LinguaAA Dil Hizmetleri

Konum : 0 Trkiye

İletişim Bilgileri

ar?? Meydan? ren Sokak No.5 Drtyol Hatay

Telefon: 03267127273

E-posta: info@linguaaa.com

Web sitesi: www.linguaaa.com

Kurumsal Tanıtımı

LinguaAA, kaliteli kresel servis sa?lay?c?lar? a?? ile, kolayca ula??labilen, ekonomik, h?zl? ve gvenilir dil hizmetleri verir. LinguaAA, projelere kaynak sa?lamay? kolayla?t?r?r.Dil Hizmetleri portal?m?z LinguaAA'ya www.linguaaa.com adresinden ula?abilirsiniz.Hatay Drtyol'da bulunan ofisimizde hizmet veriyoruz.Portal?m?zda kay?tl?, dil hizmetleri konular?nda uzman ki?ilerle beraber al???yoruz.Tm dillerde yeminli tercme,eviri,simltane ve ard?l tercme,altyaz?,seslendirme,yaz?/ editrlk,dil e?itimleri hizmetleri veriyoruz.Trke, Trk leheleri, ?ngilizce, Almanca, Frans?zca, Rusa, ?spanyolca, ince, Arapa ve tm di?er dillerde

EV?R?
.Yeminli Tercme
Noter tasdikli yeminli tercme gerektiren belgelerin ve metinlerin evirisi
.Yaz?nsal eviri
Yaz?nsal (Edebi) eviriler.Edebiyat evirisi, eviri kuramlar? ve eviri ele?tirisi konular?nda eviriler
.T?bbi, Bilimsel ve Teknik eviriler
Teknik ?artnameler, bilimsel al??malar, t?bbi bilgi gerektiren eviriler, ila prospektsleri , kullan?m k?lavuzlar?, teknik izim ve formller ieren tercmeler
.Kitap, Katalog, Bro?r ve Web evirileri
Her konuda kitap, dergi, katalog ve bro?rlerin yaz?l? eviri hizmetidir.Web sayfalar?n?n veya tm internet sitelerinin di?er dillere evirisi hizmeti
.Akademik eviriler
?rencilere, ?retmenlere, tez, ara?t?rma notlar? ve her trl bilgi kaynaklar?n?n tercmeleri, ilgili e?itim konusunda verilen eviri hizmetleri
.Ticaret ve ?? evirileri
Ticari dkmanlar, szle?meler, teklifler, bankac?l?k, finans i?lemleri, uluslararas? taahhtler, ihaleler, toplant? tutanaklar?, raporlar, fizibiliteler, ara?t?rmalar vb. her trl ticari yaz??ma tercmeleri
.Hukuk evirisi
Hukuki eviriler
.Belge evirileri

S?MLTANE VE ARDIL TERCME

WEB S?TES? YERELLE?T?RME

ALTYAZI

SESLEND?RME

YAZI / ED?TRLK
. Elektronik Kitaplar (e-kitap)
.Di?er Tm Yaz? ve Editrlk Hizmetleri

YABANCI D?L E??T?MLER?
.Kurslar
.zel dersler
.?irketlere Yabanc? Dil E?itimi
.?nci Dosyalar? (Ayr?nt?l? bilgi iin bize cretsiz Dan??ma blmnden ula??n?z.)
.?? ?ngilizcesi
.Yurtd???nda ?ngilizce Dil E?itimi

ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun

Benzer Firmalar / Kurumlar

Firma / KurumŞehirWeb Sitesi

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

?hracat, Firmalar iin nemli ve Stratejik Bir Karard?r

?hracat, Firmalar iin nemli ve Stratejik Bir Karard?r

2016 y?l? Ocak ay? itibar? ile Trkiyede yakla??k 63 bin firma ihracat yapmaktad?r. ?hracat yapmak, bir lkenin ve firmalar?n?n bymesi ve rekabet gcn art?rmas? bak?m?ndan nemlidir.

OFİS VE İNSAN

Do?a Dostu Ye?il Binalar

Do?a Dostu Ye?il Binalar

Soludu?umuz havan?n, iti?imiz veya kulland???m?z suyun, i?ledi?imiz topra??n milyarlarca insan?n ihtiyac?n? kar??layabilmesi her geen y?l gle?iyor. nk her de srekli kirleniyor.

Ofis ayd?nlatmas? nas?l olmal?d?r?

Ofis ayd?nlatmas? nas?l olmal?d?r?

Ofislerde, ayd?nlatma ihtiyac?, mekanda yap?lan i?in gereklili?ine gre farkl?l?k gsterir. ?htiyac?m?z olan ayd?nlatma, iki yol ile sa?lan?r: do?al ???k ve yapay ???k. Ye?il binalar?n artt??? ve enerji tasarrufunun ok nemli oldu?u gnmzde do?al ayd?nlatman?n nemi byktr.

İŞ DÜNYASI

Turizmi gen ku?ak ynetiyor

Turizmi gen ku?ak ynetiyor

Trkiyede otel genel mdrlerinin yzde 80i 40 ya??n alt?nda

HUKUK / MUHASEBE

Yeni Borlar Kanunundaki baz? de?i?iklikler

Yeni Borlar Kanunundaki baz? de?i?iklikler

Yeni Trk Ticaret Kanununun getirdi?i de?i?ikliklere h?zl? bak??

KOBİMOBİL

Krizde Satış Geliştirme

Faruk Şener ile Ekonomik Kriz Yönetimi

Tufan KARACA ile YÖNETİM VİZYONU

Tufan Karaca

ARKAM YOK MARKAM VAR

  • KOB?ler iin 10 ad?mda marka yaratma

    Trkiyenin ilk marka dan??man? ve marka ynetiminin duayeni Gven Bora y?llar nce Marka ?n?aas?n?n 9 Basama?? ba?l?kl? bir yaz? yazm??t?. ?lk okudu?umda ok heyecanland???m? hat?rl?yorum. K?sa ve z bir yaz?yd?. Ancak hala yzlerce ?irket bu perspektiften yoksun bir ?ekilde i? yap?yorlar. Gven Boran?n bu yaz?s?n?n ana ba?l?klar?n? (bir ba?l?kta segmentasyon- ben ekledim) son on y?lda olu?an gzlem ve deneyimlerimin ?????nda yorumlayarak aktar?yorum.