Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin
ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ile stratejik planların kalkınma planı ve
programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla
hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu
idarelerini ve mahallî idareleri kapsar.
(2) Yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetlerin hassasiyeti nedeniyle Millî
Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Millî
İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığının stratejik plan hazırlaması zorunlu değildir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kılavuz: Müsteşarlıkça yayımlanan, stratejik planlama kavramlarını ve stratejik
planlama sürecine ilişkin usul ve esasları ortaya koyan, ihtiyaç ve gelişmelere göre
güncelleştirilen belgeyi,
b) Mahallî İdare: Yetkileri belirli bir coğrafî alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal
faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye
oldukları birlik ve idareleri,
c) Müsteşarlık: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını,
ç) Strateji Geliştirme Birimleri: Strateji geliştirme başkanlıkları ve strateji geliştirme
daire başkanlıkları ile strateji geliştirme ve malî hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükleri,
d) Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve
politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek
yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı,
e) Üst Yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il
özel idarelerinde valiyi ve belediyelerde belediye başkanını,
ifade eder.
Genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Stratejik planlama sürecinde;
a) Kamu idaresinin hizmetinden yararlananların, kamu idaresi çalışanlarının, sivil
toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer tarafların katılımları
sağlanır ve katkıları alınır.
b) Çalışmalar, strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılım ve
katkılarıyla yürütülür.
c) Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları
tarafından hazırlanması zorunludur. İhtiyaç duyulması hâlinde idare dışından temin edilecek
1danışmanlık hizmetleri sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla
sınırlıdır.
ç) İlgili tüm kamu idareleri birbirleri ile uyum, işbirliği ve eşgüdüm içinde; hesap verme
sorumluluğunun gereklerini dikkate alarak çalışır.
İKİNCİ BÖLÜM
Stratejik Plan Hazırlamakla Yükümlü Kamu İdareleri
Geçiş takvimi
MADDE 6 – (1) Stratejik planlama çalışmalarının bu Yönetmelik kapsamındaki tüm
kamu idarelerine yaygınlaştırılması ekteki aşamalı geçiş takvimi dâhilinde yürütülecektir.
Kapsamdaki kamu idareleri ilk stratejik planlarını geçiş takvimine uygun olarak en geç
31/1/2009 tarihine kadar hazırlamakla yükümlüdür. Kamu idareleri hazırlık döneminde
kaydettikleri gelişmeye bağlı olarak, geçiş takviminde belirtilen tarihten önce de ilk stratejik
planlarını hazırlayabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Stratejik Planlama Sürecine İlişkin Takvim
Stratejik planların süresi, güncelleştirilmesi ve yenilenmesi
MADDE 7 – (1) Stratejik planlar beş yıllık dönemi kapsar.
(2) Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için
güncelleştirilebilir. Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları
değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir.
(3) Ayrıca;
a) Görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatta değişiklik olması hâlinde
ilgili kamu idaresinin,
b) Hükümetin değişmesi halinde mahalli idareler hariç diğer kamu idarelerinin,
c) Bakanın değişmesi halinde ilgili bakanlık ile bağlı ve ilgili kamu idarelerinin,
ç) Mahalli idarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde ilgili mahalli idarenin,
d) Doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalımların vuku bulması
hallerinde ilgili kamu idarelerinin,
stratejik planları yenilenebilir.
(4) Yenileme, stratejik planın beş yıllık bir dönem için yeniden hazırlanmasıdır.
Stratejik planın yenilenmesi kararı, yukarıdaki şartların oluşmasını müteakip en geç üç ay
içinde alınır. Bu kararı takip eden altı ay içinde stratejik plan yenilenir.
(5) Stratejik planların yenilenmesinde bu Yönetmelik hükümlerine uyulur.
Güncelleştirilme durumunda ise Müsteşarlığa ve Maliye Bakanlığına bilgi verilir.
Hazırlık dönemi ve programı
MADDE 8 – (1) Kamu idarelerinin stratejik planlama süreci hazırlık dönemi ile başlar.
Üst yönetici tarafından bir iç genelge ile çalışmaların başlatıldığı duyurulur.
(2) Çalışmaların sevk ve idaresini yürütmek üzere strateji geliştirme biriminin
koordinatörlüğünde bir stratejik planlama ekibi kurulur. Stratejik planlama ekibi hazırlık
dönemine ilişkin faaliyetleri ve zaman çizelgesini içeren bir hazırlık programı oluşturur.
(3) Hazırlık programında aşağıdaki hususlara yer verilir.
a) Stratejik planlama sürecinin aşamaları,
b) Bu aşamalarda gerçekleştirilecek faaliyetler,
c) Aşama ve faaliyetlerin tamamlanacağı tarihleri gösteren zaman çizelgesi,
ç) Sorumlu birim ve kişiler,
d) Eğitim ihtiyacı,
e) Gerek duyulması hâlinde danışmanlık hizmeti ihtiyacı,
f) Planlama sürecinin gerektirdiği masraflar ile beşerî ve teknik kaynak ihtiyacı.
2 (4) İdareler, hazırlık programını oluştururken, geçiş takviminde bulundukları yeri, beşerî
