Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

Kanun Hükmünde Kararnamenin Tarihi : 3/6/2011, No : 635
Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223
Yayımlandığı R.G. Tarihi : 8/6/2011, No: 27958 Mük.
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Görevler
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kuruluş, görev,
yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.
Görevler
MADDE 2- (1) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar doğrultusunda sanayi politika ve stratejilerini, sanayi
ürünlerine yönelik idari ve teknik düzenlemeleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, sanayi işletmelerinin sicilini
tutmak, sanayi istatistikleri ve analizleri üretmek.
b) Ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda bilim, teknoloji ve yenilikçilik politikalarını
ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak, sanayiye yönelik
araştırma, geliştirme ve yenilikçilik program ve projelerini, bu kapsamda yapılacak faaliyet ve yatırımları desteklemek, teşvik
tedbirleri almak ve uygulamak, bu konularda düzenleme ve denetlemeler yapmak.
c) (Değişik: 4/7/2012-6353/54 md.) Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin planlanmasına, kuruluşuna,
yapılaşmasına ve işleyişine ilişkin mevzuatla verilen görevleri yapmak, organize sanayi bölgelerinin altyapı yatırımları ile
sanayi sitelerinin altyapılarının tamamını ve üstyapı tesislerinin yüzde yetmişe kadar olan kısmını kredi ile desteklemek,
destekleme şart ve niteliklerini belirlemek ve denetlemek, işletmelerin rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla kümelenme
girişimlerine ait politikalar geliştirmek ve uygulamak, kümelere hibe desteği sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve
değerlendirmek.
ç) Metroloji politikasını hazırlamak, metroloji alanında stratejiler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, metroloji
alanında muayene, belgelendirme ve doğrulamaya ilişkin düzenlemeleri yapmak, denetimleri yapmak veya yaptırmak,
uygulamaya konulması gerekli olan standartları ve hazır ambalajlamaya ilişkin teknik düzenlemeleri hazırlamak ve
uygulanmasını sağlamak.
d) Ürün güvenliği ve denetimine ilişkin politikaların hazırlanmasına yardımcı olmak, sanayi ürünlerinin ürün güvenliği ve
teknik mevzuatına uygunluğuna yönelik piyasa gözetimi ve denetimi yapmak veya yaptırmak, risk analizleri yapmak, sanayi
ürünlerinin denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek, ürün güvenliği bilgi sistemini oluşturmak.
__________________
(1) 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanuna 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK’nın 6 ncı Maddesi ile eklenen Geçici 6 ncı
Maddesi ile bu KHK’nın 12/6/2011 tarihinde yapılacak milletvekili genel seçiminden sonra kurulacak ilk Bakanlar
Kurulu üyelerinin atandığı tarihten itibaren uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
(2) 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı KHK’nin 41 inci maddesiyle, mevzuatta 580 sayılı Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş
Kanununa yapılmış olan atıfların 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye, Millî Prodüktivite Merkezine yapılmış olan
atıfların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır. 1018
e) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, uluslararası kuruluşlar, Avrupa Birliği ve yabancı ülkelerle ilişkilerini
yürütmek, iki ve çok taraflı bilimsel, sınai ve teknik işbirliği anlaşmaları ve protokollerinin hazırlanmasına yardımcı olmak,
Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü projelerin ve programların hazırlanmasını, koordinasyonunu ve
kontrolünü sağlamak.
f) (Ek: 8/8/2011-KHK-649/ 2 md.) Ekonominin verimlilik esaslarına uygun olarak gelişmesi amacıyla verimlilik politika ve
stratejileri hazırlamak, sanayi işletmelerinin verimliliğini artırmak, geliştirmek ve temiz üretim projelerini desteklemek.
g) Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. (1)
İKİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Teşkilatı
Teşkilat
MADDE 3- (1) (Değişik: 4/7/2012-6353/55 md.) Bakanlık; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur.
(2) Bakanlık merkez teşkilatı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
Bakan
MADDE 4- (1) Bakanlık teşkilatının en üst amiri olan Bakan, Bakanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve
işlemlerinden Başbakana karşı sorumlu olup aşağıdaki görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir:
a) Bakanlığı Anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun
olarak yönetmek.
b) Bakanlığın görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara uygun olarak yıllık amaç ve hedefler
oluşturmak, performans ölçütleri belirlemek, Bakanlık bütçesini hazırlamak, gerekli kanuni ve idari düzenleme çalışmalarını
yapmak, belirlenen stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine etmek, izlemek ve
değerlendirmek.
c) Bakanlık faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden geçirmek, teşkilat yapısı ve yönetim
süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak.
ç) Faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu
sağlamak.
Müsteşar ve müsteşar yardımcıları
MADDE 5- (1) Müsteşar, Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına
ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, Bakanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planına
uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını
gözetir ve sağlar. Müsteşar bu hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.
(2) Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.
––––––––––––––
(1) 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı KHK’nin 2 nci maddesiyle, (e) bendinden sonra gelmek üzere (f) bendi eklenmiş ve mevcut
(f) bendi (g) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
1019
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Birimleri
Hizmet birimleri
MADDE 6- (Değişik: 8/8/2011-KHK-649/3 md.)
(1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a) Sanayi Genel Müdürlüğü.
b) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü.
c) Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü.
ç) Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü.
d) Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü.
e) Verimlilik Genel Müdürlüğü.
f) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.
g) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı.
ğ) Strateji Geliştirme Başkanlığı.
h) Hukuk Müşavirliği.
ı) Personel Dairesi Başkanlığı.
i) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
j) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.
k) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
l) Özel Kalem Müdürlüğü.
Sanayi Genel Müdürlüğü
MADDE 7- (1) Sanayi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Sanayi politikalarını hazırlamak, stratejiler geliştirmek, bunların uygulanmasını sağlamak, sonuçlarını izlemek ve
