2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

Kanun No. 6363 Kabul Tarihi: 20/12/2012
BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir, Finansman ve Denge
Gider
MADDE 1 – (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere,
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine
396.705.004.350 Türk Lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 45.002.167.100 Türk Lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2.363.741.000
Türk Lirası,
ödenek verilmiştir.
Gelir ve finansman
MADDE 2 – (1) Gelirler:
Bu Kanuna bağlı (B) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna
ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri 362.960.518.000 Türk Lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri 6.617.837.200 Türk
Lirası öz gelir, 38.766.047.450 Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam
45.383.884.650 Türk Lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri
2.342.150.000 Türk Lirası öz gelir, 21.591.000 Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere
toplam 2.363.741.000 Türk Lirası,
olarak tahmin edilmiştir.
(2) Finansman:
Bu Kanuna bağlı (F) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli
(II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin net finansmanı 125.296.000 Türk
Lirası olarak tahmin edilmiştir.
Denge
MADDE 3 – (1) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen ödenekler toplamı ile 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan
tahmini gelirler toplamı arasındaki fark, net borçlanma ile karşılanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Bütçe Düzenine ve Uygulamasına İlişkin Hükümler
Bağlı cetveller
MADDE 4 – (1) Bu Kanuna bağlı cetveller aşağıda gösterilmiştir:
a) Bu Kanunun 1 inci maddesi ile verilen ödeneklerin dağılımı (A)
b) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından ilgili mevzuata göre
tahsiline devam olunacak gelirler (B)
c) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerine dayanak teşkil
eden temel hükümler (C)
ç) Bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar (E)
d) 5018 sayılı Kanuna ekli (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idare ve
kurumların nakit imkânları ile bu imkânlardan harcanması öngörülen tutarlar (F)
e) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca verilecek
gündelik ve tazminat tutarları (H)
f) Çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelere göre bütçe kanununda
gösterilmesi gereken parasal ve diğer sınırlar (İ)
g) Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin
tutarları (K)
ğ) 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları
Kanununun 3 üncü maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilen okul
pansiyonlarının öğrencilerinden alınacak pansiyon ücretleri (M) h) 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu uyarınca
milli müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım değerleri (O)
ı) 3634 sayılı Kanun uyarınca milli müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak
motorlu taşıtların ortalama alım değerleri ile günlük kira bedelleri (P)
i) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu
idarelerinin yıl içinde edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı
ve kaynağı ile 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi kurumların yıl içinde
satın alacakları taşıtların azami satın alma bedelleri (T)
j) Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatani hizmet aylıkları (V)
Gerektiğinde kullanılabilecek ödenekler
MADDE 5 – (1) Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği:
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine
konulan ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde, ilgili mevzuatının gerektirdiği
giderler için “Personel Giderleri” ve “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri” ile ilgili mevcut veya yeni açılacak tertiplere, Maliye Bakanlığı bütçesinin
12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.1 tertibinde yer alan ödenekten aktarma yapmaya,
(2) Yedek Ödenek:
Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6 tertibinde yer alan
ödenekten, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin
bütçelerinde mevcut veya yeni açılacak (01), (02), (03), (05) ve (08) ekonomik kodlarını
içeren tertipler ile çok acil ve zorunlu hâllerde (06) ve (07) ekonomik kodlarını içeren
tertiplere aktarma yapmaya,
(3) Yatırımları Hızlandırma Ödeneği:
Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.3 tertibinde yer alan
ödenekten, 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair
Karar esaslarına uyularak, 2013 Yılı Yatırım Programının uygulama durumuna göre
gerektiğinde öncelikli sektörlerde yer alan yatırımların hızlandırılması veya yılı içinde
gelişen şartlara göre öncelikli sektör ve alt sektörlerde yer alan ve programa yeni
alınması gereken projelere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin artırılmasında kullanılmak
üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin projelerine
ilişkin mevcut veya yeni açılacak tertiplere aktarma yapmaya,
