Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

KHK nin Tarihi: 24/6/1983 No: 72
Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No: 2680
Yayımlandığı R. G. Tarihi: 20/10/1983 No: 18197 (Mükerrer)
BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM :AMAÇ, KAPSAM VE KISALTMALAR
AMAÇ VE KAPSAM
Madde 1 - 1. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı,Yüksek Denetleme Kurulunun kuruluş ve görevleriyle ilgili esasları düzenlemektir.
2. Bu Kanun Hükmünde Kararname:
a) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin,
b) Özel kanunlarında Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabi olduğu belirtilen kurum ve kuruluşların,
c) (Mülga bent : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)
KISALTMALAR
Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen,
a) Denetleme Kurulu deyimi, Yüksek Denetleme Kurulunu,
b) Kurul Başkanı deyimi, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanını,
c) Kurul Üyesi deyimi, Yüksek Denetleme Kurulu Üyesini,
d) Denetim ve İnceleme Grubu deyimi, denetim ve inceleme ile ilgili Uzmanlık Grubunu,
e) Koordinasyon Kurulu deyimi, Kamu İktisadi Teşebbüsler ile ilgili Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunu, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM: DENETLEME KURULUNUN KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ
DENETLEME KURULU
Madde 3 - 1. Denetleme Kurulu, Başbakanlığa bağlı, tüzel kişiliğe sahip yüksek bir denetleme organıdır.
2. Denetleme Kurulu başkan, Üyeler Kurulu, denetim ve inceleme grupları ile Genel Sekreterlik ve ona bağlı idari şubelerle, Hukuk Danışmanlığından oluşur.
DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 4 - Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:
1. Bu Kanun hükmünde Kararname kapsamına giren kuruluş ve kurumları iktisadi, mali, idari, hukuki ve teknik yönden sürekli olarak gözetim ve denetim altında bulundurmak,
2. Başbakanın görevlendirmesi üzerine incelemelerde bulunmak.
DENETLEME KURULU MESLEK MENSUPLARI
Madde 5 - Denetleme Kurulu meslek mensupları, Kurul Başkanı, Kurul Üyeleri ile Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi yardımcılarıdır.
İKİNCİ KISIM: TEŞKİLAT VE GÖREVLER
BİRİNCİ BÖLÜM: KURUL BAŞKANI VE ÜYELER KURULU
KURUL BAŞKANI VE GÖREVLERİ
Madde 6 - 1. Kurul Başkanı, Denetleme Kurulunu yönetir ve temsil eder.
2. Kurul Başkanının görevleri şunlardır:
a) Üyeler Kuruluna başkanlık etmek,
b) Üyeler Kurulunda alınan kararları uygulamak,
c) Üyeler ve Denetçiler arasında işbölümü yapmak ve denetim gruplarını belirlemek,
d) Grupların çalışma programlarını onaylamak,
e) Bütçe, kesin hesap ve kadroları hazırlamak,
f) Kurul raporlarını Başbakanlığa sunmaktır.
KURUL BAŞKANINA VEKALET
Madde 7 - 1. Kurul Başkanı, her takvim yılı başında kurul üyelerinden birini başkan vekili olarak görevlendirir.
2. Kurul başkan vekili, kurul başkanının izinli, görevli veya özürlü olması halinde Başkana vekalet eder.
ÜYELER KURULU VE GÖREVLERİ
Madde 8 - 1. Kurul Başkanı ve on sekiz üyeden oluşan üyeler Kurulu, Denetleme Kurulunun en yüksek karar organıdır.
2. Üyeler Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Denetim usulünü saptamak,
b) Gruplarca hazırlanan denetim raporlarını incelemek ve son şeklini vermek,
c) Yönetmelik ve denetleme kılavuzu tasarılarını kabul etmek,
d) Bütçe, kadro ve kesin hesap sonuçlarını inceleyerek karara bağlamak,
e) Başkan ve üyelerin önerilerini görüşüp karara bağlamak,
f) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile verilen diğer görevleri yapmak.
KURUL ÜYELERİNİN GÖREVLERİ
Madde 9 - Kurul Üyelerinin görevleri:
