamında yer alan bütün bilgi ve belgeleri her zaman denetleyebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hususlar

Yetkili temsilci

MADDE 17 – (1) Yurt dışından yapılacak müracaatlarda yetkili temsilci, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde veya ülkemizde yerleşik kişi veya firmalar olabilir. Bu husus imalatçı ile yetkili temsilci olacak kişi veya firma arasında bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-7’de örneği bulunan yetkili temsilcilik sözleşmesi ile belirlenir. Bu sözleşme, imalatçı firma ile yetkili temsilci arasında imalatçının bulunduğu mahalde noter veya eşdeğer kurumlar veya Sanayi ve/veya Ticaret Odası tasdikli olmalıdır. Bu tasdikin doğruluğu o ülkede bulunan T.C Konsoloslukları tarafından teyit edilir. Bu belgelerin orijinalleri ile birlikte yeminli tercüme bürolarının Türkçe tercümeleri de sunulur.

(2) Yetkili temsilciye imalatçı firma tarafından, imalatçı gibi hareket edeceği yetkisi verilir. İmalatçı, yetkili temsilcisi tarafından alınan tip onayı ve eki sistem onaylarına göre imalatı yapacağını ve üründe bir değişiklik yapacağı takdirde, önceden alınmış ulusal tip onayında, kapsam genişletmesi yapılmadan bu ürünü Türkiye’ye sevk etmeyeceğini, üretim kontrollerini alınmış tip onayına göre yapacağını taahhüt ederek, bu taahhüdünü bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-7’de örneği verilen yetki belgesinde belirtir.

(3) Yetkili temsilci Bakanlık tarafından bildirilen tüm bilgileri ve düzenlenen belgeleri imalatçı firmaya bildirmekle yükümlüdür.

(4) Ülkemizde imalat yapan firmalar, ülkemizde yerleşik gerçek veya tüzel kişilerle bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-6’da örneği bulunan sözleşmeyi yapmak suretiyle yetkili temsilci belirleyebilir.

Kalite sistem belgesi

MADDE 18 – (1) Uluslar arası kabul edilebilir nitelikte veya TS ISO 16949’ye uygun kalite sistem belgesi, Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile çok taraflı tanınma anlaşması imzalamış bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilmiş olmalıdır.

(2) Kalite sistem belgesi, birinci fıkrada belirtilen hususlara uygun değil ise kabul edilmez.

(3) Eğer kalite sistem belgesi yoksa, kalite sistemini gösterir bilgi ve belgeler aranır. Bu durumda firma denetlenir ve sistemin uygunluğunun tespitinde TS EN ISO 9001: 2000/2008 belgesi için izlenen prosedür tatbik edilir. Bu denetim, anılan standart kapsamında belgelendirme denetimi olarak kabul edilemez.

Çok aşamalı imalat

MADDE 19 – (1) Tamamlanmamış araç üzerinde yapılacak ikinci ve daha sonraki imalatlar ile tam araç üzerinde, tip onayının düşmesine neden olacak değişikliklerin yapılması, çok aşamalı imalattır.

(2) Çok aşamalı imalatta da temel araç imalatçısı dışındaki firmalara bu Tebliğin 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 13 üncü maddelerinde belirtilen işlemler uygulanır. Temel araç imalatçısı veya araç ithal ise yetkili temsilcisi; 13 üncü maddede belirtilen başlangıç değerlendirmesi işlemlerinin Bakanlık veya yetkilendirdiği kuruluş tarafından yapılan inceleme sonucu uygun görülen ikinci aşama veya daha sonraki aşama imalatçısı/imalatçılarına, bilgi paylaşımı sağlayarak, bu paylaşımı gösteren bir belge düzenlemek zorundadır. Bu belge, ikinci aşama tip onayı verilmesi sırasında Bakanlığa ibraz edilir. Temel araç imalatçısı veya Türkiye temsilcisi aynı zamanda diğer aşama imalatçısı ise, bu belge aranmaz.

(3) Çıplak şasi üzerine CE işaretlemesi kapsamında yer alan üst yapılı (araç üstü vidanjör, çöp kasası, itfaiye kasası ve düzenleri, vinç ve benzeri) araçların imalinde; çıplak şasili aracın tip onayının ve üst yapısıyla ilgili CE Uygunluk Beyanının ibraz edilmesi halinde, tamamlanmış araç Ulusal Tip Onayı Belgesi düzenlenmesi için bu Tebliğin 5 inci, 7 nci ve 13 üncü maddeleri hükümleri uygulanır.

(4) Başlangıç değerlendirmesi uygun görülen araç tipleri ile ilgili dosya, TSE’ne iletilir. TSE tarafından yapılacak gerekli incelemeler sonucunda düzenlenecek uygunluk raporu ile birlikte hazırlanan tamamlanmış araç tip onayı belgeleri bildirimi onay için Bakanlığa sunulur.

(5) Bir firmanın üst yapı ürünlerinden bir yıl içinde en fazla 50 adet üretmesi durumunda, münferit üst yapı imalatı sayılır. Bunların mevzuata uygunluğunun denetimi ve onaylanması TSE tarafından MARTOY’a veya AİTM Yönetmeliğine göre yapılır. Araçların münferit olarak imal edilmesi halinde, münferit imalat ve ithalat ile ilgili 21 inci madde hükümleri uygulanır.

Sınırlı sayıda araç imalatı

MADDE 20 – (1) Bakanlık, sınırlı sayıda araç imalatı veya ithalatı yapacak firmalara (imalatçılara) MARTOY’un 22 nci ve 23 üncü, TORTOY’un 11 inci ve MOTOY’un 16 ncı maddesine göre işlemleri yürütür.

