Analitik Bütçe Harcamalarının Ekonomik Sınıflandırılmasına İlişkin Rehber

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına
İlişkin Rehber
I. GİRİŞ
Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin 2010-2012 dönemi bütçe
hazırlıklarında esas alınacaktır.
Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların ekonomik sınıflandırmasına, ikinci
bölümünde gelirin ekonomik sınıflandırmasına ve üçüncü bölümde ise fonksiyonel
sınıflandırma türleri itibariyle sınıflandırmaya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Ekonomik
ve fonksiyonel sınıflandırmaya ilişkin listeler de eklerde yer almaktadır. Gerek harcamaların
ve gelirlerin ekonomik sınıflandırmasına ilişkin açıklamalarda gerekse listelerde 2010–2012
Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberinden farklı olanlar italik yazılarak kullanıcıların kolay
karşılaştırma yapmaları amaçlanmıştır. Bu rehbere 2006 yılından itibaren sadece mahalli
idarelere ilişkin olan kodlar da dâhil edilerek özellikle gelirin ekonomik sınıflandırması
alanında kullanılan bu kodlar dördüncü düzeyde 51–90 aralığında gösterilmiştir. Bu aralıkta
yer alan söz konusu kodlar sadece mahalli idareler için geçerli olacağından diğer idareler
tarafından kullanılmayacaktır.
Devlet harcamaları ve verilen borçlar eksi geri ödemelerin ekonomik özelliklerine
göre sınıflandırmasında, Devletin görev ve fonksiyonlarını yerine getirirken yürüttüğü
faaliyetlerde kullandığı mal ve hizmetlerin çeşitlerini ve bunların milli ekonomiye, piyasalara
ve gelir dağılımına etkileri esas alınmıştır.
Devlet birimleri arasında ve zaman serileri açısından kamu harcamalarının maaş ve
ücretler, mal ve hizmet alımları, borç faizi ödemeleri, hane halklarına veya Devletin diğer
birimlerine transferler ve borç verme ve verilen borçlardan yapılan tahsilâtların dağılımında
önemli farklılıklar olabilir ve bu farklılıkların izlenmesinde fayda görülebilir.
Ekonomik sınıflandırma, çalışanlara sağlanan ayni imkânlar örneğinde olduğu gibi
nihai kullanım amacı ve yeri üzerinde değil, mal ve hizmet alımında olduğu gibi işlem
gerçekleştiğinde işlemin ilk niteliği üzerinde durur. Ekonomik sınıflandırma birimi işlem
olup, bu genellikle Devlet bütçesinde ve hesaplarda farklı bir kodla tanımlanır.
Uluslararası standartlara (GFS: Government Finance Statistics ve ESA 95: European
System of Integrated Economic Accounts) uygun olarak hazırlanan Analitik Bütçe
Sınıflandırmasının “Ekonomik Sınıflandırma” bölümünün detayları hakkında bütçe hazırlığı
ve uygulamasında görevlilere yardımcı olmak üzere rehber niteliğinde hazırlanan bu
Talimatta önce bir takım temel tanımlar ve kriterlerden bahsedilmiş, daha sonra bu tanımlar
esas alınarak ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken tutarların ekonomik sınıflandırmanın
üçüncü ve dördüncü düzeyinde hangi kodlara gider kaydedileceği anlatılmıştır.
Aşağıda yer alan tanım ve açıklamalar çerçevesinde harcamanın ekonomik
sınıflandırması 4 düzeyli ve toplam 6 haneli bir kod grubundan oluşacaktır.
Bu itibarla, Talimatta yer alan açıklama ve tanımlar giderin yasal dayanağı olarak
kullanılmayacak, sadece 2010–2012 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır.
Öte yandan;
İlama bağlı borçlar, prensip olarak borcun kaynağı olan ilgili bütçe tertiplerinden
ödenecektir.
Taahhüt avansları ve akreditiflerden harcanmayan kısımlar ise avansın veya akreditifin
açıldığı hizmetlerle ilgili bütçe tertiplerine devredilecektir.
5018 sayılı Kanun gereğince sadece genel bütçeli idarelerde kullanılacak olan özel
ödenekler ise, harcamanın niteliğine göre detaylandırılarak ekonomik sınıflandırmanın ilgili
bölümlerine ayrı ayrı kaydedilecektir.
Ekonomik sınıflandırmanın dört düzeyine ait listenin detaylarından açıklamasına
ihtiyaç duyulanların dışında kalanlar ise sadece sayılmak suretiyle tekrarlanmıştır.
II. TANIMLAR
1. HARCAMA: Harcama, geri ödenmeyen bir başka deyişle herhangi bir mali hak
yaratmayan veya mevcut bir mali hakkı ortadan kaldırmayan Devlet ödemeleri olarak
tanımlanabilir. Harcama, cari ya da sermaye nitelikli olabilir. Mal veya hizmet alımında
olduğu gibi bir şey karşılığında yapılabileceği gibi karşılıksız harcama da yapılabilir. Bu
nedenle harcama, Devletin itfa ödemelerini, bir başka deyişle finansman bölümünde
sınıflandırılan kamu borçlarının anapara geri ödemelerini ve borç verme bölümünde
sınıflandırılan Devlet tarafından verilen borçları kapsamaz.
Cari ya da sermaye nitelikli harcama tanımına giren ödemelerin kapsamına, bu mal
veya hizmetlerin alımları/yapımları sırasında ve bunlarla birlikte mutad olarak yapılan vergi,
resim, harç, depo-antrepo ücreti gibi mütemmim ödemeler aynı ekonomik koduna kaydedilir.
Ancak, kullanım sırasında yapılan ve işletmeye yönelik bu tür ödemeler ayrı gider olarak
değerlendirilmelidir.
Ekonomik sınıflandırmanın özellikle III. ve IV. düzeylerinde cari ve sermaye
bölümlerinde aynı isim veya tanımlarla yer alan bazı detaylara rastlanması mümkün olacaktır.
Burada harcamanın hangi bölüme gider kaydedileceğinin belirlenmesinde temel kriter aşağıda
açıklanan cari ve sermaye ayrımında kullanılan kriterler olacaktır.
1.a Cari Harcama: Cari harcama, sermaye varlıkları veya sermaye varlıklarının üretiminde
kullanılacak mal veya hizmetler için yapılan ödemeler dışında kalan, karşılıklı ödemeleri ve
alıcıların sermaye varlıkları satın almasına izin verilmesi, sermaye varlıklarının uğradığı
tahribat veya zarar için alıcılara tazminat ödenmesi dışında kalan, alıcıların mali sermayesinin
artırılması dışındaki amaçlarla yapılan karşılıksız ödemeleri kapsar.
Analitik bütçe sınıflandırmasıyla cari ve yatırım tanımları değiştiğinden;
- Personel için yapılan ödemeler (sosyal güvenlik dâhil) ile bütçe kanunlarıyla
belirlenmiş asgari değeri aşmayan ve/veya normal ömrü bir yıl veya bir yıldan daha uzun
olmayan mal ve hizmet alımları ve faiz giderleri “cari giderler”,
- Cari nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız
ödemeler “cari transferler”
- Her ikisinin toplamı ise “toplam cari giderler”
olarak ifade edilecektir.
1.b Sermaye Harcaması: Sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya
da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ödemeleri veya bu amaçlarla yapılan karşılıksız
ödemeleri kapsar.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu kapsama dâhil olan alım ve yapımları (lojmanlar hariç)
GFS standartları gereğince sermaye kapsamı dışında tutulmuştur. Ancak, askeri amaçlar
dışında kullanılacak olan dayanıklı malların piyasadan satın alınması ya da Devlet dâhilinde
üretilmesi için yapılan ödemeler sabit sermaye varlıklarının edinimi kapsamında yer alırlar.
Bu bölüm, normal ömrü bir yıldan fazla olan ve hem de yılları bütçe kanunlarıyla belirlenecek
asgari değerden fazla olan mal ve hizmetler için yapılan harcamaları içerir.
Bu bölüme dâhil olan dayanıklı mal türleri, silahlı kuvvetler mensuplarına tahsis
edilenler de dâhil olmak üzere tüm lojmanları, lojmanlar dışındaki binaları ve diğer inşaat
işlerini kapsayan gayrimenkul sabit sermaye malları ile ulaşım araçları, makineler ve diğer
teçhizat gibi menkul sabit sermaye mallarıdır.
Aynı zamanda, mevcut sabit sermaye varlıklarını geliştirmek, ekonomik ömürlerini
uzatmak, verimlerini artırmak, performanslarını geliştirmek veya yeniden yapılandırmak
amacıyla yapılan ödemeler de bu bölüme dâhildir. Ancak normal bakım ödemelerini
içermeyecektir. (Normal bakım ödemeleri cari giderlere dâhil edilmelidir.)
Öte yandan, küçük aletler, iş kıyafetleri, normal bakımda kullanılan yedek parçalar,
normal ömürleri bir yıldan fazla olsa dahi düşük değerli alet ve edevat, Devlet tarafından
askeri amaçlarla edinilen dayanıklı mallar (askeri inşaat ve inşaat işleri, askeri teçhizat, silahlı
kuvvetler mensuplarına tahsis edilen lojmanlar dışındaki askeri kullanım amaçlı binalar) sabit
sermaye aktifleri kapsamında yer almayacaktır.
Sabit sermaye varlıkları için yapılan harcamanın miktarı, bunların satın alınması
durumunda Devlet tarafından ödenen fiyattır. Bunlar Devlet dâhilinde üretildiği takdirde
harcama miktarı, üretim faktörleri ile malzemeler için yapılan ödemeler toplamıdır. Ancak,
ülkemizdeki mevcut istihdam ve ücret rejimimizde çalışanlara yapılan ödemeler üretimle ve
üretim dönemi ile doğrudan bağlı olmadığından, diğer bir ifadeyle üretim olmasa bile ücretler
ödendiğinden ücretlerin tamamı cari harcamalar bölümüne dâhil edilmiştir.
Analitik bütçe sınıflandırmasında;
- Bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ve normal ömrü bir yıldan daha
uzun olan mal ve hizmet alımları “sermaye giderleri”,
- Sermaye nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız
ödemeler “sermaye transferleri”
- Her ikisinin toplamı ise “toplam sermaye giderleri”
olarak ifade edilecektir.
1.c Borç Verme / Geri Ödeme: Borç verme/geri ödeme, bütçe sistematiği dışında çözümler
üretilen bir bölümken analitik bütçe sınıflandırmasıyla bu tür harcamalar da bütçe
sınıflandırması kapsamına alınarak bu alandaki eksiklik giderilmiştir. Ancak, bu tür ödemeler
nihai olarak bir gider olmadığı ve bir süre sonra geri tahsil edilecek olduğu için konsolidasyon
işlemlerinde elenerek giderler toplamına dâhil edilmeyecektir.
Bu bölüme, Devlet tarafından verilen krediler, alınan hisseler, verilen kredilerden
Devlete yapılan geri ödemeler, satılan hisselerinden elde edilen gelirler dâhildir. Verilen
borçlar harcamalar bölümünde sınıflandırılırken geri ödemeler ise gelirler bölümüne dâhil
edilecektir.
2. GELİR: Gelirler, karşılıklı veya karşılıksız olarak ve herhangi bir mali hakka
dayanmaksızın yapılan ve geri ödenemez nitelikte olan tahsilatlardır. Gelirler de harcamalarda
olduğu gibi cari ve sermaye olarak ikiye ayrılırlar. Cari gelirler vergi gelirleri ile vergi dışı
gelirleri kapsar. Vergi dışı gelirlere karşılıklı tahsilâtlar (mülkiyet gelirleri, harçlar ve ücretler,
sınai nitelikte olmayan arızi satışlar) ile cezalar gibi karşılıksız tahsilatlar dâhil edilmelidir.
Sermaye gelirleri ise, sermaye aktifleri satışları ile Devlet dışı kaynaklardan yapılan sermaye
transferlerini kapsar.
Gelirler, düzeltici işlemler dışında brüt olarak gösterilmelidir.
Hibeler, Devletin karşılıksız, geri ödemesiz ve zorunluluk esasına dayanmayan
tahsilâtlarıdır. Hibelerin kredilerden farkı herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü
getirmemesidir.
Hibeler, açığı finanse eden değil ancak azaltan kaynaklar olarak görüldüğü için
finansmanda değil gelirler bölümünde fakat ayrı bir başlıkta gösterilirler.
Ayni olarak edinilen mal ve hizmet şeklindeki hibeler ise Devlet Mali İstatistiklerinde
bütçe kayıtlarına dâhil edilmezler. Bunlar ayniyat kayıtlarını ilgilendiren işlemler olarak
kaydedilirler. Ancak, ayni olarak edinilen hibeler satılması kaydıyla verilmişlerse
satışlarından elde edilen tutarlar hibelere dâhil edilmelidirler.
III. YENİ EKONOMİK KODLAR AÇILMASI VE UYGULAMADA
TEREDDÜT EDİLEN HUSUSLAR:
1. Bu rehberde yer alan giderin, gelirin ve finansmanın ekonomik sınıflandırmasına
ilişkin ekonomik kodlarda bir değişiklik yapılması veya sınıflandırmanın herhangi bir
düzeyinde yeni kodlar ilave edilmesine ilişkin talepler gerekçeleri ile birlikte Bakanlığımıza
(Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) iletilecektir.
2. Bu rehberin uygulamasında tereddüde düşülen hususlar gerekçeleri ile birlikte
Bakanlığımıza (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) iletilecektir.
Yapılacak uygulamaya esas olmak üzere oluşturulacak Bakanlığımız görüşleri ile
ihtiyaç duyulması halinde açılacak yeni ekonomik kodlar tüm uygulayıcıları bilgilendirmek
ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla www.bumko.gov.tr internet adresinin “analitik
bütçe sınıflandırması” bölümünde duyurulacaktır.
IV. GİDERİN EKONOMİK KODLARININ AÇIKLAMALARI
Birinci düzeyde yer alan harcama grupları ile bunun altında II. III. ve IV. düzeylerde
yer alacak detay kodlar ve bu bölümlere gider kaydedilecek olan harcamalar aşağıda
belirtilmiştir. Ayrıca, harcamanın sınıflandırmasında kullanılacak tüm ekonomik kodlar ekli
listelerde yer almaktadır.
01- PERSONEL GİDERLERİ
Bu bölüm, kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya
hizmetinden faydalanılan kişilere veya diğerlerine bordroya dayalı olarak nakden yapılan
ödemeleri kapsayacaktır.
Ayni nitelikteki ödemeler “mal ve hizmet alım giderleri”ne, Devletin işveren sıfatıyla
sosyal güvenlik kurumlarına ödediği primler ise “sosyal güvenlik kurumuna Devlet primi
giderleri” bölümüne dâhil edilecektir.
Personel giderlerinin ikinci düzeyinde çeşitli personel kanunlarına göre çalıştırılanların
istihdam çeşitleri ile çalıştırılma veya hizmetinden yararlanma yöntemleri esas alınarak;
memurlar, sözleşmeli personel, işçiler, geçici personel ve diğer personel olarak beş grupta
sınıflandırılmıştır. Üçüncü düzey, ödeme türlerine göre sınıflandırılmıştır.
01.1 MEMURLAR
Personel kanunlarına göre bir kadroya dayalı olarak istihdam edilenlerin kadroları için
öngörülen aylık ödemeleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Ayrıca, mevzuatı gereğince
Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmek üzere memurun ücretinden kesilecek prim ve
kesenekler de buraya dâhil edilecektir.
Bu bölüm, III. düzeyde ödeme unsurlarına göre detaylandırılmış olup, IV. düzeyde bir
ayrıma şimdilik gidilmemiştir. İhtiyaç halinde uygulamanın ileriki yıllarında IV. düzeyde
hizmet sınıflarına veya başka kriterlere göre bir ayrıma gidilebilecektir.
Memur olmayanlara yapılacak ödemeler 01.5.1.90- Diğer personele yapılan diğer
ödemeler bölümüne dâhil edilmelidir.
01.1.1 Temel Maaşlar:
- Bir kadroya dayalı olarak istihdam edilenlere ilgili mevzuatına göre yapılan aylık, ek
gösterge, kıdem aylığı ve taban aylığı ödemeleri,
- Hakim ve savcılar ile bu statüde yer alanlara kıstas aylık esas alınmak suretiyle
yapılan aylık ödemeler,
- Özel kanunlarındaki hükümlere dayanılarak kurul başkan ve üyelerine yapılan aylık
ücret ödemeleri,
- Yabancı ülkelerde çalışanların aylıkları,
- Vekalet ve ikinci görev aylıkları
- Aylıkların “asgari ücret” seviyesine yükseltilmesinden doğan farklar,
- Görevden uzaklaştırılanların, kadrosuzluk nedeniyle açıkta kalanların aylıkları,
bu bölüme gider kaydedilecektir.
01.1.2 Zamlar ve Tazminatlar :
- İlgili mevzuatına göre iş riski, iş güçlüğü, temininde güçlük ve mali sorumluluk
zamları ile özel hizmet tazminatı, ek özel hizmet tazminatı, eğitim öğretim tazminatı, din
hizmetleri tazminatı, emniyet hizmetleri tazminatı, mülki idare amirliği özel hizmet tazminatı,
denetim tazminatı, adalet hizmetleri tazminatı, hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil
tazminatı, görev tazminatı, yüksek hakimlik tazminatı, yabancı dil tazminatı, ek tazminat,
uçuş tazminatı, atlayış tazminatı ve dalış tazminatı gibi değişik adlar altında yapılan tazminat
ödemeleri,
- Kurumsal ya da belirli bir hizmet veya meslek grubuna yönelik olarak tazminat, ek
ödeme ve ek ücret gibi değişik adlar altında yapılan ödemeler,
bu bölüme gider kaydedilecektir.
01.1.3 Ödenekler: İlgili mevzuatı gereğince üniversite ödeneği, idari görev ödeneği,
geliştirme ödeneği, eğitim öğretim ödeneği, öğretim yılına hazırlık ödeneği, yargı ödeneği,
sendika ödeneği ve ek ödenek gibi “ödenek” adı altında yapılan her türlü ödemeler bu bölüme
gider kaydedilecektir.
01.1.4 Sosyal Haklar: İlgili mevzuatı gereğince aile yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı,
nakdi giyecek yardımı ve tayın bedeli gibi nakden ödenen sosyal haklar ve yardımlar bu
bölüme gider kaydedilecektir.
Ancak, doğrudan giyecek verilmesi suretiyle yapılan ayni nitelikteki yardımlar mal ve
hizmet alımları bölümüne gider kaydedilecektir.
01.1.5 Ek Çalışma Karşılıkları: İlgili mevzuatı gereğince;
- Fazla çalışma ücreti,
- Komisyon ve kurul üyelerinin huzur ve toplantı ücretleri ile huzur hakkı,
- Nüfus yenileme işleminde çalışan memurlara ödenecek ücret,
- Konferans ücreti,
- Ek ders ve sınav ücreti,
- Nöbet ücreti ile benzer adlar altında yapılan ödemeler
bu bölüme gider kaydedilecektir.
01.1.6 Ödül ve İkramiyeler: Mevzuatında yer alan hükümler uyarınca ödül, ikramiye ve
benzeri adlar altında memurlara yapılan ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.
01.1.9 Diğer Giderler: Personel kanunlarına göre bir kadroya dayalı olarak istihdam
edilenlere yukarıda belirtilenler dışında kalan ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.
01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Çeşitli personel kanunlarına göre sözleşmeli olarak istihdam edilenlere yapılan
ödemeler III. düzeyde detaylandırılmış olup, IV. düzeyde ise istihdam edildikleri mevzuata
göre bir ayrıma gidilmiştir.
01.2.1 Ücretler: İlgili mevzuatına göre sözleşmeli olarak istihdam edilenlere sözleşmeleri
karşılığında yapılan ücret ödemeleri bu bölüme gider kaydedilecek olup IV. düzeyde ise
sözleşmeli personelin niteliğine göre aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
01.2.1.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
01.2.1.02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri
01.2.1.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
01.2.1.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
01.2.1.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
01.2.1.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
01.2.2 Zamlar ve Tazminatlar: Sözleşmeli olarak istihdam edilenlere, ilgili mevzuatı
uyarınca sözleşmeleri karşılığında yapılan ücret ödemeleri dışında zam, tazminat veya ek
ödeme niteliğinde bir ödeme yapılması halinde bu türden ödemeler bu bölüme gider
kaydedilecek olup, IV. düzeyde ise sözleşmeli personelin niteliğine göre aşağıdaki detaylar
yer alacaktır.
01.2.2.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
01.2.2.02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
01.2.2.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
01.2.2.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
01.2.2.05 Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
01.2.2.90 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
01.2.3 Ödenekler: Sözleşmeli olarak istihdam edilenlere, ilgili mevzuatı uyarınca
sözleşmeleri karşılığında yapılan ücret ödemeleri dışında öğretmenlere yapılmakta olan
“öğretim yılına hazırlık ödeneği” gibi ödenek niteliğinde bir ödeme yapılması halinde bu
türden ödemeler bu bölüme gider kaydedilecek olup, IV. düzeyde ise sözleşmeli personelin
niteliğine göre aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
01.2.3.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
01.2.3.02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ödenekleri
01.2.3.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
01.2.3.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
01.2.3.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
01.2.3.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
01.2.4 Sosyal Haklar: Sözleşmeli olarak istihdam edilenlere, ilgili mevzuatı uyarınca
sözleşmeleri karşılığında yapılan ücret ödemeleri dışında aile yardımı, doğum yardımı, ölüm
yardımı ve nakdi giyecek yardımı gibi sosyal hak niteliğinde bir ödeme yapılması halinde bu
türden ödemeler bu bölüme gider kaydedilecek olup, IV. düzeyde ise sözleşmeli personelin
niteliğine göre aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
01.2.4.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
01.2.4.02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
01.2.4.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
01.2.4.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
01.2.4.05 Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
01.2.4.90 Diğer Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
01.2.5 Ek Çalışma Karşılıkları: Sözleşmeli olarak istihdam edilenlere, ilgili mevzuatı
uyarınca sözleşmeleri karşılığında ücret ödemeleri dışında ve ek çalışma karşılığında fazla
çalışma ücreti ve ek ders ücreti gibi bir ödeme yapılması halinde bu türden ödemeler bu
bölüme gider kaydedilecek olup IV. düzeyde ise sözleşmeli personelin niteliğine göre
aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
01.2.5.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
01.2.5.02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
01.2.5.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
01.2.5.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
01.2.5.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
01.2.5.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ek Çalışma Karşılıkları
01.2.6 Ödül ve İkramiyeler: Sözleşmeli olarak istihdam edilenlere, ilgili mevzuatı uyarınca
sözleşmeleri karşılığında yapılan ücret ödemeleri dışında ödül niteliğindeki ödemeler ile
ikramiye, teşvik ikramiyesi gibi adlarla yapılan ödemeler bu bölüme gider kaydedilecek olup
IV. düzeyde ise sözleşmeli personelin niteliğine göre aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
01.2.6.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
01.2.6.02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
01.2.6.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
01.2.6.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
01.2.6.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
01.2.6.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
01.2.9 Diğer Giderler: Sözleşmeli olarak istihdam edilenlere, ilgili mevzuatı uyarınca
yukarıda belirtilen ödemeler dışında herhangi bir ödeme yapılması halinde bu tür ödemeler bu
bölüme gider kaydedilecek olup IV. düzeyde ise sözleşmeli personelin niteliğine göre
aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
01.2.9.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
01.2.9.02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
01.2.9.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
01.2.9.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
01.2.9.05 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
01.2.9.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
01.3 İŞÇİLER
İş Kanunu kapsamına giren işlerde kadrolu veya 30 iş gününden fazla çalıştırılan
sürekli ve geçici işçilere İş Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu gereğince
mevzuata uygun olmak kaydıyla yapılan ücret niteliğindeki ödemeler bu bölümde
sınıflandırılmıştır.
01.3.1 Ücretler: İşçilerin günlük ve gereğinde aylık ücretleri, ek ödemeler, ücret niteliğindeki
diğer ödemeler, mevzuatı gereğince işçinin ücretinden kesilecek prim ve kesenekler de, bu
bölüme gider kaydedilecektir. Ancak, işçilere ödenecek olan seyyar görev tazminatları ise bu
bölüme değil “03.3.5 - yolluk tazminatları” bölümüne gider kaydedilecektir. İşçilere ödenecek
ücretler için IV. düzeyde istihdam şekline göre bir ayrım yapılmıştır.
01.3.1.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri
01.3.1.02 Geçici İşçilerin Ücretleri
01.3.2 İhbar ve Kıdem Tazminatları: İşçilere ödenecek olan ihbar tazminatları ile kıdem
tazminatları bu bölüme gider kaydedilecek olup IV. düzeyde istihdam şekline göre bir ayrım
yapılmıştır.
01.3.2.01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
01.3.2.02 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
01.3.3 Sosyal Haklar: İşçilere yemek yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı ve evlenme
yardımı gibi sosyal haklar kapsamında olanlardan nakdi olarak yapılacak ödemeler bu bölüme
gider kaydedilecektir.
Ancak, işçiye yiyecek, giyecek verilmesi suretiyle yapılan ayni nitelikteki yardımlar
ile işçilerin servislerle taşınmasına ilişkin giderler bu bölüme dâhil edilmeyerek bu alımların
niteliğine göre mal ve hizmet alımları bölümüne dâhil edilecektir. İşçilere ödenen sosyal
haklar IV. düzeyde istihdam şekline göre bir ayrıma tabi tutulmuştur.
01.3.3.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
01.3.3.02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
01.3.4 Fazla Mesailer: İşçilere, fazla süreli çalışmaları, fazla çalışmaları veya ulusal bayram
ve genel tatil günlerinde yaptırılan çalışmaları karşılığında yapılacak ilave ödemeler bu
bölüme gider kaydedilecek olup, IV. düzeyde istihdam şekline göre bir ayrım yapılmıştır.
01.3.4.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
01.3.4.02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
01.3.5 Ödül ve İkramiyeler:
- Ödül niteliğindeki ödemeler,
- İlave tediyeler,
- Toplu iş sözleşmesine göre ödenen ikramiyeler,
bu bölüme gider kaydedilecek olup, IV. düzeyde istihdam şekline göre bir ayrım yapılmıştır.
01.3.5.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
01.3.5.02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
01.3.9 Diğer Ödemeler: İşçilere yukarıda sayılanlar dışında herhangi bir ödeme yapılması
halinde bu bölüme gider kaydedilecek olup, IV. düzeyde istihdam şekline göre bir ayrım
yapılmıştır.
01.3.9.01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
01.3.9.02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
01.4 GEÇİCİ PERSONEL
Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi veya geçici olarak memur, sözleşmeli veya işçi
statüsünde çalışmamakla birlikte kamu hizmetlerinin yürütülmesinde geçici olarak (bir yıldan
az süreli) veya mevsimlik olarak kendilerinden faydalanılan kişilere (vizesiz geçici işçiler,
aday çırak, çırak ve stajyer öğrenciler, usta öğreticiler, 4/C kapsamında çalışanlar ve diğer
geçici personel yapılan ödemeler bu bölüme dâhil edilecektir.
01.4.1 Ücretler
01.4.1.01 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri: Kuruluşların faaliyetleri dikkate alınarak arızi
mahiyetteki işleri ile sınırlı olmak kaydıyla, bir ayı aşmayan sürelerde ve Maliye
Bakanlığından vize alınmaksızın çalıştırılacak kişilere yapılacak ödemeler bu bölüme gider
kaydedilecektir.
01.4.1.02 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri: 05/06/1986 tarihli ve
3308 sayılı Kanun gereğince aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler bu bölüme
gider kaydedilecektir.
01.4.1.03 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler: 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile diğer ilgili mevzuat uyarınca ders ücreti karşılığında
görevlendirilen ve üzerinde resmi görevi bulunmayan uzman ve usta öğreticilere yapılacak
ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.
01.4.1.04 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanlara Yapılacak Ödemeler: 657
sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında Bakanlar Kurulu kararıyla çalıştırılan personele
yapılacak her türlü ödemeler bu bölüme gider yazılacaktır.
01.4.1.90 Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler: Geçici personel statüsünde olup da
yukarıda sayılan gruplara girmeyen personele ödenecek ücretler (usta ve uzman öğreticiler
hariç ilgili mevzuatı uyarınca ders ücreti karşılığında görevlendirilen ve üzerinde resmi görev
bulunmayanlara ödenecek ek ders ücretleri gibi) bu bölüme gider kaydedilecektir.
01.5 DİĞER PERSONEL
Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi veya geçici olarak memur, sözleşmeli veya işçi
statüsünde çalışmamakla birlikte kamu hizmetlerinin yürütülmesinde kendilerinden
faydalanılan (muhtar, geçici köy korucusu gibi) kişilere çeşitli adlar altında yapılan ödemeler
ile yurtiçinde veya yurtdışında okutulan yerli öğrencilere ödenen harçlıklar gibi ödemeler bu
bölümde sınıflandırılacaktır.
01.5.1 Ücret ve Diğer Ödemeler
01.5.1.01 Muhtarların Ücretleri: Köy ve mahalle muhtarlarına yapılacak ödemeler bu
bölüme gider kaydedilecektir.
01.5.1.02Geçici Köy Korucularının Ücretleri: Geçici köy korucularına verilecek olan ücret
ve tazminatlar bu bölüme gider kaydedilecektir.
Ancak, görevleri esnasında yaralanan veya ölen geçici köy korucularına 2330 Sayılı
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenecek
tazminatlar ekonomik sınıflandırmanın 03.4.2.90 diğer yasal giderler bölümüne gider
kaydedilecektir.
01.5.1.03 Er-Erbaş Harçlıkları: Yurt içi ve yurt dışı er ve erbaş harçlıkları ile munzam
harçlıkları bu bölüme gider kaydedilecektir.
01.5.1.04 Öğrenci Harçlıkları: Askeri okul ve polis okulu öğrencilerine, Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı her derece ve kademedeki okullarda okutulan parasız yatılı öğrencilere ilgili
mevzuatına göre ödenecek harçlıklar bu bölüme gider kaydedilecektir.
01.5.1.05 Yurtdışı Öğrenimde Ödenen Aylıklar: Kurumlarınca eğitim amacıyla yurtdışına
gönderilenlere öğrenimleri süresince kadro aylıkları dışında yapılan emsal aylık ödemeleri bu
bölüme gider kaydedilecektir.
01.5.1.06 Hükümlü Ücretleri: Cezaevleri iç hizmetlerinde çalıştırılan hükümlülere ödenen
ücretler bu bölüme gider kaydedilecektir.
01.5.1.51 Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler
01.5.1.52 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler
01.5.1.53 İl Genel Meclisi Üyelerine Yapılan Ödemeler
01.5.1.54 Birlik Başkanlarına Yapılan Ödemeler
01.5.1.55 Birlik Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler
01.5.1.90 Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler: Yukarıda sayılan gruplara girmeyen
diğer personele yapılacak ödemeler bu bölüme dâhil edilecektir.
Yukarıda sayılan gruplara girmeyen diğer personele yapılacak ödemeler ile ilgili
mevzuatı uyarınca, erbaş ve erlere ödenen operasyon tazminatları ve erbaş, er ve askeri
öğrencilere verilen ödül ve ikramiyeler bu bölüme gider kaydedilecektir.
01.7 MİLLETVEKİLLERİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken
ödenekler ile mali ve sosyal hakları bu bölüme gider kaydedilecektir. Ayrıca, Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyelerine aylık ödeneklerinin belli oranında hesaplanarak ödenen “yolluk”
adıyla yapılan ödemeler de hizmet mahalli dışına yapılan bir görevlendirme ile bağlı olmadan
ve ücret niteliğinde bir ödeme olduğundan bu bölümde (01.7.2- Zamlar ve Tazminatlar)
sınıflandırılmalıdır. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin hizmet mahalli dışında
bir yerde görevlendirilmeleri halinde ödenmesi gereken yollukların “03.3- Yolluklar”
bölümüne, tedavi giderlerinin ise “03.9- Tedavi ve Cenaze Giderleri” bölümüne kaydedilmesi
gerekmektedir.
01.7.2 Zamlar ve Tazminatlar
01.7.2.01 Zamlar ve Tazminatlar
01.7.3 Ödenekler
01.7.3.01 Ödenekler
01.7.4 Sosyal Haklar
01.7.4.01 Sosyal Haklar
01.8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ
01.8.1 Cumhurbaşkanı Ödeneği
01.8.1.01 Cumhurbaşkanı Ödeneği: Görevdeki Cumhurbaşkanına ödenen ödenekler bu
bölüme gider kaydedilecektir.
01.9 İSTİHBARAT PERSONELİ
01.9.1 İstihbarat Personeli Giderleri
01.9.1.01 İstihbarat Personeli Giderleri: MİT Müsteşarlığında, ilgili mevzuatına göre
değişik statülerde istihdam edilen personele nakdi olarak ödenen her türlü mali ve sosyal hak
ve yardımlar bu bölüme gider kaydedilecektir
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
Emeklilik sigortasına ilişkin;
- Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren hissesi olarak ödenecek sosyal güvenlik primleri
ile kurum tarafından ödenen fiili hizmet müddeti zamlarına ilişkin işveren payları ve işveren
tarafından ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primleri,
- Ders ücreti karşılığında görevlendirilmiş memur olmayan kişilere ilişkin işveren
payları,
- Usta öğreticiler için ödenecek primler,
- Aday çırak, çırak ve öğrenciler için ödenecek primler,
- Cezaevleri iç hizmetlerinde çalıştırılan hükümlüler için ödenecek primler,
- Mevzuatı gereğince ödenmesi gereken pay ve hisseler,
- Mevzuatı gereğince kurum tarafından işsizlik sigortası fonuna ödenecek işveren
işsizlik sigortası primleri,
- Sağlık sigortası primleri,
giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir.
Personelden kesilen primler ise, önceden olduğu gibi personel giderlerine dâhil
edilecektir.
İşveren sıfatıyla ödenecek sigorta prim ödemeleri, 1. düzeyde “02- Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” altında, 2. düzeyde istihdam türüne göre
detaylandırıldıktan sonra 3. düzeyde “6-Sosyal Güvenlik Kurumuna” kodu ile 4. düzeyde
“01- Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri” ekonomik kodunda yer alacaktır.
5510 sayılı Kanunda belirtilen prime esas kazanç ve sağlık primine ilişkin işveren
hissesine ait oran üzerinden hesaplanacak ödenekler, 1. düzeyde “02- Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” altında, 2. düzeyde istihdam türüne göre
detaylandırdıktan sonra 3. düzeyde “6-Sosyal Güvenlik Kurumuna” kodu ile 4. düzeyde “02-
Sağlık Primi Ödemeleri” ekonomik kodunda yer alacaktır.
5510 sayılı Kanun gereğince, genel sağlık sigortası kapsamında olmayan ancak ilgili
mevzuatı gereğince tedavi ve ilaç giderleri kurumları tarafından karşılanması gerekenlerin
giderleri ise “03.9- Tedavi ve Cenaze Giderleri” ekonomik kodunda yer alacaktır.
02.1 MEMURLAR
02.1.6 Sosyal Güvenlik Kurumuna
02.1.6.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
02.1.6.02 Sağlık Primi Ödemeleri
02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL
02.2.6 Sosyal Güvenlik Kurumuna
02.2.6.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
02.2.6.02 Sağlık Primi Ödemeleri
02.3 İŞÇİLER
02.3.4 İşsizlik Sigortası Fonuna
02.3.4.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
02.3.6 Sosyal Güvenlik Kurumuna
02.3.6.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
02.3.6.02 Sağlık Primi Ödemeleri
02.4 GEÇİCİ PERSONEL
02.4.4 İşsizlik Sigortası Fonuna
02.4.4.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
02.4.6 Sosyal Güvenlik Kurumuna
02.4.6.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
02.4.6.02 Sağlık Primi Ödemeleri
02.5 DİĞER PERSONEL
02.5.3 Özel Sigorta Prim Giderleri
02.5.3.01 Özel Sigorta Prim Giderleri
02.5.4 İşsizlik Sigortası Fonuna
02.5.4.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
02.5.6 Sosyal Güvenlik Kurumuna
02.5.6.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
02.5.6.02 Sağlık Primi Ödemeleri
02.7 MİLLETVEKİLLERİ
02.7.6 Sosyal Güvenlik Kurumuna
02.7.6.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
02.7.6.02 Sağlık Primi Ödemeleri
02.9 İSTİHBARAT PERSONELİ
02.9.6 Sosyal Güvenlik Kurumuna
02.9.6.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
02.9.6.02 Sağlık Primi Ödemeleri
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
Faturalı olarak veya ilgili mevzuatına uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve
hizmet bedellerini kapsayacaktır. Devletin karşılığında herhangi bir mal veya hizmet almadığı
karşılıksız ödemeler ile sermaye giderleri kapsam dışındadır.
Bu bölüm, büro malzemesi alımları, kira, yakıt, elektrik ödemeleri ile parasal limitlere
bakılmaksızın rutin bakım-onarım ödemelerini, telefon vb. haberleşme giderlerini, yolluk
giderlerini, taşıma giderlerini, düşük değerli veya bir yıldan az kullanım ömrü olan
ekipmanlar için yapılan ödemeler ile çeşitleri ve açıklamaları ekli listelerde ve bu rehberin
ilerleyen bölümlerinde ifade edilen benzeri giderleri kapsayacaktır.
Bu bölüme dâhil edilmesi gereken malların alım bedelleri (diğer bir ifadeyle aynı
sözleşme kapsamında ve/veya aynı faturada toplam bedel) içinde bunların taşıması ve benzeri
işlerin de dâhil olduğu durumlarda bu gibi giderler de aynı ekonomik koda gider
kaydedilecektir. Ancak, taşıma gibi hizmetlerin ayrıca temin edilmesi ve bedellerinin de ayrı
faturalarda yer alması durumunda bu giderler ilgisine göre 03.5.3.03 Yük Taşıma Giderleri
veya diğer ekonomik kodlara gider kaydedilecektir.
Uluslararası sınıflandırma standartlarında da “cari gider” olarak kabul edilen savunma
harcamaları, sermaye için belirlenen limiti geçse dahi yatırım programlarında yer almayacak,
mal ve hizmet alım giderlerine dâhil edilecektir. Ancak, askeri lojmanlar sermaye bölümünde
sınıflandırılacak ve yatırım programına dâhil edilecektir.
Ayrıca, askeri lojmanlar dışında kalan inşaatlar, askeri amaçlı dayanıklı ve dayanıksız
mallar ve ekipmanlar da bu bölümde yer alacaktır.
03.1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
Doğrudan tüketime yönelik olmayıp, sonucunda satılacak veya üretimi yapan kurum
tarafından kullanılacak olmasına bakılmaksızın nihai mal ve hizmetlerin üretiminde
kullanılarak bu süreç sonrasında kısmen veya tamamen nitelik değiştirecek olan
hammaddeler, ara mallar ve malzemeler ile üretimde kullanılan enerji bedelleri üçüncü ve
dördüncü düzeyde özelliklerine göre sınıflandırmaya tabi tutulmuş olup, buna göre ilgili
kodlara gider kaydedileceklerdir.
03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
Üretim sürecinde kullanılmadan doğrudan tüketime yönelik olarak kullanılan nihai
mal ve hizmetler üçüncü ve dördüncü düzeyde özelliklerine göre sınıflandırmaya tabi
tutulmuş olup, buna göre ilgili kodlara gider kaydedileceklerdir.
03.2.1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
Hizmetin gerektirdiği kırtasiye, basılı kağıt, defter ve benzeri mal ve malzemelerin alım
bedelleri ile büro ihtiyaçlarına ilişkin her çeşit tüketim malzemesi alımları, basılı kağıt ve
defter alım ve yapımı ile bunlara ilişkin diğer giderler bu bölümde yer alacaktır.
03.2.1.01 Kırtasiye Alımları: Hizmetin gerektirdiği kalem, silgi, zımba teli, toplu iğne,
ataç, disket, cd, flash disk, toner, mürekkep, klasör, dosya, basılı kağıt, defter gibi kırtasiye
malzemesi ile benzeri mal ve malzemelerin alım bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.1.02 Büro Malzemesi Alımları: Doğrudan tüketime yönelik olmayıp kullanım ömürleri
bir yıldan fazla olsa bile bedeli bütçe kanunlarıyla tespit edilecek tutarı geçmeyen büro
ihtiyaçlarına ilişkin cetvel, makas, kalem açacağı, delgeç, zımba gibi her çeşit el aparatı bu
bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.1.03 Periyodik Yayın Alımları: Hizmetin gerektirdiği durumlarda alınacak gazete,
resmi gazete, dergi, bülten gibi belirli sürelerde basılan yapılan yayınlar (cd, vcd, dvd gibi
sayısal ortamda yapılan baskılar dâhil) bu bölüme gider kaydedilecektir.
Kamu İhale Kurumuna ödenecek olan kamu ihale bülteni bedelleri burada yer
alacaktır. Ancak ihale yayın bedelleri 03.5.4.01 koduna gider kaydedilecektir.
03.2.1.04 Diğer Yayın Alımları: Periyodik yayın alımlarının dışında kalan diğer bir ifadeyle
belirli sürelerle bağlı kalmaksızın yayınlanan (sayısal ortamda yapılan baskılar dâhil) kitap,
ansiklopedi, broşür gibi yayın alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri: Basılı olarak alınacak yayınlar dışında kalan ve hizmetin
gerektirdiği durumlarda yapılacak (gazete, dergi, bülten, kitap, broşür, afiş, gibi) süreli veya
süresiz yayınların basımı (sayısal ortamda yapılan baskılar dâhil) ile bunların veya daire ve
idarelerce kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin ödemeler bu bölüme gider
kaydedilecektir.
03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları: Yukarıda sayılanlar dışında kalan
kırtasiye ve büro malzemesi alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
03.2.2.01 Su Alımları: Belediyelerden, diğer kamu kurumlarından veya piyasadan temin
edilen, içecek amaçlı olmayıp, kullanmaya yönelik olan su tüketim bedelleri ile ilgili
mevzuatına göre abone olunması gerektiği durumlarda ödenecek abone bedelleri bu bölüme
gider kaydedilecektir.
Ancak, ambalajlanmış veya ambalajlanmamış olarak içme amaçlı alınan su bedelleri
ise 03.2.4.02 İçecek Alımları koduna, su sayacı, musluk, batarya vb. malzeme veya teçhizatın
alım giderleri bu bölüme değil niteliğine göre ilgili bölümlerine gider kaydedilecektir.
03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları: Sabun, deterjan ve temizlikte kullanılan kimyevi
maddeler ile bu amaçlarla kullanılmak üzere alınan (diş macunu, diş fırçası, kova, fırça,
paspas gibi) her türlü temizlik madde ve malzeme alım bedelleri bu bölüme gider
kaydedilecektir.
03.2.3 Enerji Alımları
03.2.3.01 Yakacak Alımları: Odun, çıra, kömür, kalorifer yakıtı, doğalgaz, tüp gaz gibi
ısıtma ve pişirmeyle ilgili her türlü madde, malzeme ve yakıtların tüketim bedelleri ile ilgili
mevzuatına göre abone olunması gerektiği durumlarda ödenecek abone ve güvence bedelleri
bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları: Özellikle taşıtlar olmak üzere, her çeşit makineteçhizatın
işletmesine yönelik olarak kullanılan akaryakıtlar, madeni yağlar, antifriz, benzeri
tüketim malları ve kimyevi madde alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.3.03 Elektrik Alımları: Hangi amaçla olursa olsun (aydınlatma, ısıtma, soğutma,
havalandırma, çalıştırıcı kuvvet vb.) elektrik tüketim bedelleri ile ilgili mevzuatına göre abone
olunması gerektiği durumlarda ödenecek abone ve güvence bedelleri bu bölüme gider
kaydedilecektir.
Ancak, elektrik sayacı, ampul, kablo vb. elektrik malzemesi veya teçhizatın alım
giderleri bu bölüme değil niteliğine göre ilgili bölümlerine gider kaydedilecektir.
03.2.3.90 Diğer Enerji Alımları: Yukarıda sayılanlar dışında kalan, jeotermal enerji, nükleer
enerji gibi diğer enerji tüketim bedelleri ile ilgili mevzuatına göre abone olunması gerektiği
durumlarda ödenecek abone bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.4 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
03.2.4.01 Yiyecek Alımları :
- Kanunla tespit edilen hakediş maddeleri ile bunların mübadelesine tabi tutulan ikmal
maddeleri bedelleri ile besin ürünleri ve beslenmeyle ilgili her türlü ikmal maddesi giderleri,
- Yiyecek alım giderleri, (nakliye, depolama, pişirme, dağıtım giderleri ilgili tertibine
gider kaydedilecektir.)
- Yemeğe ilişkin yiyecek maddelerinin;
a) pişirme,
b) dağıtım ve
c) servis
gibi ihtiyaçlardan tamamı veya bir kısmı ile birlikte ihale suretiyle teminine ilişkin giderler,
(Sadece yemeğe ilişkin servis hizmetinin ihale suretiyle temin edilmesi durumunda ise bu
ödemelerin “03.5.1.04 – Müteahhitlik hizmetleri” ekonomik koduna gider kaydedilmesi
gerekmektedir.)
- Türk Silahlı Kuvvetlerinde, kazandan iaşesi mümkün olmayan er, erbaş, hemşire,
ebe, hastabakıcı ile sonunda muayene kaydıyla üç aya kadar (üç ay dâhil) dinlenme ve hava
değişimi alan er ve erbaşın, askeri öğrencilerin iaşe bedelleri; hava değişimli er ve erbaşın
muayeneye sevki gerektiğinde tekrar memleketlerine gönderilmesi halinde geçecek günler
için verilecek yiyecek istihkakları; celp ve terhis er ve erbaşının iaşe ve ibate bedelleri, (657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesi gereğince çıkarılan yönetmelik
hükümleri saklıdır).
bu bölüme gider kaydedilecektir
03.2.4.02 İçecek Alımları: Ambalajlanmış veya ambalajlanmamış olarak içme amaçlı alınan
su bedelleri ile içecek amaçlı tüketilen meyve suyu, ayran, kola, süttozu gibi içecekler ve su
temizleme tableti, tuz tableti gibi aynı amaca yönelik yardımcı maddeler bu bölüme gider
kaydedilecektir.
Ancak, şehir şebekesinden gelen ve hizmet yerlerindeki musluklardan kullanılan sular
kısmen içme amaçlı kullanılıyor olsa da genellikle ve ağırlıklı olarak temizlik veya diğer
amaçlarla kullanıldığı kabul edilerek temizlik giderlerinin altında yer alan 03.2.2.01 su
alımları koduna gider kaydedilecektir.
03.2.4.03 Yem Alımları: Hayvanların beslenmesine yönelik olarak alınan mal ve madde
bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.4.90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları: Yukarıda sayılan gruplara girmeyen
yiyecek, içecek ve yem alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.5 Giyim ve Kuşam Alımları
03.2.5.01 Giyecek Alımları: İlgili mevzuatı gereğince;
- Kişilerin giyim ve kuşam alımları ile bunların yapımında kullanılan hammadde
alımları,
- Kuruluşların bünyesinde bulunan mehter, bando, orkestra, koro ve boru takımları ve
benzeri teşkillerin özel giyim-kuşamları ile bunlar için gerekli mal ve malzeme alımları,
- Sağlığı bozucu ve aynı zamanda zehirleyici olduğu doktor raporu ile belirlenen ve
ilgili mevzuatınca sermaye giderleri kapsamı dışındaki işlerden kabul edilen görevlerde bilfiil
çalışanlara verilecek giyecek ve koruyucu malzemeler,
için yapılan ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.5.02 Spor Malzemeleri Alımları: Spor yaparken kullanılan giyim eşyaları ile (forma,
şort, t-shirt, eşofman, ayakkabı gibi) bir sporun yapılmasında gerekli veya yardımcı olan her
türlü (top, raket, güreş minderi, skor tabelası, tenis masası, ok, hedef tahtası gibi) mal ve
malzeme alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.5.03 Tören Malzemeleri Alımları: Sadece törenlerde kullanılan özel giysiler ile yine
törenlerde kullanılan mal ve malzeme alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.5.04 Bando Malzemeleri Alımları: Kuruluşların bünyesinde bulunan mehter, bando,
orkestra, koro ve boru takımları ve benzeri teşkillerin kullandıkları müzik alet ve edavatı ile
bu müzik aletlerine ait mal ve malzeme alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.5.05 Kuşam Alımları: İlgili mevzuatı gereğince; hayvanların kuşam alımları ile bu
kuşamlarda kullanılan mal ve malzeme alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.5.90 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları: Yukarıda sayılan gruplara girmeyen giyim ve
kuşam alımları ile kişilerin giyim ve kuşamlarına ilişkin mal ve malzeme (düğme, fermuar
gibi) alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.6 Özel Malzeme Alımları
03.2.6.01 Laboratuar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları:
Laboratuarlarda kullanılan sarf malzemeleri, deney tüpleri, kimyevi ve temrinlik malzeme
alımları ile yangın tüplerinin dolumu için yapılacak ödemeler bu bölüme gider
kaydedilecektir.
03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları: Kamu personeli ve bakmakla yükümlü oldukları
kişilerin tedavileri için reçete karşılığında eczanelerden alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından ödenecek olanlar hariç olmak üzere, kurumların doktorluk, dispanser, revir gibi
birimleri ile hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında veya hizmet yerlerinde (ecza dolapları
dâhil) kullanılmak üzere toptan veya perakende olarak alınan ilaç, hammadde ve tıbbi
malzeme bedelleri ile haşereyle mücadelede kullanılacak ilaç ve kimyevi maddeler bu bölüme
gider kaydedilecektir.
03.2.6.03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları: Zirai amaçlı olarak kullanılacak olan malzemeler
ile zararlılara karşı zirai mücadelede kullanılacak ilaç ve malzeme alımları bu bölüme gider
kaydedilecektir.
03.2.6.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri :
- Hizmette kullanılan hayvanlara ilişkin yiyecek ve yem alımları dışında kalan ve her
cins ve her çeşit hayvan alım, koruma, bakım, kurtarma ve dağıtımı ile bunlara ilişkin ilaç ve
tedavi gibi diğer ödemeler,
- Özel ve tüzel kişilere ait hayvanların her çeşit tazmin ve taviz bedelleri; hizmette
kullanılan hayvanların özel ve tüzel kişilere karşı işleyecekleri zararlar karşılığı verilecek
tazminatlar, hayvanları yok etme, gömme giderleri ile bunlara ilişkin diğer ödemeler,
bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları: Yukarıda sayılan gruplara girmeyen ve hizmetin
özelliği nedeniyle ekonomik sınıflandırmanın diğer bölümlerinden alınamayan (bayrak,
flama, sancak, çadır, soğuk iklim malzemeleri ile kamu personeli olsun veya olmasın kişi
veya kurumlara verilen plaket şilt, kupa altın gibi para dışındaki ödüller ile teşekkür belgeleri
gibi) özel malzeme alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.7 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları, Yapımları
ve Giderleri:
Güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları ile aynı amaçlı
yapım ve bakım giderleri parasal limite bakılmaksızın bu bölümde toplanmıştır. Bu amaçlara
yönelik olarak inşa edilen ve yatırım programına dâhil olmayan her türlü gayrimenkulün ister
ihale edilmek suretiyle isterse mal ve malzeme alımı ve kurumun imkanlarından da
yararlanmak suretiyle yapımına veya büyük onarımlarına ilişkin giderler de bu bölüme
kaydedilecektir.
Bu bölümdeki giderler doğrudan bu amaçlara yönelmiş olmalıdır. Bunun dışında
kalanların, ilgisine göre mal ve hizmet alımları veya sermayenin ilgili bölümlerine dâhil
edilmesi gerekmektedir.
03.2.7.01 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Silah, Araç, Gereç ve Savaş Teçhizatı
Alımları :
- Güvenlik ve savunmaya yönelik silahlar, savaş araç ve gereçleri, savaş, haberleşme