değerlendirmek, sanayinin genel problemlerini tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek.
b) Sanayi sektörüne ilişkin istihdam politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak, sanayi sektöründe iş ve meslek analizleri
yapmak ve yaptırmak, mesleki teknik eğitimi desteklemek, nitelikli işgücü programları hazırlamak ve uygulanmasını
sağlamak.
c) Çevre ve iklim değişikliği konularındaki gelişmeleri takip etmek, sanayi politikası oluşturma çalışmalarında
değerlendirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak.
ç) Diğer ülkelerle sınai ve teknik konularda yapılacak çalışmalara, ilgili kuruluşları koordine ederek katılmak.
d) Sanayi ürünlerinin rekabet edebilirliğini artırmak için gerekli tedbirleri almak, sektörel analizler yapmak, değerlendirme
raporları ve stratejiler hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, sanayi sektörlerine ilişkin sorunları tespit etmek ve çözüm
önerileri geliştirmek, sektörel komiteler oluşturmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
e) İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak savunma sanayii alanındaki yatırımları takip etmek ve gerekli envanter çalışmalarını
yapmak.
f) Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemeleri uyumlaştırmak, teknik mevzuatı ve ilgili standart listelerini hazırlamak ve
uygulamaya koymak, teknik düzenlemesi ve standardı bulunmayan sanayi ürünlerinin denetimine esas olacak özelliklerini
tespit etmek veya ettirmek.
g) Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemeler kapsamında yetkilendirilecek
onaylanmış ve uygunluk değerlendirme kuruluşları ile teknik hizmet kuruluşlarının taşıması
gereken nitelikleri belirlemek, bu kuruluşları görevlendirmek, gerektiğinde görevlendirmeyi
geçici olarak durdurmak veya iptal etmek. 1020
ğ) Araçların karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygun üretilmesi için gerekli teknik düzenlemeleri hazırlamak ve
uygulamaya koymak, araçların teknik düzenlemelere uygunluğunu belgelendirmek veya belgelendirilmesini sağlamak.
h) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, işletmelere ait yatırım,
üretim, teşvik, mali durum, araştırma-geliştirme, fikri ve sınaî mülkiyet hakları, dış ticaret,
istihdam ve işgücü, kurulu kapasite, fiili üretim, enerji ve benzeri muhtelif ekonomik faaliyet
bilgi ve verilerini, belirlenecek usul ve esaslar dahilinde almak, sanayi işletmelerinin sicilini
tutmak, istatistikler ve analizler üretmek ve paylaşmak için bilgi sistemi oluşturmak.
ı) Yıllık ithalat ve ihracat rejimlerinin hazırlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
i) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
MADDE 8- (1) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Ekonomik kalkınma, sosyal gelişme, rekabet yeteneğini güçlendirme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda bilim,
teknoloji, araştırma, geliştirme ve yenilikçilik politikalarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek,
uygulamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek, koordine etmek ve sonuçlarını değerlendirmek.
b) Ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanmasına, rekabet gücünün yükseltilmesine yönelik sanayi araştırma, geliştirme,
yenilikçilik ve girişimcilikle ilgili faaliyetleri desteklemek, teşvik etmek, izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.
c) Sanayiye yönelik teknolojik araştırma, geliştirme ve yenilikçilik program ve projelerinin desteklenmesi ve teşviki ile ilgili
düzenlemeler yapmak, yapılan düzenlemeler çerçevesinde Bakanlık bütçesinden yapılacak harcamaları belirlemek, dağıtmak
ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetlemek.
ç) Sanayi alanındaki araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetleri ile teknolojik gelişmeleri takip
etmek, desteklemek ve teşvik etmek amacıyla sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler ile işbirliği
yaparak bu kurumların teknolojik araştırma ve geliştirmeye aktif katılımını sağlayacak programlar ve projeler geliştirmek ve
uygulanmasını sağlamak.
d) Sanayiye yönelik araştırma ve geliştirme, yenilikçilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün patenti, yatırımı,
tanıtımı ve pazarlanması konusunda gerçek ve tüzel kişilere destek vermek ve bu programların uygulanmasına ilişkin usul ve
esasları belirlemek.
e) Sanayiye yönelik teknoloji, araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi için ulusal ve
uluslararası fuarlara katılmak, kongre, seminer ve toplantılar düzenlemek, düzenlenmesini desteklemek, yazılı, görsel ve
elektronik ortamda yayınlar yapmak veya yaptırmak.
f) Sanayiye yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerine, teknoloji, yenilikçilik ve girişimcilik ile ilgili faaliyetlere
ilişkin projeleri, bilimsel ve teknik çalışmaları, teknolojik ürüne yönelik yatırım başvurularını kabul etmek, değerlendirmek,
desteklemek ve ilgili mevzuatında öngörülen desteklemelere ilişkin usul ve esasları belirlemek. 1021
g) Teknoloji geliştirme bölgelerinin; yer seçimi, kamulaştırılması, kuruluşu, işleyişi, imar planlarının hazırlanması ve
onaylanması, onaylanan uygulama imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ile ilgili
ruhsat ve izinlerin verilmesine ilişkin işleri yürütmek, düzenlemeler yapmak ve faaliyetlerini denetlemek.
ğ) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
(2) Bakanlık bütçesinden birinci fıkranın (ç) bendine göre, yükseköğretim kurumlarına araştırma ve geliştirme
projeleri karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar, ilgili idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin proje adına açılacak
özel hesaplarda izlenir. Yükseköğretim kurumları ve vakıf üniversitelerine aktarılan tutarların harcanmasına ve
muhasebeleştirilmesine ilişkin hususlar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak
yönetmelikle belirlenir. Bu kapsamda yapılan harcamalar 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanunu kapsamında denetlenir. Hazırlanan programlara ilişkin hizmetlerde görev alan memurlar ile diğer kamu görevlileri ve
hizmetinden yararlanılacak diğer kişiler için yapılacak harcamalar Bakanlık bütçesinden gerçekleştirilir. Desteklenen
projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında görev yapan öğretim elemanlarına 15.000 gösterge
rakamının, yükseköğretim kurumlarının teknik hizmetler sınıfında görev yapan personele ise 8.000 gösterge rakamının
memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere proje sözleşmesinde belirlenen
tutarlar üzerinden aylık ödeme yapılabilir. Memur ve diğer kamu görevlisi olmamak kaydıyla projede görev yapan diğer
proje personeline proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden aylık ücret ödenir.
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü
MADDE 9- (1) Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin planlanması ve geliştirilmesine yönelik politika oluşturmak.
b) (Değişik: 4/7/2012-6353/56 md.) Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin; planlanmasına, yer seçimine, imar
planlarının yapılmasına, kuruluş ve işleyişine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, organize sanayi bölgelerinde kamu yararı
kararı vermek ve endüstri bölgelerinde kamulaştırmaya ilişkin işlemleri yapmak, faaliyetlerini denetlemek.
c) Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri ile ilgili uygulama sonuçlarını izlemek ve bilgi sistemi oluşturmak.
ç) Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin yönetimleri ile personeline yönelik eğitim organizasyonları
düzenlemek, bölge ve sanayi sitelerinin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımına ve yatırımcı teminine yönelik çalışmalar yapmak,
uygulamalarla ilgili olarak diğer ülkelere rehberlik yapmak.
d) Organize sanayi bölgeleri altyapı yatırımları ile bölge müdürlüğü hizmet binası ve
sanayi sitelerinin altyapı inşaatının tamamını, sanayi sitelerinin üstyapı inşaatının ise yüzde
yetmişine kadar olan kısmını kredi ile desteklemek.
e) (Ek: 4/7/2012-6353/56 md.) İşletmelerin rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla, belli bir coğrafyada faaliyet
gösteren firmaların; üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile iş dünyasına etki eden kurumlarla işbirliği içerisinde olduğu
kümelenme girişimleri için destek programları hazırlamak, hibe vermek; bu girişimleri izlemek, değerlendirmek ve
denetlemek.
f) (Ek: 4/7/2012-6353/56 md.) Yukarıdaki görevlerin yürütülmesine ilişkin esasları Bakanlıkça hazırlanacak
yönetmeliklerle düzenlemek
g) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. (1)
Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü
MADDE 10- (1) Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Metroloji politikasını belirlemek ve metroloji alanında stratejiler geliştirmek, uygulanmasını sağlamak ve izlemek.
––––––––––––––
(1) 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek
üzere (e) ve (f) bentleri eklenmiş, mevcut (e) bendi (g) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. 1022
b) Yasal metroloji ve hazır ambalajlama alanında teknik düzenlemeler ile ilgili standart listelerini hazırlamak ve uygulamaya
koymak, bu alanda piyasa gözetimi ve denetimi yapmak veya yaptırmak.
c) Yasal metroloji kapsamına alınacak veya kapsamdan çıkartılacak ölçü aletlerini belirlemek, yasal metroloji alanında
izlenebilirliği sağlamak için gerekli teknik ve idari altyapıyı oluşturmak.
ç) Ulusal ölçü etalonlarının bulundurulma ve kontrol esaslarını belirlemek,
d) Türk Standardları Enstitüsünce hazırlanan ve Bakanlıkça gerekli görülen
standartlara ilişkin düzenlemeler yapmak ve uygulanmasını sağlamak.
e) Yasal metroloji ve hazır ambalajlama alanında teknik düzenlemesi ve standardı bulunmayan ürünlerin denetimine esas
olacak özellikleri tespit etmek veya ettirmek.
f) Metroloji, standardizasyon, akreditasyon ve uygunluk değerlendirmesi alanlarında stratejiler belirlemek, bunların
uygulanmasında ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.
g) Laboratuvarlar kurmak veya kurdurmak, kurulan laboratuvarların belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde çalışmalarını
sağlamak ve kontrol etmek.
ğ) Yasal metroloji alanında uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek; bu alanda faaliyet gösteren
uluslararası kuruluşlara katılmak ve işbirliği yapmak.
h) Yasal metroloji alanında yetkilendirilecek uygunluk değerlendirme kuruluşları ile
teknik hizmet kuruluşlarının taşıması gereken nitelikleri belirlemek, bunları görevlendirmek,
gerektiğinde görevlendirmeyi geçici olarak durdurmak veya iptal etmek.
ı) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
MADDE 11- (1) Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Ürün güvenliği ve denetimi politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak, sanayi ürünlerinin denetimine yönelik
stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek.
b) Bakanlığın sorumluluğunda bulunan sanayi ürünlerinin, ürün güvenliği ve teknik mevzuatına uygunluğunu sağlamak
amacıyla piyasa gözetimi ve denetimini yapmak veya yaptırmak, uygunsuzluk halinde gerekli tedbirlerin alınmasını
sağlamak ve yaptırım uygulamak, denetime yönelik risk analizleri yapmak, denetim usul ve esaslarını belirlemek.
c) Teknik mevzuata ve ürün güvenliği denetimine ilişkin verileri toplamak, ürün güvenliği bilgi sistemi oluşturmak, verileri
değerlendirmek, rapor hazırlamak ve yayımlamak.
ç) Bakanlığın görev ve sorumluluğunda bulunan sanayi ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetiminde yararlanılacak
laboratuvarın nitelikleri ve hizmet alanlarını belirlemek, laboratuvar kurulmasını desteklemek ve bu konularda düzenlemeler
yapmak.
d) Denetim sırasında alınan numunelerin testlerini yapmak veya yaptırmak.
e) Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Koordinasyon Komisyonunun oluşumunu,
görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
f) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 1022-1
Verimlilik Genel Müdürlüğü
MADDE 11/A – (Ek: 8/8/2011-KHK-649/4 md.)
(1) Verimlilik Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Verimlilik politika ve stratejilerini hazırlamak, uygulanmasını izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.
b) Verimlilikle ilgili konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, tedbirler geliştirmek ve bu tedbirlerin uygulamaya
konulmasına yönelik çalışmalar yapmak.
c) İşletmelerin verimliliğini artırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek ve teşvik etmek.
ç) İşletmelerin temiz üretim program ve projeleri hazırlamasına ve uygulamasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
d) İşletmelerde israfa yol açan sorunları tespit etmek, israfı önleyici, verimi artırıcı teknik ve yöntemleri araştırmak,
izlemek, sonuçlarını değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak.
e) Verimlilikle ilgili konularda teknik yardım sağlamak, araştırma, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.
f) Verimliliği ölçmek için çalışmalar yapmak, konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, elde edilen
sonuçları diğer ülkelerin verimlilik sonuçları ile karşılaştırmak, bu sonuçları belirli aralıklarla ve uygun araçlarla
yayımlamak.
g) Verimlilik konusunda belgelendirme yapmak.
ğ) Verimlilikle ilgili dernek, vakıf, enstitü ve eğitim merkezlerinin kurulmasında gerçek ve tüzel kişileri
yönlendirmek ve bunlarla işbirliği yapmak.
h) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 1022-2 1023
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
MADDE 12- (1) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren, Avrupa Birliği ile ilgili konularda; müzakerelere ilişkin hazırlıkları yapmak,
