Dahilde işleme izin belgesi nasıl ve nereden temin edilir?

Bu yazıyı paylaş
X It! LinkedIn Facebook
Dahilde işleme izin belgesi nasıl ve nereden temin edilir?

Dahilde işleme rejimi konusu konusunda burada daha önce bilgiler sunmuştuk. Bu yazıda da, dahilde işleme izin belgesi nasıl ve nereden alınır, nasıl kapatılır gibi sorulanı cevaplarını bulacaksınız.

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ

İhraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata ve/veya yurtiçi alımlara imkan sağlayan Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca düzenlenen belgeyi ifade eder.
Dahilde İşleme İzni : İhraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata imkan sağlayan ve gümrük idaresince verilen izni ifade eder.

DAHİLDE İŞLEME TEDBİRLERİ

Şartlı muafiyet sistemi ve geri ödeme sisteminden oluşur.
a) Şartlı Muafiyet Sistemi : Şartlı muafiyet sistemi ; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan (belge/izin sahibi firma ve/veya yan sanayici firma tarafından) ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde (katalizör olarak kullanılanlar dahil), yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanmak suretiyle bedelli ve/veya bedelsiz ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip, alınan teminatın iade edilmesidir.

Ancak, belge/izin kapsamında yapılacak işletme malzemesi ithalatında, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilir ve ticaret politikası önlemleri uygulanır.

Eşdeğer Eşya Kullanımı : Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, asgari sekizli bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibariyle aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir.

Eşdeğer eşya kullanımı çerçevesinde, belge kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabileceği gibi, ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilir. Müsteşarlıkça eşdeğer eşyanın kullanımına süresiz veya dönemsel olarak kısıtlama getirilebilir.

İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, buna tekabül eden ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında KDV dahil tüm vergiler teminata bağlanır ve ticaret politikası önlemleri uygulanmaz. Önceden ihracat işleminden sonra buna tekabül eden oranda ithal edilen eşya, belge sahibi firma tarafından serbestçe kullanılabilir. Ancak, ihracatı gerçekleştirilmeyen ithal eşyasının, işlem görmüş ürün veya ithal edildiği şekliyle belge sahibi firma ve/veya yan sanayici firmanın stoklarında bulundurulması zorunludur.

Önceden ihracat konusu işlem görmüş ürünün ihracat vergisine tabi eşdeğer eşyadan elde edilmesi halinde, bu eşyaya tekabül eden ithalatın yapılmasından sonra iade edilmek üzere ihracat vergisi kadar teminat alınır.

Yurtiçi Alımlar : Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri ithal edilebileceği gibi, yurt içinden de temin edilebilir.

Belge kapsamında ihraç edilmek üzere yurt içinden temin edilen eşya, bu tebliğin uygulanması bakımından ithal eşyası gibi değerlendirilir. Ancak, belge kapsamında yurt içinden temin edilen eşya için, bu tebliğin ikincil işlem görmüş ürüne ve döviz kullanım oranına ilişkin hükümlari uygulanmaz.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yurt içinden temin edilen eşyanın belge süresi içerisinde işlem görmüş ürün olarak ihracının gerçekleştirilmemesi halinde, bu tebliğin 45. maddesinde belirtilen iki kat para cezası uygulanmaz. Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımın, belge süresi içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir. Ancak, işlem görmüş ürünün ihracının gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, süresi sona erse dahi dahilde işleme izin belgesi kapsamında TC Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından ve TMO’dan belge süresinden sonra da yurt içi alım yapılabilir. Bu alımlara, taahhüt kapatma müracaatının tebliğde belirtilen süreler içerisinde yapılması kaydıyla, ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince izin verilir. Bu kapsamda yapılan alımlarda teminat aranmayabilir.

Teminat : Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapılacak ithalattan doğan vergi teminata tabidir. Ancak, şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalatta uygulanan teminat oranı Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), bu ithalattan doğan vergi tutarının iki katına kadar artırılabilir. İthalatta alınması gereken vergi ve yurt içi alımlarda ise Müsteşarlık ve /veya ilgili kuruluşlarca belirlenen tutar üzerinden teminat alınır.