kaynaklarını, organizasyon yapısını, teknik donanımlarını, idare ölçeğini ve benzeri hususları
dikkate alır.
(5) Kamu idareleri stratejik planlarını hazırlamaya başlamadan önce hazırlık
programında yer alan tüm hususları gerçekleştirmek zorundadır.
Stratejik planların hazırlanması
MADDE 9 – (1) Hazırlık dönemini tamamlayan kamu idareleri, stratejik planlarını,
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa, bu Yönetmeliğe, Kılavuza ve
Müsteşarlıkça yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlere uygun olarak hazırlar.
Bakanların sorumluluğu
MADDE 10 – (1) Bakanlar, bakanlıklarının ve bakanlıklarına bağlı ve ilgili kamu
idarelerinin stratejik planlarının kalkınma planlarına ve programlara uygun olarak
hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumludur. Bu sorumluluk, Yükseköğretim Kurulu,
üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri için Millî Eğitim Bakanına; mahallî idareler için
İçişleri Bakanına aittir.
Üst yöneticilerin sorumluluğu
MADDE 11 – (1) Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının hazırlanmasından ve
uygulanmasından Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Stratejik Planların Kalkınma Planı ve Programlarla İlişkilendirilmesi
Plan ve programlarla ilişki
MADDE 12 – (1) Kamu idarelerinin stratejik planları, kalkınma planı, orta vadeli
program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara
uygun olarak hazırlanır.
(2) Kamu idareleri, stratejik planlarını hazırlarken orta vadeli programda yer alan amaç,
politikalar ve makro büyüklükler ile orta vadeli malî planda belirlenen teklif tavanlarını
dikkate alarak yıllar itibarıyla amaç ve hedefler bazında kaynak dağılım tahmininde bulunur.
Planın değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Mahallî idareler dışındaki kamu idareleri, stratejik planlarını
değerlendirilmek üzere stratejik planın kapsadığı dönemin ilk yılından önceki yılın ocak
ayında Müsteşarlığa gönderir.
(2) Müsteşarlık, stratejik planları;
a) Kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel
ve sektörel plan ve programlara uygunluk,
b) Bu Yönetmelikte, Kılavuzda ve stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlerde
belirtilen usul ve esaslara uygunluk,
c) Stratejik planda yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin birbirleri ile bağlantıları
ve kavramsal tutarlılık,
ç) Diğer idarelerin stratejik planları ile uyum ve tutarlılık,
hususları açısından inceler.
(3) İnceleme sonucunda gerek görülen durumlarda hazırlanan değerlendirme raporu
ilgili idareye üç ay içinde gönderilir.
Stratejik planlara son şeklinin verilmesi
MADDE 14 – (1) Müsteşarlıkça kamu idarelerine değerlendirme raporu gönderilmesi
hâlinde, ilgili idare söz konusu değerlendirme raporunu dikkate alarak stratejik plana son
şeklini verir ve sunulmaya hazır hâle getirir.
Stratejik planların sunulması
MADDE 15 – (1) Stratejik planlar, bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı ve ilgili
kuruluşlarında Bakanın, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticinin onayını müteakip
3performans programı ve bütçe hazırlıklarında esas alınmak üzere Maliye Bakanlığına ve
Müsteşarlığa gönderilir.
(2) Stratejik planların birer nüshası, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Sayıştaya da
gönderilir.
(3) Mahallî idareler ilgili meclis tarafından kabulünü müteakip stratejik planlarını
İçişleri Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderir.
(4) Stratejik planlar kamuoyuna duyurulur ve kamu idarelerinin internet sitelerinde
yayınlanır.
Performans programı
MADDE 16 – (1) Performans programları, stratejik planların yıllık uygulama
dilimlerini oluşturur. Kamu idareleri performans programlarını stratejik planlarına uygun
olarak Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlar.
(2) Bütçeler performans programına uygun olarak hazırlanır.
(3) Performans programları Maliye Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderilir.
Performans göstergeleri
MADDE 17 – (1) Performans göstergeleri stratejik planlarda yer alır. Performans
göstergelerinin tespitine ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık ile Maliye
Bakanlığı tarafından birlikte belirlenir. Kamu idareleri, performans göstergelerini bu usul ve
esaslar çerçevesinde oluşturur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tebliğler
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen hususlarla ilgili olarak gerektiğinde
tebliğler çıkarmaya Müsteşarlık yetkilidir.
İlk hazırlık programı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Hazırlık programı, mahallî idareler ile Ek-1’deki geçiş
takviminde I. Grupta yer alan idareler hariç olmak üzere, ilk stratejik planlar için bu
Yönetmeliğin yayımını takip eden altı ay içinde bilgi için Müsteşarlığa gönderilir ve
uygulamaya konulur.
Geçiş takvimi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İlk stratejik planların değerlendirilmek üzere Müsteşarlığa
gönderileceği tarih ve kapsayacağı dönem için Ek-1’deki geçiş takviminde belirtilen tarihler
geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Ek-1
KAMU İDARELERİNDE
STRATEJİK PLANLAMAYA
GEÇİŞ TAKVİMİ
I. Grup
İlk Stratejik Planın
Değerlendirilmek
İlk Stratejik
4Üzere Müsteşarlığa
Gönderileceği Son
Tarih
Planın
Kapsayacağı
Dönem
1- Türkiye İstatistik Kurumu 31.12.2006 2007 – 2011