(2) Firmalar, Bakanlığa üçer aylık periyotlar ile satışa sunulan araçların sıra numarası ve araç tanıtım numaralarını bildirir. Bildirim en geç dördüncü ayın sonuna kadar verilir. Bildirim yapmayan firmalar uyarılır. Uyarıldığı halde bildirim göndermeyenlerin belgeleri iptal edilir.

Münferit imalat veya ithalat

MADDE 21 – (1) Münferit imalat veya ithalat halinde, üreticisinin talebine göre MARTOY’un 24 üncü ve 25 inci maddeleri veya AİTM Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Münferit imalatta, imalatın uygunluğu ile ilgili şartlar aranmaz. Tip onayı olmayan ancak aksam ve sistemleri Türkiye’de geçerli tip onayı ilgili yönetmeliklerine eşdeğer kabul edilen diğer bir ülke standardına uygun olan araçların bir takvim yılı içinde en fazla 75 adedinin piyasaya arz edilmesine izin verilebilir. Tip tanımı MARTOY’da belirtilmiştir. Araçların uygunluk belgelerinde o yıl için kaçıncı imalat veya ithalat olduğu belirten sayı yazılacaktır.

(2) Firmalar, Bakanlığa üçer aylık periyotlar ile satışa sunulan araçların sıra numarası ve araç tanıtım numaralarını bildirir. Bildirim en geç dördüncü ayın sonuna kadar verilir. Bildirim yapmayan firmalar uyarılır. Uyarıldığı halde bildirim göndermeyenlerin belgeleri iptal edilir.

Seri sonu araçlar

MADDE 22 – (1) Seri sonu araçlar için bir yönetmeliğin zorunlu uygulaması nedeni ile tip onay belgesi geçerliliğini kaybeden ancak stokta kalan araçların satışına ve tesciline, MARTOY’un 27 nci, TORTOY’un 12 nci, ve MOTOY’un 16 ncı maddesinde belirtilen sayı ve süreler dikkate alınarak izin verilir. İlgili firmalar, izin verilen araçların araç tanıtım numaralarını Bakanlığa bildirmek zorundadır. Bildirim yapmayan firmalar uyarılır. Uyarıldığı halde bildirim göndermeyenlerin belgeleri iptal edilir.

Uygunluk belgesi

MADDE 23 – (1) Bir Araç Tip Onayı Belgesi sahibi sıfatıyla firma, onaylanmış araç tipine uygun olarak imal edilmiş tam, tamamlanmış veya tamamlanmamış her araçla birlikte tüketiciye verilmek üzere örneği MARTOY’un Ek IX’unda, TORTOY’un Ek III’ünde veya MOTOY’un Ek IV’ünde yer alan Uygunluk Belgesini düzenler.

(2) Uygunluk Belgeleri her türlü usulsüzlüğü engelleyecek şekilde düzenlenir. Bu amaçla, belge baskısı, renkli grafikli veya araç imalâtçısının tanıtım işaretini gösterir filigran ile korunmuş kâğıt üzerine yapılmalıdır.

(3) Uygunluk belgesi AB Resmi Dillerinden biri ile düzenlenmiş ise bunun ekinde üreticinin yetkili temsilcisi tarafından onaylanmış veya imzalanmış Türkçe çevirisi bulunacaktır.

Tescil

MADDE 24 – (1) Geçerli bir tüm (komple) araç AT tip onayı mevcut olan araçların satış ve tesciline, araç ile birlikte ibraz edilecek Avrupa Birliği’nin 2007/46/EC direktifinin Ek IX’unda ve ulusal tip onayı mevcut olan araçların satış ve tesciline MARTOY’un Ek IX’unda yer alan uygunluk belgesi ile müsaade edilir. Başka bir Onay Kuruluşundan alınan, 2007/46/EC direktifine uygun tip onayı ile ülkemizde üretilecek ya da ithal edilecek araçlar için ilk üretim veya ithalattan önce Bakanlığa bildirimde bulunulur. Ayrıca ilgili komple araç onayının her genişletme tarihinden itibaren son seviyesi en geç 3 ay içerisinde Bakanlığa bildirilir. Araçların tescilinde, uygunluk belgesinin 17 nci maddesi yer alıyorsa ulusal mevzuatta belirtilen azami kütleler esas alınır.

(2) Firmalar, imal veya ithal ettikleri MOTOY kapsamındaki araçlar için Tip Onayı Belgesi aldıktan sonra aynı yönetmeliğin Ek IV’ünde yer alan "Uygunluk Belgesi"nin bir suretini satışa sundukları her araçla birlikte tüketiciye verirler. Ayrıca ilgili araç onayının her genişletme tarihinden itibaren son seviyesi en geç 3 ay içerisinde Bakanlığa bildirilir.

(3) TORTOY kapsamında onaylanmış araç tipine uygun olarak imal edilmiş aracın trafiğe tescilinin yapılabilmesi için araçla birlikte tüketiciye verilmek üzere, Ulusal Araç Tip Onayı Belgesine dayanarak, örneği TORTOY’un Ek III’ünde verilmiş olan Uygunluk Belgesi düzenlenir. Araçların trafik kayıt ve tescilinde istenen ilave bilgiler anılan Uygunluk Belgesinin 17 nci maddesinde belirtilebilir. Ayrıca ilgili araç onayının her genişletme tarihinden itibaren son seviyesi en geç 3 ay içerisinde Bakanlığa bildirilir.