Teminat :
a) Para
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları
c) Hazine tahvil ve bonoları unsurlarından biri veya birkaçından oluşabilir.

İndirimli Teminat Uygulaması : İndirimli teminat uygulaması çerçevesinde ;
a) A sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi (*) sahibi firmaların DİİB kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğab verginin % 1′inin
b) B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların DİİB kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin % 5′inin
c) C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların DİİB kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin % 10′unun
d) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olmayan dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerinin belge/izin başvuru tarihinden önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri ihracat kadar DİİB kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin % 10′unun
e) İmalatçı-ihracatçıların, belge/izin müracaat tarihinden önceki dört yıl içerisinde düzenlenmiş, ihracat taahhüdü kapatılmış, dahilde işleme izin belgeleri ve bu tebliğin yürürlük tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam bir milyon ABD dolarından, tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam beşyüz bin ABD dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar belge/izin kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin % 10′unun
f) Son üç takvim yılı itibariyle ihracatı her bir yıl için beş milyon ABD dolarını geçen veya son beş takvim yılı itibariyle ihracatı her bir yıl için bir milyon ABD dolarını geçen ihracatçıların, belge/izin müracaat tarihinden önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş, ihracat taahhüdü kapatılmış, dahilde işleme izin belgeleri ve bu tebliğin yürürlük tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam bir milyon ABD dolarından, tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam beşyüz bin ABD dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar belge/izin kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin % 10′unun teminat olarak yatırılması kaydıyla, gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verilir.

Dahilde işleme izni kapsamında gümrük idaresince, Müsteşarlıktan (İhracat Genel Müdürlüğü) ilgili firmanın indirimli teminat uygulamasından yararlanabileceği ithalat tutarına ilişkin bilgi alınması suretiyle işlem yapılır.

(*) Onaylanmış Kişi Statü Belgesi : Gümrük mevzuatı çerçevesinde Gümrük Müsteşarlığınca verilen belgeyi ifade eder.

Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında veya Serbest Bölgelerde Yapılacak İşleme Faaliyeti : Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde , DİİB kapsamında işlem görmüş ürünün veya değişmemiş eşyanın tamamı ya da bir kısmı, hariçte işleme rejimi hükümleri erçevesinde daha ileri düzeyde işlenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilebilir. Bu hüküm çerçevesindeki işlem görmüş ürünün ithaline, bu ürünlerin ithalat vergileri tutarından, geçici ihracat eşyasının en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu Türkiye Gümrük Bölgesi dışı veya serbest bölgeden aynı tarihte ithal edilmesi halinde uygulanacak vergi tutarının indirilmesi suretiyle hesaplanan tutar kadar teminat alınarak izin verilir.

Geri Ödeme Sistemi

Geri Ödemenin Kapsamı : Geri ödeme sistemi ; DİİB kapsamında serbest dolaşıma giren hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithalat esasında alınan verginin ( işletme malzemesine ilişkin KDV ve özel tüketim vergisi hariç) geri ödenmesidir. Bu kapsamda ithal edilen eşya için gümrük idaresince, ticaret politikası önlemleri uygulanır ve eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması şartı aranır.

Ancak, DİİB kapsamında A.TR (ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarıncadüzenlenip gümrük idaresince vize edilen belge) dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç edilecek işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyanın gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonunun tahsil edilmesi ve bu vergilerin haricindeki vergilerin teminata bağlanması suretiyle ithalatına izin verilebilir.

Ayrıca, DİİB kapsamında menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye ihraç edilecek işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyanın gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonunun tahsil edilmesi ve bu vergilerin haricindeki vergilerin teminata bağlanması suretiyle ithalatına izin verilebilir.

Geri ödeme sisteminden yararlanmak için, DİİB/dahilde işleme izni alınması ve eşyanın geri ödeme sistemi kapsamında olduğunun gümrük idaresince ithalat esnasında belgeye/izne ilişkin gümrük beyannamesine kaydedilmesi zorunludur. Ayrıca, DİİB ile ilgili bilgilerin gümrük beyannamesi üzerine kaydedilmesi ve belgenin bir örneğinin gümrük beyannamesine eklenmesi gerekir.

