Devlet Memurları Kanunu

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

Kanun Numarası : 657
Kabul Tarihi : 14/7/1965
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih 23/7/1965 Sayı 12056
Yayımlandığı Düstur : Tertip 5 Cilt 4 Sayfa 3044
KISIM ‐ I
Genel Hükümler
BÖLÜM 1
Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri
Madde 1 ‐ Kapsam
Madde 2 ‐ Amaç
Madde 3 ‐ Temel ilkeler
Madde 4 ‐ İstihdam şekilleri
Madde 5 ‐ Dört istihdam şekli dışında personel çalıştırılamıyacağı
BÖLÜM 2
Ödevler ve Sorumluluklar
Madde 6 ‐ Sadakat
Madde 7 ‐ Tarafsızlık ve devlete bağlılık
Madde 8 ‐ Davranış ve işbirliği
Madde 9 ‐ Yurt dışında davranış
Madde 10 ‐ Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları
Madde 11 ‐ Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları
Madde 12 ‐ Kişisel sorumluluk ve zarar
Madde 13 ‐ Kişilerin uğradıkları zararlar
Madde 14 ‐ Mal bildirimi
Madde 15 ‐ Basına bilgi veya demeç verme
Madde 16 ‐ Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi BÖLÜM 3
Genel Haklar
Madde 17 ‐ Uygulamayı isteme hakkı
Madde 18 ‐ Güvenlik
Madde 19 ‐ Emeklilik
Madde 20 ‐ Çekilme
Madde 21 ‐ Müracaat, şikayet ve dava açma
Madde 22 ‐ Sendika kurma
Madde 23 ‐ İzin
Madde 24 ‐ Kovuşturma ve yargılama
Madde 25 ‐ İsnat ve iftiralara karşı koruma
BÖLÜM 4
Yasaklar
Madde 26 ‐ Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı
Madde 27 ‐ Grev yasağı
Madde 28 ‐ Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı
Madde 29 ‐ Hediye alma, menfaat sağlama yasağı
Madde 30 ‐ Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı
Madde 31 ‐ Gizli bilgileri açıklama yasağı
KISIM ‐ II
Sınıflandırma
Madde 32 ‐ Sınıf
Madde 33 ‐ Kadroların tespiti
Madde 34 ‐ Kadroların hazırlanması
Madde 35 ‐ Kadro cetvelleri
Madde 36 ‐ Tesis edilen sınıflar
Madde 37 ‐ Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme Madde 38 ‐ Kademe
Madde 39 ‐ Sınıf dışında kadro ihdas edilemiyeceği
Madde 40 ‐ Memuriyete girişte yaş
Madde 41 ‐ Sınıflandırmada öğrenim unsuru
Madde 42 ‐ Yetişme ve deneme süresi
Madde 43 ‐ Göstergeler
Madde 44 ‐ Çalışma yaş hadleri
Madde 45 ‐ Memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir görevde çalıştırılmıyacağı
KISIM ‐ III
Devlet Memurluğuna Alınma
BÖLÜM1
Usul
Madde 46 ‐ Atama yapılacak boş kadroların bildirilmesi
Madde 47 ‐ Duyurma
BÖLÜM2
Şartlar
Madde 48 ‐ Genel ve özel şartlar
Madde 49 ‐ Sınavlara katılma
Madde 50 ‐ Sınav şartı
Madde 51 ‐ Sınav sonuçları
Madde 52 ‐ Kurumların memur ihtiyaçlarını karşılama şekli
Madde 53 ‐ Sakatların devlet memurluğuna alınmaları
BÖLÜM3
Adaylık
Madde 54 ‐ Adaylığa kabul edilme
Madde 55 ‐ Adayların yetiştirilmesi
Madde 56 ‐ Adaylık devresi içinde göreve son verme Madde 57 ‐ Adaylık devresi içinde göreve son verme
KISIM ‐ IV
Hizmet Şartları ve Şekilleri
BÖLÜM 1
Atanma
Madde 58 ‐ Asli memurluğa atanma
Madde 59 ‐ İstisnai memurluklar
Madde 60 ‐ İstisnai memurluklara atanmada aranacak şartlar
Madde 61 ‐ İstisnai memurluklara atananlara bu Kanunun uygulanacak hükümleri
Madde 62 ‐ Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi
Madde 63 ‐ İşe başlamama halinde yapılacak işlem
BÖLÜM 2
Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler
Madde 64 ‐ Kademelerde ilerleme şartları
Madde 65 ‐ Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapılması
Madde 66 ‐ Derece yükselmelerinde ve kademe ilerlemelerinde onay merci
Madde 67 ‐ Kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi yapamayanların aylıkları
Madde 68 ‐ Derece yükselmesinin usul ve şartları
Madde 69 ‐ İdari görevlere atanma
Madde 70 ‐ İstisnai memurluklarda derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri
Madde 71 ‐ Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme
BÖLÜM 3
Yer Değiştirmeler
Madde 72 ‐ Yer değiştirme suretiyle atanma
Madde 73 ‐ Karşılıklı olarak yer değiştirme
Madde 74 ‐ Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri
Madde 75 ‐ Memurların diğer kurumlardan bu Kanuna tabi kurumlara geçmeleri Madde 76 ‐ Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi
Madde 77 ‐ Yabancı birmemleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alma
Madde 78 ‐ Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme
Madde 79 ‐ Bilgilerini artırmak için yabancı memlekete gönderilenlerin hak ve yükümlülükleri
Madde 80 ‐ 78 ve 79 uncu maddelerin uygulanmasını düzenliyen yönetmelik
Madde 81 ‐ Silah altına alınma
Madde 82 ‐ Terhis edilenlerin görevlerine dönmeleri
Madde 83 ‐ Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları ile muvazzaf
askerlikte geçen sürelerin kademe ve derece intibaklarında değerlendirilmesi
Madde 84 ‐ Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları
Madde 85 ‐ Seferde veya talim ve manevra için hazarda silah altına alınanların askerlik sürelerinin
kademe ve derece intibakları
Madde 86 ‐ Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları
Madde 87 ‐ İkinci görev yasağı
Madde 88 ‐ İkinci görev verilecek memurlar ve görevler
Madde 89 ‐ Ders görevi
Madde 90 ‐ Birleşemiyecek görevler
Madde 91 ‐ Kadroları kaldırılan devlet memurları
Madde 92 ‐ Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları
Madde 93 ‐ Emeklilerin yeniden hizmete alınması
BÖLÜM 4
Memurluğun Sona Ermesi
Madde 94 ‐ Çekilme
Madde 95 ‐ Çekilmede devir ve teslim süresi
Madde 96 ‐ Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü
Madde 97 ‐ Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları
Madde 98 ‐ Memurluğun sona ermesi
BÖLÜM 5 Çalışma Saatleri, İzinler
Madde 99 ‐ Çalışma saatleri
Madde 100 ‐ Günlük çalışma saatlerinin tesbiti
Madde 101 ‐ Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti
Madde 102 ‐ Yıllık izin
Madde 103 ‐ Yıllık izinlerin kullanılışı
Madde 104 ‐ Mazeret izni
Madde 105 ‐ Hastalık izni
Madde 106 ‐ İyileşme halinde göreve dönüş
Madde 107 ‐ Raporları verecek hekim ve sağlık kurulları hakkında Yönetmelik
Madde 108 ‐ Aylıksız izin
BÖLÜM 6
Siciller
Madde 109 ‐ Memur kütüğü, numarası, cüzdanı, özlük dosyası
Madde 110 ‐ Sicil dosyası
Madde 111 ‐ Özlük ve sicil dosyasının önemi
Madde 112 ‐ Sicil amirleri
Madde 113 ‐Sicil raporlarında belirtilecek hususlar
Madde 114 ‐ Sicil Not Defteri
Madde 115 ‐ Sicil raporlarının doldurulması
Madde 116 ‐ Değerlendirme kurulları
Madde 117 ‐ Memurların uyarılmaları
Madde 118 ‐ İtiraz hakkı
Madde 119 ‐ Olumlu ve olumsuz sicil
Madde 120 ‐ Olumsuz sicil
Madde 121 ‐ Sicil yönetmeliği
Madde 122 ‐ Takdirname Madde 123 ‐ Ödül
BÖLÜM 7
Disiplin
Madde 124 ‐ Disiplin amiri ve disiplin cezaları
Madde 125 ‐ Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller
Madde 126 ‐ Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar
Madde 127 ‐ Zamanaşımı
Madde 128 ‐ Karar süresi
Madde 129 ‐ Yüksek disiplin kurullarının karar usulü, memurun hakkı
Madde 130 ‐ Savunma hakkı
Madde 131 ‐ Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi
Madde 132 ‐ Uygulama
Madde 133 ‐ Disiplin cezalarının bir süre sonra sicilden silinmesi
Madde 134 ‐ Disiplin kurulları ve disiplin amirleri
Madde 135 ‐ İtiraz
Madde 136 ‐ İtiraz süresi ve yapılacak işlem
BÖLÜM 8
Görevden Uzaklaştırma
Madde 137 ‐ Görevden uzaklaştırma
Madde 138 ‐ Yetkililer
Madde 139 ‐ Görevden uzaklaştıran amirin sorumluluğu
Madde 140 ‐ Ceza kovuşturması sırasında görevden uzaklaştırma
Madde 141 ‐ Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü
Madde 142 ‐ Tedbirin kaldırılması
Madde 143 ‐ Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller
Madde 144 ‐ Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasında amirin takdiri
Madde 145 ‐ Süre KISIM ‐ V
Mali Hükümler
Madde 146 ‐Kapsam
Madde 147 ‐ Deyimler
Madde 148 ‐Gösterge tabloları
Madde 149 ‐ Kademe aylığı
Madde 150 ‐ Derece aylığı
Madde 151 ‐ Derecelerin ilk ve en yüksek kademe aylıkları
Madde 152 ‐ Her sınıfın başlangıç aylık derecesi ve en az aylık miktarı
Madde 153 ‐ Her sınıfın son aylık derecesi ve en çok aylık miktarı
Madde 154 ‐ Katsayı
Madde 155 ‐ Memurlara ödenecek aylık tutarları
Madde 156 ‐ Yurt dışında aylıklar
Madde 157 ‐ Dış memleketler aylık katsayısı
Madde 158 ‐ Adayların aylıkları
Madde 159 ‐ Asaleti onaylanan memurların kademe ilerlemeleri
Madde 160 ‐ Kademe ilerlemesinde verilecek aylık
Madde 161 ‐ Derece değişikliğinde verilecek aylık
Madde 162 ‐ Başka sınıfa geçen memurun alacağı aylık
Madde 163 ‐ İstisnai memurluklardan ayrılanların durumu
Madde 164 ‐ Aylığın ödeme zamanı ve Esasları
Madde 165 ‐ Açıktan atanmada aylığa hak kazanma
Madde 166 ‐ Kademe ilerlemisinde aylığa hak kazanma
Madde 167 ‐ Derece değişikliğinde aylığa hak kazanma
Madde 168 ‐ Başka bir sınıfa geçmede aylığa hak kazanma
Madde 169 ‐Görev yeri değiştirilen memurların aylıkları
Madde 170 ‐ İzin veya geçici görevde iken görev yeri değiştirilen memurların aylıkları Madde 171 ‐ Sayman ve saymanmutemetlerinin devirsüreleri ve aylıkları
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
1642 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Borçlar Kanunu
Ölçüler ve Ayar Kanunu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun
Kamu İhale Kanunu
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstühal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun
Sayılı Harcırah Kanunu
Sanayi Sicil Kanunu
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi Hakkında Kanun
Karayolları Trafik Kanunu
Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanunu
Endüstri Bölgeleri Kanunu