Teknik sorumlular ile ilgili uygulama

MADDE 25 – (1) Teknik sorumlu;

a) MARTOY, TORTOY, MOTOY ve bunların ilgili Yönetmelikleri ve teknik düzenlemeleri ile tebliğler kapsamındaki uygulamalardan firma yetkilileriyle birlikte müteselsilen sorumludur.

b) Firmada fiilen veya firma ile sözleşme ile çalışabilir. Yurt içinde, çok aşamalı imalat dahil, araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite imalatçılar ile sözleşmeli çalışan serbest mühendisler; MARTOY, TORTOY, MOTOY ve bunların ilgili Yönetmelikleri ve teknik düzenlemeleri kapsamındaki konularla ilgili mühendis odasından yetki belgeli olmalıdır.

(2) Firmalar birden fazla teknik sorumlu belirleyebilir ve bu sorumluları gerektiğinde değiştirebilir. Değişiklikleri iki ay içerisinde Bakanlığa ve TSE’ye bildirmek zorundadır.

Kapsam genişletmesi

MADDE 26 – (1) Kapsam genişletmesi işlemlerinde o tarihte yürürlükte bulunan yönetmeliklerin Ülkemizdeki son seviyeleri aranır.

(2) MARTOY, TORTOY ve MOTOY’un ilgili bölümlerindeki maddelerde belirtilen diğer hususlar da uygulanır.

(3) Kapsam genişletmesi işlemlerinde yalnız değişikliğe uğrayan yönetmeliklerle ilgili tip onayı dosyasında mevcut sistem, aksam ve ayrı teknik ünite ile ilgili onay belgelerindeki değişiklikler dikkate alınır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 27 – (1) 24/2/2004 tarihli ve 25383 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan SGM - 2004/1 sayılı Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği'nin Uygulama Usul ve Esasları Tebliği ve değişiklikleri,

(2) 1/8/2007 tarihli ve 26600 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan SGM - 2007/4 sayılı Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ve değişiklikleri,

(3) 10/3/2005 tarihli ve 25751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan SGM - 2005/1 sayılı İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliğinin Uygulama Usul ve Esasları Tebliği ve değişiklikleri,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçerlilik

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) AT tip onayı uygulanana kadar 29/6/2009 tarihinden önce 1/4/1999 tarihli ve 23653 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliğine (98/14/AT) ve 2001/116/AT seviyesindeki değişikliğine göre alınmış ulusal tip onayı belgelerinin geçerliliği, söz konusu belgelerin iptal edilmesi veya geri alınması hariç, devam eder, ancak bunların ilk kapsam genişletmeleri MARTOY’a göre yapılır. Yeni araç tipleri için ulusal tip onayları 29/6/2009 tarihinden itibaren MARTOY’a göre verilir. AT tip onayı verilmeye başlandığı tarihten itibaren, ulusal tip onaylarının AT tip onayına bir yıl içerisinde değiştirilmesi zorunludur.

(2) Halen tip onayı sahibi firmaların yetkili temsilcilik sözleşmeleri, bu Tebliğin yayımından itibaren bir yıl içinde Ek-7’ye uygun olarak yeniden düzenlenir.

Uygunluk belgelerinin şablonu

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 29/4/2010 tarihinden sonra MARTOY kapsamında araçlar için düzenlenen uygunluk belgeleri MARTOY’un Ek IX’unda belirtilen uygunluk belgesi şablonuna uygun olacaktır, aksi takdirde aracın tescili yapılmaz.

Müsaade edilen azami yüklü kütleler

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) MARTOY kapsamında araçlar için 29/4/2010’dan önce düzenlenen uygunluk belgelerinde, belgelerin 17 nci maddesi yer almıyorsa ve araçların teknik olarak müsaade edilen azami yüklü kütlesi 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen azami yüklü kütlelerden büyük değerlerde olması durumunda, söz konusu araç versiyonu için tescil yükü Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen değerleri aşamaz. Hesaplamada AİTM hükümleri de dikkate alınır.

AT tip onayı uygulamasının başlaması

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Araç, aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerin AT tip onayı uygulaması, Avrupa Birliğinde kabul edildiğinde Bakanlık tarafından internet sayfasında duyurulur. Duyurulacak tarihe kadar sadece ulusal tip onayı verilir.

(2) Aksam, sistem ve teknik ünitelerle ilgili tip onayında, AB’de yayımlanan mevzuat ile Türkiye’de yayımlanan mevzuatın yürürlülük tarihlerinin farklılık göstermesi durumunda; AB ülkeleri tarafından güncel seviyeden verilen tip onayları kabul edilir. Türkiye’de yürürlükte olan mevzuatın seviyesinde AB’nde tip onayı belgesi düzenlenmemesi durumunda, AB ülkeleri teknik servisleri tarafından verilen raporlar geçerli kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

MOTORLU ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VEYA AYRI TEKNİK ÜNİTELERİNE İLİŞKİN TİP ONAYI BAŞVURU FORMU

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Sanayi Genel Müdürlüğü)

BM / AEK Teknik Düzenlemesine göre(*)

AT Yönetmeliğine göre(*)


Konu : Tip Onayı Başvurusu.

Tip Onayının(*)


Kapsam Genişletmesi Onayının(*)

Verilmesi için gereğini arz ederiz.

Yönetmelik / Teknik Düzenleme açıklaması :

Yönetmelik / Teknik Düzenleme No :

Tip :

Kategori:

Bu tip için Ulusal/AT/ AEK (1)Tip Onayı başvurusu sadece Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yapılmıştır.

Firmamız, onayın kullanılacağı üründe alınan onaya göre hazırlayacağı kontrol planlarıyla sürekli üretimi kontrol edeceğini, Onay Kuruluşunun her zaman denetimine açık tutulacağını ve Onay Kuruluşu personelinin bu onayla ilgili yol, konaklama giderlerini karşılayacağını, beyan eder.