a) Denetim ve inceleme grubuna başkanlık etmek, denetim ekipleri oluşturmak, çalışma programları hazırlamak, grup raporlarını Kurul Başkanlığına vermek,
b) Yönetmelikler ve Kurul Başkanınca verilen diğer işleri yapmaktır.
KURUL BAŞKANI VE ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ
Madde 10 - 1. Kurul Başkanı olabilmek için:
a) İdari, iktisadi, mali, hukuki ve teknik alanlarda lisans öğrenimi yapmış olmak,
b) Kamu görevlerinde en az 20 yıl başarı ile çalışmış olmak,
c) Yirmi yıllık hizmetin en az üç yılını kurul üyesi veya üst düzey yöneticisi olarak geçirmiş bulunmak, gereklidir.
2. Kurul üyesi olabilmek için:
a) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki niteliklere sahip olmak,
b) Yirmi yıllık hizmetin en az üç yılını başdenetçi veya üst düzey yöneticisi olarak geçirmiş bulunmak, gereklidir.
KURUL BAŞKANI VE ÜYELERİNİN ATANMALARI
Madde 11 - 1. Kurul Başkanı, Başbakan veya ilgili Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı veya Devlet Bakanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca atanır.
2. Denetleme Kurulu Üyelerinin:
a) Yarısı, Başbakan veya ilgili Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı veya Devlet Bakanının önerisi üzerine,
b) Diğer yarısı, üyeler kurulunca, Başdenetçilerden, her boş üyelik için gösterilecek iki aday arasından,
Bakanlar Kurulunca atanır.
İKİNCİ BÖLÜM: DENETİM VE İNCELEME GRUPLARI VE DENETÇİLER
DENETİM VE İNCELEME GRUPLARI VE GÖREVLERİ
Madde 12 - 1. Denetim ve inceleme grupları, bir üyenin başkanlığında yeteri kadar başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcılarından oluşur. Kurul Başkanı, gerek gördüğünde denetim ve inceleme gruplarına başkanlık eder.
2. Denetim ve inceleme Gruplarının görevi, yıllık çalışma programlarına göre denetimlerini yapmak ve raporlarını hazırlamaktır.
BAŞDENETÇİ VE DENETÇİLERİN GÖREVLERİ
Madde 13 - 1. Başdenetçi ve denetçilerin görevleri şunlardır:
a) Denetim grubu içinde çalışma programlarıyla verilen konularda denetim ve incelemeler yapmak,
b) Raporlar hazırlamak ve üyeler kurulunda açıklamalarda bulunmak,
c) Kurul Başkanı ve Grup Başkanının verdiği işleri yapmaktır.
2. Denetçi yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Grup Başkanı, başdenetçi veya denetçinin yönetim ve gözetimi altında çalışma programı gereğince istenen inceleme ve araştırmaları yapmak,
b) Kurul Başkanı veya Grup Başkanı tarafından verilecek işleri yapmaktır.
BAŞDENETÇİLERİN NİTELİKLERİ
Madde 14 - 1. Başdenetçi olabilmek için, an az üç yıl denetçilik yapmış ve birinci derece aylığını almış olmak gerekir.
2. Yönetmelikte belirlenen teknik elamanlar da aşağıdaki şartları taşıdıkları takdirde dışardan Başdenetçiliğe atanabilirler:
a) Birinci derece aylığını almış olmak,
b) On yıl mesleki tecrübesi bulunmak.
DENETÇİLERİN NİTELİKLERİ
Madde 15 - 1. Denetçi olabilmek için:
a) Hukuk, idare, maliye, iktisat, ticaret işletme konularıyla ilgili lisans diploması veren yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
b) Kamu İktisadi Teşebbüslerinde genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı görevlerini en az bir yıl, veya daire başkanlığı, daire başkan yardımcılığı, teftiş kurulu başkanlığı, müesseselerde müessese müdürlüğü, kamu bankalarının 1 inci sınıf şube müdürlüğü görevlerini en az iki yıl başarıyla yapmış bulunmak ve toplam olarak en az on yıl kamu kuruluş ve kurumlarında çalışmış olmak gereklidir.
2. Birinci fıkra dışında, aşağıdaki şartları taşıyanlar da Denetçi olabilirler:
a) En az üç yıl denetçi yardımcılığı yapmış ve yeterlik sınavını başarmış olanlar,
b) Yüksek mühendislerle lisans üstü öğrenim yapmış mühendisler ve uzman veteriner hekimlerden meslekleriyle ilgili işlerde en az on yıl çalışmış olanlar.