ve bilgi işlem teçhizatı alımları ile bu nitelikteki savaş stokları alım, yapım giderleri,
- Silahlı Kuvvetlerin topyekün savaş gücünün gereken düzeye çıkartılmasını ve
devamını sağlamak maksadıyla gerekli her türlü harp ve destek tesislerini (elektronik radar,
muhabere, radyolink sistemleri dâhil) kurma, genişletme ve bunlara ilişkin her türlü taşınır ve
taşınmaz (silah, gemi, uçak, helikopter, tank, zırhlı personel taşıyıcıları, taktik araç gibi) harp
silah, araç ve gereçleri ile bu maksadı destekleyecek malların alım, yapım giderleri,
- Tahkimatla ilgili engelleme, barınaklar, tahkimat tesisleri ve cephaneliklerin
yapımları ile bunlara ait paratoner vb. malzeme alım giderleri,
- Seyir, hidrografi, oşinografi, cihaz, malzeme ve teçhizatı alım ve yapım giderleri,
- Silahlı Kuvvetlerin eğitim alanlarının oluşturulması (bina inşaatı işleri hariç), eğitim
yardımcı malzemeleri ile her türlü silahlarla, yapacakları atışlarda kullanılacak levha ve
hedeflerin alım giderleri ve yapımı ile ilgili diğer giderler,
bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.7.02 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Silah, Araç, Gereç ve Savaş Teçhizatı
İşletme, Bakım ve İdame Giderleri :
- Güvenlik ve savunmaya yönelik her türlü silah, araç, gereç, ve savaş teçhizatı (gemi,
uçak, helikopter, tank, zırhlı personel taşıyıcıları) ile bu maksadı destekleyecek malların, tadil
ve her çeşit tamir ve bakım ve yedek parça giderleri ile bunların işletmesine ait giderler,
- Uçaklarla ilgili malzeme yapımı, uçak motor revizyonu, uçakların fabrika seviyesi
bakımları, seyir, hidrografi, oşinografi, cihaz, malzeme ve teçhizatın, tanzim, tersim, teksir ve
tabı ile korunmalarının gerektirdiği giderler,
- Silahlı Kuvvetlerin eğitim yardımcı malzemeleri ile her türlü silahlarla, yapacakları
atışlarda kullanılacak levha ve hedeflerin, bakım, onarım malzemesi ve atış alanlarının
onarımı ilgili giderler,
bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.7.03 Mühimmat Alımları : Güvenlik ve savunmaya yönelik her türlü silah, araç, gereç,
ve savaş teçhizatında kullanılan mühimmat alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.7.04 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Araştırma-Geliştirme Giderleri: Güvenlik ve
savunmaya yönelik olup, yatırım programında yer almayacak olan ve doğrudan kurum
tarafından yapılan araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bu iş ve hizmetlerde çalışsa dahi kurum
personeli olanlara ödenen maaş ve benzeri ödemeler dışında kalan ve doğrudan ve
münhasıran projeye ilişkin olarak yapılması gereken giderler ile sözkonusu faaliyetlerin
üçüncü şahıslara ihale edilmek suretiyle gördürülmesi halinde müteahhide ödenen hakediş
bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.7.05 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri: Güvenlik ve
savunmaya yönelik her türlü silah, teçhizat, malzeme, araç, gereç, mühimmat, bakım-onarım,
alt yapı ve inşaatla ilgili muhtelif mühendislik hizmetleri, çizim, bilgisayar yazılımı gibi
hizmet alımlarının gerektirdiği giderler bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.7.06 Savunma Projeleri ve Acil İhtiyaç Giderleri: Türk Silahlı Kuvvetlerinin
Savunma Sanayi Müsteşarlığı kanalıyla veya Devlet/Firma kredileriyle tedarik ettiği mali
boyutu yüksek projeler ile acil ihtiyaçların gerektirdiği ödemeler bu bölüme gider
kaydedilecektir.
03.2.7.09 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Diğer Giderler: Manevra ve tatbikat ve
bunlarla ilgili eğitim giderleri, uluslar arası anlaşmalar ve Bakanlar Kurulu kararı gereğince
yurt dışında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin her türlü mal ve hizmet alımlarına
ait giderler, NAMSA Silah/ Sistem Programları İdari Katkı ve ayrıca faturalandırılamayan
taşıma-depolama dâhil diğer masraflara ait giderler ile diğer bölümlere dâhil edilemeyen
güvenlik ve savunma hizmetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin diğer giderler bu bölüme gider
kaydedilecektir.
03.2.7.11 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları: Güvenlik ve
savunmaya yönelik olarak kullanılacak olan (jeneratör, iş makinesi, taktik araçlar, telli ve
telsiz haberleşme sistem ve cihazları, kripto cihazı, uydu yer terminali, radar, termal kamera,
mayın temizleme cihazları, gece görüş yeteneği teçhizatı, sağlık cihazları, bilgisayar sistemi,
bilgisayar ve yazıcıları alımları gibi) makine-teçhizat alım giderleri ile öğretim ve araştırma
kurumlarıyla hastane, laboratuar, matbaa, atölye, gibi iş ve hizmet yerlerinin ve ulaştırma,
haberleşme ile ilgili kuruluşların teknik bakımdan teçhizi için gerekli makine, alet, cihaz ve
bunlar gibi sabit tesis giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.7.12 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Büyük Onarımları:
Güvenlik ve savunmaya yönelik olarak kullanılacak olan ve 03.2.7.11 ekonomik kodunda yer
alan makine-teçhizat onarımları ile bu işler için kullanılacak yedek parçalar, bunların
modifikasyon ve yenileştirmeleri ile faal durumda bulundurulmaları için yapılacak
yıllık/yıllara sari bakım-onarım sözleşmeleri kapsamında yapılacak giderler ile bu bölüme
gider kaydedilecektir.
03.2.7.21 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Gayrimenkul Yapım Giderleri: Güvenlik ve
savunmaya yönelik olarak inşa edilecek;
- Birlik binası, erin iaşe ve ibatesinin sağlanmasına yönelik tesisler, (koğuş, jandarma
karakolu, nizamiye, çevre duvarı vb.),
- Harekat alarm iskan tesisleri, lojistik destek tesisleri, eğitim ve tatbikat tesisleri,
- Altyapı tesisleri,
- Her türlü silah, araç-gereç ve teçhizat ile mal ve malzemenin konulabileceği
mahaller (cephanelik, yiyecek deposu, giyecek deposu vb.),
- Bu ekonomik kodda sayılanların mütemmim cüzleri vb.
yatırım programına dâhil olmayacak gayrimenkullerin ister üçüncü şahıslara ihale
edilmek, isterse mal ve malzeme alımı ve kurumun imkanlarından da faydalanmak suretiyle
yapımı durumundaki tüm giderler bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.7.22 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri:
Güvenlik ve savunmaya yönelik olarak inşa edilmiş olan ve 03.2.7.21 ekonomik kodunda yer
alan ve yatırım programına dâhil olmayan gayrimenkullerin ister üçüncü şahıslara ihale
edilmek, isterse mal ve malzeme alımı ve kurumun imkanlarından da faydalanmak suretiyle
büyük onarımlarının yapılması durumunda bu ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.7.31 NATO Altyapısına İlişkin Gayrimenkul Yapım Giderleri: NATO altyapısına
yönelik olarak inşa edilen ve yatırım programına dâhil olmayan her türlü gayrimenkulün ister
üçüncü şahıslara ihale edilmek, isterse mal ve malzeme alımı ve kurumun imkanlarından da
faydalanmak suretiyle inşası durumunda bu ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.7.32 NATO Altyapısına İlişkin Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri: NATO
altyapısına yönelik olarak inşa edilen, 03.2.7.31 ekonomik kodunda yer alan ve yatırım
programına dâhil olmayan her türlü gayrimenkulün ister üçüncü şahıslara ihale edilmek,
isterse mal ve malzeme alımı ve kurumun imkanlarından da faydalanmak suretiyle büyük
onarımlarının yapılması durumunda bu ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.7.90 Diğer Savunma Mal ve Malzeme Alımları ve Yapımları: Savunma ve güvenlik
amaçlı olup, yatırım programına dâhil olmadığı gibi yukarıdaki bölümlere de dâhil olmayan
mal ve malzeme alımları ile yapım giderleri (Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Genel Müdürlüğü
dışında kalanların kurumsal güvenliğe yönelik kullanacakları silah, mermi, kelepçe, cop, vb.
mal ve malzeme alımları ile bunların bakım-onarımları dâhil) bu bölüme kaydedilecektir.
03.2.8 NATO Giderleri İle Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri:
NATO anlaşması çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin sonucu oluşan giderler ile savunma ve
güvenlik amaçlı olan ve Devlet Planlama Teşkilatı vizesine dâhil olmayan gayrimenkul alım
ve kamulaştırmasına ilişkin giderler bu bölüme gider kaydedilecek olup, IV. düzeyde
aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
03.2.8.01 Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri: Güvenlik ve savunmaya yönelik
amaçlı olan ve Devlet Planlama Teşkilatı vizesine dâhil olmayacak, arsa, arazi gibi
gayrimenkulün alım ve kamulaştırmasına ilişkin aşağıda belirtilen giderler 06.4 ekonomik
kodunda değil bu bölümde sınıflandırılacaktır.
- Arazi, arsa, bina, fabrika, gemi, tersane ve benzeri taşınmaz malların
kamulaştırılması veya satın alınması için yapılacak ödemeler,
- Üzerinde Medeni Kanun ile diğer hükümlere göre ayni haklar tesisi için ödenecek
bedeller,
- Kamulaştırma, satın alma, ayni hak tesisi işlemlerine ilişkin giderler ile geçici
işgalin gerektirdiği giderler,
- Teferruğ ve vergi borçlarının tasfiyesi ve mahsubu amacıyla borçlu her çeşit tüzel
kişilerden taraflarca mutabık kalınacak bedeli üzerinden Hazineye intikal edecek taşınmaz
mal bedelleri ve ayni hakların tesisi ve bunlara ilişkin giderler,
- Hazinenin paydaş olduğu veya çeşitli kanunlar uyarınca Hazinece idare edilmekte
olan taşınmaz mallarla ilgili paydaşlığın giderilmesi işlem ve satışlarında kullanılmak üzere
yapılacak giderler.
03.2.8.02 NATO Altyapısına İlişkin Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri:
NATO altyapısına yönelik olan ve Devlet Planlama Teşkilatı vizesine dâhil olmayan arsa,
arazi gibi gayrimenkulün alım ve kamulaştırmasına ilişkin olarak yapılması gereken ve
detayları 03.2.8.01 bölümünde belirtilen türden giderler 06.4 ekonomik kodunda değil bu
bölümde sınıflandırılacaktır.
03.2.8.03 NATO Giderleri:
- NATO teşkilatları nezdindeki askeri temsilcilik, müşavirlik, ataşelik ve kıdemli
subaylık gibi Türk teşkilatı tarafından NATO’nun icabı olarak yapılan her çeşit mal ve hizmet
alımları ile temsil giderleri,
- Amerikan Yardım Kurulu (ODS) karargah personeli ile bu personelden yurdun
çeşitli bölgelerinde görevlendirilenler için bina kira bedeli, aydınlatma, ısıtma, döşeme,
demirbaş ve diğer giderleri ile resmi telefon konuşma bedelleri ve diğer ulaştırma giderleri,
- 10.3.1954 tarih ve 6375 sayılı Kanunla onaylanan sözleşmeye göre ödenmesi
gereken tazminatlar,
- NATO makamlarının istemi üzerine ifa edilen geçici görev yollukları,
- NATO askeri personelinin tatbikatlar dâhil Türkiye’yi ziyaretlerinde makam
sahibinin takdiri esas olmak suretiyle temsil hizmetinin gerektirdiği her çeşit giderler,
- Türkiye’deki NATO teşkillerinde görevli komutanlar ile Kurmaybaşkanlarının
kişisel ikametine mahsus möbleli olarak kiralanan binanın kira bedeli,
bu bölüme kaydedilecektir.
03.2.9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri: Bahçe yapım ve
bakımı ile ilgili olarak kullanılan kürek, makas, tırmık, ilaçlama pompası, fide, fidan, tohum,
gübre gibi mal ve malzeme alımları ile bahçe yapım ve bakımı için ihale suretiyle üçüncü
şahıslara yapılan ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları: Yukarıda sayılan gruplara girmeyen
tüketim mal ve malzemesi (ampul, kablo, fiş, duy, priz, kapı kolu, teleks bobini, teleks şeridi,
ambalaj malzemesi, lehim, lehim pastası vb.) alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.3 YOLLUKLAR
Kamu personeli olanlara veya olmayanlara ilgili mevzuatı çerçevesinde ödenen yurtiçi
ve yurt dışı geçici veya sürekli görev yollukları ile yolluk tazminatları ve uluslararası
profesör, uzman, memur ve öğrenci mübadele giderleri yolluklar bölümünde yer alacaktır.
03.3.1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
03.3.1.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları:
- Yurt içinde yapılacak geçici görevlendirmeler için istihdam şekline bakılmaksızın
kamu personeline yapılacak ödemeler,
- Yurt içinde yapılacak geçici görevlendirmeler için kamu personeli olmayanlara
(öğrenciler gibi) ilgili mevzuatına göre yapılacak ödemeler,
- Mahkum veya tutukluların sevkine memur edilen veya refakat görevi ile bağlı
olduğu il sınırı dışına çıkan er ve erbaşlara verilecek gündelikler,
bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.3.1.02 Yurtiçi Tedavi Yollukları: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri çerçevesinde, çalışanların tedavi yolluklarına
ilişkin ödemeler bundan böyle Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacağından, sadece ilaç ve
tedavileri ilgili kurumunca ödenecek olanlara ilişkin olmak üzere, özel kanun ve
yönetmeliklerinde tespit edilen esaslara göre ödenecek olan yurtiçi tedavi yolluğu bu bölüme
gider kaydedilecektir.
03.3.2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
03.3.2.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları:
- Geçici ve daimi personele yurtiçi daimi görev yerlerinin değiştirilmesi sonucu
yapılacak ödemeler ile işin bulunduğu yerden sağlanamayan kalifiye işçilerin yollukları,
- 4969 sayılı Kanun ile 375 sayılı KHK’ye eklenen hükme göre, emekliliğini isteyen
veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli
iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve
terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına
yapılacak olan maktu ödemeler,
bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.3.3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları: Yurt dışına ve yurt dışında yapılacak geçici
görevlendirmeler ve atamalarda yapılacak olan ödemeler (yüksek lisans amacıyla yapılan
görevlendirmelerde ödenecek yolluklar ile yurtdışı yolculuğunun zorunlu kıldığı belge ve
işlemler giderleri, çalışma ve toplantının gerektirdiği katılım, kaydiye, aidat ve gidere katılma
gibi ödemeler dâhil) bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.3.3.02 Yurtdışı Tedavi Yollukları: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri çerçevesinde, çalışanların tedavi yolluklarına
ilişkin ödemeler bundan böyle Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacağından, sadece ilaç ve
tedavileri ilgili kurumunca ödenecek olanlara ilişkin olmak üzere, özel kanun ve
yönetmeliklerinde tespit edilen esaslara göre ödenecek olan yurtdışı tedavi yolluğu bu bölüme
gider kaydedilecektir.
03.3.4 Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları
03.3.4.01 Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları: Yurt dışına veya yurt dışındaki atamalarda
yapılacak ödemeler (yurt dışı yolculuğunun zorunlu kıldığı belge ve işlemler giderleri dâhil)
bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.3.5 Yolluk Tazminatları
03.3.5.01 Seyyar Görev Tazminatları: 6245 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi hükümlerine
göre, asli görevleri gereği, memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen
gezici olarak görev yapan memur ve hizmetliler ile sürekli ve geçici işçilere gündelik ve yol
gideri yerine Bakanlığımızca vize edilen cetvellere göre ödenecek seyyar görev tazminatları
bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.3.5.02 Arazi Tazminatları: 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi hükümlerine göre, fiilen
arazi üzerinde çalışanlara ödenecek tazminatlar bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.3.6 Uluslararası Profesör, Uzman, Memur ve Öğrenci Mübadele Giderleri
03.3.6.01 Profesör, Uzman ve Memur Mübadele Giderleri:
- 20.5.1946 tarih ve 4895 sayılı Kanun gereğince onanan sözleşme ve benzeri kültür
anlaşmalarının gerektirdiği giderler, yayın giderleri,
- Uluslararası kültür kurumlarının heyet ve temsilcilerinin ağırlama giderleri,
- Devletçe öğrenimleri üstlenilen veya mübadele dolayısıyla yurt dışından gelen
öğrenciler dışındaki elemanların Türkiye’deki giderleri karşılığı ikamet ve iaşeleri için
yapılacak ödeme ve yardımlarla, inceleme gezileri giderleri, bu elemanların her türlü öğrenim
giderleri,
- Yurt dışına gönderilen elemanların zorunlu giderleri karşılığı yapılacak ödemeler.
bu bölüme gider kaydedilecektir
03.3.6.02 Öğrenci Mübadele Giderleri: Devletçe öğrenimleri üstlenilen veya mübadele
dolayısıyla yurt dışından gelen öğrencilerin Türkiye’deki giderleri karşılığı ikamet ve
iaşeleri için yapılacak ödeme ve yardımlarla, inceleme gezileri giderleri, bu öğrencilerin her
türlü öğrenim giderleri, yurt dışına gönderilen öğrencilerin zorunlu giderleri karşılığı
yapılacak ödemeler (öğrencilerin yollukları dâhil) bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.4 GÖREV GİDERLERİ
03.4.1 Tahliye Giderleri
03.4.1.01 Yurtdışı Tahliye Giderleri : Özel şartlarda ve olağanüstü durumlarda Dışişleri
Bakanlığının talimatı gereği;
- Türk uyrukluların bulundukları ülkelerden tahliyelerinin,
- Dış ülkelerdeki memur ve Türk uyruklu hizmetlilerin aileleri ile birlikte görev
yaptıkları ülkeden tahliyelerinin,
gerektirdiği harcamalar bu bölüme kaydedilecektir.
03.4.1.02 Afet Bölgesi Tahliye Giderleri : Tabii afetler sonrasında bölgeden tahliye
edilecek kişiler ile mal ve malzemenin tahliyesinin gerektirdiği harcamalar bu bölüme
kaydedilecektir.
03.4.1.03 Mülteci Tahliye Giderleri : Mültecilerin sınırlarımız dışına çıkarılmasının
gerektirdiği harcamalar bu bölüme kaydedilecektir.
03.4.1.90 Diğer Tahliye Giderleri : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen tahliye harcamaları
bu bölüme kaydedilecektir.
03.4.2 Yasal Giderler : Belli bir mal veya hizmet alımı karşılığı olmayan ancak, kamu
hizmetlerinin yürütülmesi veya hukuki hakların korunması veya kullanılabilmesi için
ödenmesi kanunen zorunlu tutulan ödemeler bu bölümde yer alacaktır.
03.4.2.01 Beyiye Aidatları : 1512 sayılı Noterlik Kanunu ve 3469 sayılı Pul ve Kıymetli
Kağıtların Bayiler ve Memurlar Vasıtasıyla Sattırılmasına ve Bunlara Satış Aidatı
Verilmesine Dair Kanunda belirtilen hallerde ödenecek aidatlar bu bölüme gider
kaydedilecektir.
03.4.2.02 Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler : Muhbirlere ve el koyanlara
ödenecek ikramiyeler gibi oranı kanunlarla belirlenen aidat ve ikramiyeler bu bölüme gider
kaydedilecektir. (657 sayılı Kanun uyarınca emsallerine göre başarılı olan kamu görevlilerine
ödenecek ödül ve ikramiyelerin ise 01-Personel giderleri ekonomik koduna kaydedilmesi
gerekmektedir.)
03.4.2.03 Kusursuz Tazminatlar : Kamu hizmetlerinin yürütülmesi esnasında zarar
görenlere ödenmesi gereken ancak, uygulamayı yapan kamu görevlisine hukuken rücu imkanı
bulunmayan tazminat ödemeleri bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.4.2.04 Mahkeme Harç ve Giderleri : İdarelerin taraf olduğu davalarda, dava
sonuçlanıncaya kadar dava ile ilgili olarak yapılması zorunlu olan ve diğer tarafa ödeme
külfeti yüklenebilen davaya ilişkin her türlü mahkeme harç ve giderleri ile benzeri giderler bu
bölüme kaydedilecektir.
03.4.2.05 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler : Kamu personeli olmayanlara yapılacak
ödül, ikramiye ve benzeri nitelikteki ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.4.2.90 Diğer Yasal Giderler : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen (kurum bütçesi içinde
herhangi bir hizmet tertibi ile ilişkilendirilemeyen ilama bağlı borçlar, 02.02.1929 tarih ve
1389 sayılı Kanuna göre ödenen vekalet ücretleri, 06.06.1985 tarih ve 3222 sayılı Kanunun 2
nci maddesi uyarınca yapılacak ödemeler ile görevleri esnasında yaralanan veya ölen geçici
köy korucularına 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
hükümlerine göre ödenecek tazminatlar, 4904 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre Türkiye
İş Kurumuna ödenecek masraf karşılıkları gibi) diğer yasal giderler bu bölüme
kaydedilecektir.
03.4.3 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
03.4.3.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler : Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin
olarak ödenen vergi, resim ve harçlar dışında, taşıtların vergileri, belediye resim ve harçları ile
ödenecek diğer vergi, resim ve harçlar bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.4.3.02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler : Taşıtlar ile bina ve tesislerin
işletilmesine ilişkin (muayene harcı, egzoz emisyon ruhsatı için ödenen ölçüm bedeli, ruhsat
harçları gibi) resim ve harçlar bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.4.3.90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler : Noter harcı, belediyelere
ödenen altyapı tesislerine katılma payı gibi yukarıda sayılan gruplara girmeyen diğer vergi,
resim ve harçlar ile benzeri giderler bu bölüme kaydedilecektir.
03.4.4 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
03.4.4.01 Arkeolojik Kazı Giderleri Arkeolojik kazılarda, eski eserlerin açığa
çıkarılmasında, taşınır eski eserlerin kazı evlerinde ve kamp yerlerinde koruma tedbirleri
alınarak müzelere mal edilmesinde; kamp ve ören yerlerinin düzenlenmesinde gerekli olan her
türlü araç, malzeme, ekipman, proje, müşavirlik vb. diğer giderler bu bölüme kaydedilecektir.
03.4.4.02 Restorasyon ve Yenileme Giderleri : Taşınır ve taşınmaz eski eserlerin onarım ve
korunmaları için gerekli her türlü araç ve gereçlerle, kimyevi maddelerin alım giderleri bu
bölüme kaydedilecektir,
03.4.4.03 Kültür Varlıkları Alımı : Yaptırılacak veya satın alınacak tarihi veya sanat değeri
olan resim, tablo, heykel, film, minyatür, el yazması ve benzeri her türlü kültür ve sanat
varlığı alım giderleri bu bölüme kaydedilecektir.
03.4.4.04 Sergi Giderleri : Kültür varlıkları ve eski eserlerle ilgili olarak yurt dışı ve yurt içi
sergi giderleri bu bölüme kaydedilecektir.
03.4.4.90 Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler : Eski eserlerin ve
mimari kalıntıların yerinde veya müzelerde korunması için gerekli her türlü giderler ile yurt
dışındaki milli anıtlarla mezarlıkların korunması için gerekli her türlü giderler bu bölüme
kaydedilecektir.
03.4.5 Gizli Hizmet Giderleri
03.4.5.01 Gizli Hizmet Giderleri :
- 5018 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen iş ve hizmetlerle ilgili giderler,
- 1.11.1983 tarih ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat
Teşkilatı Kanununun gerektirdiği giderler,
- Gizli haber alma giderleri.
bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.4.5.02 Barışı Destekleme ve Koruma Harekat Giderleri: Türkiye’nin Barışı
Destekleme ve Koruma Harekatlarına Katılımı konsepti kapsamında yürütülen iş ve
hizmetlerle ilgili giderler bu bölüme kaydedilecektir.
03.4.9 Diğer Görev Giderleri
03.4.9.01 Karantina Giderleri : Sağlık nedeniyle karantinaya alınanların yiyecek ve
barındırma ile her türlü giderleri, cenaze ve gömme giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.4.9.02 Güvenlik Kuvvetleri Nezaretinde Bulundurma Giderleri :
a) Çeşitli nedenlerle yurt içi ve yurt dışında güvenlik kuvvetleri gözetiminde ve
muhafazasında geçici olarak tutulan kişiler ile mültecilerin;
- Yiyecek giderleri,
- Barındırma giderleri,
- Taşıma haricinde kalan her türlü giderleri,
b) Terkedilmiş, bulunmuş, güvenlik kuvvetlerine sığınmış ve diğer nedenlerle
güvenlik kuvvetlerinin görevi gereği ilgili kurumlara teslim edilinceye kadar bunların
gözetiminde kalan çocuklar için yapılan taşıma hariç her türlü giderler,
bu bölüme kaydedilecektir.
03.4.9.03 Yurtdışına Çıkarma ve Yurtiçinde Yer Değiştirme Giderleri : Güvenlik
kuvvetleri nezareti altında bulundurulanlarla belirli yerde ikamet ve iaşe edilenlerin, sınır
dışına çıkarılacak ve yurt içinde yer değiştirmeye mecbur edilecek yabancıların ve 11.6.1937
tarih ve 3236 sayılı Kanun gereğince mahkeme kararıyla başka yerlere gönderileceklerin sevk
giderleri ve sevk esnasındaki iaşe giderleri bu bölüme kaydedilecektir.
03.4.9.90 Diğer Görev Giderleri : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen diğer görev
giderleri bu bölüme kaydedilecektir.
03.5 HİZMET ALIMLARI
03.5.1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri :
- Yarışma konusu olan projelere yarışma sonucunda önceden belirlenen bedelin ödül
olarak ödenmesi,
- Kuruluşların kendi personeli dışındaki kişilere hazırlattıkları proje bedelleri,
- Hizmetin gerektirdiği bilirkişi, ekspertiz, jüri üyeliği ve raportör ücretleri (adli, idari
ve sportif hakem kararlarına ilişkin giderler dâhil),
- Haczedilen taşınır ve taşınmaz mallar ile Hazineye intikal eden kıymetlerin değer
biçme giderleri,
- Laboratuar tahlil giderleri
bu bölüme kaydedilecektir.
03.5.1.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri : Kuruluşların yaptıracakları araştırma,
inceleme, araştırma ve geliştirmeye yönelik etüt ve proje hizmetlerinin gerektirdiği ve
sözleşme kapsamında yer alan her türlü giderler bu bölüme kaydedilecektir.
03.5.1.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları : Kurumların bilgi işlemle ilgili yazılım, donanım,
işletme gibi her türlü ihtiyacının bir bütün olarak hizmet sözleşmesi ile karşılanması halinde
ödenecek tutarlar bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri : Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel tarafından
yerine getirilmesi gereken hizmetlerden, hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının asansör,
kalorifer gibi tesisatın işletilmesi ile ilgili mevzuatına göre kurumlarınca üçüncü şahıslara
ihale yoluyla gördürülmesi uygun görülen işlere ilişkin giderler bu bölüme kaydedilecektir.
Öte yandan, sadece yemeğe ilişkin servis hizmetinin ihale suretiyle temin edilmesi
durumunda söz konusu ödemelerin bu ekonomik koda kaydedilmesi gerekmektedir. Ancak,
yemeğe ilişkin yiyecek maddelerinin; pişirme, dağıtım ve servis gibi ihtiyaçlardan tamamı
veya bir kısmı ile birlikte ihale suretiyle temini durumunda buna ilişkin ödemeleri “03.2.4.01–
Yiyecek alımları” ekonomik koduna gider kaydedilmesi gerekmektedir.
03.5.1.05 Harita Yapım ve Alım Giderleri : Harita yaptırılması ve satın alınmasının
gerektirdiği giderler bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.1.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri : Kuruluşların yapacakları veya
yaptıracakları araştırma, inceleme, geliştirme amaçlı projeler ile kurum hizmetleriyle ilgili
olarak düzenlenecek anketler için önceden yapılması gereken ön araştırma, bilgi toplama,
danışmanlık hizmetleri ile anket sonuçlarının yorumlanması, değerlendirilmesi, öneriler
getirilmesine yönelik raporların hazırlanmasına ilişkin hizmetlerin gerektirdiği ve sözleşme
kapsamında yer alan her türlü giderler bu bölüme kaydedilecektir.
03.5.1.07 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri : Devlete ait dış temsilcilik binalarının
yönetim ve işletilmesi mahalli örf ve adetler gereğince uzman firma veya kişilere verildiği
takdirde, sözleşmeler gereğince yapılacak ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.1.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri: Yardımcı hizmetler sınıfına dâhil personel
tarafından yerine getirilmesi gereken hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi
işlerinin ilgili mevzuatına göre kurumlarınca üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi
halinde, bunlara ilişkin giderler bu bölüme kaydedilecektir.
03.5.1.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri: Kurumların güvenlik ve koruma
hizmetlerinin ilgili mevzuatına göre kurumlarınca üçüncü şahıslara ihale yoluyla
gördürülmesi halinde bunlara ilişkin giderler bu bölüme kaydedilecektir.
03.5.1.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler :
- Milli Savunma Bakanlığına bağlı akaryakıt ikmal ve NATO POL tesisleri İşletme
Başkanlığına, NATO petrol boru hattının işletme ve bakımı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin
akaryakıt ve madeni yağ sevkıyatı hizmeti karşılığında yapılacak ödemeler,
- İhale yolu ile yapılan tarımsal mücadele işleri ile ilgili her türlü giderler,
- Devlete ait gemilerin müşavir firma ve kişilerce işletilmesi ile ilgili giderler
- Yukarıda sayılan gruplara girmeyen müşavir firma ve kişilere ödemeler.
bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.2 Haberleşme Giderleri
03.5.2.01 Posta ve Telgraf Giderleri :
- Posta-telgraf ücretleri ve bunlara ilişkin giderler,
- Posta yoluyla gönderilebilecek evrakın kargo yoluyla gönderilmesine ilişkin giderler.
bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.2.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri : Sabit veya mobil telefonların abone
giderleri, tesis, nakil ve kullanım bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir. İnternetin bağlı
olduğu telefon hatlarının kullanımı karşılığında (ADSL hatları kullanımı dâhil) Telekom’a ve
diğer şirketlere ödenen ücretler de bu ekonomik koda gider kaydedilecektir.
03.5.2.03 Bilgiye Abonelik Giderleri : Haber alınması karşılığında Anadolu Ajansına veya
diğer haber ajanslarına ödenecek ücretler, Resmi Gazeteye vb. dokümana elektronik ortamda
abonelik bedelleri gibi bilgiye abonelik karşılığı ödenecek ücretler ile internet servis
sağlayıcılara abonelik karşılığı ödenen ücretler bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.2.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri : Telefon kullanım
bedelleri dışında kalan telsiz gibi haberleşme cihazları için ödenecek ruhsat ve kullanım
bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.2.05 Uydu Haberleşme Giderleri : Uydu haberleşmesine ilişkin abonelik ve kullanım
ücretleri bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.2.06 Hat Kira Giderleri : Turpak Hattı ve Telekom gibi servis sağlayıcılarından alınan
özel devrelere ilişkin hatların (kablo TV dâhil) tesis ve kira bedelleri bu bölüme gider
kaydedilecektir.
03.5.2.90 Diğer Haberleşme Giderleri : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen haberleşme
giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.3 Taşıma Giderleri
03.5.3.01 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri :
- Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenenler dışındaki taşımaya ilişkin
konaklama, barındırma, beslenme giderleri,
- Erbaş ve erler ile askeri öğrencilerden hava değişimi alanlarla, muayeneye sevk ve
gerektiğinde tekrar memleketine gönderilenlere, celp ve terhis yapılanlara, kurye, kurs ve
geçici görev ile görevlendirilenlere yerel rayice göre verilecek konaklama ücretleri,
- Kıta intikallerinde konaklama, barındırma giderleri,
- Kaçak eşya ve hayvanların bakım ve koruma giderleri,
bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.3.02 Yolcu Taşıma Giderleri :
- Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenenler dışındaki yolcu taşıma
giderleri,
- Yolcu taşımayla ilgili olarak ödenecek liman giderleri,
- Erbaş ve erler ile askeri öğrencilerden hava değişimi alanlarla, muayeneye sevk ve
gerektiğinde tekrar memleketine gönderilenlere, celp ve terhis yapılanlara, kurye, kurs ve
geçici görev ile görevlendirilenlere verilecek nakil ücretleri,
- Askeri ceza ve tutukevlerinden perakende olarak tahliye edilen er ve erbaşların
kıtalarına sevk edilmesine ilişkin vasıta ücretleri,
- Kıta intikallerine ilişkin yolcu nakil giderleri,
- Yoksul, hasta, cüzamlı ve akıl hastalarının yol paraları,
- Şehir içinde dağıtıcı olarak görevlendirilenlere verilecek seyahat kartları da dâhil
olmak üzere şehir içi otobüs ücretleri,
bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.3.03 Yük Taşıma Giderleri :
- Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenenler dışındaki yük ve eşya
taşıma giderleri,
- Yük taşımasına ilişkin olarak ödenen tahmil, tahliye, ardiye, kanal ve liman giderleri,
- Kıta intikallerine ilişkin yük ve eşya taşıma giderleri,
- Kaçak eşya ve hayvanların taşıma giderleri,
- Para taşıma giderleri.
bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.3.04 Geçiş Ücretleri : Yolcu veya yük taşımasına ilişkin olarak ödenecek olan otoyol,
köprü gibi geçiş ücretleri ile bunlara ait otomatik geçiş sağlayan cihazların alım giderleri ile
uçakların uluslar arası geçiş ücretleri bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.3.90 Diğer Taşıma Giderleri : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen taşıma giderleri bu
bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.4 Tarifeye Bağlı Ödemeler
03.5.4.01 İlan Giderleri : Mahkeme ilan bedelleri de dâhil olmak üzere her türlü ilan ve
reklam giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir. (Kamu İhale Kurumuna ödenecek olan
kamu ihale bülteni bedelleri ise 03.2.1.03 koduna gider kaydedilecektir.)
03.5.4.02 Sigorta Giderleri : Diğer harcama kalemlerinin esas giderlerine ilişkin olarak
ödenen sigorta giderleri dışında Devlet mallarının sigorta edilmemesi esastır. Ancak;
- Yanıcı ve patlayıcı maddelerin, ilaçların, gemilerin, uçakların ve bunlara ait
depolama yerlerinin sigorta giderleri,
- Dış ülkelerdeki Devlete ait temsilcilik binaları ile Devlete ait eşyanın ve kira ile
tutulan bina için yapılan kontratta sigorta zorunluluğu varsa kiralık binanın, Türk
mülkiyetinde olan veya kira ile tutulan yerlerde organizatör şirket tarafından sigorta
zorunluluğu konulmuşsa söz konusu yerlerin sigorta giderleri,
- Dış kuruluşlarla ilgili olarak taşıt sigortası (misyon şefinin uygun gördüğü hallerde
tam kasko),
- Belgelerine göre ayrılması mümkün olmayan sigorta giderleri,
- Taşıtların zorunlu mali sorumluluk sigortası giderleri,
- İlgili mevzuatı gereği sigortalanması zorunluluğu bulunan bina, taşıt, malzeme vb.
sigorta giderleri,
bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.4.03 Komisyon Giderleri: İlgili mevzuatına göre ödenecek komisyon ücretleri ile buna
ilişkin diğer giderler bu bölüme kaydedilecektir.
03.5.4.90 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen tarifeye
bağlı ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.5 Kiralar
03.5.5.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri : Taşıtlar ve iş makineleri
dışında kalan (bilgisayar ve donanımları dışındaki büro makineleri gibi) dayanıklı mal,
malzeme, alet-edevat, makine ve teçhizat için ödenecek olan kira bedelleri ile sözleşmeleri
gereğince kira ile birlikte ödenecek diğer giderler bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.5.02 Taşıt Kiralaması Giderleri : Binek veya taşıma amaçlı olduğuna bakılmaksızın
237 sayılı Kanuna tabi taşıtlara ödenecek kira bedelleri ile sözleşmeleri gereğince kira ile
birlikte ödenecek diğer giderler bu bölüme gider kaydedilecektir.(Kamu personelinin işe
geliş-gidişlerini sağlamak üzere üçüncü şahıslardan temin edilen servis araçları için
sözleşmeleri karşılığında ödenen tutarlar bu bölümde yer almayacaktır.)
03.5.5.03 İş Makinesi Kiralaması Giderleri : 237 sayılı Kanuna tabi olmayan dozer,
kepçe, ekskavatör, traktör gibi iş makinelerinin kira bedelleri ile sözleşmeleri gereğince kira
ile birlikte ödenecek diğer giderler bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.5.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri : Hangi amaçla olursa olsun canlı hayvan
kira bedelleri ile sözleşmeleri gereğince kira ile birlikte ödenecek diğer giderler bu bölüme
gider kaydedilecektir.
03.5.5.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri :
- Hizmete ait taşınmaz malların kira bedelleri ve kira ile birlikte ödenecek olan
ayrılamayan müşterek masraflar,
- Kiralanacak hizmet binaları için verilecek komisyon, tellaliye, vergi ve resimler,
- 237 sayılı Taşıt Kanunu ve ekleri gereğince makamlarına otomobil tahsis edilenlerin
hizmet binalarına bitişik veya civarındaki garaj kiraları,
- Dış kuruluşlar için kiralanacak binalarda yerel geleneklere göre devir, tazminat ve
garanti bedeli gibi ödemeler,
bu bölüme gider kaydedilecektir
03.5.5.06 Lojman Kiralama Giderleri :
- Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde karşılanacak kira bedelleri,
- 3713 sayılı Kanun gereği hak sahiplerine kiralanan konutlar için ödenen kira
bedelleri,
- Ev sahibi tarafından yaptırılıp da kira bedellerine eklenen onarım bedelleri,
- 237 sayılı Taşıt Kanunu ve ekleri gereğince makamlarına otomobil tahsis edilenlerin
lojmanlarına bitişik veya civarındaki garaj kiraları,
- Amerikan Askeri Heyeti Başkanı ile Kara, Hava, Deniz Grup Başkanlarının
ikametleri için Milli Savunma Bakanlığınca mobilyalı ve mobilyasız olarak kiralanacak
binalar ve bunların sözleşmeleri gereğince ödenecek diğer giderleri,
- İlgili kanunlarda değişiklik yapılıncaya kadar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olup yurt dışı kadrolara sürekli
görevle atanan personel tarafından kiralanan konutların kira bedelinin bütçe Kanuna bağlı (E)
cetvelinde belirlenen usuller çerçevesinde ödenecek miktarı,
bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.5.07 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri : Arsa ve arazi kiralamaları ile sözleşmeleri
gereğince ödenecek diğer giderler bu bölüme kaydedilecektir.
03.5.5.08 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri : Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç
duyulan veya mevzuatın izin verdiği diğer hallerde kiralanacak olan her türlü yüzer taşıtın
kira bedelleri ile sözleşmeleri gereğince ödenecek diğer giderler bu bölüme kaydedilecektir.
03.5.5.09 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri : Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç
duyulan veya mevzuatın izin verdiği diğer hallerde kiralanacak olan her türlü hava taşıtının
kira bedelleri ile sözleşmeleri gereğince ödenecek diğer giderler bu bölüme kaydedilecektir.
03.5.5.10 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri :
Bilgisayar ve bilgisayar sistemleri (hardware), yazıcılar, kesintisiz güç kaynakları ile yazılım
(software) kiraları bu bölüme gider 06 kaydedilecektir.
03.5.5.11 Tersane Kiralaması Giderleri : Tersane kiralamaları ile sözleşmeleri gereğince
ödenecek diğer giderler bu bölüme kaydedilecektir.
03.5.5.12 Personel Servisi Kiralama Giderleri : Kamu personelinin işe geliş-gidişlerini
sağlamak üzere üçüncü şahıslardan temin edilen servis araçları için sözleşmeleri karşılığında
ödenen tutarlar bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.5.90 Diğer Kiralama Giderleri : Anten direği kirası gibi yukarıda sayılan gruplara
girmeyen kira ödemeleri bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.6 Devlet Borçları Genel Giderleri
Devlet borcunun yürütülmesi ve yönetilmesi için yapılan kayıt ve tescil giderleri, kredi
derecelendirme kuruluşlarına ödenen ücretler, avukatlık ücreti, müşavirlik ücreti, kur farkları,
komisyon ödemeleri, Devlet borçlanma senetleri basım ve ilan giderleri ile benzeri nitelikteki
tüm masraf ve giderler bu bölüme gider kaydedilecektir. Dördüncü düzeyde ise borçlanmanın
çeşide göre bir ayrıma gidilmiştir.
03.5.7 Yargılama Giderleri
Kamu adına takibi zorunlu soruşturma, kovuşturma ve davalarda; soruşturma, kovuşturma ve
re’sen takibi zorunlu dava dosyası ile ilgili yapılması gereken belgeli, tarifeli veya sarf kararı
ile hükmedilmiş her türlü harcamayı kapsamaktadır.
03.5.7.01 Adli Yardım Giderleri
- Soruşturma ve kovuşturma makamlarınca verilen karar gereğince Baro tarafından
görevlendirilen zorunlu müdafii ve vekil ücretleri,
- Hukuk mahkemelerince verilen karar gereğince Baro tarafından görevlendirilen vekil
ücretleri,
- Yargı mercilerince adli yardım kararı verilen takiplere ilişkin diğer giderleri.
bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.7.02 Keşif Giderleri
- Soruşturma ve kovuşturma makamlarınca keşif, otopsi, ve tespit sırasında yapılan ve sarf
kararında yazılan tüm zorunlu giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.7.03 Rapor ve Bilirkişi Giderleri
- Resmi ve özel kurumların keşif harici düzenledikleri bilirkişi raporu giderleri,
- Şikayetçi, mağdur, şüpheli ve sanık hakkında takip dosyasına ilişkin olarak düzenlenen
sağlık kurulu raporu giderleri,
- Takibe ilişkin bilirkişi raporu almak üzere yargı bölgesi dışına sevk edilen; mağdur,
şikayetçi, şüpheli, sanıklar ve bunlara refakat eden kişilerin yol, konaklama ve iaşe giderleri,
bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.7.04 Uzlaşma Giderleri
- Soruşturma ve kovuşturma aşamasında yapılan uzlaşma işlemlerinde ödenecek uzlaştırıcı
giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.7.90 Diğer Yargılama Giderleri
- Kamu adına re’sen dava açılması, takip, ilamların infazı, gözetim, tahsil, teslim giderleri ile
kamu adına yapılması zorunlu diğer yargılama giderleri,
- Takibe ilişkin işler sebebiyle yargı bölgesi dışına görevlendirilen memurların yol,
konaklama ve iaşe giderleri,
- Soruşturma ve kovuşturma aşamasında dinlenen tanıkların giderleri.
bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.9 Diğer Hizmet Alımları
03.5.9.01 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri :
- Yurt içi staj ve öğrenim giderleri,
- Stajla ilgili kayıt ve diğer öğrenim giderleri,
- Staj ve öğrenimle ilgili teknik ve diğer yardımlar,
- Bakanlıklara bağlı ve bakanlıklarla ilgili kurumlarda öğrencilerin yapacakları Staj
Çalışmaları Düzenleme Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince öğrencilere yapılacak
ödemeler,
bu bölüme gider kaydedilecektir
03.5.9.02 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri :
- Yurt dışı staj ve öğrenim giderleri, teknik ve diğer yardımlar,
- İlgili mevzuatına göre eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenlere yapılacak yurt dışı
öğrenimle ilgili giderler,
- İlgili mevzuatına göre eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenlerin yurtdışında
yaptırmak zorunda oldukları sağlık sigortası giderleri,
- İlgili mevzuatına göre, lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenlerin yurt
dışında katıldıkları zorunlu yabancı dil kursları için bütçe Kanununa ekli (E) cetvelinde
belirlenen esaslar çerçevesinde ödenecek yabancı dil kursu giderleri,
bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri : Bütçe Kanununa ekli (E) cetvelinde
belirlenen esaslar çerçevesinde;
- Bilimsel nitelikli toplantılara katılmaları kurumlarınca gerekli görülenlerin katılma
giderleri,
- Kurum personelinin, unvanı ve gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara
katılmasına ilişkin kurs giderleri ile aynı nitelikteki eğitimler için sözleşme gereğince
ödenecek ücretler,
- Kurumların üst yönetim görevlileri ile ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma
sınavına tabi tutulmak suretiyle alınanlara, yabancı dil kursuna katılmaları halinde ödenecek
kurs ve ders ücretleri,
- Mesleki eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön koşul olan yabancı dil
kursları için ödenecek ders ücretleri,
bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.9.04 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri : Gelişmekte olan üniversitelerdeki
araştırma görevlilerinin, gelişmiş üniversitelerde lisansüstü eğitimi amacıyla ilgili
üniversitelere aktarılarak kullanılacak tutarlar bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.9.10 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri : İlgili mevzuatına göre
özellikle site halinde ve özel mülkiyete konu konutlarla bir arada bulunan lojmanların içinde
oturan tarafından karşılanması mutad olmayan lojmanların işletmesine ilişkin genel giderleri
veya boş lojmanlar için ödenen yakıt dışında kalan, ortak alanların elektrik-su giderleri,
asansör bakımı, site güvenliği gibi giderler bu bölüme kaydedilecektir.
03.5.9.11 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri: İlgili mevzuatına
göre özellikle site halinde ve özel mülkiyete konu mülklerle bir arada bulunan hizmet binaları
ile lojmanlar dışındaki diğer binaların yakıt dışında kalan, ortak alanların elektrik-su giderleri,
asansör bakımı, site güvenliği gibi giderleri bu bölüme kaydedilecektir.
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları :
- Kadrolu doktoru ve veteriner hekimi olmayan yerlerde vizite ücretleri,
- Özel kanunları uyarınca ödenecek avukatlık ücretleri,
- Özel kanunları gereğince ödenecek fahri konsolosluklar aidat ve giderleri,
- 5018 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen iş ve hizmetler dışında kalan
hususlarla ilgili olan haber alma giderleri,
- Hazineye intikal eden değerlerin, intikalle ilgili Kanunlarınca ödenmesi gerekli
olduğu halde diğer harcama kalemlerinden karşılanmayan giderleri,
- Hükümet uygulamalarının tanıtılması amacıyla hazırlattırılan radyo ve televizyon
programlarının hazırlatılma ve yayınlanması için gerekli her nevi giderler,
- Tıbbi atıklar ile zararlı atıkların bertarafı ile ilgili olarak yapılacak ödemeler,
- Fikri haklar kapsamı dışında kalan tercüme işleri için yapılacak ödemeler,
- Dış kuruluşlarca yerel personele teamüle göre yapılacak ücret dışı ödemeler,
ile hizmetin gerektirdiği hallerde zaman ve yer aciliyeti dolayısıyla mahallen temin olunan;
- Gelenekleri ve usullerine göre çalıştırılmalarında zorunluluk duyulan çevirmen,
mihmandar, sunucu ve yardımcılarının ücret, bedel veya hak edişleri ve benzeri ödemeleri,
- Sportif oyunlarla, okullarda yürütülen eğitsel kol faaliyetlerinde (müzik, resim,
maket, dans vb.) görev alan kadro dışı sivil eğitmen ücretleri ile yarışmaların yapılacağı
yerlerin yönetim ve işletmelerinde kullanılacak personele bu müsabakalar için ödenen ücret,
bedel ve hak edişler,
- Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü sportif oyunlar ile yarışmalar ve
bunların hazırlık çalışmalarına ve kamplarına katılacak hakem, antrenör, masör, doktor,
gözlemci, saha komiseri ve yöneticiler ile bunların yardımcılarının, sporcuların, işçilerin ilgili
Bakanlar Kurulu Kararına göre ödenecek hak edişleri ve benzeri ödemeler,
- Devlet sınır işaretleri giderleri,
- Baca, fosseptik temizliği, elektrik ve su tesisatı yaptırma, hamam, çeşitli hububat
kırma, ekmek pişirme, kalaylama, yatak atma, çayır biçme ücretleri ile mera, bağ, bahçe,
meyvelik, zeytinlik bakım ücretleri ve bunlar gibi çeşitli hizmet alımları,
- Yapım-onarım işinden bağımsız olarak gerçekleştirilen yıkım işleriyle ilgili olarak
yapılan ödemeler,
- Yukarıda sayılanlar dışında kalan diğer hizmet alımları,
bu bölüme kaydedilecektir.
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
03.6.1 Temsil Giderleri
03.6.1.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri :
- Makam sahibi veya yetkili kıldığı amirlerin takdiri esas olmak suretiyle; görevle
ilgili temsilin gerektirdiği her türlü giderler ile cenaze törenleri için satın alınacak çiçek
bedelleri ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan kiralanan madeni
çelenklerin kira bedelleri,
- Yabancı temsilciler ve konukların geleneklere ve davetin şümulüne göre ağırlama,
konutlama ve bu işlerle ilgili hazırlıkların gerektirdiği giderlerle, verilecek ziyafet, hediye,
çiçek, bahşiş, taşıma giderleri ile ziyafetlerin gerektirdiği giderler,
- Dışişlerinde, icabında yetkililerin eşleri tarafından, gelecek resmi yabancı konuklara
verilecek ziyafet giderleri,
- Protokol Genel Müdürlüğünce yabancı konuklar için hazırlanan programlar
gereğince yapılan törenin gerektirdiği giderler ve bunlarda görev alanlara verilecek
kumanyalar, konukların yurdumuzda hizmetlerine verilenlerle, korunmaları için
görevlendirilenlere yapılacak giderler,
- Devlet ricalinin dış ülkelere götürecekleri ve gönderecekleri hediyeler ile bunların
yollanması ile ilgili giderler.
- Konukların ikametlerine ayrılacak köşk ve sarayların gerekli görülecek onarım,
döşeme ve diğer giderleri ile yabancı konukların oturma ve ağırlanmasına ayrılacak köşk ve
bunların kira bedelleri,
- Ulusal gün ve bayramlarda yapılmakta olan benzeri törenlere ilişkin giderler,
Dumlupınar, Çanakkale, Zafer Bayramı ve benzeri anma törenleri ile Silahlı Kuvvetler açılış
ve sancak devir teslim törenleri ile üniversitelerin açılış törenlerinin gerektirdiği giderler,
- Makamın gerektirdiği temsil, ağırlama, tören giderleri dışında kalan ve yine temsil
amaçlı olmak üzere, spor faaliyetlerine, kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi
toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri,
- Temsil amaçlı fuarlarla ilgili olmak üzere ve başka ekonomik kodlardan
karşılanması mümkün olmayan yolluk, kira gibi diğer giderler,
- Yurtdışından ülkemize davet edilen sanatçı ve toplulukların yol parası, konuklama,
kaşe vb. giderler,
- Yukarıda sayılanların dışında kalan temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon
giderleri,
bu bölüme kaydedilecektir.
03.6.2 Tanıtma Giderleri
03.6.2.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri :
- Yurdumuza çağrılmalarında yarar umulan yabancılar ile yabancı basın, radyo ve
televizyon organları heyet ve mensuplarının yurt içindeki ağırlama, konutlama ve gezi
giderleri ile zaruri görüldüğü takdirde geliş ve dönüş bilet ücretleri,
- Yıllık programların ve bütçelerin koordinasyon, uygulama ve izlenmesi ile ilgili alım
ve giderleri ile bütçe hazırlama sürecinde yapılacak tanıtma ve ikram giderleri; plan, program
ve bütçelerin ulusal çap ve seviyede tanıtılması ile ilgili her türlü basın, yayın, baskı,
konferans, broşür, radyo, televizyon, film, fotoğraf, vesair araç ve malzeme giderleri,
- Ekonomik ağırlıklı tanıtım faaliyetleri çerçevesinde ticaret heyeti, alım heyeti ve
ihraç ürünlerinin tanıtım hizmetleri ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak
organizasyonlara ilişkin tanıtma giderleri (yolluklar hariç),
- Ülkemizin yatırım imkanlarının yabancılara tanıtılması ve doğrudan yabancı
sermaye yatırımlarının artırılmasını sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışında yapılacak
toplantı, seminer, konferans vb. organizasyonlar ve bunlara ilişkin baskı, yayın, broşür vb.
araç, gereç ve malzeme giderleri, ağırlama, konaklama ve bu işlemle ilgili hazırlıkların
gerektirdiği her türlü giderler (yolluklar hariç),
- Makamın gerektirdiği temsil, ağırlama, tören giderleri dışında kalan ve tanıtma
amaçlı olmak üzere, kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin
karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri ile tanıtmaya yönelik reklam giderleri,
- Tanıtma amaçlı fuarlarla ilgili olmak üzere ve başka ekonomik kodlardan
karşılanması mümkün olmayan yolluk, kira gibi diğer giderler,
- Yurt dışında turizm ve ihracat imkanlarının artırılması amacıyla halkla ilişkiler ve
pazarlama firmalarına, uzmanlarına ve bu işlerle uğraşan kuruluşlara verecekleri hizmetler
karşılığı yapılacak ödemelerle, bu konularda yaptırılacak araştırma giderleri,
- Yukarıda sayılanların dışında kalan tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon
giderleri,
bu bölüme kaydedilecektir.
03.7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ
Bu grupta yer alacak olan alım, bakım ve onarım giderleri aynı zamanda sermaye
giderlerinin altında da yer almaktadır. Her iki grupta yer alan mallar bir yıldan fazla ömürlü
olmakla birlikte bu grubu sermaye giderlerinden ayıran özellik alım veya bakım bedelleridir.
İşleme konu alım veya onarım değerleri her yıl bütçe kanunuyla belirlenecek tutarın altında
kalanlar bu bölümde, söz konusu tutarın üstünde olanlar ise sermaye bölümünde
sınıflandırılacaklardır.
03.7.1 Menkul Mal Alım Giderleri
03.7.1.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları : Tüketime yönelik mal ve malzeme
alımlarının dışında kalan, bedeli her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek limiti geçmeyen ve
hizmet, çalışma ve işyerinin donatımı ve döşemelerinde kullanılan eşyalar ile hizmetin
çalışmanın ve işin gerektirdiği büro masası, koltuk, sandalye, sehpa, etajer, kütüphane, dosya
dolabı, karteks dolabı, misafir koltuğu, bilgisayar masası, okul sırası, çelik kasa, perde, halı,
masa kalemi, çöp kutusu, mühür gibi her türlü büro malzemesi alımları bu bölüme gider
kaydedilecektir.
03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları : Büro hizmetlerinde kullanılacak
olan;
- Daktilo, hesap makinesi gibi her türlü düşük değerli ve basit büro makinesi alımları,
- Değeri her yıl bütçe kanunuyla belirlenecek tutarı aşmamak üzere bilgisayar, telefon,
yazı makinesi, fotokopi makinesi, klima, baskı makinesi, evrak imha makinesi, laminatör
cihazı ve bunların tamamlayıcı parçalarının alımları gibi çalışmaya ilişkin makine-teçhizat
alımları ile gerektiğinde bunların montajı için ödenecek bedeller,
bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.7.1.03 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları : Her türlü cihaz, makine ve teçhizatların
herhangi bir bakım sözleşmesinden veya işinden bağımsız olarak rutin bakım-onarımlarda
kullanılmak üzere, bedeline bakılmaksızın alınacak olan kriko, çekme halatı, pense, tornavida,
matkap gibi avadanlık ve yedek parça alım bedelleri ile giderleri bu bölüme kaydedilecektir.
03.7.1.04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları : 03.2.6.01 koduna gider
kaydedilecek olan yangın tüplerinin dolum giderleri hariç olmak üzere; yangın söndürme
tüpü, yangın söndürme cihazı alımları, yangın ikaz sistemi kurulması, itfaiye eri elbisesi ve
müştemilatı alımı, yangınla mücadele sistemi alımı vb. yangından korunmanın gerektirdiği
mal ve malzeme alımları ve her türlü giderler bu bölüme kaydedilecektir.
03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan
ve diğer ekonomik kodlara dâhil olmayan hizmetin gerektirdiği dayanıklı mal ve malzeme
(alarm sistemi, elektrik sayacı, kompanzasyon sistemi, su sayacı, bekçi kontrol saati, dikiş
makinesi, elektrik süpürgesi, bulaşık yıkama makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı, soba,
sebze doğrama makinesi, kıyma makinesi, hamur yoğurma makinesi, buharlı yemek kazanı,
çelik yemek kazanı, satır, kepçe, kevgir, su bardağı, yemek çatalı ve kaşığı ekmek sepeti, self
servis tabağı, yemek masası, yemek sandalyesi, sürahi, bakraç, su soğutucusu, tuzluk,
biberlik, battaniye, nevresim, karyola, yorgan, yastık, yatak, vb. gibi) alımları bu bölüme
gider kaydedilecektir.
03.7.2 Gayri Maddi Hak Alımları
03.7.2.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları : Bilgisayarlar için kullanılacak olan
hazır programların satın alma ve lisans bedelleri, bu programların güncelleme ve revizeleri,
özellik ve kapasite artırımı için ödenecek bedeller ile yeni program yazdırılmasına ilişkin
giderler bu bölüme kaydedilecektir.
03.7.2.02 Fikri Hak Alımları :
- Telif, tercüme haklarının satın alma ve kiralama ücretleri,
- Patent hakları ve fikir, sanat, teknik yapıtların tercüme bedellerinin ödenmesi ve
buna ilişkin diğer giderler,
- Uluslararası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerle ilgili olarak bilim kurumlarıyla,
tanınmış ilim adamları tarafından Türkçe veya yabancı dillerde doğrudan doğruya veya
işbirliği halinde yapılacak yayınların masraflarına katılma giderleri,
- Olağanüstü ve zorunlu hallerde kayıtların yenilenmesi ve Türkçeleştirilmesi,
inceleme, derlemeler ve kitap, basılı veya basılacak eser incelemeleri için kurum personeli
dışındaki kişilere ödenecek hizmet bedelleri,
- Yukarıda sayılanların dışında kalan fikri hak alımları,
bu bölüme kaydedilecektir.
03.7.2.90 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen diğer
gayri maddi hak alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.7.3 Bakım ve Onarım Giderleri : Taşınır mallarla ilgili olarak, bunların ekonomik
ömürlerini ve değerlerini artırmaya yönelik yenileme amaçlı bakım-onarımlar dışında kalan
ve doğrudan işletmeye yönelik rutin olarak yapılması gereken bakım ve onarımlar ve bu
bakım onarımlarda kullanılacak olan yedek parça alım giderleri (parasal limitlere
bakılmaksızın) bu grupta yer alacaktır. Bunlardan bazıları bütçe kanunlarıyla belirlenen
limitler ile sınırlı olacak ve bu limitleri geçmeyenler bu bölümde gider kaydedilecek iken
limitleri geçen tutarlardaki bakım-onarımlar “sermaye” bölümüne gider kaydedilecektir.
03.7.3.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri : Çalışma masası, çalışma koltuğu,
sandalye, etajer, sehpa, kütüphane ve dolap gibi tefrişatın bakım ve onarımlarına ait (yedek
parça alımları dâhil) giderler bu bölüme kaydedilecektir.
03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri : 237 sayılı Kanuna tabi taşıtlar
ile iş makinelerinin dışında kalan;
- Makine, teçhizat ve demirbaşın (tefrişat hariç) her yıl bütçe kanunu ile belirlenecek
tutarı aşmayan bakım, onarımı için verilecek işçilik ücretleri ile bakım ve onarım malzemeleri
ve yedek parça alımları.
- Bedeline bakılmaksızın, gerektiğinde sözleşme ile teknik müesseselerine ödenecek
rutin bakım ve onarım giderleri ile bunlara ilişkin diğer giderler,
bu bölüme kaydedilecektir
03.7.3.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri : İş makineleri dışında kalan ve 237 sayılı
Kanuna tabi olan taşıtların bakım ve onarımı için verilecek işçilik ücretleri ile bakım ve
onarım malzemeleri ve yedek parçaları (lastik alımları dâhil) ile ilgili giderler bu bölüme
kaydedilecektir.
03.7.3.04 İş Makinesi Onarım Giderleri : İş makinelerinin bakım ve onarımı için verilecek
işçilik ücretleri ile bakım ve onarım malzemeleri ve yedek parçaları (lastik alımları dâhil) ile
ilgili giderler bu bölüme kaydedilecektir.
03.07.3.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri : Taşınır mallarla ilgili olarak; yukarıda
sayılan gruplara girmeyen ve tutarı her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek miktarı aşmayan
bakım ve onarım giderleri bu bölüme kaydedilecektir.
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
Taşınmaz mallarla ilgili olarak, bunların ekonomik ömürlerini ve değerlerini artırmaya
yönelik yenileme amaçlı bakım-onarımlar dışında kalan ve doğrudan işletmeye yönelik rutin
olarak yapılması gereken bakım ve onarımlar (parasal limitlere bakılmaksızın) bu grupta yer
alacaktır. Ayrıca, taşınmaz malların bakım-onarımının gerektirdiği yıkım ve enkaz temizleme
işleri de bu kapsamda değerlendirilecektir.
Bunlardan bazıları bütçe kanunlarıyla belirlenen limitler ile sınırlı olacak ve bu
limitleri geçmeyenler bu bölüme gider kaydedilecek iken limitleri geçen tutarlardaki bakımonarımlar
“sermaye” bölümüne gider kaydedilecektir. Bu bölüm, taşınmaz malın kullanım
amacına göre kendi içinde alt bölümlere ayrılarak sınıflandırılmıştır.
03.8.1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
03.8.1.01 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri :
- Mülkiyeti veya intifaı bedelsiz olarak Devlete ait olan taşınmaz mallardan büro
olarak kullanılanlar (Mazbut vakıflara ait akar ve hayrat binalar dâhil) ve aynı amaçlarla
Devlet dairelerince kiralanan binalar ile taşınmaz mallarda hizmetin gerektirdiği ve kiralayan
tarafından karşılanması mutat olmayan ve her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan tutarı
geçmeyen zaruri küçük onarımlar,
- Sözü edilen taşınmaz malların her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan tutarı
geçmeyen ayrı veya birlikte yapılacak kanalizasyon, boya ve badana, çatı ve asansör
onarımları,
- Mevcut elektrik, su, doğalgaz ve ısıtma tesisatının tevsii, bakım onarımları,
- Telefon, havalandırma ve klima gibi tesislerin (telefon santralı hariç) tevsiinin
gerektirdiği bina tadil ve onarımları,
- Noter senedi ile kullanma hakkı bedelsiz olarak Devlete verilen taşınmaz mallardan
büro olarak kullanılacak olanlar için, kullanım hakkı süresince getirebileceği kira bedeli kadar
yapılacak onarımlar,
bu bölüme gider kaydedilecektir.
Yurt içi ve yurt dışındaki şehitliklerin her türlü onarım, bakım, idame, tertip ve
tanzimi bu bölüme değil, 03.9.3.02 koduna gider kaydedilecektir.
03.8.1.02 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri : Okul ve okul müştemilatı olarak kullanılan
spor salonu gibi binaların yukarıda 03.8.1.01 bölümünde sayılan nitelikte bakım ve onarım
giderleri bu bölüme kaydedilecektir.
03.8.1.03 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri : Hastane, dispanser, sağlık ocağı gibi
sağlık kuruluşlarının hizmet verdiği binalar ile bunların müştemilatı olarak kullanılan
binaların yukarıda 03.8.1.01 bölümünde sayılan nitelikte bakım ve onarım giderleri bu
bölüme kaydedilecektir.
03.8.1.04 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri : Devlet dairelerince
atölye, tamirhane, kademe gibi amaçlarla kullanılan binaların 03.8.1.01 bölümünde sayılan
nitelikte bakım ve onarım giderleri bu bölüme kaydedilecektir.
03.8.1.90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri : Yukarıda sayılan gruplara
girmeyen hizmet binalarının 03.8.1.01 bölümünde sayılan nitelikte bakım ve onarım giderleri
bu bölüme kaydedilecektir.
03.8.2 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
03.8.2.01 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri : Mülkiyeti Devlete ait olsun veya
olmasın, lojman olarak kullanılan binaların her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan tutarı
geçmeyen bakım ve onarım giderleri bu bölüme kaydedilecektir.
03.8.3 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
03.8.3.01 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri : Mülkiyeti Devlete ait olan ve sosyal
tesis olarak kullanılan binaların (bütçe kanunlarında yer verilen özel hükümler saklı kalmak
kaydıyla) her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan tutarı geçmeyen bakım ve onarım
giderleri bu bölüme kaydedilecektir.
03.8.4 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
03.8.4.01 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri : Mülkiyeti Devlete ait olan ve gemi siciline
kayıtlı yüzer taşıtların her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan tutarı geçmeyen bakım ve
onarım giderleri bu bölüme kaydedilecektir.
03.8.5 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
03.8.5.01 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri: Mülkiyeti Devlete ait olan sabit
tersanelerin her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan tutarı geçmeyen bakım ve onarım
giderleri bu bölüme kaydedilecektir.
03.8.5.02 Yüzer Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri : Mülkiyeti Devlete ait olan yüzer
tersanelerin her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan tutarı geçmeyen bakım ve onarım
giderleri bu bölüme kaydedilecektir.
03.8.6 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
03.8.6.01 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri : Bedeline bakılmaksızın otoyolların, Devlet il
yollarının, köy yollarının, bağlantı yollarının, turistik yolların, kurumların hizmet yerleri
içinde kalan yolların (yerleşke içi yollar gibi) sermaye nitelikli olmayan ve rutin bakım ve
onarım programları çerçevesinde yapılan bakım ve onarım giderleri bu bölüme
kaydedilecektir.
03.8.9 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
03.8.9.01 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri : Taşınmaz mallarla ilgili
olarak, yukarıda sayılan gruplara girmeyen ve tutarı her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek
miktarı aşmayan bakım ve onarım giderleri bu bölüme kaydedilecektir.
03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 4 üncü maddesinin (c) bendi kapsamında çalışanların ilaç ve tedavi giderleri ile
ilgili kanunları gereğince kurumlarınca karşılananlar hariç olmak üzere cenaze giderlerine
ilişkin ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacağından idareler söz konusu Kanunda
belirtilen istisnai haller dışında 2010, 2011 ve 2012 yılları için çalışanların ilaç ve tedavi
giderleri ile cenaze giderlerini karşılamak amacıyla ödenek teklif etmeyeceklerdir. Bu amaçla,
ihtiyaç duyulan ödenekler birinci düzeyde “02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri” ekonomik kodundan teklif edilecektir.
Söz konusu Kanun hükümleri çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
ödenecek olan ilaç ve tedavi giderleri dışında kalan ve merkezi yönetim bütçesi kapsamında
kurumlarca ödenmesine devam edilecek olan (tutuklu ve yükümlülerle er ve erbaşların ilaç ve
tedavi giderleri gibi) giderler ile çalışanlar dışında kalanların ilgili mevzuatına göre ödenmesi
gereken cenaze giderleri ve mezar ve şehitlik yapım ve bakım giderleri bu bölümde
sınıflandırılacaktır.
03.9.1 Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri :
03.9.1.01 Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri :
03.9.2 Kamu Personeli İlaç Giderleri
03.9.2.01 Kamu Personeli İlaç Giderleri
03.9.3 Cenaze Giderleri
03.9.3.01 Cenaze Giderleri : İlgili mevzuata göre ödenecek cenaze giderleri.
03.9.3.02 Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri :
- Şehit olan Silahlı Kuvvetler personeli için 211 sayılı Kanun gereğince mezar ve
şehitlik yaptırma giderleri,
- Yurt dışındaki temsilciliklerimizde ve konsolosluklarımızda görevli olup,
teröristlerce şehit edilen memurlar için ülkemizde yaptırılan mezarların yaptırma giderleri,
- 2330 sayılı Kanuna göre şehit aylığı bağlanan Emniyet teşkilatı personelinin mezar
yaptırma giderleri,
- Yurt içi ve yurt dışındaki şehitliklerin her türlü onarım, bakım, idame, tertip ve
tanzimi.
03.9.6 Milletvekili Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri
03.9.6.01 Milletvekili Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri : İlgili mevzuatına göre
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile
fertlerinin tedavisi için tedavi kurumlarına yapılan ödemeler ile tedavide kullanılan sağlık
malzemelerinin alımına ilişkin harcamalar bu bölüme gider kaydedilecektir. Ancak, yasama
organı üyeliği ile açıktan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin, ölenlerin, dul ve
yetimlerinin tedavisi için tedavi kurumlarına yapılan ödemeler ile tedavide kullanılan sağlık
malzemelerinin alımına ilişkin harcamalar ise cari transferler bölümünde sınıflandırılacaktır.
03.9.7 Milletvekili İlaç Giderleri
03.9.7.01 Milletvekili İlaç Giderleri : İlgili mevzuatına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyelerinin kullandıkları ilaçlar için, anlaşma yapılan eczanelere yapılacak ödemeler bu
bölüme gider kaydedilecektir. Ancak, yasama organı üyeliği ile açıktan atandığı bakanlık
görevi sona erenlerin, ölenlerin, dul ve yetimlerinin kullandıkları ilaçlar için, anlaşma yapılan
eczanelere yapılacak harcamalar ise cari transferler bölümünde sınıflandırılacaktır.
03.9.8 Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri
Kamu personeli ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin dışında kalan ve ilgili
mevzuatına göre tedavileri Devlet tarafından sağlananların tedavi ve sağlık malzemesi
giderleri bu bölümde yer alacaktır.
03.9.8.01 Öğrenci Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri: Öğrenimleri nedeniyle
Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu öğrencilerden Türkiye’de yerleşik olma hali bir yılı
doldurmayanların tedavi ve sağlık malzemesi giderleri bu gider koduna kaydedilecektir.
03.9.8.02 Er ve Erbaş Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri : Er ve erbaşların tedavileri
için tedavi kurumlarına yapılan ödemeler ile tedavide kullanılan sağlık malzemelerinin
alımına ilişkin giderler.
03.9.8.03 Tutuklu ve Hükümlülerin Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri : Tutuklu ve
hükümlülerin tedavileri için tedavi kurumlarına yapılan ödemeler ile tedavide kullanılan
sağlık malzemelerinin alımına ilişkin giderler.
03.9.8.04 Sosyal Güvenliği Bulunmayanların Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri
03.9.8.05 Emeklilerin Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri : Sosyal Güvenlik Kurumu
kapsamındaki emeklilerin tedavi ve sağlık malzemesi giderleri bu bölüme kaydedilecektir.
03.9.8.90 Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri : Yukarıda sayılan gruplara
girmeyen; işçilerin periyodik portör muayeneleri için yapılan ödemeler ile ilgili mevzuatı
gereğince sağlık giderleri karşılananların tedavi giderleri ve tedavide kullanılan sağlık
malzemelerinin alımına ilişkin giderler.
03.9.9 Diğer İlaç Giderleri
03.9.9.01 Öğrenci İlaç Giderleri: Öğrenimleri nedeniyle Türkiye’de bulunan yabancı
uyruklu öğrencilerden Türkiye’de yerleşik olma hali bir yılı doldurmayanların ilaç giderleri
bu gider koduna kaydedilecektir.
03.9.9.02 Er ve Erbaş İlaç Giderleri : Er ve erbaşların kullandıkları ilaçlar için yapılacak
ödemeler.
03.9.9.03 Tutuklu ve Hükümlülerin İlaç Giderleri: Tutuklu ve hükümlülerin kullandıkları
ilaçlar için ödemeler.
03.9.9.04 Sosyal Güvenliği Bulunmayanların İlaç Giderleri
03.9.9.90 Diğer İlaç Giderleri : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen ve ilgili mevzuatı
gereğince sağlık giderleri karşılananların kullandıkları ilaçlar için yapılacak ödemeler.
04- FAİZ GİDERLERİ
Faiz, ödünç alınan paranın kullanımı karşılığında yapılan ödeme olarak tanımlanır. Bu
itibarla, faiz ödemeleri finansman bölümünde sınıflandırılan borç alınan paranın anapara geri
ödemesinden ve borçlanma için ödenen komisyon ve ihraç giderlerinden ayrılır.
Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak Devlet nam ve hesabına YTL veya dövize
endeksli olarak yapılan iç borçlanmalar ile yine Devlet adına Hazine Müsteşarlığı’nca dış
finansman sağlayan yabancı ülkeler, ülkelerce oluşturulan birlikler, resmi finansman fonları,
uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile uluslararası sermaye ve finansman piyasalarında
faaliyet gösteren yatırım bankaları da dâhil olmak üzere bankalar, alıcı veya satıcı kredisi
sağlayan kuruluşlar ile firmalardan sağlanan borçlanmalar karşılığında oluşan faiz giderleri ve
peşin ödenen faiz anlamında olan iskonto giderleri bu kategoride izlenir.
Devlet borçlarına ilişkin faiz ödemeleri (iskonto giderleri dâhil) bu bölümde yer
alacaktır. Borçlanmaya ilişkin olarak ödenen komisyon ve ihraç giderleri ise mal ve hizmet
alımları kapsamında 03.5.6 bölümünde gösterilecek olup, bu ödemeler sadece Hazine
Müsteşarlığı bütçesinde yer alacaktır.
Faiz, dönemler içerisinde sürekli olarak birikmekle birlikte, ödendiği zaman bütçeye
gider olarak yazılmalıdır. Faizin önceden düşüldüğü iskontolu işlemlerde faiz, ihraç fiyatı ile
geri ödeme fiyatı arasındaki farktır. Bu kategori, Devletin garantör veya kefil olarak
başkalarının ödenmemiş borçları üzerinden ödediği faizi kapsamaz. Böyle bir ödeme,
Devletin ödünç verme işlemi olarak sınıflandırılır.
Başkalarının faiz giderlerini ödemelerine yardımcı olmak için Devlet tarafından
başkalarına karşılıksız olarak yapılan ödemeler (transferler) bu bölümde değil, cari transferler
bölümünde sınıflandırılmalıdır.
Bu ödemeler, sadece Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alacağından detay açıklamalara
girilmeden başlıklar halinde sıralanmakla yetinilecektir.
04.1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
İhracı karşılığında nakit imkanı sağlamayan Özel Tertip Devlet İç Borçlanma
senetleridir. Devletin diğer kademelerine yapılan faiz ödemeleri faizi ödeyen kamu birimi için
harcama olarak kabul edilir ancak, Devlet hesaplarının konsolidasyonunda elemine edilir.
04.1.1 Devlet Tahvili: İhraç edildikleri tarih itibarıyla bir yıl (364 gün) ve daha uzun vadeli
olan ve Devlet iç borçlanma senetleri ile Devletin diğer kademelerine yapılan borçlanmalar
neticesinde ödenmesi geren faizler bu bölüme gider kaydedilecektir.
04.1.1.01 TL Cinsinden Tahvillerin Faiz Giderleri
04.1.1.02 Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Tahvillerin Faiz Giderleri
04.1.2 Hazine Bonosu : İhraç edildikleri tarih itibarıyla vadeleri bir yıldan kısa olan (364
güne kadar) Devlet iç borçlanma senetleri ile Devletin diğer kademelerine yapılan
borçlanmalar neticesinde ödenmesi geren faizler bu bölüme gider kaydedilecektir.
04.1.2.01 TL Cinsinden Bonoların Faiz Giderleri
04.1.2.02 Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Bonoların Faiz Giderleri
04.2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
04.2.1 Devlet Tahvili : İhraç edildikleri tarih itibarıyla bir yıl (364 gün) ve daha uzun vadeli
olan ve ihraç karşılığında nakit imkanı sağlayan Devlet iç borçlanma senetleri ile Devletin
diğer kademeleri dışında kalan kesimlere yapılan borçlanmalar neticesinde ödenmesi gereken
faizler bu bölüme gider kaydedilecektir.
04.2.1.01 TL Cinsinden Tahvillerin Faiz Giderleri
04.2.1.02 Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Tahvillerin Faiz Giderleri
04.2.2 Hazine Bonosu : İhraç edildikleri tarih itibarıyla vadeleri bir yıldan kısa olan (364
güne kadar) ihraç karşılığında nakit imkanı sağlayan Devlet iç borçlanma senetleri ile
Devletin diğer kademeleri dışında kalan kesimlere yapılan borçlanmalar neticesinde ödenmesi
gereken faizler bu bölüme gider kaydedilecektir.
04.2.2.01 TL Cinsinden Bonoların Faiz Giderleri
04.2.2.02 Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Bonoların Faiz Giderleri
04.2.9 Diğer İç Borç Faiz Giderleri: Kamu kurumları dışındaki kesimlere Devlet Tahvili
ve Hazine Bonosu dışındaki enstrümanlarla yapılan borçlanmalar neticesinde ödenmesi
gereken faizler bu bölüme gider kaydedilecektir.
04.2.9.01 TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri
04.2.9.02 Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri
04.3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
Ülke içinde ikamet etmeyenlere borçlanılan tutarlar üzerinden yapılan faiz ödemeleri
bu bölümde sınıflandırılacaktır. Devlet adına yabancı ülkeler, ülkelerce oluşturulan birlikler,
resmi finansman fonları, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile uluslararası sermaye ve
finansman piyasalarında faaliyet gösteren yatırım bankaları da dâhil olmak üzere bankalar,
alıcı veya satıcı kredisi sağlayan kuruluşlar ile firmalardan sağlanan dış finansman için
yapılan faiz ödemeleri bu başlık altında izlenecektir. III. ve IV. düzeyde ise borçlanılan döviz
cinsine göre bir ayrım yapılmıştır.
04.3.1 ABD Doları Cinsinden Dış Borç Faiz Giderleri
04.3.1.01 ABD Doları Cinsinden Dış Borç Faiz Giderleri
04.3.2 Euro Cinsinden Borç Faiz Giderleri
04.3.2.01 Euro Cinsinden Borç Faiz Giderleri
04.3.3 Japon Yeni Cinsinden Dış Borç Faiz Giderleri
04.3.3.01 Japon Yeni Cinsinden Dış Borç Faiz Giderleri
04.3.9 Diğer Dış Borç Faiz Giderleri
04.3.9.01 Diğer Dış Borç Faiz Giderleri
04.4 İSKONTO GİDERLERİ
04.4.1 İç Borç İskonto Giderleri: Kuponlu olarak ihraç edilen Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin nominal değerinin (anapara) altında bir fiyattan satılması durumunda, anaparaya
esas tutar ile satış bedeli arasındaki fark olarak hesaplanan ve satış anında ortaya çıkan fark bu
bölüme gider kaydedilecektir.
04.4.1.01 Devlet Tahvili İskonto Giderleri
04.4.1.02 Hazine Bonosu İskonto Giderleri
04.4.2 Dış Borç İskonto Giderleri
04.4.2.01 Dış Borç İskonto Giderleri : Uluslararası sermaye piyasalarında ihraç edilen
senetlerin nominal değerinden daha düşük bir değerle satılması durumunda nominal değer ile
satış değeri arasında oluşan fark bu bölüme gider kaydedilecektir.
04.5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ
Hazine’nin kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak üzere, Devlet iç borçlanma senedi
çıkarmaksızın yapılan azami otuz gün vadeli borçlanmalara ilişkin faiz ödemeleri olarak
tanımlanmaktadır.
04.5.1 Kısa Vadeli Nakit İşlemlere Ait Faiz Giderleri
04.5.1.01 YTL Cinsinden Kısa Vadeli Nakit İşlemlere Ait Faiz Giderleri
04.5.1.02 Döviz Cinsinden Kısa Vadeli Nakit İşlemlere Ait Faiz Giderleri
04.6 TÜREV ÜRÜN GİDERLERİ
04.6.1 İç Borç Türev Ürün Giderleri
04.6.1.01 İç Borç Türev Ürün Giderleri
04.6.2 Dış Borç Türev Ürün Giderleri
04.6.2.01 Dış Borç Türev Ürün Giderleri
05- CARİ TRANSFERLER
Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek
amacıyla karşılıksız olarak yapılan ödemelerdir. Ayni işlemler analitik bütçe
sınıflandırmasının kapsamı dışında olduğundan ayni nitelikteki transferler bu kapsamda yer
almayacaktır. Transferler nihai olarak kimin yararlandığına göre değil kime ödendiğine göre
sınıflandırılmalıdır.
05.1 GÖREV ZARARLARI
Görev zararı; Devlet tarafından ilgili mevzuatı çerçevesinde, kamu teşebbüslerine,
sosyal güvenlik kurumlarına, mali kurumlara, döner sermayeli işletmelere, fonlara veya diğer
teşekküllere kendi mevzuatları ile verilen görevler dışında bir görev verilmesi durumunda
müdahale alımları ve destekleme zararları için yapılacak ödemeler de dâhil olmak üzere,
verilen bu görevin ifası sonucu oluşan ve mahrum olunan kârı da içeren zararı ifade eder.
Görev zararı olarak program bütçe uygulamasında olduğu gibi sadece KİT’lere yapılan
ödemeler anlaşılmayacaktır. Görev zararının oluşabilmesi için şu unsurların bir arada
gerçekleşmesi gerekmektedir.
- Verilen görev, kurumun kendi mevzuatıyla verilen olağan görevleri dışında ilave bir
görev olmalıdır,
- Görevin ifası sonucunda bir zararın ve/veya mahrum kalınan kârın ortaya çıkması
gerekir,
- Verilen görev sonucu oluşan zararın ve/veya mahrum kalınan kârın bütçeden
karşılanacağı, görev verilmesine ilişkin düzenlemeyle önceden belli edilmiş olmalıdır,
- Ödemeler, karşılıksız diğer bir ifadeyle geri dönüşümsüz olmalıdır yani borç verme
kategorisine girecek bir ödeme olmamalıdır.
05.1.1 Kamu Teşebbüslerine : T.C. Devlet Demiryolları, Toprak Mahsulleri Ofisi, Tekel
A.Ş., Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Elektrik Üretim A.Ş.,
Elektrik İletim A.Ş., Tarım İşletmeleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu gibi KİT’lere 233 sayılı
KHK hükümleri çerçevesinde oluşacak görev zararları karşılığında yapılacak ödemeler ile
Üretici Birliklerine, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve diğer teşebbüslere kendi mevzuatları ile
verilen görevler dışında bir görev verilmesi durumunda verilen bu görevin ifası sonucu
oluşacak görev zararları karşılığında yapılacak ödemeleri ifade eder.
05.1.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına : Sosyal Güvenlik Kurumuna ve İşsizlik Sigortası
Fonuna kendi mevzuatları ile verilen görevler dışında bir görev verilmesi durumunda verilen
bu görevin ifası sonucu oluşacak görev zararları karşılığında yapılacak ödemeleri ifade eder.
- 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu maddesine göre ödenecek
emekli ikramiyeleri,
- 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (f) bendine göre ödenecek ek karşılıklar
- 5434 sayılı Kanunun geçici 141 inci maddesine göre yapılacak ödemeler,
- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin (f)
bendine göre yapılacak ödemeler,
- 1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanuna göre yapılacak ödemeler,
- T.C. Emekli Sandığı tarafından emekli aylığı ödenmiş olmakla birlikte, 5434 sayılı
T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamı dışında kalan dul ve yetimlere özel kanunları gereğince
yapılan aylık ödemeleri,
- Sosyal Güvenlik Kurumuna ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararname
hükümlerine göre yapılacak görev zararı kapsamında olabilecek diğer ödemeler.
bu bölüme gider kaydedilecektir.
Bu çerçevede, örneğin 65 yaş muhtaç aylığı ödemelerinde, ödeme yapılan bu
kesimden daha önce herhangi bir prim tahsilatı yapılmadığından ve sosyal Devlet yaklaşımı
çerçevesinde bir ödeme yapıldığından, ödemede aracı kurum olarak Sosyal Güvenlik Kurumu
görevlendirilmiş olduğundan ve ödeme sonrasında bunların karşılığı olan kaynak bütçeden
Emekli Sandığına aktarıldığı için bu ödemeler “görev zararı” olarak kaydedilecektir.
Primsiz ödemeler karşılığında merkezi yönetim bütçesinden Sosyal Güvenlik
Kurumuna bir ödeme yapılacaksa bu bölümde yer alacaktır.
05.1.3 Mali Kurumlara : Yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde oluşacak görev zararları
karşılığında Ziraat Bankası'na, Kalkınma Bankası'na, Eximbank'a, Halk Bankası’na ve diğer
mali kurumlara yapılacak ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.
05.1.4 Döner Sermaye İşletmelerinin Açıkları : Yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde,
döner sermaye işletmelerinin açıklarının finansmanı için yapılan ödemeler de görev zararları
başlığı altında bu ekonomik koda gider kaydedilecektir.
05.1.5 Fonlara : Yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde, Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışmayı Teşvik Fonuna, İşsizlik Sigortası Fonuna ve diğer fonlara yapılan ödemeler de
görev zararları başlığı altında bu ekonomik koda gider kaydedilecektir.
05.1.9 Diğer Teşekküllere : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen ve yukarıda belirtilen
koşullar çerçevesinde, diğer teşekküllere yapılan ödemeler de görev zararları başlığı altında
bu ekonomik koda gider kaydedilecektir.
05.2 HAZİNE YARDIMLARI
Bütçeden, karşılıksız olarak, ilgili mevzuatına göre ve kaynak aktarılan kurumların
bütçe açıklarının finansmanı gibi amaçlarla özel bütçe kapsamındaki idarelere, düzenleyici ve
denetleyici kurumlara, sosyal güvenlik kurumlarına, mahalli idarelere, fonlar ile diğerlerine
yapılacak cari nitelikli hazine yardımlarına ilişkin ödemeler (yönetim giderlerine katılma payı
dâhil) bu grupta yer alacaktır.
Hazine yardımı yapılacak olan kurumlar III. düzeyde bütçe türlerine göre
gruplandırılmış ve IV.düzeyde ise her bir gruba dâhil olan kurumlar tek tek sayılmış
olduğundan burada tekrar edilmeyecektir.
05.2.1 Genel Bütçeye Hazine Yardımları
05.2.2 Özel Bütçeli İdarelere Hazine Yardımları
05.2.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Hazine Yardımları
05.2.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Hazine Yardımları
05.2.5 Mahalli İdarelere Hazine Yardımları
05.2.6 Hasılattan Paylar ve Giderlere Katılma Payları
05.2.7 Yükseköğretim Kurumlarına Hazine Yardımları
05.2.8 Yükseköğretim Kurumlarına Hazine Yardımları
05.2.9 Diğer Hazine Yardımları
05.3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
Kar amacı gütmeyen kuruluşların cari nitelikli ödemelerine katkı amaçlarıyla yapılan
transferler bu bölümde yer alacaktır.
05.3.1 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
05.3.1.01 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara
05.3.1.02 Vakıf Üniversitelerine
05.3.1.03 Kamu İşveren Sendikalarına
05.3.1.04 Siyasi Partilere
05.3.1.05 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
05.3.1.06 Sosyal Amaçlı Fonlara
05.3.1.07 Seçim Giderleri İçin Yapılacak Ödemeler
05.3.1.08 Türk Kültür Varlığının Korunması ve Tanıtımı Giderleri
05.3.1.09 Siyasi Tanıtma Giderleri
05.3.1.10 Mesleki Yeterlilik Kurumuna Yapılacak Ödemeler
05.3.1.11 Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Giderler
05.3.1.90 Diğerlerine (Devlet Bütçesi ve Mali Denetimi Geliştirme Projesi, Devlet
Muhasebe Projesine İlişkin Her Türlü Gider dâhil)
05.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
Eğitim, sağlık, barınma gibi muhtelif amaçları gerçekleştirmek üzere ve cari nitelikli
harcamalarına katkı amacıyla hane halkına yapılan karşılıksız ödemeler amaçlarına göre
ayrıma tabi tutularak bu bölümde yer alacaktır.
05.4.1 Burslar ve Harçlıklar
05.4.1.01 Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar: Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin
bursları ve ilgili mevzuatına göre ödenen harçlıkları bu bölüme gider kaydedilecektir.
05.4.1.02 Yurtdışı Burslar : Yurt dışı eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin bursları bu
bölüme gider kaydedilecektir..
05.4.1.03 Yabancı Uyruklu Kişilere Burslar ve Harçlıklar : Yurt içi eğitim kurumlarında
okutulan yabancı uyruklu öğrencilerin bursları ile harçlıkları bu bölüme gider kaydedilecektir.
05.4.1.90 Diğer Transferler : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen eğitim amaçlı burslar ve
harçlıklar bu bölüme gider kaydedilecektir.
05.4.2 Eğitim Amaçlı Diğer Transferler
05.4.2.01 Eğitim Amaçlı Diğer Transferler: Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan
öğrencilerin bursları ve harçlıkları dışında kalan kayıt, öğretim, tasdikname, sınav ve diploma
harçları, ve benzeri giderler ile parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderleri bu bölüme
kaydedilecektir.
05.4.2.02 Yabancı Uyruklu Kişilere Eğitim Amaçlı Transferler : Yurt içi eğitim
kurumlarında okutulan yabancı uyruklu öğrencilerin bursları ile harçlıkları dışında kalan diğer
giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir.
05.4.3 Sağlık Amaçlı Transferler
05.4.3.01 Sağlık Amaçlı Transferler: Yurtiçinde, karşılıksız olarak ve kişilerin tedavi
giderlerinin (tedavide kullanılan ilaç ve malzemeler dahil) finansmanına katkı sağlamak
amacıyla yapılan ödemeler bu kapsamda yer alacaktır. (4341 sayılı Muhtaç Erbaş ve Er
Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanunun uyarınca yapılacak ödemeler, 5085 sayılı
Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesine göre,
sözleşmeleri sağlık nedeniyle feshedilip de, malullük aylığına hak kazanamayan uzman
erbaşlardan, sözleşmelerinin feshine neden olan sıhhi arızalarının tedavisine devam edilenlere
kurumlarınca, tedavi süresince her ay ödenecek olan sağlık yardımı bu bölüme gider
kaydedilecektir.)
05.4.3.02 Sosyal Güvenliği Bulunmayanların Prim Ödemelerine İlişkin Transferler
05.4.4 Yiyecek Amaçlı Transferler
05.4.4.01 Yiyecek Amaçlı Transferler
05.4.5 Barınma Amaçlı Transferler
05.4.5.01 Koruyucu Ailelere Yardım Ödemeleri
05.4.5.02 Diğer Barınma Amaçlı Transferler
05.4.6 Tarımsal Amaçlı Transferler
05.4.7 Sosyal Amaçlı Transferler
05.4.7.01 Muhtaç ve Körlere Yardım
05.4.7.02 Vakıf İlgililerine Yapılan Ödemeler
05.4.7.51 Muhtaç Asker Ailelerine Yardım
05.4.7.90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler : İlgili mevzuatına göre, korunmaya, bakıma,
yardıma muhtaç aile, özürlü, yaşlı ve diğer kişiler için yapılan yardımlar ve eğitim amacı
dışında verilen harçlıklar ile hane halkına yapılan diğer transferler bu bölüme kaydedilecektir.
05.4.8 Ekonomik/Mali Amaçlı Transferler
05.4.8.01 Ekonomik/Mali Amaçlı Transferler : Gerçek veya tüzel kişilere yukarıda belirtilen
amaçlarla yapılan transferler dışında kalan, küçük ve orta işletmelere verilen destekler
örneğinde olduğu gibi bu kişilere ekonomik ve/veya mali amaçlarla destek olmak üzere
yapılan transfer ödemeleri bu bölüme kaydedilecektir.
05.4.9 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
05.4.9.01 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
05.4.9.08 Türk Kültür Varlığının Korunması ve Tanıtımı Giderleri
05.4.9.09 Siyasi Tanıtma Giderleri
05.5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA
YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ
Bu ödemeler tüm nüfusu veya belli bir bölümünü bazı sosyal risklere karşı korumak
için yapılan transferlerdir. Sosyal yardımlara örnek olarak sağlık hizmetlerin sağlanması,
işsizlik sigortası ve sosyal güvenlik emekli maaşları verilebilir. Bunlar sosyal güvenlik, sosyal
destek veya işverene ait sosyal sigorta programları olarak gösterilebilir.
Belli başlı bazı sosyal güvenlik yardımları hastalık ve sakatlık yardımları, doğum
ödemeleri, çocuk veya aile ödemeleri, işsizlik yardımları, emekli maaşları ve dul ve yetimlere
ödenen maaşlar ve ölüm için yapılan yardımlardır.
Sosyal destek yardımları sosyal sigorta yardımlarıyla aynı ihtiyaçları karşılamak üzere
hane halklarına ödenen ancak bir sosyal sigorta programı dâhilinde yapılmayan transferlerdir.
Sosyal destek yardımları doğal afetler gibi normalde sosyal sigorta programları tarafından
karşılanmayan olay veya koşullara karşılık yapılan transferleri kapsamaz.
İşverene ait sosyal yardımlar yönetim birimleri tarafından çalışanlara (veya bu tür
ödemeler için uygun olan çalışanların bakmakla yükümlü oldukları kişilere veya dul ve
yetimlere) ödenen sosyal yardımlardır. Sağlanan yardımların türleri sosyal güvenlik
programları için listelenenlere benzer; hastalık, kaza, doğum vb. nedenlerle işe gelinemeyen
dönemler için maaşların ödemesinin sürmesi; aile, eğitim yardımı ödemeleri ve başka
ödemeler, işten çıkarılma, yetersizlik veya kaza sebebiyle ölüm sonucu ödenen tazminatlar,
çalışanların işiyle ilgisi olmayan genel tıbbi giderler gibi.
Bu ödemeler 3 üncü düzeyde ödemeyi yapan sosyal güvenlik kurumlarına göre, 4
üncü düzeyde ise bu kurumların yaptıkları ödeme çeşitlerine göre sınıflandırılmış olup,
burada sadece 3 üncü düzey kodlara yer verilmiş olup 4 üncü düzey kodlar ekli listede yer
almaktadır. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumunun gelir detayları bütçe görüşmelerinde revize
edilecektir.
05.5.4 Türkiye İş Kurumu'ndan Hane Halkına Yapılan Fayda Ödemeleri
05.5.6 Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Hane Halkına Yapılan Fayda Ödemeleri
05.6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
Dış ülkelere, uluslararası kurum ve kuruluşlara veya yabancı kişi veya kuruluşlara cari
nitelikli mal ve hizmet harcamalarını finanse etmek amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler bu
bölüme gider kaydedilecektir. Yurtdışı cari transferler III. düzeyde transfer yapılan kesime
göre bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.
05.6.1 Dış Ülkelere Yapılan Yardımlar
05.6.1.01 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne
05.6.1.90 Diğer Ülkelere
05.6.2 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Ödemeler : Uluslararası kuruluşlara katkı,
yardım veya diğer amaçlarla yapılan ödemeler bu bölümde sınıflandırılacak olup, ödemenin
YTL ile veya dövizle yapılacak olması hususu ile yurtiçinde veya yurtdışında ödeme
yapılması hususları ödemenin niteliğini değiştirmeyecektir. Uluslararası kuruluşlara yapılacak
ödemelerin IV. düzeyinde yer alacak detaylar ise aşağıdaki gibidir.
05.6.2.01 Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri : İlgili mevzuatında yer alan
esas ve usullere göre üye olunan uluslararası kuruluşlara dönemsel olarak ödenen aidatlar bu
bölüme dâhil edilecektir.
05.6.2.02 Uluslararası Kuruluşlara Katkı Ödemeleri: Üye olunup olunmadığına
bakılmaksızın, uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen ve ülkenin taraf olarak içinde
bulunduğu proje, program gibi faaliyetlerin cari nitelikli giderlerine gönüllü veya zorunlu
olarak katılınması durumunda ödenmesi gereken veya ödenmesi öngörülen tutarlar bu bölüme
gider kaydedilecektir.
05.6.2.03 Uluslararası Kuruluşlara Yardım Ödemeleri : Üye olunup olunmadığına
bakılmaksızın, bir uluslararası kuruluşun yürüttüğü ancak ülkenin doğrudan taraf olarak
içinde bulunmadığı proje, program gibi faaliyetlerin cari nitelikli giderlerine gönüllü olarak
destek verilmesi amacıyla yardım edilmesi durumunda ödenmesi öngörülen tutarlar bu
bölüme gider kaydedilecektir.
05.6.2.90 Uluslararası Kuruluşlara Diğer Ödemeler
05.6.3 Uluslarüstü Kuruluşlara : Henüz bütçeden, uluslarüstü bir kuruluşa bir ödeme
yapılmadığından IV. düzeyde ilave bir detaya yer verilmemiştir.
05.6.4 Uluslarüstü Kuruluşlardan Merkezlerine : Henüz bütçeden, uluslarüstü bir
kuruluştan merkezine bir ödeme yapılmadığından IV. düzeyde ilave bir detaya yer
verilmemiştir.
05.6.5 Eğitim Kurumlarına: Bütçeden, yurtdışında faaliyet gösteren ve Devletin bir birimi
olmayan eğitim kurumlarına karşılıksız olarak ve cari nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı
amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler bu bölümde yer alacaktır.
05.6.5.01 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesine
05.6.5.02 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine
05.6.9 Diğer Yurtdışı Transferleri : Yurtdışına cari nitelikli transfer olup yukarıda sayılan
gruplara girmeyen ödemeler ise bu bölüme dâhil edilecektir.
05.6.9.01 Diğer Yurtdışı Transferleri
05.6.9.08 Türk Kültür Varlığının Korunması ve Tanıtımı Giderleri
05.6.9.09 Siyasi Tanıtma Giderleri
05.8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 37 nci maddesine göre, genel
yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin topladığı vergi, resim, harç ve benzeri gelirlerden
diğer idare, kurum ve kuruluşlara verilecek paylar bu bölüme gider kaydedilecektir. Üçüncü
düzeyde, pay verilen idarelerin bütçe türlerine göre bir ayrım yapılmış ve dördüncü düzeyde
ise bu idareler sayılmıştır.
05.8.1 Genel Bütçeye Verilen Paylar
05.8.2 Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
05.8.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Verilen Paylar
05.8.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Paylar
05.8.5 Mahalli İdarelere Verilen Paylar
05.8.6 Fonlara Verilen Paylar
05.8.7 Döner Sermayelere Verilen Paylar
05.8.9 Diğerlerine Verilen Paylar
06- SERMAYE GİDERLERİ
Daha geniş açıklaması girişte “Tanımlar” bölümünde yapıldığı üzere, sermaye
harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi
için yapılan ve Devlet mal varlığını artıran ödemelerdir.
Ayrıca, taşınmaz mal yapımı ile bakım-onarımının gerektirdiği yıkım ve enkaz
temizleme işleri de bu kapsamda değerlendirilecektir.
Bu ödemeler, her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek asgari limitin üzerinde olmalıdır
ve kullanım ömürleri bir yıl veya daha uzun olmalıdır.
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI
Üretim süreçlerinde kullanılmak suretiyle kısmen veya tamamen değişime uğrayarak
yarı mamul veya mamul mal haline gelecek olanlar dışında kalan, tüketime yönelik mal ve
malzeme alımları kapsamında yer almayan, kullanıma hazır mallardan bedeli her yıl bütçe
kanunlarıyla belirlenecek limitin üstünde kalan diğer bir ifadeyle cari nitelikli olmayanları
kapsayacaktır. Bu bölümde yer alan makine, teçhizat, taşıt vb. için bakım-onarımın dışında
makine-teçhizatın teknik özelliklerini artırmaya, geliştirmeye yönelik olarak kullanılacak olan
ve her alım için bedelleri yukarıda ifade edilen limitin üzerinde kalan yedek parça alımları da
III. ve IV. düzeyde ilgili bölümlerine gider kaydedilecektir. Ancak, bakım-onarımda
kullanılacak olan yedek parçalar 06.6.2.01-Malzeme Alımları ekonomik koduna, limitin
altında kalan yedek parça alımları ise 03- Mal ve hizmet alımları bölümüne gider
kaydedilecektir.
06.1.1 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
Sermaye giderleri kapsamına girebilmesi için yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan ve
hizmet, çalışma ve işyerlerinin, okulların, hastanelerin, sosyal tesislerin donatımı ve
döşemelerinde kullanılan eşyalar ile hizmetin, çalışmanın ve işin gerektirdiği büro masası,
koltuk, misafir koltuğu, sandalye, sehpa, kütüphane, dosya dolabı, karteks dolabı, daktilo ve
bilgisayar masası, okul sırası, hasta yatağı, sedye, hasta arabası, çelik kasa, perde, gibi her
türlü büro malzemesi alımları ile bunlara ait olan ve yukarıda belirtilen amaçlarla alınan
yedek parça bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Sermaye bölümündeki büro ve işyeri
mefruşatı alımlarının IV. düzeyinde aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.1.1.01 Büro Mefruşatı Alımları
06.1.1.02 İşyeri Mefruşatı Alımları
06.1.1.03 Okul Mefruşatı Alımları
06.1.1.04 Hastane Mefruşatı Alımları
06.1.1.05 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
06.1.1.90 Diğer Mefruşat Alımları
06.1.2 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
Sermaye giderleri kapsamına girebilmesi için yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan;
- Büro hizmetlerinde kullanılacak olan, bilgisayar, yazıcı, yazı makinesi, fotokopi
makinesi, baskı makinesi, evrak imha makinesi, gibi çalışmaya ilişkin makine alımları,
- Tıbbi cihazlar, laboratuar cihazları ile işyeri makine ve teçhizatları alımları,
- Jeneratör, projeksiyon, sinema makinesi, motor, röntgen makinesi, telefon santralı gibi
makine ve vasıtalarla büro ihtiyacı dışında hizmetlerle ilgili keski, teksir, baskı, matbaa
makineleri gibi uzun ömürlü ve üretimin artırılması amacına yönelmiş hizmet üretiminde
kullanılan makine, alet, cihaz ve sabit tesis giderleri,
- Makine-teçhizatın montaj giderleri bunlara ait olan ve yukarıda belirtilen amaçlarla
alınan yedek parça bedelleri,
bu bölüme gider kaydedilecek olup, IV. düzeyinde ise aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.1.2.01 Büro Makineleri Alımları
06.1.2.02 Bilgisayar Alımları
06.1.2.03 Tıbbi Cihaz Alımları
06.1.2.04 Laboratuar Cihazı Alımları
06.1.2.05 İşyeri Makine Teçhizat Alımları
06.1.2.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları
06.1.3 Avadanlık Alımları
Sermaye giderleri kapsamına girebilmesi için yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan
başta atölyelerde kullanılan tamir-bakım aletleri olmak üzere, tıbbi gereçler, laboratuar
gereçleri, zirai gereçler gibi alet edevat ve gereçler ile bunlara ait olan ve yukarıda belirtilen
amaçlarla alınan yedek parça bedelleri bu bölüme gider kaydedilecek olup, IV. düzeyinde ise
aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.1.3.01 Tamir Bakım Aleti Alımları
06.1.3.02 Atölye Gereçleri Alımları
06.1.3.03 Tıbbi Gereçler Alımları