Firmanın WMI (Dünya Üretici Tanıtım) kodu(2):

Teknik Sorumlu:

Adı ve Soyadı :

İmza :

İmalat sorumlusu

Adı ve Soyadı :

İmza

E K L E R:

1) Başlangıç değerlendirmesi ve imalatın uygunluğu için başvuru formu

2) Firma yetkililerine ait imza sirküleri (Noter onaylı) ( Yurt içi imalatçılar ve yetkili temsilciler için)
3) Firmanın Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi örneği (Yurt içi imalatçılar ve yetkili temsilciler için) Yurt dışı firmalar için, firmanın faaliyetini gösteren, konsolosluk onaylı belge
4) Kalite sistem belgesi (varsa)

5) Sanayi Sicil Belgesi (Yerli imal için)

6) Tanıtım dosyası

7) Yetkili temsilcilik belgesi (ithalatçılar veya yurt dışından yapılacak başvurular için zorunludur. Yerli imalatçılarda varsa)

8) Başvuruya bağlı olarak istenmesi gerekli görülen diğer belgeler

(*) Talep edileni ( x) ile işaretleyiniz.

(1 ) Uygun olmayanı iptal ediniz

(2) Motorlu araçlar ve bunların römorkları, motosiklet ve moped imalatçıları için

Ek-2

T.C.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

Sanayi Genel Müdürlüğü

BAŞLANGIÇ DEĞERLENDİRMESİ VE İMALATIN UYGUNLUĞU İÇİN BİLGİ

FORMU

(Araç Tip Onayı Yönetmelikleri, Aksam, Sistem veya Ayrı Teknik Ünite Tip Onayı Yönetmelikleri ile

BM/AEK Teknik Düzenlemeleri için yapılacak tip onayı başvurularında)

İmalatçı

Adı :

Adresi :

Telefon : Fax:

Yetkili Temsilci

Adı : Görevi:

Adres :

Telefon : Fax :

E-mail :

İmalat Sorumlusu(luları)

Adı ve Soyadı (ları): Görevi:

Adresi :

Telefon : Fax:

E-mail :

Teknik Sorumlu(lar)

Adı ve Soyadı (ları) :

Adresi :

Telefon : Fax :

E-mail :

Onayın kapsamı:

Daha önce Tip Onayı alınmış ürünler (varsa)

Tip Onayını veren kuruluş/kuruluşlar :

Tip Onay Numarası/Numaraları :

Veriliş tarihi/tarihleri :

TS EN ISO 9001-2000/2008 veya TS ISO 16949 belgeleri mevcut mu?:

Evet ise ;

Veren makam :

Verildiği tarih :

Geçerlilik süresi :

İmalat /Montaj Yerlerinin Listesi

1. Adı :

Adresi :

Çalışan sayısı 10 dan az  10-49  50-99  100-499  500-999  1000- 4999 5000-7999  8000 den fazla 

Başvuru yapanın imzası: Görevi:

Ek-3

T.C.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

Sanayi Genel Müdürlüğü

Ministry Of Industry And Trade

Dırectorate General For Industry

İNCELEME FORMU

INSPECTION FORM

RAPOR NO:……………….

1.

İMALATÇI

Manufacturer

ADI :

Name

ADRESİ :

Address

VARSA YETKİLİ TEMSİLCİSİ

his authorizad repsentative if any

ADI :

Name:

ADRESİ:

Address:

MONTAJ TESİSİ BİLGİLERİ :

Information of Assembly plant

MONTAJ TESİSİNİN KAYITLI ÜNVANI:

Registered title of assembly plant

ADRESİ:

Address

İMALAT SORUMLUSU

ADI, SOYADI VE ÜNVANI:

Name, Surname and position of the responsible person for manufacturing

2. TİP ONAYI ALINACAK ÜRÜN BİLGİLERİ/Information on the product to be tupe approved

ÜRÜN TİPLERİ - TYPE OF PRODUCT

No

Marka

Mark

Ürün Özellikleri (Kategori, Sınıf,)

Product Specifications(Category, Class,etc.)

Ticari Adı (varsa) Trade Name (If any)

KALİTE SİSTEMİ, PERSONEL VE ÜRETİM DURUMU

QUALITY SYSTEM, PERSONNEL AND STATE OF PRODUCTION

3. Kalite sistem belge numarası ve tarihi: (varsa)

Certificate number and date (if any)

4. Kuruluşun Personel Durumu

State of Personnel of the Company

Üniversite (Teknik) University

(Technical)

Üniversite

(İdari)

University

(Administrative)

Teknisyen

Technician

Diğer

Other

Toplam

Total

Tasarım

Design

Üretim

Production

Kalite Kontrol

Quality Control

Diğer Bölümler

Other Dept.

Toplam

Total

KALİTE YÖNETİMSİSTEM ŞARTLARI – BİRİNCİ BÖLÜM

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENTS – FIRST SECTION

5.

Siparişin Değerlendirilmesi

Order Review

5.1-

Müşteriden gelen şiparişler gözden geçirilip kaydı tutuluyor mu ?

EVET ( ) HAYIR ( )

Are the orders taken from customer being reviewed and recorded ?

Yes No

6.

Girdi Malzemelerin Kontrolü

Input Goods Control

6.1-

Tip onayı alınacak ürünün imalatında kullanılan diğer ürünler, imalatçıdan bağımsız bir firma tarafından mı üretiliyor?

EVET ( ) HAYIR ( )

Are other products in which are used for getting type approval produced by another independent manufacturer?