(4) Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği:
Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.5 tertibinde yer alan
ödeneği, yatırım nitelikli giderler açısından yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmek
kaydıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin her türlü
doğal afet giderlerini karşılamak amacıyla mevcut veya yeni açılacak tertiplerine
aktarmaya,
Maliye Bakanı yetkilidir.
Aktarma, ekleme, devir ve iptal işlemleri
MADDE 6 – (1) a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli
idarelerin bütçelerinin “Personel Giderleri” ile “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri” tertiplerinde yer alan ödenekleri, Maliye Bakanlığı bütçesinin “Personel
Giderlerini Karşılama Ödeneği” ile gerektiğinde “Yedek Ödenek” tertibine; diğer
ekonomik kodlara ilişkin tertiplerde yer alan ödenekleri ise 5018 sayılı Kanunun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın Maliye Bakanlığı
bütçesinin “Yedek Ödenek” tertibine aktarmaya,
b) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden, hizmeti yaptıracak olan kamu
idaresinin isteği üzerine bütçesinden yıl içinde hizmeti yürütecek olan idarenin
bütçesine, fonksiyonel sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın ödenek aktarmaya ve bu
konuda gerekli işlemleri yapmaya,
c) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2013 Yılı Programının
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak yılı yatırım
programında değişiklik yapılması hâlinde, değişiklik konusu projelere ait ödeneklerle
ilgili kurumlar arası aktarmaya,
ç) Kamu idarelerinin yeniden teşkilatlanması sonucu, bütçe kanunlarının
uygulanması ve kesin hesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü
bütçe ve muhasebe işlemleri için gerekli düzenlemeleri yapmaya,
Maliye Bakanı yetkilidir. (2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, aktarma
yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde 20’sine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek
aktarması yapabilirler. Bu idarelerin yüzde 20’yi geçen diğer her türlü kurum içi
aktarmalarını yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 2013 Yılı Programının Uygulanması,
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak 2013 Yılı Yatırım Programına
ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerde değişiklik yapılması hâlinde bu değişikliğin
gerektirdiği tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamı 5018 sayılı Kanunun 21
inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın idarelerce
yapılır.
(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre
ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yaptıracağı işlere ilişkin ödeneklerini Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı bütçesine aktarmaya yetkilidir.
(4) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı; cari yıl içinde aralarında yapılan hizmetlerin bedellerini karşılamak
amacıyla varılacak mutabakat üzerine, bütçeleri arasında karşılıklı aktarma yapmaya
yetkilidir.
(5) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı; bütçelerinde yer alan Silahlı Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi
gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir fonksiyona ait bir hizmetin diğer bir
fonksiyon tarafından yürütülmesi hâlinde ilgili ödeneği, fonksiyonlar arasında karşılıklı
olarak aktarmaya yetkilidir.
(6) Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların (B) işaretli
cetvellerinde belirtilen tahmini tutarlar üzerinde gerçekleşen gelirler ile (F) işaretli
cetvellerinde belirtilen net finansman tutarlarını aşan finansman gerçekleşme
karşılıklarını, idare ve kurumların bütçelerinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine
ödenek olarak eklemeye Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde
kamu idareleri yetkilidir.
(7) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasındaki kaynak transferleri ödenek
aktarma suretiyle yapılır. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler ve kurumlar
arasındaki diğer kaynak transferleri tahakkuk işlemleriyle gerçekleştirilir. Bu işlemler
karşılığı tahsil edilen tutarlar, ilgili kamu idaresince bir yandan (B) işaretli cetvellere
gelir, diğer yandan (A) işaretli cetvellere ödenek kaydedilir.
(8) a) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik
Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bütçelerinin (özel ödenekler ve “03.9 Tedavi
ve Cenaze Giderleri” ekonomik kodunu içeren tertipler hariç) mal ve hizmet alım
giderleri ile ilgili tertiplerinde yer alan ödeneklerden yılı içinde harcanmayan kısımları,
hizmetin devamlılığını sağlamak amacıyla ödeneklerinin yüzde 30’unu aşmamak üzere
ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye,
b) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 21 inci maddesinin
ikinci fıkrası gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin 21.01.36.00 ve
21.01.36.63 kurumsal kodu altında bulunan (03) ekonomik kodunu içeren tertiplerinde
yer alan tanıtma amaçlı ödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı
tertiplerine devren ödenek kaydetmeye,
c) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bütçesinin 40.08.33.00-
01.4.1.00-2-07.1 tertibinde yer alan ödenekten harcanmayan kısımları ertesi yıl
bütçesinin aynı tertibine devren ödenek kaydetmeye,
ç) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin 26.01.31.00-04.8.1.02-1-07.1,
26.01.31.00-04.8.1.04-1-08.1, 26.01.31.00-04.8.1.05-1-05.4 ve 26.01.31.00-04.8.1.06-1-
05.4 tertiplerinde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı
tertiplerine devren ödenek kaydetmeye,
d) Hazine Müsteşarlığı bütçesinin 07.82.32.00-04.1.1.00-1-07.2, 07.82.32.00-
04.1.1.00-1-05.6 ve 07.82.32.00-01.2.1.00-1-08.2 tertiplerinde yer alan ödeneklerden
harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertiplerine devren ödenek kaydetmeye,
e) Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin “03.1.1.01 Emniyet Genel Müdürlüğü
Güvenlik Hizmetleri Yatırımları” fonksiyonu altında yer alan yatırım ödeneklerinden
harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertibine devren ödenek kaydetmeye,
f) İlgili mevzuatı gereğince özel gelir kaydedilmek üzere tahsil edilen tutarları, idare bütçelerinde söz konusu mevzuatta belirtilen amaçlar için tertiplenen ödenekten
kullandırmak üzere genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydetmeye ve bütçelenen
ödenekten gelir gerçekleşmesine göre ilgili tertiplere aktarma yapmaya, yılı içinde
harcanmayan ödenekleri (2012 yılından devredenler de dâhil) ertesi yıl bütçesine devren
gelir ve ödenek kaydetmeye, bu hükümler çerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin usul
ve esaslar belirlemeye,
Maliye Bakanı yetkilidir.
Diğer bütçe işlemleri
MADDE 7 – (1) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bütçesinin 38.01.02.00-
09.9.9.00-2-05.3 (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) tertibinde yer alan ödenek, bu
Program kapsamında lisansüstü eğitim veren yükseköğretim kurumlarına, mal ve hizmet
alımlarında kullanılmak üzere, görevlendirilen öğrencilerin sayıları ve öğrenim alanları
dikkate alınarak tahakkuk ettirilmek suretiyle ödenir. Ödenen bu tutar karşılığını bir
yandan ilgili yükseköğretim kurumunun (B) işaretli cetveline öz gelir, diğer yandan (A)
işaretli cetveline ödenek kaydetmeye ilgili yükseköğretim kurumu yetkilidir.
(2) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 44 üncü, 46 ncı, 58 inci, ek 25 inci, ek 26 ncı ve
ek 27 nci maddeleri ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesi
uyarınca tahsil edilen tutarlar ve diğer gelirler, yükseköğretim kurumları bütçelerine özel
gelir ve özel ödenek olarak kaydedilmez. Tahsil edilen bu tutar ve gelirler, ilgili
yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlar
karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine konulan ödenekler, gelir
gerçekleşmelerine göre kullandırılır.
(3) Öz gelir karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinin (A) işaretli
cetvelinde fonksiyonel sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde tertiplenen ödenekler
arasında (09.6.0-Eğitime yardımcı hizmetler fonksiyonu altında öz gelir karşılığı tefrik
edilen ödenekler arasında yapılacak aktarmalar hariç) aktarma yapılamaz.
(4) Maliye Bakanı;
a) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığınca yabancı ülkelere ve uluslararası kuruluşlara kiraya verilen veya bir
hizmetin yerine getirilmesinde kullanılan kara, deniz ve hava taşıtlarından alınan kira
veya ücret tutarlarını,
b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve
eğitim gören yabancı uyruklu subay, astsubay veya erlere yapılan giderler karşılığında
ilgili devletlerce ödenen tutarları,
c) Emniyet Genel Müdürlüğünün öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve
eğitim gören yabancı uyruklu öğrenci ve personele yapılan giderler karşılığında ilgili
devletler veya uluslararası kuruluşlar tarafından ödenen tutarları,
ç) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek havaalanlarının bakım
ve onarımları için ödenecek tutarları,
aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan genel bütçeye gelir, diğer yandan
yukarıda yazılı idare bütçelerinde açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu
suretle ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla
devretmeye yetkilidir.
Mali kontrole ilişkin hükümler
MADDE 8 – (1) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan
kamu idareleri;
a) Arızi nitelikteki işleriyle sınırlı kalmak koşuluyla yıl içinde bir ayı aşmayan
sürelerle hizmet satın alınacak veya çalıştırılacak kişilere yapılacak ödemeleri,
b) İlgili mevzuatı uyarınca kısmi zamanlı hizmet satın alınan kişilere yapılacak
ödemeleri,
c) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesi
gereğince aday, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere yapılacak
ödemeleri,
ç) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(C) fıkrası gereğince çalıştırılan geçici personele yapılacak ödemeleri,
bütçelerinin (01.4) ekonomik kodunda yer alan ödenekleri aşmayacak şekilde