Geri Ödeme Sistemi Uygulanmayacak Haller : Geri ödeme sisteminden, Avrupa Topluluğuna üye ülkeler menşeli tarım ürünleri ithalatı hariç olmak üzere ;
a) İthali miktar kısıtlamalarına tabi olan,
b) Tercihli tarife ya da özel bir şartlı muafiyet düzenlemesinden kotalar dahilinde yararlanabilen,
c) Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde ithalat vergilerine tabi olan,
d) İthal eşyasının serbest dolaşıma giriş beyanının kabulü sırasında, işlem görmüş ürünlerden parasal ihracat iadesine tabi olan,
eşya yararlandırılmaz.

Ödenen Verginin Geri Verilmesi : Geri ödeme sistemi çerçevesinde düzenlenen dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdünün kapatılmasını müteakip üç ay içerisinde, ithalat sırasında ödenen vergilerin iadesi için ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi zorunludur. Bu verginin ilgilinin müracaatı üzerine geri verme kararının alındığı tarihten itibaren üç ay içerisinde gümrük idarelerince geri verilmemesi halinde, bu sürenin bitiminden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun tecil faizine ilişkin hükümleri uygulanır.

DİİB KAPSAMINDA İTHALİNE İZİN VERİLECEK EŞYA LİSTESİ

a) Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri
kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) 10.000 dolara kadar yapılacak ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması
b) Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar
hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması,
c) Eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler,
d) Eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması,
e) Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması,
f) Eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil olmak üzere onarımı,
g) Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması, asorti edilmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, elenmesi, fiziksel boyutunun değiştirilmesi, kavrulması veya kabuğundan ayrılması,
h) Fide ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilmesi,
i) Filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere çivi ve tel üretimi,
j) Rulo sacın ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması,
k) Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde her bir sekizli bazda gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşya için bir takvim yılı itibariyle 200.000 ABD dolarını aşan bedelsiz ithalat ile 8531.20.40 GTİP’te yer alan ‘Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)’ isimli maddenin bedelsiz ithalatı hariç olmak üzere) ; Gümrük Müsteşarlığının (Gümrükler Genel Müdürlüğü) görüşü alınmak suretiyle, Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) dahilde işleme izninin kapsamı genişletilebilir.

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER :

 1. Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)
 2. Dahilde İşleme İzin Belgesi Proje Formu (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış). Örneği tarafımızca size gönderilecektir.
 3. İhraç ürünleri ile ilgili Hammadde Sarfiyat Tablosu. Örneği tarafımızca size gönderilecektir.
 4. İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)*
 5. Yan sanayici kullanılması halinde (İmalatçı-ihracatçı, İhracatçı, Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi için) ;
  1. Yan sanayici firmaya ait kapasite raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)*
  2. Yan sanayici firmaya ait imza sirküleri (Noter tasdikli)
  3. Yan sanayici ile yapılan protokol (taraflarca imzalanmış)
 6. Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicil memurluklarınca tasdikli örneği (kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri)
 7. İmza sirküleri (Noter tasdikli)
 8. İhracatçı Birliği üyesi olunduğuna dair belge (ilk kez belge başvurusunda bulunan imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar için)
 9. İhracat taahhüdü kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında gerçekleşen ihracat ve ithalat listeleri

(*) : Kesme çiçek, doğal çiçek soğanı, tavuk-balık yetiştiriciliği gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge (aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)

NOT :

 1. Firmanın önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmeyebilir
 2. Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenebilir

DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)
 2. Dahilde İşleme İzni Talep Formu (2 nüsha) (imza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış). Örneği tarafımızca size gönderilecektir.
 3. Eşyanın bedelsiz gönderilme amacı ve süresini kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında varsa imzalanmış sözleşme veya gönderici firma yazısı aslı ve tercümesi (*)
 4. İhraç ürünleri ile ilgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (**). Örneği tarafımızca size gönderilecektir.
 5. İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite raporu (Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca tasdikli) (***)
 6. Yan sanayici kullanılması halinde (imalatçı-ihracatçı, ihracatçı, dış ticaret sermaye şirketi ve sektörel dış ticaret şirketi için) ;
  1. Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret veya Sanayi Odalarınca tasdikli) (***)
  2. Yan sanayici firmaya ait İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
  3. Yan sanayici ile yapılan protokol (taraflarca imzalanmış)
 7. Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri)
 8. İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
 9. Adına üretim yapılan yurtdışında yerleşik yabancı firmadan, adet olarak belirtilen etiketin, yabancı firmanın bilgisi dahilinde ithal edilerek fason üretim yapıldığını gösteren sözleşme (****)

(*) : Tebliğin 14/1-k bendinde belirtilen işlem için
(**) : Tebliğin 14/1-b, g ile k bentlerinde belirtilen işlemler için
(***) : Kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)
(****) : Yurtdışında yerleşik yabancı firmadan etiket ithal edilmesi halinde

NOT :

 1. Firmanın aynı gümrük idaresindeki önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmeyebilir.
 2. Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine Gümrük Müsteşarlığınca karar verilir.
 3. Tebliğin 14/1-a bendinde belirtilen işlemler için sadece 2,7 ve 8 inci maddelerde belirtilen belgeler aranır.
 4. Serbest bölge kullanıcısı firmalara ait demirbaşa kayıtlı eşyanın ve yatırım malları ve ekipmanlarının Tebliğ’in 14/1-d,e bentlerinde belirtilen işlemler için dahilde işleme izni kapsamında ithal edilmek istenmesi halinde sadece 2,7 ve 8 inci maddelerde belirtilen belgeler aranır.

BELGE/İZİN BAŞVURUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni başvuruları ;

a) İthal eşyasının işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanıldığının tespitinin mümkün olması,
b) Türkiye Gümrük Bölgesindeki (serbest bölgeler hariç) üreticilerin temel ekonomik çıkarları ile Türk malı imajının olumsuz etkilenmemesi,
c) İşleme faaliyetinin, katma değer yaratan ve kapasite kullanımını arttıran bir faaliyet olması yanında, işlem görmüş ürünün rekabet gücünü ve ihraç potansiyelini artıran koşullar yaratıyor olması,
d) Firmaların dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri kapsamındaki performansları,
kriterleri çerçevesinde değerlendirilir.

BELGE/İZİN DÜZENLENMESİ

İlgili tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda ;

a) İthal eşyası ve işlem görmüş ürünün (asıl ve ikincil işlem görmüş ürünler) asgari sekizli bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, adı, verimlilik oranına göre belirlenen miktarı ve değeri,
b) Belge/izin süresi,
c) Döviz kullanım oranı,
d) varsa yan sanayici,
belirlenerek, proje bazında dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni verilir veya talep reddedilir.

Dahilde işleme izin belgesinin birer nüshası Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü), ilgili ihracatçı birlikleri ve firmaya gönderilir. Düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri aylık listeler halinde Resmi Gazete’de yayınlanır.

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNİN FAYDALARI

Hammadde alımlarında; % 18 KDV, ortalama % 5 gümrük vergisi, % 3 KKDF desteklerinden yararlanarak ithalat maliyetleri % 26′ya kadar düşürülebilir. Yerli hammaddeler %18 KDV ödemeden satın alınabilir.

İthal ve yerli hammaddelerin ihraç mamullerinin imalatında kullanarak bu mamulleri ihraç etmek kaydıyla,

İthalat Sırasında :

 1. Gümrük vergisi ödenmez ; örneğin gümrük vergisi oranı % 5 ise, 100.000 dolarlık ithalatta 5.000 dolar
 2. KKDF ödenmez ; örneğin KKDF oranı % 3 ise, 100.000 dolarlık ithalatta 3.000 dolar
 3. KDV ödenmez ; örneğin 100.000 dolarlık ithalatta 18.000 dolar olmak üzere, toplamda 26.000 dolarlık istisnadan yararlanarak imalat öncesi maliyet % 26 ucuzlayabilir.

Yerli Hammadde Alımında :

 1. İthalde olduğu gibi yerli alacağınız hammaddeler için % 18 KDV ödenmez.