DENETÇİ YARDIMCILARININ NİTELİKLERİ
Madde 16 - Denetçi Yardımcısı olabilmek için, denetçilerde aranan öğrenimleri görmüş olmak ve 30 yaşını geçmemiş bulunmak, açılacak yarışma sınavını kazanmak gerekir
BAŞDENETÇİ, DENETÇİ VE DENETÇİ YARDIMCILARININ ATANMALARI
Madde 17 - Başdenetçiler ve denetçiler, Üyeler Kurulunun önerisi üzerine Başbakan veya ilgili Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı veya Devlet Bakanı tarafından atanır. Denetçi Yardımcıları ise Kurul Başkanınca atanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GENEL SEKRETERLİK VE HUKUK DANIŞMANLIĞI
GENEL SEKRETERLİK
Madde 18 - 1. Yüksek Denetleme Kurulu Genel Sekreteri, Kurul Başkanına bağlıdır ve idari şubelerin yönetimiyle görevli ve sorumludur.
2. Kurul Başkanı, başdenetçi veya denetçiler arasından birini Genel Sekreter olarak görevlendirir.
İDARİ ŞUBELER
Madde 19 - 1. İdari şubeler, genel sekreterliğe bağlı olarak çalışırlar.
2. İdari şubeler şunlardır:
a) Kurul Bürosu Müdürlüğü,
b) Personel Müdürlüğü,
c) Saymanlık Müdürlüğü,
d) Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü,
e) İdare ve Levazım Müdürlüğü,
f) Kitaplık Müdürlüğü.
3. İdari Şube Müdürleri ve Personeli, Genel Sekreterin önerisi üzerine Kurul Başkanınca atanırlar.
HUKUK DANIŞMANLIĞI
Madde 20 - 1. Hukuk Danışmanı, Kurul Başkanına bağlı olarak görev yapar.Başkanlıkça istenecek hukuki konularda görüş bildirir ve Kurul Başkanınca görevlendirildiğinde yargı mercilerinde Denetleme Kurulunu temsil eder.
2. Hukuk Danışmanının avukatlık ruhsatını almış bulunması ve en az 10 yıllık mesleki tecrübesi bulunması gerekir.
3. Hukuk Danışmanı Kurul Başkanı tarafından atanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM : DENETLEME ESASLARI VE RAPORLARI
BİRİNCİ BÖLÜM :DENETLEME ESASLARI
DENETLEME YETKİSİ
Madde 21 - 1. Kurul Başkanı ve üyeleri ile başdenetçiler, denetçiler ve denetçi yardımcıları, denetim ve inceleme görevlisi sıfat ve yetkisine haizdirler.
2. Denetim ve inceleme görevlileri, denetime tabi kuruluşların her türlü gizli ve açık evrak, belge, defter ve kayıtlarını, incelemeye, bunların onaylı örneklerini almaya görevlilerden ve ilgililerden sözlü veya yazılı açıklamalarda bulunmalarını istemeye ve işyerlerinde incelemeler yapmaya yetkilidirler.
3. Denetim ve inceleme görevlileri, denetimin ve incelemenin gerektirdiği bilgi ve belgeleri ilgili kuruluşlardan istemeye yetkilidirler.
DENETLEME KONULARI
Madde 22 - Denetleme Kurulu, denetlemelerini yaparken aşağıdaki hususları inceler:
1. Denetlenen kuruluşların kanun veya statülerinde belirlenen amaç ve esaslara, uzun vadeli kalkınma planı ile programlara uyulup uyulmadığı,
2. İşletme bütçelerinin gereklere, işlemlerinin bütçelere; maliyet, bilanço ve sonuç hesaplarının dönem faaliyetlerine uygunluğu,
3. Çağdaş işletmecilik esaslarına uyulup uyulmadığı,
4. İşlemlerin hukuka uygunluğu,
5. Verimlilik ve karlılık ilkelerine uyulup uyulmadığı,
6. İşletmenin zarara uğratılıp uğratılmadığı.
KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 23 - 1. Denetlenen ve ilgili kuruluşların görevlileri, denetim ve inceleme görevlilerince istenilen bilgi ve belgeleri incelemeye sunmak hazırlayıp vermek ve her türlü kolaylığı göstermekle yükümlüdürler.
2. Denetime tabi kuruluşlar, kanunlarında ayrıca süre belirtilmemiş olan durumlarda aşağıda yazılı belgeleri, düzenleme veya yetkili mercilerce onaylanma tarihinden başlayarak en geç bir ay içinde Denetleme Kuruluna göndermekle yükümlüdürler.
a) İşletme bütçeleri ve ekleriyle bunların yıl içindeki değişiklikleri,
