Kamu İhale Kanunu

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

KANUN NO : 4734
KABUL TARİHİ : 04.01.2002
RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 22.01.2002/24648
(24.11.2011 Tarihi itibariyle yapılan tüm değiĢiklikler metne iĢlenmiĢtir.)
BĠRĠNCĠ KISIM
Genel Hükümler
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Uygulama Ġlkeleri
Amaç
Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi
altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları
ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan
karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre
yürütülür:
a) (DeğiĢik: 1/6/2007-5680/1 md.) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel
bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar,
birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel
kişiler.
b) (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet
teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.
c) (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/1 md.) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel
kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar
(meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar.
d) (DeğiĢik: 12/6/2002-4761/10 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin
doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip
bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler.
e) (DeğiĢik: 13/2/2011-6111/176 md.) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile
bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından
fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihaleleri.
(DeğiĢik ikinci fıkra: 13/2/2011-6111/176 md.) Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı
Kanun kapsamındaki bankalar ve bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da
ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketler ((e) bendinde
belirtilen yapım ihaleleri hariç) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların 2499 sayılı
Sermaye Piyasası Kanununa tabi gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile enerji, su, ulaştırma ve 2
telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun
kapsamı dışındadır.
Ġstisnalar
Madde 3- (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/2 md.)
a) Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek,
değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından
yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları ile 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince
orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve köylülerden yapılacak hizmet alımları,
b) (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/1 md.) Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile
ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından karar
verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri
alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren
hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,
c) Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve
finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya
hizmet alımları ile yapım işleri; uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara
ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme hizmetleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasının banknot ve kıymetli evrak üretim ve basımı ile ilgili mal veya hizmet alımları,(Ek
Ġbareler: 27/4/2004 – 5148/ 2 md.) özelleştirme uygulamaları için 24.11.1994 tarihli ve 4046
sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak her türlü danışmanlık hizmet alımları; hava taşımacılığı
yapan teşebbüs, işletme ve şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları,
d) İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım
işleri; yurt dışında bulunan nakil vasıtalarının o yerden sağlanması zorunlu mal veya hizmet
alımları,
e) Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz
kurumları, tutukevleri işyurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna
bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar
ve merkezler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları ile
Başbakanlık Basımevi İşletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan
kuruluşlardan, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve hizmetler için Devlet
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, yük, yolcu veya liman hizmetleri için Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden, akaryakıt ve taşıt için
Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar (Ek
Ġbare: 20/11/2008-5812/1 md.) ile araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan yapacakları mal, hizmet ve danışmanlık
hizmet alımları, et ve et ürünleri için Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden, ray üstünde
çeken ve çekilen araçlarda kullanılan monoblok tekerlek ve tekerlek takımları için Makine ve
Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar,
1
1
20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle; bu bentte yer alan “malzemeler” ibaresi,
“hizmetler” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 3
f) (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/1 md.) Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının
yürüttüğü ve desteklediği araştırma-geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet
alımları ile finansmanının tamamı Kanun kapsamındaki bir idare tarafından karşılanarak elde
edilen sonuçların bu idare tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde
faydalanıldığı haller hariç, her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımları,
g) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticarî
ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine
yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin
transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve
sözleşme bedeli ikitrilyon üçyüzmilyar Türk Lirasını (beĢmilyon sekizyüzkırkdokuzbin
dörtyüzyirmialtı Türk Lirasını)
*
aşmayan mal veya hizmet alımları,
h) Bu Kanun kapsamındaki idarelerin kendi özel mevzuatı uyarınca hak sahiplerine
sağlayacakları teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımları ile tedavisi kurumlarınca üstlenilen
kişilerin ayakta tedavisi sırasında reçeteye bağlanan ilaç ve tıbbî malzemelerin kişilerce
alımları, (Ek Ġbare: 20/11/2008-5812/1 md.) sağlık hizmeti sunan bu Kanun kapsamındaki
idarelerin teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımları,
i) (Ek: 14/7/2004-5226/21 md.) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının rölöve,
restorasyon, restitüsyon ve konservasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme
projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı
çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları,2
j) (Ek: 3/3/2005-5312/25 md.) Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle
Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun
hükümleri kapsamında, acil müdahale plânlarının hazırlanması ve bir olay meydana geldikten
sonra kirliliğe müdahale ve acil müdahale plânlarının icrası için acil olarak ihtiyaç
duyulabilecek hizmet alımı ile araç, gereç ve malzeme alımı,
k) (Ek: 20/2/2008-5737/79 md.) Vakıf kültür varlıklarının onarımları ve
restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal veya hizmet alımları,
l) (Ek: 27/12/2007-5726/24 md.) Tanıkların korunmasına ilişkin mevzuat
hükümlerine göre alınacak koruma tedbirlerinin uygulanması için gerekli olan mal ve hizmet
alımları,
m) (Ek: 9/7/2008-5784/28 md.) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)
tarafından ithalat yoluyla yapılacak spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımları,
n) (Ek: 20/11/2008-5812/1 md.) Uluslararası mükellefiyetlerden doğan veya ulusal
amaçlı; savunma, güvenlik, insani yardım gibi durumlarda ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçların,
*
Kamu Ġhale Kurumu’nun 2011/1 sayılı Tebliği ile 23/1/2011 tarihli ve 27824 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıĢ olup 01.02.2011 – 31.01.2012 dönemini kapsamaktadır.
2
28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle; bu bentte yer alan “kapsamındaki” ibaresinden
sonra gelmek üzere “taşınır ve taşınmaz” ibaresi ve “restitüsyon” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve
konservasyon” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. 4
süratli ve etkin bir biçimde temini amacıyla, önceden güvenceler alınmasına olanak sağlayan
anlaşmalar veya sözleşmeler yapmak suretiyle mal ve hizmet alımları,
o) (Ek: 25/06/2009-5917/31 md.) Elektrik üretimi, iletimi, ticareti ve dağıtımı
alanında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüslerinin, bu faaliyetlerinin yürütülmesine
yönelik olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapacakları enerji ve yakıt alımları,
p) (Ek: 22/2/2007-5583/9 md.) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor
federasyonlarının ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları,3
r) (Ek: 13/2/2011-6111/177 md.) Fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin
Bakanlar Kurulu kararnameleri kapsamında; işleticisi kim olursa olsun, Türkiye Kömür
İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün kendisine veya bağlı ortaklık veya iştiraklerine ait
olan kömür sahalarından yapacağı mal ve hizmet alımları,
Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.
Tanımlar
Madde 4- Bu Kanunun uygulanmasında;
Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
Hizmet : (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/3 md.) Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme,
sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım,
basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme,
koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar
sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların
kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,
4
Yapım : Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü,
tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı,
baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi
her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük
onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile
benzeri yapım işlerini,
Tedarikçi : Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların
oluşturdukları ortak girişimleri,
Hizmet sunucusu : Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya
bunların oluşturdukları ortak girişimleri,
DanıĢman : Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan,
danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden
3
13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 177 nci maddesiyle; 22/2/2007 tarihli ve 5583 sayılı Kanunun 9
uncu maddesi ile eklenen “(k)” bendi “(p)” bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
4
20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle; bu tanımda yer alan “mimarlık ve mühendislik,
etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı” ibareleri metinden çıkarılmıştır.
5
danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini
veren hizmet sunucularını,
Yapım müteahhidi : Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya
bunların oluşturdukları ortak girişimleri,
Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların
oluşturdukları ortak girişimleri,
Ortak giriĢim : (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/3 md.) İhaleye katılmak üzere birden fazla
gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya
konsorsiyumları,
Ġstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi,
hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,
Ġstekli olabilecek : (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) İhale konusu alanda faaliyet
gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da
bunların oluşturdukları ortak girişimi,
Yerli istekli : (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/3 md.) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,
Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
Ġdare : İhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları,
Ġhale yetkilisi : (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/3 md.) İdarenin, ihale ve harcama yapma
yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış
görevlilerini,
BaĢvuru belgesi : Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday
tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,
Ġhale dokümanı : İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde;
isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan
teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,
Ön proje : Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin
araştırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme
ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve
profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi,
Kesin proje : Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve
zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat
sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği projeyi,
Uygulama projesi : Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her
türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi,
6
(…)5
Ġhale : Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin
istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını
müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,
Teklif : Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi
ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,
Açık ihale usulü : Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,
Belli istekliler arasında ihale usulü : Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare
tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,
Pazarlık usulü : Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki
aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile
gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,
Doğrudan temin : Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet
edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,
SözleĢme : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında
yapılan yazılı anlaşmayı,
Kurum : Kamu İhale Kurumunu,
Kurul : Kamu İhale Kurulunu,
Ön ilan : (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) Yıl içerisinde ihale edilmesi planlanmış işlere
ilişkin olarak, mali yılın başlangıcını izleyen mümkün olan en kısa sürede yapılan duyuruyu,
Elektronik Kamu Alımları Platformu : (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) İdareler ile
kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden
gerçekleştirebilecekleri ve Kurum tarafından yönetilen elektronik ortamı,
Dinamik alım sistemi : (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) İhale dokümanına uygun ön
teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün
isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik
tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım sürecini,
Elektronik eksiltme : (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) Tekliflerin değerlendirilmesinin
ardından elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif
unsurlarına ilişkin yeni değerlerin bir elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirme
metotları kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralandırılması şeklinde tekrar eden
işlemleri,
Çerçeve anlaĢma : (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) Bir veya birden fazla idare ile bir
veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların
5
14/7/2004 tarihli ve 5226 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle; bu maddede yer alan “Rölöve projesi”,
Restorasyon projesi” ve “Restitüsyon projesi” tanımları, metinden çıkarılmıştır. 7
özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları
belirleyen anlaşmayı,
İfade eder.
Temel ilkeler
Madde 5- İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit
muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve
zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı
ve yapım işleri birarada ihale edilemez.
Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri
kısımlara bölünemez.
Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale
usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.
Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.
(DeğiĢik altıncı fıkra: 30/7/2003-4964/4 md.) İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki
Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu
belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek
yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.
Ġhale Komisyonu
Madde 6- İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı
olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden
sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale
komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. 6
(DeğiĢik ikinci fıkra: 30/7/2003-4964/5 md.) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya
nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye
alınabilir.
Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği,
ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.
İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır.
Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından
sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve
imzalamak zorundadır.
6
22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan ",genel ve katma bütçeli
kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise" ibaresi, "ve" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
8
İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve
üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.
Ġhale iĢlem dosyası
Madde 7- İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale
yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale
dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler
ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün
belgeler bulunur.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Ġhaleye Katılım Kuralları
EĢik değerler
Madde 8- Bu Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet
dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir:
a) (DeğiĢik: 12/6/2002-4761/12 md.) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli
idarelerin mal ve hizmet alımlarında üçyüzmilyar Türk Lirası. (altıyüzdoksandokuzbin
ikiyüzyetmiĢ Türk Lirası)
*
b) (DeğiĢik: 12/6/2002-4761/12 md.) Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve
hizmet alımlarında beşyüzmilyar Türk Lirası. (birmilyon yüzaltmıĢbeĢbin dörtyüzellibir
Türk Lirası)
*
c) (DeğiĢik: 12/6/2002-4761/12 md.) Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde
onbirtrilyon Türk Lirası. (yirmibeĢmilyon altıyüzkırkbin yirmibir Türk Lirası)
*
(Mülga son fıkra: 12/6/2002-4761/12 md.)
YaklaĢık maliyet
Madde 9- (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/6 md.)
Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü
fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir
ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön
yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer
kişilere açıklanmaz.
Ġhaleye katılımda yeterlik kuralları
Madde 10 - İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve
teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler
istenebilir:
*
Kamu Ġhale Kurumu’nun 2011/1 sayılı Tebliği ile 23/1/2011 tarihli ve 27824 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıĢ olup 01.02.2011 – 31.01.2012 dönemini kapsamaktadır.
*
Kamu Ġhale Kurumu’nun 2011/1 sayılı Tebliği ile 23/1/2011 tarihli ve 27824 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıĢ olup 01.02.2011 – 31.01.2012 dönemini kapsamaktadır.
9
a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;
1) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,
2) (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/7 md.) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması
zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer
belgeleri,
3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü
altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.
b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;
1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve
teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,
2) (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/3 md.) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel
içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin
olarak;
a) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri
tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,
b) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri
tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında
denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,
c) Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin
tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en
az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili
deneyimi gösteren belgeler,
d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin
deneyimi gösteren belgeler,
e) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, son
onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla
ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla
ilgili deneyimi gösteren belgeler.
3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve
kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,
4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli
sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,
5) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi
yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,
6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat
ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,
10
7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili
teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,
8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren,
uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından
verilen sertifikalar,
9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların
numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.
İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin
yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe
ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.
(Ek fıkra: 12/6/2002-4761/13 md.) Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt
bendinde belirtilen belgelerden, yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya
yönetme görevi nedeniyle alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı aranır.
İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya
kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya
verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel
kişiliklerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza
edilmesi zorunludur. (DeğiĢik son cümle: 20/11/2008-5812/3 md.) Denetim faaliyetleri
nedeniyle alınacak belgeler ilk beş yıl en fazla beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda gerçek
kişiler ile tüzel kişilerin en az beş yıldır yarısından fazla hissesine sahip olan mühendis ve
mimarların iş denetleme nedeniyle alacakları belgeler tam olarak, yönetim faaliyetleri
nedeniyle alınacak belgeler en fazla beşte bir oranında dikkate alınır.
7
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato
ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir
durumda olan.
b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından
dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre
benzer bir durumda olan.
c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal
güvenlik prim borcu olan.
d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi
borcu olan.
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla
hüküm giyen.
7
20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; bu fıkrada yer alan “tüzel kişiliğin” ibaresinden
önce gelmek üzere “en az bir yıldır” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
11
f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş
veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.
g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki
faaliyetten men edilmiş olan.
h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte
belge verdiği tespit edilen.
i) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.
(Ek fıkra: 28/3/2007-5615/23 md.) Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendi ile ilgili
olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim
borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun
görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye
yetkilidir.
(Ek fıkra: 28/3/2007-5615/23 md.) Bu madde kapsamında istenen belgelerden
hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı
hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt
altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi
halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.
Ġhaleye katılamayacak olanlar
Madde 11- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak,
kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
a) (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/4 md.) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler
gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya
örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet
verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli
kişiler.
d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak,
yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve
ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim
kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip
olmadıkları anonim şirketler hariç).
12
İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine
katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti
ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu
şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
(DeğiĢik üçüncü fıkra: 30/7/2003-4964/8 md.) İhaleyi yapan idare bünyesinde
bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık
gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine
katılamazlar.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları
gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit
edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek
ihale iptal edilir.
ġartnameler
Madde 12- İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü
özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal
veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün
olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun
hükümlerine göre hazırlattırılabilir.
İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale
dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler,
verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar
içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.
Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu
sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve
tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün
belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer
verilmeyecektir.
Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik
özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer
verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.
Ġhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan
8
9
Madde 13- (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/9 md.)
Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;
a) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan
ihalelerden;
8
Bu madde başlığı “İhale ilan süreleri ve kuralları” iken, 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 5 inci
maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
9
Bu maddede yer alan “Resmi Gazetede” ibareleri, 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle
“Kamu İhale Bülteninde” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
13
1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün
önce,
2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, son
başvuru tarihinden en az ondört gün önce,
3) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az yirmibeş gün
önce,
Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır.
Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında
yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale
gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur.
b) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan
ihalelerden;
1) Yaklaşık maliyeti otuzmilyar Türk Lirasına (yetmiĢaltıbin ikiyüzdoksanbir Türk
Lirasına)
*
kadar olan mal veya hizmet alımları ile altmışmilyar Türk Lirasına (Yüzelliikibin
beĢyüzseksensekiz Türk Lirasına)
*
kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az
yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde,
2) Yaklaşık maliyeti otuzmilyar (yetmiĢaltıbin ikiyüzdoksanbir Türk Lirası)
*
ile
altmışmilyar Türk Lirası (yüzelliikibin beĢyüzseksensekiz Türk Lirası)
*
arasında olan mal
veya hizmet alımları ile altmışmilyar (yüzelliikibin beĢyüzseksensekiz Türk Lirası)
*
ile
beşyüzmilyar Türk Lirası (birmilyon ikiyüzyetmiĢbirbin altıyüzdokuz Türk Lirası)
*
arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce Kamu İhale
Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,
3) Yaklaşık maliyeti altmışmilyar Türk Lirasının (yüzelliikibin beĢyüzseksensekiz
Türk Lirasının)
*
üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile
beşyüzmilyar Türk Lirasının (birmilyon ikiyüzyetmiĢbirbin altıyüzdokuz Türk Lirasının)
*
üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmibir
gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,
En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.
Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlerin altında kalan belli istekliler
arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik ilânlarının son başvuru tarihinden en az yedi gün
önce (b) bendindeki süre hariç diğer usullere göre yapılması ve ön yeterlik değerlendirmesi
sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden önce (b) bendindeki sürelere göre
davet mektubu gönderilmesi zorunludur.
*
Kamu Ġhale Kurumu’nun 2011/1 sayılı Tebliği ile 23/1/2011 tarihli ve 27824 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıĢ olup 01.02.2011 – 31.01.2012 dönemini kapsamaktadır.
*
Kamu Ġhale Kurumu’nun 2011/1 sayılı Tebliği ile 23/1/2011 tarihli ve 27824 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıĢ olup 01.02.2011 – 31.01.2012 dönemini kapsamaktadır.
14
(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/5 md.) İlanların, elektronik araçlar ile hazırlanması ve
gönderilmesi halinde, birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki ilan süresi yedi
gün kısaltılabilir. İlan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına Elektronik Kamu Alımları
Platformu üzerinden doğrudan erişimin temin edilmesi halinde, birinci fıkranın (a) bendinin
(1) numaralı alt bendindeki ilan süresi ile belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak
ihalelerde ön yeterliği belirlenen adaylara yapılacak kırk günlük davet süresi beş gün
kısaltılabilir.
(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/5 md.) İdareler, yaklaşık maliyeti 8 inci maddede
belirtilen eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihaleler için Kamu İhale Bülteninde ön
ilan yapabilirler. Uluslararası ilan yapılan haller dahil ön ilan yapılması halinde kırk günlük
ilan ve davet süresi yirmidört güne kadar indirilebilir.
(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/5 md.) Ön ilanda aşağıdaki hususların belirtilmesi
zorunludur:
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) İhalenin adı, niteliği, türü ile mal ve hizmet alımlarında kalemler ve tahmini
miktarlar, yapım işlerinde ise işin yapılacağı yer, yapı tekniği ve ihtiyaç programına göre
tahmin edilen fiziki miktarı veya kapsamı.
c) Çerçeve anlaşma yapılıp yapılmayacağı.
d) İhalenin yapılacağı yer.
e) İhale ilanının yılın hangi çeyreğinde yayımlanacağı.
(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/5 md.) Ön ilan yapılan hallerde, dördüncü fıkrada
belirtilen süre indiriminden faydalanılabilmesi için ihale ilanının ön ilan tarihinden itibaren en
az kırk gün sonra yayımlanması gerekir. Ön ilan yapılmış olması idareye ihale yapma
yükümlülüğü getirmez.
(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/5 md.) Ön ilan yapılan hallerde ihalenin açık ihale veya
belli istekliler arasında ihale usullerinden biriyle gerçekleştirilmesi zorunludur.
(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/5 md.) Ön ilanlar Kamu İhale Bülteninde ücretsiz
yayımlanır.
İlân edilecek ihalelerden hangilerinin, ayrıca Basın İlân Kurumu aracılığıyla Türkiye
çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilân edileceğini belirlemeye Kurum yetkilidir.
İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilân, aynı süreler içinde ilgili idare
ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları
ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.
İdareler, yukarıda belirtilen zorunlu ilânların dışında işin önem ve özelliğine göre
ihaleleri, uluslararası ilân veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi
işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilân edebilir. Ancak,
uluslararası ilân yapılması halinde yukarıda belirtilen asgarî ilân sürelerine oniki gün eklenir.
Ortak giriĢimler
Madde 14- (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/10 md.) 15
Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya
konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin
tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin
kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her
türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda,
ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. İhale
aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına
dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise
koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde,
sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin
verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya
tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları,
konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel
kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör
ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.
Alt yükleniciler
Madde 15 - İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale
aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri,
sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları
istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu
yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Ġhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi 10
Madde 16- İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde
ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların
bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.
Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen
ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca
tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır
ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce
idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye
çıkılabilir.
Yasak fiil veya davranıĢlar
Madde 17- İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
10
Bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasındaki “gününden” ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun
11 inci maddesiyle “saatinden” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
16
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde
bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda
bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs
etmek.
d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi
veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif
vermek.
e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü
Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.
ĠKĠNCĠ KISIM
Ġhale Süreci
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Ġhale Usulleri ve Uygulaması
Uygulanacak ihale usulleri
Madde 18- İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde
aşağıdaki usullerden biri uygulanır:
a) Açık ihale usulü.
b) Belli istekliler arasında ihale usulü.
c) Pazarlık usulü.
d) (Mülga: 30/7/2003-4964/12 md.)
Açık ihale usulü
Madde 19- Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
Belli istekliler arasında ihale usulü
Madde 20- Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi
sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. (DeğiĢik son cümle:
20/11/2008-5812/6 md.) Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin
uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı
işlerin ihalesi ile yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri bu usule göre
yaptırılabilir.
(Mülga ikinci fıkra: 30/7/2003-4964/13 md.)
10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik
ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi 17
yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. (Mülga
son cümle: 30/7/2003-4964/13 md.) (Ek cümle: 20/11/2008-5812/6 md.) Ön yeterlik
ilanında ve dokümanında belirtilmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler arasından
dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli
bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir.
(DeğiĢik ilk cümle: 20/11/2008-5812/6 md.) Teklif vermeye davet edilmeyenlere
davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti
engellemeyecek şekilde 40 ıncı maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanı ile davet
mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak
ihale sonuçlandırılır. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif
veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. 11
Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi
durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek
suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale
sonuçlandırılabilir.
Pazarlık usulü
Madde 21- Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale
sonucunda teklif çıkmaması.
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve
beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine
ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.
c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi
olarak yapılmasının zorunlu olması.
d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu
olmayan nitelikte olması.
e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve
karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.
f) (Ek: 30/7/2003-4964/14 md.) İdarelerin yaklaşık maliyeti ellimilyar Türk Lirasına
(yüzyirmiyedibin yüzellidört Türk Lirasına)
*
kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet
alımları.
11
Bu fıkrada yer alan “10 uncu maddeye” ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle
“40 ıncı maddeye” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
*
Kamu Ġhale Kurumu’nun 2011/1 sayılı Tebliği ile 23/1/2011 tarihli ve 27824 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıĢ olup 01.02.2011 – 31.01.2012 dönemini kapsamaktadır.
18
(DeğiĢik ikinci fıkra: 20/11/2008-5812/7 md.) (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen
hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet
edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.
(Mülga üçüncü fıkra: 20/11/2008-5812/7 md.)
(DeğiĢik dördüncü fıkra: 20/11/2008-5812/7 md.) (a), (d) ve (e) bentlerine göre
yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği
tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme
yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en
uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile
görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları
karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye
dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir.
(DeğiĢik beĢinci fıkra: 20/11/2008-5812/7 md.) Bu madde kapsamında yapılacak
ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son
yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.
(Mülga altıncı fıkra: 20/11/2008-5812/7 md.)
(Ek fıkra: 30/7/2003-4964/14 md.; DeğiĢik yedinci fıkra: 20/11/2008-5812/7 md.)
(b), (c) ve (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde
teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin
teminat alınması zorunlu değildir.
Doğrudan temin
Madde 22- (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/15 md.)
Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın
doğrudan temini usulüne başvurulabilir:
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit
edilmesi.
b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.
c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun
sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek
ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden
alınması.
d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin onbeş milyar
(otuzsekizbin yüzkırkdört Türk Lirası)
*
, diğer idarelerin beşmilyar Türk Lirasını (onikibin
yediyüzdokuz Türk Lirasını)
aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri
kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.
e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.
*
Kamu Ġhale Kurumu’nun 2011/1 sayılı Tebliği ile 23/1/2011 tarihli ve 27824 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıĢ olup 01.02.2011 – 31.01.2012 dönemini kapsamaktadır.
19
f) (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/8 md.) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma
zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak
olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında
hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf
malzemeleri alımları.
g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda,
Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu
avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.
h) (Ek: 12/12/2003-5020/28 md.; DeğiĢik: 20/11/2008-5812/8 md.) 8/1/1943 tarihli
ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu
avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası
kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları.
ı) (Ek: 15/5/2008-5763/35 md.) Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904
sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin hizmet
alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin
yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları,
i) (Ek: 20/11/2008-5812/8 md.) Seçim dönemi bitmeden önce seçimlerin
yenilenmesine veya ara seçime ya da Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasına karar
verilen hallerde; Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılacak filigranlı oy pusulası kağıdı ve
filigranlı oy zarfı kağıdı alımı ile oy pusulası basım hizmeti alımı, mahalli seçimlerde ise İl
Seçim Kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı.
Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede
sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince
görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar
temin edilir.
Tasarım yarıĢmaları
Madde 23- İdareler gerekli gördükleri mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik,
kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge plânlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plân veya
tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak, ilgili mevzuatında belirlenecek usul ve
esaslara göre rekabeti sağlayacak şekilde ilân yapılmak suretiyle, jüri tarafından
değerlendirme yapılmak üzere ödüllü veya ödülsüz yarışma yaptırabilir.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Ġhalenin ve Ön Yeterliğin Ġlânı, Ġhale Dokümanının Verilmesi
Ġhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar
Madde 24- İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale
ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası. 20
b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.
c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin
yapılacağı yer.
d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.
e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler
olduğu.
f) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat
avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.
h) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.
i) (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/16 md.) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.
j) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.
k) Teklif ve sözleşme türü.
l) (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/16 md.) Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak
üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği.
m) Tekliflerin geçerlilik süresi.
n) (Ek: 30/7/2003-4964/16 md.) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.
Ön yeterlik ilânlarında bulunması zorunlu hususlar
Madde 25- Ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez.
Ön yeterlik ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.
c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin
yapılacağı yer.
d) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi.
e) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.
f) Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
21
g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat
avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.
h) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.
i) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati.
j) (Ek: 30/7/2003-4964/17 md.) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.
Ġlânın uygun olmaması
Madde 26- 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar
geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön
yeterlik yapılamaz.
(DeğiĢik ikinci fıkra: 20/11/2008-5812/9 md.) Ancak, 13 üncü maddede belirtilen
ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25
inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, 13 üncü maddeye
göre yirmibeş ve kırk günlük ilan süresi bulunan ihalelerde ilânların yayımlanmasını takip
eden onbeş gün diğer ihalelerde ise on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak
suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.
Ġhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari Ģartnamede yer alması zorunlu
hususlar
Madde 27- İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile
yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer
belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik
kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.
İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi
zorunludur:
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.
b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.
d) İsteklilere talimatlar.
e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.
f) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.
g) Tekliflerin geçerlilik süresi.
h) (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/18 md.) İhaleye konsorsiyumların teklif verip
veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup 22
olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse
alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği.
i) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil
olacağı.
j) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu
Kanunda belirtilen usul ve esaslar.
k) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması
gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar.
l) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat
avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.
m) Teklif ve sözleşme türü.
n) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.
o) (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/18 md.) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde
idarenin serbest olduğu.
p) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.
r) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme
halinde alınacak cezalar.
s) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı
ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.
t) (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/18 md.) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile
sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı
yükümlülükler.
u) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından
ödeneceği.
v) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna
ilişkin şartlar.
y) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
z) Anlaşmazlıkların çözümü.
Ġhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi
Madde 28- İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön
yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. 23
Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce
tespit edilir.12
Ġhale dokümanında değiĢiklik veya açıklama yapılması
Madde 29- İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır.
Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla
tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.
Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini
etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya
isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir.
Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son
teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde
ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle
tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya
mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi
halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek,
yeniden teklif verme imkanı sağlanır.
Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç
duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı
olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak
açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on
gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan
istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tekliflerin ve BaĢvuruların Sunulması
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
Madde 30- Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme
şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı
veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan
idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.
Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale
dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve
yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme
bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili
kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif
teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde
hazırlanarak sunulur.
Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar
karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın
12
Bu maddenin son cümlesinde geçen “hazırlanma maliyetini” ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesiyle, “basım maliyetini” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 24
iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin
ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme
nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri
alınamaz ve değiştirilemez.
BaĢvuru belgelerinin sunulması
Madde 31- Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 30 uncu
maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen esas ve usullere uygun olarak idareye
sunulur.
Tekliflerin geçerlilik süresi
Madde 32- Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç
duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü
kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.
Geçici teminat
Madde 33- (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/20 md.)
İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından
verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık
hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.
Teminat olarak kabul edilecek değerler
Madde 34- Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/21 md.) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından
verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler
yerine düzenlenen belgeler.
İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı
bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka
veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan
bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat
olarak kabul edilir.
13
13
Bu fıkrada yer alan “veya özel finans kurumlarının” ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 21 inci
maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir.
25
(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal
değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden
teminat olarak kabul edilir.
Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.
Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur.
İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi
istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine
teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli
ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait
teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.
Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati
tedbir konulamaz.
Teminat mektupları
14
Madde 35- Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini
tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir. 15
32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla
süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin
uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat
mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından
belirlenir.
İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Tekliflerin alınması ve açılması
Madde 36- (DeğiĢik birinci cümle: 30/7/2003-4964/23 md.) Teklifler ihale
dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale
dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır
bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış
sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile
belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde
alınış sırasına göre açılır.
14
Bu maddenin başlığındaki “Banka” ibaresi 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle
metinden çıkarılmıştır.
15
Bu maddenin birinci fıkrasındaki “bankalarca” ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 22 nci
maddesiyle metinden çıkarılmıştır.
26
İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının
usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve
yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca
imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan
belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen
değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.
16
Tekliflerin değerlendirilmesi
Madde 37- İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi,
karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili
isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir
şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun
olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.
(DeğiĢik ikinci fıkra: 20/11/2008-5812/11 md.) Tekliflerin değerlendirilmesinde,
öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun
olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin
değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte
olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede
isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri
tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu
ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu
aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine
ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif
cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen
isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler
değerlendirme dışı bırakılır.
(Mülga son fıkra: 20/11/2008-5812/11 md.)
AĢırı düĢük teklifler
Madde 38- İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten
sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük
olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden
teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım
işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
16
20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle; bu fıkrada yer alan “teklif fiyatları açıklanır”
ibaresi, “teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
27
Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak,
aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli
görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.) İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve
değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin
uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en
avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar
belirlemeye yetkilidir.
Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali
Madde 39- İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri
reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün
isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir
yükümlülük altına girmez. (DeğiĢik son cümle: 30/7/2003-4964/24 md.) Ancak, idare
isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere
bildirir. 17
Ġhalenin karara bağlanması ve onaylanması
Madde 40- 37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale,
ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
(DeğiĢik ikinci fıkra: 20/11/2008-5812/13 md.) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif,
sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği,
verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak
belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi
ağırlıkları belirlenir.
Bu Kanunun 63 üncü maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat
avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik
açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.
En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği
ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik
açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki
unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale
sonuçlandırılır.
İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
17
30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle; bu maddede yer alan, “İhale dokümanında
belirtilmiş olması kaydıyla, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada,” ibaresi metinden
çıkarılmıştır.
28
İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
18
İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
(DeğiĢik son fıkra: 20/11/2008-5812/13 md.) İhale kararları ihale yetkilisince
onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit
ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı
çıkması durumunda ihale iptal edilir.
KesinleĢen ihale kararlarının bildirilmesi
Madde 41- (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/14 md.)
İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç
üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere
bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun
bulunmama gerekçelerine de yer verilir.
İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere
gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c)
bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme
imzalanamaz.
SözleĢmeye davet
Madde 42- (DeğiĢik birinci fıkra: 20/11/2008-5812/15 md.) 41 inci maddede
belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün
tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye,
tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması
hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir. Sözleşmenin
imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan
isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.
43 üncü madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan
danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci
fıkra hükümlerine göre yapılır.
Kesin teminat
Madde 43- Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine
getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan
istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.
(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/16 md.) Yapım işlerinde, 38 inci maddeye göre gerekli
değerlendirmeler yapıldıktan sonra, ihalenin aynı madde uyarınca hesaplanan sınır değerin
altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılması halinde, kesin teminat sınır değerin
yüzde altısı oranında alınır.
18
30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle; bu maddede yer alan “yirmi gün” ibaresi, “beş
iş günü” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
29
Ancak, danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla,
kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her
hakedişten % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.
SözleĢme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
Madde 44- İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı
vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici
teminat iade edilir.
Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare,
ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi
kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme
imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme
imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün
içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen
şekilde tebligat yapılır.
Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması
durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
SözleĢme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu
Madde 45- İdare, 42 ve 44 üncü maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması
hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine
getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde,
on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu
takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş
giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında
60 ıncı madde hükümleri uygulanır.
Ġhalenin sözleĢmeye bağlanması
Madde 46- (DeğiĢik birinci fıkra: 30/7/2003-4964/28 md.)Yapılan bütün ihaleler bir
sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından
imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün
ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere
tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.
İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.
Sonuç bildirimi
19
Madde 47- (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/17 md.)
Bu Kanun kapsamında yer alan idarelerin yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarının
sonuçları, 42 nci maddeye göre gönderilenler hariç, en geç onbeş gün içinde Kuruma
bildirilir. Bu sonuçlardan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olanlar Kurum tarafından
Kamu İhale Bülteninde yayımlanır. Sonuç bildirimlerinde yer verilecek bilgiler ile savunma,
19
Bu madde başlığı “İhale sonucunun ilânı” iken, 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle
metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
30
güvenlik ve istihbarat alanlarında görev yapan idarelerin Kanun kapsamında yaptıkları mal ve
hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihale sonuçlarından hangilerinin yayımlanacağı ilgili
idarenin görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
DanıĢmanlık Hizmet Ġhaleleri ile Ġlgili Özel Hükümler
DanıĢmanlık hizmetleri
Madde 48- (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/18 md.)
Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı,
imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname
hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki
hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır.
Danışmanlık hizmetleri, bu bölümde yer alan hükümlere uygun olarak sadece belli
istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilir. Ancak yaklaşık maliyeti 13 üncü maddenin (b)
bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında
kalan danışmanlık hizmetleri, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebilir.
Ön yeterlik ve isteklilerin belirlenmesi
Madde 49 - Ön yeterlik ilânları 13 üncü maddede belirlenen süre ve esaslar dahilinde
yapılır.
Bu Kanun hükümlerine göre yapılan ön yeterlik ilânında, adayların genel
uygunluklarını, malî kapasitelerini ve teknik yeteneklerini değerlendirmek üzere belirlenen ön
yeterlik kriterlerine ilişkin bilgiler yer alır. Ayrıca bu ilânda, kısa listeye alınmak ve teklif
vermek üzere davet edilecek adayların sayısı veya sayı aralığı belirtilir.
Ön yeterlik ilânı sonucunda başvuru sunan adayların, ön yeterlik dokümanı ve ilânında
belirtilen ön yeterlik kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler
arasından en az üç en fazla on adayın yer alacağı kısa liste oluşturulur.
Ġhaleye davet
Madde 50- 49 uncu maddeye göre oluşturulan listede yer alan adaylara, teknik ve malî
tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az 13 üncü maddedeki süreler verilerek, ihale dokümanı
ile birlikte ihaleye davet mektubu gönderilir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli
bulunmayanlar ile kısa listede yer verilmeyen adaylara yazılı olarak bildirim yapılır. İhaleye
davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması halinde davet mektubu gönderilmez ve ihale
yapılmaz.
20
İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan
hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak
açıklama talep edebilir. İdarece açıklama yapılması halinde yapılan açıklama, kısa listede yer
20
30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “kırk gün süre” ibaresi “13
üncü maddedeki süreler” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
31
alan bütün isteklilere son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi
olmalarını temin edecek şekilde yazılı olarak gönderilir.
Davet mektubu gönderildikten sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin
gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit
edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler
yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan
zeyilname kısa listede yer alan bütün isteklilere, son teklif verme gününden en az on gün
öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde gönderilir. Zeyilname ile yapılan
değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde,
ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün ertelenebilir. Zeyilname
düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri
çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.
Tekliflerin hazırlanması ve verilmesi
Madde 51- İhale konusu danışmanlık hizmeti için teklif edilen bedelin yer aldığı teklif
mektubu ile geçici teminat isteklinin malî teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine malî teklif
olduğu yazılmak suretiyle bir zarfa konulur. Teklif mektuplarının 30 uncu maddede belirtilen
şartlara uygun olması zorunludur.
Teknik değerlendirme için istenilen diğer bütün belgeler isteklinin teknik teklifini
oluşturur. Bu teklif, üzerine teknik teklif olduğu yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa konulur.
Her iki zarfın üzerine de isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık
adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfların yapıştırılan yerleri istekli tarafından
imzalanır ve mühürlenir.
Malî ve teknik teklife ait zarflar birlikte ayrı bir zarf veya paket içerisine konularak,
üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe
ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılmak suretiyle sunulur.
Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin yapılması
Madde 52- İhale komisyonunca ihalenin yapılacağı saatte kaç teklif verilmiş olduğu
bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale
komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına
uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Teknik tekliflere
ait zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen
belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığı kontrol edilir ve durum bir tutanakla tespit
olunur. Malî teklifleri içeren zarflar ise bir tutanağa bağlanarak açılmaksızın ihale
komisyonunca toplu halde paketlenir, mühürlenip imzalanarak muhafaza altına alınır. Bu
aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler
düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere
oturum kapatılır.
Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç herhangi bir sebeple geri alınamaz
ve değiştirilemez.
32
Danışmanlık hizmet ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi, teknik ve malî
değerlendirme olmak üzere iki aşamada yapılır. İlk aşamada teknik teklif, ikinci aşamada ise
malî teklif değerlendirilir ve her iki aşama için ayrı puanlama yapılır. Teknik ve malî puan
için belirlenen ağırlık katsayıları dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda toplam puan
tespit edilir. Teknik ve malî puan ağırlık katsayıları, teknik puan ağırlığı daha yüksek olmak
üzere hizmetin niteliği ve özgünlüğüne göre farklı oranlarda belirlenebilir.
Bu ihalelerde teknik değerlendirme kriterleri, 10 uncu Maddede belirtilen kriterlere
uygun olarak belirlenir. İhale dokümanı ve davet mektubunda belirtilen bu kriterlerin
belirlenmesinde; benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, iş için
önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin
eğitimi ve mesleki nitelikleri esas alınır.
Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle isteklilerin teknik değerlendirmeye esas
bütün belgelerinin ihale dokümanında istenilen şartlara uygun olarak düzenlenip
düzenlenmediği incelenir. Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit
edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. (DeğiĢik üçüncü ve dördüncü
cümle: 20/11/2008-5812/19 md.) Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması
kaydıyla belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden
bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik bilgileri
tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.
İhale komisyonu ihale dokümanında ve davet mektubunda belirtilen teknik
değerlendirme kriterleri ve puanlara göre teknik değerlendirme yaparak isteklilerin teknik
puanlarını belirler. İhale dokümanında belirlenen asgari teknik puanın altında puan alan
isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen veya asgari
teknik puanın altında puan alan isteklilere, değerlendirme dışı bırakıldığı ve malî tekliflerinin
açılmadan malî tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade
edileceği yazılı olarak bildirilir. Aynı tarihte, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan
isteklilere de malî tekliflerin açılacağı tarih ve saat yazılı olarak bildirilir.
İhale komisyonunca bildirilen tarih ve saatte öncelikle teknik değerlendirme sonuçları
ile teknik puanlar hazır bulunanlar önünde açıklanır. İhale komisyonunca toplu halde
muhafaza altına alınmış olan ve malî teklifleri içeren paket açılır. Teklifleri değerlendirme
dışı bırakılan isteklilerin malî teklif zarfları açılmaksızın kendilerine veya vekillerine elden
iade edilerek, bu istekliler ihale salonundan çıkarılır. (DeğiĢik dördüncü cümle: 20/11/2008-
5812/19 md.) Bu işlemlerden sonra, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali
teklif zarfları açılır ve teklif edilen fiyatlar ile yaklaşık maliyet açıklanarak bir tutanakla tespit
edilir. İade edilemeyen malî tekliflere ait zarflar ihalenin sonuçlandırılmasından hemen sonra
posta ile gönderilir.
Malî teklif içerisinde teklif mektubu ile geçici teminatı bulunmayan veya usulüne
uygun olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılarak tutanakla tespit edilir. Teklif mektubu
ile geçici teminatı uygun olan isteklilere ait malî puanlar belirlenir.
Bu isteklilere ait teknik ve malî puanlar ihale dokümanında belirlenen ağırlık
katsayılarıyla çarpılarak toplam puanlar tespit edilir. Toplam puanı en yüksek olan istekli iş
tanımı, sözleşme şartları, personel ve malî teklif ile ilgili görüşme yapmak üzere davet edilir.
Ancak bu görüşme, ihale dokümanında yer alan şartları önemli ölçüde değiştirecek nitelikte 33
olmamalıdır. Görüşme sonucunda şartların netleştirilerek anlaşmaya varılması halinde, bu
istekliye ihale yapılır.
İhale komisyonu tarafından alınan karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.
Yapılan görüşmede anlaşma sağlandığı halde ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme
imzalama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, idarece geçici teminatı gelir kaydedilir.
Bu durumda, teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, ikinci en yüksek
toplam puana sahip istekli ile de görüşme yapmak suretiyle sözleşme imzalanır. İkinci
isteklinin sözleşme imzalama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, idarece geçici
teminatı gelir kaydedilir.
Gerek ön yeterlik sonucunda gerekse teknik veya malî değerlendirme sonucunda üçten
az aday veya isteklinin kalması halinde ihale yapılmaz.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Kamu Ġhale Kurumu, ġikâyetlerin Ġncelenmesi ve AnlaĢmazlıkların Çözümü
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Kamu Ġhale Kurumu
Kamu Ġhale Kurumu
Madde 53- a) Bu Kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz,
idari ve malî özerkliğe sahip Kamu İhale Kurumu kurulmuştur. Kamu İhale Kurumu, bu
Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve
yetkilidir.
Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık Maliye Bakanlığıdır. Kurumun merkezi
Ankara'dadır.
Kurum görevini yerine getirirken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi
Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.
Kamu İhale Kurumu; Kamu İhale Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur.
b) Bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kurumun görev ve yetkileri
aşağıda sayılmıştır:
1) İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde
idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin
şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak.
2) Bu Kanuna ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart
ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek.
34
3) İhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası koordinasyonu
sağlamak.
4) Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili Kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi
toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak ve yayımlamak.
5) Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak.
6) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.
7) İhale ilânları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basılı veya elektronik ortamda
Kamu İhale Bültenini yayımlamak.
8) Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel
olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de, bu
Kanun kapsamında yapılan ihalelere katılmalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin
alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna teklifte
bulunmak.
9) Kurumun yıllık bütçesi ile kesin hesabını ve yıllık çalışma raporlarını hazırlamak,
Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını ve giderlerin yapılmasını sağlamak.
(Mülga paragraf: 20/11/2008-5812/20 md.)
Kurum, görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve
kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebilir. Belge, bilgi ve görüşlerin istenilen süre içinde
verilmesi zorunludur.
Kurum, Kurul kararıyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun
uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler
çıkarmaya yetkilidir. Kurul ve Kurum yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel
nitelikli kararlar alarak kullanır. Standart ihale dokümanları, tip sözleşmeler, yönetmelik ve
tebliğler Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulur.
c) Kurumun karar organı biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere on üyeden oluşan
Kamu İhale Kuruludur. Kamu İhale Kurulu üyeleri; Maliye Bakanlığınca önerilecek iki kişi,
Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca önerilecek üç kişi, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu
Bakanlık ile Danıştay ve Sayıştay Başkanlıklarınca önerilecek birer kişi, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından kamu alımları ile
ilgili meslek gruplarından önerilecek birer kişi olmak üzere Bakanlar Kurulunca atanır.
Bakanlar Kurulu, atanan üyelerden birini Başkan olarak görevlendirir. Kurul Başkanı,
Kurumun da başkanıdır. Üyelerden biri Kurul tarafından ikinci başkan olarak seçilir.
Üyelerin en az dört yıllık öğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme,
iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları
gerekir. Kurul üyeliğine önerilecek kişilerin; kamu kurum ve kuruluşlarında en az oniki yıl
hizmetinin bulunması (konunun uzmanı olması dışında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından önerilecek adayların kuruluşta
çalışma şartı aranmaz), kamu ihale mevzuatı ile ilgili yargılama, inceleme, denetleme, 35
uygulama veya danışma konularında fiilen en az dört yıl çalışarak ulusal veya uluslararası
ihale mevzuatı açısından kanıtlanmış niteliğe ve deneyime sahip olmaları, geçmişte ve halen
bir siyasi parti ile aday gösterilme dahil üyelik ve görev alma ilişkilerinin bulunmaması
gerekir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
tarafından önerilecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin
(A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşıması
zorunludur.
(DeğiĢik: 12/6/2002-4761/15 md.) Kurul üyelerinin görev süresi beş yıldır. Bir üye bir
defadan fazla seçilemez. Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine son verilemez.
Ancak üyeler, ciddi bir hastalık veya sakatlık nedeniyle iş görememeleri veya atamaya ilişkin
şartları kaybetmeleri halinde atandıkları usule göre süresi dolmadan görevden alınır. Üyeler
görevi kötüye kullanmaktan veya yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olmaları halinde ise
Başbakan onayıyla görevden alınır. Görevden alma nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi
bir sebeple boşalan Kurul üyeliklerine bir ay içerisinde yukarıda belirtilen esaslara göre
yeniden atama yapılır. (Mülga son cümle: 20/11/2008-5812/20 md.)
Kurumun genel yönetim ve temsili ile Kurulca alınan kararların yürütülmesi başkana
aittir. Başkanın izin, hastalık, yurt içi veya yurt dışı görevlendirme ve görevden alınma
hallerinde ikinci başkan başkana vekalet eder.
(Ek paragraf: 20/11/2008-5812/20 md.) Dava açma, icra takibi yapma ve
mahkemelerce verilen kararlara karşı üst mercilere başvurmaktan vazgeçme yetkisi ile üst
dereceli mahkemelerce verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesinden vazgeçme
yetkisi Kurula aittir.
d) Kurul üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda üyeliklerinin devamı
süresince görevlerini tarafsız ve dürüst olarak yerine getireceklerine, bu Kanun hükümlerine
ve ilgili mevzuata aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin ederler.
Yemin için yapılan başvuru Yargıtay’ca acele işlerden sayılır. Kurul üyeleri yemin etmedikçe
göreve başlayamazlar.
e) (DeğiĢik birinci cümle: 20/11/2008-5812/20 md.) Kurul Başkan ve üyeleri, asli
görevlerini aksatmamak kaydıyla telif ücreti karşılığı bilimsel amaçlı yayın yapabilir, ücret
karşılığı ders verebilir, bunun dışında özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir
görev alamaz, dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle
uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz. Kurul üyeleri, göreve başlamadan önce
sahip oldukları Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul
kıymetler dışındaki, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilere veya bunların iştiraklerine ait her
türlü hisselerini ya da menkul kıymetlerini üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye
kadar kayın hısımlar ve evlatlıkları dışındakilere, görev sürelerinin başlamasını izleyen otuz
gün içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır. Bu hükme uygun
hareket etmeyen üyeler üyelikten çekilmiş sayılır.
(Ek paragraf: 20/11/2008-5812/20 md.) Kurul kararları yerindelik denetimine tabi
tutulamaz.
(Ek paragraf: 20/11/2008-5812/20 md.) Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli
hakemlik ve bilirkişilik yapamazlar.
36
Kurul üyeleri ile Kurum personeli görevlerini yerine getirmeleri sırasında ilgililere ve
üçüncü kişilere ait edindikleri gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri, bu konuda kanunen
yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar, kendilerinin veya üçüncü şahısların
yararına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
(DeğiĢik üçüncü ve dördüncü cümle: 20/11/2008-5812/20 md.) Kurul üyeleri ve Kurum
personeli, görevleri nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından
Devlet memuru sayılırlar. Kurul üyeleri ile Kurum personelinin cezai ve hukuki
sorumluluğuna ilişkin olarak 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 104
üncü maddesi hükümleri uygulanır.
f) Kurul üyeleri göreve başlama ve görevden ayrılma tarihlerini izleyen bir ay içinde
ve görevleri devam ettiği sürece her yıl genel mal beyanında bulunmak zorundadır.
g) Kurul, başkanın veya başkanın bulunmadığı durumda ikinci başkanın çağrısı
üzerine üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar alır. Oyların eşit olması halinde
Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz.
Kurul üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. İzin, rapor, görevlendirme veya boşalan
üyeliğe henüz atama yapılmaması hallerinde en az yedi üye ile toplanılabilir.
Kurul üyeleri, kendilerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar
kayın hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren kararlarla ilgili toplantı ve oylamaya katılamaz.
Bu maddede belirtilen haller dışında bir nedenle bir takvim yılında beş toplantıya
katılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılır.
h) (DeğiĢik birinci cümle: 20/11/2008-5812/20 md.) Başkana görevlerinde yardımcı
olmak üzere Başkanın önerisi üzerine Kurul kararı ile üç başkan yardımcısı atanabilir. Başkan
