AB Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı Hakkında Yönetmelik

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavı ile Avrupa Birliği
Uzmanlığı yeterlik sınavının usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik bakanlıklar ile Başbakanlığa bağlı kuruluşlarda çalıştırılacak Avrupa Birliği
Uzman Yardımcıları ve Avrupa Birliği Uzmanlarını kapsar.
(2) İlgili teşkilat kanunları veya kanun hükmünde kararnameleri ile Başbakanlığa bağlı iken 27/9/1984 tarihli ve
3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine göre bakanlıklara bağlanan
kurumlar bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1989 tarihli ve 367 sayılı Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa
Birliğiyle İlgili Birimler Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Giriş Sınavı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını,
b) Giriş Sınavı Kurulu: Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulunu,
c) Kurum: Bakanlıklar ile Başbakanlığa bağlı kuruluşları,
ç) Uzman: Avrupa Birliği Uzmanını,
d) Uzman Yardımcısı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcısını,
e) Yeterlik Sınavı: Avrupa Birliği Uzmanlığı Yeterlik Sınavını,
f) Yeterlik Sınav Kurulu: Avrupa Birliği Uzmanlığı Yeterlik Sınav Kurulunu ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığına Giriş
Uzman yardımcılığı giriş sınavı
MADDE 5 – (1) Kurumlarda çalıştırılacak uzman yardımcıları yılda iki defadan fazla olmamak üzere açılacak
Giriş Sınavı ile alınır.
Giriş sınavı duyurusu
MADDE 6 – (1) Giriş Sınavına başvuru şartları, sınav konuları, ilk ve son başvuru tarihi, başvuru evrakının temin
edileceği yer, başvuru yeri, gerek görülmesi halinde öğrenim dalları ve kontenjanları, sınava kaç kişinin çağrılacağı,
atanacak uzman yardımcısı sayısı, başvuruda istenen belgeler ile gerekli görülen diğer şartlar, üniversitelerin mezuniyet
dönemleri dikkate alınarak, sınav tarihinden en az bir ay önce, Türkiye genelinde yayımlanan yüksek tirajlı günlük
gazetelerden en az birinde, Resmî Gazete’de ve kurumlarca elektronik ortamda ilan edilir.
Başvuru şartları
MADDE 7 – (1) Giriş Sınavına başvurmak isteyenlerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) Kurumların görev alanı ile ilgili en az dört yıllık lisans eğitimi veren yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim
kurumlarından birini bitirmiş olmak.
c) Sınavın yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak.
ç) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, başvuru ilanında belirtilen asgari puanı almış olmak.
d) Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından
70 puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
e) Kurumlarca ilan edilen diğer özel şartları taşımak.
Başvuruda istenen belgeler
MADDE 8 – (1) Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylardan; İş Talep Formu, 2 adet vesikalık fotoğraf, Kamu
Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi ile Yabancı Dil Belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenir. Adaylar, Sözlü
Sınava girmeden önce kendi el yazısı ile yazılmış, anne ve babasının adı ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini
yaptığı okulları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığını ve hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile iş ve
ikametgâh adreslerinin de belirtildiği öz geçmişini vermek zorundadır.
(2) Giriş Sınavında başarılı olan adaylardan, atama yapılmadan önce aşağıdaki belgeler istenir.
a) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.
b) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış belgenin aslı.
(3) Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve
atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında,
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulur. Başvuru şekli ve yeri
MADDE 9 – (1) Giriş Sınavına başvuru, şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese veya ilanda
belirtildiği takdirde elektronik ortamda yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan
başvurular dikkate alınmaz.
Sınav ön hazırlık çalışmaları
MADDE 10 – (1) Kurumların insan kaynakları birimi öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek
sınava gireceklerin listesini hazırlar.
Sınav kimlik belgesi ve sınavın yapılacağı yer
MADDE 11 – (1) Giriş Sınavı şartlarını taşıyan adaylara fotoğraflı Sınav Kimlik Belgesi verilir. Sınav yeri ve
tarihi Sınav Kimlik Belgesinde belirtilir. Sınav Kimlik Belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.
(2) Giriş Sınavı Ankara’da yapılır.
Giriş sınavı kurulu
MADDE 12 – (1) Giriş Sınavı Kurulu, bakanlıklarda bakanın, Başbakanlık bağlı kuruluşlarında ise üst yöneticinin
onayı ile belirlenecek bir başkan ve dört üyeden oluşur. Ayrıca dört yedek üye belirlenir. Giriş Sınavı Kurulu başkanı ve
üyeleri, biri Avrupa Birliği birim amiri olmak üzere Daire Başkanı ve daha üst seviyedeki yöneticiler ile Avrupa Birliği
Uzmanları arasından seçilir. Ayrıca yüksek öğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim üyeleri de Giriş