b) Bilanço ve sonuç hesapları ile bunların ekleri, yıllık faaliyet raporları, ortaklıklarda ayrıca genel kurul kararları ve denetçi raporları,
c) Yönetim Kurulu ve yönetim komitesi kararları,
d) Yönetmelikler,
e) İştiraklerin genel kurullarına verilen yıllık faaliyet raporları ve denetçi raporları,
f) Denetim gereği olarak gönderilmesi Denetleme Kurulunca istenecek diğer belgeler.
İKİNCİ BÖLÜM: RAPORLAR
DENETLEME VE İNCELEME RAPORLARI
Madde 24 - Denetleme Kurulu çalışmaları sonucunda, yıllık denetim raporu, ivedi durum raporu, genel rapor ve özel inceleme raporu hazırlar.
YILLIK DENETİM RAPORU
Madde 25 - 1. Yıllık denetim raporu, denetlenen kuruluşların işlem, bilanço ve sonuç hesaplarının aklanması veya aklanmamasına ilişkin görüşleri içeren gerekçeli ve karşılaştırmalı olarak hazırlanan rapordur. Bu rapor, en geç ertesi yılın Ekim ayı sonuna kadar Başbakanlığa sunulur.
2. Yıllık denetim raporunda, kuruluşun bilançosu ile gereken hallerde Kurulca hazırlanan değiştirilmiş bilanço birlikte yer alır.
3. Yıllık denetim raporunun şekil ve muhtevası yönetmelikle düzenlenir.
İVEDİ DURUM RAPORU
Madde 26 - İvedi durum raporu, Denetleme Kurulunca, denetlemeler sırasında karşılaşılan ve ivedi olarak incelenmesi, teftişi, tahkiki gereken hususlar ile alınması gereken önlemleri içeren rapordur.
GENEL RAPOR
Madde 27 - 1. Genel rapor, denetlenen kuruluşların yıllık faaliyetlerinin sonuçlarını, sektör esasına bağlı olarak, topluca belirten rapordur.
2. Genel raporda başlıca aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Türkiye ekonomisi içindeki yeri,
b) İstihdam durumu,
c) Mali durum,
d) İştirakler,
e) İşletme çalışmaları,
f) Yatırımlar,
g) Denetlenen kuruluşların genel ve ortak sorunları ve öneriler.
ÖZEL İNCELEME RAPORU
Madde 28 - Özel inceleme raporu, Başbakanın görevlendirmesi veya üyeler Kurulunun istemi üzerine, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren Kuruluşlarda, denetim ve inceleme gruplarınca yapılan inceleme sonuçlarını gösteren rapordur.
RAPORLARIN GİZLİLİK DERECESİ
Madde 29 - 1. Yıllık denetim raporları ile ivedi durum raporları ve özel inceleme raporları "hizmete özel" dir. Kuruluşların kanunlarındaki gizliliğe ait özel hükümler saklıdır.
2. Genel raporlar açıktır ve yayımlanır.
RAPORLARLA İLGİLİ İŞLEMLER
Madde 30 - 1. Denetleme Kurulunca Başbakanlığa sunulan raporların, gereken kuruluşlara dağıtımı Başbakanlıkça yapılır.
2. Denetime tabi kuruluşlar, yıllık denetim raporları üzerine hazırlayacakları cevaplarını varsa yönetim kurullarından yoksa yetkili organlarından geçirmek kaydıyla, raporu aldıkları tarihten başlıyarak kırkbeş gün içinde ilgili bakanlığa ve birer örneğini Denetleme Kuruluna gönderirler.
3. İlgili Bakanlıklar bu cevapları kendi görüşleri ile birlikte en geç onbeş gün içinde Başbakanlığa sunarlar. Bakanlıklar görüşlerinin bir örneğini de aynı zamanda da Denetleme Kuruluna gönderirler.
4. Denetleme Kurulu raporlarında, inceleme, teftiş veya tahkiki istenen durumlar Başbakanlıkça yetkili mercilere intikal ettirilir. Denetleme Kurulunca özellikle bakanlıklarca incelenmesi, teftişi ve tahkiki istenen konular, bakanlıklarca sonuçlandırılır ve sonuçtan Başbakanlığa ve Denetleme Kuruluna bilgi verilir. Denetleme Kurulu görüşünü ayrıca Başbakanlığa bildirir.
5. Raporlar ile bunlara verilen cevapların birer örneği Başbakanlıkça, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatına gönderilir.
6. Teknik konularda ortaya çıkabilecek görüş ayrılıkları Başbakanlıkça ke-in sonuca bağlanır.
DÖRDÜNCÜ KISIM : MALİ VE PERSONELE İLİŞKİN HÜKÜMLERDÖRDÜNCÜ KISLM : MALİ VE PERSONELE İLİŞKİN HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM : MALİ HÜKÜMLER
BÜTÇE VE KESİN HESAP