yardımcıları, Kurul üyeliğine atanacaklarda aranan niteliklere sahip olanlar arasından veya en
az dört yıllık öğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler,
mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt
dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olduktan sonra aralıksız olarak en az on
yıldan beri Kurumda meslek personeli olarak çalışmakta bulunanlar arasından atanır.
Kurumun hizmet birimleri, kurumun görev ve yetkilerinin gerektirdiği sayıda daire
başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı
hizmet birimlerinden oluşur. (Ek cümle: 20/11/2008-5812/20 md.) Daire başkanlarının
ataması başkanın önerisi üzerine Kurul kararı ile diğer personelin ataması ise Başkan
tarafından yapılır.
Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, kamu ihale uzman ve uzman
yardımcılarından oluşan meslek personeli ve diğer personel eliyle yürütülür. Bunlar,
sözleşmeli olarak istihdam edilir.
Kamu ihale uzman yardımcılığına atanacakların; yönetmelikte belirlenen yabancı
dillerden en az birini iyi derecede bilmeleri, en az dört yıllık eğitim veren hukuk, iktisat,
siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile
bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim
kurumlarından mezun olmaları, yönetmelikte belirtilen özel yarışma sınavında başarılı
olmaları ve sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış
olmaları gerekir. Bu şekilde kamu ihale uzman yardımcılığına atananlardan, en az üç yıl fiilen 37
çalışan, her yıl olumlu sicil alan ve katılmış olduğu eğitim faaliyetleri ile görevdeki
performansı gibi yönetmelikle belirlenen esas ve kriterler dahilinde kamu ihale uzmanlığı
görevini başarılı bir şekilde yürütebileceği anlaşılanlar kamu ihale uzmanlığı yeterlik sınavına
girmeye hak kazanır. Yeterlik sınavında başarılı olanlar kamu ihale uzmanı olarak atanırlar,
kamu ihale uzmanlığı yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayanlar ile bu sınavda başarılı
olamayanların Kurumda durumlarına uygun başka bir göreve atamaları yapılır.
21 Kamu ihale
uzmanlarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavlarına, görev, yetki ve sorumluluklarına, çalışma
esas ve usullerine ilişkin hususlar Kurul kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle
düzenlenir.
Kurumun hizmet birimleri ile bunların görev ve sorumlulukları, personelin atanma ve
çalışma usul ve esasları ile çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvanı, sayısı, nitelikleri
Kurulun önerisi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu tarafından
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Kurum personeli, bu Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa tâbidir.
i) Kurul başkan ve üyelerinin aylık ücretleri Maliye Bakanının önerisi üzerine
Bakanlar Kurulunca belirlenir.
Kurum personelinin ücretleri ile diğer malî ve sosyal hakları, Kurulun önerisi ve
Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktar, usul ve esaslar
çerçevesinde Kurul tarafından belirlenir.
Kurul üyeliklerine atananlar ile Kurum personeli 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tâbidir. Emeklilik açısından Kurul Başkanına Bakanlık
Müsteşarı, Kurul üyelerine Bakanlık Müsteşar Yardımcısı, Kurum Başkan Yardımcılarına
Bakanlık Genel Müdürü, Kurum Daire Başkanlarına Bakanlık Genel Müdür Yardımcısı için
tespit edilen ek gösterge, makam ve temsil tazminatları ile diğer malî hükümler uygulanır. Bu
görevlerde geçirilen süreler makam tazminatı ve yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini
gerektiren görevlerde geçmiş sayılır.
Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlardan atama yapılmadan önce kanunla kurulmuş
diğer sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olanların istekleri halinde bu kurumlara bağlılıkları
devam eder ve bunlar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.
(DeğiĢik: 12/6/2002-4761/15 md.) Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda
görev yaptıkları sürede eski görevleriyle olan ilişikleri kesilir. Ancak kamu görevlisi iken
üyeliğe atananlar, memuriyete giriş şartlarını kaybetme dışındaki herhangi bir nedenle
görevlerinin sona ermesi, görevden ayrılma isteğinde bulunması veya görev sürelerinin
dolması durumunda otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları halinde ilgili bakan veya
atamaya yetkili diğer makamlar tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar.
Belirtilen atama yapılırken Kurul Başkan ve üyelerinin Kurumda geçirdikleri süreler makam
veya hâkim sınıfından olup da yüksek hâkimlik tazminatını almaya başladıktan sonra
atananlar için yüksek hâkimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş olarak
21
12/6/2002 tarihli ve 4761 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle; bu fıkrada geçen “Kurum ile ilişikleri kesilir.”
ibaresi “Kurumda durumlarına uygun başka bir göreve atamaları yapılır” olarak değiştirilmiş ve metne
işlenmiştir.
38
değerlendirilir. Kurumda görev alanlar görevden ayrılma isteğinde bulunmaları halinde,
durumları daha önce tâbi oldukları Kanun hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilmek
suretiyle mükteseplerine uygun bir kadroya, yetkili makamlarca atanır. Bu hükümler
akademik unvanların kazanılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla üniversitelerden
gelen personel hakkında da uygulanır.
(Ek paragraf: 20/11/2008-5812/20 md.) Mükteseplerine uygun bir kadroya atamaları
gerçekleşinceye kadar süresi dolması sebebiyle görevi sona eren Kurul Başkan ve üyelerine
almakta oldukları aylık ücret ile sosyal hak ve yardımların Kurum tarafından yapılmasına
devam olunur. Mükteseplerine uygun kadrolara atananlara, atama yapıldığı tarih itibarıyla
Kurum tarafından ödemede bulunulmasına son verilir. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan
Kurul Başkan ve üyeliğine atanıp süresi dolması sebebiyle görevi sona erenlere herhangi bir
göreve veya işe başlayıncaya kadar, görevlerinin sona erdiği tarihte almakta oldukları aylık
ücret ile sosyal hak ve yardımların Kurum tarafından yapılmasına devam olunur. Kurum
tarafından bu kapsamda yapılacak ödemeler üç ayı geçemez.
(Ek: 12/6/2002-4761/15 md.) Kamu ihale uzmanlığı hariç olmak üzere Kurumun
görev alanı ile ilgili konularda genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler ve kamu
iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar kurumlarının, hâkimler ve savcılar ise kendilerinin
muvafakatı ile Kurumda görevlendirilebilir. Bu personel, kurumlarından maaşsız izinli sayılır
ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları
Kurumla ilgili arasında imzalanacak sözleşmede belirlenir. İzinli oldukları sürece
memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde
hesaba katılır, terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Üniversite
öğretim elemanları uzmanlıklarına uyan işler için, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek
Öğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Kurumda görevlendirilebilir. Bu şekilde
görevlendirilecek personel sayısı toplam kadro sayısının % 10’unu aşamaz.
22
j) Kurumun gelirleri aşağıda belirtilmiştir:
1) (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/32 md.) Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin
düzenlenecek sözleşmelerden, bedeli yüzmilyar Türk Lirasını (ikiyüzellidörtbin üçyüzonbeĢ
Türk Lirasını)
*
aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi
(İdareler ve noterler bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını
sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadır.)
2) (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/20 md.) Mal ve hizmet alımı ihalelerinde; yaklaşık
maliyeti beşyüz bin Yeni Türk Lirasına (beĢyüzyetmiĢaltıbin altıyüzyirmidokuz Türk
Lirasına)
*
kadar olanlarda bin Yeni Türk Lirası (bin yüzelliiki Türk Lirası)
*
, beşyüz bin
(beĢyüzyetmiĢaltıbin altıyüzyirmidokuz Türk Lirası)
*
ile bir milyon Yeni Türk Lirası
(birmilyon yüzelliüçbin ikiyüzellidokuz Türk Lirası)
*
, arasında olanlarda iki bin Yeni Türk
Lirası (ikibin üçyüzbeĢ Türk Lirası)
*
, bir milyon Yeni Türk Lirası (birmilyon yüzelliüçbin
ikiyüzellidokuz Türk Lirası)
*
ve üzerinde olanlarda üç bin Yeni Türk Lirası (üçbin
22
20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle; bu paragrafın başına “Kamu ihale uzmanlığı
hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
*
Kamu Ġhale Kurumu’nun 2011/1 sayılı Tebliği ile 23/1/2011 tarihli ve 27824 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıĢ olup 01.02.2011 – 31.01.2012 dönemini kapsamaktadır.
39
dörtyüzellisekiz Türk Lirası)
*
, yapım işi ihalelerinde yaklaşık maliyeti bir milyon Yeni Türk
Lirasına (birmilyon yüzelliüçbin ikiyüzellidokuz Türk Lirasına)
*
kadar olanlarda bin Yeni
Türk Lirası (bin yüzelliiki Türk Lirası)
*
, bir milyon (birmilyon yüzelliüçbin
ikiyüzellidokuz Türk Lirası)
*
ile on milyon Yeni Türk Lirasına (onbirmilyon
beĢyüzotuzikibin beĢyüzdoksandokuz Türk Lirasına)
*
kadar olanlarda iki bin Yeni Türk
Lirası (ikibin üçyüzbeĢ Türk Lirası)
*
, on milyon (onbirmilyon beĢyüzotuzikibin
beĢyüzdoksandokuz Türk Lirası)
*
ile yirmi milyon Yeni Türk Lirası (yirmiüçmilyon
altmıĢbeĢbin yüzdoksansekiz Türk Lirası)
*
, arasında olanlarda üç bin Yeni Türk Lirası
(üçbin dörtyüzellisekiz Türk Lirası)
*
, yirmi milyon Yeni Türk Lirası (yirmiüçmilyon
altmıĢbeĢbin yüzdoksansekiz Türk Lirası)
*
ve üzerinde olanlarda dört bin Yeni Türk Lirası
(dörtbin altıyüzoniki Türk Lirası)
*
tutarındaki itirazen şikayet başvuru bedeli.
3) Eğitim, kurs, seminer ve toplantı faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.
4) (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/20 md.) Her türlü basılı evrak, form, ilan, doküman ve
yayınlar ile Elektronik Kamu Alımları Platformunun işletilmesinden elde edilecek gelirler.
5) Gerektiğinde genel bütçeden yapılacak yardımlar.
6) Diğer gelirler.
Kuruma ait gelirler T.C. Merkez Bankası veya Türk bankalarından birisi nezdinde
açılacak bir hesapta toplanır.
Kurumun mal ve varlıkları Devlet malı sayılır, haczedilemez, rehnedilemez. Kurumun
tahsil edilemeyen gelirleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil edilerek bir ay içerisinde Kurum hesaplarına
aktarılır.
k) Kurumun giderleri, Kurul kararıyla yürürlüğe giren yıllık bütçeye göre yapılır.
Kurumun bütçe yılı takvim yılıdır. Bütçe, bütçe yılının başlamasından önceki otuz gün içinde
hazırlanır.
Kurumun bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık malî raporu ve bütçe kesin hesabı
Bakanlar Kurulu Kararı ile ibra edilir.
Kurumun yıllık hesapları ile gelir ve harcamalarına ilişkin iş ve işlemleri, Sayıştay
denetimine tâbidir.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Ġhalelere Yönelik BaĢvurular ve Ġnceleme
23
Ġhalelere yönelik baĢvurular
24
Madde 54 - (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/21 md.)
23
Bu bölüm başlığı “İnceleme Talebinde Bulunulması ve Şikâyetlerin İncelenmesi” iken, 20/11/2008 tarihli ve
5812 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
24
Bu madde başlığı “İnceleme talebinde bulunulması” iken, 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 21 inci
maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 40
İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya
zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile
istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla
şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.
Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari
başvuru yollarıdır.
Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış
imzalı dilekçelerle yapılır.
Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:
a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi.
b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.
c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.
d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.
e) İtirazen şikayet başvurularında idareye yapılan şikayetin ve varsa şikayete ilişkin
idare kararının bildirim tarihi.
Şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza
sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Aday veya
isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda,
dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz.
İtirazen şikayette bulunanlardan 53 üncü maddenin (j) bendinin (2) nolu alt bendinde
belirtilen bedelin dört katı tutarına kadar başvuru teminatı alınmasına Bakanlar Kurulunca
karar verilebilir. Başvuru teminatları Kurum hesaplarına yatırılır. Bu teminatlar Kurum
gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin ayrı hesaplarda tutulur.
İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler
ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikayete idarece
verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına
dair belgenin eklenmesi zorunludur.
Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye
tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.
Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan
başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın,
başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir.
Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;
a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle
giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,
b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin
kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,
c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak
sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit
edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında
bulunmaması hallerinde başvurunun reddine, 41
karar verilir. Kurumun görev alanında bulunmaması hali hariç, itirazen şikayet
başvurusunun reddedilmesi durumunda, başvuru teminatı yatırılan hallerde teminatın gelir
kaydedilmesine de karar verilir.
Dinamik alım sistemi, elektronik eksiltme ve çerçeve anlaşmalara ilişkin başvuru esas
ve usulleri Kurum tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.
Ġdareye Ģikayet baĢvurusu
25
Madde 55 - (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/22 md.)
Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı
iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken
tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde
beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan
idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön
yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların
süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.
İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri
aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar
yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce
sonuçlandırılması esastır. Şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya
işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin
bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde,
gerekli düzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru veya ihale
tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların
veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre işlem tesis edilir.
İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli
bir karar alır. Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere
karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına
yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.
Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar
verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru
sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini
izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.
İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son
bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen
tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı hususuna
ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise
Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.
Kuruma itirazen Ģikayet baĢvurusu
26
Madde 56 - (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/23 md.)
İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan
aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında
belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda
bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet
25
Bu madde başlığı “İdare tarafından inceleme” iken, 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 22 nci
maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
26
Bu madde başlığı “Kamu İhale Kurulu tarafından inceleme” iken, 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun
23 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 42
üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde
doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.
Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet
üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele
ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler. İdare tarafından şikayet veya itirazen
şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet
başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.
Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözleşme imzalanmış olması veya
itirazen şikayet başvurusundan feragat edilmesi itirazen şikayet başvurusunun incelenmesine
ve 54 üncü maddede sayılan kararlardan birinin alınmasına engel teşkil etmez.
Kurul tarafından gerekli görülen hallerde tarafların ve ilgililerin dinlenmesine karar
verilir. Bu durumda, Kurul tarafından tespit edilen tarihte taraflar ve ilgililer dinlenir.
Kurum, itirazen şikayete ilişkin nihai kararını, incelenen ihaleye ilişkin gerekli bilgi ve
belgeler ile ihale işlem dosyasının kayıtlara alındığı tarihi izleyen yirmi gün içinde vermek
zorundadır. Bu süre 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler ile şikayet ve
itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet
başvurularında on iş günü olarak uygulanır.
Kurum, gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili
olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne
başvurabilir. Görüşüne başvurulan özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere (8000) gösterge
rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı
geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenen miktarda ödeme yapılır. Kamu görevlilerinin
görüşüne başvurulması halinde ise personele diğer mevzuatta yer alan kısıtlamalara bağlı
olmaksızın (5000) gösterge rakamı esas alınmak suretiyle aynı esaslar çerçevesinde ödeme
yapılır. Bu fıkra uyarınca yapılacak ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve
kesintiye tabi tutulmaz.
Kurul tarafından verilen bütün kararlar, karar tarihini izleyen beş iş günü içinde
taraflara tebligata çıkarılır ve tebligata çıkarıldığı tarihi izleyen beş gün içinde Kurumun
internet sayfasında yayınlanır. Kararlara erişim ücrete tabi tutulamaz.
İdareler hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri
ivedilikle yerine getirmek zorundadır.
Yargısal inceleme
Madde 57- Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye
Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu
Ġhalelere katılmaktan yasaklama
Madde 58- (DeğiĢik birinci fıkra: 30/7/2003-4964/ 35 md.) 17 nci maddede
belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya
davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale
yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise
altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil
bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma 43
yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir
bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il
özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri
Bakanlığı tarafından verilir.
Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket
ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından
fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre
yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi
olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi
hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına
sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.
İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler,
idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe
kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.
Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi
izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir.Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere
en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu
İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller
tutulur.27
İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla
karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan
bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.
Ġsteklilerin ceza sorumluluğu
Madde 59- Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş
olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç
teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya
vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere
yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra,
idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden
itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında
yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58
inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.
Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince
ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin
ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum
ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler,
Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir.
Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza
hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye
27
Bu fıkrada geçen “en geç otuz gün” ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle
“en geç kırkbeş gün” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
44
şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarak
kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır.
Bu madde hükümlerine göre; mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza
hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna,
meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir.
Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme
kararları, Kamu İhale Kurumunca, bildirimi izleyen onbeş gün içinde Resmî Gazetede
yayımlanmak suretiyle duyurulur.
Görevlilerin ceza sorumluluğu
Madde 60- İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale
işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer
ilgililerin; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini
kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol
açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili
mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine
göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların
uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. (DeğiĢik son
cümle: 30/7/2003-4964/36 md.) Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm
giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler.
Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza
verilmiş olanlar, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun
ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev
alamazlar.
(DeğiĢik üçüncü fıkra: 30/7/2003-4964/36 md.) 5 inci maddede belirtilen ilkelere ve
62 nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale
yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır.
Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı
Madde 61- (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/37 md.)
Bu Kanunun uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar; ihale süreci
ile ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve malî yönlerine
ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa edemezler,
kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında
ilgisine göre 58 ve 60 ıncı maddelerde belirtilen müeyyideler uygulanır.
BEġĠNCĠ KISIM
ÇeĢitli Hükümler
Ġdarelerce uyulması gereken diğer kurallar 45
Madde 62- Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım
işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:
a) Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi
amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun
olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın
yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10’undan az
olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki
yıllarda azaltılamaz.
b) Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak,
idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan
işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin
sonuçlandırılması esastır. (Ek ibare: 30/7/2003-4964/38 md.) Ancak ertesi malî yılda
gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki malî yıl sona
ermeden ihaleye çıkılabilir.
c) (DeğiĢik: 18/4/2007-5625/5 md.) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet,
kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri
yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması
nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön
veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde
anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal
afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön
veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda
arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin
muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç,
yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi
yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan
kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa
temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama,
içmesuyu isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su
depoları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde
aranmaz.
d) (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/38 md.) İdarelerce bütçesinin programlanmasında,
ihalede ise isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen
yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz.
e) (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/24 md.) İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre
istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, bu Kanunda belirtilen
hizmetler için ihaleye çıkılabilir. Ancak danışmanlık hizmet alım ihalelerinde, istihdam edilen
personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartı aranmaz.
f) İhale dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz. İlân sürelerinin hesaplanmasında
ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. 13
üncü maddede belirtilen ilân sürelerine uyulmak üzere, ilân yapılmasına kadar geçecek süre
de gözönüne alınarak ilân yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilân metinlerinin
gönderilmesi zorunludur.
46
g) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek
kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen
teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlândan sonra
çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır.
h) (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/24 md.) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya
mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam
süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl,
yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Türk Lirası (yüzkırkbirbin yüzkırküç Türk Lirası)
*
olarak
hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu
süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde
edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her
iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.
ı) (Ek: 30/7/2003-4964/38 md.) Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal
limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla
konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.
Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler
Madde 63- (DeğiĢik: 13/2/2011-6111/178 md.)
Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine, mal alımı ihalelerinde ise
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum
tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine, % 15 oranına kadar
fiyat avantajı sağlanması; yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere ise sadece
yerli isteklilerin katılması hususlarında ihale dokümanına hüküm konulabilir. Ortak
girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli istekli olması gereklidir.
Sürelerin hesabı
Madde 64- Bu Kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan
hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Bildirim ve tebligat esasları 28
Madde 65- (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/25 md.)
Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda
aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:
a) Tebligatlar idareler veya Kurum tarafından aşağıdaki yöntemler kullanılarak
yapılabilir:
1) İmza karşılığı elden.
2) İadeli taahhütlü mektupla.
3) Elektronik ortamda.
*
Kamu Ġhale Kurumu’nun 2011/1 sayılı Tebliği ile 23/1/2011 tarihli ve 27824 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıĢ olup 01.02.2011 – 31.01.2012 dönemini kapsamaktadır.
28
Bu madde başlığı “Tebligat” iken, 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle metne
işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 47
4) Faksla.
İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip
eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün kararın istekliye tebliğ tarihi
sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.
b) İdareler veya Kurum tarafından elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatlar
ile çerçeve anlaşmaya dahil olan istekliler tarafından elektronik ortamda sunulan fiyat
tekliflerinin aynı gün teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veya faks ile yapılan
bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.
Ancak, idareler veya Kurum ile aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından,
elektronik imza kullanılarak yapılan işlemlerde ve şikayet başvurularına ilişkin işlemler dahil
Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yapılacak ihale sürecine ilişkin işlemlerde
teyit aranmaz.
c) Elektronik haberleşmede kullanılacak araçlar ile bunların teknik özellikleri, yaygın
olarak kullanılan haberleşme ve bilgi teknolojisi ürünleri ile uyumlu ve kolay erişilebilir
olmalı ve eşit muamele ilkesini sağlamalıdır.
d) Her türlü bilgi alışverişi ile bilginin muhafazasında; verilerin bütünlüğü ile
tekliflerin ve başvuru belgelerinin gizliliğinin sağlanması esastır.
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat
Kanunu hükümleri uygulanır.
DeğiĢiklik yapılması
Madde 66- Bu Kanun hükümlerine ilişkin değişiklikler, ancak bu Kanuna hüküm
eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir.
EĢik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesi
Madde 67- Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler bir önceki yılın
Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl
1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmî Gazetede ilân edilir. Ancak
güncellemede bir milyon Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz. Bu Kanunda
belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, olağanüstü hallerde, belirtilen tarihin dışında da
Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile güncellenebilir.
ALTINCI KISIM
Son Hükümler
Uygulanmayacak hükümler
Madde 68- a) Bu Kanun kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde 8.9.1983 tarihli ve
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
b) Diğer kanunların 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundan muafiyet
tanıyan hükümleri ile bu Kanuna uymayan hükümleri uygulanmaz.
c) (Ek: 30/7/2003-4964/39 md.) 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamındaki
projelerde, 5 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları, 62 nci maddenin (a) ve (b) bentleri ile
(c) bendindeki kamulaştırma, mülkiyet, arsa temini, imar işlemleri ve uygulama projesine 48
ilişkin şartlar aranmaksızın ihaleye çıkılabilir. Ancak, ÇED raporu zorunluluğu bulunan
hallerde sözleşme imzalanmadan önce bu raporun alınması zorunludur.29
Elektronik Kamu Alımları Platformu
30
EK MADDE 1- (Ek: 30/7/2003-4964/41 md.; DeğiĢik: 20/11/2008-5812/26 md.)
Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerde; bu Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri
saklı kalmak üzere, ilan, ihale dokümanının hazırlanması ve verilmesi, katılım ve yeterliğe
ilişkin belgelerin sunulması, tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi, ihalenin
karara bağlanması ve onaylanması, kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi ve sözleşmenin
imzalanması gibi ihale süreciyle ilgili aşamalar ile her türlü bildirimler kısmen veya tamamen,
Kurum tarafından oluşturulan Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden
gerçekleştirilebilir.
Elektronik Kamu Alımları Platformunun kurulması ve işletilmesi ile ihale sürecinde
elektronik araçların kullanımına ilişkin esas ve usuller Kurum tarafından belirlenir.
Bu Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca yapılacak bütün ilanlar aynı zamanda
Elektronik Kamu Alımları Platformunda da yayımlanır.
Bu Kanun kapsamındaki alımlarda aday veya isteklilerin yeterliğinin tespitine ilişkin
olarak Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden sistemler kurulabilir. Bu sistemlerin
kurulması, kurdurulması, denetlenmesi, yetkilendirilen kuruluşların yetkilerinin iptal edilmesi
veya tedbir niteliğinde kararlar alınması hususlarında Kurum yetkilidir.
Çerçeve anlaĢmalar
31
EK MADDE 2 - (Ek: 1/6/2007-5680/2 md.; DeğiĢik: 20/11/2008-5812/27 md.)
İdareler ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin olarak açık ihale
veya belli istekliler arasında ihale usulünü uygulamak kaydıyla çerçeve anlaşmalar yapabilir.
Çerçeve anlaşmalar rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde kullanılamaz.
Çerçeve anlaşma kapsamında temin edilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işleri
Kanunun 13 üncü maddesine göre ilan edilir. Çerçeve anlaşma kapsamında karşılanması
planlanan tahmini ihtiyaç miktarları ilanda gösterilir.
Teminat alınmasına ilişkin hükümler hariç olmak üzere, ihalelerin sözleşmeye
bağlanması hakkında bu Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde, süresi kırksekiz ayı
geçmemek üzere çerçeve anlaşma imzalanır ve sonuçlar Kamu İhale Bülteninde ilan edilir.
Çerçeve anlaşmalar, koşulların tamamının baştan belirlendiği hallerde, bir istekli ile de
yapılabilir. Birden fazla istekli ile yapılacak çerçeve anlaşmalarda istenilen şartları karşılayan
yeterli sayıda teklif sunulması kaydıyla çerçeve anlaşmaya taraf olacak istekli sayısı üçten az
olmamak üzere ihale dokümanında belirtilir. Çerçeve anlaşmaların bir istekli ile yapıldığı
haller hariç, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen istekliler,
ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlanmak suretiyle sıralanarak listeye alınır. Çerçeve
29
13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 179 uncu maddesiyle; bu fıkrada yer alan “toplu konut projelerinde”
ibaresi “projelerde” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
30
Bu madde başlığı 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin hükmüdür.
31
Bu madde başlığı “Çerçeve sözleşme kapsamında mal ve hizmet alımı” iken, 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı
Kanunun 27 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 49
anlaşmaya taraf olan istekli sayısının üçün altına inmesi halinde, mevcut çerçeve anlaşmanın
sona erdiği taraflara bildirilir.
Koşulların tamamının baştan belirlendiği çerçeve anlaşma kapsamında yapılacak
alımlarda isteklilerden ilk tekliflerini aşmamak kaydıyla yeniden teklif alınabilir. Koşulların
tamamının baştan belirlenmediği hallerde ise çerçeve anlaşma koşullarında esaslı değişiklik
yapılmaması kaydıyla isteklilerden yeniden teklif alınır.
İsteklilere ihale konusu işin karmaşıklığı ve özgünlüğü gibi hususlar dikkate alınarak
tekliflerini sunmaları için yeterli süre tanınır.
İstekliler yeterliklerinin devam ettiğini oniki ayda bir belgelendirir. Yeterliği devam
etmeyenler ile teklif vermeye davet edildiği halde iki kez geçerli teklif vermeyen isteklilerin
çerçeve anlaşmaları feshedilir.
Münferit sözleşmeye davet edildiği halde ihale dokümanında belirtilen süre içerisinde
sözleşme imzalamayan istekliyle yapılan çerçeve anlaşma feshedilir ve istekli hakkında 58
inci madde hükümleri uygulanır.
Münferit sözleşme aşamasına ilişkin olarak bu Kanunun 6, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 54, 55 ve 56 ncı maddeleri uygulanmaz. Bu maddelerde belirtilen hususlar dahil çerçeve
anlaşma kapsamında yapılacak alımların usul ve esasları ile nitelik ve kapsamını belirlemeye,
ve sınırlar koymaya, sözleşme düzenlenmesine gerek görülen durumlarda sözleşmelerin
şeklini ve kapsamını belirlemeye Kurum yetkilidir.
Çerçeve anlaşma yapılmış olması, idareye alım yapma yükümlülüğü getirmez. İdare,
çerçeve anlaşma kapsamındaki ihtiyaçlarını bu Kanunda yer alan diğer usulleri kullanmak
suretiyle de temin edebilir.
EK MADDE 3- (Ek: 15/5/2008-5763/36 md.)
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki işler
ile aynı kapsamda olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu dışında, ihalesi ilgili mevzuat
hükümlerine göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olanlar ile bu tarihten
sonra yapılacak olan ve bedeli yabancı para cinsinden sabit fiyatlarla sözleşmeye bağlanan
yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerine uygulanmak üzere; fiyat farkı esasları belirlemeye,
sözleşmelerin tadil veya tasfiye edilmesine imkân veren kararnameler çıkarmaya Bakanlar
Kurulu yetkilidir.
Dinamik alım sistemi
EK MADDE 4- (Ek: 20/11/2008-5812/28 md.)
Dinamik alım sistemi, piyasada mamul olarak bulunan malların elektronik ortamda
alımında kullanılabilir. Sistemin kurulmasında açık ihale usulü uygulanır. Dinamik alım
sistemi rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde işletilemez.
Sistemin tesis edileceği hususu Kamu İhale Bülteninde ilan edilmek suretiyle
duyurulur. İhale dokümanında; planlanan alımın niteliği, türü ve miktarının yanı sıra satın
alma sistemine, bu sistemin işletilmesinde kullanılacak elektronik ekipmana, sisteme teknik
olarak bağlanabilmek için gerekli düzenlemelere, sistemin işleyişini düzenleyen kurallara ve
diğer hususlara ilişkin bilgilere yer verilir.
50
Yeterlik kriterlerini sağlayan ve ihale dokümanında yer alan şartlara uygun ön teklif
veren bütün isteklilere sisteme dahil olma imkanı verilir. Ön teklifler ihale dokümanında yer
alan şartlara uygun olduğu sürece sürekli olarak geliştirilebilir.
Ön tekliflerin değerlendirilmesi, verildikleri tarihten itibaren onbeş gün içinde
tamamlanır. Teklif vermeye davetin henüz yapılmamış olması halinde değerlendirme süresi
onbeş güne kadar bir defa uzatılabilir.
Dinamik alım sisteminin tesis edildiği veya sistemin kurulmasından vazgeçildiği ile ön
tekliflerin sisteme kabul veya reddedildikleri hususu isteklilere karar alındıktan sonra en geç
üç gün içinde bildirilir.
Her bir alım için sisteme kabul edilmiş istekliler teklif vermeye davet edilir. Yapılacak
alımlar bu davetten en az onbeş gün önce basitleştirilmiş ilan yoluyla duyurulur. Sisteme
kabul edilen bütün istekliler, tekliflerini sunmaları için yeterli süre tanınmak suretiyle teklif
vermeye davet edilir.
Teklifler, ihale dokümanında belirtilen esaslara göre değerlendirilmek suretiyle alım
sonuçlandırılır ve sözleşmeye bağlanır.
Dinamik alım sisteminin süresi kırk sekiz aydan fazla olamaz.
Dinamik alım sisteminde yapılacak ihalelerde Elektronik Kamu Alımları Platformu
kullanılır. Sisteme kabul edilmeye ve sistemin yürütülmesine ilişkin olarak herhangi bir ücret
talep edilmez.
Dinamik alım sistemi dahilinde yapılacak alımlara ilişkin sözleşme düzenlenmesi
gerekli haller ile bu sözleşmelerin şeklini ve kapsamını belirlemeye Kurum yetkilidir.
Elektronik eksiltme
EK MADDE 5- (Ek: 20/11/2008-5812/28 md.)
İlan ve ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, açık ihale, belli istekliler arasında
ihale ve 21 inci maddenin (a), (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan pazarlık usulü ihalede
tekliflerin değerlendirilmesi aşamasının tamamlanmasından sonra elektronik eksiltme
yapılabilir. Dinamik alım sistemi ve çerçeve anlaşma kapsamında yapılan ihalelerde de
elektronik eksiltme uygulanabilir. 48 inci madde uyarınca yapılan danışmanlık hizmet alımı
ihalelerinde ise elektronik eksiltme uygulanmaz.
Elektronik eksiltme ancak ihale konusu alımın bütün teknik özelliklerinin net olarak
belirlendiği hallerde kullanılabilir.
Elektronik eksiltmeye başlamadan önce ihale dokümanında belirlenen şartlara göre
tekliflerin ilk değerlendirmesi yapılır.