2- Karayolları Genel Müdürlüğü 31.12.2006 2006 – 2010
3- Aile ve Sosyal Araştırmalar
Genel Müdürlüğü
31.12.2006 2007 – 2011
4- İstanbul Teknik Üniversitesi 31.12.2006 2006 – 2008
5- Orta Doğu Teknik Üniversitesi 31.12.2006 2005 – 2010
6- Hacettepe Üniversitesi 31.12.2006 2007 – 2011
7- Boğaziçi Üniversitesi 31.12.2006 2004 – 2008
8- Akdeniz Üniversitesi 31.12.2006 2007 – 2012
9- Dokuz Eylül Üniversitesi 31.12.2006 2006 – 2010
10- Yıldız Teknik Üniversitesi 31.12.2006 2006 – 2008
11- Balıkesir Üniversitesi 31.12.2006 2006 – 2010
12- Süleyman Demirel
Üniversitesi
31.12.2006 2006 – 2010
13- Savunma Sanayi Müsteşarlığı 31.12.2006 2007 – 2011
14- Türkiye ve Orta Doğu Amme
İdaresi Enstitüsü
31.12.2006 2007 – 2011
15- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü
31.12.2006 2005 – 2009
16- Milli Prodüktivite Merkezi 31.12.2006 2006 – 2010
17- Türk Patent Enstitüsü 31.12.2006 2007 – 2011
II. Grup
İlk Stratejik Planın
Değerlendirilmek
Üzere Müsteşarlığa
Gönderileceği Son
Tarih
İlk Stratejik
Planın
Kapsayacağı
Dönem
1- Başbakanlık Yüksek
Denetleme Kurulu
31.03.2007 2008 – 2012
2- Özürlüler İdaresi Başkanlığı 31.03.2007 2008 – 2012
3- Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü
31.03.2007 2008 – 2012
4- Ankara Üniversitesi 31.03.2007 2008 – 2012
5- Ege Üniversitesi 31.03.2007 2008 – 2012
6- Çukurova Üniversitesi 31.03.2007 2008 – 2012
7- Cumhuriyet Üniversitesi 31.03.2007 2008 – 2012
8- Trakya Üniversitesi 31.03.2007 2008 – 2012
9- Adnan Menderes Üniversitesi 31.03.2007 2008 – 2012
10- Celal Bayar Üniversitesi 31.03.2007 2008 – 2012
11- Çanakkale Onsekiz Mart 31.03.2007 2008 – 2012
5Üniversitesi
12- Dumlupınar Üniversitesi 31.03.2007 2008 – 2012
13- İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü
31.03.2007 2008 – 2012
14- Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi
31.03.2007 2008 – 2012
15- Mersin Üniversitesi 31.03.2007 2008 – 2012
16- Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi
31.03.2007 2008 – 2012
17- Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi
31.03.2007 2008 – 2012
18- Galatasaray Üniversitesi 31.03.2007 2008 – 2012
19- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu
31.03.2007 2008 – 2012
20- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu
31.03.2007 2008 – 2012
21- Türkiye Bilimler Akademisi 31.03.2007 2008 – 2012
22- Türkiye Adalet Akademisi 31.03.2007 2008 – 2012
23- Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü
31.03.2007 2008 – 2012
24- Türk Akreditasyon Kurumu 31.03.2007 2008 – 2012
25- Türk Standardları Enstitüsü 31.03.2007 2008 – 2012
26- Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 31.03.2007 2008 – 2012
27- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı
31.03.2007 2008 – 2012
28- İhracatı Geliştirme Etüt
Merkezi
31.03.2007 2008 – 2012
29- Türk İşbirliği ve Kalkınma
İdaresi Başkanlığı
31.03.2007 2008 – 2012
30- GAP Bölge Kalkınma İdaresi 31.03.2007 2008 – 2012
31- Türkiye İş Kurumu 31.03.2007 2008 – 2012
III. Grup
İlk Stratejik Planın
Değerlendirilmek
Üzere Müsteşarlığa
Gönderileceği Son
Tarih
İlk Stratejik
Planın
Kapsayacağı
Dönem
1- Başbakanlık 31.01.2008 2009 – 2013
2- Sayıştay 31.01.2008 2009 – 2013
3- Maliye Bakanlığı 31.01.2008 2009 – 2013
4- Ulaştırma Bakanlığı 31.01.2008 2009 – 2013
5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
31.01.2008 2009 – 2013
6- Emniyet Genel Müdürlüğü 31.01.2008 2009 – 2013
67- Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı
31.01.2008 2009 – 2013
8- Hazine Müsteşarlığı 31.01.2008 2009 – 2013
9- Dış Ticaret Müsteşarlığı 31.01.2008 2009 – 2013
10- Denizcilik Müsteşarlığı 31.01.2008 2009 – 2013
11- Avrupa Birliği Genel
Sekreterliği
31.01.2008 2009 – 2013
12- Devlet Personel Başkanlığı 31.01.2008 2009 – 2013
13- Gelir İdaresi Başkanlığı 31.01.2008 2009 – 2013
14- Devlet Meteoroloji İşleri
Genel Müdürlüğü
31.01.2008 2009 – 2013
15- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 31.01.2008 2009 – 2013
16- Basın-Yayın ve Enformasyon
Genel Müdürlüğü
31.01.2008 2009 – 2013
17- Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Genel
Müdürlüğü
31.01.2008 2009 – 2013
18- Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığı
31.01.2008 2009 – 2013
19- Yükseköğretim Kurulu 31.01.2008 2009 – 2013
20- Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi
31.01.2008 2009 – 2013
21- İstanbul Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
22- Karadeniz Teknik
Üniversitesi
31.01.2008 2009 – 2013
23- Atatürk Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
24- Dicle Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
25- Anadolu Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
26- İnönü Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
27- Fırat Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
28- Ondokuz Mayıs Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
29- Selçuk Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
30- Uludağ Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
31- Erciyes Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
32- Gazi Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
33- Marmara Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
34- Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
31.01.2008 2009 – 2013
35- Yüzüncü Yıl Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