yaparlar ve söz konusu ekonomik kodunu içeren tertiplere ödenek eklenemez, bütçelerin başka tertiplerinden (bu ekonomik kodu içeren tertiplerin kendi arasındaki aktarmalar ile
bu Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılan aktarmalar
hariç) ödenek aktarılamaz ve ödenek üstü harcama yapılamaz. Ancak, özelleştirme
uygulamaları nedeniyle iş akitleri feshedilenlerden 657 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin (C) fıkrası hükmü çerçevesinde anılan kamu idarelerinde istihdam edilecek
personel ile bu ekonomik kodu içeren tertiplerden yapılması gereken akademik jüri
ücreti ödemeleri için gerekli olan tutarları ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakanı
yetkilidir.
(2) Bu Kanuna bağlı (T) işaretli cetvelde yer alan taşıtlar, ancak çok acil ve
zorunlu hâllere münhasır olmak kaydıyla ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar
Kurulu kararı ile edinilebilir.
(3) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri,
sürekli işçileri ile 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanuna göre çalıştıracakları geçici
işçileri, bütçelerinin (01.3) ile (02.3) ekonomik kodlarını içeren tertiplerde yer alan
ödenekleri aşmayacak sayı ve/veya süreyle istihdam edebilirler. Bu işçilerle ilgili
toplu iş sözleşmelerinden doğacak yükümlülükler, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri,
asgari ücret ve sigorta prim artışı nedeniyle meydana gelecek ödenek noksanlıkları
Maliye Bakanlığı bütçesinin “Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği” ile “Yedek
Ödenek” tertiplerinde yer alan ödeneklerden aktarma yapılmak suretiyle karşılanabilir.
Bu fıkrada belirtilen ekonomik kodlara bu durumlar dışında (söz konusu ekonomik
kodlar arasındaki aktarmalar ile bu kodlar için birimler arası aktarmalar hariç) hiçbir
şekilde ödenek aktarması yapılamayacağı gibi bütçenin başka tertiplerinden işçi ücreti ve
fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma ücreti de ödenemez. Bu fıkradaki ödenek
aktarmasına ilişkin kısıtlamalar, kendi bütçe tertiplerinden aktarma yapılması koşuluyla
TÜBİTAK için uygulanmaz.
(4) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin
harcama yetkilileri, sürekli işçiler ile 5620 sayılı Kanuna göre çalıştıracakları geçici
işçilerin fazla çalışmaları karşılığı öngörülen ödeneğe göre iş programlarını yapmak, bu
ödeneği aşacak şekilde fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma yaptırmamak ve ertesi
yıla fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışmadan dolayı borç bıraktırmamakla
yükümlüdürler. Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri
afetler nedeniyle yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararları uyarınca yaptırılacak
fazla çalışmalar ile fazla çalışma ücret ödemelerine ilişkin ilama bağlı borçlar için
yapılacak aktarmalar hariç fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma ücret ödemeleri için
hiçbir şekilde ödenek aktarması yapılamaz.
(5) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler tarafından
kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalar gereği üye olunan uluslararası kuruluşlar
dışındaki uluslararası kuruluşlara, gerekli ödeneğin temini hususunda Maliye
Bakanlığının uygun görüşü alınmadan üye olunamaz ve katılma payı ile üyelik aidatı adı
altında herhangi bir ödeme yapılamaz.
(6) Ekonomi Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının uluslararası anlaşma, kanun ve
kararnamelerle Türkiye Cumhuriyeti adına üye olduğu uluslararası kuruluşlara ilişkin
işlemlerine (katılma payı ödemeleri dâhil) beşinci fıkra hükmü uygulanmaz.
(7) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince işletilen eğitim ve dinlenme
tesisi, misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderleri,
münhasıran bu tesislerin işletilmesinden elde edilen gelirlerden karşılanır. Bu yerlerde,
merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere 2013
yılında ilk defa istihdam edilecek yeni personel görevlendirilmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatırım Harcamaları, Mahalli İdareler ve Fonlara İlişkin Hükümler
Yatırım harcamaları
MADDE 9 – (1) 2013 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan
projeler dışında herhangi bir projeye harcama yapılamaz. Bu cetvellerde yer alan projeler
ile ödeneği toplu olarak verilmiş projeler kapsamındaki yıllara sari işlere (kurulu gücü
500 MW üzerinde olan baraj ve HES projeleri, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı
Banliyö Hattının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı Projesi,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile diğer demiryolu yapım projeleri hariç)
2013 yılında başlanabilmesi için proje veya işin 2013 yılı yatırım ödeneği, proje
maliyetinin yüzde 10’undan az olamaz. Bu oranın altında kalan proje ve işler için
gerektiğinde projeler 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve
İzlenmesine Dair Karar esaslarına uyulmak ve öncelikle kurumların yatırım ödenekleri
içinde kalmak suretiyle revize edilebilir.
(2) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, yatırım programında
ödenekleri toplu olarak verilmiş yıllık projelerinden makine-teçhizat, büyük onarım,