Yes No

Açıklama/ Explanation

6.2-

Bitmiş ürüne etkisi olan malzeme, yarı mamul ve parçaların ilgili özelliklere uygun olarak, girdi muayenesi yapılarak üretici firma tarafından doğrulanıyor mu?

EVET ( ) HAYIR ( )

Are materials, components and sub-assemblies which have an effects on the finished product verified by the manufacturer as complying with appropriate specification and by performing incoming inspection?

Yes No

7.

Üretim Prosesi Kontrolü

Production Process Control

7.1-

İmalat veya Operasyon planları hazırlanıp kullanılıyor mu ?

EVET ( ) HAYIR ( )

Are production or operation plans being prepared and used ?

Yes No

Prosedür, Talimat No

Procedure, Instruction No:

Tanımlama

De::blocked::ion

7.2-

Her ürün için kontroller yönetmeliklere uygun şekilde tanımlanmış mı?

EVET ( ) HAYIR ( )

Were controls for each product defined in accordance with directives?

Yes No

7.3-

Tip onayı alınacak ürünler, üretim prosesi aşamasında üretici firma tarafından gerekli muayene, deney veya kontrollere tabi tutuluyor mu?

EVET ( ) HAYIR ( )

Are the products tested , inspected or controlled according to the company’s requirements in production process?

Yes No

□ İmalatçıya ait laboratuar

Laboratory belonging to producer

□ Akredite edilmiş dış laboratuar

Accredited external laboratory

Diğerleri

□ The others

7.4-

Sorumlu personel bitmiş ürünün güvenliğini etkileyecek faaliyetlere ilişkin montaj talimatı, deney talimatı, fotoğraf, numune ve benzeri güncel dokümanlara kolayca ulaşabiliyor mu ?

EVET ( ) HAYIR ( )

Are documents, test instructions, photographs, drawings or samples related to safety of finished products readily available to responsible personnel?

Yes No

7.5-

Eğer komple araç üreticisi ise montaj hattı denetleniyor mu?

EVET ( ) HAYIR ( )

Is assembly line checked if it is producer of complete vehicle

Yes No

□ Komple araca ait kontrol listesi

Checklist for complete vehicle

□ Kontrol dokümanlarının dağıtımı ve saklanması

Distribution and keeping of controlling documents

7.6-

Yeniden işlem gören ürünler prosedürlere göre yeniden, muayene deney veya kontrole tabi tutuluyor mu ?

EVET ( ) HAYIR ( )

Are re-processed products tested, inspected or controlled in accordance with procedures?

Yes No

7.7-

Makinaların bakımı ve kullanma talimatları mevcut mu?

EVET ( ) HAYIR ( )

Are the maintenance and operating instructions available?

Yes No

8.

Bitmiş Ürün Kontrolü

Final Product Control

8.1-

Bitmiş ürünler müşteriye teslimattan önce üretici firma kriterlerine göre muayene ve deneylere tabi tutuluyor mu ?

EVET ( ) HAYIR ( )

Are the final products tested , inspected or controlled in accordance with the company’s criteria before delivery to the customer?

Yes No

8.2-

Muayene , deney ve kontrollerin yapılabileceği

cihazlar mevcut mu?

EVET ( ) HAYIR ( )

Are the equipments available for carrying out tests , inspections or controls?

Yes No

8.3-

Yapılacak muayene , deney ve kontroller için gerekli şartlar kuruluş tarafından sağlanmış mı?

EVET ( ) HAYIR ( )

Are the necessary conditions for inspection, testing and controls provided by company?

Yes No

8.4-

Deneyler prosedürlere uygun olarak yapılıyor mu?

EVET ( ) HAYIR ( )

Are the tests carried out in according to the procedures?

Yes No

8.5-

Deney sonuçları kayıt altına alınıyor ve Onay Kuruluşu ile kararlaştırılan sürede saklanıyor mu? (Araçlar için 10 yıl, aksamlar için 5 yıl)

EVET ( ) HAYIR ( )

Are findings recorded and kept in according to ınstructions of certification body for the term.

(10 years for vehicles and 5 years for components)

Süre/Term:

Yes No

8.6-

Ürün doğrulama deneyleri esnasında bir sapma görüldüğünde, uygun düzeltici faaliyetler yapılıyor mu ?

EVET ( ) HAYIR( )

When there is a deviation determined during the product

Verification tests, are appropriate corrective actions taken?

Yes No

8.7-

Eğer komple araç üreticisi ise bitmiş ürün denetleniyor mu?

EVET ( ) HAYIR ( )

Is final product checked if it is producer of complete vehicle

Yes No

□ Komple araca ait control listesi

Checklist for complete vehicle

□ Kontrol dokümanlarının dağıtımı ve saklanması

Distribution and keeping of controlling documents

9.

Uygun Olmayan Ürün Kontrolü

Non-Conforming Product Control

9.1-

Uygun olmayan ürünlerle ilgili olarak ne yapılması gerektiği konusunda dokümante edilmiş prosedür mevcut mu ?

EVET ( ) HAYIR ( )

Is there a documented procedure covering the way to handle non-conforming products?

Yes No

9.2-

Uygun olmayan ürünler, yanlışlıkla kullanılmalarının engellenmesi amacıyla tanımlanarak ayrılıyor mu ?

EVET ( ) HAYIR ( )

Are non-conforming products clearly identified and segregated to prevent misuse?

Yes No

10.

Kullanılan Cihazlarının Kalibrasyonu

Calibration of Equipment in use

10.1-

Üretim prosesi sırasında kullanılan cihazlar fonksiyonlarını yerine getirebiliyor mu?

EVET ( ) HAYIR ( )

Can the equipments used perform their functions during the production proccess?