06.1.3.04 Laboratuar Gereçleri Alımları
06.1.3.05 Zirai Gereç Alımları
06.1.3.90 Diğer Avadanlık Alımları
06.1.4 Taşıt Alımları
237 sayılı Taşıt Kanuna göre daire hizmetlerinde kullanılan taşıtlar ve 237 sayılı Taşıt
Kanuna tabi olmayan diğer çeşit taşıtların alım giderleri (iş makineleri hariç) ile bu taşıtlarla
birlikte alımı mutat ekipman giderleri, şase halinde alınan taşıtların kullanılabilir hale
getirilmesinin gerektirdiği giderler ile bu taşıtlara ait olan ve yukarıda belirtilen amaçlarla
alınan yedek parça bedelleri bu bölüme gider kaydedilecek olup, IV. düzeyinde ise aşağıdaki
detaylar yer alacaktır.
06.1.4.01 Kara Taşıtı Alımları
06.1.4.30 Demiryolu Taşıtı Alımları
06.1.4.40 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
06.1.4.41 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
06.1.4.50 Denizaltı Taşıtı Alımları
06.1.4.60 Havayolu Taşıtı Alımları
06.1.4.70 Uzay Taşıtı Alımları
06.1.4.90 Diğer Taşıt Alımları
06.1.5 İş Makinesi Alımları
237 sayılı Taşıt Kanuna tabi olmayan, hareketli ve hareketsiz dozer, kepçe, traktör,
ekskavatör, taş kırma makinesi gibi her çeşit iş makinesinin alım, imal ve montaj giderleri ile
bu iş makinelerine ait olan ve yukarıda belirtilen amaçlarla alınan yedek parça bedelleri bu
bölüme gider kaydedilecek olup, IV. düzeyinde ise aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.1.5.01 Sabit iş Makinesi Alımları
06.1.5.30 Hareketli İş Makinesi Alımları
06.1.6 Yayın Alımları ve Yapımları
Cari nitelikli olan ve ekonomik sınıflandırmanın 03.2.1.03- Periyodik yayın alımları
ve 03.2.1.04- Diğer yayın alımları bölümlerine gider kaydedilecek olanların dışında kalan,
sermaye nitelikli olarak kabul edilebilecek olan ve topluca alınarak veya yaptırılarak
kütüphanelerde ortak kullanıma sunulan basılı yayınlar ile kültür mirasının ürünleri olan el
yazmaları ve görsel medyada yayınlanmak üzere alınan veya yaptırılan eser ve yayınlar vb. bu
bölüme gider kaydedilecek olup, IV. düzeyinde ise aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.1.6.01 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
06.1.6.02 El Yazması Alımları ve Yapımları
06.1.6.03 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
06.1.6.04 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
06.1.6.90 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
06.1.7 Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
Cari-sermaye ayrımına ilişkin kriterlere göre sermaye bölümünde sınıflandırılması
gereken kültür varlığı alımları ve korunması giderleri bu bölümde sınıflandırılacaktır.
06.1.7.01 Arkeolojik Kazı Giderleri : Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle ve arkeolojik
kazı ruhsatnamesi hükümlerine göre ilmi bir heyetle arkeolojik kazı yerlerinde yapılan
kazılarda, yeraltında bulunan eski eserlerin ilmi metotlarla açığa çıkarılmasında, taşınır eski
eserlerin kazı evlerinde ve kamp yerlerinde koruma tedbirleri alınarak müzelere mal
edilmesinde;
- Gerekli her türlü araç ve gereç giderleri ile bunların bakım ve onarım giderleri,
- Kamp yeri ve kazı evlerinin her türlü ihtiyaç, araç, gereç giderleri ile bunların bakım
ve onarım giderleri,
- Kazıda kullanılan her türlü araç ve gereçlerin alım, bakım ve onarım giderleri,
- Resim, film çekme ve bunlara ilişkin alet ve malzemenin alım, bakım ve onarım
giderleri,
- Plan, harita, röleve, hava fotoğrafı, maket, tanıtma ve işaret levhaları yaptırılması
giderleri ile tadat ve numaralama giderleri,
- Arkeolojik sahalar ile müze ve ören yerlerinin iç ve dışlarının düzenleme giderleri,
bu bölüme kaydedilecektir.
06.1.7.02 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları : Tarihi veya sanat değeri olan resim,
tablo, heykel, film, minyatür, el yazması ve benzeri her türlü kültür ve sanat varlığı yapım,
alım ve onarım giderleri bu bölüme kaydedilecektir.
06.1.7.03 Eski Eser Alım ve Onarımları : Taşınır ve taşınmaz eski eserlerin alım giderleri
ile bunların bakım-onarım ve korunmaları için gerekli her türlü araç ve gereçlerle, kimyevi
maddelerin alım giderleri, bunların bakım-onarım ve korunmaları için yapılan hizmet alım
giderleri bu bölüme kaydedilecektir.
06.1.7.90 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri: Eski eserlerin ve
mimari kalıntıların yerinde veya müzelerde korunması için gerekli her türlü giderler ile yurt
dışındaki milli anıtlarla mezarlıkların korunması için gerekli her türlü giderler bu bölüme
kaydedilecektir.
06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
Menkul sermaye üretimi sürecinde kullanılan hammaddeler ile ara mallar ve mamul
malların alım giderleri ile projelerin fizibilitesi ve kontrollüğü için müşavir firma ve kişilere
yapılan ödemeler ile gayri maddi hak alımları bu bölümde sınıflandırılacak olup, III. ve IV.
düzeyinde ise aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.2.1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
06.2.1.01 Proje Giderleri
06.2.1.02 Müşavirlik Giderleri
06.2.1.03 Kontrol Giderleri
06.2.1.90 Diğer Giderler
06.2.2 Hammadde Alımları
06.2.2.01 Hammadde Alımları
06.2.3 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
06.2.3.01 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
06.2.4 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
06.2.4.01 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
06.2.5 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
06.2.5.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
06.2.6 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
06.2.6.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
06.2.7 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
06.2.7.01 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
06.2.8 Metal Ürün Alımları
06.2.8.01 Metal Ürün Alımları
06.2.9 Diğer Alımlar
06.2.9.01 Diğer Alımlar
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
İnsan zeka ve düşüncesinin oluşturduğu ürünler ve eserler üzerinde hukuk düzeninin
sahibine tanıdığı mutlak haklardır.
06.3.1 Bilgisayar Yazılımı Alımları
06.3.1.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları : Bilgisayarlar için kullanılacak olan hazır
programların satın alma, lisans bedelleri ve yeni program yazdırılmasına ilişkin giderler bu
bölüme kaydedilecektir.
06.3.2 Harita, Plan Proje Alımları
06.3.2.01 Harita Alımları : Harita yaptırılması ve satın alınmasının gerektirdiği giderler bu
bölüme kaydedilecektir.
06.3.2.02 Plan Proje Alımları : Kuruluşların kendi personeli dışındaki kişilere hazırlattıkları
plan ve proje bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir.
06.3.3 Lisans Alımları
06.3.3.01 Lisans Alımları : Bilgisayarlar için kullanılacak olan hazır programların lisans
bedelleri dışında kalan lisans alım giderleri bu bölüme kaydedilecektir.
06.3.4 Patent Alımları
06.3.4.01 Patent Alımları : İlgili mevzuatı çerçevesinde patenti alınmış buluşların
kullanılması ile ilgili olarak ödenmesi gereken patent bedelleri bu bölüme kaydedilecektir.
06.3.9 Diğer Fikri Hak Alımları
06.3.9.01 Diğer Fikri Hak Alımları : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen fikri hak alımları
bu bölüme gider kaydedilecektir.
06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
- Arazi, arsa, bina, fabrika, gemi, tersane ve benzeri taşınmaz malların kamulaştırılması
veya satın alınması için yapılacak ödemeler,
- Üzerinde Medeni Kanun ile diğer hükümlere göre ayni haklar tesisi için ödenecek
bedeller,
- Kamulaştırma, satın alma, ayni hak tesisi işlemlerine ilişkin giderler ile geçici işgalin
gerektirdiği giderler,
- Teferruğ ve vergi borçlarının tasfiyesi ve mahsubu amacıyla borçlu her çeşit tüzel
kişilerden taraflarca mutabık kalınacak bedeli üzerinden Hazineye intikal edecek taşınmaz
mal bedelleri ve ayni hakların tesisi ve bunlara ilişkin giderler,
- Hazinenin paydaş olduğu veya çeşitli kanunlar uyarınca Hazinece idare edilmekte olan
taşınmaz mallarla ilgili paydaşlığın giderilmesi işlem ve satışlarında kullanılmak üzere
yapılacak giderler,
bu bölüme kaydedilecektir.
Bu giderler, sınıflandırmanın III. düzeyinde kamulaştırılan veya satın alınan gayri
menkulün cinsine göre IV. düzeyde ise kullanım amacına göre ayrımlara tabi tutulmuş olup,
bu düzeylerin açılımı aşağıdaki gibidir.
06.4.1 Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
06.4.1.01 Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
06.4.1.02 Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
06.4.1.03 İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
06.4.1.04 Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
06.4.1.05 Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
06.4.1.06 Göl ve Baraj İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
06.4.1.07 Yol İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
06.4.1.08 Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
06.4.1.09 İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
06.4.1.10 Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
06.4.1.90 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
06.4.2 Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
06.4.2.01 Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
06.4.2.02 Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
06.4.2.03 Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
06.4.2.04 Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
06.4.2.05 Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
06.4.2.06 İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
06.4.2.07 Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
06.4.2.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
06.4.3 Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
06.4.3.01 Hizmet Binası için Alım ve Kamulaştırma Giderleri
06.4.3.02 Lojman için Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
06.4.3.03 Sosyal Tesis için Alım ve Kamulaştırma Giderleri
06.4.3.90 Diğer Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri
06.4.4 Gemi Alımları
06.4.4.01 Yolcu Gemisi Alımları
06.4.4.02 Yük Gemisi Alımları
06.4.4.03 Araştırma Gemisi Alımları
06.4.4.04 Feribot Alımları
06.4.4.05 Tanker Alımları
06.4.5 Tersane Alımları
06.4.5.01 Tersane Alımları
06.4.5.02 Yüzer Tersane Alımları
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
Gayrimenkulün kurum tarafından üretilmesi durumunda örneğin kurumun ihtiyacı
olan bir hizmet binasının, gerekli malzemeler piyasadan temin edilerek ve kurum personelinin
teknik bilgisinden ve işgücünden, kurumun iş makinelerinin kapasitesinden faydalanmak
suretiyle inşaa edilmesi durumunda üretim sürecinde kullanılan hammaddeler, ara mallar, bu
malların taşıma giderleri, üretim sürecinde kullanılan enerji bedelleri ve mamul malların alım
giderleri ile projelerin fizibilitesi ve kontrollüğü için müşavir firma ve kişilere yapılan
ödemeler ile gayrimenkul üretiminin üçüncü şahıslara ihale suretiyle yapılan işler için
müteahhide yapılacak ödemeler bu bölümde sınıflandırılacak olup, III. ve IV. düzeyinde ise
aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.5.1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler : Gayrimenkulün kurum tarafından
üretilebilmesi için gerekli olan proje, müşavirlik, kontrollük vb. giderler bu bölümde
sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.5.1.01 Proje Giderleri
06.5.1.02 Müşavirlik Giderleri
06.5.1.03 Kontrol Giderleri
06.5.1.90 Diğer Giderler
06.5.2 Malzeme Giderleri : Gayrimenkulün kurum tarafından üretiminde üretim sürecinin
hangi aşamasında olursa olsun münferiden bu işlerle ilgili olarak, kullanılan malzemelerin
bedelleri bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.5.2.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
06.5.2.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
06.5.2.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
06.5.2.04 Özel Tesisat Giderleri
06.5.2.90 Diğer Giderler
06.5.3 Taşıma Giderleri : Gayrimenkulün kurum tarafından üretiminde üretim sürecinin
hangi aşamasında olursa olsun münferiden bu işlerle ilgili olarak, kullanılan personelin,
malzemenin, ve makine-teçhizatın taşınması bedelleri bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV.
düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.5.3.01 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
06.5.3.02 Yolcu Taşıma Giderleri
06.5.3.03 Yük Taşıma Giderleri
06.5.3.90 Diğer Taşıma Giderleri
06.5.4 Enerji Giderleri : Gayrimenkulün kurum tarafından üretiminde üretim sürecinin
hangi aşamasında olursa olsun münferiden bu işlerle ilgili olarak kullanılan enerji bedelleri bu
bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.5.4.01 Yakacak Alımları
06.5.4.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
06.5.4.03 Elektrik Alımları
06.5.4.90 Diğer Enerji Alımları
06.5.5 Haberleşme Giderleri : : Gayrimenkulün kurum tarafından üretiminde üretim
sürecinin hangi aşamasında olursa olsun münferiden bu işlerle ilgili olmak üzere
haberleşmeye ilişkin olarak yapılan harcamalar bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV.
düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.5.5.01 Posta ve Telgraf Giderleri
06.5.5.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
06.5.5.03 Bilgiye Abonelik Giderleri
06.5.5.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
06.5.5.05 Uydu Haberleşme Giderleri
06.5.5.06 Hat Kira Giderleri
06.5.5.90 Diğer Haberleşme Giderleri
06.5.6 Kira Giderleri : Gayrimenkulün kurum tarafından üretiminde üretim sürecinin hangi
aşamasında olursa olsun münferiden bu işlerle ilgili olarak, kullanılan personelin,
malzemenin, ve makine-teçhizatın taşınması bedelleri bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV.
düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.5.6.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
06.5.6.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
06.5.6.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
06.5.6.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
06.5.6.05 Bina Kiralaması Giderleri
06.5.6.06 Arazi Kiralaması Giderleri
06.5.6.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
06.5.6.08 Uçak Kiralaması Giderleri
06.5.6.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
06.5.6.10 Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri
06.5.6.90 Diğer Kiralamalar
06.5.7 Müteahhitlik Giderleri : Gayrimenkul üretiminin üçüncü şahıslara ihale yoluyla
yaptırılması durumunda bu yapımlar karşılığında müteahhitlere ödenecek hakedişler bu
bölümde sınıflandırılacak olup, inşaa edilen gayrimenkulün niteliğine göre IV. düzeyinde ise
aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.5.7.01 Hizmet Binası
06.5.7.02 Hizmet Tesisleri
06.5.7.03 Lojmanlar
06.5.7.04 Sosyal Tesisler
06.5.7.05 Gemiler
06.5.7.06 Yüzer Tersaneler
06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri
06.5.7.08 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
06.5.7.09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
06.5.7.90 Diğerleri
06.5.9 Diğer Giderler : Gayrimenkul sermaye üretim giderleri ile ilgili olarak yukarıda
sayılan gruplara girmeyen diğer harcamalar bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde
ayrıca bir detaylandırmaya gidilmeden 06.5.9.01 Diğer Giderler bölümüne gider
kaydedilecektir.
06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
Menkul malların sermaye bölümüne dâhil olacak nitelikteki bakım-onarımının
kurumun bizzat kendisi tarafından, gerekli malzemeler piyasadan temin edilerek ve kurum
personelinin teknik bilgisinden ve işgücünden vb. kapasiteden faydalanmak suretiyle
yapılması halinde; bakım-onarım sürecinde kullanılan yedek parçalar, hammaddeler, ara
mallar, bu malların taşıma giderleri, üretim sürecinde kullanılan enerji bedelleri ve mamul
malların alım giderleri ile projelerin fizibilitesi ve kontrollüğü için müşavir firma ve kişilere
yapılan ödemeler ile menkul malların bakım-onarımının üçüncü şahıslara ihalesi suretiyle bu
işler için müteahhide yapılacak ödemeler bu bölümde sınıflandırılacak olup, III. ve IV.
düzeyinde ise aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.6.1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler : Menkul malların bakım-onarımının kurum
tarafından yapılabilmesi için gerekli olan proje, müşavirlik, kontrollük vb. giderler bu
bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.6.1.01 Proje Giderleri
06.6.1.02 Müşavirlik Giderleri
06.6.1.03 Kontrol Giderleri
06.6.1.90 Diğer Giderler
06.6.2 Malzeme Giderleri : Menkul malların kurum tarafından bakım-onarımında
münferiden bu işlerle ilgili olarak kullanılan yedek parça ve diğer malzemelerin bedelleri bu
bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde ayrıca detaya gidilmeden 06.6.2.01 Malzeme
Giderleri olarak gider kaydedilecektir.
06.6.3 Taşıma Giderleri: Menkul malların kurum tarafından bakım-onarımında münferiden
bu işlerle ilgili olarak, kullanılan personelin, malzemenin, ve makine-teçhizatın taşınması
bedelleri bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.6.3.01 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
06.6.3.02 Yolcu Taşıma Giderleri
06.6.3.03 Yük Taşıma Giderleri
06.6.3.90 Diğer Taşıma Giderleri
06.6.4 Enerji Giderleri : Menkul malların kurum tarafından bakım-onarımında münferiden
bu işlerle ilgili olarak kullanılan enerji bedelleri bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV.
düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.6.4.01 Yakacak Alımları
06.6.4.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
06.6.4.03 Elektrik Alımları
06.6.4.90 Diğer Enerji Alımları
06.6.5 Haberleşme Giderleri : Menkul malların kurum tarafından bakım-onarımında
münferiden bu işlerle ilgili olmak üzere haberleşmeye ilişkin olarak yapılan harcamalar bu
bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.6.5.01 Posta ve Telgraf Giderleri
06.6.5.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
06.6.5.03 Bilgiye Abonelik Giderleri
06.6.5.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
06.6.5.05 Uydu Haberleşme Giderleri
06.6.5.06 Hat Kira Giderleri
06.6.5.90 Diğer Haberleşme Giderleri
06.6.6 Kiralar : Menkul malların kurum tarafından yapılacak bakım-onarımında münferiden
bu işlerle ilgili olarak; kullanılan taşıtın, malzemenin ve makine-teçhizatın vb. mal ve
malzemenin kiralanmasına ilişkin bedeller bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde
aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.6.6.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
06.6.6.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
06.6.6.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
06.6.6.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
06.6.6.05 Bina Kiralaması Giderleri
06.6.6.06 Arazi Kiralaması Giderleri
06.6.6.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
06.6.6.08 Uçak Kiralaması Giderleri
06.6.6.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
06.6.6.90 Diğer Kiralamalar
06.6.7 Müteahhitlik Hizmetleri : Menkul malların kurum tarafından bakım-onarımının
üçüncü şahıslara ihale yoluyla yaptırılması durumunda bu iş ve hizmetler karşılığında
müteahhitlere ödenecek hakedişler bu bölümde sınıflandırılacak olup, bakım-onarımı
yapılan menkul malların niteliğine göre herhangi bir ayrıma gidilmeden IV. düzeyinde
“06.6.7.01- Müteahhitlik Hizmetleri” olarak gider kaydedilecektir.
06.6.9 Diğer Giderler : Menkul malların bakım-onarımı ile ilgili olarak yukarıda sayılan
gruplara girmeyen diğer harcamalar bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde ayrıca bir
detaylandırmaya gidilmeden “06.6.9.01- Diğer Giderler” olarak gider kaydedilecektir
bölümüne gider kaydedilecektir.
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
Gayrimenkullerin sermaye bölümüne dâhil olacak nitelikteki bakım-onarımının
kurumun bizzat kendisi tarafından, gerekli malzemeler piyasadan temin edilerek ve kurum
personelinin teknik bilgisinden ve işgücünden vb. kapasiteden faydalanmak suretiyle (örneğin
hizmet binasının çatısının bakım-onarımının) yapılması durumunda; üretim sürecinde
kullanılan hammaddeler, ara mallar, bu malların taşıma giderleri, kullanılan enerji bedelleri ve
mamul malların alım giderleri ile projelerin fizibilitesi ve kontrollüğü için müşavir firma ve
kişilere yapılan ödemeler ile gayrimenkullerin bakım-onarımının (gayrimenkulün mütemmimi
olan asansörlerin büyük bakım-onarımları dâhil) üçüncü şahıslara ihale edilerek yaptırılması
halinde müteahhide yapılacak ödemeler bu bölümde sınıflandırılacak olup, III. ve IV.
düzeyinde ise aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.7.1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler : Gayrimenkullerin bakım-onarımının kurum
tarafından yapılabilmesi için gerekli olan proje, müşavirlik, kontrollük vb. giderler bu
bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.7.1.01 Proje Giderleri
06.7.1.02 Müşavirlik Giderleri
06.7.1.03 Kontrol Giderleri
06.7.1.90 Diğer Giderler
06.7.2 Malzeme Giderleri : Gayrimenkullerin kurum tarafından yapılan bakım-onarımında
münferiden bu işlerle ilgili olarak kullanılan malzemelerin bedelleri bu bölümde
sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.7.2.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
06.7.2.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
06.7.2.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
06.7.2.04 Özel Tesisat Giderleri
06.7.2.90 Diğer Giderler
06.7.3 Taşıma Giderleri : Gayrimenkullerin kurum tarafından yapılan bakım-onarımında
münferiden bu işlerle ilgili olarak, kullanılan personelin, malzemenin, ve makine-teçhizatın
taşınması bedelleri bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer
alacaktır.
06.7.3.01 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
06.7.3.02 Yolcu Taşıma Giderleri
06.7.3.03 Yük Taşıma Giderleri
06.7.3.90 Diğer Taşıma Giderleri
06.7.4 Enerji Giderleri : Gayrimenkullerin kurum tarafından yapılan bakım-onarımında
münferiden bu işlerle ilgili olarak kullanılan enerji bedelleri bu bölümde sınıflandırılacak
olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.7.4.01 Yakacak Alımları
06.7.4.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
06.7.4.03 Elektrik Alımları
06.7.4.90 Diğer Enerji Alımları
06.7.5 Haberleşme Giderleri : Gayrimenkullerin kurum tarafından yapılan bakımonarımında
münferiden bu işlerle ilgili olmak üzere haberleşmeye ilişkin olarak yapılan
harcamalar bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.7.5.01 Posta ve Telgraf Giderleri
06.7.5.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
06.7.5.03 Bilgiye Abonelik Giderleri
06.7.5.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
06.7.5.05 Uydu Haberleşme Giderleri
06.7.5.06 Hat Kira Giderleri
06.7.5.90 Diğer Haberleşme Giderleri
06.7.6 Kiralar: Gayrimenkullerin kurum tarafından yapılacak bakım-onarımında münferiden
bu işlerle ilgili olarak; kullanılan taşıtın, malzemenin ve makine-teçhizatın vb. mal ve
malzemenin kiralanmasına ilişkin bedeller bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde
aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.7.6.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
06.7.6.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
06.7.6.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
06.7.6.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
06.7.6.05 Bina Kiralaması Giderleri
06.7.6.06 Arazi Kiralaması Giderleri
06.7.6.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
06.7.6.08 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
06.7.6.09 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
06.7.6.10 Tersane Kiralaması Giderleri
06.7.6.90 Diğer Kiralamalar
06.7.7 Müteahhitlik Giderleri : Gayrimenkullerin sermaye bölümüne dâhil olacak
nitelikteki bakım-onarımının kurum tarafından değil ihale suretiyle üçüncü şahıslara
yaptırılması durumunda, örneğin hizmet binasının çatısının yenilemesinin veya binada
yapılacak büyük bakım-onarımının, ihale suretiyle müteahhide yaptırılması durumunda bu
işler karşılığında müteahhide yapılacak ödemeler bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV.
düzeyde ise bakım-onarımı yapılacak olan gayrimenkulün kullanım şekline ve niteliğine göre
aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
06.7.7.01 Hizmet Binası
06.7.7.02 Hizmet Tesisleri
06.7.7.03 Lojmanlar
06.7.7.04 Sosyal Tesisler
06.7.7.05 Gemiler
06.7.7.06 Yüzer Tersaneler
06.7.7.90 Diğerleri
06.7.9 Diğer Giderler : Gayrimenkullerin bakım-onarımı ile ilgili olarak yukarıda sayılan
gruplara girmeyen diğer harcamalar bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde ayrıca bir
detaylandırmaya gidilmeden “06.7.9.01- Diğer Giderler” bölümüne gider kaydedilecektir.
06.8 STOK ALIMLARI
Stoklar, belirli bir dönemde bir birimin varlık ve yükümlülükleri mevcudunu ve
birimin toplam yükümlülüklerinin düşüldüğü toplam varlığına eşit olan net değerini ifade
eder. Stoklar bilanço tarihindeki fiyatlarıyla değerlenmelidir.
06.8.1 Stratejik ve Acil Durum Malzemesi
06.8.1.01 Stratejik ve Acil Durum Malzemesi : Stratejik stoklar, stratejik amaçlar ve acil
durum amaçları için elde tutulan mallar için harcanan tutarları içerir.
06.8.2 Tarımsal Ürünler
Piyasa düzenleyici kurumlar veya kuruluşlar tarafından elde tutulan ve ulus için
önemli olan buğday vb. tahıllar ile diğer tarımsal ürünleri içerir.
06.8.2.01 Buğday Alımları
06.8.2.90 Diğer
06.8.3 Sanayi Ürünleri Alımları
06.8.3.01 Tekstil Ürünleri Alımları
06.8.3.90 Diğer Ürünler Alımları
06.8.4 Hammadde Alımları
06.8.4.01 Hammadde Alımları
06.8.9 Diğer Alımlar
06.8.9.01 Diğer Alımlar
06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
06.9.1 Gizli Hizmet Giderleri
06.9.1.01 Gizli Hizmet Giderleri
06.9.2 Yolluk Giderleri
06.9.2.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
06.9.2.03 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
06.9.2.05 Yolluk Tazminatları
06.9.2.06 Arazi Tazminatları
06.9.9 Diğer Sermaye Giderleri
06.9.9.01 Diğer Sermaye Giderleri: Yukarıda sayılan gruplara girmeyen diğer sermaye
giderleri bu ekonomik kodda sınıflandırılacaktır.
07- SERMAYE TRANSFERLERİ
Bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin
finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir. Transferin cari nitelikli mi yoksa
sermaye nitelikli mi olduğunu belirlemek için cari harcama - sermaye harcaması ayrımında
kullanılan kriterler dikkate alınmalıdır.
07.1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
Yurtiçindeki kurum ve kuruluşlara veya vatandaşlara sermaye birikimi amacıyla veya
sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler bu
bölüme gider kaydedilecektir. Örneğin bir sosyal güvenlik kurumuna hizmet binası yapması
amacıyla ve karşılıksız olarak konsolide bütçeyle bir kaynak tahsis edildiğinde bu tutar
konsolide bütçe için bir sermaye transferi olarak sınıflandırılacak, ancak sosyal güvenlik
kurumu kendi kaynaklarıyla bir hizmet binası yapmak üzere kendi bütçesinde bir kaynak
ayırdığında bu tutar sermaye gideri olarak sınıflandırılacaktır.
Yurtiçi sermaye transferleri, III. düzeyde ise 5018 sayılı Kanunda yer alan tasniflere
göre revize edilmiş ve transfer yapılan kesimin mali yapısına göre bir sınıflandırmaya tabi
tutulmuştur.
07.1.1 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri : Genel bütçe dışında kalan idarelerden genel
bütçeye yapılan sermaye transferleri bu bölüme gider kaydedilecektir. IV. düzeyde ise ilave
bir ayrıma gidilmemiştir.
07.1.2 Özel Bütçeli İdarelere Sermaye Transferleri : YÖK ve üniversiteler dışında kalan
özel bütçeli idarelere yapılan sermaye transferleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Bu
sermaye transferleri IV. düzeyde ilgili idarelere göre sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Bu
idarelere ilişkin IV. düzey ekonomik kodlar ekli listelerde yer aldığından burada tekrar
edilmeyecektir.
07.1.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Sermaye Transferleri: Düzenleyici ve
denetleyici kurumlara yapılan sermaye transferleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Bu
sermaye transferleri IV. düzeyde ilgili idarelere göre sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Bu
idarelere ilişkin IV. düzey ekonomik kodlar ekli listelerde yer aldığından burada tekrar
edilmeyecektir.
07.1.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Sermaye Transferleri : Sosyal Güvenlik
Kurumlarına yapılan sermaye transferleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Bu sermaye
transferleri IV. düzeyde ilgili idarelere göre sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Bu idarelere
ilişkin IV. düzey ekonomik kodlar ekli listelerde yer aldığından burada tekrar edilmeyecektir.
07.1.5 Mahalli İdarelere Sermaye Transferleri: Mahalli idarelere yapılan sermaye
transferleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Mahalli idarelere yapılan sermaye transferleri
IV. düzeyde mahalli idarenin niteliğine göre sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Bu idarelere
ilişkin IV. düzey ekonomik kodlar ekli listelerde yer aldığından burada tekrar edilmeyecektir.
07.1.6 Kamu Teşebbüslerine, Döner Sermayelere, Fonlara ve Mali Kurumlara Sermaye
Transferleri: Kamu teşebbüslerine ve döner sermaye işletmelerine, fonlara ve bankalara veya
benzeri mali kurumlara yapılan sermaye transferleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Bu
idarelere ilişkin IV. düzey ekonomik kodlar ekli listelerde yer aldığından burada tekrar
edilmeyecektir.
07.1.7 Yükseköğretim Kurumlarına Sermaye Transferleri : Özel bütçeli olmakla birlikte
YÖK ve üniversitelere yapılan sermaye transferleri 07.1.2 ekonomik kodunda değil ayrı
olarak bu bölümde izlenecektir. Bu sermaye transferleri IV. düzeyde ilgili idarelere göre
sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Bu idarelere ilişkin IV. düzey ekonomik kodlar ekli
listelerde yer aldığından burada tekrar edilmeyecektir.
07.1.8 Yükseköğretim Kurumlarına Sermaye Transferleri : Yükseköğretim kurumları
sayısının artması ve 07.1.7 kodu altında dördüncü düzeyde 99 adet olan alt detaya
sığılmaması durumunda bu ekonomik kodun altında dördüncü düzey kodlar açılarak
kullanılmaya başlanılacaktır. Bu itibarla, şimdilik dördüncü düzey kodlara yer verilmemiştir.
07.1.9 Diğer Sermaye Transferleri : Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve diğer kamu
kurumlarına, özel teşebbüslere, sivil toplum örgütlerine, vakıf üniversitelerine, hane
halklarına vb. yapılan sermaye transferleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Diğer sermaye
transferleri IV. düzeyde aşağıda yer aldığı şekilde sınıflandırılmıştır.
07.1.9.01 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara
07.1.9.02 Vakıf Üniversitelerine
07.1.9.03 Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
07.1.9.04 Kamu Ortaklıklarına
07.1.9.05 Özel teşebbüslere
07.1.9.06 Hane Halklarına : Hane halkına sermaye amaçlı bir transfer yapıldığında bu
bölüme gider kaydedilecektir. Örneğin, konsolide bütçeye dâhil bir kurum bütçesinden
depremden zarar gören vatandaşlara konut yapmak üzere karşılıksız (hibe veya yardım olarak)
bir ödeme yapıldığında bu bölüme gider kaydedilecektir. Ancak, depremden zarar gören
vatandaşlara konut yapmak üzere karşılıklı (kredi olarak ve daha sonraki bir tarihte tahsil
edilmek üzere) bir ödeme yapıldığında ise verilen bu kredinin borç verme bölümüne gider
kaydedilmesi gerekecektir.
07.1.9.08 Türk Kültür Varlığının Korunması ve Tanıtımı Giderleri
07.1.9.09 Siyasi Tanıtma Giderleri : Kültürel tanıtmanın dışında sadece siyasi tanıtma
amacıyla yapılan ve sermaye nitelikli olan yurtiçi transferler ise bu bölümde
sınıflandırılacaktır.
07.1.9.11 Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine
07.1.9.12 Kalkınma Ajanslarına
07.1.9.13 Bölgelerarası İşbirliği Proje Giderleri
07.1.9.14 Sosyal ve İktisadi Araştırma Proje Giderleri
07.1.9.15 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna
07.1.9.90 Diğer
07.1.9.99 Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Giderler
07.2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ
Dış ülkelere, uluslararası kurum ve kuruluşlara veya yurtdışında bulunan eğitim
kurumlarına sermaye birikimi amacıyla veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı
amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. Örneğin uluslararası
bir kuruluşa hizmet binası yapması amacıyla ve karşılıksız olarak, konsolide bütçeden bir
kaynak tahsis edildiğinde bu tutar bir yurtdışı sermaye transferi olarak sınıflandırılacaktır.
Yurtdışı sermaye transferleri III. düzeyde transfer yapılan kesime göre bir
sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.
07.2.1 Dış Ülkelere Yapılan Yardımlar
07.2.1.01 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne
07.2.1.90 Diğer Ülkelere
07.2.2 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Ödemeler : Uluslararası kuruluşlara katkı,
yardım veya diğer amaçlarla yapılan ödemeler bu bölümde sınıflandırılacak olup, ödemenin
TL. ile veya dövizle yapılacak olması hususu ile yurtiçinde veya yurtdışında ödeme yapılması
hususları ödemenin niteliğini değiştirmeyecektir. Uluslararası kuruluşlara yapılacak
ödemelerin IV. düzeyinde yer alacak detaylar ise aşağıdaki gibidir.
07.2.2.01 Uluslararası Kuruluşlara Katkı Ödemeleri : Üye olunup olunmadığına
bakılmaksızın, uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen proje, program gibi faaliyetlere
gönüllü veya zorunlu olarak katılım sağlanması durumunda ödenmesi gereken veya ödenmesi
öngörülen tutarlar bu bölüme gider kaydedilecektir.
07.2.2.02 Uluslararası Kuruluşlara Yardım Ödemeleri : Üye olunup olunmadığına
bakılmaksızın, bir uluslararası kuruluşun yürüttüğü proje, program gibi faaliyetlere gönüllü
olarak destek verilmesi amacıyla yardım edilmesi durumunda ödenmesi öngörülen tutarlar bu
bölüme gider kaydedilecektir.
07.2.2.90 Uluslararası Kuruluşlara Diğer Ödemeler :
07.2.3 Uluslarüstü Kuruluşlara : Henüz bütçeden, uluslarüstü bir kuruluşa bir ödeme
yapılmadığından IV. düzeyde ilave bir detaya yer verilmemiştir.
07.2.4 Uluslarüstü Kuruluşlardan Merkezlerine : Henüz bütçeden, uluslarüstü bir
kuruluştan merkezine bir ödeme yapılmadığından IV. düzeyde ilave bir detaya yer
verilmemiştir.
07.2.5 Eğitim Kurumlarına : Bütçeden, yurtdışında faaliyet gösteren ve Devletin bir
birimi olmayan eğitim kurumlarına karşılıksız olarak ve sermaye birikimi amacıyla veya
sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler bu
bölümde yer alacaktır.
07.2.5.01 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesine
07.2.5.02 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine
07.2.9 Diğer Sermaye Transferleri : Yurtdışı sermaye transferi niteliğinde olup yukarıda
sayılan gruplara girmeyen ödemeler ise bu bölüme gider kaydedilecektir.
07.2.9.01 Diğer Sermaye Transferleri
07.2.9.08 Türk Kültür Varlığının Korunması ve Tanıtımı Giderleri
07.2.9.09 Siyasi Tanıtma Giderleri
08- BORÇ VERME
Bir mali hakka dayanan veya Devletin teşebbüs mülkiyetinde hisse (sermaye)
katılımına neden olan ve likidite yönetimi veya kazanç sağlama amaçları dışında kamusal
amaçlarla yapılan ödemeleri kapsar.
Devletin verdiği borçların geri ödenmesinden (diğer bir ifadeyle borçların
tahsilatından) veya Devletin elindeki hisselerin satışından elde edilen gelirler ise verilen
borçlardan düşülerek kaydedilmeyecek, gayrisafilik prensibine göre “gelirlerin ekonomik
sınıflandırması” bölümünde ayrı olarak izlenecektir.
Devlet tarafından verilen krediler, alınan hisseler borç verme olarak sınıflandırılırken
KİT’lerin görev zararları cari transferler içerisinde sınıflandırılacaktır.
08.1 YURTİÇİ BORÇ VERME
Yurtiçindeki kurum ve kuruluşlara veya vatandaşlara, bir mali hakka dayanan veya
Devletin teşebbüs mülkiyetinde hisse (sermaye) katılımına neden olan (karşılıklı) ve kamusal
amaçlarla yapılan ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. Örneğin, öğrencilere
eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla “kredi” verildiğinde bu tutarlar borç verme olarak
kaydedilecek iken, öğrencilere aynı amaçlarla verilen burslar hane halklarına eğitim amaçlı
transferler bölümüne kaydedilecektir.
Yurtiçi borç verme bölümü III. düzeyde, 5018 sayılı Kanunda yer alan tasniflere göre
revize edilmiş ve borç verilen kesimin mali yapısına göre bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.
08.1.1 Genel Bütçeye Borç Verme : Genel bütçe dışında kalan idarelerden genel bütçeye
yapılan ödemelerden borç verme niteliğinde olanlar bu bölüme gider kaydedilecektir. IV.
düzeyde ise ilave bir ayrıma gidilmemiştir.
08.1.2 Özel Bütçeli İdarelere Borç Verme : YÖK ve üniversiteler dışında kalan özel
bütçeli idarelere yapılan ödemelerden borç verme niteliğinde olanlar bu bölüme gider
kaydedilecektir. Bu ödemeleri IV. düzeyde ilgili idarelere göre sınıflandırmaya tabi
tutulmuştur. Bu idarelere ilişkin IV. düzey ekonomik kodlar ekli listelerde yer aldığından
burada tekrar edilmeyecektir.
08.1.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Borç Verme : Düzenleyici ve denetleyici
kurumlara yapılan ödemelerden borç verme niteliğinde olanlar bu bölüme gider
kaydedilecektir. Bu ödemeler IV. düzeyde ilgili idarelere göre sınıflandırmaya tabi
tutulmuştur. Bu idarelere ilişkin IV. düzey ekonomik kodlar ekli listelerde yer aldığından
burada tekrar edilmeyecektir.
08.1.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Borç Verme : Sosyal Güvenlik Kurumlarına
yapılan ödemelerden borç verme niteliğinde olanlar bu bölüme gider kaydedilecektir. Bu
ödemeler IV. düzeyde ilgili idarelere göre sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Bu idarelere
ilişkin IV. düzey ekonomik kodlar ekli listelerde yer aldığından burada tekrar edilmeyecektir.
08.1.5 Mahalli İdarelere Borç Verme : Mahalli idarelere yapılan ödemelerden borç verme
niteliğinde olanlar bu bölüme gider kaydedilecektir. Mahalli idarelere yapılan borç verme
niteliğindeki ödemeler IV. düzeyde mahalli idarenin niteliğine göre sınıflandırmaya tabi
tutulmuştur.
08.1.5.01 İl Özel İdarelerine
08.1.5.02 Belediyelere
08.1.5.03 Köylere
08.1.5.04 Mahalli İdare Birliklerine
08.1.5.05 Bağlı İdarelere
08.1.6 Kamu Teşebbüslerine, Döner Sermayelere, Fonlara ve Mali Kurumlara Borç
Verme : Kamu teşebbüslerine ve döner sermaye işletmelerine, fonlara ve bankalara veya
benzeri mali kurumlara yapılan ödemelerden borç verme niteliğinde olanlar bu bölüme gider
kaydedilecektir. Bu idarelere ilişkin IV. düzey ekonomik kodlar ekli listelerde yer aldığından
burada tekrar edilmeyecektir.
08.1.7 Yükseköğretim Kurumlarına Borç Verme : Özel bütçeli olmakla birlikte YÖK ve
üniversitelere yapılan ödemelerden borç verme niteliğinde olanlar 08.1.2 ekonomik kodunda
değil ayrı olarak bu bölümde izlenecektir. Bu ödemeler IV. düzeyde ilgili idarelere göre
sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Bu idarelere ilişkin IV. düzey ekonomik kodlar ekli
listelerde yer aldığından burada tekrar edilmeyecektir.
08.1.8 Yükseköğretim Kurumlarına Borç Verme : Yükseköğretim kurumları sayısının
artması ve 08.1.7 kodu altında dördüncü düzeyde 99 adet olan alt detaya sığılamaması
durumunda bu ekonomik kodun altında dördüncü düzey kodlar açılarak kullanılmaya
başlanılacaktır. Bu itibarla, şimdilik dördüncü düzey kodlara yer verilmemiştir.
08.1.9 Diğer Yurtiçi Borç Verme : Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve diğer kamu
kurumlarına, özel teşebbüslere, sivil toplum örgütlerine, vakıf üniversitelerine, hane
halklarına vb. borç verme niteliğindeki ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. Bu
ödemeler IV. düzeyde aşağıda yer aldığı gibi sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.
08.1.9.01 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara
08.1.9.02 Vakıf Üniversitelerine
08.1.9.03 Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
08.1.9.04 Kamu Ortaklıklarına
08.1.9.05 Özel teşebbüslere
08.1.9.06 Hane Halklarına : Hane halkına borç verme niteliğinde bir ödeme yapıldığında
bu bölüme gider kaydedilecektir. Örneğin, konsolide bütçeye dâhil bir kurum bütçesinden,
depremden zarar gören vatandaşlara konut yapmak üzere karşılıklı (kredi olarak ve daha
sonraki bir tarihte tahsil edilmek üzere) bir ödeme yapıldığında verilen bu kredi, “borç verme”
bölümüne gider kaydedilecektir. Ancak, söz konusu ödemenin karşılıksız (hibe veya yardım
olarak) yapılması durumunda ise sermaye transferleri bölümüne gider kaydedilmesi
gerekecektir.
08.1.9.90 Diğer
08.2 YURTDIŞI BORÇ VERME
Yabancı Devletlere, uluslararası veya uluslarüstü kuruluşlara veya bir başka kurum veya
kuruluşa bir mali hakka dayanan veya Devletin teşebbüs mülkiyetinde hisse (sermaye)
katılımına neden olan (karşılıklı) ve kamusal, askeri, siyasi vb. amaçlarla yapılan ödemeler bu
bölüme gider kaydedilecektir. Örneğin, askeri amaçlı krediler bu bölüme kaydedilecek iken,
askeri hibelerin cari transferlere dâhil edilmesi gerekecektir. Yurtdışı borç verme bölümü III.
düzeyde borç verilen kesimin organizasyon yapısına göre sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.
08.2.1 Dış Ülkelere Yapılan Yardımlar
08.2.1.01 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne
08.2.1.90 Diğer Ülkelere
08.2.2 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Ödemeler
08.2.2.01 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Ödemeler
08.2.3 Uluslarüstü Kuruluşlara
08.2.3.01 Uluslarüstü Kuruluşlara
08.2.9 Diğer Dışarıya Borç Verme
08.2.9.01 Diğer Dışarıya Borç Verme
09- YEDEK ÖDENEKLER
Bütçede başlangıçta öngörülemeyen hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi
gelişmeler neticesinde yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık hizmetleri
aksatmamak amacıyla ihtiyat olarak ayrılan ödeneklerdir. Merkezi yönetim bütçesi için
sadece Maliye Bakanlığı bütçesinde yer almaktadır. Merkezi yönetim bütçesinin dışında kalan
idareler ise kendi bütçeleri içinde yedek ödeneklere yer verebileceklerdir.
Merkezi Yönetim bütçesi için Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan yedek ödeneklerin
hangi hizmetlerde kullanılabileceği hususu merkezi yönetim bütçe kanunuyla açıklandığından
burada tekrar edilmemiştir. Diğer idarelerin, kendi bütçelerinde yer alan yedek ödenekleri
nasıl ve hangi hizmetlerde kullanacakları hususu ise ilgili mevzuatları ile bütçelerinin kabul
edildiği mercilerin kararları (örneğin mahalli idareler için bütçe kararnameleri) doğrultusunda
belirlenmelidir.
09.1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ
09.1.1 Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği
09.1.1.01 Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği
09.2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ
09.2.1 Kur Farklarını Karşılama Ödeneği
09.2.1.01 Kur Farklarını Karşılama Ödeneği
09.3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ
09.3.1 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği
09.3.1.01 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği
09.5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ
09.5.1 Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği
09.5.1.01 Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği
09.6 YEDEK ÖDENEK
09.6.1 Yedek Ödenek
09.6.1.01 Yedek Ödenek
09.7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI
KARŞILAMA ÖDENEĞİ
09.7.1 Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği
09.7.1.01 Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği
09.8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ
09.8.1 Mülteci ve Göçmen Giderleri Ödeneği
09.8.1.01 Mülteci ve Göçmen Giderleri Ödeneği
09.9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER
09.9.1 Diğer Yedek Ödenekler
09.9.1.02 İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği
09.9.1.03 Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği
V. GELİRİN EKONOMİK KODLARININ AÇIKLAMALARI
Birinci düzeyde yer alan gelir grupları ile bunun altında II. III. ve IV. düzeylerde yer
alacak detay kodlar ve bu bölümlere gelir kaydedilecek olan tahsilatlar aşağıda belirtilmiştir.
Ayrıca, gelirin sınıflandırmasında kullanılacak tüm ekonomik kodlar ekli listelerde yer
almaktadır.
01- VERGİ GELİRLERİ
Vergiler Devletin; kamu otoritesine dayanarak ve kamu amaçları için, zorunlu,
karşılıksız ve geri ödemesiz olarak yaptığı tahsilatlarını içermektedir. Vergi gelirleri,
vergilerden alınan cezalarla birlikte, cezaların ödenmemesinden veya geç ödenmesinden
doğan faiz ve cezaları da kapsar. Ancak, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar uygulama
problemleri nedeniyle vergilere ilişkin cezalar ve faizler ayrı bölümlerde izlenecektir.
Devlete zorunlu olarak verilen borçlar ya da ekonomik konjonktüre müdahale
amacıyla toplanan ve daha sonra geri ödenecek olan, Devlete yapılan zorunlu ancak geri
tahsili mümkün ödemeler ise finansmanın bir parçası olarak gösterilecektir.
Devletin vatandaşa sağladığı hizmetler karşılığında bu hizmetlerin maliyeti ile
herhangi bir oransallık gözetilmeksizin alınan ücret ve harçlar da vergilere dâhil edilecektir.
Vergiler dönem içinde yapılan vergi iadeleri ile düzeltici ayarlamalardan arındırılarak
net biçimde gösterilir. Vergi tahsilinden sonra vergi yükümlüsüne yapılan geri ödemeler
yalnızca, daha önce yapılan yanlış vergilendirmelere veya ilgili mevzuatına göre iade edilmesi
gereken tutarlara ilişkindir.
Vergileri tahsil eden yönetim organından başka herhangi bir yönetim organına
dağıtılmayan vergiler, vergiyi tahsil eden yönetim organının geliri olarak kaydedilmelidir.
Vergileri tahsil eden yönetim organından başka herhangi bir yönetim organına pay verilmek
suretiyle dağıtılan vergilerde de; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 37
nci maddesi hükmü çerçevesinde, vergiyi tahsil eden yönetim organının geliri olarak
kaydedilecek ve karşılığında verilecek paylar bu amaçla bütçelerine konulacak ödeneklerden
karşılanacaktır.
Vergiler, matrahın niteliğine göre ya da vergiyi doğuran olayın türüne göre
sınıflandırılabilir.
01.1 GELİR VE KAZANÇ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
01.1.1 Gelir Vergisi: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen gelir unsurlarına
ilişkin tahsilatlar bu bölüme gelir kaydedilecek olup, niteliğine göre aşağıdaki detaylar yer
alacaktır.
01.1.1.01 Beyana Dayanan Gelir Vergisi: Gelir Vergisi Kanununda belirtilen
gelir unsurlarından bir takvim yılı içinde elde edilen ticari, zirai ve serbest meslek
kazançları, ücretler, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ile diğer kazanç
ve iratlardan elde edilen gelirler bu bölüme gelir kaydedilecektir.
01.1.1.02 Basit Usulde Gelir Vergisi: Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı
maddesi gereğince 47 ve 48 inci maddelerdeki şartları taşıyan ticari kazanç sahipleri
tarafından yıllık beyanname ile beyan edilip tahsil edilen vergi gelirleri bu bölüme gelir
kaydedilecektir.
01.1.1.03 Gelir Vergisi Tevkifatı: Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine
göre, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri,
iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler,
yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest
meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden
çiftçiler aynı maddede 15 bent halinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dâhil)
nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben
yaptıkları tevkifatlara ilişkin ödemeler bu bölüme gelir kaydedilecektir.
01.1.1.04 Gelir Geçici Vergisi: Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 inci
maddesine göre, ticari kazanç sahipleri (Basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest
meslek erbabından cari vergilendirilme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere
tahsil edilen geçici vergi bu bölüme gelir kaydedilecektir.
01.1.2 Kurumlar Vergisi:
01.1.2.01 Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi: 5422 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanununa göre tahsil edilen Kurumlar Vergisi bu bölüme gelir kaydedilecektir.
01.1.2.02 Kurumlar Vergisi Tevkifatı: Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü
maddesine göre; Dar mükellefiyete tabi kurumlar tarafından yapılan tevkifatlara ilişkin