BELGE KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • İthalatın Yapılması : İthalat ve ihracatın belge süresi içinde yapılması zorunludur. İthalatınızı, belge süresi içinde ihraç edebileceğiniz mamul miktarına uyumlu ithalat yapmaya özen gösteriniz.

İthal edeceğiniz maddelerin gümrük, KKDF, KDV tutar toplamları kadar teminat mektubu vererek, ödeme yapmadan ithalatınızı yapabilirsiniz.

Aksi halde mamul içinde ihraç edilemeyen hammaddeler için ödemediğiniz KDV, gümrük ve
KKDF tutarlarını aylık faiz ve cezalarıyla birlikte geri ödemek durumunda kalırsınız.

 • İhracatın Yapılması : İhraç edilen mamullerin gümrük çıkış beyannamelerine, firmanızın adı ile DİİB tarih ve numarasının yazılması zorunludur. Yazılmazsa ihracatlarınız belgenize sayılmaz.
 • İthal ve İhraç Miktarı : Belgenizde yazılı hammaddelerin tümünü ithal veya ihraç etmek zorunda değilsiniz. İthal edilen hammaddenizi, imalatınızda kullanıp ihraç etmeniz yeterlidir.

İthal edilmeyen hammadde için ihracat sorumluluğunuz yoktur. Yani ithal edilen hammadde
ile ihracat miktarının birbirini dengelemesi yeterlidir.

 • Yerli Hammadde Alımları : Satıcı firmanın faturası üzerine Belgenizin tarih ve numarasını yazarak KDV istisnasından yararlanabilirsiniz.
 • Süre ve Revize İşlemleri : Belgenize ek süre alabilir, ithal ve ihraç edilecek maddelerde miktar, fiyat değişikliği isteyebilirsiniz.
 • İndirimli Teminat : İmalatçı-ihracatçı firmaların, belge müracaat tarihinden önceki dört yıl içerisinde düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmış belgeleri kapsamında toplam bir milyon ABD dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar, indirimli teminat uygulamasından yararlanabilirler.

BELGENİN/İZNİN REVİZESİ

DİİB, kapatma müracaatından sonra veya belge süresi içinde revize edilebilir. Revize müracaatı, ilgili firma tarafından belge aslı ile gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine yapılır. Sonuçlandırılan revize işlemi ilgili mercilere bildirilir.

Miktar Revizesi : İthalat ve ihracat listesinde yer alan mamullerin ihtiyaca uygun şekilde ilave hammadde veya ihraç ürün artışı ya da değişikliği talebinde bulunulabilir.

Fiyat Değişiklikleri : İthalat veya ihracatlar belgedeki alış ve satış değerlerine bağlı kalmaksızın yapılabilir. Bunun için fiyat revizesi yapılmasına gerek yoktur.

SÜRE TALEBİ İŞLEMLERİ

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izninin süresi sektörüne göre azami 12 aya kadar tespit edilebilir.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarih esas alınmak suretiyle belge süresi azami üç ay uzatılır. Belge kapsamında hiç ithalat yapılmaması halinde, bu hüküm uygulanmaz.
DİİB kapsamında gerçekleştirilen ihracat değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranının en az % 25 olması halinde, dahilde işleme izin belgesine altı ayı geçmemek kaydıyla belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir. Ancak indirimli teminat uygulamasından yararlandırılan belge için bu oran % 15 olarak uygulanır.

Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde belge kapsamında serbest bölgeye yapılan ihracatın ikinci fıkra kapsamında değerlendirilmesi için ihracatın, serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapıldığının tevsiki aranır.
Geri ödeme sistemi çerçevesinde belge kapsamında serbest bölgeye yapılan ihracatın ikinci fıkra kapsamında değerlendirilmesi için bu ihracatın, serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapıldığının tevsiki gerekir.