Yes No

10.2-

Test veya kontrol cihazlarının kalibrasyonu yapılmış mı ?

EVET ( ) HAYIR ( )

Are testing or control equipments calibrated?

Yes No

10.3-

Kalibrasyon kayıtları mevcut mu?

EVET ( ) HAYIR ( )

Are the calibration records available?

Yes No

11.

Taşıma ve Depolama

Handling and Storage

11.1-

Bitmiş ürünün taşınması, depolanması, ambalajlanması ve muhafazası; prosedürlere uygun yapılıyor mu?

EVET ( ) HAYIR ( )

Are the final products handled, stored and packed according to the procedures ?

Yes No

KALİTE YÖNETİM SİSTEM ŞARTLARI – İKİNCİ BÖLÜM

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENTS – SECOND SECTION

12.

Kalite Yönetim Sistem Dokümanları

Quality Management System Documents

12.1-

Kalite Yönetim Sistem dokümanları oluşturulmuş ve kontrollü olarak kullanılıyor mu ?

EVET ( ) HAYIR ( )

Are quality system documents being prepered and used with control?

Yes No

12.2-

Tip onayı alınacak üründeki herhangi bir değişikliğin Onay Kuruluşuna bildirilmesiyle ilgili prosedür oluşturulmuş mu?

EVET ( ) HAYIR ( )

Any changes in the product of type approval will be notified of the approval of the institution about the procedure was created?

Yes No

13.

Kayıtlar

Records

13.1-

Kayıtlar dokümante edilmiş prosedüre göre muhafaza ediliyor mu?

EVET ( ) HAYIR ( )

Are records maintained according to the documented procedure ?

Yes No

14.

Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler

Corrective and Preventive Actions

14.1-

Uygunsuzluklarla ilgili olarak gerekli düzeltici veya önleyici faaliyetler dokümante edilmiş prosedüre göre firma tarafından yapılıyor mu?

EVET ( ) HAYIR ( )

Have corrective or preventive actions taken by the Company according to the documented procedure?

Yes No

15.

Kalite Yönetim Sistemi İç Denetimleri

Internal Audits of the Quality Management System

15.1-

Kalite Yönetim Sisteminin iç denetimleri dokümante edilmiş prosedüre göre yapılıyor mu ?

EVET ( ) HAYIR ( )

Have the QMS audit taken by the company according to the documented procedure?

Yes No

15.2-

Uygunluk Belgeleri ve araç takibi için bir sistem oluşturulmuş ve iç denetim prosedürlerinde belirtilmiş mi?

EVET ( ) HAYIR ( )

Eligibility for documents and vehicle tracking system and internal audit procedures specified?

Yes No

15.3-

İç denetimi yapan personel eğitimli mi?

EVET ( ) HAYIR ( )

Have the personnel carrying out audits been trained?

Yes No

15.4-

Çalışan kişiler ürünün kalitesini sağlayacak şekilde yaptıkları iş için gerekli eğitimleri alıyor mu?

EVET ( ) HAYIR ( )

People who work to provide the quality of products made in training are required to do their work?

Yes No

16.

Müşteri Şikayetleri

Customer Complaints

16.1-

Firma müşteri şikâyetlerini gözden geçiriyor mu?

EVET ( ) HAYIR ( )

Does the Company review customer complaints?

Yes No

16.2-

Müşteri şikâyetleriyle ilgili olarak yapılan düzeltici faaliyetler kayıt altına alınıyor mu?

EVET ( ) HAYIR ( )

Are corrective actions taken to customer complaints recorded?

Yes No

16.3-

Üretim ve dağıtım sonrasında ürünlerde bir hata olduğu farkına varılırsa geri çağrım söz konusu mu?

EVET ( ) HAYIR ( )

Production and distribution of the product after noticing that there is an error, such calls do not return?

Yes No

İNCELEME HEYETİNİN DEĞERLENDİRMESİ

INSPECTION TEAM’S EVALUATION

İnceleme Heyetinin Değerlendirmesi :

Evaluation of the Inspection Team

1-Uygunsuzluk tespit edilmedi

No unsatisfactory findings.

Onay konusu ürünle ilgili tip onayı işlemlerine geçilir.

Proceed with type approval procedures for the product to be type approved

2-Küçük uygunsuzluk/lar tespit edildi

Unsatisfactory finding(s).

İmalatçı belirlenen uygunsuzluklar ile ilgili düzenleyici ve düzeltici faaliyetleri yapacağını beyan eder. Onay konusu ürünle ilgili tip onayı işlemlerine geçilir.

Manufacturer declares to take corrective and preventive actions for the nonconformities identified. Proceed with type approval procedures for the product to be type approved

3- Büyük Uygunsuzluk/lar tespit edildi

Unsatisfactory finding(s).

İşlemler durdurulur. İmalatçı firmanın uygunsuzlukları giderdiğini Onay Kuruluşuna beyan ederek müracaatını yenilemesi halinde inceleme yeniden yapılır.

Procedures are suspended inspection is repeated if the manufacturer declares to the approvel Authority that the nonconformities have been remedied.

Tarih :…………………. İnceleme süresi :………….(saat)

Date: Inspection period (hour)

İnceleme Heyeti

Inspection Team

Kuruluş Yetkilisi

Contact Person

Adı ve Soyadı

Name and Surname

Adı ve Soyadı

Name and Surname

İmza

Signature

İmza

Signature

Adı ve Soyadı

Name and Surname

Adı ve Soyadı

Name and Surname

İmza

Signature

İmza

Signature

AÇIKLAMALAR:

Explanations

(NOT: İNCELEME GÖREVLİSİ BU SAYFADAN İHTİYAÇ DUYDUĞU MİKTARDA ÇOĞALTARAK EKLENEN HER SAYFAYA NUMARA VEREREK İNCELEME SIRASINDAKİ AÇIKLAMA GEREKTİREN HUSUSLARI VE GÖZLEMLERİNİ YAZABİLİR)

(NOTE: Inspector shall reproduce this page and give number to each additional page, and write necessary explanations and observations during inspection.)