ödemeler bu bölüme gelir kaydedilecektir.
01.1.2.03 Kurumlar Geçici Vergisi: Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci
maddesine göre; Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer
120 nci maddesinde düzenlenen esaslara göre cari vergilendirme döneminin kurumlar
vergisine mahsup edilmek üzere ödedikleri geçici vergi bu bölüme gelir kaydedilecektir.
01.2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
01.2.1 Veraset ve İntikal Vergisi:
01.2.1.01 Veraset ve İntikal Vergisi: 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi
Kanununa göre tahsil edilen veraset ve intikal vergisi bu bölüme gelir kaydedilecektir.
01.2.2 Motorlu Taşıtlar Vergisi
01.2.2.01 Motorlu Taşıtlar Vergisi: 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi
Kanununa göre tahsil edilen bedeller bu bölüme gelir kaydedilecektir.
01.2.9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler
01.2.9.51 Bina Vergisi: Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre, Türkiye
sınırları içinde bulunan binalar (yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su
üzerindeki sabit inşaatlar) üzerinden alınan vergiler bu bölüme kaydedilecektir.
01.2.9.52 Arsa Vergisi: Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre, Türkiye
sınırları içinde bulunan arsalar (Belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi)
üzerinden alınan vergiler bu bölüme kaydedilecektir.
01.2.9.53 Arazi Vergisi: Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre, Türkiye
sınırları içinde bulunan araziler (arsalar hariç) üzerinden alınan vergiler bu bölüme
kaydedilecektir.
01.2.9.54 Çevre Temizlik Vergisi: Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine göre,
belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik
hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalardan alınan
vergiler bu bölüme kaydedilecektir.
01.3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ
01.3.1 Dâhilde Alınan Katma Değer Vergisi: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanununa göre dâhilde alınan Katma Değer Vergisi bu bölüme gelir kaydedilecektir.
01.3.1.01 Beyana Dayanan Katma Değer Vergisi: Katma değer vergisine tabi
işlemleri yapan mükellefler tarafından 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 40 ıncı
maddesi hükmü gereği beyanname ile ödenen katma değer vergisi bu bölüme gelir
kaydedilecektir.
01.3.1.02 Tevkif Suretiyle Kesilen Katma Değer Vergisi: Katma Değer Vergisi
Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden sorumlu tayin
edilenlerce tevkif edilerek ödenen katma değer vergisi bu bölüme gelir kaydedilecektir.
01.3.2 Özel Tüketim Vergisi: 06.06.2002 tarih ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi
Kanununa göre tahsil edilen vergi gelirleri ile 2454 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre
tahsil edilecek haberleşme, elektrik ve havagazı tüketim vergisi bu bölüme gelir kaydedilecek
olup, niteliklerine göre aşağıdaki detaylar yer alacaktır.
01.3.2.01 Petrol ve Doğalgaz Ürünleri
01.3.2.02 Motorlu Taşıt Araçları
01.3.2.03 Alkollü İçkiler
01.3.2.04 Tütün Mamulleri
01.3.2.05 Kolalı Gazozlar
01.3.2.06 Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar
01.3.2.51 Haberleşme Vergisi: Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine göre,
belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Telekom tarafından tahsil edilen telefon, teleks,
faks ve data ücretleri ( telsiz ve devir nakil ücretleri hariç ) üzerinden alınan vergiler bu
bölüme kaydedilecektir.
01.3.2.52 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi: Belediye Gelirleri Kanunu
hükümlerine göre, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi
üzerinden alınan vergiler bu bölüme kaydedilecektir.
01.3.3 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
01.3.3.01 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi: 6802 sayılı Gider Vergileri
Kanununun 28 inci maddesine göre tahsil edilen banka ve sigorta muameleleri vergisi bu
bölüme gelir kaydedilecektir.
01.3.4 Şans Oyunları Vergisi
01.3.4.01 Şans Oyunları Vergisi: 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 40 ıncı
maddesine göre tahsil edilen şans oyunları vergisi bu bölüme gelir kaydedilecektir.
01.3.5 Özel İletişim Vergisi:
01.3.5.01 Özel İletişim Vergisi: 4481 sayılı Kanunun 31.12.2003 tarihi itibariyle
yürürlüğü sona eren 8 inci maddesine göre tahsil edilen vergi ile 5035 sayılı Kanunun 45 inci
maddesi ile değiştirilen, Gider Vergisi Kanununun 39 uncu maddesine istinaden tahsil
edilen Özel İletişim Vergisi bu bölüme gelir kaydedilecektir.
01.3.9 Dâhilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri
01.3.9.51 Eğlence Vergisi: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 17 nci
maddesi gereğince tahsil edilen eğlence vergisi bu bölüme gelir kaydedilir.
01.3.9.52 Yangın Sigortası Vergisi: Belediye Gelirleri Kanununun 40 ıncı
maddesi gereğince tahsil edilen yangın sigortası vergisi bu bölüme gelir kaydedilecektir.
01.3.9.53 İlan ve Reklam Vergisi: Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde
yapılan her türlü ilan ve reklam nedeniyle 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasanın 35 inci
maddesine göre alınan vergiler bu bölüme gelir kaydedilecektir.
01.4 ULUSLARARASI TİCARET VE MUAMELELERDEN ALINAN
VERGİLER
01.4.1 Gümrük Vergileri
01.4.1.01 Gümrük Vergileri: Herhangi bir eşyanın ithalatı sırasında o eşyanın
ithal edildiği tarihte yürürlükte bulunan ithalat rejimine göre belirlenen gümrük vergisi ve
diğer kanunlarla ithal edilen ve dâhilde teslim edilen eşya için vergi uygulanması öngörülmesi
halinde, bu kanunların öngördüğü vergileri tahsil açısından, 4458 sayılı Gümrük Kanununa
göre gümrük işlemlerine tabi tutulan ve ithalat sırasında tarh, tahakkuk ve tahsil edilen
gümrük vergileri bu bölüme gelir kaydedilecektir.
01.4.1.02 Ek Mali Yükümlülük:
01.4.2 İthalde Alınan Katma Değer Vergisi
01.4.2.01 İthalde Alınan Katma Değer Vergisi: Katma Değer Vergisi
Kanununun 1/2 nci maddesi uyarınca mal ve hizmet ithalatı üzerinden Gümrük
idarelerince, yine aynı Kanuna göre tahsil edilen katma değer vergisi bu bölüme gelir
kaydedilecektir.
01.4.3 Diğer Dış Ticaret Gelirleri
01.5 DAMGA VERGİSİ
01.5.1 Damga Vergisi
01.5.1.01 Damga Vergisi: 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre alınan
damga vergileri bu bölüme gelir kaydedilecektir.
01.5.2 Eğitime Katkı Payı Ayrılması Gereken Damga Vergileri
01.6 HARÇLAR: Devletin toplum yararına sunduğu kamusal nitelikli hizmetlerden
kişilerin yarar elde etmeleri durumunda yararlananlardan alınan bedellerdir.
01.6.1 Yargı Harçları: 492 Sayılı Harçlar Kanunun 15 nci maddesine göre, söz
konusu Kanuna ekli (1) sayılı tarifede yer alan işlemlerden tahsil edilen yargı harçları bu
bölüme gelir kaydedilecektir.
01.6.1.01 Ticaret Sicil Harçları: 492 sayılı Harçlar Kanunun 15 inci maddesine
göre, aynı Kanuna ekli (1) sayılı tarifede yer alan ticaret sicil harçlarından tahsil edilen
bedeller bu bölüme gelir kaydedilecektir.
01.6.1.02 Esnaf Sicil Harçları: 5360 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek
Kuruluşları Kanununun 69 uncu maddesi uyarınca tahsil edilen bedeller bu bölüme gelir
kaydedilecektir.
01.6.1.99 Diğer Yargı Harçları
01.6.2 Noter Harçları
01.6.2.01 Noter Harçları: 492 sayılı Harçlar Kanunun 38 inci maddesine göre,
aynı Kanuna ekli (2) sayılı tarifede yer alan işlemlerden tahsil edilen bedeller bu bölüme gelir
kaydedilecektir.
01.6.3 Vergi Yargısı Harçları
01.6.3.01 Vergi Yargısı Harçları: 492 sayılı Harçlar Kanunun 52 nci maddesine
göre, söz konusu Kanuna ekli (3) sayılı tarifede yer alan vergi yargısı işlemlerinden tahsil
edilen vergi yargısı harçları bu bölüme gelir kaydedilecektir.
01.6.4 Tapu Harçları
01.6.4.01 Tapu Harçları: 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesine göre,
söz konusu Kanuna ekli (4) sayılı tarifede yer alan işlemlerden tahsil edilen bedeller bu
bölüme gelir kaydedilecektir.
01.6.5 Pasaport ve Konsolosluk Harçları
01.6.5.01 Pasaport ve Konsolosluk Harçları: 492 sayılı Harçlar Kanunun 71
inci ve 83 üncü maddelerine göre, aynı Kanuna ekli (5) ve (6) sayılı tarifelerde yer alan
işlemlerden tahsil edilen bedeller bu bölüme gelir kaydedilecektir.
01.6.6 Gemi ve Liman Harçları
01.6.6.01 Gemi ve Liman Harçları: 492 sayılı Harçlar Kanunun 95 inci
maddesine göre, 492 sayılı Kanuna ekli (7) sayılı tarifede yer alan işlemlerden tahsil edilen
bedeller bu bölüme gelir kaydedilecektir.
01.6.7 İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları:
01.6.7.01 Avcılık Belgesi Harçları: 492 sayılı Kanunun 108 inci maddesine göre,
aynı Kanuna ekli (8) sayılı tarifeye göre tahsil edilen avcılık belgesi bedelleri bu bölüme gelir
kaydedilecektir.
01.6.7.99 Diğer İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları: 492 sayılı
Harçlar Kanunun 108 inci maddesine göre, aynı Kanununa ekli (8) sayılı tarifede yer alan
imtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan alınan harç bedelleri bu bölüme gelir
kaydedilecektir.
01.6.8 Trafik Harçları
01.6.8.01 Trafik Harçları: 492 sayılı Harçlar Kanunun 118 inci maddesine göre,
492 sayılı Kanuna ekli (9) sayılı tarifede yer alan işlemlerden alınan bedeller bu bölüme gelir
kaydedilecektir.
01.6.9 Diğer Harçlar
01.6.9.01 Yurtdışı Çıkış Harcı: 4705 sayılı Yurtdışına Çıkışlarda Harç Alınması
Hakkında Kanunun 1 inci maddesine göre, yurt dışına çıkış yapan (Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti hariç) Türk vatandaşlarından çıkış başına alınan yurt dışı çıkış harcı bedeli bu
bölüme gelir kaydedilecektir.
01.6.9.02 Eğitime Katkı Payı Ayrılması Gereken Harçlar
01.6.9.03 Özel Güvenlik Harçları: 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 24 üncü maddesine göre tahsil edilen bedeller bu bölüme gelir kaydedilecektir.
01.6.9.04 Türk Uluslararası Gemi Sicil Kayıt Harcı ve Yıllık Tonaj Harcı
01.6.9.49 Gemi Sağlık Resmi: 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununa göre
tahsil edilen bedeller bu bölüme gelir kaydedilecektir.
01.6.9.51 Bina İnşaat Harcı: Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine göre,
belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller
dâhil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında tahsil edilen harçlar bu bölüme
kaydedilecektir.
01.6.9.52 Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı: Belediye Gelirleri
Kanunu hükümlerine göre, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, belediyelerce veya
yetkili mercilerce verilen izne dayanılarak özel kişi ve kuruluşlarca tesis edilen mezbaha ve
kanaralarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesi veya belediye sınırları ve
mücavir alanlar dışında kesilmiş olup da belediye sınırı içinde satışa arz edilecek etlerin
sağlık bakımından muayene ve denetlenmesi nedeniyle tahsil edilen harçlar bu bölüme
kaydedilecektir.
01.6.9.53 İşgal Harcı: Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine göre;
- Pazar ve panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve
hayvan satıcıları tarafından işgali,
-Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir
maksat için işgali,
durumunda tahsil edilen harçlar bu bölüme kaydedilecektir.
01.6.9.54 İşyeri Açma İzni Harcı: Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine göre;
belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyeri (mağaza, yazıhane, idarehane,
muayenehane, imalathane, fabrika, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence, dinlenme ve spor
yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş
ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai ve mesleki bir faaliyetle başka
bir iş ve girişimin yapılmasına ayrılan ya da bu faaliyet, iş ve teşebbüslerde kullanılan yerler)
açmak için verilen izin nedeniyle tahsil edilen harçlar bu bölüme kaydedilecektir.
01.6.9.55 Kaynak Suları Harcı: Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine göre;
özel kaplara doldurulup satılacak olan kaynak sularının belediyelerce denetlenerek hangi
kaynaklara ait olduklarını gösterecek şekilde bu kaplara özel işaret konulması işlemi
nedeniyle tahsil edilen harçlar bu bölüme kaydedilecektir.
01.6.9.56 Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı: Belediye Gelirleri Kanunu
hükümlerine göre; ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin ilgili kanun ve tüzük
hükümlerine göre belediyelerce damgalanması işlemi nedeniyle tahsil edilen harçlar bu
bölüme kaydedilecektir.
01.6.9.57 Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı: Belediye Gelirleri Kanunu
hükümlerine göre; hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı
işyerlerine ruhsat verilmesi işlemi nedeniyle tahsil edilen harçlar bu bölüme kaydedilecektir.
01.6.9.58 Tellallık Harcı: Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine göre; belediye
sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin
isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya
tüzel kişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve
mahsullerin satışı üzerinden alınan harçlar bu bölüme kaydedilecektir.
01.6.9.59 Toptancı Hali Resmi: Toptancı halinde toptan satışı yapılan sebze ve
meyvenin fatura bedeli üzerinden alınan bedeller (hal rüsumu) bu bölüme kaydedilecektir.
01.6.9.60 Yapı Kullanma İzni Harcı: Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine
göre; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapı kullanma izni verilmesi işleri nedeniyle
tahsil edilen harçlar bu bölüme kaydedilecektir.
01.6.9.99 Diğer Harçlar
01.9 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER
01.9.1 Kaldırılan Vergi Artıkları
01.9.1.01 Kaldırılan Vergi Artıkları: Katma Değer Vergisi Kanununun 4760
sayılı Kanunla kaldırılmadan önceki 60 ıncı maddesi hükümlerine göre alınan ek vergi,
5281 sayılı Kanunla kaldırılmadan önce yürürlükte bulunan 488 sayılı Damga Vergisi
Kanununun 16 ncı maddesine göre tahsil edilen pul satışı karşılığı alınan damga vergileri ile
01.08.2002 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılan 1318 sayılı Finansman Kanununa göre
tahsil edilen taşıt alım vergisi ve ek taşıt alım vergisi ile 4481 sayılı Kanunun 31.12.2003
tarihi itibariyle yürürlüğü sona eren 9 uncu maddesine göre tahsil edilen özel işlem vergisi bu
bölüme gelir kaydedilecektir.
01.9.2 Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kan.Uy.Alınan
Vergi
01.9.2.01 Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında
Kan.Uy.Alınan Vergi
01.9.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler
01.9.9.99 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler
02- SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ
Sosyal güvenlik gelirlerinin alt detay kodlaması, kapsamlı bir şekilde
değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir.
02.1 Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri
02.2 Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri
02.3 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirleri
02.4 Devlet Katkısı
02.5 5510 Öncesi Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri
02.9 Diğer Sosyal Güvenlik Prim Gelirleri
03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
Bu bölüm, Devletin sahip olduğu mülklerden, teşebbüslerden, mali ya da gayri
maddi aktiflerden sağlanan gelirlerden, idarelerin sundukları belirli hizmetler karşılığında
tahsil ettikleri gelirlerden, malların kullanma veya faaliyette bulunma izni karşılığı tahsil
edilen gelirlerden, mal satış (sermayeye dâhil olması gerekenler hariç) gelirlerinden, KİT ve
kamu bankaları gelirlerinden, kira gelirlerinden ve bunun gibi diğer gelirlerden oluşur.
03.1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ
03.1.1 Mal Satış Gelirleri
03.1.1.01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
03.1.1.02 Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri
03.1.1.03 Banka Çekleri Değerli Kağıt Bedelleri: Banka çekleri satışından elde
edilen gelirler bu bölümde izlenir.
03.1.1.04 Diğer Değerli Kağıt Bedelleri: 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununda
belirtilen değerli kağıt satışlarından elde edilen gelirler bu bölümde izlenecektir.
03.1.1.05 Gemi Sağlık Cüzdanı Bedelleri: : Gemi sağlık cüzdanı satışından elde
edilen gelirler bu bölümde izlenecektir.
03.1.1.06 Sağlık Karnesi Satışı
03.1.1.07 İhale Bülteni Abone Geliri
03.1.1.99 Diğer Mal Satış Gelirleri
03.1.2 Hizmet Gelirleri: Sunulan bir hizmet karşılığında ve sunulan hizmet maliyeti
ile belli bir oransallığa göre hesaplanarak tahsil edilen gelirler bu bölüme kaydedilecektir.
Devlet tarafından kar amacı güdülmeden yapılan ancak niteliği gereği sinai veya ticari
sayılmayan hizmetler karşılığı tahsil edilen gelirler de bu kapsama dâhil edilecektir.
Sağlanılan hizmetin maliyetiyle hiçbir oransallık gözetilmeksizin alınan ücretler ise vergi
olarak sınıflandırılmalıdır.
Dördüncü düzeyde, sunulan hizmetin türüne göre tasnif yapılmış, bazı kodların
açıklamalarına aşağıda yer verilmiştir. Diğerleri ise ekli listede yer almaktadır.
03.1.2.01 Teftiş ve denetleme ücret ve payları: İdarelerin denetim elemanları
tarafından mevzuat gereğince yapılan teftiş ve denetim hizmetlerinden elde edilen gelirler bu
bölüme kaydedilecektir.
03.1.2.02 Muayene, denetim ve kontrol ücretleri: İdareler tarafından mevzuat
gereğince verilen muayene, denetim ve kontrol hizmetlerinden elde edilen gelirler bu bölüme
kaydedilecektir.
03.1.2.08 Yol, Köprü ve Tünel Ücret Gelirleri: Yol, köprü ve tünellerin
kullanımı karşılığında elde edilen gelirler bu bölüme kaydedilecektir.
03.1.2.29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler: 2547 sayılı
Kanunun 46 ncı maddesi gereğince, örgün ve yaygın öğretimden elde edilen gelirler tezli
yüksek lisans gelirleri ile doktora gelirleri hariç burada izlenecektir. Tezli yüksek lisans
gelirleri ile doktora gelirleri, sırasıyla 03.1.2.34 ve 03.1.2.35 ekonomik kodunda takip
edilecektir.
03.1.2.30 Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri: İlgili
mevzuatı gereğince kayıt işlemleri ve sınav hizmetleri ve bunlara ilişkin diğer hizmetler için
tahsil edilecek gelirler burada izlenecektir.
03.1.2.31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler: 3843 sayılı Kanunun 7 nci
maddesi gereğince tahsil edilecek ikinci öğretime ilişkin gelirler bu bölüme gelir
kaydedilecektir.
03.1.2.32 Yaz Okulu Gelirleri: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 26 ncı
maddesine göre tahsil edilecek yaz okulu gelirleri bu bölüme gelir kaydedilecektir.
03.1.2.33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri: 2547 sayılı Kanunun ek 27 nci
maddesine göre tahsil edilecek tezsiz yüksek lisans gelirleri bu bölüme gelir kaydedilecektir.
03.1.2.34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri: Örgün ve yaygın öğretimden elde
edilen gelirlerden tezli yüksek lisans öğrenimine ilişkin olanlar bu bölüme gelir
kaydedilecektir.
03.1.2.35 Doktora Gelirleri: Örgün ve yaygın öğretimden elde edilen gelirlerden
doktora öğrenimine ilişkin olanlar bu bölümde izlenecektir.
03.1.2.36 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri: Kurumların sosyal tesislerinin
işletilmesi sonucu elde edilen gelir ile yükseköğretim kurumlarında öğrenci sosyal tesislerinin
işletilmesi sonucu elde edilen gelirler bu bölüme gelir kaydedilecektir.
03.1.2.37 Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri: 2547 sayılı Kanunun ek 25 inci
maddesi gereğince taşınmazların işletilmesi suretiyle elde edilecek gelirler bu bölüme gelir
kaydedilecektir.
03.1.2.38 Yurt Yatak Ücreti Gelirleri
03.1.2.39 İhale İlan Yayın Geliri
03.1.2.40 Otopark İşletmesi Gelirleri: Otoparkların bizzat idare tarafından
işletilmesi halinde elde edilen gelirler bu bölüme kaydedilecektir.
03.1.2. 41 Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri
03.1.2.42 Vakıf Yönetim ve Temsil Gelirleri
03.1.2.99 Diğer hizmet gelirleri: Nitelik olarak “03.1.2– Hizmet Gelirleri”
tanımına girmekle birlikte söz konusu bölümde sayılmayan gelirler burada izlenecektir.
03.2 MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZNİ
GELİRLERİ
03.2.1 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri: İlgili mevzuatı
uyarınca kamu kurumları tarafından malların kullanımı ya da belirli faaliyette bulunma izni
karşılığında elde edilen gelirler bu bölümde izlenecektir. Detay kodlar ekli listede yer almakta
olup, bazı ekonomik kodların açıklamalarına aşağıda yer verilmiştir.
03.2.1.01 RTÜK lisans ücreti
03.2.1.02 RTÜK yayın izni ücreti
03.2.1.03 Sağlık Malzeme Hizmetleri Ruhsat Bedeli: 181 sayılı Sağlık
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK hükümlerine göre, Sağlık Bakanlığınca
düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırma, ürün üretim ve satış izin belgesi ve
mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalar üzerinden alınacak ruhsatlandırma bedeli bu
bölüme gelir kaydedilecektir.
03.2.1.04 Yatırımları Teşvik Gelirleri
03.2.1.05 Radyasyon kaynakları İle İlgili İzin Gelirleri
03.2.1.06 Atom Enerjisi Lisans Gelirleri
03.2.1.07 İletişim Araçları Ruhsatname ve Sertifika Ücretleri
03.2.1.08 İletişim Araçları Kullanım Ücretleri
03.2.1.09 Sermaye Piyasası Araçları Kayıt Ücretleri
03.2.1.10 Elektrik Piyasası Lisans Gelirleri
03.2.1.11 Doğalgaz Piyasası Lisans ve Sertifika Gelirleri
03.2.1.12 Petrol Piyasası Lisans Gelirleri
03.2.1.13 LPG Piyasası Lisans Gelirleri
03.2.1.14 TV Yıllık Kanal Tahsis Bedeli
03.2.1.15 Radyo Yıllık Frekans Tahsis Bedeli
03.2.1.16 Tütün Piyasası İzin vb. Gelirleri
03.2.1.17 Tütün Mamülleri Piyasası İzin vb. Gelirleri
03.2.1.18 Alkollü İçkiler Piyasası İzin vb. Gelirleri
03.2.1.19 GSM 900 Frekans Tahsis Bedeli
03.2.1.99 Malların kullanma veya faaliyette bulunma iznine ilişkin diğer
gelirler
03.3 KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ
03.3.1 Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri: Kurum ve kuruluşlardan alınan Hazine
payları ve iştirak gelirleri bu kapsama dâhil edilecektir.
03.3.1.01 KİT'den Elde Edilen Gelirler: Kamu iktisadi teşebbüslerinin elde
ettikleri karlardan Hazineye verilmesi gereken tutarlar bu bölümde izlenecektir.
03.3.1.02 İştirak Gelirleri: İdarelerin iştiraki olan kuruluşlardan tahsil edilen
temettü v.b. gelir tutarları bu bölümde izlenecektir.
03.3.1.03 Yeniden Değerlendirme Farkları: Kurum ve kuruluş iştiraklerinin
yeniden değerleme farkları ile ilgili gelirler bu bölüme gelir kaydedilecektir.
03.3.1.04 2.Tip Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzin Gelirleri: 2813
sayılı Telsiz Kanunu kapsamında verilen ruhsat ve genel izin belgeleri karşılığında elde edilen
gelirler bu bölümde izlenecektir.
03.3.1.05 Kamu Bankalarından Elde Edilen Temettü Gelirleri: Kamu
bankalarından tahsil edilen temettü gelirleri bu bölümde izlenecektir.
03.3.1.99 Diğer Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri
03.3.2 KİT ve İDT'lerden Sağlanan Gelirler: Bütçe kanunlarında veya diğer
kanunlarda yer alan hükümlere istinaden Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile İktisadi Devlet
Teşekküllerinin aylık gayrisafi hasılatlarından bütçeye gelir kaydedilecek tutarlar bu bölüme
kaydedilecektir.
Dördüncü düzeyde, hasılatından pay alınacak Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile
İktisadi Devlet Teşekküllerine göre tasnif yapılmış olup, bu kodlar ekli listede sayılmıştır.
03.4 KURUMLAR HASILATI
03.5 KURUMLAR KARLARI
03.5.1 Döner Sermayeler:
03.5.1.01 Döner Sermayelerin Aylık Gayrisafi Hasılatından Aktarmalar:
Döner sermayeli kuruluşlar aylık gayrisafi hasılatlarından, aylık olarak belli bir oranda
yapılan aktarmalardan elde edilen gelirler bu bölüme kaydedilecektir. 2547 sayılı Kanunun 58
inci maddesinin (a) fıkrası gereğince döner sermayeden kuruluş veya birimin araç, gereç ve
diğer ihtiyaçları için aktarılan tutarlar ile devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına
yönelik inşaat işleri ile her türlü bakım ve onarım için aktarılan tutarlar da bu bölümde
izlenecektir.
03.5.1.02 Döner Sermayelerin Yılsonu Karlarından Aktarmalar: Döner
sermayeli kuruluşlar elde ettikleri yıl sonu karlarından, sermayelerine eklenmeyip mevzuatı
gereğince yapılan aktarmalardan elde edilen gelirler bu bölüme kaydedilecektir.
03.5.5 Mahalli İdareler
03.5.9 Diğer kurumlar karları
03.5.9.99 Diğer kurumlar karları
03.6 KİRA GELİRLERİ
03.6.1 Taşınmaz Kiraları: Devlet mülkiyetinde bulunan arsa, arazi, bina vb. her türlü
gayrimenkulden elde edilen kira gelirleri ile fuzuli şagillerden tahsil edilen ecrimisiller bu
bölüme gelir kaydedilecektir.
Dördüncü düzeyde, kira getiren gayrimenkulün türüne göre tasnif yapılmış ve
ecrimisiller ayrı bir başlıkta değerlendirilmiş olup, bu kodlar ekli listede sayılmıştır
03.6.2 Taşınır Kiraları: Devlet mülkiyetinde bulunan taşıt, makine-teçhizat,
bilgisayar vb. her türlü menkulden elde edilen kira gelirleri bu bölüme gelir kaydedilecektir.
03.6.3 Ön İzin, İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Gelirleri
03.9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
03.9.9 Diğer Gelirler
04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
Alınan bağış ve yardımlar, karşılıksız, geri ödemesiz ve zorunluluk esasına
dayanmayan tahsilatları kapsar. Alınan bağış ve yardımların kredilerden farkı belirli bir vade
sonunda geri ödeme yükümlülüğü getirmemesidir. Ayni olarak edinilenler bütçe geliri olarak
kaydedilmeyecektir.
Ayrıca, Genel bütçe kapsamındaki idarelerin kamu görevi ve hizmeti dışında ilgili
mevzuatında belirtilen faaliyetlerden sağlanarak aynı mevzuatla belirlenen hizmetlerde
kullanılmak üzere tahsis edilen ve bütçelerinde karşılığı “6-Özel ödenekler” finansman tipi
kodla gösterilen kaynaklar bu bölümde “04.6 Özel Gelirler” başlığı altında izlenecektir.
04.1 YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
04.1.1 Cari: Yurtdışından, cari nitelikte mal ve hizmet alımlarının finansmanı için
sağlanan bağış ve yardımlar bu bölüme kaydedilecektir.
Dördüncü düzeyde, bağış veya yardımı yapanlara göre tasnif yapılmış olup, bu
kodlar ekli listede sayılmıştır.
04.1.2 Sermaye: Yurtdışından, sermaye niteliğinde mal ve hizmet alımlarının
finansmanı için sağlanan bağış ve yardımlar bu bölüme kaydedilecektir.
Dördüncü düzeyde, bağış veya yardımı yapanlara göre ve cari bağış ve
yardımlarla paralel tasnif yapılmış olup, bu kodlar ekli listede sayılmıştır.
04.2 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
04.2.1 Cari: Merkezi Yönetim Bütçesine dâhil idarelerden cari nitelikte mal ve
hizmet alımlarının finansmanı için alınan bağış ve yardımlar bu bölüme gelir kaydedilecektir.
04.2.2 Sermaye: Merkezi Yönetim Bütçesine dâhil idarelerden sermaye nitelikte mal
ve hizmet alımlarının finansmanı için alınan bağış ve yardımlar bu bölüme gelir
kaydedilecektir.
04.3 DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
04.3.1 Cari: Merkezi Yönetim Bütçesinin dışındaki idarelerden cari nitelikte mal ve
hizmet alımlarının finansmanı için alınan bağış ve yardımlar bu bölüme gelir kaydedilecek
olup dördüncü düzeyde merkezi yönetimin dışındaki idarelerin bütçe türlerine göre bir ayrım
yapılmıştır.
04.3.2 Sermaye: Merkezi Yönetim Bütçesinin dışındaki idarelerden sermaye nitelikte
mal ve hizmet alımlarının finansmanı için alınan bağış ve yardımlar bu bölüme gelir
kaydedilecek olup dördüncü düzeyde merkezi yönetimin dışındaki idarelerin bütçe türlerine
göre bir ayrım yapılmıştır.
04.4 KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR
04.4.1 Cari: Yurt içinde, kurum veya kişilerden, cari nitelikte mal ve hizmetlerin
finansmanı amacıyla alınan ve ilgili mevzuatına göre kurum bütçelerine özel gelir
kaydedilenlerin dışında kalan bağış ve yardımlar bu bölüme kaydedilecek olup, dördüncü
düzeyde sadece bağışı yapanın kurum veya kişi olmasına göre bir ayrım yapılmıştır.
04.4.2 Sermaye: Yurt içinde, kurum veya kişilerden, sermaye niteliğinde mal ve
hizmetlerin finansmanı amacıyla alınan ve ilgili mevzuatına göre kurum bütçelerine özel gelir
kaydedilenlerin dışında kalan bağış ve yardımlar bu bölüme kaydedilecek olup, dördüncü
düzeyde sadece bağışı yapanın kurum veya kişi olmasına göre bir ayrım yapılmıştır.
04.5 PROJE YARDIMLARI
04.5.1 Cari: Yurt içinde, kurum veya kişilerden, belirli projelerde kullanılmak üzere
ve cari nitelikte mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla alınan ve ilgili mevzuatına göre
kurum bütçelerine özel gelir kaydedilenlerin dışında kalan proje yardımları bu bölüme
kaydedilecek olup, dördüncü düzeyde sadece yardımı yapanın bütçe türüne göre bir ayrım
yapılmıştır.
04.5.2 Sermaye: Yurt içinde, kurum veya kişilerden, belirli projelerde kullanılmak
üzere ve sermaye niteliğinde mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla alınan ve ilgili
mevzuatına göre kurum bütçelerine özel gelir kaydedilenlerin dışında kalan proje yardımları
bu bölüme kaydedilecek olup, dördüncü düzeyde sadece yardımı yapanın bütçe türüne göre
bir ayrım yapılmıştır.
04.6 ÖZEL GELİRLER
04.6.1 Genel Bütçeli İdarelere Ait Özel Gelirler: Genel bütçenin (B) cetveline gelir
kaydolunmakla birlikte, karşılığı genel bütçeli idarelere özel ödenek tahsis edilen özel gelirler
bu bölüme kaydedilecektir.
Daha önce, katma bütçeli idare iken 5018 sayılı Kanun uygulamasıyla birlikte genel
bütçeye dâhil olan idarelere ait özel gelirler de bu bölüme kaydedilecektir. Ancak, genel
bütçeye dâhil idarelerin özel gelirlerinden bir kısmı ilgili mevzuatla birlikte artık özel gelir
olmaktan çıkarıldığından bu tür gelirlerin genel bütçe geliri olarak kaydedilmesi gerekecektir.
Öte yandan, daha önce, katma bütçeli idare iken 5018 sayılı Kanun uygulamasıyla birlikte
özel bütçeli idare haline gelen üniversitelere ait bu türden gelirler artık özel gelir olarak değil
kurumun “öz geliri” olarak ilgili bölümlerinde sınıflandırılacaktır.
Dördüncü düzeyde, genel bütçeli dairelere tahsis edilen her bir özel gelir çeşidi
sayılmak suretiyle sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.
04.6.2 Özel Bütçeli İdarelere Ait Şartlı Bağış ve Yardımlar
05- DİĞER GELİRLER
05.1 FAİZ GELİRLERİ: Mali varlıkların ödünç verilmesi karşılığında elde edilen
faiz gelirleri ile gecikmiş ödemelere ilişkin faizler ve alacaklara ilişkin faizler bu bölüme gelir
kaydedilecektir.
GFS’te yer alan tasnife uymamakla birlikte vergi, resim ve harçlara ait gecikme
faizleri de yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bu bölümde izlenecektir.
Dördüncü düzeyde faizin kaynağına göre bir tasnif yapılmış olup, bu detaylara ilişkin
kodlar ekli listede sayılmıştır.
05.2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR: Kamu harcamalarına
katılma payı olarak tahsil edilecek tutarlar ile yönetim giderlerine katılma payı veya diğer
paylar şeklinde tahsil edilen tutarlar bu bölümde izlenecektir.
05.2.1 Devlet Payları: Mali olmayan teşekkül ve kamu mali kuruluşlarından elde
edilen Devlet payları bu bölüme gelir kaydedilecektir.
05.2.1.01 Mükerrer Sigorta Şirketlerden Alınan
05.2.1.02 Petrolden Devlet Hakkı: 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre,
petrol arayıcı ve üretim işletmecilerince, belli bir arazide petrol arama ve üretimi yapma
hakkına karşılık Devlete ödenen sabit tutarlar bu bölüme gelir kaydedilecektir.
05.2.1.03 Madenlerden Devlet Hakkı: 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine
göre, maden üretim işletmelerinden maden çıkarılması karşılığında sağlanacak gelirden
Devlet payına düşen kısım bu bölüme gelir kaydedilecektir.
05.2.1.04 Oyun Kağıtları Gelirleri
05.2.1.05 Petrolden Devlet Hissesi: 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine
göre, petrol arayıcı ve üretim işletmecilerinden, arama ve işletme sahalarında yapmış
oldukları üretim üzerinden nakdi olarak alınan Devlet hissesi bu bölüme gelir kaydedilecektir.
05.2.2 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar
05.2.3 Yönetim Giderlerine Katılma Payları: İlgili mevzuatı uyarınca kurumlarca
yönetim giderlerine katılma payı olarak tahsil edilen gelirler bu bölümde izlenecektir. Gelir ya
da hasılatın belirli oranlarında alınan paylar ise bütçe türüne göre 05.2 ekonomik kondun
üçüncü düzeyi itibariyle 5, 6, 7 ve 8 ekonomik kodlarında izlenecektir.
05.2.4 Kamu Harcamalarına Katılma Payları: Her ne suretle olursa olsun, verilen
kamu hizmetlerine karşılık olmak üzere, ilgili mevzuatına göre hesaplanarak bu hizmetlerden
yararlananlardan tahsil edilen altyapı maliyetlerine katılma bedeli gibi gelirler bu bölüme gelir
kaydedilecektir. Mahalli idarelerce verilen kamu hizmetlerine (kanalizasyon, içe suyu, yol
gibi) ilişkin olarak bu hizmetlerden yararlananlardan alınan katılma payları da bu bölümde
51-90 kod aralığında izlenecektir.
05.2.5 Genel Bütçeli İdarelere Ait Paylar
05.2.6 Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar
05.2.6.01 Eti Maden İşletmelerinden Alınan Pay: İlgili mevzuatı uyarınca Eti
Maden İşletmeleri’nce bor ürünlerinin satışından elde edilen hasılattan Ulusal Bor Enstitüsüne
ayrılan pay bu bölümde izlenecektir.
05.2.6.02 Bor Madeni Payı: Bor madeni işletmelerinden alınan Devlet
hakkından Ulusal Bor Enstitüsüne ayrılan pay bu bölümde izlenecektir.
05.2.6.03 Gençlik Faaliyetlerine Katılım Payı: Gençlik merkezlerinde yürütülen
faaliyetlerin giderleri için faaliyetlere katılanlardan il müdürlüğünün belirleyeceği miktarda
alınan katılım payı bu bölümde izlenecektir.
05.2.6.04 Gençlik Kamplarına Katılım Payı: Gençlik merkezlerinde kamp
faaliyetlerine katılanlardan alınan katılım payı bu bölümde izlenecektir.
05.2.6.05 Federasyon Faaliyetlerine Katılım Payı: 3289 sayılı Kanun uyarınca
spor müsabakalarından elde edilen gelirlerden Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ayrılan
paylar ile milli ve temsili müsabaka gelirleri bu bölümde izlenecektir.
05.2.6.06 Spor Toto-Loto Payları: Spor toto-loto gelirlerinden özel bütçeli
kurumlara ayrılan paylar bu bölümde izlenecektir.
05.2.6.07 At Yarışları Payı: At yarışı gelirlerinde ilgili mevzuatları uyarınca özel
bütçeli kurumlara ayrılan paylar bu bölümde izlenecektir.
05.2.6.08 Aidat Gelirleri: İlgili mevzuatları uyarınca özel bütçeli kurumların
aidat adı altında tahsil ettiği gelirler bu bölümde izlenecektir.
05.2.6.09 Buluculuk ve Katkı Payları: İlgili mevzuatı uyarınca MTA tarafından
arama faaliyetleri sonucunda bulunan madenler için işletenlerden alınacak buluculuk payları
bu bölümde izlenecektir.
05.2.6.10 MKE’den Alınan İthal Silah ve Fişek Satış Payları
05.2.6.11 İhracatçı Birlikleri Katkı Payı: İGEME tarafından düzenlenen
fuarların giderlerine katkı amacıyla ihracatçı birliklerinden alınan katkı payları bu bölümde
izlenecektir.
05.2.6.16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı: 2547 sayılı Kanunun 58 inci
maddesinin (b) fıkrası uyarınca, üniversite döner sermaye işletmelerinden öğretim üyelerinin
doğrudan veya dolaylı katkısı olup olmadığına bakılmaksızın elde edilen her türlü gayrisafi
hasılatın % 5'inden az olmamak kaydıyla araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak
üzere aktarılan tutarlar bu bölümde izlenecektir.
05.2.6.99 Özel Bütçeli İdarelere Ait Diğer Paylar
05.2.7 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Ait Paylar:
05.2.8 Mahalli İdarelere Ait Paylar
05.2.9 Diğer Paylar
05.3 PARA CEZALARI: Para cezaları mahkemeler veya yetkili diğer idari birimler
tarafından yasaların veya idari kuralların ihlali nedeniyle uygulanan zorunlu ödemelerdir. Bu
cezalar, vergi cezaları, yargı cezaları, trafik cezaları olabileceği gibi çeşitli idari para cezaları
da olabilir.
Belirli bir vergiyle ilgili olan düzenlemelerin ihlali için alınan para cezaları da
kural olarak o vergiyle beraber kaydedilmelidir. Ancak, faizler bölümünde bahsedildiği üzere
GFS’te yer alan tasnife uymamakla birlikte vergi, resim ve harçlara ait cezalar da yeni bir
düzenleme yapılıncaya kadar bu bölümde izlenecektir.
Dördüncü düzeyde, cezanın kaynağına göre tasnif yapılmış olup, bu kodlardan
bazıları aşağıda açıklanmıştır.
05.3.1 Yargı Para Cezaları
05.3.2 İdari Para Cezaları
05.3.3 Pay Ayrılan İdari Para Cezaları
05.3.3.01 Trafik Para Cezaları: 01/6/2006 tarihinden önce verilen trafik para
cezaları bu bölümde izlenecektir.
05.3.3.02 Şeker Kanununa Göre Alınan İdari Para Cezaları: Şeker Kanununa
göre 01/6/2006 tarihinden önce verilen idari para cezaları bu bölümde izlenecektir.
05.3.3.03 Elektrik Piyasası Kanununa Göre Alınan İdari Para Cezaları:
05.3.3.99 Pay Ayrılan Diğer İdari Para Cezaları
05.3.4 Vergi Cezaları: 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan ve vergi idaresince
tahsil edilen vergi cezaları bu bölüme gelir kaydedilecektir.
05.3.4.01 Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları: 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre, bu Kanun
kapsamına giren kamu alacaklarının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim
tarihinden itibaren her ay için madde ile belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmaktadır.
Bu suretle tahsil edilen bedeller bu bölüme gelir kaydedilecektir.
05.3.4.02 Vergi Barışı TEFE Tutarı: 25.2.2003 tarihli ve 4811 sayılı Kanun
kapsamında yapılandırılan borç asıllarına ilişkin gecikme zammı ve faizi yerine, bu Kanunun
yürürlüğe girdiği 27.02.2003 tarihine kadar Devlet İstatistik Enstitüsünün her ay için
belirlediği toptan eşya fiyat endeksinin aylık oranı esas alınarak hesaplanan tutarlar esas
alınarak tahsil edilen paralar bu gruba gelir kaydedilecektir.
05.3.4.03 Vergi Barışı Geç Ödeme Zammı: 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununun
18 inci maddesi uyarınca, bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ödenmemesi ya da
eksik ödenmiş olması halinde, ödenmemiş olan tutarların son taksit ödeme süresi sonuna
kadar; ödenmeyen ya da eksik ödenen kısmın son takside ait olması halinde ise bu tutarın son
taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmeyen kısım ile birlikte ödenmesi durumunda bu
tutarlara her ay için ayrı ayrı hesaplanan % 10 (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin 6
numaralı fıkrasıyla 4811 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde yapılan ibare değişikliği
uyarınca 01.08.2004 tarihinden itibaren uygulanmak üzere zam oranı % 5’e indirilmiştir) geç
ödeme zammıdır. Bu suretle tahsil edilen bedeller bu bölüme gelir kaydedilecektir.
05.3.4.04 Vergi Barışı Kıymetli Maden ve Ziynet Eşyası Beyanı: 4811 sayılı
Vergi Barışı Kanununun 13 üncü maddesi ile 4842 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa
eklenen Geçici 63 üncü maddenin (2) numaralı fıkrası uyarınca ödenmesi gereken % 2,5
oranındaki vergidir. Bu suretle tahsil edilen bedeller bu bölüme gelir kaydedilecektir.
05.3.4.99 Diğer Vergi Cezaları
05.3.9 Diğer Para Cezaları
05.3.9.01 Düşük Olan Değerleme Tutarları: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
Kanununun geçici 3 üncü maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesi
hükmü gereğince kapsam maddesindeki kuruluşların vadesi 31/12/2004 ve öncesine ait olan
ödenmemiş ve kesinleşmiş borçlarına; 31/12/2004 (dâhil) tarihi itibariyle hesaplanan gecikme
zammı/faizleri ile Gelir İdaresi Başkanlığının 02/07/2005 tarihli ve 2005/3 Seri Nolu Tahsilat
İç Genelgesi ekinde yer alan TEFE katsayıları tablosundan yararlanılarak hesaplanacak TEFE
tutarlarının karşılaştırılması neticesinde diğerine göre düşük olan tutar bu bölüme
kaydedilecektir
05.3.9.02 Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme
Zamları
05.3.9.03 Cezai Faiz (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri) :
15.12.1984 tarih ve 18606 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 84/8860 sayılı (Ek: IV/14)
karara dayanmaktadır. Kararda primlerin ve faizlerin tahsilinde 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanacağı hükmü yer almıştır. Daha sonra
88/12944 sayılı karar (Ek: IV/15) 06.07.1988 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. Bu suretle tahsil edilen bedeller bu bölüme gelir kaydedilecektir.
05.3.9.04 Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredilerinin Gecikme Zamları
05.3.9.05 Tahkim Kurulu İtiraz ve Ceza Gelirleri
05.3.9.06 Öğrenim Kredisi Gecikme Zammı
05.3.9.07 Katkı Kredisi Gecikme Zammı
05.3.9.08 Trafik Muayenesi Para Cezaları
05.3.9.99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları
05.9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
05.9.1 Diğer Çeşitli Gelirler: İrat kaydedilecek teminatlar, muhtelif dökümanın
satışından elde edilen gelirler gibi sermaye geliri niteliğinde olmayan ve yukarıda belirtilen
ana gruplara dâhil edilemeyen türden gelirler bu bölüme kaydedilecektir.
Dördüncü düzeyde, gelirin çeşidine kaynağına göre tasnif yapılmış olup, bu kodlar
ekli listede sayılmıştır.
06- SERMAYE GELİRLERİ
Devleti sahip olduğu sabit sermaye varlıklarının, stokların, arsa, arazi ve gayri maddi
varlıkların satışından elde edilen gelirler sermaye geliri olarak bu ana bölümde
sınıflandırılacaktır.
06.1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ: Devletin mülkiyetinde olan bina, arazi ve
arsaların satışından elde edilen gelirler bu bölüme kaydedilecektir.
Üçüncü düzeyde, satışı yapılan binanın kullanım şekline göre tasnif yapılmış olup, bu
kodlar ekli listede sayılmıştır.
06.1.1 Lojman Satış Gelirleri
06.1.2 Sosyal Tesis Satış Gelirleri
06.1.3 Diğer Bina Satış Gelirleri
06.1.4 Arazi Satışı: Devlet mülkiyetinde bulunan arazilerin satışlarından elde edilen
gelirler bu bölüme kaydedilecektir.
06.1.5 Arsa Satışı: Devlet mülkiyetinde bulunan arsaların satışlarından elde edilen
gelirler bu bölüme kaydedilecektir.
06.1.6 Vakıflara Ait Taşınmaz Satış Gelirleri
06.1.9 Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri
06.2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ: Devlet mülkiyetinde bulunan bina, arazi ve
arsaların dışındaki sabit sermaye varlıklarının (taşıtlar, makine-teçhizat gibi menkul mallar ve
diğerleri) satışından elde edilen gelirler bu bölüme kaydedilecektir.
06.2.1 Taşınır Satış Gelirleri
06.2.2 Taşıt Satış Gelirleri
06.2.3 Stok Satış Gelirleri: Stratejik malların ve maddelerin, olağanüstü durumlar
için ayrılan stokların piyasa düzenleyici kuruluşların elinde bulundurdukları hububat gibi
stokların satışından elde edilen gelirler bu bölüme kaydedilecektir.
06.2.9 Diğer Taşınır Satış Gelirleri
06.3 MENKUL KIYMET VE VARLIK SATIŞ GELİRLERİ: Menkul kıymet ve
varlıkların satış gelirleri bu bölümde izlenecek olup, üç ve dördüncü düzeyde menkul kıymet
ve varlığın türüne göre bir sınıflandırmaya gidilmiştir.
06.9 DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ: Devletin sahip olduğu hisseler gibi
gayri maddi varlıkların satışından veya devrinden elde edilen gelirler bu bölüme
kaydedilecektir.
Üçüncü düzeyde, satışı veya devri yapılan gayri maddi varlığın kaynağına göre tasnif
yapılmış olup, bu kodlar ekli listede sayılmıştır.
08- ALACAKLARDAN TAHSİLAT
Devlet tarafından kamusal amaçlarla bir mali hakka ya da taahhüde dayalı olarak
verilen krediler, alınan hisseler borç verme bölümüne kaydedilecek, öte yandan verilen bu
borçlara karşılık daha sonra Devlete yapılan geri ödemeler, satılan hisselerinden elde edilen
gelirler ise bu bölüme dâhil edilecektir. Verilen borçlar harcamalar bölümde sınıflandırılırken
geri ödemeler ise gelirler bölümüne dâhil edilecektir. Bu kapsamda, ikraz ve tavizlerden geri
tahsil edilen tutarlar da (sadece anapara) bu bölüme kaydedilecektir.
Harcamaların sınıflandırmasında yer alan “Borç Verme”ye benzer detaylara yer
verilmiştir. İkinci düzeyde yurtiçi ve yurt dışı olarak ikiye ayrılırken tahsilatlar üçüncü
düzeyde borcun verildiği kesime göre gruplandırılmıştır. Yurtiçi tahsilatlar bütçe türüne göre
gruplandırılmıştır. Öte yandan, dış ülkelere, uluslararası kurum ve kuruluşlara veya yurt
dışına verilen diğer borçlardan geri ödemeler bu bölüme gelir kaydedilecektir.
09- RED VE İADELER (-)
Analitik bütçe sınıflandırmasının program bütçe sınıflandırmasından ayrıldığı
önemli noktalardan birisi de red ve iadeler bölümüdür. Program bütçede red ve iadeler için
bütçede ödenek bulundurulur ve yapılan red ve iadeler bütçeye gider kaydedilirdi. Ancak, bu
ödemeler niteliği itibariyle gider kabul edilebilecek ödemeler olmadığından bütçelerde bu
ödemeler için ödenek tahsis edilmeyecek ve iadesi gereken tutarlar muhasebe sisteminden
yapılacaktır. Öte yandan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince,
genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin topladığı vergi, resim, harç ve benzeri
gelirlerden diğer idare, kurum ve kuruluşlara verilecek paylar ile kullanılmadığı veya amaç
dışı kullanıldığı için geri istenilen bağış ve yardımlar, bütçeye gider kaydıyla ödenir.
Red ve iadeler ikinci düzeyde vergi gelirleri, sosyal güvenlik gelirleri, teşebbüs
ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, diğer gelirler sermaye gelirleri
olarak gruplandırılmış üçüncü ve dördüncü düzeyde ise, bu gelirlere ilişkin olarak yukarıda
yapılan sınıflandırmaya göre bir tasnif yapılmıştır.
Red ve iade hangi gelir türünden kaynaklanıyorsa detayda aynı gruba negatif (-)
gelir olarak kaydedilecektir. Sonuçta gelirlerin toplamından red ve iadeler düşülerek net gelir
rakamına ulaşılmış olacaktır.
VI. FONKSİYONEL KODLARININ AÇIKLAMALARI
01- GENEL KAMU HİZMETLERİ
01.1 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri
01.1.1 Yasama ve yürütme organları hizmetleri
Yasama ve yürütme organlarının idaresi, işleyişi ve desteklenmesi,
Kapsam: Devletin tüm kademelerindeki yasama organları-parlamentolar, belediye meclisleri,
vb.; Devletin tüm kademelerindeki Cumhurbaşkanı, başbakan, vali, belediye başkanı, vb.; En
üst yönetim makamına bağlı danışmanlar, idari ve siyasi personel , temel olarak yasama ve
yürütme organlarına hizmet veren kütüphaneler, diğer referans hizmetleri; Yasama meclisine,
en üst yöneticiye ve bunların yardımcılarına sağlanan fiziksel şerefiyeler;
Yasama meclisi,veya en üst yönetim makamı tarafından oluşturulan ya da bunlar adına
hareket eden kalıcı ya da geçici komiteler.
Kapsam dışı: Bakanlık daireleri, yerel idarelerin daire başkanlık makamları ( Görevleri ile
ilgili fonksiyonda sınıflanacak) daireler arası komiteler, belli bir fonksiyona hizmet edenler.
01.1.2 Finansal ve mali işler ve hizmetler
- Finansal ve mali işlerin ve hizmetlerin idaresi, kamu fonlarının ve kamu borçlarının
yönetimi, vergilendirme projelerinin yönetimi,
- Maliye Bakanlığının ve Hazinenin işlem birimleri, Bütçe hizmetleri, yurt içi gelir kurumları,
gümrük birimleri, muhasebe ve denetleme hizmetleri,
- Finansal ve mali işlerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin kamu enformasyon
hizmetleri,
- Genel bilgilerin üretilmesi ve yayılması, teknik dokümantasyon, finansal ve mali işler ve
hizmetlere ilişkin istatistikler.
Kapsam: Tüm devlet kademelerindeki finansal ve mali işler ve hizmetler.
Kapsam dışı: Devlet kredileri üzerindeki ihraç masrafları ve
faiz ödemeleri (01.5.0); Bankacılık Sektörünün denetlenmesi.(04.1.1)
01.1.3 Dışişleri hizmetleri
- Dış işleri ve hizmetlerinin idaresi,
- Dışişleri Bakanlığının ve uluslar arası örgütlerde veya yurtdışında hizmet veren diplomat ve
konsolos misyonlarının işleyişi; Milli sınırlar dışında gerçekleştirilmesi amaçlanan
enformasyon, bilgi ve kültür hizmetlerinin işletilmesi ya da desteklenmesi; Yurt dışında
bulunan müzelerin, okuma odalarının ve referans hizmetlerinin yürütülmesi veya
desteklenmesi,
- Uluslar arası örgütlerin genel işletme giderlerini karşılamak için düzenli abonelik ödemeleri
ve özel katkılar.
Kapsam dışı;
- Gelişmekte olan ülkelere ve geçiş sürecindeki ülkelere yapılan ekonomik yardımlar (01.2.1),
- Yabancı ülkelerin hizmetine verilen ekonomik yardım misyonları (01.2.1),
- Uluslararası ve bölgesel kuruluşlarca idare edilen yardım programlarına yapılan katkılar,
(01.2.2) Yurt dışına yerleştirilen askeri birlikler (02.1.0),
- Yabancı ülkelere askeri yardım (02.3.0),
- Genel dış ekonomik ve ticari ilişkiler (04.1.1),
- Turizm işleri ve hizmetleri (04.7.3).
01.1.9 Sınıflandırmaya girmeyen yasama ve yürütme organları, finansal ve mali işler,
dışişleri hizmetleri
(01.1.1,01.1.2,01.1.3) dışındaki: yasama ve yürütme organları, finansal ve mali işler, dışişleri.