Sınavı Kurulu üyesi seçilebilir.
Giriş sınavı
MADDE 13 – (1) Giriş Sınavı; yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sadece sözlü olmak üzere tek aşamalı
yapılabilir. Giriş Sınavı, Giriş Sınav Kurulu tarafından yapılır. Kurumlar yazılı sınavı klasik veya test usulünde Milli
Eğitim Bakanlığına veya üniversitelere yaptırabilir.
(2) Yazılı sınav yapılması halinde başarı notu yüz puan üzerinden en az yetmiştir. Giriş Sınav Kurulu veya sınavı
yapan kurum sınav sorularını hazırlar, sınavı yapar cevaplarını değerlendirir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü
sınava çağrılır.
(3) Giriş Sınavının sadece sözlü sınavdan oluşması halinde, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre
başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına
kadar aday son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil olmak üzere çağrılır.
(4) Giriş Sınavı Kurulu üyeleri sözlü sınavda adayın, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü,
davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı
not verir. Sözlü sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılır. Giriş Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların
aritmetik ortalaması sözlü sınav sonuçlarını gösterir. Yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılır. Sınav sonuçları sınavı takip
eden en geç üç gün içinde Giriş Sınav Kurulu Başkanı tarafından insan kaynakları ile ilgili birime yazılı olarak bildirilir.
Gerek görüldüğünde, alınacak uzman yardımcısı sayısının 1/5’inden fazla olmamak kaydıyla yedek liste de belirlenebilir.
(5) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak
üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilir. Giriş Sınavında yetmiş ve
üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Asıl listedeki adaylardan
atama olmadığı takdirde, atama yapılmayan kadrolara, yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan
başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep
hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece
başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.
Sonuçların duyurulması
MADDE 14 – (1) İnsan kaynakları birimi sınavın nihai sonucunu kendisine bildirildiği tarihten itibaren beş iş
günü içinde ilan eder. Sınav sonuçları, kazanan adayların adresine ayrıca yazılı olarak bildirilir. Uzman yardımcılığına atama
MADDE 15 – (1) Giriş Sınavını kazananlar Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu hükümlerine göre atanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı
Yeterlik sınavı
MADDE 16 – (1) Yeterlik Sınavı, sırasıyla tez değerlendirme, sözlü savunma ve yabancı dil aşamaları olmak
üzere üç aşamadan oluşur.
Yeterlik sınav kurulu
MADDE 17 – (1) Yeterlik Sınavı Kurulu, insan kaynakları biriminin önerisi ile bakanlıklarda bakanın,
Başbakanlık bağlı kuruluşlarında üst yöneticinin onayı ile belirlenen bir başkan ve dört üyeden oluşur. Üyelerden biri
Avrupa Birliği birim amiridir. Ayrıca dört yedek üye seçilir. Yeterlik Sınavı Kurulu başkanı ve üyeleri, Daire Başkanlığı
ve daha üst seviyedeki yöneticileri ile Avrupa Birliği Uzmanları arasından seçilir. Yüksek öğretim kurumu öğretim üyeleri
arasından da Yeterlik Sınav Kurulu üyesi seçilebilir.
Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 18 – (1) Uzman yardımcısı adaylıkta geçen süre dahil iki yılı tamamlayınca insan kaynakları biriminin
çağrısı üzerine üç farklı tez konusunu tercih sırasına göre belirleyerek birim amirine bildirir. Birim amiri tez konularını,
insan kaynakları birimine bir hafta içerisinde yazılı olarak bildirir. Tez konuları insan kaynakları birimi tarafından, biri
Avrupa Birliği birimi amiri olmak üzere, ana hizmet birim amirleri ve Avrupa Birliği Uzmanları arasından üst yöneticinin
onayı ile oluşturulacak dört kişilik Danışma Komisyonunun onayına sunulur.
(2) Üç tez konusundan biri Danışma Komisyonu tarafından uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin konusu olarak
belirlenir. Uygun bulunan tez konusu uzman yardımcısına insan kaynakları birimince tebliğ edilmek suretiyle kesinleşir.
(3) Tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Danışma Komisyonu tarafından, uzman
yardımcısı için 12 nci maddede belirtilen kişilerden tez danışmanı belirlenir. Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde, tez konusu
ile ilgili ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden de, kurumlarının muvafakati ile tez danışmanı
belirlenebilir. Uzman yardımcısı tezlerini tez danışmanının rehberliğinde hazırlar.
Tez hazırlanmasına ilişkin esaslar
MADDE 19 – (1) Uzman yardımcısı, tez danışmanının kendisine bildirildiği tarihten itibaren en geç iki ay
içerisinde bir tez projesi hazırlar. Birim amirleri tez projesini, tez danışmanının görüşü ile birlikte bir hafta içerisinde insan
kaynakları birimine gönderir. Tez projeleri insan kaynakları birimi tarafından, tez danışmanının görüşü ile birlikte Danışma