Ek-4

e/E37

T.C

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

Sanayi Genel Müdürlüğü

UYGUNLUK BEYANI

T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin onaya yetkili kurumu olarak kalite sistemleri ve ilgili ürün uygunluk kontrol planlarını; Araç, Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünite Tip Onay Yönetmelikleri veya 20.03.1958 Cenevre Anlaşması Lahika 2/ Revizyon 2’ye göre uygunluğu göz önünde tutularak başlangıç değerlendirmesinin yapıldığını teyit eder.

(Onay konusuna göre düzenlenecektir. Örneğin:2007/46/AT Yönetmeliği Ek X, Madde 1.2.2 çerçevesinde iş bu beyan düzenlenmiştir.)

(……….FİRMA ADI ve Adresi……..)

için düzenlenmiştir.

Araç/Aksam Kapsam Sınıfı: (M1,N1,…..O4)

Beyan No : …………………

Değerlendirme tarihi : ………………….

Geçerlilik bitiş tarihi : ………………….

Yer : …………………

İmza : …………………

Tarih : …………………

EKLER:

1-Değerlendirmenin yapıldığı yer/yerler

2-Yönetmelik adı/adları

Adres: Tel: (312) 219 65 00

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fax: (312) 219 64 98
Eskişehir Yolu 7. Km www.sanayi.gov.tr
ODTÜ Karşısı No:154
ANKARA

Ek-4 İlave 1

İmalatçı İsim ve adresi:

Montaj tesisinin kayıtlı isim ve adresi/adresleri :

Değerlendirme kapsamı:

İncelenen dokümanlar:

Ek -5

T.C SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

ÜRETİM UYGUNLUK DOĞRULAMA VE DEĞERLENDİRME FORMU

İmalatçı Adı/ Adresi:

Teknik Sorumlu:

Tel No:

Fax No:

E posta adresi:

Tip Onaylı Ürün(ler):

1.Numune alma yöntemi nasıl belirlenmektedir?

(Mevcut altyapı, tecrübe, ECE numune alma sıklığı, Standartlar vs)

İlave açıklamalar/ Notlar:

1.Mevcut üretimde numune alma oranı nedir?

a) Üretim hacmi bazında p

b) Üretim zamanı bazında p

Lütfen þ uygun olanı işaretleyiniz.

İlave açıklamalar/Notlar:

3.Parti başına alınan numune sayısı nedir?

İlave açıklamalar/Notlar:

4.Numune alma yetkisi kimlerdedir?

İlave açıklamalar/Notlar:

5.Uygunluk testlerini kimler yürütmektedir?

T.C SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

ÜRETİM UYGUNLUK DOĞRULAMA VE DEĞERLENDİRME FORMU

6.Sonuçları kayıt altına alma metodu nedir?

İlave açıklamalar/Notlar:

7.Üretim uygunluk testleri için ne tip ekipmanlar kullanılmaktadır? (Başka yerde yaptırıyorsa akreditasyona ve rapora ait ilave bilgiler)

İlave açıklamalar/Notlar

8. Test sonuçları nasıl analiz edilmektedir?

İlave açıklamalar/Notlar

9. Uygunsuz ürünlerin kontrolü nasıl yapılmaktadır?

İlave açıklamalar/Notlar:

10. İlave dokümanlar

a) Üretim uygunluk kontrol planı

b) Test raporu formatı

10c) Genel kalite kontrol planı veya prosedürü

Ek -6

TÜRKİYEDE İMALATI YAPILAN ÜRÜNLERLE İLGİLİ

YETKİLİ TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

…………………adresinde mukim ………………………..firması adına taahhütleri imzalama yetkisi olan ………………………..…tarafından, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Bakanlığın görevlendireceği kurum ve kuruluşlar nezdinde, aşağıda belirtilen ürün ve üretim yerleri ile sınırlı olmak üzere, ……………………………….. adresinde mukim ………………………….. tam yetkili temsilci olarak atanmıştır.

Temsilci aşağıda belirtilen ürünler için tip onayı belgesi almaya, tip onayı belgelerini iptal ettirmeye, kapsamını genişletmeye, üretimin uygunluğu ile ilgili bilgi sunmaya, konu ile ilgili taahhütleri imzalamaya uygunluk belgesi düzenlemeye tam yetkilidir.

Temsilcinin yapacağı her türlü muamele ve işlemler üretici firmayı bağlar. Temsilcinin görevden alınması halinde derhal Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilecektir. Bu durumda, aşağıda imzası olan temsilci tarafından alınmış belgeler yeni bir temsilci atanana kadar kullanılmayacaktır.

Yetkili temsilci olarak yetkilendirilen kişi veya firma bu yetkisini başka kişi veya firmalara devredemez.

Üretici firma, yetkili temsilci tarafından alınan tip onayı ve eki sistem onaylarına göre imalatı yapacağını ve üründe bir değişiklik yapacağı takdirde, önceden alınmış ulusal tip onayında, kapsam genişletmesi yapılmadan bu ürünü piyasaya sürmeyeceğini, üretim kontrollerini alınmış tip onayına göre yapacağını taahhüt eder.

imalatçı Firma Yetkilisi/Yetkilileri Yetkili Temsilci

Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı

Görevi MÜHÜR Görevi (Yetkili temsilci firma ise firma ünvanı da belirtilecektir)

İmza İmza İmza

Temsilcinin yetkili olduğu ürünler ve üretildikleri yerler:

1) ………………..adresinde üretilen …..…marka, ……………………….. tipi araç

2) ………………….. adresinde üretilen ……marka…………..…………….. tipi araç

3) …..

