Sanayi Ve Ticaret Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmelerinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27659

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar, Genel Esaslar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ilgili teknik düzenlemeler kapsamında faaliyet gösterecek

onaylanmış kuruluşların Bakanlıkça görevlendirilmesinde esas alınacak temel kriterleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bakanlığın sorumluluk alanına giren teknik düzenlemeler kapsamında

bulunan ürünlerin, ilgili teknik düzenlemesine uygunluğunu değerlendirmek amacıyla, onaylanmış kuruluşların

görevlendirilmesinde esas alınacak temel kriterler ile söz konusu kuruluşların başvurusunun Bakanlığın kararı

doğrultusunda TÜRKAK tarafından değerlendirilmesi, görevlendirme usulleri, onaylanmış kuruluşların

faaliyetlerinin izlenmesi ve TÜRKAK ile onaylanmış kuruluşların yükümlülükleriyle ilgili esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve

Uygulanmasına Dair Kanun ve bu Kanun uyarınca 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmeliğe dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte yer

alan tanımlara ek olarak, bu Tebliğde geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

c) Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,

ç) Onaylanmış kuruluş: Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, bir veya birden fazla

teknik düzenleme çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, 4703 sayılı Kanun,

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik, bu Tebliğ ve ilgili teknik

düzenlemesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Bakanlık tarafından yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu,

d) Teknik düzenleme: Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim

yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi

işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

e) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

ifade eder.

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Bakanlığın sorumluluk alanında yer alan teknik düzenlemeler kapsamına giren ürünlerin

uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Bakanlığa başvuruda bulunan uygunluk

değerlendirme kuruluşları, 4703 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara

Dair Yönetmelik, ilgili teknik düzenlemesi ve bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde başvurularının uygun

bulunması halinde Bakanlık tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kriterler, Başvurular, Değerlendirme, Görevlendirme ve İzleme ve

Yeniden Değerlendirme

Kriterler

MADDE 6 – (1) Bakanlıkça görevlendirilecek olan onaylanmış kuruluşlar, Uygunluk Değerlendirme

Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik hükümlerini, Bakanlık sorumluluk alanına giren teknik

düzenlemelerde belirtilen Onaylanmış Kuruluşların Atanmasında Dikkate Alınacak Asgari Kriterleri ve bu

Tebliğ hükümlerini yerine getirmelidir.

Başvurular

MADDE 7 – (1) Başvuru sahibi, ilk görevlendirme veya kapsam genişletme amacıyla, başvuru ön yazısı

ve aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren dosya ile Bakanlığa başvurur.

a) Kuruluşun adı ve adresi,

b) Ticaret Sicil Gazetesi (Ticaret sicil numarası ve firmanın kuruluş amacını içeren Ticaret Sicil

Gazetesi’nin noter tasdikli bir örneği), c) Başvuru sahibi uygunluk değerlendirme kuruluşunun kuruluş amacı ve sorumlulukları,

ç) Kuruluşun organizasyon şeması,

d) Kurucunun ve kuruluşu temsil ve ilzama yetkili şahısların imza sirküleri,

e) Başvurunun kapsamı (İlgili teknik düzenlemesi, modül veya modüller, uygunluk değerlendirme

işlemleri),

f) Başvuru konusuna giren ürünler, malzemeler ve parçalar,

g) Gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve sorumluluk taahhütnamesi,

ğ) Personel durumu (Uygunluk değerlendirme işlemlerini yürütecek teknik personelin sayısı ve statüsü,

eğitim durumu, sahip olduğu geçerliliğini yitirmemiş uluslararası tanınırlığı olan sertifika veya sertifikaların

noter tasdikli kopyaları),

h) Laboratuvar hizmetleri hakkında detaylı bilgi (Laboratuvar ve teçhizat durumu, başvuru kapsamında

yapılacak deneylerin listesi ve bu deneylerden hangilerinin yüklenici laboratuvar tarafından yapılacağının

belirlenmesi),

ı) Muayene talimat ve prosedürleri, muayene ve sertifika örnek formları,

i) 15 inci maddede belirtilen kriterlere uygun yaptırılmış olan mesleki sorumluluk sigortası (Bu kapsamda

hazırlanan poliçenin noter tasdikli bir örneği),

j) Kuruluşun mali durumuna ilişkin bilgiler,

k) Kuruluşun sahip olduğu kalite belgeleri, akreditasyon sertifikaları v.b. belgeler (Akreditasyon

sertifikalarının Türkiye dışından alınması durumunda TÜRKAK tarafından düzenlenmiş akreditasyon denklik

belgesi)