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

Hangi 3 Harf? Teslim Şekli anlamında kullanılan Incoterms kısaltmaları

Hangi 3 Harf? Teslim Şekli anlamında kullanılan Incoterms kısaltmaları

Dış ticaret işlemi yapan, ister ihracat olsun, ister ithalat olsun; bu 3 harfleri patronundan, işi yapan uzmanına kadar; Satınalma, İhracat, İthalat, Gümrük gibi birimlerinde çalışan herkesin eksiksiz bilmesinde çok fayda vardır: “Teslim şekli” anlamında kullanılan “Incoterms” kısaltmaları.

OFİS VE İNSAN

Çalışma Hayatında Gelecek Dijital İK ile İnşa Edilecek

Çalışma Hayatında Gelecek Dijital İK ile İnşa Edilecek

Bir önceki makalemi okuyan sevgili dostlarımın hatırlayacağı üzere, konu; iş dünyamızdaki kuşak çatışmaları ve bunun insan kaynaklarına yansıması ve de kuşaklararası hoşgörü/anlayışın, kariyer planlamasındaki önemiyle ilgili bir takım görüşlere yer vererek, kurumsallaşma ya da kurumsallaşamama üzerine, ilginç değerlendirmeler şeklindeydi.

Etkili Dinleme Teknikleri

Etkili Dinleme Teknikleri

Dinleme konuşmanın algılanma boyutunu oluşturmaktadır. Bireyin söylenenleri algılayıp anlamlandırmasıdır. Birey, okul öncesine ait bütün bilgi, duygu ve düşünce evrenini dinleme yoluyla oluşturur.

İŞ DÜNYASI

Leasing (Finansal kiralama)

Leasing (Finansal kiralama)

Leasing (okunuşu: lizing), kelime anlamı "Finansal Kiralama" olan, yatırımcının ihtiyaç duyup, tercih ettiği, fiyat ve kullanım süresi konusunda pazarlığını yapıp, kendi faaliyetleri için tüm teknik özelliklerini uygun gördüğü makine, teçhizat, ekipman, yatırım malı veya diğer malların, leasing şirketi tarafından yatırımcının (yani kiracının) anlaştığı 3. şahıslardan kiralanarak, kiracıya malın kullanım hakkını veren bir sistemdir.

HUKUK / MUHASEBE

Aile Anayasası ile Hem Şirketinizi Hem Ailenizi Koruyun

Aile Anayasası ile Hem Şirketinizi Hem Ailenizi Koruyun

Aile Anayasası sözünü hiç duymadı iseniz bunun eşler arasındaki mal paylaşımını belirleyen kurallar bütünü olduğunu düşünüyor olabilirsiniz, ancak yanılıyorsunuz.

KOBİMOBİL

Krizde Satış Geliştirme

Faruk Şener ile Ekonomik Kriz Yönetimi
tümü

PATRONA TAVSİYELER

Mükemmel bir sistemin 3 Temel Unsuru

Mükemmel bir sistemin 3 Temel Unsuru

İyi bir sistem uçaklardaki otomatik pilot gibidir. Şartları ölçümleyip, buna uygun yöntemlerin hızla uygulanması ile sorunsuz bir ilerleme sağlanır.