toplantılara katılmak, Avrupa Birliği-Türkiye ortaklık organlarında alınan kararlarla ilgili olarak uyum ve uygulama
çalışmalarını yürütmek, Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak.
b) Bakanlığın yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini yürütmek, koordinasyonu sağlamak, iki ve çok taraflı
bilimsel, sınai ve teknik işbirliği anlaşmaları ile bölgesel işbirliği anlaşmaları ve protokollerinin hazırlanmasına yardımcı
olmak.
c) Bakanlığın Avrupa Birliği, diğer yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü projelerin ve programların
hazırlanmasını, koordinasyonunu, yürütülmesini ve kontrolünü sağlamak.
ç) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren dış ilişkilerle ilgili konularda protokol faaliyetlerini düzenlemek ve
yürütmek.
d) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren dış ilişkilerle ilgili konularda kongre,
konferans ve toplantılar düzenlemek veya düzenlenmesini sağlamak, Bakanlıkça
düzenlenecek uluslararası organizasyonları koordine etmek.
e) (Ek: 4/7/2012-6353/57 md.) Bakanlığın yurtdışı birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek ve yönetmek. (1)
f) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. (1)
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
MADDE 13- (1) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri
yapar:
a) Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturmalar yapmak.
b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek amacıyla
gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak.
c) Kanunlarla ve Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
(2) Birinci fıkrada ve diğer mevzuatta verilen görevleri yapmak üzere Başkanlıkta Müfettiş istihdam edilir.
(3) Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, Müfettişliğe yükselmeleri, görev, yetki ve
sorumlulukları, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.
Strateji Geliştirme Başkanlığı
MADDE 14- (1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer
mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.
b) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Hukuk Müşavirliği
MADDE 15- (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idari davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, dava
ve icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak.
–––––––––––––––
(1) 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle, bu maddeye (d) bendinden sonra gelmek üzere (e) bendi
eklenmiş, diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir. 1024
b) Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, Bakanlık
birimleri tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan her
türlü uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve Bakanlık birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukukî mütalaasını bildirmek.
c) Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen dava ve icra takiplerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunları
izlemek, koordine etmek ve denetlemek.
ç) Bakanlığın amaçlarım daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek
amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak.
d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
(2) Birinci fıkrada belirtilen her türlü dava ve takip işleri ile diğer görevler Bakanlığın Hukuk Müşavirleri ile Avukatları
aracılığıyla yerine getirilir. Gerekli hallerde dava ve takip işleri Hazine Avukatları aracılığıyla veya ihtiyaç duyulması halinde
Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci
maddesinde öngörülen doğrudan temin usulü ile avukatlar veya avukatlık ortaklıkları ile yapılacak avukatlık sözleşmeleri
yoluyla yürütülür.
(3) Davalarda temsil yetkisi bulunan Hukuk Müşavirleri ve Avukatların bir listesi Bakanlıkça ilgili Cumhuriyet
başsavcılıklarına ve bölge idare mahkemesi başkanlıklarına verilir. Bu listelerin birer nüshası, Cumhuriyet başsavcılığı
tarafından adli yargı çevresinde, bölge idare mahkemesi başkanlığınca idari yargı çevresinde bulunan mahkemelere
gönderilir. Yüksek mahkemeler ve bölge adliye mahkemesindeki duruşmalarda temsil yetkisini kullanacakların isimleri, ilgili
mahkemelerin başsavcılıklarına veya başkanlıklarına bildirilir. Listede isimleri yer alan hukuk müşavirleri ve avukatlar,
baroya kayıt ve vekâletname ibrazı gerekmeksizin temsil yetkilerini kullanır. Temsil yetkisi sona erenlerin isimleri yukarıda
yazılı mercilere derhal bildirilir.
(4) Bakanlık lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil edilen vekâlet
ücretlerinin Hukuk Müşavirleri ve Avukatlara dağıtımı hakkında, 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden
Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
Personel Dairesi Başkanlığı
MADDE 16- (1) Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynaklan sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin
oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.
b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
c) Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
ç) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
MADDE 17- (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek,
temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak. 1025
b) Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.
c) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
ç) Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
MADDE 18- (1) Bilgi işlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve
uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Bakanlık otomasyon
stratejilerini belirlemek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri
almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler
üretmek.
b) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.
c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile
ilgili teknik çalışmaları yapmak.
ç) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve veri tabanları oluşturmak.
d) Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve
güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda
görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde
hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.
e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
MADDE 19- (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu
faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.
b) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve
doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.
c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Özel Kalem Müdürlüğü
MADDE 20- (1) Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanın çalışma programını düzenlemek.
b) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.
c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Bakanlık Müşavirleri
MADDE 21- (1) Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere yirmi Bakanlık
müşaviri görevlendirilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yurtdışı ve Taşra Teşkilatı ile Şûra ve Çalışma Grupları (1)