DİİB KAPATMA BAŞVURUSU İŞLEMLERİ

 1. Kapatma Süresi : DİİB ihracat taahhüdünü kapatmak için belge süresi sonundan itibaren en geç üç ay içerisinde başvuru yapılması zorunludur. Belge sahibi firmanın üç ayın bitimine kadar ihracat taahhüdünü kapatma yapmaması halinde müeyyide uygulanarak belge resen kapatılır.
 2. Miktar : Belge kapatma işleminde, ithal edilen hammaddenin üretimde kullanılarak ihracı esastır. Bu durumun ithal hammadde gümrük giriş beyannamesi ve ihraç mamul gümrük çıkış beyannamesinde ve eklerinde açıkça tespit edilmesi gerekir. Tespit edilemeyen beyannameler kapatma işleminde değerlendirmeye alınmayabilir.
 3. Döviz Kullanım Oranı : DİİB kapsamındaki döviz kullanım oranının hesaplanmasında, yurt içi alımlar hariç CIF ithal tutarının FOB ihraç tutarına olan yüzde oranı esas alınır. (İthalat (CIF $) / İhracat (FOB $) = % 80 azami)

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNİN KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Dahilde işleme izin belgesi aslı ve ekleri
 2. Gümrük giriş ve çıkış beyannamesi asılları ile varsa yurtiçi alım faturası asılları
 3. Döviz alım belgesi aslı (ihracatın özel fatura ile yapılması halinde)
 4. İhraç ürünleri ile ilgili Hammadde Sarfiyat Tablosu
 5. İhracat listeleri
 6. İthalat listeleri
 7. İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili kapasite raporu
 8. Ekspertiz raporu
 9. Telafi edici vergi makbuzu (gerekli olması halinde)
 10. A.TR dolaşım belgesi (gerekli olması halinde)
 11. Menşe ispat belgeleri (gerekli olması halinde)
 12. Tedarikçi beyanı (gerekli olması halinde)
 13. Ön statü belgesi (ihracatın serbest bölgeye yapılması halinde)
 14. Serbest bölge bilgi işlem formu aslı
 15. Serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı
 16. YMM raporu (yurtiçi alımlarda tecil-terkin sistemi çerçevesindeki işlemler için)

DAHİLDE İŞLEME İZNİNİN KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. İthalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı
 2. İhracata ilişkin gümrük beyannamelerinin asılları (kapatma işlemini müteakip taahhüde sayıldığına dair meşruhat düşülerek iade edilmek üzere) ve fotokopileri
 3. Ekspertiz Raporu (İlgili en az iki mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş)*
 4. Telafi edici vergi makbuzu (gerekli olması halinde)
 5. A.TR dolaşım belgesi (gerekli olması halinde)
 6. Menşe ispat belgeleri (gerekli olması halinde)
 7. Tedarikçi beyanı (gerekli olması halinde)
 8. Ön statü belgesi (ihracatın serbest bölgeye yapılması halinde)
 9. Serbest bölge bilgi işlem formu (serbest bölgelerden başka bir ülkeye satış yapılması halinde)
 10. Serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin noter tasdikli örneği (serbest bölgelerden bir başka izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalat yapılması halinde)

Güncelleme

01.01.2015 tarihi itibari ile Dahilde İşleme Rejimi'ne (DİR) ilişkin işlemler, firmaların üyesi bulunduğu İBGS ile eşleştirilen Ekonomi Bakanlığı bölge müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilecektir

Reklam
Kobitek'e ücretsiz üye olun

325255 kere okundu


Etiketler:

Seyhun
Seyhun
17 KASIM 1967 Tekirdağ doğumlu.         
İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu ve 1990 yılından beri kendi iş yerinde Gümrük Müşavirliği mesleğini yapıyor.
Reklam
Reklam
BÜYÜTEÇ
Kobitek Logo

KOBİTEK - KOBİLERİN İŞ PORTALI
© 2001-2024

Facebook LinkedIn

KOBITEK.COM, bir TEKNOART Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi projesidir.

2001 yılından beri KOBİlere ücretsiz bilgi kaynağı olma hedefi ile, alanında uzman yazarlar tarafından sunulan özgün bir iceriğe sahiptir.

Tüm yazıların telif hakları KOBITEK.COM'a aittir. Alıntı yapılabilir, referans verilebilir, ancak yazarın kişisel bloğu dışında başka yerde yayınlanamaz