Madde 31 - 1. Denetleme Kurulunun bütçesi ve harcama kalemlerine ilişkin ekleri, Üyeler Kurulunca hazırlanır ve mali yıl başından en az yetmiş beş gün önce Başbakanlığa sunulur.
2. Denetleme Kurulunun yıllık giderleri, denetime tabi kuruluşlara, ödenmiş sermayeleri ile orantılı olarak paylaştırılır. Ancak, sermayeleri veya ödenmiş sermayeleri bulunmayanlar ile ödenmiş sermayeleri emsallerine göre fazla gider payı yükleyecek derecede yüksek olan kuruluşların giderlere katılma payı, iş hacmi ve faaliyet konuları da dikkate alınarak Denetleme Kurulunca belirtilecek esaslara göre saptanır. Bu paylar Denetleme Kurulunun bütçesinde gelir olarak ayrı ayrı gösterilir ve ilgili kuruluşlara tebliğ edilir.
3. Denetleme Kurulunca saptanan gider karşılıkları denetime tabi kuruluşlar tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Denetleme Kurulu adına açılacak bir hesaba yatırılır.
4. Kesin hesap raporu, Üyeler Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye tarafından hazırlanır ve üyeler kuruluna sunulur.
5. Üyeler Kurulunun kabul ettiği kesin hesap raporu, takvim yılı izleyen üç ay içinde Başbakanlığa sunulur.
6. (Değişik: 14/1/1988-KHK-311/10 md.) Bakanlar Kurulu, kesin hesap raporu ve yeni yıl bütçe tasarısı ile Kurumun kadro ihdas, iptal ve değişikliklerini karara bağlar.
İSTİSNA
Madde 32 - Denetleme Kurulu, Muhasebei Umumiye ve Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunları hükümlerine ve Sayıştay'ın denetimine tabi değildir.
İKİNCİ BÖLÜM :PERSONELE İLİŞKİN HÜKÜMLER
ÖZLÜK İŞLERİ
Madde 33 - 1. Bu Kanun Hükmündeki Kararname hükümleri saklı kalmak kaydıyla Denetleme Kuruluna İktisadi Devlet Teşekkülü personel rejimi uygulanır.
2. Sözleşme ile verilecek ücretler, görevin önemine göre Koordinasyon Kurulunun önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.
3. Sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan memurluktan gelenlerin sözleşmeli hizmet süresi terfilerine sayılır ve gereken kesenek ve karşılıklarının tamamının ödenmesi kaydıyla emeklilik hakları devam eder.
4. Denetleme Kurulunun Başkan ve üyelerini de kapsamak üzere kadrolu ve sözleşmeli personeline Kamu İktisadi Teşebbüsleri personeline yasalarla verilmesi öngörülen ikramiyeler, Üyeler Kurulunun kararıyla verilebilir.
BAŞKA İŞ VE HİZMET YASAĞI
Madde 34 - 1. Denetleme Kurulu personeli, ücretsiz de olsa sürekli veya geçici bir hizmet kabul edemezler. Bu Kanunda veya özel kanunlarda belirtilen veya Başbakanlıkça verilecek görevler, başka iş ve hizmet yasağı dışındadır.
2. Denetleme Kurulu personeli, çalışma saatleri dışında olmak ve esas görevlerini aksatmamak koşuluyla, ücret veya herhangi bir yarar karşılığı olmaksızın hayır kurumlarında; mesleki, bilimsel, sosyal kurum ve derneklerde; kooperatiflerde, okul-aile birliklerinde, vakıflarda, Denetleme Kurulu personelinin kuracakları sosyal ve mesleki dernek, sandık ve kooperatiflerde çalışabilirler.
3. Bilimsel ve mesleki araştırma ve yayınlarda bulunabilirler.
4. Esas görevini aksatmamak ve Kurul Başkanınca uygun görülmek koşuluyla, yüksek öğretim kurumlarında ders verebilirler.
5. Başka iş ve hizmet yasağına aykırı hareket edenlerin işlerine son verilir.
SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde 35 - Denetleme Kurulu personeli, görevlerini yaptığı sırada öğrendiği gizli bilgileri, görevinden ayrılmış olsa bile, yetkili amirinin izni olmadan açıklaması halinde kendisine T. Ceza Kanununun Devlet Memurları hakkındaki hükümleri uygulanır.
DİSİPLİN KURULU
Madde 36 - 1. Disiplin Kurulu, üyeler kurulunun her takvim yılı başında seçeceği bir üye ile, iki başdenetçiden oluşur. Genel Sekreter ile Hukuk Danışmanı kurulun tabii üyesidir.