Yurtdışı ve taşra teşkilatı (2)
MADDE 22- (1) Bakanlık, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
(2) (Ek: 4/7/2012-6353/58 md.) Bakanlık, 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı
Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
––––––––––––––––
(1) Bu bölüm başlığı “Taşra Teşkilatı, Şûra ve Çalışma Grupları” iken, 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanunun 58 inci
maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) Bu madde başlığı “Taşra Teşkilatı” iken, 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanunun 58 inci maddesiyle metne işlendiği
şekilde değiştirilmiştir.
1026
Şûra ve çalışma grupları
MADDE 23- (1) Bakan, bakanlıkların, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek odalarının, işçi ve işveren
sendikalarının, sivil toplum kuruluşlarının, sanayiciler ile ilim ve ihtisas sahiplerinin fikir, bilgi ve tecrübelerinden
faydalanmak üzere Sanayi Şûrasını toplantıya çağırır.
(2) Bakanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve
kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile çalışma
grupları oluşturabilir.
(3) Şûra ve çalışma gruplarının oluşturulması, çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk ve Yetki
Yöneticilerin sorumlulukları
MADDE 24- (1) Bakanlığın her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara,
performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.
Yetki devri
MADDE 25- (1) Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık yöneticileri sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı
olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.
Koordinasyon ve işbirliği
MADDE 26- (1) Bakanlık, görevleri ile ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının
uyacakları esasları, mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri
almakla görevli ve yetkilidir.
(2) Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar
çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
Düzenleme yetkisi
MADDE 27- (1) Bakanlık; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş konularda idari
düzenlemeler yapabilir.
(2) Bakanlık, görev alanına giren konularda izin, onay ve belge gerektiren faaliyetler ile bu kapsamda düzenlenmesi
gereken belgelere ilişkin usul ve esasları belirler.
Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler
MADDE 28- (1) Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca "KOBİ" olarak adlandırılır. KOBİ'lerin
tanımlanmasına, niteliklerine, sınıflandırılmasına ve uygulamalarına ilişkin esaslar; net satış hasılatları, malî bilanço tutarları
ve çalışan sayıları dikkate alınarak Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
Kurum ve kuruluşların KOBİ'lere ilişkin uygulamalarında bu yönetmelik hükümleri esas alınır.
ALTINCI BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler
Atama
MADDE 29- (1) 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun
hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Bakan bu yetkisini alt kademelere devredebilir. 1027
Kadrolar
MADDE 30- (1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı
MADDE 31- (1) Bakanlık, görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere Sanayi ve Teknoloji Uzmanı ile Sanayi
ve Teknoloji Uzman Yardımcısı istihdam eder.
(2) Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar
aranır:
a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iletişim, işletme ve iktisat
fakülteleri ve en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik,
kimya, istatistik, ekonometri bölümleri ile yönetmelikle belirlenecek mühendislik
alanlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak,
gerekir.
(3) Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce
belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla,
yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini
sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların
uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya
dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından
itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı
halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave
süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı
gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, Sanayi
ve Teknoloji Uzman Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanır.
(4) Sanayi ve Teknoloji Uzmanı ile Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma
sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Ek ödeme
MADDE 32- (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) 1028
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Atıflar, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 33- (1) Mevzuatta Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu Kanun Hükmünde Kararname ile Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığına devredilen birimlerinin görevleri nedeniyle adı geçen Bakanlığa yapılmış olan atıflar Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığına yapılmış sayılır.
(2) (17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun ile
ilgili olup yerine işlenmiştir.)
(3) 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten
kaldırılmıştır.
(4) (13/8/1993 tarihli ve 497 sayılı Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
(5) (23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
(6) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı
cetvele Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bölümü olarak eklenmiş ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I)
sayılı cetvelin Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ait bölümü yürürlükten kaldırılmıştır. (1)
Düzenleyici işlemler
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, bir yıl içinde
yürürlüğe konulur. Bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye
aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Hak ve yetkiler ile personelin devri
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığına devredilen birimlerine ait olanlar hariç olmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığının her türlü taşınır, taşıt, araç,
gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanlar
ile bu birimlere ait kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen personel hiçbir işleme gerek kalmaksızın Bakanlığa devredilmiş
sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Sanayi ve Ticaret Bakanlığına
tahsis edilmiş olanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın tahsis amacına uygun olarak kullanılmak üzere Bakanlığa tahsis
edilmiş sayılır.
___________________
(1) Bu fıkrada yer alan kadrolarla ilgili olarak 8/6/2011 tarihli ve 27958 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ye bakınız. 1029
(2) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2011 Malî Yılı harcamaları,
26/12/2010 tarihli ve 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden
Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının
2011 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu ile Türkiye Bilimler Akademisi 2011 Malî Yılı harcamalarını, 2011 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümleri çerçevesinde yapmaya devam eder.
(3) Teşkilat, personel, kadro, demirbaş devri ve benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı yetkilidir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Gümrük ve Ticaret Bakanlığına devredilen birimlerle ilgili
olarak yukarıda belirtilen hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Gümrük ve Ticaret
Bakanı arasında yapılacak protokolle giderilir.
(4) (Mülga: 8/8/2011-KHK-649/5 md.)
Mevcut personel
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Sanayi ve Ticaret
Bakanlığında; Gümrük ve Ticaret Bakanlığına devredilen birimlere tahsis edilen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere
Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Strateji
Geliştirme Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Bilgi İşlem ve Değerlendirme Dairesi
Başkanı, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanı, Bakanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla
İlişkiler Müşaviri, İl Sanayi ve Ticaret Müdürü ve İl Sanayi ve Ticaret Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanların
görevleri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Bu fıkra uyarınca görevleri sona erenlerden
İl Sanayi ve Ticaret Müdür Yardımcısı unvanlı kadroda bulunanlar ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Araştırmacı, diğerleri
ise ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır.
Bu madde uyarınca ihdas edilen Bakanlık Müşaviri ile Araştırmacı kadroları, herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir
işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. (1)(2)
(2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Sanayi ve Ticaret
Bakanlığında; Gümrük ve Ticaret Bakanlığına devredilen birimlere tahsis edilen kadrolarda
bulunanlar hariç olmak üzere Sanayi ve Ticaret Uzmanı ile Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosunda bulunanlar,
Sanayi ve Teknoloji Uzmanı ile Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın halen
bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Sanayi ve Ticaret Uzmanı ile Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı
kadrosunda geçirilen süreler Sanayi ve Teknoloji Uzmanı ile Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosunda geçmiş
sayılır.
____________________
(1) Bu fıkrada yer alan kadrolarla ilgili olarak 8/6/2011 tarihli ve 27958 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.
(2) 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı KHK’nin 8 inci maddesiyle, 635 sayılı KHK’nin eki (2) sayılı listede yer alan “140”
ibareleri “154” şeklinde değiştirilmiştir. 1030
(3) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Sanayi ve Ticaret Bakanlığında; Gümrük ve Ticaret
Bakanlığına devredilen birimlere tahsis edilen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığına tahsis
edilmiş kadrolarda bulunan memurlardan yukarıdaki fıkralarda belirtilenler dışında kalanlar, Bakanlık için ihdas edilen aynı
unvanlı kadrolara halen bulundukları kadro dereceleriyle başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Yukarıdaki
fıkralarda sayılanlar hariç olmak üzere kadro unvanları değişenler veya kaldırılanlar ise altı ay içerisinde Bakanlıkta
kazanılmış hak aylık derecelerine uygun başka bir kadroya atanır. Bunlar atama işlemi yapılıncaya kadar Bakanlıkça ihtiyaç
duyulan işlerde görevlendirilir. Bunlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam
ve tazminatları ile diğer mali haklarını almaya devam eder.
(4) Üçüncü fıkra kapsamında yer alan birimlerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen
sözleşmeli personel, pozisyonlarıyla birlikte Bakanlığa devredilmiştir. Üçüncü fıkra kapsamında yer alan birimler adına
vizeli boş sözleşmeli personel pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın Bakanlık adına vize edilmiş sayılır.
(5) Bu madde uyarınca atanan veya atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına atandıkları veya atanmış sayıldıkları
tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet
eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme ve
benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net
tutarının (Bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır.); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan sözleşme ücreti, aylık,
ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev
tazminatı, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınnca fiili çalışmaya bağlı
fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi
tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları veya atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında
isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine
son verilir.
(6) Maliye Bakanlığı uhdesinde Hazine avukatları tarafından Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu Kanun Hükmünde
Kararname ile Bakanlığa devredilen birimlerinin görevlerine ilişkin dosyalar, Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken
belirlenecek esaslara göre bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Bakanlığa
devredilir. Bu şekilde devredilen dava ve icra takipleri ile ilgili olarak devir tarihine kadar yapılmış her türlü işlem Bakanlık
adına yapılmış sayılır. 1031
Kadro değişiklikleri
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle 190
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesindeki sınırlamalara bağlı olmaksızın boş kadrolarda sınıf, unvan ve
derece; dolu kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Mevcut işlerin yürütülmesi
GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
teşkilatlanıncaya kadar, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında değişen veya yeni kurulan birimlere verilen görevler ve
hizmetler Sanayi ve Ticaret Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatları tarafından mevcut personel eliyle yürütülmeye devam
olunur.
Millî Prodüktivite Merkezine ilişkin devir hükümleri
GEÇİCİ MADDE 6 – (Ek: 8/8/2011-KHK-649/6 md.)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Millî Prodüktivite Merkezine ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve
malzeme, varlık, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki kayıtlar ve dokümanlar hiçbir
işleme gerek kalmaksızın Bakanlığa devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Millî Prodüktivite Merkezine ait taşınmazlar ise bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tapuda resen Hazine adına tescil edildikten sonra, tahsis
amacında kullanılmak üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır.
(2) Millî Prodüktivite Merkezinde istihdam edilen Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Teknik Müşavir, Bölge