Yeterli kabul edilen istekliler elektronik ortamda yeniden teklif vermeye aynı anda
davet edilir. Davette, eksiltmenin başlama tarihi ve saati ile kullanılmakta olan elektronik
araca isteklinin bağlantı kurabilmesi için gerekli bütün bilgilere yer verilir. Elektronik
eksiltmenin her aşamasını gösteren bir zaman çizelgesi davet ile birlikte iletilir. Birbirini 51
izleyen birden fazla aşamada elektronik eksiltme yapılabilir. Davetin gönderildiği tarihten iki
iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak
belirlendiği hallerde, yapılan ilk değerlendirme sonucu ile eksiltmede verilen yeni tekliflere
göre sıralamayı düzenleyen matematiksel formül de davette bildirilir. Bu formül, ihale
ilanında veya ihale dokümanında belirtildiği şekilde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin
tespitinde kullanılan bütün unsurların varsa nispi ağırlıklarını da içerir.
Elektronik eksiltmenin her aşamasında, o andaki sıralamalarını öğrenebilmeleri için
gerekli bilgiler anında isteklilere ulaştırılır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, diğer
isteklilerin teklifleri hakkında bilgiler ve eksiltmenin herhangi bir aşamasındaki istekli sayısı
da duyurulabilir. Ancak elektronik eksiltme süresince isteklilerin kimlikleri açıklanamaz.
Elektronik eksiltme aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçının gerçekleşmesi halinde
sona erdirilir:
a) Eksiltmeye katılım için yapılan davette eksiltmenin tamamlanacağı belirtilen tarih
ve saatin dolması.
b) Yeni tekliflerin verilebilmesine ilişkin olarak davette bildirilen bekleme süresi
içinde asgari fark aralığını sağlayan tekliflerin alınamaması.
c) Davette bildirilen tur sayısının tamamlanması.
Finansal kiralama
EK MADDE 6- (Ek: 20/11/2008-5812/28 md.)
Kanun kapsamındaki idarelerin finansal kiralama suretiyle yapacakları mal alımlarında
uygulanacak esas ve usuller Kurum tarafından belirlenir.
Standart ihale dokümanları ve yönetmelikler
GEÇĠCĠ MADDE 1- Bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkarılacak standart
ihale dokümanları ve yönetmelikler, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kamu
İhale Kurumu tarafından Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar hazırlanır ve Resmî
Gazetede yayımlanır.
Bunların yürürlüğe konulmasına kadar idareler, mevcut esaslar ve yönetmelik
hükümlerini uygulamaya devam eder.
BaĢlanmıĢ olan ihaleler
GEÇĠCĠ MADDE 2- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği
yazılı olarak duyurulmuş veya ilân edilmiş olan işler ilgili olduğu kanun ve usullere göre
sonuçlandırılır.
Güncelleme 52
GEÇĠCĠ MADDE 3- Bu Kanunda yer alan eşik değerler ve parasal limitler, Kanunun
Resmî Gazetede yayımlandığı tarih ile yürürlüğe girdiği tarih arasında geçen süre için Kurum
tarafından 67 nci maddede belirtilen şekilde güncellenir.
Ġstisnalara iliĢkin esas ve usuller
GEÇĠCĠ MADDE 4- a) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendine ilişkin esas ve
usuller ilgili kurumlar tarafından,
b) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine ilişkin esas ve usuller, Kamu İhale
Kurumunun uygun görüşü üzerine, Dışişleri, Millî Savunma, Maliye ve Bayındırlık ve İskân
Bakanlıkları tarafından,
c) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi gereğince yapılacak mal ve hizmet
alımlarına ilişkin esas ve usuller, Kamu İhale Kurumunun uygun görüşü üzerine, ilgili
kurumlar tarafından,
İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle Kanunun yürürlüğe gireceği
tarihe kadar hazırlanarak, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.
Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendi gereğince (Ek ibare: 12/6/2002-4761/18
md.) yapılacak alımlarda uygulanacak esas ve usuller Kurum tarafından, Devlet Malzeme
Ofisinden yapılacak alımlara ilişkin esas ve usuller ise gerekli görülmesi halinde Maliye
Bakanlığı tarafından belirlenebilir. 32
(Ek: 12/6/2002-4761/18 md.; DeğiĢik: 30/7/2003-4964/40 md.) Bu Kanunun 3 üncü
maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetler, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum
tarafından belirlenir.
(Ek fıkra: 30/7/2003-4964/40 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (h) bendine
ilişkin esas ve usuller, Sağlık Bakanlığı ve Kurumun görüşleri alınarak Maliye Bakanlığı
tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
(Ek fıkra: 30/7/2003-4964/40 md.) Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon
sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye
kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan
mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tâbi olurlar. (Ek
cümle: 22/12/2005-5436/13 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde yer alan
parasal limit, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Türkiye karasuları ile uluslararası sular
dahilinde petrol ve doğalgaz arama, sondaj, üretim ve taşıma faaliyetleri ile ilgili olarak
yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanmaz.
(Ek fıkra: 14/7/2004-5226/24 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (i) bendine
ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Bakanlık tarafından
çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
32
Bu fıkrada bulunan “yapılacak alımlarda uygulanacak esas ve usuller Kurum tarafından,” ibaresi 12/6/2002
tarihli ve 4761 sayılı Kanunla eklenmiştir.
53
(Ek fıkra: 3/3/2005-5312/26 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (j) bendine ilişkin
esas ve usûller, Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Denizcilik Müsteşarlığının
görüşleri alınarak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle
belirlenir.
(Ek fıkra: 27/12/2007-5726/24 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (l) bendine
ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşleri alınarak Adalet
ve İçişleri bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
(Ek fıkra: 20/2/2008-5737/79 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (k) bendine
ilişkin usûl ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşleri alınarak
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/29 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi
gereğince Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından uygulanacak usul ve
esaslar Maliye Bakanlığı ve Kurumun görüşleri alınarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu tarafından; (n) bendine ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı ve
Kurumun görüşleri alınarak ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanacak yönetmeliklerle
belirlenir.
Kamu Ġhale Kurumunun kurulması
GEÇĠCĠ MADDE 5- Bu Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen Kamu İhale Kurulu,
Kanunun Resmî Gazetede yayımlandığı tarihi takip eden otuz gün içinde atanır. Kamu İhale
Kurulu üyeliğine yapılacak ilk atamalarda, Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân
Bakanlığının önereceği adaylar arasından seçilecek üyelerden Bakanlar Kurulunca
belirlenecek birer üye yedi yıl süreyle görev yapar.
Kurul, Kanunda yer alan görevleri yerine getirmek üzere atandığı tarihi izleyen altmış
gün içinde Kurum teşkilatını oluşturarak bu tarihe kadar Kurumun faaliyete geçmesini sağlar.
Kurumun bu Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar yapacağı ihalelerle ilgili esas ve
usuller Kurulun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenir.
Bu Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen yönetmelikler ile üçüncü fıkrada belirtilen
yönetmelik Kurumun faaliyete geçeceği tarihe kadar çıkarılır.
Kurumun her türlü giderleri, gelirleri ile karşılanacak aşamaya gelinceye kadar, genel
bütçeden sağlanacak yardımlardan finanse edilir.
GEÇĠCĠ MADDE 6- (Ek: 12/6/2002-4761/19 md.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren bir yıl içinde;
a) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden, 53 üncü maddenin (h)
fıkrasında sayılan yüksek öğretim kurumlarını bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen
ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanmış olanlar ile
hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar,
54
b) Kurumun görev alanı ile ilgili dallardan olmak kaydıyla en az lisans üstü eğitimini
tamamlamış üniversite öğretim elemanları,
c) Mühendislik veya mimarlık fakültelerinde lisans eğitimi yapmış olanlardan en az
beş yıl, lisans eğitimini müteakip yine bu dallardan herhangi birinde lisans üstü eğitim yapmış
olanlardan ise en az üç yıl süre ile kamu kurum ve kuruluşlarında kendi görev alanıyla ilgili
konularda çalışmış olanlar,
Kırk yaşından gün almamış olmaları, (a) ve (c) bentlerinde sayılanların kamu ihale
mevzuatı ile ilgili yargılama, inceleme, denetleme, uygulama veya danışma konularında
çalışmış olmaları koşuluyla kurumlarının muvafakatı alınmak suretiyle, Kurulca kamu ihale
uzmanı olarak atanabilirler.
31.12.2003 tarihine kadar Kurumun kamu ihale uzman ve uzman yardımcısı dışındaki
kadrolarına, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve
bunların bağlı ortaklıkları, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş
tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar ile bağımsız bütçeli kuruluşlarda çalışan personel kendilerinin
isteği ve kurumlarının muvafakati ile atanabilirler.
GEÇĠCĠ MADDE 7- (Ek: 10/11/2004-5255/15 md.)
2005 yılında İzmir Kentinde yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları ile
ilgili olarak İcra Kurulunca ve bu Kurulun talebi üzerine diğer kamu kurum ve
kuruluşlarınca yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden
yasaklama hükümleri hariç, bu Kanun hükümlerinden müstesnadır.
BaĢlanmıĢ olan ihaleler
GEÇĠCĠ MADDE 8- (Ek: 20/11/2008-5812/30 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilan edilmiş veya yazılı olarak duyurulmuş
ihaleler hakkında, bu Kanunun yayımlandığı tarihte yürürlükte bulunan kanun hükümlerinin
uygulanmasına devam edilir.
Bu Kanunun 35 inci maddesinin (b) bendinde sayılanların yürürlüğe girdiği tarihe
kadar yapılmış olan şikayet başvuruları ile bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık
iddiaları içeren başvurular, başvurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat
hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Mevcut görevlendirmeler
GEÇĠCĠ MADDE 9- (Ek: 20/11/2008-5812/30 md.)
31/5/2008 tarihinden önce 53 üncü maddenin (i) fıkrasının son paragrafına göre
Kurumda kamu ihale uzmanı olarak görevlendirilenlerden fiilen görev yapanların
görevlendirmeleri Kurumun ihtiyacına göre devam ettirilebilir.
Kurul baĢkan ve üyelerinin görev süreleri
GEÇĠCĠ MADDE 10- (Ek: 20/11/2008-5812/30 md.) 55
Kurulun mevcut başkan ve üyelerinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce
başka bir üyenin görev süresini tamamlamak üzere atanmış olanların görev süreleri atandıkları
tarihten itibaren beş yıl olarak uygulanır.
Yürürlük
Madde 69- Bu Kanunun 53 üncü maddesi ile geçici 1 ve geçici 5 inci maddeleri
yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1.1.2003 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 70- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
56
4/1/2002 TARĠHLĠ VE 4734 SAYILI KANUNA ĠġLENEMEYEN HÜKÜMLER
1) 12/6/2002 tarihli ve 4761 sayılı Kanunun hükmüdür:
Madde 20 – Özel kanunlarla kamu tüzel kişiliğini ve idarî ve malî özerkliği haiz
olarak kurulmuş veya 31.12.2006 tarihine kadar kurulacak kurul, üst kurul, kurum ve
kuruluşların Başkan ve üyelerinin aylık ücretleri ile malî ve sosyal hak ve yardımları, bu
kurul, üst kurul, kurum ve kuruluşların fonksiyonları, ücret adaleti ve 631 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi uygulaması dikkate alınarak Bakanlar Kurulu
tarafından belirlenir. Bakanlar Kurulu gerektiğinde ücret adaletini sağlamak amacıyla kamu
görevlilerine ödenmekte olan temsil ve görev tazminatı tavan gösterge rakamlarını üç katına
kadar artırmaya ve artırılan miktar içerisinde kadro ve görev unvanı itibarıyla düzenlemeler
yapmaya yetkilidir.
Yukarıdaki fıkradaki düzenleme yapılıncaya kadar, Kamu İhale Kurulu Başkanına,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanına aylık olarak ödenen net ücret ve diğer ödemeler
toplamı kadar, Kamu İhale Kurulu üyelerine ise Kurul Başkanına yapılan toplam ödemelerin
yüzde doksanyedisi oranında aylık net ödeme yapılır.
2) 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun hükmüdür:
Geçici Madde 1- 4734 ve 4735 sayılı kanunlarda bu Kanunla yapılan değişikliklerden
dolayı yeniden düzenlenmesi gereken standart ihale dokümanı, Tip Sözleşme ve
yönetmelikler, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren altmış gün içinde Kurum tarafından
hazırlanarak yürürlüğe konulur. 4734 sayılı Kanundaki parasal limitlerde bu Kanunla yapılan
değişiklikler ve yeni eklenen parasal limitler, 22.1.2002 tarihinde geçerli kabul edilerek
1.1.2003 tarihine göre 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesindeki esaslar dahilinde Kurum
tarafından güncellenir. Bu düzenlemelerin yürürlüğe konulmasına kadar, idareler, mevcut
usul, esas ve yönetmelik hükümlerini uygulamaya devam ederler.
4734 sayılı Kanunun 3 üncü ve geçici 4 üncü maddelerinde bu Kanunla yapılan
değişikliklerden dolayı hazırlanması ve yürürlüğe konulması gereken esas ve usuller, bu
Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde hazırlanır ve yürürlüğe
konulur. Bu düzenlemelerin yayımlanmasına kadar idareler, 4734 sayılı Kanunun bu Kanunla
değiştirilmeden önce yürürlükte bulunan 3 üncü ve geçici 4 üncü maddeleri gereği hazırlanan
ve yürürlüğe konulan esas ve usulleri uygulamaya devam ederler.
4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendindeki istisna hükmünden yararlanan
kuruluşların sözleşme altında yüklenici oldukları yapım işi alımları da on yıl süreyle aynı
bentte öngörülen istisna hükümlerine tâbidir.
3) 3/7/2005 tarihli ve 5398 sayılı Kanunun hükmüdür:
Geçici Madde 2 – İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu, Telekomünikasyon Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale
Kurumu ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunca elde
edilen her türlü gelirin 30.6.2005 tarihine kadar birikmiş tutarlarından Maliye Bakanının
teklifi ve Başbakanın onayı ile kurum ve kuruluşlar itibarıyla belirlenecek oranlara göre
hesaplanacak kısmı; bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere Maliye Bakanı
tarafından belirlenecek süre içinde Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün 57
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesabına yatırılır. Ayrıca, anılan kurum ve
kuruluşların 31.12.2005 tarihine kadar kasalarında oluşacak nakit fazlaları da bunların görüşü
alınmak suretiyle bu fıkrada belirlenen esaslara göre kesilerek ilgili hesaba aktarılır.
Söz konusu kurum ve kuruluşlar 30.6.2005 tarihine kadar birikmiş gelir tutarları ile
kasa ve banka mevcutlarını 15.7.2005 tarihine kadar; her ayın gelir ve giderleriyle kasa ve
banka mevcutlarını gösterir malî bilgileri ise izleyen ayın yedinci günü sonuna kadar Maliye
Bakanlığına bildirirler. Bu maddede belirtilen tutarların süresi içinde ödenmemesi halinde,
ödenmeyen tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre gecikme zammı da uygulanmak suretiyle takip ve tahsil edilir.
KAMU ĠHALE KANUNU
(Yapılan DeğiĢiklikler)
KANUN NO : 4734
KABUL TARİHİ : 04.01.2002
RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 22.01.2002/24648
KANUN NO : 4761
(BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)
KABUL TARİHİ : 12.06.2002
RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 22.06.2002/24793
KANUN NO : 4964
(BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)
KABUL TARİHİ : 30.07.2003
RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 15.08.2003/25200
KANUN NO : 5020
(BANKALAR KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA ĠLĠġKĠN KANUN)
KABUL TARİHİ : 12.12.2003
RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 26.12.2003/25328
KANUN NO : 5148
(ÖZELLEġTĠRME UYGULAMALARININ DÜZENLENMESĠNE VE BAZI
KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR KANUN ĠLE KAMU ĠHALE KANUNUNDA
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)
KABUL TARİHİ : 27.04.2004
RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 07.05.2004/25455
KANUN NO : 5226
(KÜLTÜR VE TABĠAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU ĠLE
ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA
KANUN)
KABUL TARİHİ : 14.07.2004
RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 27.07.2004/25535
KANUN NO : 5255
(ĠZMĠR KENTĠNDE YAPILACAK DÜNYA ÜNĠVERSĠTELERARASI
SPOR OYUNLARI (UNIVERSIADE) KANUNU)
KABUL TARİHİ : 10.11.2004
RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 13.11.2004/25642 58
KANUN NO : 5312
(DENĠZ ÇEVRESĠNĠN PETROL VE DĠĞER ZARARLI MADDELERLE
KĠRLENMESĠNDE ACĠL DURUMLARDA MÜDAHELE VE
ZARARLARIN TAZMĠNĠ ESASLARINA DAĠR KANUN)
KABUL TARİHİ : 03.03.2005
RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 11.03.2005/25752
KANUN NO : 5436
(KAMU MALĠ YÖNETĠMĠ VE KONTROL KANUNU ĠLE BAZI KANUN
VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN)
KABUL TARİHİ : 22.12.2005
RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 24.12.2005/26033
KANUN NO : 5583
(FUTBOL MÜSABAKALARINDA MÜġTEREK BAHĠSLER TERTĠBĠ
HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR KANUN)
KABUL TARİHİ : 22.02.2007
RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 28.02.2007/26448
KANUN NO : 5615
(GELĠR VERGĠSĠ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR KANUN)
KABUL TARİHİ : 28.03.2007
RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 04.04.2007/26483
KANUN NO : 5625
(BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)
KABUL TARİHİ : 18.04.2007
RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 26.04.2007/26504
KANUN NO : 5680
(KAMU ĠHALE KANUNU VE KAMU ĠHALE SÖZLEġMELERĠ
KANUNUNDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN)
KABUL TARİHİ : 01.06.2007
RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 07.06.2007/26545
KANUN NO : 5726
(TANIK KORUMA KANUNU)
KABUL TARİHİ : 27.12.2007
RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 05.01.2008/26747
KANUN NO : 5737
(VAKIFLAR KANUNU)
KABUL TARİHİ : 20.02.2008
RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 27.02.2008/26800
KANUN NO : 5763
(Ġġ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI
HAKKINDA KANUN)
KABUL TARİHİ : 15.05.2008
RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 26.05.2008/26887
KANUN NO : 5784
(ELEKTRĠK PĠYASASI KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR KANUN)
KABUL TARİHİ : 09.07.2008
RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 26.07.2008/26948 59
KANUN NO : 5812
(KAMU ĠHALE KANUNU ĠLE KAMU ĠHALE SÖZLEġMELERĠ
KANUNUNDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN)
KABUL TARİHİ : 20.11.2008
RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 05.12.2008/27075
KANUN NO : 5917
(BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERĠN
ĠLGĠLĠ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERE EKLENMESĠ ĠLE BAZI KANUN VE
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA ĠLĠġKĠN KANUN)
KABUL TARİHİ : 25.06.2009
RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 10.07.2009/27284
KANUN NO : 6093
(TÜRKĠYE YAZMA ESERLER KURUMU BAġKANLIĞI KURULUġ VE
GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN)
KABUL TARİHİ : 28.12.2010
RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 30.12.2010/27801
KANUN NO : 6111
(BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI ĠLE SOSYAL
SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU VE DĠĞER
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)
KABUL TARİHİ : 13.02.2011
RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 25.02.2011/27857-mükerrer
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
3893 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sanayi Sicil Kanunu
5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun
Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasim Şirketlerce Ecnebi Sigorta Şirketleri Hakkında Kanunu Muvakkat (Osmanlı Kanunu)
Kamu İhale Kanunu
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun
Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanunu
Milli Korunma Kanunu
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstühal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
4703 Sayılı, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