Değerlendirme

MADDE 8 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından Bakanlığımıza yapılan onaylanmış

kuruluş başvurularının değerlendirilmesinde, TS EN 45011 standardı ve TS EN ISO IEC 17000 serisi

standartlara göre akredite edilmiş olması veya söz konusu standartların ilgili bütün gereklerinin karşılandığının

ispatlanması şartı aranır.

(2) Başvuru sahibinin, görevlendirilmek istediği teknik düzenleme kapsamında yürüteceği uygunluk

değerlendirme faaliyetine ilişkin olarak Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) tarafından tanınan bir kuruluştan

akredite edilmiş olması durumunda, detaylı bir inceleme yapılmaksızın sadece belge üzerinde değerlendirme

yapılması yeterlidir.

(3) Başvuru sahibinin sahip olduğu akreditasyonun ilgili teknik düzenleme gereklerini tam olarak

sağlamaması durumunda ise, söz konusu teknik düzenlemenin gerektirdiği şartlar ayrıca aranacaktır.

(4) Başvuru sahibi, hangi teknik düzenlemenin hangi ürün grupları ve/veya modülleri kapsamında hizmet

verecekse, TS EN 45011 standardı ve TS EN ISO IEC 17000 serisi standartlar, sadece o ürün grupları ve/veya

modüllerle ilgili olarak değerlendirmede esas alınacaktır. Uygunluk değerlendirmesinde kullanılan modüllerden

herhangi birinin sadece bir kısmını gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunulamaz.

(5) Başvuru sahibinin bu Tebliğde belirtilen kriterlere uygunluğu Bakanlıkça değerlendirilir ve uygun

görülen başvurular, detaylı teknik inceleme için Bakanlık tarafından TÜRKAK’a gönderilir. TÜRKAK

gerçekleştireceği inceleme neticesinde, hazırlayacağı yeterlilik değerlendirme raporunu Bakanlığa sunar.

(6) Başvuru dosyasının detaylı teknik inceleme amacıyla TÜRKAK’a iletilmesi neticesinde;

(a) TÜRKAK tarafından düzenlenen yeterlilik değerlendirme raporunun olumlu olması halinde, söz

konusu uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesine dair nihai karar

Bakanlığın takdirinde olacaktır.

(b) TÜRKAK tarafından değerlendirme aşamasında Bakanlık adına yürütülecek olan teknik incelemelere

yönelik tüm masraflar, başvuru sahibi tarafından karşılanır.

Görevlendirme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen değerlendirme sonucunda, Bakanlıkça

onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesi uygun görülen kuruluşlar; ilk görevlendirme için onaylanmış

kuruluş kimlik numarası alınmasını takiben, AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Organizasyonu Bilgi

Sisteminde yayımlanmalarını, kapsam genişletmesi durumunda ise yeni kapsamın anılan bilgi sisteminde

yayımlanmasını teminen Müsteşarlığa bildirilir.

(2) Başvuru sahibine ilk olarak onaylanmış kuruluş kimlik numarasının tahsis edilmesi veya kapsam

genişletme durumunun anılan bilgi sisteminde yer almasından sonra, görevlendirmeye veya kapsam

genişletmeye dair tebliğin Bakanlıkça Resmî Gazete de yayımlanmasıyla başvuru sahibi onaylanmış kuruluş

statüsü kazanır.

İzleme ve yeniden değerlendirme

MADDE 10 – (1) Onaylanmış kuruluşlara yönelik ilk denetim, atamayı izleyen ilk yılın sonunda, sonraki

denetimler ise Bakanlığın uygun gördüğü aralıklarla yapılır veya TÜRKAK’a yaptırılır. (2) Onaylanmış kuruluşlar, dört yılda bir olmak üzere yeniden değerlendirmeye tabi tutulur. Yeniden

değerlendirme sürecine ilişkin incelemeler, Bakanlığın talebi üzerine TÜRKAK tarafından yapılır.

