İzin Genelgesi

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

"Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu
2151.Cadde No:154 06510 Çankaya /ANKARA
Bilgi İçin İrtibat: Erol ÖZKAYA - V.H.K.İ
Telefon : 03122015711 Faks : 312 201 57 53
e-posta : eroloz@sanayi.gov.tr Elektronik Ağ : www.sanayi.gov.tr
Evrak bilgisine www.sanayi.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümünden, "TQZIKL16000D" DYS No ve evrak tarihi ile erişebilirsiniz.
1/3
T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
Sayı : 27307712798E62 - 915.03.03
Konu : İzin Genelgesi
GENELGE
( 2013/ )
İlgi : 15.10.2010 tarihli ve 2010/11 No’lu Genelge
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 ve 103 üncü maddelerinde yıllık izin, 6111
sayılı Kanunla değişik 104 üncü maddesinde mazeret izni, 105 inci maddesinde hastalık ve refakat izni, 108 inci
maddesinde ise aylıksız izne ilişkin hükümler yer almaktadır.
Bakanlık personeline söz konusu izinlerin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda
belirtilmiş olup, konuya ilişkin ilgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Merkez teşkilatı birimlerinde görev yapan personele, Bakanlık İmza Yetkilileri Yönergesi ile belirlenen
amirler, İl Müdürlüklerinde görev yapan personelden; İl Müdürüne, Vali veya yetki vereceği Vali Yardımcısı,
diğer unvanlarda görev yapan personele ise İl Müdürü veya yetki vereceği Şube Müdürü izin vermeye yetkilidir.
A)YILLIK İZİNLER
1) Hizmet süresinin tespitinde hangi statüde olursa olsun sadece kamu kurum ve kuruluşlarında geçen
hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında
değerlendirilen hizmet süreleri (ücretsiz izin süreleri hariç), Yasama Organı üyeliğinde, Kanunla kurulan
fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta geçirilen sürelerinin dikkate alınması,
2) İstifaen görevinden ayrılanlar, görevden çekilmiş sayılanlar ve ücretsiz izne ayrılanlardan, yeniden
memuriyet görevine başlayanlara; en az bir yıl hizmet süresinin olması ve talepleri halinde göreve başladıkları
yıla ait yıllık izninin verilmesi,
3) Yıllık iznini bulundukları il hudutları dışında geçirmek isteyen memurlara, zorunlu hallerde yıllık izne
gidiş ve izinden dönüş için yıllık izin süresine eklenmesi öngörülen en fazla dört günlük yol izninin, fiilen yolda
geçen süreler ve dilekçelerinde belirtilen adresler dikkate alınarak yılda bir defaya mahsus olmak üzere
kullandırılması,
4) Cari yıl ile bir önceki yıla ait izinlerin, içinde bulunulan yılda kullanılmaması halinde cari yıl iznine
tekabül eden kısmının müteakip yıla aktarılması, yıl içinde kullanılan izinlerin öncelikle bir önceki yıldan
aktarılan izin sürelerinden mahsup edilmesi,
5) Yıllık izin kullanmakta iken hastalık nedeniyle rapor verilmesi durumunda;
a) Hastalık izin süresinin, yıllık iznin bittiği tarihten önce sona ermesi halinde, kalan yıllık iznin
kullanılmaya devam edilmesi,
b) Hastalık izin süresinin, yıllık izin süresinin kalan kısmından daha fazla olması hâlinde, hastalık izninin
bitimini müteakiben göreve başlanılması,
c) Hastalık izni ile yıllık izin süresinin aynı tarihte sona ermesi hâlinde, izin sürelerinin sona erdiği tarihte
göreve başlanılması,
d) Hastalık izni sebebiyle kullanılamayan yıllık izinlerin, 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre
daha sonra uygun görülecek bir tarihte kullandırılması,
B) HASTALIK İZİNLERİ
1) Sağlık kurumlarına başvurulacağı zaman (acil durumlar hariç) izin vermeye yetkili amire bilgi
verilmesi,
2)“Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak düzenlenen hastalık raporlarının aslının veya bir
örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda
veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi, örneği gönderilmiş ise rapor süresi sonunda
raporun aslının teslim edilmesi, hastalık raporlarının izin vermeye yetkili amirlerin onayı ile hastalık iznine
çevrilmesi,
3) Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporlarının, ilgili ülkenin mevzuatına
uygun olduğunun dış temsilciliklere onaylatılarak en geç izin bitim tarihinde izin vermeye yetkili amirlere
iletilmesi,
"Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu
2151.Cadde No:154 06510 Çankaya /ANKARA
Bilgi İçin İrtibat: Erol ÖZKAYA - V.H.K.İ
Telefon : 03122015711 Faks : 312 201 57 53
e-posta : eroloz@sanayi.gov.tr Elektronik Ağ : www.sanayi.gov.tr
Evrak bilgisine www.sanayi.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümünden, "TQZIKL16000D" DYS No ve evrak tarihi ile erişebilirsiniz.
2/3
4) Anılan Yönetmelikle belirlenen usûl ve esaslara uyulmaksızın düzenlenen hastalık raporlarına
dayanılarak hastalık izni verilmemesi, hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara
uygun olmaması hâlinde bu durumun memura yazılı olarak bildirilmesi, bildirim üzerine memurun bildirimin
yapıldığı günü takip eden gün göreve başlaması, bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurların
izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri
uyarınca işlem yapılması,
5) Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması
durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti
sunucularından alınması, hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde,
memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere
yakın bir hakem hastaneye sevk edilerek sonucuna göre işlem yapılması,
6) Bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamının kırk günü geçmemesi, bu
süreyi geçen hastalık raporlarının sağlık kurulunca verilmesi, tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri
hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan
memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli
sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması, resmî sağlık kurullarınca onaylanmayan
raporların geçersiz sayılması ve görevine başlaması istenildiği halde göreve başlamayanlar hakkında 657 sayılı
Kanunun 125 ve 94 üncü maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılması,
7) Aile hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporların da tek hekim raporu niteliğinde
değerlendirilmesi,
8) Geçici görev veya vekâlet sebebiyle diğer kurumlarda görevli memurlara görev yaptıkları kurumların
izin vermeye yetkili amirlerince, yurtdışında geçici görevli memurlara ise misyon şeflerince hastalık izni
verilmesi,
C) REFAKAT İZNİ
1) Refakat izni verilebilmesi için memurun;
a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,
b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba,
eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı
bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi halinde üç aya kadar refakat izni verilmesi,
2) Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık sürenin aynı koşullarda bir katına kadar uzatılması,
3) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde ilgili memurun refakat izninin
bitmesini beklemeksizin görevine başlaması, bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan
memurların izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel
kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılması,
D) MAZERET İZNİ
1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesi ile öngörülen mazeret izinlerinin, ilgili
personelin talebi üzerine izin vermeye yetkili amirlerce anılan madde hükümleri çerçevesinde kullandırılması,
2) Doğum sebebiyle verilecek; analık izni, süt izni ve aylıksız izinlerin, 15 Nisan 2011 tarihli, 27906
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (2) Seri No’lu Kamu Personeli Tebliği hükümleri çerçevesinde verilip
uygulanması,
3) Memura, eşinin doğum yapması halinde isteği üzerine on gün babalık izni verilmesi,
4) Memura, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi gün izin verilmesi,
5) Memura, çocuğunun, eşinin, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü halinde isteği
üzerine yedi gün izin verilmesi,
6) Yukarıda belirtilen haller dışında 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (C) bendinde belirtilen ve
yıllık izni bulunmayan memurlara (en az bir yıl hizmeti bulunan aday memurlar dahil) verilebilecek on günlük
mazeret izninin, merkezde İmza Yetkilileri Yönergesinde belirtilen amirler, illerde valiler tarafından birim
amirinin muvafakati ile yıl içinde bir defada veya parçalar halinde verilmesi, zaruret halinde aynı usulle on gün
daha verilebilecek mazeret izninin ise ertesi yıla ait yıllık izinden düşülmesi ve söz konusu izinlerin mazeretin
ortaya çıktığı tarihlerde kullandırılması,
E) AYLIKSIZ İZİNLER
1) Memurlara 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi uyarınca verilecek aylıksız
izinlerin anılan madde hükümleri çerçevesinde kullandırılması,
2) Aylıksız izin taleplerinin ilgili birimlerce Personel Dairesi Başkanlığına intikal ettirilmesi ve söz
konusu izin taleplerinin anılan Başkanlıkça Bakanlık İmza Yetkileri Yönergesinde belirtilen amirlere sunularak
sonuçlandırılması,
F) İZİNLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR
1) Bakanlık personeli hakkında ön inceleme, inceleme ve soruşturma ya da Bakanlık birimlerinde teftiş
ve denetim başlatılması halinde bu süre içerisinde hastalık, doğum vb. zorunlu haller hariç ilgili personele izin
kullandırılmaması,
"Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu
2151.Cadde No:154 06510 Çankaya /ANKARA
Bilgi İçin İrtibat: Erol ÖZKAYA - V.H.K.İ
Telefon : 03122015711 Faks : 312 201 57 53
e-posta : eroloz@sanayi.gov.tr Elektronik Ağ : www.sanayi.gov.tr
Evrak bilgisine www.sanayi.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümünden, "TQZIKL16000D" DYS No ve evrak tarihi ile erişebilirsiniz.
3/3
2) Yıllık, hastalık, refakat, mazeret veya aylıksız izin kullanacak personelin izin adres ve irtibat
bilgilerinin dilekçesinde açıkça belirtilmesi,
3) İhtiyaç üzerine verilecek bir tam günlük izinlerin, yıllık izinden mahsup edilmesi,
4) Askere sevk edilenlerin ücretsiz izin talepleri hariç olmak üzere diğer izin talepleri izin vermeye
yetkili amirlerce onaylanmadığı sürece ilgili memurun izne ayrılmaması,
5) Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile İl Müdürlerinin Bakanlığımız İmza Yetkileri Yönergesinde
belirtilen makamlarca, taşra teşkilatındaki diğer personelin ise Valilik Makamınca uygun görülmesi halinde
izinlerini yurtdışında kullanabilmeleri,
6) Bakanlık personelinin kullandıkları izinlere ilişkin kayıtların hatasız bir şekilde tutulabilmesi için yıl
içerisinde kullanılan izinlere ilişkin bilgilerin birimleri tarafından sanayi.net Personel Bilgi Sistemine girilmesi
ve ekli tablo kullanılmak suretiyle her yıl 31 Ocak tarihine kadar Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına
bildirilmesi, ayrıca, izinlere ilişkin belgelerin personelin birimlerdeki dosyalarında muhafaza edilmesi,
7) Başka kurum veya birimlere atananlar için düzenlenen maaş nakil ilmuhaberinde, ilgili personelin
görevinden ayrıldığı tarih itibariyle kalan yıllık izin durumunun mutlaka belirtilmesi,
Hususlarında gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.
Nihat ERGÜN
Bakan
EK:
Tablo (1 sayfa )
DAĞITIM:
Merkez Birimleri
İl Müdürlükleri
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
4825 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