2. Kurulun raportörlüğünü Personel Müdürü yapar.
3. Disiplin Kurulu, Başdenetçi ve Denetçiler hakkında disiplin kovuşturması yapılmasına ve disiplin cezası uygulanmasına karar verir.
4. Disiplin Kurulu, diğer personel hakkında Disiplin Kurulu görevini yapar.
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU
Madde 37 - 1. Yüksek Disiplin Kurulu, Üyeler Kurulunun kendi üyeleri arasından her takvim yılı başında seçeceği beş üyeden oluşur. Yüksek Disiplin Kurulu, başkanını kendi üyeleri arasından seçer.
2. Yüksek Disiplin Kurulu, Kurul Başkanı ve üyeleri hakkında disiplin kovuşturması yapılmasına ve disiplin cezası uygulanmasına karar verir.
3. Yüksek Disiplin Kurulu, disiplin kurulu kararlarına yapılacak itirazları karara bağlar.
CEZA KOVUŞTURMASI
Madde 38 - 1. Başkan ve üyelerin görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işlemiş bulundukları suçlardan dolayı ilk soruşturma Başbakanın görevlendireceği bir soruşturmacı veya soruşturmacılar tarafından yapılır. Düzenlenen fezleke Danıştay'a gönderilir.
2. Birinci fıkra dışında kalan Denetleme Kurul personelinin görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işlemiş bulundukları suçlardan dolayı ilk soruşturma Kurul Başkanının görevlendireceği soruşturmacı tarafından yapılır.
EĞİTİM VE İNCELEME
Madde 39 - Denetim görevleri:
1. Hizmetiçi eğitim çalışmaları yaparlar ve diğer kurumlarca düzenlenen hizmetiçi eğitim programlarına, mesleki toplantı ve konferanslara katılabilirler.
2. Mesleki konularda, yurtdışında inceleme yapabilirler.
3. Yurtiçi ve yurtdışı eğitim ve inceleme programlarının hazırlanması ve uygulanması usulleri bir yönetmelikle düzenlenir.
BEŞİNCİ KISIM: ÇEŞİTLİ, GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM:ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
DENETLEME KURULU MALLARI ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR
Madde 40 - Denetleme Kurulunun malları aleyhine işlenen suçlar Devlet malı aleyhine işlenmiş sayılır.
YÖNETMELİKLER
Madde 41 - Denetleme Kurulu personeline ilişkin yönetmelikler Koordinasyon Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur.
İKİNCİ BÖLÜM: GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde Denetleme Kurulu'nda çalışanların; yeni bir atamaya gidilmeden aylık, ek gösterge, yan ödeme ve diğer her türlü özlük hakları ile görevleri devam eder. Uzman Müşavirler başdenetçi, uzmanlar denetçi, uzman yardımcıları denetçi yardımcısı ünvanını alırlar.
Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra hazırlanacak yönetmelikler yayınlanıncaya kadar, yürürlükteki yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile çıkarılması öngörülen yönetmelikler, Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden başlayarak altı ay içinde çıkarılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: SON HÜKÜMLER
KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde 42 - 12/5/1964 tarih, 468 sayılı Kanunun 6. maddesi, 4/7/1938 tarihli 3460 ve 20/7/1960 tarihli 23 sayılı Kanunların Denetleme Kurulu ile ilgili hükümleri ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 7. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
YÜRÜRLÜK
Madde 43 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 44 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameyi Bakanlar Kurulu yürütür.
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
3672 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
AB Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK İle Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK
Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