01.2 Dış Ekonomik Yardım Hizmetleri
01.2.1 Gelişmekte olan ülkelere yapılan ekonomik yardım hizmetleri
- Gelişmekte olan ülkelerle ve geçiş sürecindeki ülkelerle ekonomik işbirliğinin idare
edilmesi,
- Yabancı devletlerin hizmetine verilmiş olan ekonomik yardım misyonlarının işletilmesi;
teknik yardım programlarının, eğitim programlarının, burs ve öğrenim kredisi programlarının
yürütülmesi ya da desteklenmesi,
- Hibe (nakdi ya da ayni) ya da kredi (ilgili faiz oranına bakılmaksızın) şeklindeki ekonomik
yardımlar.
Kapsam dışında kalanlar: uluslararası ya da bölgesel kuruluşlar tarafından idare edilen
ekonomik kalkınma fonlarına yapılan katkılar (01.2.2); dış ülkelere askeri yardımlar (02.3.0)
01.2.2 Uluslararası kuruluşlar aracılığı ile yapılan ekonomik yardım hizmetleri
- Uluslararası kuruluşlar aracılığı ile yönlendirilen ekonomik yardımların idaresi,
- Uluslararası, bölgesel ya da diğer çok uluslu örgütler tarafından idare edilen ekonomik
kalkınma fonlarına yapılan nakdi ya da ayni katkılar.
Kapsam dışında kalanlar: uluslararası barış gücü operasyonları (02.3.0)
01.2.9 Sınıflandırmaya girmeyen dış ekonomik yardım hizmetleri
(01.2.1, 01.2.2) Dışındaki; dış ekonomik yardımlar.
01.3 Genel Hizmetler
Bu grup belli bir fonksiyonla bağlantısı olmayan ve genellikle çeşitli devlet kademelerindeki
merkez bürolar tarafından üstlenilen hizmetleri kapsar. Bu tip merkez büroları tarafından
üstlenilen ve belli bir fonksiyon ile bağlantılı olan hizmetler de bu kapsamda yer alır.
Örneğin; bir merkezi istatistik kurumu tarafından sanayi, çevre, sağlık ya da eğitim
istatistiklerinin derlenmesi.
01.3.1 Genel personel hizmetleri
Personeli seçme, terfi ettirme ve puanlama yöntemlerini, iş tanımlarını, değerlendirmelerini
ve sınıflandırmalarını içeren genel personel politikalarının ve prosedürlerinin geliştirilmesi ve
uygulanması da dâhil olmak üzere, genel personel hizmetlerinin idaresi ve yürütülmesi, devlet
memurluğu yönetmeliklerinin idaresi ve benzeri konular.
Kapsam dışı: belli bir fonksiyonla bağlantılı personel idaresi ve hizmetleri (fonksiyonlara
göre sınıflandırma)
01.3.2 Genel planlama ve istatistik hizmetleri
Tüm ekonomik ve sosyal planların ve programların ve tüm istatistik planlarının ve
programlarının formülasyonu, koordinasyonu ve izlenmesi dâhil olmak üzere, tüm ekonomik
ve sosyal planlama hizmetleri ile tüm istatistik hizmetlerinin idaresi ve yürütülmesi.
Kapsam dışı: Belli bir amaçla bağlantılı olan ekonomik ve sosyal planlama hizmetleri ve
istatistik hizmetleri (fonksiyonuna göre sınıflandırma).
01.3.9 Diğer genel hizmetler
Merkezi tedarik ve satın alma hizmetleri, devlete ait kayıt ve arşivlerin muhafazası ve
depolanması, Devlete ait ya da Devlet tarafından kullanılan binaların işletmesi, merkezi
motorlu araç parkları, Devlet tarafından işletilen basım evleri, merkezi bilgisayar ve bilgi
işlem hizmetleri ve benzeri gibi, diğer genel hizmetlerin yürütülmesi ve idaresi.
Kapsam dışı: Belli bir amaçla bağlantılı diğer genel hizmetler (fonksiyona göre
sınıflandırılanlar)
01.4 Temel Araştırma Hizmetleri
Temel araştırma, belli bir uygulama ya da kullanım gözetilmeksizin, başlıca bir fenomenin
altında yatan temeller ve gözlemlenebilir olgular hakkında yeni bilgiler edinmek üzere
gerçekleştirilen deneysel ya da teorik çalışmadır. Bilimsel bilgilerin artırılması veya yeni
araştırma alanlarının keşfedilmesine yönelik olan herhangi bir pratik amaç taşımayan
faaliyetler temel araştırmayı oluştururlar. Uygulamalı araştırmalar da bilimsel bilgilerin
artırılmasına yönelik olmakla birlikte belirli bir pratik amaçla gerçekleştiğinden ilişkin olduğu
fonksiyona göre sınıflandırılmalıdır.
01.4.1 Doğal bilimler, mühendislik ve teknoloji konusundaki temel araştırma hizmetleri
- Doğal bilimler, mühendislik ve teknoloji konusunda temel araştırma çalışmaları yürüten
Devlet kurumlarının idaresi ve işletilmesi,
- Araştırma enstitüleri, üniversiteler gibi kurumlar ile devlete ait olmayan organlar tarafından
gerçekleştirilen temel araştırmaların desteklenmesine yönelik hibeler, krediler ya da
desteklemeler.
01.4.2 Sosyal ve beşeri bilimler konusundaki temel araştırma hizmetleri
- Sosyal ve beşeri bilimler alanlarında temel araştırma çalışmaları yürüten devlet kurumlarının
idaresi ve işletilmesi,
- Araştırma enstitüleri, üniversiteler gibi kurumlar ile Devlete ait olmayan organlar tarafından
gerçekleştirilen temel araştırmaların desteklenmesine yönelik hibeler, krediler ya da
desteklemeler.
01.4.3 Çok branşlı temel araştırma hizmetleri
Ekoloji, oşinografi, biosfer, atmosfer, uzay ve öteki çok branşlı alanlardaki resmi faaliyetleri
idare eden, finansman sağlayan veya temel çok branşlı araştırmaları gerçekleştiren daireler,
program birimleri ve bu tür faaliyetler için verilen destekler.
01.4.9 Sınıflandırmaya girmeyen temel araştırma hizmetleri
(01.4.1, 01.4.2, 01.4.3) dışındaki temel araştırmaların yönetimi, masrafları ve desteklenmesi.
01.5 Borç Yönetimi Hizmetleri
01.5.0 Borç yönetimi hizmetleri
Devlet kredilerinin üstlenilmesi ve verilmesi ile ilgili faiz ödemeleri, taahhüt, garanti ve ihraç
giderleri.
Kapsam dışı: Kamu borç yönetimine ait idari masraflar (01.1.2) (Kamu borcunun geri
ödenmesi finansmanın ekonomik sınıflandırmasında yer alır.)
01.6 Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler
01.6.0 Genel nitelikli transferlere ilişkin hizmetler
Devletin farklı kademeleri arasında, genel bir karakterde olan ve belli bir fonksiyona tahsis
edilmemiş olan transferler.
01.8 Genel Kamu Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
Uygulamalı araştırma, yeni bilgiler edinmek üzere gerçekleştirilen özgün soruşturmalardır,
ancak belli bir pratik amaca ya da hedefe yöneliktir.
Deneysel geliştirme sistematik bir çalışma olup, araştırmalardan ve uygulama deneylerinden
elde edilen mevcut bilgilerin, yeni materyallerin, ürünlerin ve cihazların geliştirilmesine; yeni
işlemlerin, sistemlerin ve hizmetlerin kurulmasına; ya da halihazırda üretilmiş ya da kurulmuş
olanların daha da iyileştirilmesine yönelik olarak kullanıldığı bir uygulamadır.
01.8.8 Genel kamu hizmetlerine ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri
- Genel kamu hizmetleri ile ilgili uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme çalışmaları
yapan Devlet kurumlarının işletilmesi ve idaresi,
- Araştırma laboratuarları ve üniversiteler gibi kurumlar ile Devlet dışı kuruluşlar tarafından
gerçekleştirilen genel kamu hizmetlerine ilişkin uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme
çalışmalarını desteklemeye yönelik hibeler, krediler ya da desteklemeler.
Kapsam dışı: Temel araştırma (01.4.1)
01.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri
01.9.9 Sınıflandırmaya girmeyen genel kamu hizmetleri
Seçmen kaydı, seçim ve referandumların düzenlenmesi gibi genel kamu hizmetlerinin idaresi
ve yürütülmesi ya da desteklenmesi, kendi kendini yönetmeyen vakıf arazilerinin idaresi ve
benzeri
Kapsam: (01.1), (01.2), (01.3), (01.4) ya da (01.8) altında sınıflandırılamayan genel kamu
hizmetleri.
Kapsam dışı: Kamu borç işlemleri (01.5); Devletin farklı kademeleri arasında genel karakterli
transferler (01.6).
02- SAVUNMA HİZMETLERİ
02.1 Askeri Savunma Hizmetleri
02.1.0 Askeri savunma hizmetleri
- Askeri savunma işleri ve hizmetlerinin idaresi,
- Kara, deniz, derin deniz, hava ve uzay savunma kuvvetlerinin yönetilmesi; mühendislik,
ulaşım, haberleşme, istihbarat, personel ve diğer savaş dışı savunma kuvvetlerinin
yönetilmesi; savunma kuruluşunun yedek ya da yardımcı güçlerinin yönetimi, desteklenmesi
ve denetlenmesi, teçhizat, yapılar, erzak, vs. sağlanması.
Kapsam: Yurt dışında bulunan askeri ataşelikler; sahra hastaneleri
Kapsam dışı: Askeri yardım misyonları (02.3.1); üs hastaneleri (07.3); sadece askeri personele
ve ailelerine açık olduğu halde müfredatı sivil kurumların müfredatını andıran askeri okullar
ve kolejler (09.1), (09.2), (09.3) ya da (09.4); askeri personel için emeklilik programları
(10.2).
02.2 Sivil Savunma Hizmetleri
02.2.0 Sivil savunma hizmetleri
- Sivil savunma işlerinin ve hizmetlerinin idaresi; muhtemel acil durum planlarının
hazırlanması; sivil kuruluşlar ve halkın katılımını içeren tatbikatların organize edilmesi; sivil
savunma için levazımat ve teçhizatın temini,
- Sivil savunma güçlerinin yönetilmesi ya da desteklenmesi.
Kapsam dışı: Sivil koruma hizmetleri (03.2.0); barış zamanında meydana gelebilecek
felaketlerde acil durum kullanımına yönelik gıda, ekipman ve diğer malzemelerin satın
alınması ve depolanması (10.9.0)
02.3 Dış Askeri Yardım Hizmetleri
02.3.0 Dış askeri yardım hizmetleri
- Askeri yardımların idaresi ve yabancı devletlere sağlanan ya da uluslararası askeri örgütlere
ya da ittifaklara bağlı olan askeri yardım misyonlarının yönetilmesi,
- Hibe şeklindeki askeri yardımlar (nakdi ya da ayni); krediler (uygulanan faiz oranına
bakılmaksızın) ya da ekipmanların ödünç verilmesi; insan gücü tahsis edilmesi de dâhil olmak
üzere, uluslararası barış koruma güçlerine yapılan katkılar.
02.8 Savunmaya İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
02.8.8 Savunmaya ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri
- Savunma ile ilişkili uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme çalışmaları yürüten devlet
kurumlarının idaresi ve işletilmesi; yeni ve daha modern teçhizatın geliştirilmesine, daha iyi
taktik ve stratejilere, uzay ve derin denizlerin savunma için kullanımına yönelik araştırma ve
geliştirmeler,
- Araştırma enstitüleri ve üniversiteler gibi kurumlar ile devlet dışı organlar tarafından
yürütülen savunma ile ilişkili uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme çalışmalarının
desteklenmesi için verilen hibeler, krediler ya da desteklemeler.
Kapsam dışı: Temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme tanımları (01.4)
ve (01.8) altında verilmiştir.
02.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Savunma Hizmetleri
02.9.9 Sınıflandırmaya girmeyen savunma hizmetleri
(02.1.0), (02.2.0), (02.3.0),(02.8.8) dışındaki savunma ile ilişkili tüm politikaların, planların,
programların ve bütçelerin formülasyonu, idaresi, koordinasyonu ve izlenmesi gibi
faaliyetlerin idaresi, yürütülmesi ve desteklenmesi; savunma ile ilgili mevzuatın hazırlanması
ve yürütülmesi; savunma ile ilişkili genel bilgi, teknik dokümantasyon ve istatistiklerin
oluşturulması ve dağıtılması ve benzeri.
Kapsam: (02.1), (02.2), (02.3) ya da (02.4) kapsamına alınamayan savunma işleri ve
hizmetleri.
Kapsam dışı: Savaş gazileri ile ilgili işlerin idaresi (10.2)
03. KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
03.1 Güvenlik Hizmetleri
Kapsam dışı: Polis eğitimine ek olarak genel eğitim de veren polis kolejleri (09.1), (09.2),
(09.3) ya da (09.4)
03.1.1 Genel güvenlik hizmetleri
- Yabancıların kayıtlara geçirilmesi, göçmenlere çalışma ve seyahat belgelerinin verilmesi,
tutuklama kayıtlarının ve polis işleri ile ilgili istatistiklerin muhafazası, kaçakçılığı önleme
dâhil polis işlerinin ve hizmetlerinin idaresi,
- Muvazzaf ve yardımcı polis güçlerinin, liman, sınır ve sahil polis güçlerinin, ve polis
laboratuarlarının işletilmesi; polis eğitim programlarının yönetilmesi ya da desteklenmesi,
- Taşıtlar, uçak ve gemiler dâhil olmak üzere polis faaliyetleri için teçhizat ve malzeme
temini.
03.1.2 Adli güvenlik hizmetleri
Adli polis hizmetlerinin yürütülmesi, teçhizat ve malzeme temini.
03.1.3 Trafik güvenliği hizmetleri
Trafik polisleri, yol trafiğinin düzenlenmesi ve kontrolü, taşıt, teçhizat ve malzeme temini.
03.1.4 Kurumsal güvenlik hizmetleri
Kamu mercilerine ait özel polis güçlerinin yönetilmesi; teçhizat ve malzeme temini.
03.1.9 Sınıflandırmaya girmeyen güvenlik hizmetleri
Açık deniz ve okyanus balıkçılığının denetlenmesi gibi polis işlerinin ve hizmetlerinin idaresi.
03.2 Yangından Korunma Hizmetleri
03.2.0 Yangından korunma hizmetleri
- Yangından korunma ve yangın söndürme işleri ve hizmetlerinin idaresi,
- Muvazzaf ve yardımcı itfaiye birimlerinin ve kamu kuruluşlarına ait diğer yangından
korunma ve yangın söndürme hizmetlerinin yürütülmesi; yangından korunma ve yangınla
mücadele eğitim programlarının yürütülmesi ya da desteklenmesi.
Kapsam: Dağ kurtarma, sahil gözetleme, sel alanlarının boşaltılması ve benzeri gibi sivil
koruma hizmetleri.
Kapsam dışı: Sivil savunma (02.2.0); orman yangınlarıyla mücadele ya da orman
yangınlarının önlenmesine yönelik özel olarak donatılmış ve eğitilmiş güçler. (04.2.2)
03.3 Mahkeme Hizmetleri
- Mahkemeler tarafından verilen cezaların ve yasal kararların yürütülmesi, şartlı tahliye ve
gözaltı sistemlerinin işletilmesi de dâhil olmak üzere Hukuk mahkemelerinin ve Ceza
mahkemelerinin ve yargı sisteminin idaresi, işletilmesi ve desteklenmesi,
- Devlet adına ya da devlet tarafından nakit ya da hizmet karşılığı sağlanan diğer kişiler adına
yasal temsil ve danışmanlık.
Kapsam: İdari mahkemeler, ombudsmanlar ve benzerleri. Gözaltı ve şartlı tahliye
sistemlerinin idaresi.
Kapsam dışı: Cezaevi idaresi (03.4.0), komisyonlar
03.3.1 Yüksek mahkeme hizmetleri
03.3.2 Adli mahkeme hizmetleri
03.3.3 İdari mahkeme hizmetleri
03.3.4 Tahkim kurulları ve ombudsmanlık vb. hizmetleri
03.3.9 Diğer mahkeme hizmetleri
03.4 Cezaevi İdaresi Hizmetleri
03.4.0 Cezaevi idaresi hizmetleri
Cezaevleri ve tutukevleri, hapishaneler, ıslah evleri (cezaevi çiftlikleri ve atölyeler dâhil), akli
dengesi bozuk tutuklular için akıl hastaneleri gibi diğer gözaltı ve rehabilitasyon alanlarının
idaresi, işletilmesi ya da desteklenmesi.
Kapsam dışı: Cezaevi güvenliği dışında adli güvenlik hizmetleri (03.1.2)
03.8 Kamu Düzeni ve Güvenliğe İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
03.8.8 Kamu düzeni ve güvenliğe ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri
- Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme çalışmaları
yapan devlet kurumlarının idaresi ve işletilmesi,
- Araştırma enstitüleri ve üniversiteler gibi devlete bağlı olmayan organlar tarafından
yürütülen kamu düzeni ve güvenliği ile ilişkili uygulamalı araştırmaların ve deneysel
geliştirme çalışmalarının desteklenmesine yönelik hibeler, krediler ya da desteklemeler.
Kapsam dışı: Temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme tanımları (01.4)
ve (01.8)de verilmiştir.
03.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
03.9.9 Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri
Kamu düzeni ve güvenliği ile ilişkili tüm politikaların, planların, programların ve bütçelerin
formülasyonu, İdaresi, koordinasyonu ve izlenmesi; kamu düzeninin ve güvenliğin
sağlanmasına yönelik mevzuat ve standartların hazırlanması ve yürütülmesi; kamu düzeni ve
güvenliği hakkında genel bilgi, teknik dokümantasyon ve istatistiklerin oluşturulması ve
dağıtılması.
Kapsam: (03.1), (03.2), (03.3), (03.4) ya da (03.8) altında sınıflandırılamayan kamu düzeni ve
güvenliği işleri ve hizmetleri.
04- EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
04.1 Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler
04.1.1 Genel ekonomik ve ticari işler ve hizmetler
- Genel dış ticaret işleri de dâhil olmak üzere, genel ekonomik ve ticari işlerin ve hizmetlerin
idaresi; genel ekonomi, ticaret politikalarının formülasyonu ve uygulanması; Devletin farklı
organları arasında ve iş çevreleri ile devlet arasında bağlantı sağlamak,
- Tüm ithalat ve ihracat ticareti, meta ve öz sermaye piyasaları, tüm gelir kontrolleri, genel
ticaret tanıtım faaliyetleri, tekeller ile ticaret ve pazar girişlerini kısıtlayan diğer faktörlerin
genel olarak düzenlenmesi ve benzeri gibi genel ekonomik ve ticari faaliyetlerin
düzenlenmesi ya da desteklenmesi; bankacılık sektörünün denetimi,
- Patentler, ticari markalar, telif hakları, şirket sicilleri, hava tahminleri, standartlar, hidrolojik
araştırmalar, jeodezi araştırmaları ve benzeri ile ilgili faaliyet gösteren kurumların işletilmesi
ya da desteklenmesi,
- Genel ekonomi ve ticaret politikalarını ve programlarını tanıtmaya yönelik hibeler, krediler
ya da desteklemeler.
Kapsam: Tüketicinin eğitilmesi ve korunması.
Kapsam dışı: Belli bir sanayi koluna ait ekonomik ve ticari işler ((04.2) ile (04.7) arasında
sınıflandırılmıştır).
04.1.2 İşgücü işleri ve hizmetleri
- Genel çalışma işlerinin ve hizmetlerinin idaresi; genel çalışma politikalarının formülasyonu
ve uygulanması; çalışma koşullarının (çalışma saatleri, ücretler, iş ve işyeri güvenliği vb.)
düzenlenmesi ve denetlenmesi; devletin farklı kolları arasında ve devlet ile tüm sanayi, iş ve
işçi örgütleri arasında bağlantı kurmak,
- İşgücü hareketliliğinin kolaylaştırılması, cinsiyet, ırk, yaş ve diğer ayrımcılıkların
azaltılması, huzursuz ya da az gelişmiş bölgelerde işsizlik oranının azaltılması, yüksek
işsizlik oranları ile karakterize olan dezavantajlı ya da diğer grupların işe alınmasını teşvik
etmek, ve benzeri için genel program ya da projelerin işletilmesi ya da desteklenmesi; işgücü
mübadelelerinin gerçekleştirilmesi; tahkim ve arabuluculuk hizmetlerinin yürütülmesi ya da
desteklenmesi,
- Genel çalışma işleri ve hizmetleri ile ilgili genel bilgi, teknik dokümantasyon ve
istatistiklerin oluşturulması ve dağıtılması,
- Genel çalışma politikalarının ve programlarının tanıtılmasına yönelik hibeler, krediler ve
desteklemeler.
Kapsam dışı: Belli bir sanayi koluna ait çalışma işleri ((04.2 ile (04.7) arasında
sınıflandırılmıştır);
işsizlere nakdi ve ayni yardımlar şeklinde sosyal güvence sağlanması (10.5.0).
04.2 Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Avcılık Hizmetleri
04.2.1 Tarım hizmetleri
- Zirai işlerin ve hizmetlerin idaresi; ekilebilir alanların korunması, ıslah edilmesi ve
genişletilmesi; tarımsal reform ve arazi yerleşimi; tarım endüstrisinin denetlenmesi ve
düzenlenmesi,
- Sel kontrolü, baraj, bent, sulama ve drenaj sistemlerinin inşası, yönetimi ve işletilmesi, ve bu
işlerle ilgili hibeler, krediler ya da desteklemeler,
- Ürün fiyatlarının ve çiftlik gelirlerinin iyileştirilmesi ya da stabilize edilmesi için program
ve planların gerçekleştirilmesi ya da desteklenmesi; çiftçilere verilen faaliyet genişletme
hizmetleri ya da veterinerlik hizmetlerinin, zararlı haşarat kontrol hizmetlerinin, ürün
muayene hizmetlerinin ve ürün puanlama sistemlerinin yürütülmesi ya da desteklenmesi,
- Zirai işler ve hizmetlerle ilgili genel bilgi, teknik dokümantasyon ve istatistiklerin
oluşturulması ve dağıtılması,
- Arazinin işlenmemiş halde kalması için yapılan ya da belli bir ürünün üretilmesini teşvik
etmek ya da kısıtlamak için yapılan ödemeler de dâhil olmak üzere, zirai faaliyetlerle
bağlantılı olarak çiftçilere sağlanan tazminatlar, hibeler, krediler ya da sübvansiyonlar.
Kapsam:Hayvancılık dâhil.
Kapsam dışı: Çok amaçlı kalkınma projeleri (04.7.4).
04.2.2 Ormancılık hizmetleri
- Orman işlerinin ve hizmetlerinin idaresi; orman rezervlerinin korunması, genişletilmesi ve
akılcı kullanımı; ormancılık faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, ağaç kesme
lisanslarının verilmesi,
- Yeniden ağaçlandırma çalışmalarının, zararlı haşarat ve hastalık kontrolü, orman
yangınlarını söndürme ve önleme hizmetlerinin ve orman işletmecilerine verilen faaliyet
genişletme hizmetlerinin yürütülmesi ya da desteklenmesi,
- Ormancılık işleri ve hizmetleri ile ilişkili genel bilgi, teknik dokümantasyon ve istatistiklerin
oluşturulması ve dağıtılması,
- Ticari orman faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik hibeler, krediler ya da sübvansiyonlar.
Kapsam: Keresteye ek olarak orman ürünleri.
04.3 Yakıt ve Enerji Hizmetleri
04.3.1 Kömür ve diğer katı yakıt hizmetleri
Bu sınıf, çıkarılma ya da yararlanılma ve kola ya da gaz gibi başka şekillere dönüştürülme
yöntemlerine bakmaksızın, tüm kömür cinslerini, linyiti ve turbayı kapsar.
- Katı mineral yakıt işleri ve hizmetlerinin idaresi; katı mineral yakıtların korunması,
keşfedilmesi, geliştirilmesi ve akılcı kullanımı; katı mineral yakıt çıkarma, işleme, dağıtma ve
kullanma faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi,
- Katı mineral yakıt işleri ve hizmetleri hakkında genel bilgi, teknik dokümantasyon ve
istatistiklerin oluşturulması ve dağıtılması,
- Katı mineral yakıt endüstrisini ve kola, briket ya da imalat gaz sanayilerini desteklemeye
yönelik hibeler, krediler ya da sübvansiyonlar.
Kapsam dışı: Katı mineral yakıt taşıma işleri (04.5) grubu altında sınıflandırılmıştır.
04.3.2 Petrol ve gaz işleri ve hizmetleri
Bu sınıf, doğal gazı, LPG’yi ve rafineri gazlarını, kuyulardan çıkarılan petrol ve taş ya da
katran kumu gibi diğer kaynakları, ve kompozisyonuna bakılmaksızın şehir gazının dağıtımını
kapsar.
- Petrol ve doğal gaz işleri ve hizmetlerinin idaresi; petrol ve doğal gaz kaynaklarının
korunması, keşfedilmesi, geliştirilmesi ve akılcı kullanımı; doğal gaz ve petrol çıkarma,
işleme, dağıtma ve kullanma faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi,
- Petrol ve doğal gaz işleri ve hizmetleri hakkında genel bilgi, teknik dokümantasyon ve
istatistiklerin oluşturulması ve dağıtılması,
- Petrol çıkarma sanayisini ve ham petrol rafineri sanayisinin ve ilgili likit ve gaz ürün
sanayilerinin desteklenmesine yönelik hibeler, krediler ya da sübvansiyonlar.
Kapsam dışı: Petrol ya da gaz taşıma işleri (04.5) grubu altında sınıflandırılmıştır.
04.3.3 Nükleer yakıt işleri ve hizmetleri
- Nükleer yakıt işleri ve hizmetlerinin idaresi; nükleer malzeme kaynaklarının korunması,
keşfedilmesi, geliştirilmesi ve akılcı kullanımı; nükleer yakıt malzemelerinin çıkarma, işleme,
faaliyetlerini ve nükleer yakıt elemanlarının üretimini, dağıtımını ve kullanımını denetlemek
ve düzenlemek,
- Nükleer yakıt işleri ve hizmetleri hakkında genel bilgi, teknik dokümantasyon ve
istatistiklerin oluşturulması ve dağıtılması,
- Nükleer malzeme çıkarma endüstrisinin ve bu tür malzemeleri işleyen endüstrilerin
desteklenmesine yönelik hibeler, krediler ya da sübvansiyonlar.
Kapsam dışı: Nükleer yakıt taşıma işleri (04.5) grubu altında sınıflandırılmıştır; radyoaktif
atıkların depolanması (05.1.0).
04.3.4 Elektrik işleri ve hizmetleri
Bu sınıf hem termal ya da hidrolojik kaynaklar gibi geleneksel kaynakları hem de rüzgar ve
güneş gibi yeni kaynakları kapsar.
- Elektrik işlerinin ve hizmetlerinin idaresi; elektrik kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve
akılcı kullanımı; elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımının düzenlenmesi ve denetlenmesi,
- Elektrik işleri ve hizmetleri hakkında genel bilgi, teknik dokümantasyon ve istatistiklerin
oluşturulması ve dağıtılması,
- Temel olarak enerji üretmek amacıyla tasarlanan baraj inşaatları ya da diğer işler için
yapılan masraflar da dâhil olmak üzere, elektrik tedarik endüstrisinin desteklenmesine yönelik
hibeler, krediler ya da sübvansiyonlar.
Kapsam dışı: Rüzgar ya da güneş ısısı ile üretilen elektrik dışı enerji biçimleri (04.3.5).
04.3.5 Elektrik dışındaki enerji işleri ve hizmetleri
- Buhar, sıcak su ya da sıcak hava şeklindeki ısının üretimi, dağıtımı ve kullanımı ile ilgili
elektrik dışı enerji işlerinin ve hizmetlerinin idaresi,
- Elektrik dışı enerji tedarik eden işletme dışı tipte sistemlerin inşa edilmesi ve işletilmesi,
- Elektrik dışı enerji ile ilgili genel bilgi, teknik dokümantasyon ve rezerv, üretim ve kullanım
istatistiklerinin oluşturulması ve dağıtılması,
- Elektriksel olmayan enerjinin kullanımını teşvik etmeye yönelik hibeler, krediler ya da
sübvansiyonlar.
Kapsam: Jeotermal kaynaklar; rüzgar ya da güneş ısısı ile üretilen elektrik dışı enerji.
04.3.9 Sınıflandırmaya girmeyen yakıt işleri ve hizmetleri
- Alkol, ahşap ve ahşap atıkları, şeker kamışı, üzüm ve pancar posaları ve diğer ticari olmayan
yakıtları içeren işlerin ve hizmetlerin idaresi,
- Bu tip yakıtlar hakkında genel bilgi, teknik dokümantasyon ve kullanılabilir rezerv, üretim
ve faydalanma istatistikleri oluşturma ve dağıtma,
- Enerji üretimi için bu tür yakıtların kullanımını teşvik etmeye yönelik hibeler, krediler ya da
sübvansiyonlar.
Kapsam dışı: Orman yönetimi (04.2.2); rüzgar ve güneş ısısı (04.3.4) ya da (04.3.5);
jeotermal kaynaklar (04.3.5).
04.4 Madencilik, İmalat ve İnşaat Hizmetleri
04.4.1 Yakıt dışındaki madencilik, İmalat ve inşaat hizmetleri
Bu sınıf metal içeren mineralleri, kum, kil, taş, kimyevi ve gübresel mineralleri, tuz, değerli
taşlar, asbest, alçıtaşı ve benzerlerini kapsar.
- Madencilik ve maden kaynakları işleri ve hizmetlerinin idaresi,
- Maden kaynaklarının korunması, keşfedilmesi, geliştirilmesi ve akılcı kullanımı,
- Maden çıkarma, işleme, pazarlama ve diğer üretim faktörlerinin denetlenmesi ve
düzenlenmesi,
- Madencilik ve maden kaynakları işleri ve hizmetleri hakkında genel bilgi, teknik
dokümantasyon ve istatistiklerin oluşturulması ve dağıtılması,
- Ticari madencilik faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik hibeler, krediler ya da
sübvansiyonlar.
Kapsam: Lisans verilmesi, kiralama, üretim oranlarının düzenlenmesi, madenlerin güvenlik
yönetmeliklerine uyum açısından teftişi, ve benzeri hizmetleri.
Kapsam dışı: Kömür ve diğer katı yakıtlar (04.3.1), petrol ve doğal gaz (04.3.2) ve nükleer
yakıt malzemeleri (04.3.3).
04.4.2 İmalat işleri hizmetleri
- İmalat işlerinin ve hizmetlerinin idaresi; imalatın geliştirilmesi, genişletilmesi ya da
iyileştirilmesi,
- İmalat tesislerinin oluşumunu ve işletimini düzenlemek ve denetlemek,
- İmalatçı dernekleri ile imalat işleri ve hizmetleri ile ilgili diğer organizasyonlar arasında
bağlantı kurmak,
- İmalat faaliyetleri ve imal edilen ürünler ile ilgili genel bilgi, teknik dokümantasyon ve
istatistiklerin oluşturulması ve dağıtılması,
- İmalat işletmelerinin desteklenmesine yönelik hibeler, krediler ya da sübvansiyonlar.
Kapsam: Güvenlik yönetmeliklerine uygunluk açısından imalat müştemilatlarının teftişi,
tehlikeli ürünlere karşı tüketicinin korunması ve benzeri.
Kapsam dışı: Kömür işleme sanayisi ile ilgili işler ve hizmetler (04.3.1), petrol rafineri
sanayisi (04.3.2) ya da nükleer yakıt endüstrisi (04.3.3)
04.4.3 İnşaat işleri hizmetleri
- İnşaat işlerinin ve hizmetlerinin idaresi; inşaat sanayisinin denetlenmesi,
- İnşaat standartlarının geliştirilmesi ve düzenlenmesi,
- İnşaat işleri ve hizmetleri hakkında genel bilgi, teknik dokümantasyon ve istatistiklerin
oluşturulması ve dağıtılması.
Kapsam: Arsaya inşaat izni veren belgelerin çıkartılması, inşaat sahalarının güvenlik
yönetmeliklerine uyum açısından teftişi, ve benzeri.
Kapsam dışı: Mesken, endüstriyel binalar, sokaklar, kamu işletmeleri kültür tesisleri ve
benzerinin inşası için verilen hibeler, krediler ve sübvansiyonlar (fonksiyonlarına göre
sınıflandırılmış); konut standartlarının oluşturulması ve düzenlenmesi (06.1.).
04.5 Ulaştırma Hizmetleri
04.5.1 Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri
- Yol taşıma sistemlerinin ve tesislerinin (yol, köprü, tünel, otopark tesisleri, otobüs
terminalleri ve benzeri), inşası ve bakımı ile ilgili işlerin ve hizmetlerin idaresi,
- Yol yapım ve bakımının denetlenmesi ve düzenlenmesi,
- İşletme olmayan tipteki yol taşıma sistemlerinin ve tesislerinin inşası ya da işletilmesi,
- Yol yapım faaliyetleri hakkında genel bilgi, teknik dokümantasyon ve istatistiklerin
oluşturulması ve dağıtılması,
- Yol taşıma sistemlerinin ve tesislerinin inşası, bakımı ya da yenilenmesini desteklemek
üzere verilen hibeler, krediler ya da sübvansiyonlar.
Kapsam: Otoyollar, şehir içi yollar, caddeler, bisiklet yolları ve yaya yolları.
Kapsam dışı: Yol trafik kontrolü (03.1.3); yol taşıt imalatçılarına hibeler, krediler ve
sübvansiyonlar (04.4.2); cadde temizleme (05.1.0); gürültü önleyici set ya da çitlerin inşa
edilmesi ve şehir içi otoyolların bazı kısımlarının gürültüyü azaltan yüzeylerle yeniden
kaplanması dâhil olmak üzere diğer gürültü önleyici tesislerin inşası (05.3.0); sokak
aydınlatması (06.4.0).
04.5.2 Karayolu sistemi işletme işleri ve hizmetleri
- Yol taşıma sistemlerinin ve tesislerinin (yol, köprü, tünel, otopark tesisleri, otobüs
terminalleri ve benzeri) işletilmesi, kullanımı,
- Yol kullanıcılarının ( yolcu ve kargo) yol taşımacılığı için yük ve sayı şartnamelerinin
hazırlanması,
- Otobüs, minibüs, kamyon ve kamyonet sürücülerinin ve benzerlerinin çalışma saatlerini
düzenlenmesi,
- Yol taşıma sistemi işlemlerinin (franchise verilmesi-acentelik, kargo tarifelerinin, yolcu
ücretlerinin ve hizmet saat ve sıklığının onaylanması), düzenlenmesi,
- Yol taşıma sistemleri faaliyetleri hakkında genel bilgi, teknik dokümantasyon ve
istatistiklerin oluşturulması ve dağıtılması,
- Yol taşıma sistemlerinin ve tesislerinin işletilmesi için verilen hibeler, krediler ya da
sübvansiyonlar.
04.5.3 Suyolu taşımacılığı tesisleri inşaat işleri ve hizmetleri
- İç karadaki, sahil ve okyanuslardaki su taşımacılığı sistemlerinin ve tesislerinin (limanlar,
rıhtımlar, kılavuzluk hizmetleri ve ekipmanları, kanallar, köprüler, tüneller, dalgakıranlar,
terminaller, iskeleler, ve benzeri) inşası ve bakımı ile ilgili işlerin ve hizmetlerin idaresi,
- Su taşımacılığı kullanıcılarının (gemi ve mürettebatının kaydedilmesi, lisanslanması ve
denetlenmesi, yolcu ve kargo güvenliği ile ilgili yönetmelikler ve benzeri), su taşımacılık
sistemlerinin ve su taşımacılık tesislerinin inşası ve bakımının denetlenmesi ve düzenlenmesi,
- İşletme tipinde olmayan su taşıma sistemlerinin ve tesislerinin (feribotlar gibi) inşaa
edilmesi ya da işletilmesi,
- Su taşımacılık sistemlerinin ve tesislerinin inşası, bakımı ya da yenilenmesini desteklemek
üzere verilen hibeler, krediler ya da sübvansiyonlar.
Kapsam dışı: Gemi yapımcılarına verilen hibeler, krediler ya da sübvansiyonlar. (04.4.2)
04.5.4 Suyolu taşımacılığı işletme işleri ve hizmetleri
- İç karadaki, sahil ve okyanuslardaki su taşımacılığı sistemlerinin ve tesislerinin (limanlar,
rıhtımlar, kılavuzluk hizmetleri ve ekipmanları, kanallar, köprüler, tüneller, dalgakıranlar,
terminaller, iskeleler, ve benzeri) işletilmesi, kullanımı ile ilgili işlerin ve hizmetlerin idaresi,
- Su taşımacılığı kullanıcılarının (gemi ve mürettebatının kaydedilmesi, lisanslanması ve
denetlenmesi, yolcu ve kargo güvenliği ile ilgili yönetmelikler ve benzeri), su taşımacılık
sistemlerinin (franschise verilmesi-acentelik, kargo tarifelerinin ve yolcu ücretlerinin ve
hizmet saatlerinin ve sıklığının onaylanması, ve benzeri) denetlenmesi ve düzenlenmesi,
- Su taşımacılığı sistem faaliyetleri ve su üstü taşıma tesislerinin inşaat faaliyetleri hakkında
genel bilgi, teknik dokümantasyon ve istatistiklerin oluşturulması ve dağıtılması,
- Su taşımacılık sistemlerinin ve tesislerinin işletilmesini desteklemek üzere verilen hibeler,
krediler ya da sübvansiyonlar.
Kapsam: Telsiz ve uydu ile navigasyon yardımları (kılavuzluk hizmetleri); acil durum
kurtarma ve çekme hizmetleri.
04.5.5 Demiryolu inşaatı ve işletme işleri ve hizmetleri
- Demiryolu taşımacılığı sistemlerinin ve tesislerinin (demiryolu yatakları, terminalleri,
tünelleri, köprüleri, setleri, geçitleri ve benzeri) işletilmesi, kullanımı, inşası ya da bakımı ile
ilgili işlerin ve hizmetlerin idaresi,
- Demiryolu kullanıcılarının (raylı araç koşulları, ray yatağının stabilitesi, yolcu güvenliği,
kargo güvenliği ve benzeri), demiryolu taşımacılığı sistemlerine dair işlemlerin (franchise
verilmesi-acentelik, yolcu ücretlerinin ve kargo tarifelerinin ve hizmet saatleri ve sıklıklarının
onaylanması ve benzeri), ve demiryolu yapım ve bakım çalışmalarının denetlenmesi ve
düzenlenmesi,
- İşletme tipinde olmayan demiryolu taşımacılık sistemlerinin ve tesislerinin inşası ve
işletilmesi,
- Demiryolu taşımacılık sistemleri ve tesisleri hakkında genel bilgi, teknik dokümantasyon ve
istatistiklerin oluşturulması ve dağıtılması,
- Demiryolu taşımacılık sistemlerinin ve tesislerinin işletilmesini, inşasını, bakımını ya da
yenilenmesini desteklemek üzere verilen hibeler, krediler ya da sübvansiyonlar.
Kapsam: Uzun hatlı ve şehir içi demiryolu taşımacılık sistemleri, şehir içi hızlı transit raylı
taşıma sistemleri ve tramvay taşımacılık sistemleri; raylı işletme araçlarının edinimi ve
bakımı.
Kapsam dışı: Raylı işletme araçları imalatçılarına verilen hibeler, krediler ve sübvansiyonlar
(04.4.2); gürültü önleyici set ya da çitlerin inşa edilmesi ve demiryollarının bazı kısımlarının
gürültüyü azaltan yüzeylerle yeniden kaplanması dâhil olmak üzere diğer gürültü önleyici
tesislerin inşası (05.3.0).
04.5.6 Havayolu taşımacılığı tesisleri inşaat ve işletme işleri ve hizmetleri
- Hava taşımacılık sistemlerinin ve tesislerinin işletilmesi, kullanımı, inşası ve bakımı ile ilgili
işlerin ve hizmetlerin idaresi (hava alanları, iniş ve kalkış pistleri, terminaller,hangarlar,
navigasyon yardımları-kılavuzluk hizmetleri- ve ekipmanları, hava kontrol kolaylıkları, ve
benzeri),
- Hava taşımacılığı kullanıcılarının (uçak, pilot, mürettebat, yer mürettebatının lisanslanması
ve denetlenmesi, yolcu güvenliği ile ilgili yönetmelikler, hava taşımacılığı kazalarının
soruşturulması, ve benzeri), hava taşımacılığı sistemine dair işlemlerin (rota tahsisi, kargo
tarifelerinin, yolcu ücretlerinin ve hizmet seviyesinin ve sıklığının onaylanması, ve benzeri),
ve hava taşımacılık tesislerinin inşa ve bakım faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi,
- İşletme tipinde olmayan kamuya ait hava taşımacılık hizmetlerinin ve tesislerinin inşa
edilmesi ya da işletilmesi,
- Hava taşımacılık sistemleri ve hava taşımacılık tesisleri inşaatları ile ilgili genel bilgi, teknik
dokümantasyon ve istatistiklerin oluşturulması ve dağıtılması,
- Hava taşımacılık sistemlerinin ve tesislerinin işletilmesi, inşa edilmesi, bakımı ya da
yenilenmesini desteklemek üzere verilen hibeler, krediler ya da sübvansiyonlar.
Kapsam: Telsiz ve uydudan navigasyon yardımları-kılavuzluk hizmetleri-; acil durum
kurtarma hizmetleri, çizelgeli ya da çizelgesiz kargo ve yolcu hizmetleri; özel bireylerce
gerçekleştirilen uçuşların düzenlenmesi ve denetlenmesi.
Kapsam dışı: Uçak ve benzeri hava araçlarının imalatçılarına verilen hibeler, krediler ve
sübvansiyonlar (04.4.2)
04.5.7 Boru hattı ve diğer nakil tesislerinin inşaat işleri ve hizmetleri
- Boruhatları ve diğer taşıma sistemlerinin (dağ demiryolları, tramvaylar, teleferik ve liftler)
inşası ve bakımı ile ilgili iş ve hizmetlerin idaresi,
- Boru hattı ve diğer taşıma sistemleri kullanıcılarının (kayıt, lisanslama, ekipman muayenesi,
operatör becerileri ve eğitimi, güvenlik standartları ve benzeri), boru hattı ve diğer taşıma
sistemlerinin inşaat ve bakım faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi,
- İşletme tipinde olmayan boru hattı ve diğer taşıma sistemlerinin inşası ya da işletilmesi,
- Boru hattı ve diğer taşıma sistemlerinin inşa edilmesi ile ilgili genel bilgi, teknik
dokümantasyon ve istatistiklerin oluşturulması ve dağıtılması,
- Boru hattı ve diğer taşımacılık sistemlerinin inşa edilmesi, bakımı ya da yenilenmesini
desteklemek üzere verilen hibeler, krediler ya da sübvansiyonlar.
04.5.8 Boru hattı ile nakletme ve diğer taşımacılık sistemi işletme işleri ve hizmetleri
- Boru hatları ve diğer taşıma sistemlerinin (dağ demiryolları, tramvaylar, teleferik ve liftler)
işletilmesi, kullanımı ile ilgili iş ve hizmetlerin idaresi,
- Boru hattı ve diğer taşıma sistemleri kullanıcılarının (kayıt, lisanslama, ekipman muayenesi,
operatör becerileri ve eğitimi; güvenlik standartları ve benzeri), boru hattı ve diğer taşıma
sistemleri işlemlerinin (franchise verilmesi-acentelik, tarifelerin belirlenmesi, hizmet
sıklığının ve seviyesinin belirlenmesi ve benzeri) denetlenmesi ve düzenlenmesi,
- Boru hattı ve diğer taşıma sistemlerinin işletilmesi ile ilgili genel bilgi, teknik
dokümantasyon ve istatistiklerin oluşturulması ve dağıtılması,
- Boru hattı ve diğer taşımacılık sistemlerinin işletilmesi desteklemek üzere verilen hibeler,
krediler ya da sübvansiyonlar.
04.5.9 Sınıflandırmaya girmeyen ulaştırma hizmetleri
(04.5.1-04.5.8) Kapsamı dışındaki ulaştırma hizmetleri.
04.6 İletişim Hizmetleri
04.6.0 İletişim hizmetleri
- Haberleşme sistemlerinin (posta, telefon, telgraf, telsiz ve uydu haberleşme sistemleri)
inşası, genişletilmesi, iyileştirilmesi, işletilmesi ve bakımı ile ilgili iş ve hizmetlerin idaresi,
- Haberleşme sistemleri işletiminin düzenlenmesi (franchise verilmesi-acentelik, frekans
tahsisi, hizmet verilecek pazarların belirlenmesi ve alınacak ücret tarifelerinin belirlenmesi ve
benzeri),
- Haberleşme iş ve hizmetleri ile ilgili genel bilgi, teknik dokümantasyon ve istatistiklerin
oluşturulması ve dağıtılması,
- Haberleşme sistemlerinin işletilmesi, inşa edilmesi, bakımı ya da yenilenmesini desteklemek
üzere verilen hibeler, krediler ya da sübvansiyonlar.
Kapsam dışı: Su yolu taşımacılığı için telsiz ve uydu kılavuzluk yardımları (04.5.3), hava
taşımacılığı için telsiz ve uydu navigasyon yardımları(04.5.6); radyo ve televizyon yayın
sistemleri (08.3.0).
04.7 Diğer Endüstriler
04.7.1 Dağıtım ticareti, ambar ve depolama hizmetleri
- Dağıtımcı ticaret, depolama ve saklama sanayii ile ilgili iş ve hizmetlerin idaresi,
- Toptan ve perakende satışın denetlenmesi ve düzenlenmesi (lisanslama, satış uygulamaları,
evsel tüketimi amaçlanan ambalajlı gıda ve diğer malların etiketlenmesi, tartıların ve diğer
ağırlık ölçme cihazlarının teftiş edilmesi, ve benzeri), depolama sanayisinin denetlenmesi ve
düzenlenmesi (devlete bağlı depoların ve benzerlerinin lisanslanması ve denetlenmesi de dâhil
olmak üzere),
- İlgili malın tipine ve hedeflenen müşteriye bakılmaksızın, toptancılar ya da perakendeciler
aracılığı ile fiyat kontrolü ve istihkak planlarının idaresi; genel kamuya gıda ve diğer benzeri
desteklemelerin sağlanması ve idaresi,
- Fiyatlar, mal stokları ve dağıtımcı ticaret ve depolama sanayisinin diğer yönleri hakkında
bilgi toplamak ve bunu halka ve ticaret çevrelerine dağıtmak; dağıtımcı ticaret ve depolama
sanayisi hakkında istatistiklerin derlenmesi ve yayımlanması,
- Dağıtımcı ticaret ve depolama sanayisinin desteklenmesine yönelik verilen hibeler, krediler
ve sübvansiyonlar.
Kapsam dışı: Üreticiye uygulanan fiyat ve diğer kontrollerin idaresi (fonksiyonuna göre
sınıflandırılmıştır); nüfusun belli bir kesimine ya da bireylere verilen gıda ve benzeri
desteklemeler (10. Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri).
04.7.2 Otel ve lokanta hizmetleri
- Otel ve lokantaların inşası, yaygınlaştırılması, iyileştirilmesi, işletilmesi ve bakımı ile ilgili
iş ve hizmetlerin idaresi,
- Otel ve lokanta faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi (fiyat, temizlik ve satış
uygulamalarını, otel ve lokanta lisanslarını düzenleyen yönetmelikler vb),
- Otelcilik ve lokantacılık işleri ve hizmetleri ile ilgili genel bilgi, teknik dokümantasyon ve
istatistiklerin oluşturulması ve dağıtılması,
- Otel ve lokantaların işletilmesi, inşa edilmesi, bakımı ya da yenilenmesini desteklemek
üzere verilen hibeler, krediler ya da sübvansiyonlar.
04.7.3 Turizm hizmetleri
- Turizm işlerinin ve hizmetlerinin idaresi; turizmin geliştirilmesi ve tanıtılması; ulaştırma,
otel ve lokantacılık sanayileri ile turistlerin varlığından yarar sağlayan diğer sanayiler arasında
bağlantı kurmak,
- Yurt içinde ve dışında turizm bürolarının ve benzerlerinin işletilmesi; reklam
kampanyalarının düzenlenmesi ve tanıtım amaçlı literatürlerin ve benzerlerinin oluşturulması
ve dağıtılması,
- Turizm ile ilgili istatistiklerin derlenmesi ve yayımlanması.
04.7.4 Çok amaçlı geliştirme projeleri işleri ve hizmetleri
Çok amaçlı kalkınma projeleri tipik olarak enerji üretimi, sel kontrolü, sulama, navigasyonkılavuzluk
hizmetleri- ve dinlenme amaçlı entegre tesisleri içerir.
- Çok amaçlı projelerin inşası, yaygınlaştırılması, iyileştirilmesi, işletilmesi ve bakımı ile ilgili
işlerin ve hizmetlerin idaresi,
- Çok amaçlı kalkınma projeleri ile ilgili iş ve hizmetler hakkında genel bilgi, teknik
dokümantasyon ve istatistiklerin oluşturulması ve dağıtılması,
- Çok amaçlı kalkınma projeleri ile ilgili projelerin işletilmesi, inşa edilmesi, bakımı ya da
yenilenmesini desteklemek üzere verilen hibeler, krediler ya da sübvansiyonlar.
Kapsam dışı: Bir ana fonksiyonu olan ve diğer fonksiyonları ikincil olan projeler ana
fonksiyonuna göre sınıflandırılmıştır.
04.8 Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
04.8.1 Genel ekonomik, ticari ve işgücü araştırma ve geliştirme hizmetleri
- Genel ekonomi, ticaret ve çalışma işleri ile ilgili uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme
çalışmaları yürüten devlet kurumlarının işletilmesi ve idaresi,
- Üniversiteler ve araştırma enstitüleri gibi kurumlar ile devlete bağlı olmayan organlar
tarafından gerçekleştirilen genel ekonomi, ticaret ve çalışma işleri ile ilgili uygulamalı
araştırma ve deneysel geliştirme çalışmalarının desteklenmesine yönelik hibeler, krediler ve
sübvansiyonlar.
Kapsam dışı: Temel araştırma (01.4).
04.8.2 Tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık araştırma ve geliştirme hizmetleri
- Tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık ile ilgili uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme
çalışmaları yürüten devlet kurumlarının işletilmesi ve idaresi,
- Üniversiteler ve araştırma enstitüleri gibi kurumlar ile devlete bağlı olmayan organlar
tarafından gerçekleştirilen tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık ile ilgili uygulamalı
araştırma ve deneysel geliştirme çalışmalarının desteklenmesine yönelik hibeler, krediler ve
sübvansiyonlar.
Kapsam dışı: Temel araştırma (01.4).
04.8.3 Yakıt ve enerji araştırma ve geliştirme hizmetleri
- Yakıt ve enerji ile ilgili uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme çalışmaları yürüten
devlet kurumlarının işletilmesi ve idaresi,
- Üniversiteler ve araştırma enstitüleri gibi kurumlar ile devlete bağlı olmayan organlar
tarafından gerçekleştirilen yakıt ve enerji ile ilgili uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme
çalışmalarının desteklenmesine yönelik hibeler, krediler ve sübvansiyonlar.
Kapsam dışı: Temel araştırma (01.4).
04.8.4 Madencilik, imalat ve inşaat araştırma ve geliştirme hizmetleri
- Madencilik, imalat ve inşaat işleri ile ilgili uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme
çalışmaları yürüten devlet kurumlarının işletilmesi ve idaresi,
- Üniversiteler ve araştırma enstitüleri gibi kurumlar ile devlete bağlı olmayan organlar
tarafından gerçekleştirilen madencilik, imalat ve inşaat işleri ile ilgili uygulamalı araştırma ve
deneysel geliştirme çalışmalarının desteklenmesine yönelik hibeler, krediler ve
sübvansiyonlar.
Kapsam dışı: Temel araştırma (01.4.).
04.8.5 Ulaştırma araştırma ve geliştirme hizmetleri
- Taşıma işleri ile ilgili uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme çalışmaları yürüten devlet
kurumlarının işletilmesi ve idaresi,
- Üniversiteler ve araştırma enstitüleri gibi kurumlar ile devlete bağlı olmayan organlar
tarafından gerçekleştirilen taşıma işleri ile ilgili uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme
çalışmalarının desteklenmesine yönelik hibeler, krediler ve sübvansiyonlar.
Kapsam dışı: Temel araştırma (01.4.).
04.8.6 İletişim araştırma ve geliştirme hizmetleri
- Haberleşme ile ilgili uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme çalışmaları yürüten devlet
kurumlarının işletilmesi ve idaresi,
- Üniversiteler ve araştırma enstitüleri gibi kurumlar ile devlete bağlı olmayan organlar
tarafından gerçekleştirilen haberleşme ile ilgili uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme
çalışmalarının desteklenmesine yönelik hibeler, krediler ve sübvansiyonlar.
Kapsam dışı: Temel araştırma (01.4.)
04.8.7 Diğer endüstriler araştırma ve geliştirme hizmetleri
- Diğer sektörler ile ilgili uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme çalışmaları yürüten
devlet kurumlarının işletilmesi ve idaresi,
- Üniversiteler ve araştırma enstitüleri gibi kurumlar ile devlete bağlı olmayan organlar
tarafından gerçekleştirilen diğer sektörler ile ilgili uygulamalı araştırma ve deneysel
geliştirme çalışmalarının desteklenmesine yönelik hibeler, krediler ve sübvansiyonlar.
Kapsam: Dağıtımcı ticaret, depolama ve stoklama; otel ve lokantalar; turizm ve çok amaçlı
kalkınma projeleri.
Kapsam dışı:Temel araştırma (01.4.)
04.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Ekonomik İşler ve Hizmetler
04.9.9 Sınıflandırmaya girmeyen ekonomik işler ve hizmetler
(04.1), (04.2), (04.3), (04.4), (04.5), (04.6), (04.7) ya da (04.8) altına dâhil edilemeyen genel
ve sektörel ekonomik işler ile ilgili faaliyetlerin idaresi, işletilmesi ya da desteklenmesi.
05- ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
Çevre koruma sınıflandırması, Avrupa Toplulukları istatistik Bürosu (Eurostat) tarafından
yayımlanan Çevre Hakkında Ekonomik Bilgilerin Toplanması ile ilgili Avrupa Sistemi
(SERIEE) dokümanında açıklanan Çevre Koruma Etkinliklerinin Sınıflandırılması (CEPA)
üzerine dayanmaktadır.
05.1 Atık Yönetimi Hizmetleri
Bu grup, atıkların toplanmasını, işlenmesini ve bertarafını kapsar.
Atık toplama şunları içerir: sokakların, meydanların, yolların, pazaryerlerinin, halka açık park
ve bahçelerin ve benzerlerinin süpürülmesi; tiplerine göre ayırmak suretiyle ya da hiç bir
ayırma işlemi olmaksızın tüm atıkların toplanması; toplanan atıkların atık işleme ya da
bertaraf alanlarına taşınması.
Atıkların işlenmesi, atıkların nötralize edilmesi, tehlikeli olmaktan çıkarılması, daha güvenli
taşınabilir hale getirilmesi, geri dönüşüme ya da depolamaya uygun hale getirilmesi ya da
hacminin küçültülmesi amacıyla fiziksel, kimyasal ya da biyolojik karakterlerinin ya da
kompozisyonlarının değiştirilmesi için tasarlanmış olan yöntem ve işlemlerdir.
Atık bertarafı şunları içerir: Daha fazla kullanılması ön görülmeyen atıkların toprakla örtme,
toprak altına gömme konteynerlerde depolama, denize boşaltma ya da diğer uygun bertaraf
yöntemleri aracılığı ile son depolamasının yapılması.
05.1.0 Atık Yönetimi Hizmetleri
- Dönüşümlü katı atık , dönüşümsüz katı atık,tıbbi atık, nükleer atık toplama, işleme ve
bertaraf sistemlerinin idaresi, denetlenmesi, teftiş edilmesi, işletilmesi ya da desteklenmesi,
- Bu tür sistemlerin işletilmesi, inşa edilmesi, bakımı ya da yenilenmesi için verilen hibeler,
krediler ya da sübvansiyonlar.
05.2 Atık Su Yönetimi Hizmetleri
Bu grup kanalizasyon sistemi faaliyetlerini ve atık su arıtma faaliyetlerini kapsar.
Kanalizasyon sistemi faaliyetleri atık su (yağmur suyu, evsel ve diğer atık sular) boşaltımını
sağlayacak kolektör, boru hattı, taşıma kanalları ve pompa sistemlerinin, atığın oluştuğu
mekandan bir arıtma tesisine ya da atık suyun yüzey suyuna boşaltıldığı noktaya kadar
inşasını ve yönetimini içerir.
Atık su arıtma faaliyetleri ise atık suyun uygulanan çevre standartlarına ya da diğer kalite
normlarına uygun hale getirilmesi için gerçekleştirilen mekanik, biyolojik ya da ileri
seviyedeki işlemleri içerir.
05.2.0 Atık Su Yönetimi Hizmetleri
- Kanalizasyon sistemlerinin ve atık su arıtma faaliyetlerinin idaresi, denetlenmesi, izlenmesi,
işletilmesi ya da desteklenmesi,
- Bu tür sistemlerin işletilmesi, inşa edilmesi, bakımı ya da yenilenmesi için verilen hibeler,
krediler ya da sübvansiyonlar.
05.3 Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri
Bu grup, atmosfer , hava ve iklim koruma, toprak ve yer yüzü sularının korunması, gürültü ve
titreşim azaltılması ile radyasyona karşı korunmayı içerir.
Bu faaliyetler şunları içerir: İzleme sistemlerinin ve istasyonlarının (meteoroloji istasyonları
hariç) inşa edilmesi, bakımı ve işletilmesi; kentsel otoyol ve demiryollarının belli kısımlarının
gürültüyü azaltan yüzey kaplamaları ile kaplanması da dâhil olmak üzere, gürültü azaltıcı set,
çit ve diğer gürültü azaltıcı tesislerin inşa edilmesi; su kütlelerindeki kirliliğin azaltılmasına
yönelik önlemler; hava kalitesini etkileyen kirletici salınımları ve sera etkisi yaratan gaz
emisyonlarını kontrol altında tutma ya da önlemeye yönelik tedbirler; kirlenmiş toprakların
dekontaminasyonu için ve kirletici ürünlerin depolanması için tesisatların inşa edilmesi,