Komisyonunun onayına sunulur. Uygun bulunması halinde bu durum uzman yardımcısına tebliğ edilir. Tez projesinde, tez
konusu olan çalışmanın amacı, önemi, yöntemi, varsayımları, bilgi toplama araçları, muhtemel kaynakçası, çalışma planı
ve varsa ekleri hakkında bilgiler yer alır.
(2) Tez danışmanı, tezlerin teslim edildiği tarihe kadar, rehberlik ettikleri tez hakkındaki görüşlerini ve uzman
yardımcısının çalışmasını bir rapor halinde insan kaynakları birimine sunar. Bu raporlar insan kaynakları birimi tarafından
Yeterlik Sınav Kuruluna gönderilir.
(3) Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında
içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zorunludur. Uzman yardımcısının hazırlayacağı
tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.
(4) Uzman yardımcısı tez projesi ve tezlerini, kurumlarınca hazırlanacak yönergede belirtilen usul ve esaslar
doğrultusunda hazırlar. Tez hazırlama süresi ve tezin teslimi
MADDE 20 – (1) Uzman yardımcısı, tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde tezini,
birim amiri aracılığıyla, insan kaynakları birimine teslim etmek zorundadır. Zorunlu haller sebebiyle tezini zamanında
teslim edemeyen uzman yardımcısına, talebi, danışmanının görüşü ve birim amirinin teklifi üzerine insan kaynakları
birimince zorunlu halin gerektirdiği kadar ek süre verilebilir.
Tez değerlendirme
MADDE 21 – (1) Yeterlik Sınavının her bir aşamasında değerlendirme, Yeterlik Sınav Kurulu üyelerince yüz
puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır. Her bir safhada yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı
sayılır.
Tez düzeltme
MADDE 22 – (1) Tez değerlendirme aşamasında tezi yeterli bulunmayan uzman yardımcısına bir hak daha
tanınır. Uzman yardımcısı ikinci hakkını, Yeterlik Sınav Kurulu tarafından hazırlanacak raporu dikkate alarak, sonuçların
ilanından itibaren üç ay içerisinde, daha önceden hazırlamış olduğu tezi düzelterek kullanır.
(2) Sözlü savunma aşamasında başarısız olanlara üç aydan az olmamak üzere bir yıl içinde ikinci bir hak verilir.
Yabancı Dil
MADDE 23 – (1) Tez değerlendirmesi ve sözlü savunma aşamasında başarılı olan Uzman Yardımcısı Kamu
Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından en az 90 puan alması veya buna denk kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan bir belgeyi, tez değerlendirmesi ve sözlü savunma aşama sonucunun ilan tarihinden itibaren en geç altı
ay içerisinde ibraz etmesi şartıyla yabancı dil aşamasından başarılı olmuş sayılır.
Başarısızlık hali
MADDE 24 – (1) Uzman Yardımcısı Yeterlik Sınavında aşağıdaki hallerde başarısız sayılır.
a) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde tez konusunu bildirmemek.
b) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde tezini teslim etmemek.
c) Tez değerlendirme aşamasında ikinci hakkında da başarılı olamamak.
ç) Sözlü savunma aşamasında ikinci hakkında da başarılı olamamak.
d) Yabancı dil belgesini ibraz etmemek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlığa Atanma
Atama şartları
MADDE 25 – (1) Avrupa Birliği Uzmanlığına atanabilmek için;
a) Uzman yardımcısı olarak ücretsiz izin, altı ayı geçen hastalık izni ve askerlikte geçen süreler katılmaksızın, en
az üç yıl çalışmış olmak,
b) Son üç yıl olumlu sicil almış olmak,
c) Yeterlik Sınavında başarılı olmak şarttır. Bu şartları yerine getiren uzman yardımcısı 23 üncü maddede belirtilen belgeyi ibraz ettiği tarih itibariyle
Avrupa Birliği Uzmanı kadrosuna atanır.
Başka kadroya atanma
MADDE 26 – (1) Yeterlik Sınavında başarılı olamayan uzman yardımcısı durumuna uygun başka bir kadroya
atanır.
Yeniden atanma
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Avrupa Birliği Uzmanı sıfatını kazandıktan sonra kurumdaki
görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro olması şartıyla Avrupa Birliği
Uzmanlığına atanabilirler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 16/11/1989 tarihli ve 20344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avrupa Topluluğu Uzman
Yardımcılığı ve Uzmanlık Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut uzman yardımcıları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosunda
bulunanlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini bakanlıklarda bakan, Başbakanlık bağlı kuruluşlarında bağlı bakan
yürütür.
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
3092 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Üçlü Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelik
Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarı İle İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelilik
Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (İngilizce)
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği
Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği
Gemi Tanklarının Kalibrasyonuna Dair Yönetmelik (71/349/AT)
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik
Motorlu Taşıt Lastiklerinin Hava Basıncı Ölçümünde Kullanılan Cihazlara Dair Yönetmelik
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