idame-yenileme, tamamlama ile bilgisayar yazılımı ve donanımı projelerinin detay
programları ile alt harcama kalemleri itibarıyla tadat edilen ve edilmeyen toplulaştırılmış
projelerinin alt harcama kalemleriyle ilgili işlemlerde 2013 Yılı Programının
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar esasları uygulanır.
(3) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerine yatırım projeleri
ile ilgili olarak yapılacak ödenek ekleme, devir ve aktarma işlemleri 2013 Yılı
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda yer alan usul ve
esaslara göre yatırım programı ile ilişkilendirilir.
(4) 2013 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması
zorunlu değişiklikler için 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve
İzlenmesine Dair Kararda yer alan usullere uyulur.
Mahalli idarelere yapılacak Hazine yardımları
MADDE 10 – (1) Maliye Bakanlığı bütçesinin;
a) 12.01.31.00-06.1.0.07-1-05.2 tertibinde yer alan ödenek, 13/1/2005 tarihli ve
5286 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi çerçevesinde, il özel idarelerine veya
büyükşehir belediyelerine devredilen personelin aylık ve diğer her türlü mali ve sosyal
haklarına ilişkin ödemelerini karşılamak üzere 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel
İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında
Kanunun geçici 1 inci maddesi çerçevesinde il özel idarelerine veya büyükşehir
belediyelerine,
b) 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyapısının
Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel
idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine,
c) 12.01.31.00-06.1.0.9-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Su Kanalizasyon ve
Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atıksu projelerini
gerçekleştirmek üzere İller Bankası Anonim Şirketine,
tahakkuk ettirilmek suretiyle kullandırılır. SUKAP kapsamında ihtiyaç olması
hâlinde genel bütçe kapsamındaki ilgili kamu idaresi bütçesine veya özel bütçeli idare
bütçesine ödenek aktarılabilir. Bu fıkra kapsamında ilgili idarelere yapılan Hazine
yardımları haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
(2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan ödeneklerin, 2013 Yılı Yatırım
Programında belirlenmesini müteakip, KÖYDES Projesi için iller bazında; SUKAP için
ise belediyeler bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve
esaslar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır.
Fonlara ilişkin işlemler
MADDE 11 – (1) Türk Silahlı Kuvvetlerine stratejik hedef planı uyarınca temini
gerekli modern silah, araç ve gereçler ile gerçekleştirilecek savunma ve NATO altyapı
yatırımları için yıl içinde yapılacak harcamalar, 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunla
kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonunun kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan
ödenekler ve diğer ayni ve nakdi imkânlar birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma
Sanayii İcra Komitesince tespit edilecek esaslar çerçevesinde karşılanır.
(2) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığına bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden birinci fıkra hükümleri
gereğince tespit edilecek tutarları; Emniyet Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen
mevcut ödeneklerden uçak ve helikopter, insansız hava araçları (İHA), uçuş simülatörü
ve Elektronik Harp (HEWS) projesine ilişkin tutarları; Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık
Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödenekler ile bu Genel Müdürlük
bütçesine kaydedilen ödeneklerden motorbot alımına yönelik tutarları; Orman Genel
Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden Helikopter Alım Projesine
ilişkin tutarları; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden araştırma gemisi alımına yönelik tutarları; ilgili hizmetleri
gerçekleştirmek üzere Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödemeye ilgisine göre Milli
Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Orman ve Su İşleri Bakanı veya Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı yetkilidir.
(3) Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Hazineye yatırılacak tutarları bir
yandan genel bütçeye gelir, diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili
tertiplerine ödenek kaydetmeye ve geçen yıllar ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye
Bakanı yetkilidir.
(4) İlgili yıllar bütçe kanunları uyarınca, yürütülmesi öngörülen projeler için
Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılan tutarlardan kullanılmayan kısımlar,
Savunma Sanayii Destekleme Fonundan ilgili genel bütçeli idarenin merkez muhasebe
birimi hesabına; özel bütçeli idarelerde ise muhasebe birimi hesabına yatırılır ve ilgili
idarenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar karşılığını ilgili
idare bütçesine ödenek kaydetmeye genel bütçeli idarelerde Maliye Bakanı, özel bütçeli
idarelerde ise ilgili özel bütçeli idare yetkilidir. Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dışındaki idarelerde ödenek kaydı