bakımı ve işletilmesi; kirletici ürünlerin taşınması.
05.3.0 Kirliliğin azaltılması hizmetleri
- Kirlilik kontrol ve azaltma faaliyetlerinin idaresi, denetlenmesi, izlenmesi, işletilmesi ya da
desteklenmesi,
- Kirlilik kontrol ve azaltma faaliyetlerinin desteklenmesi için verilen hibeler, krediler ya da
sübvansiyonlar.
05.4 Doğal Ortamın ve Bio Çeşitliliğin Korunması
Bu grup, fauna ve flora türlerinin korunması (soyu tükenmiş türlerin yeniden doğaya
kazandırılması ya da soyu tükenmek üzere olan türlerin kurtarılması da dâhil olmak üzere);
doğal ortamların korunması (doğal parkların ve koruma alanlarının yönetimi dâhil olmak
üzere), ve doğal örtünün estetik değer açısından korunması (estetik değerin arttırılması
çerçevesinde, hasar görmüş bitki örtülerinin yeniden şekillendirilmesi, terkedilmiş maden ve
taş ocaklarının yeniden rehabilite edilmesi dâhil olmak üzere) ile ilgili faaliyetleri kapsar.
05.4.0 Doğal ortamın ve bio çeşitliliğin korunması
- Biyo çeşitliliğin ve doğal ortamın korunması ile ilgili faaliyetlerin idaresi, denetlenmesi,
izlenmesi, işletilmesi ya da desteklenmesi,
- Biyo çeşitliliğin ve doğal ortamın korunması ile ilgili faaliyetlerin desteklenmesi için verilen
hibeler, krediler ya da sübvansiyonlar.
05.8 Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
05.8.8 Çevre korumaya ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri
- Çevrenin korunması ile ilgili uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme çalışmaları
yürüten devlet kurumlarının idaresi ve işletilmesi,
- Üniversiteler ve araştırma enstitüleri gibi, devlete bağlı olmayan organlarca gerçekleştirilen
çevre koruması ile ilgili uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme çalışmalarının
desteklenmesi için verilen hibeler, krediler ya da sübvansiyonlar.
Kapsam dışı: Temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme tanımları (01.4)
ve (01.8)de verilmiştir.
05.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hizmetleri
05.9.9 Sınıflandırmaya girmeyen çevre koruma hizmetleri
- Çevre koruma tanıtımı için tüm politikaların, plan, program ve bütçelerin formülasyonu,
idaresi, koordinasyonu ve izlenmesi gibi faaliyetlerin idaresi, yönetimi, düzenlenmesi,
denetlenmesi, işletilmesi ve desteklenmesi,
- Çevre koruma hizmetlerinin sağlanması için gerekli mevzuat ve standartların hazırlanması
ve yürütülmesi,
- Çevre koruma ile ilgili genel bilgi, teknik dokümantasyon ve istatistiklerin oluşturulması ve
dağıtılması.
Kapsam: (05.1), (05.2), (05.3), (05.4), ya da (05.8) altında sınıflandırılamayan çevre koruma
işleri ve hizmetleri.
06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
06.1 İskan İşleri ve Hizmetleri
06.1.0 İskan işleri ve hizmetleri
- İskan geliştirme işleri ve hizmetlerinin idaresi; iskan geliştirme faaliyetlerinin, kamu
mercileri tarafından gerçekleştiriliyor olsa da olmasa da, tanıtılması, izlenmesi ve
değerlendirilmesi,
- İskan standartlarının geliştirilmesi ve düzenlenmesi,
- Konut edindirme ile ilişkili olarak gecekonduların ortadan kaldırılması,
- Konut inşaatı için gerekli olan arsaların iktisabı; genel kamu için ya da özel ihtiyaçları olan
insanlar için konut birimlerinin inşa edilmesi, satın alınması ya da yeniden şekillendirilmesi,
- İskan geliştirme işleri ve hizmetleri ile ilgili genel bilgi, teknik dokümantasyon ve
istatistiklerin oluşturulması ve dağıtılması,
- İskan stokunun genişletilmesi, iyileştirilmesi ya da bakımı ile ilgili faaliyetlerin
desteklenmesine yönelik olarak verilen hibeler, krediler ya da desteklemeler.
Kapsam dışı: İnşaat standartlarının geliştirilmesi ve düzenlenmesi (04.4.3); konut sakinlerine
iskan maliyetinin karşılanmasında yardımcı olmak üzere verilen nakdi ve ayni yardımlar
(10.6.).
06.2 Toplum Refahı Hizmetleri
06.2.0 Toplum refahı hizmetleri
- Toplum refahının arttırılmasına yönelik iş ve hizmetlerin idaresi; yerleşim yasalarının, arsa
kullanımı ve bina yönetmeliklerinin idaresi,
- Yeni toplulukların ya da iyileştirilmiş toplulukların planlanması; toplum için konut, sanayi,
kamu hizmetleri, sağlık, eğitim, kültür, dinlenme ve benzeri tesislerin iyileştirilmesi ve
geliştirilmesine yönelik planlama; planlı kalkınma finansmanı için planların hazırlanması,
- Toplum refahı ile ilgili iş ve hizmetlere hakkında genel bilgi, teknik dokümantasyon ve
istatistiklerin hazırlanması ve dağıtılması.
Kapsam dışı: Plan uygulamaları, bir başka deyişle, konut, endüstriyel bina, sokak, kamu
hizmetleri, kültür tesisleri ve benzerinin gerçek anlamda inşa edilmesi ;(fonksiyonuna göre
sınıflandırılmıştır); tarım reformu ve arazilerin yeniden tahsisi (04.2.1); inşaat standartlarının
(04.4.3) ve konut standartlarının (06.1.1) idaresi.
06.3 Su Temini İşleri ve Hizmetleri
06.3.0 Su Temini işleri ve hizmetleri
- Su işlerinin idaresi; gelecekteki su ihtiyacının saptanması ve bu saptama çerçevesinde elde
mevcut kaynakların değerlendirilmesi,
- Suyun saflık, fiyat ve kalite kontrolleri de dâhil olmak üzere, içme suyu ile ilgili tüm
konuların denetlenmesi ve düzenlenmesi,
- İşletme tipinde olmayan su temin sistemlerinin inşa edilmesi ya da işletilmesi,
- Su temin işleri ve hizmetleri ile ilgili genel bilgi, teknik dokümantasyon ve istatistiklerin
oluşturulması ve dağıtılması,
- Su temin sistemlerinin işletilmesi, inşası, bakımı ya da yenilenmesini desteklemek üzere
verilen hibeler, krediler ya da sübvansiyonlar.
Kapsam dışı: Sulama sistemleri (04.2.1); çok amaçlı projeler (04.7.4); atık su toplama ve
arıtma (05.2.0).
06.4 Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması Hizmetleri
06.4.0 Sokak ve caddelerin aydınlatılması hizmetleri
- Sokak aydınlatma işlerinin idaresi; sokak aydınlatma standartlarının geliştirilmesi ve
düzenlenmesi,
- Sokak aydınlatmalarının tesis edilmesi, işletilmesi, bakımı, yenilenmesi ve benzeri.
Kapsam dışı:Otoyol yapım ve işletimi ile ilgili aydınlatma işleri ve hizmetleri (04.5.2)
06.8 İskan ve Toplum Refahına İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
06.8.0 İskan ve toplum refahına ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri
- İskan ve toplum refahı hizmetleri ile ilgili uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme
çalışmaları yürüten devlet kurumlarının idaresi ve işletilmesi,
- Araştırma enstitüleri ve üniversiteler gibi kurumlar ile devlete bağlı olmayan organlar
tarafından yürütülen, iskan ve toplum refahı hizmetleri ile ilgili uygulamalı araştırma ve
deneysel geliştirme çalışmalarının desteklenmesine yönelik verilen hibeler, krediler ve
sübvansiyonlar.
Kapsam dışı: Temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme tanımları (01.4)
ve (01.8), inşaat yöntemleri ya da malzemeleri ile ilgili uygulamalı araştırmalar ve deneysel
geliştirmeler (04.8.4) altında verilmiştir.
06.9 Sınıflandırmaya Girmeyen İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri
06.9.9 Sınıflandırmaya girmeyen iskan ve toplum refahı hizmetleri
- İskan ve toplum refahı hizmetleri ile ilişkili tüm politikaların, plan, program ve bütçelerin
oluşturulması, idaresi, koordinasyonu ve izlenmesi,
- İskan ve toplum refahı hizmetleri ile ilgili mevzuat ve standartların hazırlanması ve
yürütülmesi; iskan ve toplum refahı hizmetleri ile ilgili genel bilgi, teknik dokümantasyon ve
istatistiklerin oluşturulması ve dağıtılması.
Kapsam: (06.1), (06.2), (06.3), (06.4) ya da (06.8) altında sınıflandırılamayan iskan ve toplum
refahı hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin idaresi, işletilmesi ya da desteklenmesi.
07- SAĞLIK HİZMETLERİ
Devlet tarafından yapılan sağlık masrafları, kollektif bir bazda sağlanan hizmetlere ve
bireylere sağlanan hizmetlere ilişkin giderleri içerir. Bireysel hizmetlere ilişkin giderler (07.1)
ile (07.4) arasında sınıflandırılmıştır; kolektif hizmetlere ilişkin giderler ise (07.8) ve (07.9)
altında sınıflandırılmıştır.
Kollektif sağlık hizmetleri devlet politikasının oluşturulması ve idaresi; tıbbi personel ve
gezici sağlık personeli için ve hastane, klinik ve ameliyathane ve benzeri için standartların
oluşturulması ve yürütülmesi; sağlık hizmeti sağlayan kişilerin lisanslanması ve
düzenlenmesi; tıp ve sağlık ile ilişkili konularda uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme
çalışmaları gibi konuları içerir. Ancak, bir grup hastanenin, kliniğin, ameliyathanenin ve
benzerinin idare ve işletmesi ile bağlantılı işletme giderleri bireysel giderler olarak kabul
edilir ve uygun olduğu üzere (07.1) ile (07.4) arasında sınıflandırılır.
07.1 Tıbbi Ürünler, Cihaz ve Ekipmanlara İlişkin İşler ve Hizmetler
Bireyler ya da aileler tarafından, reçeteli ya da reçetesiz olarak, genellikle eczanelerden ya da
tıbbi ekipman satıcılarından temin edilen ilaçlar, protezler, tıbbi cihazlar, ekipmanlar ve
sağlıkla ilgili diğer ürünler bu gruba dâhildir. Bu tıbbi ürünler tüketim ya da sağlık tesisi ya da
kurumu dışında kullanım amaçlıdır. Bu tür ürünler ayakta tedavi gören hastalara, doktorlar,
diş hekimleri ve gezici sağlık ekipleri tarafından doğrudan, yatarak tedavi gören hastalara ise
hastane tarafından verilir; buna benzer uygulamalar ayakta tedavi hizmetleri (07.2) ya da
hastane hizmetleri (07.3) olarak sınıflandırılır.
07.1.1 İlaç ve ilaç benzeri ürünlerin temini hizmetleri
- Tıbbi preparatlar, tıbbi ilaçlar, patentli ilaçlar, serumlar ve aşılar, vitaminler ve mineraller,
balık yağı ve oral kontraseptifler gibi farmasötik ürünlerin sağlanması,
- Farmasötik ürünlerin sağlanması faaliyetinin idaresi, yürütülmesi ya da desteklenmesi.
07.1.2 Diğer tıbbi ürünler
- Klinik termometreler, yapışkan olan ve olmayan bandajlar, hipodermik şırıngalar, ilk yardım
setleri, sıcak su torbaları ve buz torbaları, elastik çorap ve dizlik gibi tıbbi çorap ve çamaşır
kalemleri, gebelik testleri, prezervatif ve diğer mekanik doğum kontrol cihazları gibi tıbbi
ürünlerin sağlanması,
- Tavsiye edilen diğer tıbbi ürünlerin sağlanması faaliyetinin idaresi, yürütülmesi ya da
desteklenmesi.
07.1.3 Terapik alet ve araç hizmetleri
- Düzeltici gözlük ve kontak lens, işitme cihazları, takma göz, yapay kol-bacak ve diğer
protez cihazları, ortopedik destek ve teller, ortopedik ayakkabı, ameliyat kemerleri, makas ve
destekleri, boyun sargıları, tıbbi masaj ekipmanı ve sağlık lambaları, akülü ya da aküsüz
tekerlekli sandalyeler ve hasta taşıyıcıları, “özel” yataklar, koltuk değnekleri, kan basıncının
izlemesine yarayan elektronik ve diğer cihazlar ve benzeri gibi tedavi cihazlarının ve
ekipmanlarının sağlanması,
- Tavsiye edilen tedavi cihazlarının ve ekipmanlarının sağlanması ile ilgili faaliyetlerin
idaresi, yürütülmesi ya da desteklenmesi.
Kapsam: Takma dişleri kapsar ancak yerleştirme maliyetleri dâhil değildir; tedavi edici cihaz
ve ekipmanların onarımı.
Kapsam dışı: Tedavi ekipmanlarının kiralanması (07.2.4).
07.2 Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri
Bu grup; doktorlar, diş hekimleri, gezici doktor ve sağlık ekipleri tarafından, ayakta tedavi
gören hastalara verilen tıp, diş ve ağız sağlığı, ve gezici sağlık hizmetlerini kapsar. Bu
hizmetler evde, bireysel ya da grup danışmanlık tesislerinde, dispanserlerde ya da hastane ve
benzeri kuruluşların ayakta tedavi kliniklerinde verilebilir.
Ayakta tedavi hizmetleri doktor, diş hekimleri ve gezici sağlık ekipleri tarafından ayakta
tedavi gören hastalara doğrudan temin edilen ilaçları, protezleri, tıbbi cihaz ve ekipmanları ve
sağlıkla ilgili diğer ürünleri içerir.
Yatan hastalar için hastaneler tarafından sağlanan tıp, diş sağlığı ve ambulans hizmetleri
hastane hizmetleri (07.3) içine dâhil edilmiştir.
07.2.1 Genel poliklinikler
Bu sınıf, genel tıbbi klinikler ve genel pratisyen hekimler tarafından temin edilen hizmetleri
kapsar.
Genel tıp klinikleri, genel olarak vasıflı tıp doktorları tarafından, belli bir tıbbi ihtisaslık ile
sınırlı olmayan, ayakta tedavi hizmetleri veren kurumlar olarak tanımlanır. Genel pratisyen
hekimler belli bir tıp dalında uzmanlığa sahip değildir.
- Genel tıp hizmetlerinin sağlanması,
- Genel tıbbi klinikler ve genel pratisyen hekimler tarafından verilen genel tıp hizmetlerinin
idaresi, teftişi, işletilmesi ya da desteklenmesi.
Kapsam dışı: Tıbbi analiz laboratuarlarının ve röntgen merkezlerinin hizmetleri (07.2.4).
07.2.2 İhtisaslaşmış poliklinikler
Bu sınıf, ihtisaslaşmış tıbbi klinikler ve uzman hekimler tarafından verilen hizmetleri kapsar.
İhtisaslaşmış tıbbi klinikler ve uzman hekimler genel tıbbi kliniklerden ve genel pratisyen
hekimlerden farklıdır; verdikleri hizmet belli bir vaka, hastalık, tıbbi prosedür ya da hasta
sınıfının tedavisine yöneliktir.
- İhtisaslaşmış tıp hizmetlerinin sağlanması,
- Uzman tıbbi klinikler ve uzman hekimler tarafından verilen uzman tıp hizmetlerinin idaresi,
denetlenmesi, işletilmesi ya da desteklenmesi.
Kapsam: Ortodonti uzmanları tarafından verilen hizmetleri içerir.
Kapsam dışı: Diş klinikleri ve diş hekimleri (07.2.3); tıbbi analiz laboratuarları ve röntgen
merkezleri tarafından verilen hizmetler (07.2.4).
07.2.3 Ağız ve diş sağlığı hizmetleri
Bu sınıf, genel ya da uzman diş klinikleri ve diş hekimleri, ağız sağlığı ya da diğer diş
merkezleri tarafından verilen hizmetleri kapsar.
Diş klinikleri ayakta tedavi hizmeti verir. Diş hekimleri tarafından yönetilmesi ya da diş
hekimi çalıştırması gerekmez; ağız bakımı ve diş sağlığı yardımcıları tarafından yönetilebilir,
ya da bu kimseleri çalıştırabilir.
- Ayakta tedavi gören hastalara diş hizmetlerinin verilmesi,
- Genel ya da uzman diş klinikleri, diş hekimleri, ağız sağlığı ve bakımı uzmanları ve dişle
ilgili diğer yardımcı birimler tarafından verilen diş hizmetlerinin idaresi, denetlenmesi,
işletilmesi ve desteklenmesi.
Kapsam: Takma dişler için takma bedelleri.
Kapsam dışı: Takma dişler (07.1.3); ortodonti uzmanlarınca verilen hizmetler (07.2.2); tıbbi
analiz laboratuarları ve röntgen merkezleri tarafından verilen hizmetler (07.2.4)
07.2.4 Yardımcı sağlık hizmetleri
- Ayakta tedavi gören hastalar için gezici sağlık hizmetlerinin temin edilmesi,
- Hemşirelerin, ebelerin, fizyoterapistlerin, mesleki terapistlerin, konuşma terapistlerinin ve
diğer gezici sağlık personelinin sorumluluğu altındaki klinikler tarafından verilen sağlık
hizmetlerinin, ve konsültasyon odası dışında, hastaların evinde ya da diğer tıbbî olmayan
kurumlarda hemşireler, ebeler ve gezici sağlık personeli tarafından verilen sağlık
hizmetlerinin idaresi, denetlenmesi, yürütülmesi ya da desteklenmesi.
Kapsam: Akapunkturcular, şirodotistler, şiropraktörler, optometristler, geleneksel tıp
uygulayanlar ve benzeri; tıbbi analiz laboratuarları ve röntgen merkezleri; tedavi
ekipmanlarının kiralanması; tıbbi olarak tavsiye edilen düzeltici jimnastik terapisi; ayakta
tedavi için termal banyolar ve deniz suyu tedavileri; hastaneler tarafından yürütülenler
dışındaki ambulans hizmetleri.
Kapsam dışı: Kamu sağlık hizmeti laboratuarları (07.4.0); hastalık nedenlerinin saptanması ile
uğraşan lâboratuarlar (07.8.)
07.3 Hastane İşleri ve Hizmetleri
Hastaneye yatırmak, tedavi süresi boyunca bir hastanın hastane içinde barındırılması olarak
tanımlanır. Hastane gündüz bakımı ve ev-temelli hastane tedavileri ve ölümcül hastaların
bakıldığı merkezler bu sınıfa dâhildir.
Bu grup, genel ve uzmanlık hastaneleri tarafından verilen hizmetleri, tıp merkezleri, doğum
evleri, bakım evleri ve genelde ayakta tedavi hizmeti sunan tedavi evleri tarafından verilen
hizmetleri, askeri üs hastanelerinin hizmetlerini, tıbbi izlemenin hayati bir önem taşıdığı yaşlı
insanlara hizmet veren kurumların hizmetlerini ve uzun vadeli destek yerine hastanın
tedavisine yoğunlaşan, yataklı sağlık ve rehabilitasyon terapisi sağlayan rehabilitasyon
merkezleri tarafından verilen hizmetleri kapsar.
Hastaneler vasıflı tıp hekimlerinin doğrudan gözetimi altında yataklı sağlık ve bakım hizmeti
sunan kurumlar olarak tanımlanır. Tıp merkezleri, doğumevleri, bakım evleri ve tedavi
merkezleri de yataklı hizmet verir, ancak buralardaki hizmetler çoğunlukla tıp hekimlerinden
daha düşük vasıflı personel tarafından verilir ve yönetilir.
Askeri sahra hastaneleri (02.1), sadece ayakta tedavi hizmeti veren dispanserler
ameliyathaneler, klinikler (07.2), uzun vadeli destek sağlayan sakat ve özürlü merkezleri ve
rehabilitasyon merkezleri (10.1.2), yaşlı insanlar için huzurevleri (10.2.0) bu grup kapsamında
değildir. Hastanede yatırıldığı süre zarfında kaybedilen gelir için hastaya yapılan ödemeler de
bu grup kapsamına dâhil değildir (10.1.1).
Hastane hizmetleri hastaya sağlanan ilaçları, protezleri, tıbbi cihaz ve ekipmanları ve diğer
sağlıkla ilişkili ürünleri içerir. Hastanelerin tıbbi olmayan idari, harcamaları, tıbbi olmayan
personel, yiyecek, içecek, barınma (personel lojmanları dâhil) ve benzeri giderleri de bu
kapsama girer.
07.3.1 Genel hastane hizmetleri
- Genel hastane hizmetlerinin sağlanması,
- Hizmetlerini belli bir tıbbi uzmanlık ile sınırlamayan hastanelerin idaresi, işletilmesi,
denetlenmesi ya da desteklenmesi.
Kapsam dışı: Vasıflı tıp hekimlerinin doğrudan denetimi altında olmayan tıp merkezleri
(07.3.3)
07.3.2 İhtisas hastaneleri tarafından verilen hizmetler
İhtisas hastaneleri genel hastanelerden farklıdır; verdikleri hizmetler belli bir vakanın,
hastalığın ya da hasta sınıfının tedavisi ile sınırlıdır, örneğin: göğüs hastalıkları ve tüberküloz,
cüzam, kanser, kulak - burun - boğaz, psikiyatri, doğum bilim, pediatri ve diğerleri.
- İhtisaslaşmış hastane hizmetlerinin sağlanması,
- Hizmetlerini belli bir ihtisas alanı ile sınırlayan hastanelerin idaresi, denetlenmesi,
işletilmesi ya da desteklenmesi.
Kapsam dışı: Vasıflı tıp doktorlarının doğrudan denetimi altında olmayan doğum evleri
(07.3.3).
07.3.3 Tıp merkezi ve doğumevlerinde verilen hizmetler
- Tıp merkezi ve doğum evi hizmetlerinin sağlanması,
- Tıp merkezi ve doğum evlerinin idaresi, denetimi, işletimi ya da desteklenmesi.
07.3.4 Hastane bakım ve nekahat merkezlerinde verilen hizmetler
Bakım ve iyileştirme evleri, ameliyattan ya da sürekli gözlem altında bulunmayı ve ilaç,
fizyoterapi ve kaybedilen fonksiyonların tazmini için eğitim ya da istirahat gerektiren zayıf
düşürücü hastalık ya da vakalardan iyileşme evresinde olan kişilere yataklı hizmetler sunar.
- Bakım ve iyileştirme evi hizmetlerinin sağlanması,
- Bakım ve iyileştirme evi hizmetlerinin idaresi, denetlenmesi, yürütülmesi ya da
desteklenmesi.
Kapsam: Tıbbi izlemenin hayati bir unsur olduğu yaşlı insanlara hizmet veren kuruluşlar;
uzun vadeli destek yerine hastanın tedavi edilmesini amaçlayan, yataklı sağlık hizmetleri ve
rehabilitasyon terapileri sağlayan rehabilitasyon merkezleri.
Kapsam dışı :Huzur evlerinin idaresi ve işletilmesi (10.1.2) .
07.3.9 Sınıflandırmaya girmeyen hastane işleri ve hizmetleri
Desteklenmeleri de dâhil (07.3.1-07.3.4) kapsamı dışındaki hastane işleri ve hizmetleri.
07.4 Halk Sağlığı Hizmetleri
07.4.0 Halk sağlığı hizmetleri
- Kamu sağlık hizmetlerinin sağlanması,
- Kan bankası faaliyetleri (toplama, işleme sokma, depolama ve sevkıyat), hastalık saptama
(kanser, tüberküloz, zührevi hastalıklar), hastalıktan korunma (bağışıklık kazandırma,
aşılama), izleme (bebek beslenmesi, çoçuk sağlığı), salgınlarla ilgili veri toplama, aile
planlaması hizmetleri gibi kamu sağlık hizmetlerinin idaresi, denetlenmesi, yürütülmesi ya da
desteklenmesi,
- Kamu sağlığını ilgilendiren konularda bilgi hazırlamak ve dağıtmak.
Kapsam: Özel ekipler tarafından, işyerlerinde, okullarda ve diğer tıbbi olmayan mekanlarda,
çoğunluğu sağlıklı olan bir grup müşteriye verilen kamu sağlık hizmetleri; hastanelerle,
kliniklerle ya da doktorlarla bağlantılı olmayan kamu sağlık hizmetleri; tıbbi olarak vasıflı
olmayan doktorlar tarafından verilen kamu sağlık hizmetleri; kamu sağlık hizmetleri
laboratuarları.
Kapsam dışı: Tıbbi analiz laboratuarları (07.2.4); hastalık nedenlerinin saptanması ile
ilgilenen laboratuarlar (07.8.8).
07.8 Sağlık Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme
Hizmetleri
07.8.8 Sağlık hizmetlerine ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri
- Sağlık ile ilişkili uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme çalışmaları yürüten devlet
kurumlarının idaresi ve işletilmesi,
- Araştırma enstitüleri ve üniversiteler gibi, devlete bağlı olmayan organlar tarafından
gerçekleştirilen, sağlıkla ilişkili uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme çalışmalarını
desteklemek üzere verilen hibeler, krediler ve sübvansiyonlar.
Kapsam: Hastalık nedenlerinin tespiti ile ilgilenen laboratuarlar.
Kapsam dışı: Temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme tanımları (01.4)
ve (01.8)de verilmiştir.
07.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık Hizmetleri
07.9.9 Sınıflandırmaya girmeyen sağlık hizmetleri
- Tüm sağlık politikalarının, plan, program ve bütçelerinin oluşturulması, idaresi,
koordinasyonu ve izlenmesi,
- Tıp kuruluşlarının, tıbbi personelin ve gezici sağlık personelinin lisanslanması dâhil olmak
üzere, sağlık hizmetlerinin sağlanmasına yönelik mevzuat ve standartların hazırlanması ve
yürütülmesi,
- Sağlıkla ilgili genel bilgi, teknik dokümantasyon ve istatistiklerin oluşturulması ve
dağıtılması.
Kapsam: (07.1), (07.2), (07.3), (07.4) ya da (07.8) altında sınıflandırılamayan sağlık işleri ve
hizmetleri.
08- DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
Devlet tarafından dinlenme, kültür ve din için yapılan masraflar bireysel kişilere ve ailelere
sağlanan hizmetlerin giderlerini ve kolektif bazda sağlanan hizmetlerin giderlerini kapsar.
Bireysel giderler (08.1) ve (08.2) gruplarına dâhil edilmiştir; kolektif hizmetlerin giderleri ise
(08.3) ile (08.6) arasında yer alan gruplarda sınıflandırılmıştır.
Kolektif hizmetler tüm topluma sağlanan hizmetlerdir. Bu hizmetler şunları içerir: Devlet
politikalarının oluşturulması ve idaresi; dinlenme ve kültür hizmetlerinin sağlanmasına
yönelik mevzuat ve standartların oluşturulması ve yürütülmesi; dinlenme, kültür ve din işleri
ve hizmetleri hakkındaki uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme çalışmaları.
08.1 Dinlenme ve Spor Hizmetleri
08.1.0 Dinlenme ve spor hizmetleri
- Spor ve dinleme hizmetlerinin sağlanması; spor ve dinlenme işlerinin idaresi; spor
tesislerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi,
- Aktif spor uğraşları ve olayları için tesislerin (oyun sahaları, tenis kortları, squash kortları,
koşu parkurları, golf pistleri, boks ringleri, paten alanları, jimnastik salonları, ve benzeri)
işletilmesi ya da desteklenmesi,
- Pasif spor uğraşları ve olayları için tesislerin (özel olarak donatılmış kağıt oyun salonları,
satranç vb masaüstü oyun salonları) işletilmesi ya da desteklenmesi,
- Dinlenme amaçlı tesislerin (parklar, sahiller, kamp alanları ve buralarda ticari olmayan
şekilde döşenmiş konaklama alanları, yüzme havuzları, kamuya açık, yıkanma amaçlı banyo
ve hamamlar, ve benzeri) işletilmesi ya da desteklenmesi,
- Takımların, bireysel yarışmacıların ya da oyuncuların desteklenmesine yönelik hibeler,
krediler ya da sübvansiyonlar.
Kapsam: İzleyiciler için tesisler; spor olaylarında ulusal, bölgesel ya da yerel takım temsili.
Kapsam dışı: Zoolojik ya da botanik bahçeleri, akvaryumlar, bilimsel amaçlı ağaçlıklar ve
benzeri kurumlar (08.2.1); eğitim kurumlarına bağlı spor ve dinlenme tesisleri (Bölüm 09’da
uygun sınıfa dâhil edilmiştir).
08.2 Kültür Hizmetleri
08.2.0 Kültür hizmetleri
- Kültür hizmetlerinin sağlanması; kültürel işlerin idaresi; kültürel tesislerin denetlenmesi ve
düzenlenmesi,
- Kültürel uğraşlar için tesislerin (kütüphaneler, müzeler, sanat galerileri, tiyatrolar, sergi
salonları, heykeller, tarihi evler ve yerler, zoolojik ve botanik parklar, akvaryumlar, bilimsel
amaçlı ağaçlıklar, ve benzeri) işletilmesi ya da desteklenmesi,
- Bireysel sanatçıların, yazarların, tasarımcıların, bestecilerin ve sanatla ilgili çalışmalar yapan
diğer kişilerin, ve kültürel etkinliklerin tanıtılması ile ilgili çalışmalar yürüten kuruluşların
desteklenmesine yönelik hibeler, krediler ya da sübvansiyonlar.
Kapsam:Sadece turist çekme amaçlı olmaması şartıyla, ulusal, bölgesel ya da yerel
kutlamalar.
Kapsam dışı: Milli sınırlar dışında temsil için amaçlanan kültür olayları (01.1.3); ana hedefi
turist çekmek olan ulusal, bölgesel ya da yerel kutlamalar (04.7.3); yayın yoluyla dağıtılması
amaçlanan kültürel materyallerin prodüksiyonu (08.3.0).
08.3 Yayın ve Yayım Hizmetleri
08.3.0 Yayın ve yayım hizmetleri
- Basın ve yayın işlerinin idaresi; basın ve yayın hizmetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi,
- Basın ve yayın hizmetlerinin yürütülmesi ya da desteklenmesi,
- Aşağıdakilerin desteklenmesine yönelik olarak verilen hibeler, krediler ya da
sübvansiyonlar: Televizyon ya da radyo yayıncılığı için tesis inşası ya da iktisabı; gazete,
dergi ya da kitap basım faaliyetleri için tesis, ekipman ya da materyal inşası ya da iktisabı,
yayın için materyal prodüksiyonları ve bunların yayın yoluyla sunulması, haber ya da diğer
bilgilerin toplanması, basılan çalışmaların dağıtımı.
Kapsam dışı: Devlete ait matbaalar ve basım evleri (01.3.9); radyo ve televizyon yayıncılığı
ile eğitim sağlanması (09).
08.4 Din Hizmetleri
08.4.0 Din hizmetleri
- Din işlerinin idaresi,
- Dini hizmetleri için tesis temin etme ve bu tesislerin işletilmesi, bakım ve onarımı için
destek verme,
- Dini kurumların din adamları ve diğer memurlarının hizmet karşılıklarının ödenmesi,
- Din hizmetlerinin verilmesinin desteklenmesi.
08.8 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
08.8.8 Dinlenme kültür ve din hizmetlerine ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri
- Dinlenme, kültür ve din ile ilgili uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme çalışmaları
yürüten devlet kurumlarının idaresi ve işletilmesi,
- Araştırma enstitüleri ve üniversiteler gibi kurumlar ile devlete bağlı olmayan organlar
tarafından gerçekleştirilen, dinlenme, kültür ve din ile ilgili uygulamalı araştırma ve deneysel
geliştirme çalışmalarının desteklenmesine yönelik hibeler, krediler ve sübvansiyonlar.
Kapsam dışı: Temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme tanımları (01.4)
ve (01.8)de verilmiştir.
08.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
08.9.9 Sınıflandırmaya girmeyen dinlenme, kültür ve din hizmetleri
- Spor, dinlenme, kültür ve din tanıtımı için tüm politikaların, plan, program ve bütçelerin
oluşturulması, idaresi, koordinasyonu ve izlenmesi gibi faaliyetlerin idaresi, yürütülmesi ya
da desteklenmesi,
- Dinlenme ve kültür hizmetlerinin sağlanması için mevzuat ve standartların hazırlanması ve
yürütülmesi,
- Dinlenme, kültür ve din hakkında genel bilgi, teknik dokümantasyon ve istatistik oluşturma
ve dağıtma.
Kapsam: (08.1), (08.2), (08.3), (08.4) ya da (08.8) altında sınıflandırılamayan, dinlenme,
kültür ve din ile ilgili işler ve hizmetler.
09- EĞİTİM HİZMETLERİ
Devletin eğitim masrafları bireysel öğrencilere sağlanan hizmetlerin giderlerini ve kolektif
bazda verilen hizmetlerin giderlerini içerir. Bireysel hizmetlere ait giderler (09.1) ile (09.6)
arasındaki gruplara dâhil edilmiştir; kolektif hizmetlere ait giderler (09.8) ile (09.9)e dâhil
edilmiştir.
Kolektif (toplu) eğitim hizmetleri şunları kapsar: Devlet politikalarının oluşturulması ve
idaresi; standartların belirlenmesi ve yürütülmesi; eğitim kurumlarının düzenlenmesi,
lisanslanması ve denetlenmesi; eğitim işleri ve hizmetleri hakkında uygulamalı araştırma ve
deneysel geliştirme. Ancak, bir grup okulun, kolejin ve benzerinin idaresi ve işleyişi ile
bağlantılı işletme giderleri bireysel giderler olarak kabul edilmektedir ve (09.1) ile (09.6)
arasındaki gruplara uygun şekilde dâhil edilmiştir.
Eğitim sınıflandırması, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)
tarafından yayınlanan 1997 Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırması’nda (ISCED-97) yer
alan seviye kategorilerine dayanmaktadır. ISCED yetişkin eğitimi dâhil her tipten öğrencinin
ve her yaş grubunun eğitimini kapsar. ISCED, eğitimin öğrenimin organize ve sürekli
iletişimden oluştuğunu belirtir.
Bölüm şunları kapsamaktadır: Müfredatı sivil okul müfredatına benzer olan askeri okullar ve
kolejler, polis eğitimine ek olarak genel eğitim de sağlayan polis kolejleri, radyo ve
televizyon yayıncılığı ile eğitim hizmeti verilmesi. Bunlara ilişkin giderler (09.1) ile (09.5)
arasındaki gruplara uygun şekilde dâhil edilmiştir.
09.1 Okul Öncesi ve İlköğretim Hizmetleri
09.1.1 Okul öncesi eğitim hizmetleri
İlköğretim seviyesine kadar tüm eğitim hizmetleri.
- ISCED-97 seviye 0 okul öncesi eğitimin sağlanması; ev ve okul ortamı arasında köprü
oluşturmak için tasarlanmış okul tipi bir ortamda organize öğretimi kapsar. Eğitim yaşı 3 yaşilkokula
başlama yaşı arasıdır. Erken çocukluk ya da okul öncesi eğitim programlarından
ibaret olup, çocuğun sosyal, beyinsel ya da fiziksel gelişimiyle ilgilidir.
- ISCED-97 seviye 0’da okul öncesi eğitim veren okulların ve diğer kuruluşların idaresi,
teftişi, işletilmesi ya da desteklenmesi.
Kapsam dışı: Eğitime yardımcı hizmetler (09.6.0).
09.1.2 İlköğretim hizmetleri
Sınıf öğretmenlerince verilen eğitimi kapsayan ilköğretim hizmetleri.
- ISCED -97 seviye 1’de ilköğretimin temin edilmesi 5-7 ile 10-12 yaş arası çocuklar içindir.
Okuma-yazma, basit matematik bilgisi ile diğer konularda giriş bilgileri sunan programlardan
oluşur.
- ISCED-97 seviye 1 ilköğretim hizmeti veren okulların ve diğer kuruluşların idaresi, teftiş
edilmesi, işletilmesi ya da desteklenmesi,
-Branş öğretmenlerince verilen eğitimi kapsayan ilköğretim hizmetleri,
- ISCED-97 seviye 2’de ortaöğretim birinci kısım eğitiminin temin edilmesi. Seviye 2 orta
öğretimin birinci aşamasıdır. 11-12 başlama yaşı, 14-15 bitirme yaşıdır. Seviye 2 daha çok
konuya yönelik ilk programları kapsar.
- ISCED-97 seviye 2 ortaöğretim birinci kısım eğitim hizmeti veren okulların ve diğer
kuruluşların idaresi, teftiş edilmesi, işletilmesi ya da desteklenmesi,
- ISCED-97 seviye 2 ortaöğretim birinci kısım eğitimi alan öğrencilerin desteklenmesine
yönelik burslar, hibeler, krediler ve harçlıklar.
Kapsam: İlköğretim okulu için yaşı çok büyük olan öğrenciler için okuma yazma programları,
yetişkinler gençler için dışardan ortaöğretim birinci kısım eğitimi.
Kapsam dışı: Eğitime yardımcı hizmetler (09.6.0)
09.2 Ortaöğretim Hizmetleri
09.2.1 Ortaöğretim genel programlar
Genel liseler, süper liseler, anadolu liseleri, fen liselerince eğitimi kapsayan eğitim ve
öğrenim hizmetidir.
09.2.2 Mesleki ve teknik ortaöğretim
- ISCED-97 Seviye 3’de ortaöğretim ikinci kısım eğitiminin temin edilmesi; seviye 3 orta
öğretimin ikinci aşamasını kapsar. Birinci aşama programından sonra 3 ya da 4 yıllık eğitim
sunar. Yetişkinler için okul dışı orta öğretimi kapsar. Üçüncü seviye genel programlar teknik
eğitim ve öğretimi içermez. Bu programlar matematik, fen bilimleri, beşeri ve sosyal
bilimlere dayanır ve üniversiteye giriş için yeterlik sağlamaktadır.
- ISCED-97 seviye 3 ortaöğretim ikinci kısım eğitim hizmeti veren okulların ve diğer
kuruluşların idaresi, teftiş edilmesi, işletilmesi ya da desteklenmesi,
- ISCED-97 seviye 3 ortaöğretim ikinci kısım eğitimi alan öğrencilerin desteklenmesine
yönelik burslar, hibeler, krediler ve harçlıklar.
Kapsam: Yetişkinler ve gençler için dışardan ortaöğretim ikinci kısım eğitimi.
Kapsam dışı: Eğitime yardımcı hizmetler (09.6.0).
09.2.9 Sınıflandırmaya girmeyen ortaöğretim hizmetleri
Desteklenmeleri de dâhil (09.2.1-09.2.2) Kapsamı dışındaki orta öğretim hizmetleri.
09.3 Ortaöğretim Sonrası Mesleki Eğitim Hizmetleri
09.3.0 Ortaöğretim sonrası mesleki eğitim hizmetleri
Lise ve dengi eğitim sonrası Milli Eğitim Bakanlığınca ve diğer eğitim kurumlarınca verilen
LİMME , üniversiteye hazırlık eğitimi gibi eğitim hizmetleri.
- ISCED-97 Seviye 4’de ortaöğretim sonrası yükseköğretim dışı eğitim temin edilmesi,
- ISCED-97 seviye 4 ortaöğretim sonrası yükseköğretim dışı eğitim hizmeti veren kurumların
idaresi, teftiş edilmesi, işletilmesi ya da desteklenmesi,
- ISCED-97 seviye 4 ortaöğretim sonrası yükseköğretim dışı eğitim alan öğrencilerin
desteklenmesine yönelik burslar, hibeler, krediler ve harçlıklar.
Kapsam: Yetişkinler ve gençler için dışardan ortaöğretim sonrası yükseköğretim dışı eğitim.
Kapsam dışı: Eğitime yardımcı hizmetler (09.6.0).
09.4 Yükseköğretim Hizmetleri
09.4.1 Üniversiteler ve yükseköğretim hizmeti veren kurumlar
Lise ve dengi okul eğitimi sonrası 2,3,4,5 ve 6 yıllık eğitim programları üzerinden eğitim
hizmeti veren meslek yüksek okulları, fakülteler enstitüler, akademilerin genel programları ile
yüksek lisans programları, master programları.
- ISCED-97 Seviye 5’de yükseköğretim temin edilmesi,
- ISCED-97 seviye 5 yükseköğretim hizmeti veren üniversitelerin ve diğer kurumların idaresi,
teftiş edilmesi, işletilmesi ya da desteklenmesi,
- ISCED-97 seviye 5 yükseköğretim eğitimi alan öğrencilerin desteklenmesine yönelik
burslar, hibeler, krediler ve harçlıklar.
Kapsam dışı: Eğitime yardımcı hizmetler (09.6.0).
09.4.2 Doktora eğitimi veren yükseköğretim hizmetleri
Doktora eğitim programları, tıpta uzmanlık programları.
- ISCED-97 Seviye 6’de yükseköğretim temin edilmesi,
- ISCED-97 seviye 6 yükseköğretim hizmeti veren üniversitelerin ve diğer kurumların idaresi,
teftiş edilmesi, işletilmesi ya da desteklenmesi,
- ISCED-97 seviye 6 yükseköğretim eğitimi alan öğrencilerin desteklenmesine yönelik
burslar, hibeler, krediler ve harçlıklar.
Kapsam dışı: Eğitime yardımcı hizmetler (09.6.0).
09.5 Seviyeye Göre Sınıflandırılamayan Eğitim Hizmetleri
09.5.0 Seviyeye göre sınıflandırılamayan eğitim hizmetleri
Çıraklık eğitimi, kalfalık, ustalık, BELMEK, Halk Eğitim Kursları gibi seviyeye göre
tanımlanamayan eğitim hizmetlerinin verilmesi, (bir başka deyişle, genellikle yetişkinlere
yönelik, önceden özel bir eğitim alınmış olmasını gerektirmeyen ve özellikle mesleki eğitim
ve kültürel gelişme odaklı eğitim programları),
- Seviyeye göre tanımlanamayan eğitim hizmeti veren kurumların idaresi, teftiş edilmesi,
işletilmesi ya da desteklenmesi,
- Seviyeye göre tanımlanamayan eğitim programlarına devam eden öğrencilerin
desteklenmesine yönelik burslar, hibeler, krediler ve harçlıklar.
09.6 Eğitime yardımcı hizmetler
09.6.0 Eğitime yardımcı hizmetler
- Eğitime yardımcı hizmetlerin sağlanması,
- Seviye göz önünde bulundurulmaksızın, başlıca öğrenciler için olmak üzere, ulaşım, yemek,
kalacak yer, tıp ve diş sağlığı hizmetleri ve ilgili yardımcı hizmetlerin idaresi, teftiş edilmesi,
yürütülmesi ya da desteklenmesi.
Kapsam dışı: Okul sağlık tarama ve önleme hizmetleri (07.4.0); yardımcı hizmetlerin
bedellerinin ödenmesi için nakdi olarak verilen burslar, hibeler, krediler ve ödenekler (09.1),
(09.2), (09.3), (09.4) ya da (09.5).
09.8 Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
09.8.8 Eğitime ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri
- Eğitim ile ilgili uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme çalışmaları yürüten devlet
kurumlarının idaresi ve işletilmesi,
- Araştırma enstitüleri ve üniversiteler gibi, devlete bağlı olmayan organlar tarafından
gerçekleştirilen, eğitim ile ilişkili uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme çalışmalarının
desteklenmesine yönelik hibeler, krediler ve sübvansiyonlar.
Kapsam dışı: Temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme tanımları (01.4)
ve (01.8) de verilmiştir.
09.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri
09.9.9 Sınıflandırmaya girmeyen eğitim hizmetleri
- Tüm eğitim politikalarının, plan, program ve bütçelerinin oluşturulması, idaresi,
koordinasyonu ve takibi gibi faaliyetlerin idaresi, yürütülmesi ya da desteklenmesi,
- Eğitim hizmetlerinin teminine yönelik mevzuat ve standartların hazırlanması ve yürütülmesi
ile eğitim kuruluşlarının lisanslanması,
- Eğitim hakkında genel bilgi, teknik dokümantasyon ve istatistiklerin oluşturulması ve
dağıtılması,
- Eğitim sistemi ile ilgili halkı bilgilendirme programları.
Kapsam: (09.1), (09.2), (09.3), (09.4), (09.5), (09.6) ya da (09.8)’e dâhil edilemeyen eğitim
işleri ve hizmetleri.
10. SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ
Devletin sosyal koruma harcamaları, bireysel olarak kişilere ve ailelere yapılan hizmet
giderleri ve transferler ile kolektif olarak verilen hizmet giderlerini kapsar. Bireysel hizmetler
ve transfer harcamaları (10.7) ile (10.1) arası gruplara tahsis edilir, kolektif hizmetler için
yapılan harcamalar (10.8) ile (10.9) arası gruplara verilir.
Kollektif sosyal koruma hizmetleri devlet politikalarının formülasyonu ve yönetimi; sosyal
korumanın sağlanması için mevzuat ve standartların formülasyonu ve uygulanması; ve sosyal
koruma iş ve hizmetlerinde uygulamalı araştırma ve deneysel gelişim gibi konular üzerinde
durur.
Sosyal korumanın fonksiyonları ve bunların tanımları, avrupa toplumları İstatistik
Bölümü’nün (Eurostat) 1996 Avrupa Entegre Sosyal Koruma İstatistikleri Sistemi’ni temel
alır (ESSPROS).
ESSPROS’de, sosyal koruma, sağlık hizmetlerini kapsar ancak bu bölüm, sağlık hizmetlerini
kapsamaz. Sağlık hizmetleri Bölüm 07 kapsamındadır. Dolayısıyla, (10.1) ile (10.7) arası
gruplarda belirtilen nakdi ve ayni yardımlardan yararlanan kişilere verilen tıbbi mal ve
hizmetler uygun şekilde (07.1), (07.2) ya da (07.3) altında sınıflandırılmıştır.
10.1 Hastalık ve Malullük Yardım Hizmetleri
10.1.1 Hastalık yardım hizmetleri
- Hastalık ya da yaralanma sebebiyle geçici olarak çalışamamaktan dolayı ortaya çıkan kazanç
kayıplarını tamamen ya da kısmen karşılayan nakdi ya da ayni sosyal yardımların temin
edilmesi,
- Bu tür sosyal koruma planlarının yönetimi, işletimi ya da desteklenmesi;
· Tek fiyat ya da kazanca göre belirlenen hastalık izni ödentileri gibi nakdi yardımlar, hastalık
ya da yaralanma sebebiyle geçici olarak çalışamayacak durumda olan kişilere yardım etmek
için yapılan çeşitli ödemeler,
- Hastalık ya da yaralanma sebebiyle geçici olarak çalışamayacak durumda olan kişilere,
günlük işlerinde yardım gibi, ayni yardımlar (evde yardım, ulaşım kolaylığı, vb.).
Kapsam dışı: Sağlık hizmetleriyle ilgili harcamalar (07) sağlık hizmetleri grubunda
sınıflandırılmıştır.
10.1.2 Malullük yardım hizmetleri
Özürlüler İdaresi faaliyetlerinin yürütülmesi ve destek hizmetleri.
- Tamamen ya da kısmen ekonomik faaliyette bulunamayacak ya da kalıcı ya da belirlenen
minimum bir dönemden daha uzun sürecek fiziksel veya zihinsel bozukluk sebebiyle normal
yaşamına devam edemeyen kişilere nakdi ya da ayni olarak verilen sosyal koruma yardım
biçimlerinin temin edilmesi,
- Bu tür sosyal koruma planlarının yönetimi, işletimi ya da desteklenmesi,
- Standart emeklilik yaşının altında kalan ve çalışma yetisinin kaybına sebep olan bir
maluliyet yaşayan kişilere ödenen maluliyet maaşları gibi nakdi yardımlar, azalan çalışma
kapasitesi sebebiyle standart emeklilik yaşına erişmeden emekli olan daha yaşlı çalışanlara
ödenen erken emeklilik yardımları, bakım ödentileri, kendi çalışma şartlarına göre uyarlanmış
işlere başlayan ya da mesleki eğitim alan malül kişilere yapılan ödentiler; malül kişilere
sosyal koruma amaçlı olarak yapılan diğer periyodik toplu ödentiler,
- Uygun kuruluşlarda malüllere sağlanan barınma ve yiyecek içecek gibi ayni olarak yapılan
yardımlar, malül kişilere günlük işlerde yardımcı olmak için verilen yardım (ev yardımı,
ulaşım kolaylığı vb.), malül kişiye bakan kişilere yapılan ödentiler, malül kişilerin mesleki ve
sosyal rehabilitasyonunu geliştirmek için verilen mesleki ve diğer eğitimler, malül kişilere
dinlenme ve kültürel etkinliklere katılmalarını, seyahat edip toplum yaşamına katılmalarını
sağlayacak çeşitli mal ve hizmetler.
Kapsam dışı: Standart emeklilik yaşına gelen malül kişilere ödenen nakdi ve ayni yardımlar
(10.2.0).
10.2 Yaşlılık Yardımı Hizmetleri
10.2.0 Yaşlılık yardımı hizmetleri
- Yaşlılıkla ilgili risklere karşı nakdi ve ayni yardımlar şeklinde yapılan sosyal koruma
sağlanması (gelir kaybı, yetersiz ev, günlük işlerin yürütülmesinde başkalarına bağımlılık,
sosyal ve toplumsal hayata daha az katılım gösterme vb.),
- Bu tür sosyal koruma planlarının yönetimi, işletimi ya da desteklenmesi,
- Standart emeklilik yaşına gelen kişilere ödenen yaşlılık maaşları gibi nakit yardımlar,
standart emeklilik yaşından önce emekliye ayrılan daha yaşlı çalışanlara ödenen beklenilen
yaşlılık maaşı, çalışmaya devam eden ancak çalışma saatlerini azaltan daha yaşlı çalışanlara
standart emeklilik yaşından önce ya da sonra ödenen kısmi emeklilik maaşları, bakım
ödentileri, emeklilikte ya da yaşlılıktan dolayı ödenen diğer periyodik toplu ödemeleri,
- Huzur evleri veya özellikle yaşlılar için barınacak yer sağlayan kuruluşlar tarafından verilen
hizmetlerin idaresi , yönetimi, kontrolü ve desteklenmesi,
- Özel kuruluşlarda ya da uygun yerlerde ailelerin yanında kalan yaşlı kişilere verilen
barınma, yiyecek içecek gibi ayni yardımlar, günlük işlerinde yardımcı olmak için yaşlı
kişilere yapılan yardımlar (ev yardımları, ulaşım kolaylıkları vb.), yaşlı kimselere bakan
kişilere yapılan ödentiler, yaşlıların mesleki ve sosyal rehabilitasyonunu geliştirmek için
verilen mesleki ve diğer eğitimler, yaşlı kişilerin dinlenme ve kültürel etkinliklere
katılmalarını, seyahat edip toplum yaşamına katılmalarını sağlayacak çeşitli mal ve hizmetler.
Kapsam: Kamu personeli emeklilik programları.
Kapsam dışı: Maluliyet (10.1.2) ya da işsizlik (10.5.0) sebebiyle standart emeklilik yaşına
gelmeden emekliye ayrılan yaşlı kimselere ödenen erken emeklilik yardımları.
10.3 Dul ve Yetim Aylığı Hizmetleri
10.3.0 Dul ve yetim aylığı hizmetleri
- Vefat eden kişiden geride kalan kimselere ayni ya da nakdi olarak yapılan sosyal koruma
yardımları (vefat eden kişinin eşi, eski eşi, çocukları, torunları, ebeveynleri ya da diğer
akrabaları),
- Bu tür sosyal koruma planlarının yönetimi, işletimi ya da desteklenmesi,
- Sağ kalanlara ödenecek maaşlar, vefat hibeleri ve geride kalanlara yapılan diğer periyodik
ya da toplu ödemeler,
- Cenaze masraflarının ödenmesi, geride kalanların toplum hayatına katılmalarını sağlamak
için ayni olarak verilen çeşitli mal ve hizmet yardımları.
10.4 Aile ve Çocuk Yardımı Hizmetleri
10.4.0 Aile ve çocuk yardımı hizmetleri
- Bakıma muhtaç çocukları olan ailelere nakdi ve ayni olarak yapılan sosyal koruma
yardımları;
- Bu tür sosyal koruma planlarının yönetimi, işletimi ya da desteklenmesi,
- Hamilelik ödentileri, doğum hibeleri, annelik izni yardımları, aile ya da çocuk ödentileri gibi
nakdi yardımlar, aileleri desteklemek ve belli gereksinimlerin masraflarını karşılamalarına
yardım etmek için yapılan diğer periyodik ya da toplu ödemeler (ör. Tek ebeveynli aileler ya
da fiziksel engelli çocukları olan aileler),
- Gün içerisinde ya da günün bir kısmında okul öncesi çocuklara sağlanan barınma ve yiyecek
içecek yardımları, gün içerisinde çocuklara bakması için hemşireye ödenecek ücretin mali
olarak desteklenmesi, çocuklara ve ailelere sürekli olarak verilen barınma ve yiyecek içecek
(yetimhaneler, üvey aileler, vb.), çocuklara ya da çocuklara bakanlara evde verilen mal ve
hizmetler, ailelere, gençlere ya da çocuklara sağlanan çeşitli mal ve hizmetler gibi ayni
yardımlar (tatil ve dinlenme merkezleri).
Kapsam dışı: Aile planlaması hizmetleri (07.4.0).
10.5 İşsizlik Yardımı Hizmetleri
10.5.0 İşsizlik yardımı hizmetleri
- Çalışma yetisine sahip, çalışmak isteyen ancak uygun iş bulamayan kişilere ayni ve nakdi
olarak yapılan sosyal koruma yardımları,
- Bu tür sosyal koruma planlarının yönetimi, işletimi ya da desteklenmesi,
- Tam ve kısmi işsizlik yardımları, işsizlik ya da ekonomik önlemler dolayısıyla işten
çıkarıldığı için standart emeklilik yaşına gelmeden emekliye ayrılan yaşlı kişilere ödenen
erken emeklilik yardımları, iş gücünde yer alan ve istihdam edilmek için kendi
potansiyellerini yükseltmek için geliştirilen eğitim planlarına katılan hedef gruplara verilen
yardımlar, işten çıkarma tazminatı, işsizlere özellikle uzun süredir işsiz kalanlara yapılan
diğer periyodik ya da toplu ödemeler gibi nakdi yardımlar,
- Taşınma ve yeniden yerleşme denemeleri, işsizlere verilen mesleki eğitim veya işini
kaybetme riski taşıyan kişilere verilen ikinci eğitimler, barınma, işsiz kişilere ve ailelerine
verilen giyecek ve yiyecek yardımları gibi yapılan ayni yardımlar.
Kapsam dışı: İş hareketliliğini arttırmaya yönelik genel programlar ve planlar, işsizlik
oranının düşürülmesi ya da dezavantajlı durumda olanlarla yüksek işsizlik oranlarının
görüldüğü diğer grupların desteklenmesi (04.1.2); standart emeklilik yaşına gelen işsiz
kişilere nakdi ve ayni olarak yapılan yardımlar (10.2.0).
10.6 İskan Yardımı Hizmetleri
10.6.0 İskan yardımı hizmetleri
- Ailelerin iskan masraflarını karşılamalarına yardımcı olmak için ayni ya da nakdi olarak
yapılan yardımlar (bu yardımdan yararlanacak olan kişilerin varlık durumları incelenir),
- Bu tür sosyal koruma planlarının yönetimi, işletimi ya da desteklenmesi,
- Geçici ya da uzun vadeli olarak kiracılara kira yardımı ödemeleri, borç ödeyen ev sahibi
(ipotek ya da faiz ödeyen) durumunda olanların mevcut iskan masraflarını hafifletmek için
yapılan ödentiler, düşük masraflı ya da sosyal iskan sağlanması gibi ayni olarak yapılan
yardımlar.
10.7 Sosyal Güvenliği Bulunmayanlara Sağlanan Hizmetler
10.7.0 Sosyal güvenliği bulunmayanlara sağlanan hizmetler
- Toplum dışı bırakılan ya da toplum dışı bırakılma riskini taşıyan kişilere yapılan ayni ve
nakdi yardım şeklindeki sosyal yardımlar (ör. Yoksullar, düşük gelir seviyesine sahip kişiler,
göçmenler, mülteciler, alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı kişiler, suç ve şiddet kurbanları,
vb.),
- Bu tür sosyal koruma planlarının yönetimi, işletimi ya da desteklenmesi,
- Yoksulluğu azaltmak ve zor durumlarda destek olmak için yoksullara ve korumasız
kimselere yapılan gelir yardımları ve diğer nakit ödemeler gibi nakdi yardımlar,
- Yoksul ve korumasız kimselere yapılan kısa vadeli ve uzun vadeli barınma ve yiyecek
içecek yardımları, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılarının rehabilitasyonu, korumasız
kimselere yardım için verilen mal ve hizmetler, rehberlik, gündüz barınma, günlük işlerin
yürütülmesinde yardım, yiyecek, giysi, yakıt, vb gibi ayni yardımlar.
10.8 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlara İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
10.8.8 Sosyal güvenlik ve sosyal yardımlara ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri
- Sosyal koruma ile ilgili uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme işleriyle meşgul olan
devlet kurumlarının yönetimi ve işletilmesi,
- Araştırma enstitüleri ve üniversiteler gibi devlet dışı organlar tarafından üstlenilen sosyal
koruma ile ilgili uygulamalı araştırmayı ve deneysel geliştirmeyi destekleyici hibeler, krediler
ve sübvansiyonlar.
Kapsam dışı: Temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel gelişim tanımları (01.4) ve
(01.8) altında verilmiştir.
10.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri
10.9.9 Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri
- Toplam sosyal koruma politikalarının, programlarının ve bütçelerinin formülasyonu,
yönetimi, koordinasyonu ve izlenmesi gibi faaliyetlerin yönetimi, yürütülmesi veya
desteklenmesi,
- Sosyal korumanın temin edilmesi için mevzuat ve standartların hazırlanması ve yürürlüğe
sokulması,
- Genel bilgilerin üretilmesi ve yayılması, sosyal koruma ile ilgili teknik dokümantasyon ve
istatistikler.
Kapsam: Yangında, selde evsiz kalanlara, deprem zedelere ve diğer barış zamanı afetlerin
kurbanlarına nakdi ve ayni yardımlar şeklinde verilen sosyal koruma yardımları; yiyecek,
teçhizat ve barış zamanı afetlerin olması halinde acilen kullanılacak diğer malzemelerin satın
alınması ve depolanması; (10.1), (10.2), (10.3), (10.4), (10.5), (10.6), (10.7), (10.8) sınıflarına
yerleştirilemeyen diğer sosyal koruma işleri ve hizmetleri.
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
3711 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