36- Gaziantep Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
37- Abant İzzet Baysal
Üniversitesi
31.01.2008 2009 – 2013
38- Afyon Kocatepe Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
39- Gaziosmanpaşa Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
40- Gebze Yüksek Teknoloji
Enstitüsü
31.01.2008 2009 – 2013
41- Harran Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
42- Kafkas Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
43- Kırıkkale Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
744- Kocaeli Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
45- Muğla Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
46- Mustafa Kemal Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
47- Niğde Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
48- Pamukkale Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
49- Sakarya Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
50- Yükseköğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu
31.01.2008 2009 – 2013
51- Devlet Tiyatroları Genel
Müdürlüğü
31.01.2008 2009 – 2013
52- Devlet Opera ve Balesi Genel
Müdürlüğü
31.01.2008 2009 – 2013
53- Elektrik İşleri Etüd İdaresi
Genel Müdürlüğü
31.01.2008 2009 – 2013
54- Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu
31.01.2008 2009 – 2013
55- Özel Çevre Koruma Kurumu
Başkanlığı
31.01.2008 2009 – 2013
56- Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı
31.01.2008 2009 – 2013
57- Ceza ve İnfaz Kurumları ile
Tutukevleri İş Yurtları
Kurumu
31.01.2008 2009 – 2013
58- T.C. Emekli Sandığı 31.01.2008 2009 – 2013
59- Sosyal Sigortalar Kurumu 31.01.2008 2009 – 2013
60- Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer
Bağımsız Çalışanlar Sosyal
Sigortalar Kurumu
31.01.2008 2009 – 2013
IV. Grup
İlk Stratejik Planın
Değerlendirilmek
Üzere Müsteşarlığa
Gönderileceği Son
Tarih
İlk Stratejik
Planın
Kapsayacağı
Dönem
1- Türkiye Büyük Millet Meclisi 31.01.2009 2010 – 2014
2- Cumhurbaşkanlığı 31.01.2009 2010 – 2014
3- Anayasa Mahkemesi 31.01.2009 2010 – 2014
4- Yargıtay 31.01.2009 2010 – 2014
5- Danıştay 31.01.2009 2010 – 2014
6- Adalet Bakanlığı 31.01.2009 2010 – 2014
7- İçişleri Bakanlığı 31.01.2009 2010 – 2014
8- Millî Eğitim Bakanlığı 31.01.2009 2010 – 2014
9- Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı
31.01.2009 2010 – 2014
10- Sağlık Bakanlığı 31.01.2009 2010 – 2014
811- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 31.01.2009 2010 – 2014
12- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 31.01.2009 2010 – 2014
13- Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı
31.01.2009 2010 – 2014
14- Kültür ve Turizm Bakanlığı 31.01.2009 2010 – 2014
15- Çevre ve Orman Bakanlığı 31.01.2009 2010 – 2014
16- Diyanet İşleri Başkanlığı 31.01.2009 2010 – 2014
17- Gümrük Müsteşarlığı 31.01.2009 2010 – 2014
18- Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü
31.01.2009 2010 – 2014
19- Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü
31.01.2009 2010 – 2014
20- Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü
31.01.2009 2010 – 2014
21- Orman Genel Müdürlüğü 31.01.2009 2010 – 2014
22- Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüğü
31.01.2009 2010 – 2014
23- Ahi Evran Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
24- Kastamonu Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
25- Düzce Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
26- Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi
31.01.2009 2010 – 2014
27- Uşak Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
28- Rize Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
29- Namık Kemal Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
30- Erzincan Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
31- Aksaray Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
32- Giresun Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
33- Hitit Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
34- Bozok Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
35- Adıyaman Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
36- Ordu Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
37- Amasya Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
38- Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü
31.01.2009 2010 – 2014
39- Vakıflar Genel Müdürlüğü 31.01.2009 2010 – 2014
40- Maden Tetkik ve Arama
Genel Müdürlüğü
31.01.2009 2010 – 2014
9
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
3243 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasa Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
31.07. 2007 Tarih ve 26953 Sayılı Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik
Avda Ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik
Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanunun...
Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarı İle İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelilik
Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları İle İlgili Yönetmeliğin (96/57/AT) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Sanayi Dışı Yeni veya Mevcut Binalarda Sıcak Su Üretimi ve Ortam Isıtması İçin Kullanılan Isı Jenera...
Otomotiv Teknik Mevzuatının Tamamı
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönetmelik
Alkolmetreler ve Alkol Hidrometrelerine Dair Yönetmelik (76/765/AT)