İzin Genelgesi
Organize Sanayi Bölgeleri Parsel Tahsis, Satış ve Devirlerin Denetlenmesi Genelgesi 2010/2
2009/2 Sayılı İç Genelge (Onay ve Yazışma Kuralları)
Organize Sanayi Bölgelerinde İmar Planı Askı Süreci Genelgesi 2002
Posta Gönderileri Genelgesi 2010/03

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

Dış Ticaret Verilerine Göre Nereye Gidiyoruz?

Dış Ticaret Verilerine Göre Nereye Gidiyoruz?

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2015 yılı Eylül ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %14,2 azalarak 11 milyar 659 milyon dolar, ithalat %25,2 azalarak 15 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OFİS VE İNSAN

Hayal Kurmanın Önemi, Hayal Etmenin Gücü ve Motivasyonu

Hayal Kurmanın Önemi, Hayal Etmenin Gücü ve Motivasyonu

Hayal Kurmanın Önemi, Hayal Etmenin Gücü ve Motivasyonu

Hedef Belirleme ve Hedeflerinizi Hayata Geçirmenin 8 Adımı

Hedef Belirleme ve Hedeflerinizi Hayata Geçirmenin 8 Adımı

Hedef Belirleme ve Hedeflerinizi Hayata Geçirmenin 8 Adımı

HUKUK / MUHASEBE

Şirket Ana Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanunu’na Uyumlu Hale Getirilmesi

Şirket Ana Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanunu’na Uyumlu Hale Getirilmesi

2012 yılı Temmuz ayında (yeni) Türk Ticaret Kanunu’nun (“Kanun”) yürürlüğe girmesi ile birlikte şirketlerde bir telaş başladı. Herkes kanunun getirdiği yeni yükümlülükleri ve bunları hangi süre içinde yerine getirmekle yükümlü olduğunu tartışır, avukatlarına ve mali müşavirlerine danışır oldu.