2 Nolu Tebliğ İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas Ve Usuller Hakkında Tebliğ
Metal Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (SGM - 2008/6)
Motorlu Araçlar ve Römorkların İmal Yılının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (SGM - 2011/12)
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı:1)
SCA Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
Gaz Yakan Cihazlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (SGM - 2009-9)
Tekstil Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
Asansör Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (SGM - 2009/13)
Ev ve Büro Tipi Elektrikli ve Elektronik Cihazların Hazır Bekleme ve Kapalı Moddaki Elektrik Enerjisi Tüketimleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/7)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatının Ruhsatlandırılması, Bakım Ve İşletilmesine Dair Tebliğ
Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ_2
Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik Kapsamında Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat Denetimine Dair Tebliğ
Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No:12)

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

Kobiler İçin Yurtdışı Pazar Araştırması Kapsam ve Başvuru Prosedürleri

Kobiler İçin Yurtdışı Pazar Araştırması Kapsam ve Başvuru Prosedürleri

Pazar araştırma Teşviğinde, Pazar araştırmasının hangi şartları sağlaması gerektiği, kapsamı ve başvuru prosedürlerinin neler olduğu yazımızın konusudur.

OFİS VE İNSAN

Türkiye’nin istihdamına online alım ve başvurular yön veriyor!

Türkiye’nin istihdamına online alım ve başvurular yön veriyor!

İşverenlerin yüzde 97’si iş ve insan kaynakları sitelerinde eleman arıyor. İş arayanlar arasında İK sitelerinin tercih edilme oranı ise yüzde 83.

LED Nedir, Ne Yarar Sağlar?

LED Nedir, Ne Yarar Sağlar?

Yüzyılın devrim yaratan aydınlatma teknolojisi ile elektrik harcamalarında yüksek tasarruf sağlanıyor. Rengarenk ışıklar ile elde edilen görsel efektler de cabası.

İŞ DÜNYASI

Çalışanlarınızı işten çıkartmadan önce iki kere düşünün!

Çalışanlarınızı işten çıkartmadan önce iki kere düşünün!

Çalışmada, altı yıl içinde, nüfusun sadece %20’lik bir bölümünün işlerin %60'ını yapacak duruma geleceği hatırlatılarak, kurumların yetenek yönetimine önem vermeleri gerektiği vurgulandı

HUKUK / MUHASEBE

Yeni Türk Ticaret kanununda Şirket kuruluşuna ilişkin değişiklikler

Yeni Türk Ticaret kanununda Şirket kuruluşuna ilişkin değişiklikler

Yeni Türk Ticaret Kanunun getirdiği değişiklikleri Nevzat Erdağ, bir yazı dizisi olarak sunuyor. İkinci başlık: Şirket Kuruluşu