(3) Onaylanmış kuruluşların izlenmesi ve dört yılda bir olmak üzere yeniden değerlendirilmesi

aşamalarında, Bakanlık adına TÜRKAK tarafından yürütülecek olan incelemelere yönelik tüm masraflar,

onaylanmış kuruluş tarafından karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Onaylanmış Kuruluşların Yükümlülükleri, Onaylanmış Kuruluşların

Eşgüdümü ve İşbirliği

Onaylanmış kuruluşların yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) Onaylanmış kuruluşların yükümlülükleri aşağıda belirtilmektedir.

a) Yetkilendirildiği teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme işlemleri kapsamında gerçekleştireceği

uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin doğru, eksiksiz ve süreklilik arz edecek bir şekilde yerine getirilmesi,

b) Yaptığı tüm işlemlere ve verdiği belgelere ilişkin gerekli tüm kayıtları tutması ve bunları gerekli

hallerde Bakanlığın incelemesine sunması,

c) Görevlendirme ile birlikte gerçekleştireceği belgelendirmeler, askıya alma ve iptallere ilişkin bilgileri,

Bakanlığın belirleyeceği periyotlarda Bakanlığa bildirmesi,

ç) Belirlenen prosedürler ve yetkilerinin kapsamı içinde faaliyetlerini sürdürmelerini etkileyecek her türlü

değişikliği en geç 30 gün içinde Bakanlığa bildirmesi,

d) Tüm üreticilerin uygunluk değerlendirme hizmetinden eşit koşullarda faydalanmasını sağlayacak

şekilde gerekli bütün tedbirleri alması,

e) Uygunluk değerlendirme hizmetini sunarken, piyasa koşullarını zorlayacak, üretim maliyetlerini ciddi

oranda arttıracak ve üreticileri zor duruma düşürecek şartların öne sürülmemesi,

f) Gerek Türkiye, gerekse AB nezdinde her türlü koordinasyon ve işbirliğini artıracak faaliyetlere katılım

sağlanması,

g) AB nezdinde düzenlenen, Onaylanmış Kuruluş Koordinasyon Grubu çalışmalarına iştirak etmesi ve söz

konusu çalışmalardan çıkacak olan rehber dokümanlara itibar edilmesi,

ğ) Kendi görev alanı kapsamında bulunan mevzuat ve standartlara ilişkin gelişmeleri takip edecek

mekanizmanın oluşturulması.

(2) Gerçekleştireceği uygunluk değerlendirme faaliyetleri sonucunda, herhangi bir ürüne ilişkin

belgelendirme talebinin reddedilmesi veya ürüne ilişkin bir onayın verilmemesi ya da önceden belgelendirilmiş

bir ürünün belgesinin iptal edilmesi durumlarında, ortaya çıkabilecek itiraz ve şikâyetleri incelemek üzere:

a) Onayın reddi ya da geri çekilmesi kararının gerekçelerinin detaylı bir şekilde üretici ya da yetkili

temsilcisine bildirimi,

b) Mevcut yasal haklar ile bu hakların kullanılmasına ilişkin sürelerin üretici ya da yetkili temsilcisine

bildirimi,

c) Üreticinin ya da yetkili temsilcisinin karara itiraz edebilmesine izin vererek, bu itirazın bahse konu

kararla önceden hiçbir ilişkisi bulunmayan ancak konu hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip, bağımsız

hareket edebilen kişi veya kişilerce incelenmesinin temini,

ç) Reddedilen veya geri çekilen onaylara ilişkin bilginin Bakanlığa ve diğer onaylanmış kuruluşlara

bildirimi ile yükümlüdür.

(3) Yüklenici veya üretici laboratuvarının kullanılması durumunda, nihai sorumluluk onaylanmış kuruluşa

ait olacaktır. Ayrıca söz konusu laboratuvarların, TS EN ISO / IEC 17025 standardına göre akredite edilmiş

olması veya anılan standardın ilgili bütün gereklerinin karşılandığının ispatlanması şartı aranır.

(4) Uygunluk değerlendirme hizmeti için onaylanmış kuruluş ile uygunluk değerlendirme hizmeti alan

taraf arasında imzalanacak sözleşmede, uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda teknik düzenlemesine

uygun olduğu belirlenen ürünün, Bakanlıkça yürütülen piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sırasında uygun

olmadığının tespit edilmesi durumunda tarafların yükümlülüklerini açıkça düzenleyen hükümler bulunmalıdır.