4) …..

Ek -7

TÜRKİYE DIŞINDA İMALATI YAPILAN ÜRÜNLERLE İLGİLİ

YETKİLİ TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

…………………adresinde mukim ………………………..firması adına taahhütleri imzalama yetkisi olan ………………………..…tarafından, Türkiye’de, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Bakanlığın görevlendireceği kurum ve kuruluşlar nezdinde, aşağıda belirtilen ürün ve üretim yerleri ile sınırlı olmak üzere, ……………………………….. adresinde mukim ………………………….. tam yetkili temsilci olarak atanmıştır.

Temsilci aşağıda belirtilen ürünler için tip onayı belgesi almaya, tip onayı belgelerini iptal ettirmeye, kapsamını genişletmeye, üretimin uygunluğu ile ilgili bilgi sunmaya, konu ile ilgili taahhütleri imzalamaya uygunluk belgesi düzenlemeye tam yetkilidir.

Temsilcinin yapacağı her türlü muamele ve işlemler üretici firmayı bağlar. Temsilcinin görevden alınması halinde derhal Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilecektir. Bu durumda, aşağıda imzası olan temsilci tarafından alınmış belgeler yeni bir temsilci atanana kadar kullanılmayacaktır.

Yetkili temsilci olarak yetkilendirilen kişi veya firma bu yetkisini başka kişi veya firmalara devredemez.

Üretici firma, yetkili temsilci tarafından alınan tip onayı ve eki sistem onaylarına göre imalatı yapacağını ve üründe bir değişiklik yapacağı takdirde, önceden alınmış ulusal tip onayında, kapsam genişletmesi yapılmadan bu ürünü Türkiye’ye sevk etmeyeceğini, üretim kontrollerini alınmış tip onayına göre yapacağını taahhüt eder.

imalatçı Firma Yetkilisi/Yetkilileri Yetkili Temsilci

Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı

Görevi MÜHÜR Görevi (Yetkili temsilci firma ise firma ünvanı da belirtilecektir)

İmza İmza İmza

Temsilcinin yetkili olduğu ürünler ve üretildikleri yerler:

3) ………………..adresinde üretilen …..…marka, ……………………….. tipi araç

4) ………………….. adresinde üretilen ……marka…………..…………….. tipi araç

3) …..

4) …..

………………………..Sanayi ve/veya Ticaret Odası

Yukarıda belgeyi imzalayan ……………………… adresinde mukim ………….. firmasında …………………………...görevinde/görevlerinde bulunan/bulunanlar……………’nin üretici firma adına taahhütleri imzalamaya mezun olduğunu ve imzaların söz konusu şahıslara ait olduğunu tasdik ederiz.

Mühür, İmza

T.C. …………Konsolosluğu

İmza- Mühür

ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
4010 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Televizyonlar İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ(SGM-2011/16) (EC/642/2009)
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ-3
Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı:1)
Orman Ürünleri Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ
Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (ÖSGM:2011/20)
Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ
Ev ve Büro Tipi Elektrikli ve Elektronik Cihazların Hazır Bekleme ve Kapalı Moddaki Elektrik Enerjisi Tüketimleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/7)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği
SCA Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
Ev Tipi Bulaşık Makineleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/19)
Otomatik Olmayan Tartı Aletleriyle İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ (ÖSGM:2005/07)
Entegre Balastsız Flüoresan Lambalar, Yüksek Yoğunluklu Boşalmalı Lambalar ve Bu Lambaları Çalıştırabilen Balastlar ve Aydınlatma Armatürleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

Türkiye'de uygulanmakta olan ihracata yönelik Vergi Teşvikleri

Türkiye'de uygulanmakta olan ihracata yönelik Vergi Teşvikleri

İhracatta devlet teşvikleri çok detaylı bilinmeyen bir konu. Bu konunun ilk makalesi Türkiye’de güncel olarak uygulanmakta olan ihracata yönelik vergi teşvikleri

OFİS VE İNSAN

Zor İnsanlarla Nasıl Başa Çıkılır?

Zor İnsanlarla Nasıl Başa Çıkılır?

İnsan sosyal bir varlıktır. Toplumdaki varlığını sürdürebilmek için de kullandığı en etkili kanal "iletişim"dir.

Hayal Kurmanın Önemi, Hayal Etmenin Gücü ve Motivasyonu

Hayal Kurmanın Önemi, Hayal Etmenin Gücü ve Motivasyonu

Hayal Kurmanın Önemi, Hayal Etmenin Gücü ve Motivasyonu

İŞ DÜNYASI

Geleceğin Yöneticileri Branşlarını Belirleyerek Mesleklerini Seçiyor!

Geleceğin Yöneticileri Branşlarını Belirleyerek Mesleklerini Seçiyor!

Artık çocuklar mesleklerinin yanı sıra branşlarını da tercih ederek kalp cerrahı, müzik öğretmeni gibi net meslek hedefleri koyabiliyorlar.

HUKUK / MUHASEBE

Türk Ticaret Kanununda tutulacak Resmi Defterler ve saklama süreleri

Türk Ticaret Kanununda tutulacak Resmi Defterler ve saklama süreleri

Ticari defterlerin uygun tutulmaması, cezaî yönden bu Kanuna ve ilgili diğer kanun hükümlerine göre sonuçlar doğuracaktır.