Ticaret Fuarları

Ticaret Fuarları

İster ulusal, ister uluslararası olsun, ticaret fuarlarının günümüzde pazarlamanın en önemli araç ve işlevlerinden biri olduğu bilinmektedir.

OFİS VE İNSAN

İşkolik Olmak, İşkolizm ve İşkolizmden Kurtulmanın Yolları

İşkolik Olmak, İşkolizm ve İşkolizmden Kurtulmanın Yolları

Çalışma hayatında, kabul görmek, onaylanmak ve saygı duyulması için sektörel alanda uzmanlaşmanın yanı sıra çok çalışkan olmak da gerekiyor.

Ofis Aydınlatması

Ofis Aydınlatması

Ofis aydınlatması ya da işyeri ışıklandırma düzeni, hem sağlık hem de çalışma verimliği açılarından üzerinde durulması gereken konular. İşyerinin her şeyden önce personelin huzurlu çalışmasına olanak verecek bir atmosfere sahip olması hepimizin kabul ettiği bir gerçektir.

İŞ DÜNYASI

Pazarlama ile Stratejinin Kesişimi

Pazarlama ile Stratejinin Kesişimi

Pazarlama, ürünlerini müşterilerine satmak isteyen şirketlerin satış faaliyetleri ilgili olarak ortaya çıkmıştır. Şirketler, bu faaliyeti planlı ve akli olarak mükemmel işlevsel olan bir şekilde nasıl tasarlayabilirler?

HUKUK / MUHASEBE

Aile Anayasası ile Hem Şirketinizi Hem Ailenizi Koruyun

Aile Anayasası ile Hem Şirketinizi Hem Ailenizi Koruyun

Aile Anayasası sözünü hiç duymadı iseniz bunun eşler arasındaki mal paylaşımını belirleyen kurallar bütünü olduğunu düşünüyor olabilirsiniz, ancak yanılıyorsunuz.