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

Nasıl ihracat yapabiliriz ?

Nasıl ihracat yapabiliriz ?

6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (e) bendine göre, ihraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birliğine üye olan, gerçek usulde vergiye tabi (tek vergi numarası sahibi) gerçek ve tüzel kişi tacirler, esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı olup üretim faaliyetiyle iştigal eden esnaf ve sanatkarlar ile joint-venture ve konsorsiyumlar ihracatçı olarak tanımlanmıştır.

OFİS VE İNSAN

Yeni Nesil Ofisler

Yeni Nesil Ofisler

Uykuda geçirdiğimiz zamanları çıkardığımızda günümüzün büyük bir kısmını çalışarak geçirdiğimizi görüyoruz. Ofis binaları da bu yoğun tempoya ayak uyduruyor ve değişim gösteriyor.

Ev Ofis - Evden Çalışmak İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Ev Ofis - Evden Çalışmak İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Ev Ofis - Evden Çalışmak İle İlgili Sık Sorulan Sorular

İŞ DÜNYASI

Mavi Okyanus Stratejisi Nedir?

Mavi Okyanus Stratejisi Nedir?

W.Chan Kim, Renee Mauborgne’nin stratejileri sadece orijinal değil, aynı zamanda da pratik. Bu orijinal stratejileri kullanan girişimciler güçlü sonuçlar elde etti. Yazarlar geleceği kazanmak için yeni ve cesur bir yol haritası çiziyorlar. İş Dünyasında yarını kazanmanın yeni yol haritası : Çekişmesiz Pazar Alanı Yaratmak ve Rekabeti Etkisiz Kılmak…

HUKUK / MUHASEBE

Vergi İdaresindeki Değişimler (2.Bölüm)

Vergi İdaresindeki Değişimler (2.Bölüm)

Vergi İdaresindeki Değişimin Farkında mısınız?