Müdürü, Bölüm Başkanı, Müşavir, Muhasebe Müdürü ve Verimlilik Uzmanı unvanlı pozisyonlarda bulunan personel
Verimlilik Uzmanı, diğer personel ise mevcut pozisyon unvanlarıyla Bakanlığa devredilmiş sayılır. Bunlar, Bakanlıkça
uygun görülen birim ve görevlerde, bulundukları sözleşmeli personel pozisyonlarında, idari hizmet sözleşmeleriyle istihdam
edilir ve bunların mali ve sosyal hakları ile istihdamına ilişkin diğer hususlar hakkında bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu pozisyonlar, herhangi bir nedenle
boşalması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı,
Teknik Müşavir, Bölge Müdürü, Bölüm Başkanı, Müşavir ve Muhasebe Müdürü unvanlı pozisyonlarda geçirilen süreler
Verimlilik Uzmanı unvanlı pozisyonlarda geçmiş sayılır.
(3) Bu madde uyarınca Bakanlığa devredilen personele yeni pozisyonlarında istihdam edilmiş sayıldıkları tarih
itibarıyla eski pozisyonlarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her
türlü zam ve tazminatlar ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla
mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni istihdam edildikleri pozisyonlara
ilişkin olarak yapılan sözleşme ücreti, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatlar ve benzeri adlarla
yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından
fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca
tazminat olarak ödenir. İstihdam edildikleri pozisyonlarda isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi
istekleriyle başka kurumlarda istihdam edilenlere veya başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir. 1032
(4) Verimlilik Genel Müdürlüğünün 2011 mali yılı harcamaları 6091 sayılı Kanuna istinaden Maliye Bakanlığınca
yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar kapatılan Millî Prodüktivite Merkezinin bütçe ödeneklerinden karşılanır.
İdari hizmet sözleşmesi ile çalışan personelin memur kadrolarına atanması
GEÇİCİ MADDE 7 – (Ek: 4/7/2012-6353/59 md.)
(1) Bakanlıkta idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde öngörülen genel
şartları taşıyan personelden;
a) Bu maddenin yayımı tarihinde Verimlilik Uzmanı unvanlı pozisyonlarda görev yapanlar Sanayi ve Teknoloji
Uzmanı, Verimlilik Uzman Yardımcısı unvanlı pozisyonlarda görev yapanlar Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı
kadrolarına atanmış sayılır. Verimlilik Uzmanı pozisyonunda geçirilen süreler Sanayi ve Teknoloji Uzmanı kadrosunda,
Verimlilik Uzman Yardımcısı pozisyonunda geçirilen süreler Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosunda geçmiş
sayılır. Bu bent kapsamında Sanayi ve Teknoloji Uzmanı kadrosuna veya Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna
geçirilenlerin, 657 sayılı Kanuna ekli (I) Sayılı Cetvelin “I – Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” başlıklı bölümünün (g) bendinde
yer alan ek gösterge rakamlarından yararlandırılmalarında anılan bentte mesleğe giriş şartları yönünden getirilmiş olan şartlar
aranmaz.
b) Diğer pozisyonlarda bulunanlar ise 657 sayılı Kanun hükümlerine göre eğitim durumları ve pozisyon unvanları
gibi hususlar dikkate alınarak Bakanlıkta boş bulunan memur kadrolarına üç ay içinde atanırlar. Bunlar, atama işlemi
gerçekleşinceye kadar her türlü mali ve sosyal haklarını eski pozisyonlarına göre almaya devam ederler.
(2) Birinci fıkrada yer alan personelin mülga Milli Prodüktivite Merkezi ile Bakanlıkta sözleşmeli personel
pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla
kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.
(3) Bakanlıkta idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personelden 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde
öngörülen genel şartları taşımadığı için memur kadrolarına atanamayanlar mevcut statüleri ile çalışmaya devam eder.
Bunların mali ve sosyal hakları ile istihdamına ilişkin diğer hususlar hakkında bu maddenin yayımı tarihinden önce
yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu şekilde istihdam edilen personele ait
pozisyonların herhangi bir sebeple boşalması halinde bu pozisyonlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
(4) Bu madde uyarınca atanan ve atanmış sayılan personelin eski pozisyonlarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları
sözleşme ücreti, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatlar ve benzeri adlarla yapılan her türlü
ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir
değer olarak esas alınır); yeni kadro unvanlarına ait aylık ücreti, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve
tazminatlar ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti
hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark
kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir.
(5) Bu madde kapsamında memur kadrolarına atanan ve atanmış sayılanlara emeklilik tazminatı ödenmez. Bu
personelin önceden hizmet ve emeklilik tazminatı ödenmiş süreleri hariç, emeklilik tazminatına esas olan toplam hizmet
süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine
esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.
Yürürlük
MADDE 34- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
1033/1053
(I) SAYILI CETVEL (1)
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TEŞKİLATI
Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Hizmet Birimleri (1)
Müsteşar Müsteşar Yardımcısı 1) Sanayi Genel Müdürlüğü
Müsteşar Yardımcısı 2) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
Müsteşar Yardımcısı 3) Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü
4) Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü
5) Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel
Müdürlüğü
6) Verimlilik Genel Müdürlüğü
7) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
8) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
9) Strateji Geliştirme Başkanlığı
10) Hukuk Müşavirliği
11) Personel Dairesi Başkanlığı
12) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
13) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
14) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
15) Özel Kalem Müdürlüğü
–––––––––––––––
(1) 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı KHK’nin 7 nci maddesiyle, bu cetvelin “Hizmet Birimleri” başlıklı sütunu cetvele işlendiği
şekilde değiştirilmiştir. 1054
635 SAYILI KHK’YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Değiştiren Yürürlüğe
Kanun/KHK 635 Sayılı KHK’nin değişen maddeleri giriş tarihi
KHK/649 2, 6, 11/A, Geçici Madde 2, 3, 6 ve (1) sayılı cetvel 17/8/2011
KHK/666 32 14/1/2012 tarihinden geçerli
olmak üzere 2/11/2011
6353 2, 3, 9, 12, 22, Geçici Madde 7 12/7/2012
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
10186 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
AB Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK İle Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