yılı yatırım programı ile ilişkilendirilerek yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Hazine garantili imkân ve dış borcun ikrazı limiti ve borçlanmaya ilişkin
işlemler
MADDE 12 – (1) 2013 yılında, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı
ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre sağlanacak; garantili imkân
ve dış borcun ikrazı limiti 3 milyar ABD Dolarını aşamaz.
(2) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile belirlenen başlangıç
ödeneklerinin yüzde l’ine kadar ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç
edilebilir.
Gelir ve giderlere ilişkin diğer hükümler
MADDE 13 – (1) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 51
inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye
Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca il özel idareleri ve
belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren altyapı
yatırımlarında Kalkınma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen
projeleri için yapılacak borçlanmalar, 5302 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendi ile 5393 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (d)
bendi kapsamında hesaplanan faiz dâhil borç limitinin hesaplanmasına dâhil edilir.
Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde
50’sinden fazlasına sahip oldukları şirketler tarafından Avrupa Birliği ile katılım öncesi
mali iş birliği çerçevesinde desteklenen projelerinin finansmanı için yapılan
borçlanmalar ve SUKAP kapsamında yürütülecek işler için İller Bankasından yapılan
borçlanmalarda söz konusu borç stoku limitine uyma şartı aranmaz.
(2) Hazinenin pay sahibi olduğu işletme, şirket ve bankaların Hazineye tekabül
eden temettü tutarları ile diğer öz kaynaklarının tamamı veya bir kısmı, ilgili işletme,
şirket ve bankanın ödenmemiş sermayesine ve/veya görev zararı alacaklarına mahsup
edilebilir. Söz konusu mahsup işlemlerine Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan;
mahsup işlemlerini Hazine Müsteşarlığının teklifi üzerine mahiyetlerine göre ilgili
Devlet hesaplarına kaydettirmeye ve bu işlemlere karşılık gelen tutarları bir yandan
bütçeye gelir, diğer yandan da Hazine Müsteşarlığı bütçesinin ilgili tertibine ödenek
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
(3) Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin politik risk kapsamında
yapacağı tahsilatın ve Bankanın faaliyet kârlarından Hazineye tekabül eden temettü
tutarlarının ve olağanüstü yedek akçelerinin tamamı veya bir kısmı, Bankanın politik risk
alacağına ve/veya ödenmemiş sermayesine mahsup edilebilir. Söz konusu mahsup
işlemlerine Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; mahsup işlemlerini Hazine
Müsteşarlığının teklifi üzerine mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye
ve bu işlemlere karşılık gelen tutarları bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan da Hazine
Müsteşarlığı bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. (4) 2006 yılından önce katma bütçeli olan idarelerden 5018 sayılı Kanunla genel
bütçe kapsamına alınanların ilgili mevzuatında belirtilen kurum gelirleri, genel bütçe
geliri olarak tahsil edilir.
(5) 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki
Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi
Hakkında Kanun kapsamındaki tabii kaynakların ve tesislerin işletme haklarının
devrinden elde edilen gelirlerin tamamı genel bütçeye gelir kaydedilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Kanun 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Kanunun;
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanı,
b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,
c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Başkanı,
ç) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile ilgili hükümlerini ilgili bakanlar ve
Maliye Bakanı,
d) Özel bütçeli idarelere ilişkin hükümlerini idarelerin bağlı veya ilgili olduğu
bakanlar ve Maliye Bakanı,
e) Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ilişkin hükümlerini kendi kurulları
ve/veya kurum başkanları,
f) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı,
yürütür.
29/12/2012
EKLER
Genel Bütçeli İdareler (A) Cetveli İcmali (Ekonomik Sınıflandırma)
Genel Bütçeli İdareler (A) Cetveli İcmali (Fonksiyonel Sınıflandırma)
B Cetveli
C Cetveli
E Cetveli
F Cetveli
H Cetveli
İ Cetveli
K Cetveli
M Cetveli
O Cetveli
P Cetveli
T Cetveli - Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedellerini Gösterir Cetvel
T Cetveli - 2013 Yılında Edinilebilecek Taşıtlar Listesi
V Cetveli
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
3535 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Şeker Kanunu
4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
Ölçüler ve Ayar Kanunu
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
Türk Medeni Kanunu
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Milli Korunma Kanunu
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanunu
Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