KOBI Teşvik Belgesi

KOBI Teşvik Belgesi

KOBİ kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normlarına ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak desteklenmelerini, uluslararası düzeyde rekabet edebilmelerini teminen üretim, kalite ve standartlarını artırmalarını, istihdam yaratmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

OFİS VE İNSAN

Teknolojik değişim ve yeni ofis düzeni

Teknolojik değişim ve yeni ofis düzeni

Teknolojik değişim ve gelişimin, iş yaşamının mekansal (ve yaşamsal) alanı olan ofis düzeni ve ortamını yenilediğinden bahsetmiştik. Bu yenilenme, iş ortamının daha işlevsel kullanımını ve insana uyumunu (ergonomi) ön plana çıkarmıştır.

Başarılı Olmak, Başarmak İçin İzlenmesi Gereken 7 Adım

Başarılı Olmak, Başarmak İçin İzlenmesi Gereken 7 Adım

Başarılı olmak, bir şeyleri başarmak hemen herkesin ortak hedefi… Ancak kimileri için başarı kendiliğinden geliyormuşçasına kolayken kimileri için de bir türlü varılamayan yol gibidir.

İŞ DÜNYASI

Şirketlerde Kriz Yönetimi Üzerine Yeni Açılımlar

Şirketlerde Kriz Yönetimi Üzerine Yeni Açılımlar

Merhaba sevgili dostlarım. Aslında 2017 ye böyle bir makale ile başlamak istemezdim. Ancak, özellikle ekonomik gelişmelerle ilgili iş dünyasında “kriz geldi - geliyor” derken, nasıl geldiğini bir türlü anlayamadığımız yepyeni bir kriz veya krizlerle karşı karşıyayız!

HUKUK / MUHASEBE

Elektronik Ticaret Kanunu ile Getirilen Yeni Uygulamalar ve Yaptırımlar

Elektronik Ticaret Kanunu ile Getirilen Yeni Uygulamalar ve Yaptırımlar

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun, pazarlama ve satış faaliyetlerinde bu yöntemi kullanan şirketlerin işini biraz zorlaştırmakta ve şirketlere yeni yükümlülükler ve yaptırımlar getirmektedir