DIŞ TİCARET

Nasıl ihracat yapabiliriz ?

Nasıl ihracat yapabiliriz ?

6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (e) bendine göre, ihraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birliğine üye olan, gerçek usulde vergiye tabi (tek vergi numarası sahibi) gerçek ve tüzel kişi tacirler, esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı olup üretim faaliyetiyle iştigal eden esnaf ve sanatkarlar ile joint-venture ve konsorsiyumlar ihracatçı olarak tanımlanmıştır.

OFİS VE İNSAN

Çalışanlarda Performans Düşüklüğü

Çalışanlarda Performans Düşüklüğü

İş hayatında her çalışanın başarı derecesi aynı değildir. Kimisi yapması gereken işi tam zamanında ve eksiksiz tamamlarken kimisi gereken özeni göstermeyebilir.

Çalışma Hayatında Gelecek Dijital İK ile İnşa Edilecek

Çalışma Hayatında Gelecek Dijital İK ile İnşa Edilecek

Bir önceki makalemi okuyan sevgili dostlarımın hatırlayacağı üzere, konu; iş dünyamızdaki kuşak çatışmaları ve bunun insan kaynaklarına yansıması ve de kuşaklararası hoşgörü/anlayışın, kariyer planlamasındaki önemiyle ilgili bir takım görüşlere yer vererek, kurumsallaşma ya da kurumsallaşamama üzerine, ilginç değerlendirmeler şeklindeydi.

İŞ DÜNYASI

İnternette iş kurma hayallerini erteleme, bu filmleri izle!

İnternette iş kurma hayallerini erteleme, bu filmleri izle!

İnternet girişimcilerinin yeni buluşma adresi olan etohum, internet girişimcilerinin izlemeleri gereken 10 filmi beli

HUKUK / MUHASEBE

Vergi İdaresindeki Değişimler (2.Bölüm)

Vergi İdaresindeki Değişimler (2.Bölüm)

Vergi İdaresindeki Değişimin Farkında mısınız?