(5) Bakanlıkça onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilen kuruluşun yerine getirmesi gereken kriterlere ve

şartlara uymadığının tespit edilmesi halinde, Bakanlık yapmış olduğu görevlendirmeyi askıya alabilir veya iptal

edebilir. Söz konusu kuruluşun görevlendirilmesinin iptali, bu kuruluşun görevli olduğu süre boyunca yürüttüğü

faaliyetlerden doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(6) Onaylanmış kuruluşun yerine getirmesi gereken kriterlere ve şartlara uymadığının tespit edilmesi

halinde, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ile bu Tebliğin

hükümleri uygulanır.

Onaylanmış kuruluşların eşgüdümü ve işbirliği

MADDE 12 – (1) Onaylanmış kuruluşlar tarafından yürütülecek olan uygunluk değerlendirme

faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanması, ortaya çıkan sorunların değerlendirilmesi ve onaylanmış kuruluşlar arasında gerekli işbirliğinin sağlanması amacıyla, Bakanlık öncülüğünde yılda en az bir defa eşgüdüm

toplantısı düzenlenir.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, gerekli koordinasyon, bilgi paylaşımı ve uygunluk değerlendirme işlemlerine

yönelik uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm üretmede paralelliğin sağlanmasına yönelik elde edilen

bilgi ve tecrübelerin paylaşımı amacıyla, Bakanlık koordinasyonunda her bir teknik düzenleme kapsamında

çalışma grubu oluşturulur ve Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda bu çalışmalar yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

TÜRKAK’ın yükümlülükleri

MADDE 13 – (1) TÜRKAK’ın bu Tebliğ çerçevesinde gerçekleştireceği detaylı teknik inceleme

kapsamında Bakanlığa karşı yükümlülükleri, Bakanlık ile TÜRKAK arasında imzalanacak bir protokol ile

belirlenir.

Belgelerin ve numaraların kötüye kullanımı

MADDE 14 – (1) Onaylanmış kuruluş, kendisine ait kimlik kayıt numarası ve belgeler ile işaretlerin

yanlış ve/veya usulsüz kullanılması durumunda gerekli tedbirleri alır.

Mesleki sorumluluk sigortası

MADDE 15 – (1) Mesleki sorumluluk sigortasının kapsamı ve genel finansal değeri, onaylanmış

kuruluşun faaliyetleriyle ilgili risk düzeyine karşılık gelecek şekilde belirlenir. Sigorta poliçesinde, gerekli

teminat limiti belirlenirken hangi faktörlerin hesaba katıldığı açıkça belirtilir. Sigorta kapsamı, hem genel mali

sorumluluk hem de mesleki sorumluluk sigorta bedellerini içerir. Ayrıca onaylanmış kuruluşun statüsü devam

ettiği sürece, söz konusu sigortanın sürekliliği sağlanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda; 4703 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme

Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve ilgili teknik düzenlemelerin hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 17 – (1) Aşağıda belirtilen tebliğler;

a) 24/2/2003 tarihli ve 25030 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmış olan Basit Basınçlı Kaplar İçin

Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (ÖSG/2003-5),

b) 24/2/2003 tarihli ve 25030 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmış olan Basınçlı Ekipmanlar İçin

Onaylanmış Kuruluş, Bildirilmiş Üçüncü Taraf Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ve Kullanıcı Denetmeni

Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (ÖSG/2003-7),

c) 24/2/2003 tarihli ve 25030 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmış olan Gaz Yakan Cihazlar İçin

Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (ÖSG/2003-6),

ç) 24/2/2003 tarihli ve 25030 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmış olan Yeni Sıcak Su Kazanları İçin

Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (ÖSG/2003-9),

d) 24/2/2003 tarihli ve 25030 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmış olan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar

İçin Onaylanmış Kuruluş ve İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluşu Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel

Kriterlere Dair Tebliğ (ÖSG/2003-8),

e) 9/5/2003 tarihli ve 25103 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmış olan Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı

Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik İçin Onaylanmış Kuruluş

Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM/2003-5),

f) 9/5/2003 tarihli ve 25103 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmış olan Muhtemel Patlayıcı Ortamda

Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde

Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM/2003-4),

g) 9/5/2003 tarihli ve 25103 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmış olan Elektro Manyetik Uyumluluk

Yönetmeliği Kapsamındaki Ürünler İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel

Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM/2003-3),

ğ) 21/5/2003 tarihli ve 25114 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmış olan Makina Emniyeti Yönetmeliği

İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM/2003-6),

h) 21/5/2003 tarihli ve 25114 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmış olan Asansör Yönetmeliği

Uygulamaları İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM :

2003-7),

ı) 21/5/2003 tarihli ve 25114 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmış olan Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde

Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İçin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM/2003-2), i) 28/9/2005 tarihli ve 25950 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmış olan Açık Alanda Kullanılan Teçhizat

Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İçin Uygunluk Değerlendirme ile Onaylanmış Kuruluş

Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM/2005-18),

j) 15/4/2006 tarihli ve 26140 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmış olan İnsan Taşımak Üzere

Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) Uygulamaları İçin Onaylanmış Kuruluş

Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM /2006-17),

k) 24/2/2003 tarihli ve 25030 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmış olan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri

İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (ÖSG/2003-10),

l) 3/9/2008 tarihli ve 26986 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmış olan Ölçü Aletleri Konusunda Faaliyet

Gösterecek Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Kriterlere Dair Tebliğ (ÖSG/2008-12)

yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ yürürlüğe girmeden önce Bakanlık tarafından görevlendirilmiş olan

onaylanmış kuruluşlar, TS EN 45011 standardı ve TS EN ISO IEC 17000 serisi standartlarda yapılan

değişiklikler kapsamında TÜRKAK tarafından 12/1/2012 tarihine kadar yeniden değerlendirilir.

(2) Bakanlık adına TÜRKAK tarafından yürütülecek olan yeniden değerlendirme sürecine yönelik tüm

masraflar, ilgili onaylanmış kuruluş tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
3072 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Kimya Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Denetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Denetim Kurulunun Genel Kurula Sunacağı Rapora İlişkin Tebliğ
Basınçlı Gaz Tüplerinin Periyodik Muayene, Deney, Bakım Ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ
Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı:2)
Meyer Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım Ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ
Basınçlı Ekipmanlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (SGM - 2009/8)
Analitik Bütçe Harcamalarının Ekonomik Sınıflandırılmasına İlişkin Rehber
5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği
Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı:1)
Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ
TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
Ev Tipi Soğutma Cihazları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/17)
Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)
Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:2)

DIŞ TİCARET

Dahilde işleme izin belgesi nasıl ve nereden temin edilir?

Dahilde işleme izin belgesi nasıl ve nereden temin edilir?

Dahilde işleme rejimi konusu konusunda burada daha önce bilgiler sunmuştuk. Bu yazıda da, dahilde işleme izin belgesi nasıl ve nereden alınır, nasıl kapatılır gibi sorulanı cevaplarını bulacaksınız.

OFİS VE İNSAN

Toplantı Teknikleri

Toplantı Teknikleri

İş hayatında, düşüncelerin en az yanlış anlama ile karşı tarafa aktarılması ve hayata geçirilmesinde, gerçekleştirilen toplantıların rolü büyüktür.

Kağıtsız ofise geçiş: Elektronik Doküman Yönetimi

Kağıtsız ofise geçiş: Elektronik Doküman Yönetimi

Ofis içi iş akışının en önemli unsurlarından biri, yaratılan ya da elde edilen belge ve dokümanlardır. Bir bakıma faaliyetlerinizin somut göstergesi, iş akışı hacminizin, hızının ve çeşitliliğinin birer delilidir bunlar.

İŞ DÜNYASI

Bütçe Nedir?

Bütçe Nedir?

Yılın tamda bu zamanları iletişimde olduğunuz bir çok yöneticiden aynı konuyu duyarsınız : Bütçe. Bütçe hazırlıkları her dönem için sancılı geçen bir süreçtir.

HUKUK / MUHASEBE

Freelance Yaptırılan İşlerin Muhasebeleştirilmesi

Freelance Yaptırılan İşlerin Muhasebeleştirilmesi

Son dönemlerde pek çok farklı işletme, bünyesinde yapılması gereken çeşitli işleri freelance çalışan kişilere yaptırmaya başladı.