Yurtdışı KOBI Kredileri

Yurtdışı KOBI Kredileri

Bankalar yurt dışı mali piyasalardan veya Uluslararası kuruluşlardan gerek borçlu gerekse Türkiye Cumhuriyeti garantörlüğünde aracı banka sıfatı ile temin edilen orta ve uzun vadeli yabancı kaynakların yatırımcı firmalara kullandırılmasına aracılık etmektedir.

OFİS VE İNSAN

İş Hayatında Pozitif Düşünce

İş Hayatında Pozitif Düşünce

Şimdiye kadar "pozitif düşünce" ve "polyannacılık" (her şeyin iyi tarafını görmek) üzerine bir çok söz söylendi, birçok makale ve kitap yazıldı. Peki pozitif düşünce nedir ve iş hayatında çalışanlara ne gibi yararlar sağlar?

Kendini Tanımak ve Kendini Geliştirmenin Önemi

Kendini Tanımak ve Kendini Geliştirmenin Önemi

Kendini Tanımak ve Kendini Geliştirmenin Önemi

İŞ DÜNYASI

KOBI'ler için Etkili Reklamın A'sı Z'si

KOBI'ler için Etkili Reklamın A'sı Z'si

İşletmenin mevcut problemlerini çözen geçici tanıtım etkinlikleri yerine belirli bir zamana ve reklam stratejilerine yaydırılmış etkinliklerinin başarıya ulaşacağı bir gerçektir.

HUKUK / MUHASEBE

Özel Sigortalara Ödenen Primler Şirkette Gider Yazılır mı

Özel Sigortalara Ödenen Primler Şirkette Gider Yazılır mı

Özel sigortacılık uygulamalarında şahıslar için yapılan sağlık sigortası, yaşam sigortası, bireysel emeklilik gibi sigorta kollarının da hızla geliştiği görülmektedir.