DIŞ TİCARET

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ´ler)

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ´ler)

KOBİ´lerin dış ticaret faaliyetleri açısından önemli bir konusunu oluşturan "sektörel dış ticaret şirketleri"ni, KOBİ´lerin yurtdışına açılmasını sağlayan ihracat konsorsiyumları olarak tanımlayabiliriz.

OFİS VE İNSAN

Etkili Dinleme Teknikleri

Etkili Dinleme Teknikleri

Dinleme konuşmanın algılanma boyutunu oluşturmaktadır. Bireyin söylenenleri algılayıp anlamlandırmasıdır. Birey, okul öncesine ait bütün bilgi, duygu ve düşünce evrenini dinleme yoluyla oluşturur.

İşkolik Olmak, İşkolizm ve İşkolizmden Kurtulmanın Yolları

İşkolik Olmak, İşkolizm ve İşkolizmden Kurtulmanın Yolları

Çalışma hayatında, kabul görmek, onaylanmak ve saygı duyulması için sektörel alanda uzmanlaşmanın yanı sıra çok çalışkan olmak da gerekiyor.

İŞ DÜNYASI

Çalışanların sabah ilk işi e-posta kontrolü

Çalışanların sabah ilk işi e-posta kontrolü

İş dünyası (yüzde 61,7) sabah ilk iş olarak e-posta kutularını kontrol ediyor

HUKUK / MUHASEBE

Bedelsiz kiralama işleminin Vergi Kanunları açısından değerlendirilmesi

Bedelsiz kiralama işleminin Vergi Kanunları açısından değerlendirilmesi

Mal ve hakların kiraya verilmesinde emsal değerlerden düşük, ya da bedelsiz kiralama yapılırsa ne olur? Vergi Kanunu bu konuda ne gibi yükümlülükler getiriyor?